close

Enter

Log in using OpenID

C. suaveolens ve C. leucodon

embedDownload
PE–179
Sivas İli Sucul Kınkanatlı (Helophoridae ve Hydrochidae) Faunası
Gani Erhan Taşar, Ümit İncekara, Abdullah Mart, Ahmet Polat, Sinan Bayram
Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Adıyaman, [email protected]
Amaç: Türkiye, Sivas ilinden toplanan (Coleoptera: Helophoridae, Hydrochidae) türleri
değerlendirilmiş, tespit edilen türler Türkiye ve dünya dağılımları ile birlikte sunulmuştur.
Gereçler ve Yöntemler: Örnekler; Sivas ilinden Mayıs 2009-Eylül 2009 ve Mayıs 2010-Eylül
2010 tarihleri arasında çeşitli akarsu, dere, göl, birikinti, göze ve durgun suların vejetasyonlu ve
vejetasyonsuz kısımlarından, çapı 2 mm olan elek kullanılarak toplanmıştır. İncelenecek örnekler,
önce nemlendirme kabına konularak 1-2 gün bekletilmiştir. Burada yumuşatılan örneklerin
aedeagoforları, stereo mikroskop altında çıkarılmıştır. Yine stereo mikroskopta önemli bazı
morfolojik yapılar incelenerek tür tespitleri yapılmıştır.
Bulgular: Araştırma bölgesinde; Helophoridae familyasına ait 14 tür ve Hydrochidae familyasına
ait iki tür tespit edilmiştir. Bu türlerden; Helophorus subcarinatus Angus, 1985 Türkiye’den ikinci
defa kaydedilmiş olup, Helophorus abeillei Guillebeau, 1896; Helophorus dorsalis (Marsham,
1802); Hydrochus flavipennis Kuster, 1852; Hydrochus nodulifer Reitter, 1897 İç Anadolu
Bölgesi’nden ilk defa kaydedilmiştir. Helophorus brevipalpis Bedel, 1881; Helophorus daedalus
d’Orchymont, 1932; Helophorus nubilus Fabricius, 1776; Helophorus micans Falderman, 1835;
Helophorus discrepans Rey, 1885; Helophorus frater d’Orchymont, 1926; Helophorus hilaris
Sharp, 1916; Helophorus minutus Fabricius, 1775; Helophorus pallidipennis Mulsant & Wachanru,
1852; Helophorus aquaticus (Linnaeus, 1758) türleri ise Sivas ilinden ilk defa kaydedilmiştir.
Sonuç: Araştırma alanından tespit edilen Helophoridae ve Hydrochidae türlerinin 14’ünün
araştırma alanından ilk defa kaydediliyor olması, bugüne kadar söz konusu alanın sucul Kınkanatlı
(Helophoridae ve Hydrochidae) faunası açısından detaylı bilgi elde edilebilmesi ve ülkemiz sucul
Kınkanatlı faunasının yeterince iyi anlaşılabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu
kanaatine varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Helophoridae, Hydrochidae, Fauna, Sivas, Türkiye
PE–180
Türkiye’de Yayılış Gösteren Crocidura Cinsinin
İki Türünün (C. suaveolens ve C. leucodon)
Diyagnostik Karakterleri Olarak Allozimler
a
Coşkun Teza, Servet Özcana, Osman İbişb,c, Şengül Haskılıçb
Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kayseri, [email protected]
b
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji A.D., Kayseri
c
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji A.D., Paşaçayırı, Kars
Amaç: Türkiye’de yayılış gösteren Crocidura cinsinin iki türünün diyagnostik karakterleri olarak
allozim farklılıklarının kullanılıp kullanılamayacağını test etmektir.
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr
1091
Gereçler ve Yöntemler: Diyagnostik karakterler olarak allozimler, Türkiye’nin büyük bir
kısmından toplanmış 297 Crocidura örneğinin değişik dokuları (Kas, karaciğer ve böbrek)
kullanarak sellüloz asetat jel elektroforezi yardımıyla 15 enzim sisteminde araştırıldı. Sellüloz
asetat jeller üzerindeki bantları görüntülemek için bir tarayıcı (ScanMaker 1000XL Microtek)
kullanıldı ve göz ile de kontrol edildi.
İki veya daha fazla lokusa sahip enzim sistemlerinde lokuslar, elektroforetik aktivitelerine göre
değerlendirildi. Uygulama noktasından anodal yönde göç eden en hızlı lokus “1” (Idh-1, Idh-2
veya Fum-1, Fum-2) olarak isimlendirildi. Anodal yönde en hızlı göç eden bant alfabetik olarak,
“A”, skorlandı.
Bulgular: Crocidura cinsine ait 297 örnek 15 enzim sistemi kullanılarak sellüloz asetat jel
elektroforezi yardmıyla analiz edildi ve 19 allozimik lokus tespit edildi. Elektroforetik analizler,
çalışılan 297 örneğin Crocidura cinsinin iki türü olan C. suaveolens ve C. leucodon’a ait olduğunu
ortaya çıkardı.
Elektroforetik olarak tespit edilen 19 lokustan iki lokus Fum-1 ve Fum-2, C. suaveolens ve C.
leucodon arasında diyagnostik karakterler olarak gözükmektedirler. Ayrıca, Pgd lokusu her iki tür
arasında semidiyagnostic bir karakter olarak değerlendirilebilir. Fum-1, Fum-2 ve Pgd lokusları
C. suaveolens ve C. leucodon türlerinde farklı allellere sahip olduğu belirlendi. C. suaveolens
örneklerinde Fum-1 ve Fum-2 allozimik lokuslarında bantlar, uygulama noktasına göre daha
hızlı göç ederken, C. leucodon örneklerinde ise geride kaldığından daha yavaştır. Her iki tür için
polimorfik Pgd lokusunda beş allel gözlendi. Bu lokusta C. leucodon için iki hızlı göç eden bant
mevcut iken
tespit edildi.
C. suaveolens’te ise iki yavaş göç eden bant gözlendi. Bir bandın ise ortak olduğu
Sonuç: C. suaveolens polimorfik olarak tespit edilen Fum-1 ve Fum-2 allozimik lokusları
, Türkiye’de yayılış gösteren Crocidura cinsinin iki türü olan C. suaveolens ve C. leucodon’u
ayıran diyagnostik karakterler olarak kullanılabilirler. Her iki türde polimorfik olan Pgd lokusu ise
semidiyagnostik karakter olarak değerlendirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Crocidura, Allozim, Diyagnostik lokus, Türkiye
Teşekkür: Teşekkür: Bu çalışma, “Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi’nin (Proje Numarası: FBT-07-82 ve FBA-07-15)” ve “TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın (Proje Numarası: 107T157)” desteğiyle
ve Erciyes Üniversitesi Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu’nun 01/173, 01/68 ve 01/69 no’lu
kararlarıyla gerçekleştirilmiştir.
1092
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
352 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content