close

Enter

Log in using OpenID

ci ~~~ - Innovia-1 Site Yönetimi

embedDownload
i
MODERNİsT 1 SİTESİ YÖNETİM PLANI
I. GENEL HÜKÜMLER
SİTE'NİN TARİFİ:
MADDE ı. İstanbul, Büyükçekmece, Esenyurt, Ekşinoz Mahallesinde kain, Tapuda 2949 Ada,
7 Parsel sayısında kayıtlı gayrimenkul üzerinde inşa edilen "MODERNİST 1" adı ile maruf Site ;
"7 ikiz blok, 1 sosyal tesis bloğu ve 6 adet işyerinden müteşekkil toplam 1089 adet bağımsız bölüm
.ve eklentileri ile, ortak kullanım yerleri, ortak park - bahçe - ye~il alanları - havuzları - spor
alanları - sosyal alanları - yolları - açık ve kapalı otoparkları, altyapı tesisleri," bir bütün olarak,
ilgili tüm yasalann emredici hükümleri saklı kalmak üzere, işbu Yönetim Planı'na göre yönetilir.
Yukarıda tarif edilen Site'nin adı "MODERNİST 1" olup, Yönetim Planı'nda bundan böyle Site
tarifi için "MODERNİST 1" tabiri kullanılacaktır. "MODERNİST 1" ismi, ancak tüm Kat
Maliklerinin oybirliği ile verecekleri kararla değiştirilebilinir.
YÖNETİM PLANINDA
HÜKÜMLER:
HÜKÜM
BULUNMAYAN
HALLERDE
UYGULANACAK
MADDE 2. MODERNİST ı yönetiminde, mevzuatta yer alan emredici hükümler saklı kalmak
üzere, önce yönetim planı hükümleri, yönetim planında bir hüküm yoksa, Kat Millkiyeti Kanunu ve
başta Türk Medeni Kanunu olmak üzere diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
YÖNETİM PLANıNıN BAGLAYICILIGI :
..MADDE 3.
l ;.
Bu Yönetim Planının uygulama alanı aşağıda belirtilmiştir.
3.1.
Yer Bakımından: Yönetim Planının hükümleri, MODERNİST 1 sınırları içinde kalan
arsa ile bunların üstünde ve altında inşa edilmiş tüm binaları, tesisleri, çevre düzenlemesini,
tahsisli alanları ve bu alanlarda bulunan tüm taşınır ve sabit eşyaları kapsar.
3.2.
Kişi Bakımından:
Yönetim Planının hükümleri, MODERNİST 1'de bulunan bağımsız
bölüm maliklerini, kiracılarını, intifa hakkı sahiplerini, sükna hakkı sahiplerini, zilyetleri
ve/veya bunlarla bağıntılı olarak istifade edenleri ve ayrıca ayni ve şahsi hak sahibi
olan tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlar.
YÖNETİM PLANıNıN DEGİşTİRİLMESİ
:
MADDE 4. Bu Yönetim Planı 'nın değiştirilmesi için,I. maddede yazılı hüküm saklı kalmak
kaydıyla, tüm Kat Maliklerinin 4/S'İnin oyu şarttır.
TANıMLAR:
MADDE 5.
S.l.
5.2.
Il.
~
İşbu Yönetim Planı'nda kullanılan tanımlar aşağıda yazılıdır.
Anatasınmazı Kat Mülkiyetine konu olan taşınmazların tamamına ("7 ikiz blok,I sosyal
tesis bloğu ve 6 adet işyerinden müteşekkil toplam 1089 Bağımsız Bölüm, ortak kullanım
yerleri, tahsisli alanlar, altyapı tesisleri, sosyal tesisler ve sair tesisler) 'Anataşınmaz' denir.
Blok Yapı: Kat Mülkiyetine konu olan taşınmazın 7 ikiz blok olarak inşa edilmiş ve 1 A 1 B, 2 A - 2 B, 3 A - 3 B, 4 A - 4 B, 5 A - 5 B, 6 A - 6 B ve 7 A - 7 B blok giriş
kapıları ile ayırdedilmiş ve adlandınlmış esas yapı bölümleridir. Ayrıca sosyal tesis bloğu
~larak 8. blok ile
7;rutrur. //
•
Modernist 1 Sitesi - Yönetim Planı
ci ~~~
Ö
,:
,
i
- 25.3.
Bağımsız Bölüm: Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 12. Maddesine ve T
ibraz edilecek tasdikli projeye göre, ana gayrİmenkuldeki bloklarda
tek mülkiyete konu, birbirleri ile yatay ve düşeyolarak fiziksel bağlan:
biri müstakilen kullanıma uygun olan,' 'konut - mesken ~ ve "işy "
yapılardır.
L._'.
5.4-
Bağımsız Bölüm Ekleri: Ekli Vaziyet Planında gösterildiği üzere ve fiili duruma UYo
olarak Bağımsız Bölüm Maliklerine münhasır fiili kullanım hakkı verilmiş olan otopark e
depo, alanlarıdır. İşbu Yönetim Planı'nın ekinde bulunan aynlmaz ve aynı derecede
hüküm taşıyan Bağımsız Bölüm Listesinde, tüm bağımsız bölümlerin tahsisli alanları
gösterilmiştir.
5.5.
Ortak Yerler: Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, bağımsız bölüm ve bağımsız bölümlere
tahsis edilen eklenti ve alanların dışında, tüm Bağımsız Bölüm Maliklerinin, müştereken
yararlanmalanna tahsis edilmiş park - bahçe - yeşil alanlar- havuz - spor alanlan - sosyal
tesisler - özel yollar - SİTT yollan - özel ve genel aydınlatma sistemleri - sulama sİstemleri sığınaklar - güvenlik merkezleri ve benzerleri gibi anataşınmazın sınırlan içerisinde
bulunan ortak yer, yapı ve sair alanlardır.
5.6.
Blok Ortak Yerleri:
Aynı blokta, bağımsız bölümlerine giriş bulunan ve aynı girişleri
kullanan, Bağımsız Bölüm Maliklerinin ve/veya kullanı cı iannın, blok girişleri - blok
merdivenleri - blok holleri - blok asansörleri - blok iç aydınlatma ve benzeri gibi aynı blokta
kullanımlarına tahsis edilmiş bulunan ortak yerlerdir.
5.7.
SİTT Yolu ve SİTT Araçları:
Fiili, hukuki, teknik ve idari imkanlann hasıl olması
halinde yapılacak SİTT 'Site İçi Toplu Taşıma' yolu, MODERNİST 1 Sitesi içerisinde
özel iç ulaşımı sağlayabilecek, özel yoldur.
.•->,... \
(
_
~.
SİTT araçlan, MODERNİST 1 ve diğer komşu MODERNİST 2. ve 3. etaplarda
yaşayanların,
Site içi dolaşımlanna
yardımcı olunabilecek şekilde ve özel bir işletme
sistemi ile işletilebilinecek, özel araçlardır
5.8.
HİZMET ŞİRKETİ; Hizmet Şirketi, MODERNİST 1 Sitesini, Kat Mülkiyeti Kanunu ve
işbu Yönetim Planı gereği, Kat Malikleri Kurulu adına
yönetıneyi
taahhüt
eden,
kuruluşta Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlarna Ticaret A.Ş, tarafından,
özenle
seçilmiş bulunan ve ileride, Kat Malikleri Genel Kurulunca da, görevi onaylanacak,
Modernist 1 Sitesi sakinlerine, profesyonel hizmet verecek, tüzel kişidir.
MODERNİST
(,
l' İN YÖNETİMİ:
MADDE 6. MODERNİST 1'deki bütün bağımsız bölümler, ortak yerler, tahsisli alanlar, 634
sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun emredici hükümleri saklı kalmak üzere, işbu Yönetim Planı'na
göre yönetilir.
Bağımsız Bölüm Kat Malikleri, intifa hakkı ve sükna hakkı kullanıcılan, kiracılan ve zilyetleri ve
ziyaretçileri, işbu MODERNİST 1 Sitesi Yönetim Planı 'na uymayı kabul ettiklerini ve aksine
davranışlan için Site Yönetimine karşı sorumlu olduklarını, bahsi geçenlerin, anataşınmaza,
eklerine ve Site'de bağımsız bölümleri bulunan diğer Kat Maliklerine ve her ne nedenle olursa
olsun kullanıcılanna verebilecekleri tüm zarar ve ziyana karşı müşterek borçlu ve müteselsilen
sorumlu olduklannı, kabul ve taahhüt ederler.
BAGIMSIZ
BÖLÜMLERİN
KULLANIM
ŞEKLİ:
MADDE 7. MODERNİST 1'in "mesken" niteliğindeki tüm bağımsız bölümler münhasıran
'mesken' (konut) olarak kullanılacaktır. Kat malikleri, kiracılar, intifa ve sükna hakkı sahipleri ve
her ne nedenle olursazeı
~
~unan1ar;o
1:t.rnisl
.
1 ilesi - Yönetim Planı
i ~
mlliiklerinı~~
8'
i'
-3-
olmadıkça, bağımsız bölümleri "mesken" dışında
bir amaçla kullanılmak üzere kiraya da veremezler.
ANLAŞMAZLıKLARIN
aşka bir amaçla kullanamayacakları
gibi başka
ÇÖZÜMÜ:
MADDE 8. MODERNİsT i'in kullanılmasından veya yönetimden dolayı, kat malikleri, intifa
ve sükna hakkı sahipleri arasında veya bahsi geç.enler ile yönetici ve deneticiler arasında yahut da
yöneticiler ile deneticiler arasında çıkabilecek tüm uyuşmazlıklar, öncelikle Kat Malikleri
Kurulu'nca, seçilecek "Site Tahkim Kurulunca", işbu Yönetim Planı doğrultusunda çözümlenip
karara bağlanır.
Anlaşmazlıkların bu yolla çözümlenememesi
kuralları uygulanır.
halinde, Kat Mülkiyeti Kanunu ve genel hukuk
II. YÖNETİM ve DENETİM
KAT MALİKLERİ
MADDE 9.
KURULU
KAT MALİKLERİ
KURULU' NUN TEŞKİLİ
:
MODERNİST 1 Kat Malikleri Kurulu, toplam 7 ikiz blok,I sosyal tesis bloğu ve 6 adet işyerinden
müteşekkil toplam 1089 Bağımsız Bölüm Maliklerinden ve/veya yetkili vekil ve yasal
temsilcilerinin katılımı ile oluşur. Bağımsız bölüm üzerinde birden fazla malik veya intifa ve/veya
sükna hakkı sahipleri varsa, bunların kendi aralarından seçecekleri bir temsilci, Kat Malikleri
Kurulu'na iştirak eder. Temsilci seçmedikleri veya seçemedikleri takdirde, bunlardan birisine
yapılmış tebligat hepsine yapılmış sayılır.
MADDE 10. KAT MALİKLERİ
KURULU TOPLANTISI:
MODERNİST 1 Kat Malikleri Kurulu, yıllık olağan toplantısı, her takvim yılının Ocak ayının ikinci
Pazar günü, Saat 14.00' de Site ana girişindeki ve Site Bloklarının ana girişlerindeki özel duyuru
panolarında yazı ile bildirilen ve belirtilen toplantı yerinde ve saatinde toplanır.
MADDE 11. TOPLANTıYA
ÇAGRI:
Kat Malikleri Kurulu'nun toplantı yer ve tarihi ile toplantı gündemi MODERNİST ı Yönetim
Kurulu tarafından kararlaştırılır. Toplantı tarihi, saati, yeri ve gündemi toplantı tarihinden en az 15
gün önce taahhütlü bir mektupla veya imza karşılığında tüm kat maliklerine tebliğ edilir. Ayrıca
Site ve Blok girişlerindeki özel panolara asılır. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda yeter sayı
sağlanamazsa, ikinci toplantının hangi gün ve saatte ve nerede yapılacağı da ayrıca belirtilir.
Bu çağrı MODERNİST 1 Sitesi için hazırlanacak özel bir WEB sayfasından da duyurulur ve ayrıca
tebligatlar Elektronik Posta ile, tüm Kat Maliklerine yapılır.
Kat Malikleri veya tapuya kayıtlı diğer hak sahipleri, tapu işlemleri sırasında beyan ettikleri
adreslerinin kanuni ikametgahları olduğunu kabul ve beyan ederler. Adres değişiklikleri yazılı
olarak Yönetim Kuruluna bildirilmezse, önceki adresler "tebligat adresi" olarak geçerliliğini
sürdürecektir. .
,J.·;fol",
MADDE 12. OLAGAN ÜSTÜ TOPLANTı
:
~':.,'
tr" i:'~
'/i
J~};~'
Önemli bir sebebin çıkması halinde, Yönetim Kurulu'nun veya Denetim Kurulu'nun yahut Kat
Maliklerinin üçte birinin;G.stemi .. erine MODERNİ~T 1
M'
lu olağanüstü topıantıya~.~~~~
/\/L
~
~
'~ist
1 Sitesi
C('~'
~',.,r!
,./"
..
l
-4-
çağnlabilir. Bu durumda da, toplantının sebebini belirten bir taahhütlü e
çağnnın imza karşılığı verilecek bir yazıyla yapılması, site ve blok panoların
Bu çağn MODERNİsT 1 Sitesi için hazırlanacak özel bir WEB sayfasından a rilT'r-1lT'nl''''''
tebligatlar Elektronik Posta ile, tüm Kat Maliklerine yapılır.
-e aynca
MADDE 13. OY HAKKı :
MODERNİST 1 Kat Malikleri Kurulu'nda her kat maliki, bağımsız bölümüne bağlı arsa payının
miktarı ne olursa olsun, bir oy hakkına sahiptir. Aynı kişi toplam oy sayısının üçte birinden
fazlasını asaleten veya vekaleten kullanamaz, oy hesabı yapılırken kesirler dikkate alınmaz.
MADDE 14. VEKALETENTEMSİL:
Kat Malikleri oylannı şahsen veya yetkili vekilleri eliyle kullanabilirler. Bir bağımsız bölümün
birden çok maliki varsa bunlan, içlerinden ancak biri bağımsız bölümü temsil edebilir. Vekaleten
temsil yetkisi yazılı ve imzalı bir belge ile verilir ve resmi şekle tabi değildir. Elinde böyle yazılı bir
belge olmayan vekil, toplantıya katılamaz.
Bir kişinin vekaleten vereceği oy sayısı, tüm oylann üçte birini geçemez. Kanuni ehliyeti olmayan
Bağımsız Bölüm Maliki, velisİ veya vasisİ tarafından temsil edilir..
MADDE 15. TOPLANTı VE KARAR YETER SAVISI :
Kat Malikleri Kurulu, Bağımsız Bölüm Maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından
fazlasının iştiraki ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. Ancak ilk toplantıda, yeter sayı
sağlanamadığı için yapılamazsa, ikinci toplantı en geç bir hafta içinde yapılır ve yeter sayı
aranmaksızın, toplantıda hazır bulunanlann çoğunluğu ile karar verilir.
Ancak, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda özel durumlara ilişkin olarak konulmuş olan emredici nitelikteki
yeter sayıyla ilgili hükümler saklıdır.
MADDE 16. TOPLANTıNıN ŞEKLİ:
Toplantıyı yönetmek için bir başkan, bir oy sayım memuru, bir toplantı katibi seçilir ve bunlar
Başkanlık Divanını oluşturur. Toplantıda hazır bulunan Kat Maliklerinin çoğunluğu kararı ile
'Toplantı Tutanağının' imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilir. Toplantıda,
gündemde belirtilen konular görüşülür.
L
Ancak, toplantıda bulunan üyelerin üçte birinin görüşülmesini talep ettiği konular da gündeme
alınır.
MADDE 17. GÖRÜŞMELERE KATILMA:
Kat Malikleri Kurulu toplantısında, bir veya birkaç kat malikini doğrudan doğruya ilgilendiren bir
karar alınacaksa, haklannda karar alınacak olanlar, o toplantıya ve görüşmelere katılabilirler. Ancak
oy kullanamazlar.
MADDE 18. KARAR DEFTERİ ve KARARLARıN İMZALANMASı:
Kat Malikleri Kurulu Kararlan, sıra numaralı ve her sayfası Noterden tasdik edilmiş Kat Malikleri
Kurulu Karar Defterlerine kaydedilir. Kat Malikleri Kurulu Kararları, toplantıda hazır bulunan Kat
Maliklerinin çoğunluğunun vereceği karar ile Başkanlık Divanınca imzalanır. Kat Malikleri Kurulu
~~ar:eri'
~
yönetimK2saklan:-
at
.
1 SitesıYönetim
C;ii~
~
"
i
-5 -
Karara karşı oy veren kat maliki, aykırılık gerekçelerini kararın altına yazıp imzalar. Kurul
Kararlarına karşı olan Kat Maliki, MODERNİsT l'in bulunduğu yerin yetkili mahkemelerine
başvurma hakkına sahiptir.
MADDE 19. KARARLARIN DUYURULMASı:
Kat Malikleri Kurulu Kararları, toplantıya katılmış olup olmamalarına bakılmaksızın, tüm Kat
Maliklerine ve gerekiyorsa, bağımsız bölümde kiracı veya başka bir sıfatla oturanlara yahut her ne
nedenle olursa olsun kullanıcılara, Yönetim Kurulu veya Yönetici tarafından duyurulur.
Kararların kopyaları, MODERNİST 1 Site ana girişindeki özel 'Bildirim Panosuna ve aynca her
Bloğun özel Bildirim Panosuna, 7 gün süreyle, ilanen asılır. Alınan kararlar, MODERNİST 1
Sitesi Internet Web sahifesinde yayınlanır ayrıca elektronik posta ile Kat Maliklerine duyurulur.
Kat Malik Kurulu Kararımn, herhangi bir maddesi, bir Kat Malikine yaptırırncı hüküm taşıyorsa,
belirtilen kararın bir sureti, ilgili Kat Malikinin tebligat adresine iadeli taahhütlü mektupla veya
önemine göre, Noter kanalıyle tebliğ edilir ..
MADDE 20. KAT MALİKLERİ KURULUNUN GÖREVLERİ :
("
20.1.
Yönetim Kurulunu, Denetim Kurulunu,
20.2.
Yönetim Kurulunun görevlerini belirler ve yaptıkları işler ve işlemlerden dolayı
Kurulunu ibra eder veya sorumlu tutar.
20.3.
Yönetim Kurulu tarafından
kararı alır.
teklif
Site Tahkim Kurulunu ve yedek üyelerini seçer,
edilen konuları
görüşür
Yönetim
ve Kat Malikleri
Kurulu
20.4. ' Yönetim Kurulu veya Hizmet Şirketi tarafından hazırlanacak İşletme Projesine göre, Kat
Maliklerinden talep edilecek aylık ve yıllık bütçeyi, toplanacak aylık - yıllık gider ve
avansları ve miktarlarım belirler
ve karara bağlar.
20.5.
Anataşınmazın ortak yer ve tesislerine ilişkin alınması gerekli tüm kararları, yapılması
istenen yenilik, onarım ve ilaveleri belirler.
20.6.
Site'de yaşayan Kat Maliklerinin huzurunu ve Site'de yaşayanların sosyal barışını sağlamaya
yönelik tedbirleri alır.
20.7.
Site Tahkim Kurulunca, Kat Malikleri Kurulu'na bildirilmesi halinde, Kat Malikleri veya
bağımsız bölümlerden her
hangi bir şekilde yararlananlar arasında çıkan uyuşmazlıkları
çözümler ve karara bağlar.
20.8.
Kat Malikleri Kurulunda alınmış Kararların uygulanabilmesi veya ihtiyaç halinde gerekli
işlemlerin yapılabilmesi, gereğinde idari ve yargı yollarına başvurulması için Yönetim
Kuruluna yetki verir.
20.9.
Site İhtiyaçlarının hangi yollarla giderileceği konusunda karar verir.
20.10. Kat Mülkiyetİ Kanunundan doğan görevleri yerine getirir,
20.11
Kat Maliklerİ Kurulunun Kararları, yasalara aykırı bir hüküm olmadıkça, bağlayıcı olup,
Kat Malikleri, Kat Malikleri Kurul Kararlarına uymak zorundadırlar.
YÖNETİM KURULU:
MADDE 21. YÖNETİM KURULU'NUN
TEŞKİLİ :
/;-1
M(\rlF!rni~t 1 Sitesi - YÖ e'
Planı
-,::-
- Ialikleri
cr
.1 1, . 'ı' ;-'" .~
arasından e) a dışarıdan, Kat 1 falikl
_ ~C
- ODERt~'ST 1 Yönetim Kurulunu e 3 yedek - ~- - - - •
: olağan toplantıda, Kat Malikleri
wl
_
yı
çoğunluğu ile, 5 üyeden oluşan
Göre süresi dolan Yönetim Kurulu
elerinin tekrar seeilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu
elerine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutan Kat Malikleri Kurulunda karara bağlanır.
ü
ü
MADDE 22. YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV SÜRESİ VE GÖREV BÖLÜMÜ:
Kat Malikleri Kurulu'nca seçilen Yönetim Kurulunun görev süresi bir yıldır.
Yönetim Kurulu, seçimi takip eden yedi gün içerisinde ilk toplantısınıyapar. Bu toplantıda Yönetim
Kurulu vazife taksimi yapılır, temsil ve ilzam yetkileri belirlenir. Vazife taksiminde üyelerden birisi
Başkanlığa, birisi Başkan Vekiliğine, birisi de Muhasip Üyeliğe seçilir. Yönetim Kurulu'nda
eksilme olması halinde, Başkan tarafından yedek üyeler, sırasıyla göreve çağrılır.
MADDE 23. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI:
Yönetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine en az ayda bir kez toplanır. Başkan bulurunadığı
zamanlarda toplantıya Başkan Vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanabilir.
Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy
sayılır.
Yönetim Kurulunun kararları sıra numaralı ve her sayfası Noterden tasdik edilmiş MODERNİST 1
Yönetim Kurulu Karar Defterine kaydedilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.
MADDE 24. YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :
24.1.
Kat Malikleri Kurulu tarafından verilen kararları uygulamak, gerek sözleşme ile gerekse
yasalarda ve bu Yönetim Planında düzenlenen görevleri yerine getirmek.
24.2.
İşletme projesini hazırlamak veya hazırlatmak ve Kat Malikleri Kurulunun onayına
sunmak, onaylanan işletme projesi kapsamındaki faaliyet programını uygulamak.
24.3.
Kat Malikleri Kurulu'nca, arsa paylarına göre maktu ve muayyen bir iştirak payı tespit
edilmediği takdirde, seçilmesini takip eden on beş gün içinde İşletme Projesi
hazırlayarak veya hazırlatarak, birer örneğini kat maliklerine vermek ve yedi günlük süre
içerisinde itiraz edilmeyen veya itirazda bulunulmuşsa bile Kat Malikleri Kurulu'nca karara
bağlanarak kesinleşen İşletme Projesini, uygulamak.
24.4.
Genel giderler için gerekli avansların veya iştirak paylarının, belirlenen tarihlerde tahsilini
temin etmek, bunun için Sitenin en yakınındaki bir veya iki bankada Yönetim Kurulu adına
çift imza yetkili banka hesabı açmak.
Kat Malikleri ve Sitede oturanların Site ile ilgili tüm ödemelerinin Modernist ı Sitesi
Banka hesabına yatırtılmasını sağlamak, Yönetim Kurulunca yapılacak tüm ödemeleri de
Banka vasıtasıyla yaptırmak, böylece Modemist 1 Sitesi ile ilgili tüm tahsilat ve ödemelerin
yalnız banka kanalıyla olmasım ve elden tahsilat ve ödeme yapılmamasını sağlamak,
24.5.
MODERNİST 1'in ortak alanlarını ve buradaki taşınır/taşınmaz değerleri Kat Malikleri
Kurulu tarafından belirlenen bedel üzerinden sigorta ettirmek.
24.6.
MODERNİST ı'daki yapıların gayesine uygun kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı
için gereken tedbirleri almak,
24.7.
MODERNİST 1'in güvenliğini, ortak alanların temizliğini, ortak alanlarda MODERNİST
1'in tümüne hizmet edecek şekilde kurulmuş bulunan makine, teçhizat, sistemlerin
işletilmesini,
bakınıl7;:eya
Qx
"M.~;.t
yaptırmak,
1
~"=;_Yl\n.Hm
Plono
•
cı.&~
rr
;
.: \
i
-7-
24.8.
MODERNİsT 1'in ortak alanların enerji ve su ihtiyaçlarını temin etmek, bunun için gerekli
sözleşmeleri yapmak,
.
24.9. Kat Mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı
dava ve icra takibini yapmak ve kanuni ipotek hakkını kat mülkiyeti kütüğüne tescil
ettirmek.
24.10. Toplantı yer ve tarihi ile toplantı gündemini belirleyerek MODERNİST 1 Kat Malikleri
Kurulunu toplantıya çağırmak.
24.11. MODERNİST 1 yönetiminde çalışacak personelin tayini, işten çıkarılması, özlük haklarının
belirlenmesi ile ilgili gerekli işlemleri yapmak.
24.12. Görev dönemine ilişkin faaliyet ve hesap raporlarını düzenleyerek MODERNİST ı Kat
Maliklerine, MODERNİST 1 Sitesinin WEB Sayfası kanalıyla ve Kat Maliklerinin
'Elektronik Posta Adresi - Internet yoluyla duyurmak.
24.13. MODERNİST 1'in yönetim ve işletimine yönelik olarak, işbu yönetim planını bütünleyici
ve geliştirici tarzda, "güvenlik, temizlik, spor ve sosyal alanları, site trafiği, site işletmesi,
yolların bakımı, site ve Kat Malikleri otopark yönetimi, site peysaj ve ağaçlandırma
hizmetleri ve diğer gerekli hususlarda bakım, onarım ve işletme yönetmeliklerini birlikte
veya ayn ayrı, hazırlamak ve/veya hazırlatmak,
~C)14. Kat Mülkiyeti Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın gerektirdiği defter ve kayıtları tutmak,
."
muhafaza etmek,
24.15. Gerek Kat Maliklerinin ve gerekse Kat Malikleri gibi Sitede Bağımsız Bölümleri
kullananların gerekli bilgilerini toplamak, saklamak ve Mahalle Muhtarına bildirmek
24.16. Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan görevleri yerine getirmek,
DENETİM KURULU:
MADDE 25. DENETİM KURULU'NUN TEŞKİLİ :
Kat Malikleri Kurulunun her yılOcak ayının 2. Pazar günü, saat 14:00 te yapacağı olağan
toplantıda, Kat Malikleri arasından, Kat Maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile 3 asil ve 2
yedek üyeden oluşan, MODERNİST 1 Sitesi Denetim Kurulu seçilir.
Görev süresi dolan Denetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi mümkündür. Denetim Kurulu
üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı Kat Malikleri Kurulunda karara bağlanır.
~~,
MADDE 26. DENETİM KURULU GÖREV SÜRESİ VE GÖREV BÖLÜMÜ:
Kat Malikleri Kurulu'nca seçilen Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır.
Denetim Kurulu, seçimi takip eden yedi gün içerisinde ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda denetim
kurulu vazife taksimi yapılır ve denetim esasları belirlenir., Vazife taksiminde üyelerden birisi
Başkanlığa seçilir. Denetim Kurulu'nda eksilme olması halinde Başkan tarafından yedek üyeler
sırası ile göreve çağrılır,
MADDE 27. DENETİM KURULU TOPLANTısı:
Denetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine, Denetim Kurulu, en az 3 ayda bir kez, veya gereğinde,
çoğunlukla toplanır. Denetim Kurulunun inceleme, değerlendirme ve kararları sıra numaralı ve
Noterden tasdikii MODERNİST 1 Denetim Kurulu Karar Defterine kaydedilir ve toplantıya katılan
üyeler tarafından imzalanır.
~rf
.
Mndp.rnist 1 Sitesi - Yönetim Planı
-8-
MADDE 28. DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :
i defter ve kayıtlarını denetlernek.
28.1.
MODERNİsT
28.2.
Şikayet ve yolsuzluk 'ihbarlarını değerlendirmek, incelemek, sonuçlandırmak.
28.3.
Yıllık Denetim Raporunu Kat Malikleri Kurulu'na sunmak.
28.4.
Gerekli hallerde Kat Malikleri Kurulunu toplantıya çağırmak.
28.5.
MODERNİST i ile ilgili düşünce, temenni ve tavsiyelerini bildirmek.
28.6;
Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan görevleri yerine getirmek,
MADDE 29. SİTE TAHKİM KURULU
Site Tahkim Kurulu, Site içinde yaşayan Kat Malikleri başta olmak üzere.Bağımsız Bölümleri her
ne nedenle olursa olsun, kullananların kendi aralarında veya hizmet şirketi arasında veya Yönetim
Kurulu arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların büyümesini önlemek, taraflar arasındaki husumetlerin
ortadan kaldınlarak, Modernist i Sitesinde huzurlu ortamın bozulmasını önlemek amacıyla,
kurulmuş bir kuruldur.
C.)
Site Tahkim Kurulu, Kat Malikleri Genel Kurulunda, 3 yıllık süre ile, Modernist 1 Sitesinde oturan,
'Mesleği, kişiliği ve davranışlarıyla' örnek olarak tanınan ve hürmet edilen kişiler arasından seçilir.
Site Tahkim Kurulu, Modernist 1 Site Bağımsız Bölüm Malik veya kullanıcılarından her hangi
birinin yazı ile kurula başvurması ve bir ihtilafı bildirınesi ile toplanır. Kurul tarafları dinler, olayı
tetkik eder ve ihtilafların halli için, sitenin menfaatlerine uygun, huzur ve problemlerin çözümü ile
ilgili kararlar verilir. Verilen kararlar, ihtilaf sahibi taraftarları bağlar.
III. HAKLAR ve YÜKÜMLÜLÜKLER
MADDE 30. GENEL HÜKÜMLER:
Kat mülkiyeti ilişkisinin tarafları, isimleri bağımsız bölümlerin tapu kütüğündeki sayfasına kat
maliki olarak tescil edilmiş kişilerdir. Kat irtifaklarının tescilli sahipleri de bu sıfatla işbu yönetim
planının uygulanması açısından Kat Maliki sayılırlar.
Bir bağımsız bölümün tescilli maliki, birden çok kişi ise, hakların kullanılması açısından hepsi
birlikte kendilerine bir temsilci tayin etmeğe veya ettirmeye mecburdurlar. Bir bağımsız bölüm
üzerinde tamamını kapsayan intifa ve sükna hakkı varsa, kat mülkiyetine ilişkin hak ve yetkiler,
intifa veya sükna hakkı sahibince kullanılır.
Bağımsız bölümün maliki tüzel kişi ise kat mülkiyeti ilişkisinden doğan haklar tüzel kişinin yetkili
yönetim organlarınca kullanılır.
Kat mülkiyetinden doğan ve malike kendi bağımsız bölümü ile ortak yerlerde maddi kullanma ve
MODERNİST 1'in tümü içindeki alan ve imkanlardan yararlanma yetkisini veren haklar kat
malikine bağlı olarak, taşınmazda bulunan kişilerce de kullanılır. Ortak alanlardan ve tesislerden,
yalnız Bağımsız Bölümlerde fiilen oturanlar yararlanır. Bu nedenle Bağımsız Bölümlerini kiraya
verenler, intifa, sükna hakkı tesis edenler, yukardaki haklardan yararlanamazlar.
Bağımsız bölümde kiracı sıfatıyla oturanlar kira hakkının sağladığı ölçüde, bağımsız bölümü ve
ortak yerleri kullanmaya ve buralardan yararlanmaya yetkilidirler. .
7,J
Bağımsız bölümden geçici veya sürekli olarak yararlanma ye 'si veren diğer hukuki kişilerin tarafı
(\
~
~:,şiıer,
bu ilişkilerin
~er[;st
ölçüsünde
1 Sitesi- Yönetim
i
t;"
ı
f..;~
tl -.:.
ararlaruna ~~~~~
•
cl
"'.'
-9-
Kat maliklerinin, intifa veya sükna hakkı sahiplerininveya kiracılarının müstahdemleri istihdam
ilişkisinin gerektirdiği ölçü ve zamanda ve asıl hak sahibinin onayı ile istihdam ilişkisinin zorunlu
kıldığı ölçüde, aksine bir hüküm yoksa, ortak yerleri kullanabilirler.
HAKLAR:
MADDE 31. HAKLARıN GENEL İÇERİGİ :
Kat Malikleri, kiracı sıfatıyla oturanlar, intifa veya sükna hakkı sahipleri, kendi bağımsız
bölümlerinde ve ortak yerler üzerinde, Kat Mülkiyeti Kanunu ile ve işbu Yönetim Planı'nın
hükümleri saklı kalmak şartıyla, Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere
sahiptirler.
MADDE 32. BAGIMSIZ BÖLÜMÜN KULLANıLMASıNA İLİşKİN HAKLAR:
32. ı.
Kat malikleri, Kat Millkiyeti Kanunu'nun, özel hükümlerine, işbu Yönetim Planı'nda yer
alan kurallara ve kat millkiyeti ilişkisinin gerektirdiği diğer sınırlama ve yasaklara uymak
koşulu ile bağımsız bölümün tapuya kayıtlı nev'ini ve vasfını değiştirmeyecek tarzda
dilediği gibi kullanmaya, yine bu çerçevede kalarak kullanma ve yararlarıma hakkını
başkalarına vermeye, kiralamaya, paralı ya da parasız olarak devretmeye, bakım ve
masraflara katılmak koşulu ile, boş tutmaya yetkilidir.
32.2.
Kat malikleri ve irtifak hakkı sahipleri, kiracı sıfatıyla oturanlar, intifa veya sükna hakkı
sahipleri Belediye nizamlarına, imar planı ve eklerine ve ana yapının dış estetiğine ve
MODERNİST ı'in genel mimarisine, sıhhi, elektrik ve benzeri tesisat ve projelerine aykın
olmamak, diğer paydaşlara zarar ve ziyan vermemek ve kullanma haklarını ihlal etmemek
kaydı ve yapılacak masrafların tamamı kendisine ait olmak şartı ile kendi Bağımsız Bölüm
tasarruf sınırları içinde, statik projesine aykın ve taşıyıcı sisteme zarar vermemek ve ıslak
mahallerde, ortak yerlerde, dış cephede hiçbir değişiklik yapmamak kaydı ile, diledikleri
değişiklik ve yenilikleri, Yönetim Kurulundan yazılı izin almak şartıyla, yapmakta
tamamen serbesttir.
C_'
Bu husus, bütün bağımsız bölümler için muteber olup, diğer paydaşlar, bu tarz değişikliklere
itiraz edemezler.
'--
MADDE 33. TAHSİsLİ ALAN KULLANıLMASıNA İLİşKİN HAKLAR:
Bağımsız bölümlerin tahsisli alanları ile ilgili kullanım hakları ve her türlü tasarruf, işbu Yönetim
Planı'nda tariflemneye çalışılan genel düzeni bozmayacak şekilde, ilgili bağımsız bölüm sahibine
aittir.
MADDE 34. ORTAK YERLERİN KULLANıLMASıNA İLİşKİN HAKLAR :
Kat malikleri, anataşınmazın tüm ortak yerlerine, ortak mülkiyet hükümlerine göre maliktirler.
Ortak yerlerden, kanun ve Yönetim Planı hükümlerine göre kullanma ve yararlanma haklarına
sahiptirler.
~ÜLÜKLER:
Modernist 1 Sitesi - Yöneti
------
Planı
- 10-
MADDE 35. YÜKÜMLÜLÜKLERİN GENEL İÇERİcİ:
Bağımsız Bölüm Malikleri, yararlanma haklarını kullanırken diğer bağımsız bölüm maliklerinin
haklarını da gözetrnek ve Kat Malikleri Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan
düzenlemelere aynen uymak, diğer kat maliklerini rahatsız edici davranışlardan kaçınmakla
yükümlüdürler.
MADDE 36. BAGIM SiZ BÖLÜMÜN KULLANıLMASıNA İLİşKİN YÜKÜMLÜLÜKLER:
36.1. Tapu kütüğünde, kat mülkiyetilkat irtifaklı arsa payına bağlı ve niteliği "rnesken" olarak
gösterilen, tek aile kullanımına tahsis edilen bağımsız bölümleri, mesken kullanımı dışında,
başka hiçbir amaçla kullanamazlar, başka amaçla kullarulmak üzere bir arada veya
müstakilen kiralayamazlar, satamazlar, zilyetliğini devredemezler.
Bir ailenin ihtiyacı için ve mesken olarak kullanılacağı belirtilen bağımsız bölümlerde,
hiçbir şekilde ; pansiyon, talebe yurdu, hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza
laboratuarı, pavyon, kumarhane, randevuevi, sendika, demek, resmi daire, dershane,
kurs, kreş, çocuk yuvası
gibi iş yerleri kesinlikle açamazlar, ibadethane olarak
kullanamazlar .
36.2. Bağımsız bölümlerde Türkiye Sigorta Yangın Tarifesinde "Bina İçinde Fiyat Zammı"
gerektirecek, "Yangın ihtimalini artıncı veya yangın vukuunda kolay ve ağır hasar verici
mahiyette" olan bilumum maddelerin bulundurulması yasaktır. Bağımsız Bölüm
kullanıcıları, Bağımsız bölümlerde, tahsisli alan ve ortak yerlerde, patlayıcı, pis kokulu veya
radyoaktif maddeler bulunduramazlar. Diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek
şekilde sarsıntı yapmak, toz çıkarmak gibi hareketlerden kaçınmak zorundadırlar.
36.3. Bağımsız Bölüm Malikleri veya bunların kiracıları veya bunları her ne sebeple olursa olsun
kullananlar, bağımsız bölümlerde elektrik kapasitesini artıncı cihazları kullanamazlar.
36.4. Bağımsız Bölüm Malikleri veya bunların kiracıları veya bunları her ne sebeple olursa olsun
kullananlar, diğer bağımsız bölümlerde, tahsisli alan ve ortak yerlerde, meydana gelen
arızaların giderilmesi için, kendi bağımsız bölümlerine girilmesi gerekiyorsa buna müsaade
etmek mecburiyetindedirler. Ancak bu gibi işlerin taraflarca en uygun zamanda yapılması
gerekir. Bu nedenle Bağımsız Bölüm Malikleri veya orada oturanların zarar görmeleri
halinde, lehine müsaade edilen tarafın bu zararı derhal ödemesi ve gidermesi zorunludur.
36.5. Bağımsız bölümlerinde veya ortak yerlerde diğer kat maliklerini tedirgin edecek şekilde
müzikli, gürültülü toplantılar, ayinler düzenleyemezler. Ancak kat malikleri sosyal yaşamın
gerekleri doğrultusunda yapacakları özel toplantıları (nişan, düğün, doğum günü vb.)
Yönetim Kuruluna önceden bildirerek, toplantılarını yapabilirler.
Kat Malikleri radyo, teyp,
pikap, televizyon, müzik seti, ve müzik aletlerini diğer
kat maliklerini tedirgin edecek derecede
açamazlar, yüksek ses tonuyla sürekli
çalamazlar.
36.6. Bağımsız Bölüm Malikleri veya bunların kiracıları veya bunları her ne sebeple olursa olsun
kullananlar kendi bağımsız bölümlerinde, teraslarında, binanın dış elemanlarında, tahsisli
alanlarında ve diğer ortak alanlarda yapının ve MODERNİST 1'in estetik ve özelliğini
bozacak eklenti, tadilat veya herhangi bir yapı ve tesisat yapamazlar. Bu cümleden olmak
üzere yeni pencere açmak, mevcutları genişletmek veya daraltmak yahut birleştirmek; dış
duvarları yıkmak, geri yahut ileri almak, yeni duvarlar örmek; balkon ve çıkmaları yıkmak,
genişletmek, kapatmak ve daraltmak gibi bütün ameliye ve işlemler yasaktır. Kat Malikleri,
bağımsız bölümün dış elemanlarında, mevcut olan rengi, karakteri, görünümünü
değiştirecek ve etkileyecek, boya, badana, sıva türünden işlemler de yapamazlar, zorunlu
olan onarımlar dolayısıyla yapılacak bu tür iş ve işlemler, ancak Kat Malikleri Kurulunun
n~ kararıaşt7-;;z ;i
ile
•
'--v\
Bölüm
Modernist 1 Sitesi - Y
etim Pla
lı
gi birinin,
~
\,
",\
'- '
r~~
c;r
- 11 -
belirtilen kurallara uymayan mimari değişiklik girişimlerine karşı, diğer Bağımsız Bölüm
Malilderinden her birinin, müdahale haklı ardır.
36.7.
Bağımsız bölümlerin balkon ve pencerelerinden halı, kilim vb. şeyler silkeleyemezler, su ve
benzeri şeyleri dökemezler, çöp atamazlar pencere içlerinde kuşlara yem veremezler, kedi
köpek gibi hayvanlara yemeleri için yiyece maddelerini pencereden atamazlar, kullanım
hakkı başka bir kat malikinin olan alanlarda bu ve benzeri faaliyetlerde bulunamazlar.
Bağımsız Bölüm sakinlerinin, diğer kat maliklerinin konforunu bozacak, huzurunu
kaçıracak herhangi bir girişimde bulunmaları yasaktır.
r
36.8.
Bağımsız Bölüm Malikleri, bağımsız bölümlerinde besleyecekleri hayvanları diğer kat
maliklerine rahatsızlık vermeyecek evcil hayvan türlerinden seçmekle yükümlüdürler.
Ancak evcil hayvan sınıfına girebilecek olan vahşi tür köpeklerin (pitbull, doberman vb.)
beslenmesi, siteye sokulması kesinlikle yasaktır. Beslenebilecek olan evcil hayvanlar
özellikle ortak yerlerde başıboş bırakılamazlar. Sadece sahiplerinin gözetimi altında ve bu
yerlerin kirletilmesine meydan vermeyecek önlemler alınması koşulu ve tasma ile site içinde
gezdirilmeleri mümkündür.
Hayvanlar hiçbir şekilde, site içi süs havuzlarında yıkatılamaz ve yüzdürülemez. Bu konuda
ana şart, bu gibi hayvanların gerek Blok Yapılarda, gerek Ana Gayrimenkulde ve gerekse
Site'de ki diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız etmemesidir.
Hayvan dışkılan, sahipleri ve/veya bakıcıları tarafından mutlak olarak temizlenecektir.
Site Yönetim Kurulu, gerektiğinde bağımsız bölümlerde beslenebilecek
yönünde, 'tür - cins - sayı' olarak yasak ve sınırlamalar koyabilir.
evcil hayvanlar
Sitede kurban kesilmesi veya kurbanlık hayvan bulundurulması yasaktır.
36.9.
Bağımsız Bölüm malikleri günlük çöplerini, Site Yönetim Kurulunun saptayacağı esaslara
uygun şekilde, poşetlerde muhafaza etmek ve uzaklaştırmakla yükümlüdürler.
36.10. Bağımsız bölüm ve eklentilerde, binaların dış cephelerine ve dıştan görüıebilecek
doğal, mimari ve estetik görünümünü bozacak;
şekilde,
a. Direk, levha, tabela vb. şeyler asmak, çakmak, dikmek,
b. Kurutma maksadı ile de olsa balkoniara dıştan görülecek şekilde çamaşır sermek,
sergilemek ve asmak;
c. Tanıtıcı bayrak, pankart, flarna asmak ve teşhir etmek,
d. Aşırı ve göz alıcı şekilde aydınlatma yapmak, çadır, çardak vb. şeyler kurmak,
e. Camlara yazı yazmak, 'Satılık - Kiralık" veya benzeri ilan yazıları koymak,
yasaktır.
36.1 ı. Kat Maliki, kendi bağımsız bölümü ve tahsisli alanlarında siyasi, ticari arnaçlı gösteri ve
toplantılar yapamaz ve buralarıüçüncü kişilere bu tür amaçlı kullanım için kiralayarnazlar.
36.12. Bağımsız Bölüm Malikleri gerek ortak alanlarda gerekse tahsisli bahçe alanlarında genel
peyzaj düzenini korumak ve sürdürmekle yükümlüdürler.
36.13. Kat Malikleri, Bağımsız Bölümlerinde kira~ı veya başka sıfatlarla kullanan yahut
faydalananlara, bu Yönetim Planı'ndaki borç ve· yükümlülükleri bildirmeye mecbur
oldukları gibi Bağımsız Bölümlerini kiralarnaları halinde, kira sözleşmelerine, bu konuda
hüküm koymaya mecburdurlar.
36.14. Bağımsız Bölümlerde, kiracı veya herhangi bir sıfat1a bulunanlar veya faydalananlar,
yukandaki maddelerde ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nda belirtilen hak ve yükümlülüklere kat
malikleri gibi uymak zorundadırlar.
36.15. Kat Malikleri, kendi bağımsız bölümlerinde kiracı veya başka bir sıfatla bulunanların
lik, ~dr~s ve habe:leşme ara?l~ bilgileri~i ~O.D~RN!.ST 1 Y" etim Kuruluna
ak
bildirmek
ve/;:;zJ=eıenmn
rio'dern{gt 1 Sitesi -
brr
e
F:,
yazılı
~
zorundac;ar~~\;..
rf'
J
- 12 -
36.16. Kat Malikleri, anataşınmazın ortak yerlerine, hiç bir şekilde, eşya koyamazlar, özel olarak
kullanamazlar, çit çeviremezler, ilan ve pano asamazlar, bitki, dikemezler. Ortak Yerlere,
çadır - salıncak - oturma yerleri kuramazlar. Burada, piknik veya özel partiler yapamazlar.
MADDE 37. TAHSİsLİ ALAN KULLANıLMASıNA İLİşKİN YÜKÜMLÜLÜKLER:
37.1. Kat malikleri, tahsisli alanların bakım ve temizliğine dikkat etmek ve sağlamlığını korumak
zorundadırlar .
37.2. Kat Malikleri tahsisli alanlardan yararlanmada ve buraları kullanmada birbirlerinin hakkına
titizlikle riayet etmek ve diğer kat maliklerini rahatsız edici ve engelleyici davranışlardan
kaçınmaya, özen göstermek zorundadırlar.
37.3.
Tahsisli alanlarda, evcil hayvanlar için kulübe, yuva, kafes vs. yapılması ve evcil
hayvanların bu alanlarda devamlı barındırılması yasaktır. Bu husus ortak yerler için de
geçerlidir.
37.4. Kat Malikleri işbu yönetim planı ve eklerinde gösterilen kullanım biçimi dışında tahsisli
alanları, başka hiçbir maksat için kullanamazlar. Başka maksatla kullanılmak üzere
bağımsız bölümleri ile birlikte veya müstakilen kiralayamazlar, kullandıramazlar,
satamazlar.
37.5. Tahsisli alanlarda herhangi bir tadilat veya ilave yapamazlar, malzeme, biçim, renk ve
mimari özelliğini değiştiremezler.
37.6. Her kat maliki, tahsisli alanlara verdikleri zararlardan şahsen sorumludurlar.
MADDE 38. ORTAK YERLERİN KULLANıLMASıNA İLİşKİN YÜKÜMLÜLÜKLER:
38.1. Kat Malikleri, ana yapının ve MODERNİST ı'in güzelliğini, mimari durumunu ve
sağlamlığını korumak, aynca ortak yerlerin bakım ve temizliğine dikkat etmek
zorundadırlar.
38.2. Kat Maliki ile diğer kullanma hakkı sahipleri, ortak yerlere ilişkin düzenlemeler
çerçevesinde, buraları kullanma ve yararlanma yetkisine sahiptirler. Ortak yerlerden
yararlanma ve buraları kullanmada, hak sahipleri, birbirlerinin hakkına titizlikle riayet etmek
ve ortak yararlanmayı engelleyici davranışlardan kaçınmaya özen göstermek zorundadırlar.
38.3. Bağımsız bölüm malikleri, irtifak hakkı sahipleri, kiracıları, intifa veya sükna hakkı sahipleri
yahut bunların çalışanları ya da geçici veya devamlı misafirleri, otomobillerini ancak
MODERNİST ı Yönetim Kurulu'nun tesbit edeceği, 'İşaretli- özel' yerlere ve ancak
yönetirnce alacakları 'Özel Taşıt Tanıtma Kartı ile' park edebilirler ve otopark olarak tahsis
edilen alanlar hariç, sitenin hiçbir yerine hiçbir şekil ve surette araç bırakamazlar,
park edemezler. Bu konuda, site yönetimince alınan kararlara uymak zorundadırlar. Usulsüz
park eden araçlar, masrafları araba sahibine ait olmak üzere, çektirilir.
38.4.
Ortak yerlerde herhangi bir tadilat veya ilave yapamazlar.
38.5. Kat Malikleri, Modemist 1 Sitesi projesi müellifinin iznini almadıkça ve izin alınsa da,
Kat Maliklerinin oy birliği ile karar alınmadıkça, dış cephe kaplamasının, mimari - malzeme
biçim - renk özelliğini, değiştiremezler.
38.6. MODERNİST 1 ortak alanlarında Yönetim Kurulu'nun yazılı müsaadesi olmadıkça hiçbir
toplantı düzenlenemez. Kat Malikleri Kurulu'nun oybirliği ile verilmiş bir kararı olmadıkça,
anataşınmazın hiçbir yerine hangi amaçla olursa olsun levha, uydu ve çanak anteni,
ulusal bayramlarda asılan Türk Bayrağı hariç bayrak, flama, reklam panosu veya tabela
asamazlar, yazı yazamazlar.
_
(:ıf
erS.7.
kat maliki, ana gayrime
arlardan şahsen soruml
ule, ortak yerlere
.z:ı
iırlar. -:
1 Sitesi _
.
1!d.~~)L---VC'·7
T
cır1~~~, .••..
:.':'
z bölümlere verdikleri
.•...
LV. İŞLETME PROJESİ ve ORTAK GİDERLERE KATILMA
MADDE 39. GENEL İLKELER:
Bina ve tesislerinin ömrünü uzatmaya yönelik yaklaşım ve kat maliklerine etkin ve ekonomik
hizmet üretme hedefleri doğrultusunda:
39.1. Tüm hizmetlerin bir arada ve MODERNİsT 1 yönetimi olarak yürütülmesi,
39.2. MODERNİsT 1 için yapılacak tüm ortak giderlerin tüm Bağımsız Bölüm Malikleri
tarafından karşılanması,
39.3. MODERNİST 1'in tümünü ilgilendiren ve tüm kat maliklerinin faydasına sunulan ortak yer
ve tesislere ilişkin giderlerin tüm Kat Malikleri tarafından işbu Yönetim Planı ve Kat
Mülkiyeti Kanunu hükümleri doğrultusunda karşılanması,
»>
\'
\.:
"
s
39.4. Hizmetlere ilişkin başlıca giderlerin; Personel, Enerji ve Su, Bakım - Onarım, Çeşitli
Giderler, Sigorta Giderleri, Sabit Kıymet Harcamaları, Yöneticilik Ücreti ile Yatırım
harcamalarından oluştuğu, ilkeleri kabul edilmiştir.
39.5.
SOSYAL BLOK' UN içİNDE BULUNAN iŞYERİ NiTELİGİNDEKİ BAGIMSIZ
BÖLÜMLERİN ORTAK GiDERLERE KATILMASI
Sosyal blok olarak adlandırılan 8. blokdaki işyeri niteliğinde bulunan bağımsız bölümler,
sosyal bloğun kullanımı ile ilgili masraflara katılacak olup, diğer bloklar ve blokların
yeraldığı alanlarla ilgili giderlere sitedeki demirbaşlar konusundaki ortak giderler dışında
masraflara katılmayacaklardır.
Bu bloğun tüm ortak giderlerine münhasıran bu blokdaki bağımsız bölüm malikleri arsa
payları oranında katılacaklardır.
39.6.
1- 8 NOLU BLOKLARIN DıŞıNDA YER ALAN, 6 ADET işYERİ NİTELİGİNDEKİ
BAGIMSIZ BÖLÜMLERİN ORTAK GiDERLERE KATILMASI
Blokların dışında kalan,I,
2, 3, 4, 5, ve 6 Bagimsiz Bölüm numaralı, 6 adet işyeri
niteliğindeki bağımsız bölümler, gerek 7 ikiz blokda bulunan konut niteliğindeki bağımsız
bölüm maliklerinin, gerekse 8 numaralı Sosyal Tesis Bloğunda yeralan işyeri niteliğindeki
bağımsız bölüm maliklerinin katıldıkları ortak giderlere "Sitedeki demirbaşlar konusundaki
ortak giderler dışında" katılmayacaklardır.
(
Ancak gerek 39.5 gerekse 39.6 da yazılı bulunan malikler ve/veya kullanıcıları doğrudan
veya dolaylı olarak yararlandıkları hizmetlerden dolayı "Jenaratörün bakim ve tamiri,
kullanımı ile ilgili masraflara katılma gibi" yapılan masraflara arsa payı oranında
katılacaklardır.
LETME PROJESİ:
D
-----H",...-,
40. İŞLETME PR~
Md-Si
_ Yönetim
Planı
0.1.
ADER]
T
İşletme Projesi'
MODERNİST 1'in ortak yer, tesis
tahmini gider tutarları ile gelirleri,
işletim ve yönetimine ilişkin bir yıllık
Tüm Bağımsız Bölüm Maliklerine, işletim ve yönetim giderlerinden işbu yönetim planı
ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri doğrultusunda, isabet edecek gider paylarını,
Giderleri karşılamak üzere her bağımsız bölüm malikinin ödemesi gereken avans tutarlarını
ve bu avansların ödeme şeklini ve zamanını, düzenler.
40.2.
İşletme Projesi Kat Malikleri Kurulu tarafından tespit edilebilecek esaslara uygun olarak,
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanabilir veya hazırlattınlır.
Ancak böyle bir durumda İşletme Projesinin kesinleşebilmesi için tüm Kat Maliklerine
projenin tebliğ edilmesi ve 7 günlük itiraz süresi içerisinde, itiraz gelmemiş olması gerekir.
İtiraz olması halinde ise Kat Malikleri Kurulu toplanarak itirazı inceler ve İşletme Projesini
karara bağlayarak, yürürlüğe sokar.
40.3.
İşletme Projesi, toplantıya katılmış olup olmamalarına bakılmaksızın tüm kat maliklerine ve
gerekiyorsa, bağımsız bölümde kiracı veya başka bir sıfatla oturanlara yahut yararlananlara,
Yönetim Kurulu veya Site Yöneticisi tarafından duyurulur.
Bu duyum MODERNİST 1 Sitesi için hazırlanacak özel bir WEB sayfasında da yayınlanır
ve ayrıca Elektronik Posta ile, tüm Kat Maliklerine duyurulur.
ORTAK GİDERLER:
MADDE 41-. ORTAK GİDERLERE KATILMA :
İşbu Yönetim Planı ve bilahare Kat Malikleri Kurulunca tasdik edilecek olan İşletme Projesi'ne
göre MODERNİST 1 kat maliklerinin, kiracılarının, intifa ve sükna hakkı sahiplerinin ve her ne
nedenle olursa olsun, bağımsız bölümlerde ikamet edenlerin, her ay ödemekle yükümlü oldukları
giderler aşağıda belirtilmiştir.
MODERNİST 1'de bulunan kat malikleri;
41.1. Tüm ortak yer ve tesislerin bakım, onarım, koruma ve işletme giderlerine,
41.2.
( .
Ortak yer ve tesislerin su, elektrik ve benzeri enerji sarfiyatlarına,
41.3. Yönetim Planı'nın 39.5 ve 39.6 madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla süs havuzları, su
yolları giderlerine,
41.4. Yönetim Planı'mn 39.5 ve 39.6 madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla yüzme havuzları,
işletme ve bakım giderlerine,
41.5. Yönetim Planı'mn 39.5 ve 39.6 madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla açık ve kapalı spor
alanlarının işletme ve bakım giderlerine,
41.6.
Sosyal tesis - yaşam merkezlerinin işletme ve bakım giderlerine,
41.7. Yönetim Planı'mn 39.5 madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla site, 'SİTT - oto - gezıntı
- bisiklet' yollarının, otopark ve otopark yolları ve SİTT araçlarının
bakım
ve
işletme
giderlerine,
41.8. Yönetim Planı'nİn 39.5 madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla çevre düzenlemesi, bahçe
ve peysaj giderlerine,
,'
41.9. Elektrik, su, pis su, doğalgaz hatları bakım ve giderlerine,
41.10. Postakutuıan'b7~
~
~~~~
Modernist1 Sitesi- YönetimPlanı
6~~~
/.
/:
i}-
f
- 1541.11. Kat Malikleri Kurulu Karan ile alınacak ve eknolojiye bağlı yatınm, yenileme ve değişiklik
giderlerine,
41.12. Yönetim Planı'nın 39.5 ve 39.6 madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kat Malikleri
Kurulunca yeni bir ortak yer düzenlemesi veya tesis apımına karar verilmesi
halinde, inşaat imalat ve bilcümle giderlerine,
41.13. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine ücret verilecek
çalıştınlacak bilcümle personelin aylık ücretlerine, SSK Primlerine,
toplanacak fon ve avanslara,
ise ücretlerine, aynca
kıdem tazminatlarına,
İşbu Yönetim Planında belirtilmemiş olmakla birlikte, gerek Kat Malikleri Kurulunca kabul edilmiş
ve edilecek, gerekse Kat Mülkiyeti Kanununda yazılı bulunan giderlere, anataşınmazda sahip
olduklan arsa paylan oranlanna göre, katılmak zorundadır.
Sadece bir blok yapıyı ilgilendiren yönetim ve işletim giderlerine, ilgili blok kat malikleri, arsa
paylan nispetinde katılmakla yükümlüdürler.
Bağımsız bölümlerdeki gaz, elektrik, su tüketimleri, tespit edilen tüketim değerlerine göre, ilgili
kurumlara veya Site Yönetimine, yapılacak ödemeler aynca ödenecektir.
MADDE 42. ÖDEMELER
İLE İLGİLİ ESASLAR:
MODERNİST l' de bulunan Kat Malikleri, kiracılan, intifa ve sükna hakkı sahipleri ile her ne
nedenle olursa olsun Bağımsız Bölümlerde ikamet edenler;
42.1.
Ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya her ne nedenle olursa
olsun bunlardan faydalanmaya gerek ve ihtiyaç duymadıklarını ileri sürmek suretiyle "ortak
gider ve avans payını" ödemekten kaçınamazlar.
42.2.
Ortak gider ve avans payının tamamını zamanında ödemeyenler, ödernede geciktiği günler
için aylık % 10 oranında gecikme tazminatını ödemekle mükelleftirler. İşletme aidatının
ödenmesinde temerrüde düşülmesi halinde, ihtar ve uygun mehil verilmeye gerek
olmaksızın, borcun muaccel olduğu günden itibaren temerrüt faizi işlemeye başlar.
42.3.
Kat Maliklerinden biri, gerek Yönetim Planına gerekse Kat Mülkiyeti Kanununa göre
kendisine düşen borçlan ve yükümlülükleri yerine getirmernek suretiyle, diğer kat
maliklerinin haklannı, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat
malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini
ilgili Mahkeme ve Hakimden isteyebilirler. Bu konuda Kat Mülkiyeti Kanununun 25.
Madde hükümleri uygulanır.
42.4.
Kat Malikleri kendi bağımsız bölümlerinde kira sözleşmesine, sükna hakkına veya başka
sebebe dayanarak oturanların ortak gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından,
borç ve yükümlülüklerinden müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Bağımsız bölüm
kiraya verilmişse, avanstan veya ortak giderlerden kendine düşen payı, yapılan ihtara
rağmen bir hafta içinde ödemeyen kat malikinin borcu, kira alacağına sayılarak
MODERNİST ıYönetim Kurulu tarafından kiracıdan alınır.
<
\.
Kiracının, veya Bağımsız Bölümü her ne şekilde olursa olsun kullananın, icra yoluyla takibi
de mümkündür. Ödemeyi yapmayanın Bağımsız Bölümleri üzerine yasalar ve Kat Mülkiyetİ
Kanunu'nun ilgili maddesi hükümlerine göre, kanuni ipotek konulur.
""
/tn
MADDE 43. HESAP DÖNEMİ VE MUHASEBE
MODERNİST
rııık~eri
ı'in
hesap döne/
arasıdır.
ESASLARI
yılın 1 Ocak günü başlar ve
:
,. ", .
dönemi 1 Ocak - 3 ı/.
~~~~
~
Modernist 1 Sitesi - Yöneti
- 16 -
Aylık ödemeler, her ayın beşinci iş gününe kadar Yönetim tarafından açılmış olan MODERNİST
1'in banka hesabına ödenir.
.
MODERNİST I, muhasebesinde, gelir-gider hesapları ve işin gerektirdiği işlemler, muhasebe
ilkelerine uygun olan defterlerle tutulur. Defter ve evrakların saklama süresi beş yıldır.
V. çEşİTLİ HÜKÜMLER
MADDE 44. HİzMET ŞİRKETİNE YÖNELİK HÜKÜMLER:
MODERNİST I, "7 ikiz blok,I sosyal tesis bloğu ve 6 adet işyerinden müteşekkil toplam 1089
Bağımsız Bölümden" ibaret ve takriben 4.000 kişinin yaşayacağı, sosyal tesisleri, spor alanları,
park ve bahçeleri, dinlenme alanları ve benzeri tesislerin yer aldığı büyük bir Site'dir. Böyle bir
Site'de, site içi özel yollann, sosyal alanların, spor alanlarının, dinlenme ve fitness tesislerinin, park
ve bahçelerinin, süs ve yüzme havuzlarının bakımı ve işletilmesi başlı başına profesyonel bir iştir.
Aynca, Site güvenliği, temizlik, blokların ve sair binaların bakım ve tamirleri de göz önüne
alındığında, bu işlerin profesyonel bir ekip tarafından yapılma zorunluluğu da kendiliğinden ortaya
çıkmaktadır.
Site Yönetim Kurulu, site yönetiminin kurulmasını müteakip, sitede yapılacak işlerin ve hizmetlerin
yerine getirilebilmesi için, konusunda deneyimli ve yeterli referanslara sahip Hizmet Şirketlerinden
teklif alarak, hizmeti en iyi yapacağına inandığı bir Hizmet Şirketini seçer ve Hizmet Şirketi ile
Yönetim Kurulu arasında, ı yıl ile 3 yıl süreli olacak bir sözleşme hazırlar ve onay için Kat
Malikleri Kuruluna sunar.
Kat Malikleri Kurulunun onayı ve kararı ile Hizmet Şirketi
görevlendirilir.
Yapılacak sözleşmede Hizmet Şirketinin yükümlülükleri, vereceği hizmetler ve bu hizmetler
karşılığında hak edeceği bedeller, işin teminatı, ihtilaf hallerinde uygulama ve sözleşme ile ilgili
tüm hükümler, yapılacak sözleşme de açıkça belirtilir.
Hizmet Şirketi, Yönetim Kurulu ile yapmış olduğu Sözleşmede belirtilen tüm işleri tam, eksiksiz ve
kusursuz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
MADDE 45. MODERNİST
c
ı SİTESİ,
HİZMET ŞİRKETİNİN GÖREVLERİ
Hizmet Şirketinin ve İşletme Projesinin Kat Malikleri Kurulu tarafından kabul edilmesiyle, Hizmet
Şirketi ile söşleşme yapılır ve Hizmet Şirketi ve Kat Malikleri Kurulu tarafından onaylanan,
İşletme Projesi tüm Kat Maliklerine, Bağımsız Bölümlerde oturanlara, Site ve Blok Panolarında
ilanen asılarak duyurulur.
Ayrıca işbu duyuru MODERNİST I Sitesi WEB sayfasında da yayınlanır ve ayrıca
Posta ile, tüm Kat Maliklerine gönderilir.
Elektronik
45.1.
Hizmet Şirketi, MODERNİST 1 Kat Malikleri Kuruluna ve Yönetim Kuruluna taahhüt
ettiği ve İşletme Projesi ile teklif ettiği tüm işleri eksiksiz olarak yerine getirir.
45.2.
Anataşınmaz' da mevcut tüm yapı ve tesislerin amacına uygun olarak kullanılması,
korunması, bakımı, işletilmesi ve onarımı için gerekli tüm işlemleri yapar,
45.3.
Modemist
i Sitesinde, Yönetim Kurulunun onayladığı ve kendi sorumluluğu ve
yükümlülüğü altında çalıştıracağı, Hizmet Şirketi işçilerinin, İş Kanunu gereğince
'(".' .
çalışmalarını sağlar, işçilerin .. lük iş programlarını ve çalı
saatlerini düzenler.
~:.
',
a.1
,,---Sitesi _ Yöneti
~~~~/;":,
p/J.ıa:":n~ı
~I'---C
•••.
- 17 -
Sitede çalışan işçilerin, site sakinlerine karşı, belli bir hürmet içinde çalışmalarını kontrol
eder ve çalışanların, çalışma saatlari içi e, Site Yönetim Kurulunun kabul ettiği
üniformaları giymelerini sağlar.
45.4.
MODERNİST 1 sitesi Kat Maliklerinin, hazırlanan İşletme Projesi gereği ve Kat Mülkiyeti
Kanunu hükümlerine göre belirlenmiş, site a) lık ve yıllık, her türlü yönetim giderlerine ait
tüm ödemelerinin takibini yapar. Ödemesini geciktirene ı hafta içinde bildirir ve ı hafta
içinde ödemeyenleri Blok Panolarında ilanen ödemeye davet
eder. 2 hafta içinde aylık
ödemelerini ödemiyenleri, aylık yazılı Internet Haber Bülteninde, ödemeye davet eder. Bu
ödemelerin yine yapılmaması halinde, ödemeyenlerin listesini,
gereğinin yapılması için,
Yönetim Kuruluna bildirir.
45.5.
Anataşınmazın Kat Malikleri Kurulu kararıyla veya kurulca verilen yetki uyarınca Hizmet
Şirketi tarafından sözleşmesi feshedilen veya sona eren hizmetliler varsa; bu kişilere, bu
görevleri nedeni ile kendilerine Sitece tahsis edilmiş bulunan yerlerin, 24 saat içinde
boşaltılmalarını sağlar.
45.6.
Anataşınınaz içinde yer alan tüm yapıların ve tesislerin bakım ve
işletme teknik
hizmetlerinin yürütülmesini İşletme Projesine uygun olarak sağlar ve denetler.
45.7.
Anataşınınaz
Ortak Yerlerinde gerek duyulan tüm sigorta işlemlerini,
adına takip eder ve yaptınr.
45.8.
Anataşınmazı ilgilendiren süreli konularda,
meydan vermeyecek gerekli tedbirleri alır.
Yönetim Kurulu
sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına
45.9. MODERNİST ı Sitesinin, güvenlik içinde, temiz ve disiplinli bir şekilde yönetilmesini
sağlar. Bu maksatla;
Site spor alanlarının,
Site sosyal tesislerinin,
Site çocuk: oyun alanlarının,
Site su yolları, süs havuzları ve yüzme havuzlarının,
Site peyzaj ve ağaçlandırma hizmetlerinin,
Site içi yolların bakım, ulaşım, onarım ve trafik düzeninin,
Site bisiklet yollarının ve bisiklet park alanlarının,
Site'deki otopark hizmetlerinin,
Site sakinlerine
en iyi bir şekilde hizmet verebilmesi, Site sakinlerinin site ortak
tesislerinden en iyi bir şekilde yararlanabilmelerini sağlamak ve Modernist ı Sitesini,
örnek bir Site olarak işletmek amacı ile her türlü çabayı, özeni gösterir ve bu işlemleri
sağlayacak tüm tedbirleri alu.
MADDE 46. ÖZEL HİZMET VE AKTİVİTELER
"
:
MODERNİST ı Sitesi, Esenyurt Belediyesİ ve Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret
Anonim Şirketi'nin büyük emek ve fedakarlıkları ile İstanbul'daki düzensiz ve çarpık yerleşimin
durdurulmasına öncülük edilerek ve örnek bir yaşam alanı kazandırmak amacı ile kurulmaktadır.
Bu nedenle, Site içerisinde modem bir yaşamın gerçekleşebilmesi
•
için mutad hizmetlerin dışında
\,:>.~~,~'
Modernist 1 Sitesi - Yönetim Planı
\:';~::'
==ı
- .:.-
46.1. SİTE
.rxı.ıcıxrx
- ODEE jSI
i esinin, Gmyürütülecektir. Bu amaçla gerekli \ e
Şirketi tarafından istihdam edilecektir.
hazırlanacak 'Yönetmeliğe' göre
=r,,.-,,,, üniformalı Güvenlik personeli, Hizmet
Site içi güvenlik için, Sitenin belli yerlerde Güvenlik Kulübeleri ve güvenlik kameraları
konacak ve gerekli güvenlik delaşma sistemleri yaratılarak, Site güvenliği sağlanacaktır.
46.2.
SİTE TEMİzLİK İŞLERİ
MODERNİsT 1 Site Temizlik işleri; "Anataşınmazın ve Blokların Temizliği" olarak iki
kısma ayrılmıştır.
a. ANATAŞıNMAZIN TEMİzLİcİ
Anataşınmazın temizliği, Hizmet Şirketi tarafından sağlanacaktır.
b. BLOKLARıN TEMİzLİcİ
:
Blokların temizliği de , Hizmet Şirketi tarafından sağlanacaktır.
Bağımsız Bölümleri kullanan Kat Malikleri ve her nedenle olursa olsun, Bağımsız
Bölümleri
kullananların, normal günlük ev çöpleri, kullananları tarafından, itinayla
plastik poşetlerde saklanacaktır.
Plastik poşetlerde saklanan çöpler, Bağımsız Bölümleri kullananlar tarafından, her gün,
Hizmet Şirketinin belirleyeceği saatlerde, daire giriş kapısı önüne, 'Özel Poşetlere'
konulacak ve bu poşetler Hizmet Şirketi görevlileri tarafından toplatılacaktır. Zamanında
daire giriş kapısına çıkartılmayan çöpler, Bağımsız Bölüm kullanıcıları tarafından, 'Site
Çöp Toplama' yerine bırakılacaktır.
Bağımsız Bölümleri kullananların normal ev çöpleri dışındaki, 'Tamirat - tadilat - eşya gibi'
atılacakları, Hizmet Şirketine bildirilecek ve Hizmet Şirketi, belli bir ücret karşılığında
yukarıda belirtilen çöpleri, Site dışına taşıtıcak ve attırtıcaktır.
46.3.
C.
SİTE SPOR ALANLARI - FITNESS MERKEZİ - SOSYAL TESİS İŞLETMELERİ
MODERNİST 1 Sitesinde, site ortak yer ve tesislerinde, bulunan tüm spor, fitness ve
sosyal alanların, tüm Kat Maliklerince faydalandırılabilmeleri
için, hazırlanacak
'Yönetmeliğe' göre işletilmeleri sağlanacaktır. Bu maksatla, Kat Malikleri Kurulunca, özel
'Kurullar' oluşturulabilecektir.
Fitness Merkezi - Spor Salonları - Sosyal tesislerde, profesyonel uzmanlar tarafından
verilecek derslerin ücretleri, bu derslerden faydalanacak site sakinleri tarafından, ayrıca
ödenecektir
Tesislerden yalnız Bağımsız Bölümlerde yaşayan Site sakinleri faydalanabilirler.
46.4.
SİTT YOLLARıNA BAKıM, ULAŞıM VE TRAFİK DÜZENİNİN SACLANMASı
SİTT İŞLETMESİ
MODERNİST ı Sitesinin kapladığı geniş alan düşünülerek, 'İdari, Hukuki, Teknik ve Fiili'
imkanların oluşması halinde, site alışveriş merkezlerine, spor kompleksIerine, sosyal
tesislere ve komşu bloklara, Site sakinlerinin rahatça ulaşabilmelerinin temini için site içi
SİTT trafik düzenlemelerinin yapılmasına çalışılacak, SİTT 'Site İçi Toplu Taşıma' sistemi
geliştirilecektir.
c;r~J'·~.'-:'~
sistemin~e kullanıla
SİTT taşıtları özel araçlar/U'"~~~lli kuIlanıcı.~arıtarafından,
.;,.1('~.,.;Jp.-;ınde,
düşükbir;; ~~~~erinin
yararlanın
lanmış ozel
~lrnist
1 Sitesi- Yön~' ~~a~ı ,~~
rf
~
i
- 19 -
Bu hususta, Site İşletme Projesinde belli harcama giderleri konulmuştur. Araçların bakımı,
kullanım masrafları, kullanım sıklığı, hep işletme taleplerine ve işletme masraflarına bağlı
olacaktır.
srrr sistemi
kurulduğu takdirde, Kat Malikleri ve/veya Bağımsız" Bülüm oturanları,
SİTT araçlarından faydalanmayacklannı
ileri sürerek, SiTT sistemi masraflarınadarı
kaçınamazlar, SİTT sistem masraflarını ödemekle yükümlüdürler.
46.5.
SİTE BİsİKLET VE KAY - KAY YOLLARI İŞLETMESİ
MODERNİST 1 Sitesi, sakinlerinin ve çocuklarının, kendi risklerinde, bisiklete binmeleri ve
bisikletlerini belli yerlere bırakabilmeleri / koyabilmeleri için, belli düzenlemeler
yapılacaktır. Site sakinleri ve çocukları, Bisiklet yolları dışındaki yol ve alanlarda bisiklete
binemezler, binmeleri de önlenir. Bisikletler, belli 'Bisiklet Park / 'SKillema' alanları dışına
bırakılamaz.
Bisiklet yolunda, çocuklar 'Kay-kay' a, kendi risklerinde binebilirler.
46.6.
(
SİTE SU YOLLARI, SÜS HAVUZLARı ve YÜZME HAVUZLARı İŞLETMESİ
MODERNİST ıSitesi, bir bütün olarak, sakinlerine modem ve övünebilecekleri bir Site
hayatını sunabilmek amacıyla projelendirilmiştir. Site iç meydanını meydana getiren yeşil
alanda, özel ve yapay su yolları ve tesisatlan, şelaleler' ve minik göletler, bunların
ışıklandırılması,
site sakinlerinin huzuru ve örnek bir sitenin yaratılması için
düzenlenmiştir.
Site sakinleri ve çocukları, süs havuz - dere - şelale - göletlere, ne
maksatla
olsun giremezler. Bu alanları pisletemezler. Buralarda oyun oynayamazlar.
Yüzme havuzları,
yanlarında çalışan
çalışan görevliler,
gelenler, Site Kat
yüzme havuzlarını
olursa
Site sakinlerinin medeni ihtiyaçları için yapılmıştır. Site sakinlerinin
şöför, hizmetçi veya Sitede çalışan personel veya sosyal tesislerde
çarşı da görevli olanlar ve Site sakinleri dışında, çarşıya alışverişe
Malikleri ve Bağımsız Bölüm kullananları için inşa edilmiş bulunan
kullanamazlar.
Bağımsız Bölümlerini kiralayan veya herhangi bir şekilde kullanma hakkını devreden Kat
Malikleri, yüzme havuzlarından, spor tesislerinden, faydalanamazlar.
(
Site Sakinlerinin misafirleri, ancak Kat Malikleri Kurulu Kararınca ve Yönetim Kurulunca,
bildirilecek şart ve ücretlerle ve ancak gerekli imkanların bulunabildiği hallerde,
havuzlardan faydalanabilirler.
Havuzlar belli sayıda site sakinlerinin hizmetleri için inşa edildiği ve hizmete açıldığı için,
Kat Malikleri, Site sakinleri, bu kurallara, hiç bir şekilde' itiraz edemezler.
(\
46.7.
SİTE ÇOCUK OYUN YERLERİ
Modernist ıSitesi içinde, Site sakinlerinin, 2 - 6 yaş bebeklerinin, 6 - 11 yaş ilkokul çağı
çocuklarının,
açık havada
oyun oynayabileceği,
'Site Çocuk Oyun Yerleri'
düzenlenmiştir. Bu alanlara, bildirilen yaşlardaki çocuklar haricinde çocuklar, giremezler.
46.8.
SİTE PEYSAJ VE AGAÇLANDIRMA HİZMETLERİ
MODERNİST 1 Sitesinde, yeşil doku içinde yaşamak esastır, Bu kapsamda; hazırlanacak
'Yönetmeliğe'
uygunprojelere
göre yapım - b
istemleri sağlanacak, gerekli
~lışacak
kişiler isti~~:Zlecektir.
Site
sakinleri;P
ıç'
a tılmış bulunan peysajı,
~eşilliğivebitkiıeriL~iimıüdürıer
/~
,
', \,
/r
Cı~~~ /'
ri
46.9.
SİTE ARAÇ VE OTOPARK ıı:iThIETLERi
Site yönetimi, Kat Ma1ik1erinin
e aB
~ Bölümlerde oturanları, arabaları için özel
'Taşıt Tanıtma' kartı verirler. Araç sahipI . işbu tanıtım kartlarını, araçlarının ön
camlarında bulundurmak zorundadırlar. Taşıt Tanıtına kartı bulunmayan Kat Malikleri
araçları, site içine alınamazlar.
Kat Maliklerinin veya Bağımsız Bölümlerde oturanların, misafirleri, ancak özel izinle,
araçlarını, Site içine sokabilirler ve işbu araçlar ancak misafir araçlarına tahsis edilmiş 'Açık
Otopark' alanlarında, park edebilirler.
Site Otoparkları, Açık ve Kapalı Otoparklar olarak iki kısma aynImıştır. Site otoparkları
haricinde hiçbir alana, yola, araçlar bırakılamaz veya park edilemez.
AÇIK OTOPARK' lar, Site sakinlerinin geçici misafirlerine, geçici olarak tahsis edilmiş
olan otopark yerleridir. Bu alanlarda, araçların devamlı olarak park etmeleri yasaktır.
Açık Otopark alanlarında, Kat Malikleri veya Bağımsız Bölüm oturanları, zorunluluk
hallerinde, araçlarını en fazla 15 dakikalığına ve araçlarının ön camına, 'Kimlik - telefon
numarası ve aracın bırakıldığı saati bildiren' bir yazı bırakarak, geçici olarakpark
edebilirler.
KAPALI OTOPARK' lar, Kat Maliklerine ve/veya Bağımsız Bölümlerde ikamet edenlere,
Bağımsız Bölümlerine EK olarak, Bağımsız Bölümlerinin Bodrum Katlarında özelolarak
tahsis edilmiş ve Bodrum Kat ve Otopark Tahsis numaraları belirtilmiş ve yalnız
Bağımsız Bölüm Kat Maliklerinin veya kullananlarının araçlarına tahsis edilmiş, ücretsiz
'KAPALIOTOPARK' lardır.
Bağımsız Bölümlerini kiralayan veya herhangi bir şekilde kullanma hakkını devreden Kat
Malikleri, kapalı otopark haklarını da devretmiş olduklarından, kapalı otoparklardan, Kat
Maliki sıfatıyla faydalanamazlar.
Otopark olarak belirlenen alanların haricinde araçlarını park edenlerin, tahsisli Kapalı
Otoparklara, tahsis sahibi Kat Maliki veya Bağımsız Bölüm Kullananı haricinde, araçlarını
park edenlerin araçları, Yönetim Kurulu kararı ile, Hizmet Şirketi tarafından çektirtilir ve
Belediyenin göstereceği bir park yerine bıraktınlır. Vasıtaların çektirme ve park masrafları
% 50 fazlasıyla, vasıtasını usulsüz ve uygunsuz olarak bırakan vasıta sahibine aittir.
46.10. SİTE MEKANİK TESİSLERİ
Modernist 1 Sitesinde, ortak yeşil alanların mekanik sulama şebekeleri, yangın
muslukları, aydınlatma tesisleri, aydınlatmanın kesildiği zaman, aydınlatmanın
sağlanacağı 'Jenaratör' tesisatı, alarm ve ses düzeni ve Site ihtiyacı için kullanılacak
bilumum sistemler, Sitenin ortak tesisleridir.
Kat Malikleri ve Bağımsız
tesİslere zarar veremezler.
Bölüm sakinleri,
bu tesisleri korumakla zorunlu olup, bu
46.11. SİTE ENGELLİLER HAKLARI
MODERNİST 1 Sitesinde, Engelli Site Sakinlerinin, site ana girişine, bağımsız bölüm
bloklarına,
anataşınmaz ortak yerlerine tekerlekli
girebilmeleri ve
gezebilmeleri için gerekli mimari meyil düzen1enmele~"dU~r)UJh}U
htisitesi-
'h.//~//WA1l~
- 2"' -
-=- - ----.:
'te sakinleri, site' Spor - Sosyal - ::_
_ - ianmaları için Site, Yönetim Kurul
• Merkezlerinden belli gün ve saatlerde
. e başvuruda bulunacaklardır.
Yönetim Kurulu, Engelli Site s
belli gün ve saatlerde, tesislerden
fa dalanabilmeleri için yer vermekle yül d-iı::;:ıjediiir
~Q
.12. ELEKTRONİK İLETİşİM VE GÖZEIDI SİSTEMLERİ
Modemist 1 Sitesinde, elektronik İle"
e Gözetim Sistemleri, Kat Malikleri
Kurulunca alınacak kararlara göre düzenlenecektir.
MODERNİsT ıSitesi, site sakinlerine ortak bir site yaşamı içinde, modem ve medeni şehireilik
anlayışında, yaşam hizmetlerini sunabilmeye çalışmaktadır.
Kat Malikleri, yukarıdaki hizmetlerin sağlanabilmesi ve ortak yerlerin en rahat şekilde, müştereken
ve eşit bir şekilde kullanılabilmeleri için tüm Yasalara, Kat Malikleri Kurulu Kararlarına ve işbu
Yönetim Planına uymayı kabul ve taahhüt ederler.
Kat Maliklerinin, Bağımsız Bölüm ve ekleri haricinde, ortak alan ve hizmetlerden, eşit bir şekilde
istifade edebilmeleri için, yukarıda belirtildiği gibi. konularla ilgili olara, Kat Malikleri Kurulu,
'Özel Yönetmelikler' hazırlayabilecektir.
Hazırlanacak yönetmelikler, işbu Yönetim Planının, mutlak bir ekidir.
MADDE 47. BAGIMSIZ BÖLÜM KİRALIK VE SATIŞ iŞLEMLERİ
MODERNİST 1 Sitesi, Bağımsız Bölüm Kat Malikleri, bağımsız bölümlerini kiralamak veya
satmak istedikleri takdirde, Bağımsız Bölüm pencerelerine, Blok kapılarına, Site girişine, ortak
mahallere, "KİRALIK - SATILIK" levhaları, ilanları asamazlar. Site Yönetimi, Bağımsız
Bölümlerini, Site Yönetimi, kendileri veya emlakçılan vasıtasıyla kiralamak veya satmak
isteyenlere, Site girişinde, 'Satılık veya Kiralık' ilanlarının duyurulacağı, bir ilan panosunu tahsis
eder. Satılık veya Kiralık Bağımsız Bölümün anahtarları, Site Yönetimine bırakılır ve Bağımsız
Bölümlerin, alınacak randevu ile belli gün ve saatlerde gezdirilmesini, Site yönetimi düzenler.
MADDE 48. YÖNETİM PLANıNıN GEÇERLİLİGİ :
(
İşbu Yönetim Planında yer alan herhangi bir hükmün herhangi bir nedenden ötürü hükümsüz
kalması, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. İşbu Yönetim Planında bulunmayan hususlarda
Kat Mülkiyeti Kanunu başta olmak üzere Türk Medeni Kanunu ve diğer bilcümle mevzuat
hükümleri geçerli olacaktır.
Vi. SON HÜKÜMLER
MADDE 46. Bu Yönetim Planının ekinde yer alan Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm Listesi,
Tahsisli Otopark Listesi işbu Yönetim Planı'nın ayrılmaz bir cüz'üdür.
GEçİCİ MADDELER
GEçici MADDE
ı.
KAT MÜLKİYETİNE GEçİş:
hükümıerince
Yapı K
a İzin Belgesi (İsk
O E
.ST l' de mevcut he ir bağımsız bölüm maliki, k
~
lınmasım müteakip,
,,--.
~..t~it,~ çişi için, ilgili tapu
aSitesi-YÖ9':~%Jt~~~
~~
,....
- 22-
sicil müdürlüğünden
talep yetkisine sahiptir. Ancak, ilgili yönetim organları, kat mülkiyetine geçiş
talebinde bulunmakla, öncelikle yükümlü ve sorumludur.
Bu konuda doğan masraflara tüm kat irtifakı sahipleri, bağımsız bölümlerinin
katılmakla yükümlüdürler.
GEçİCİ MADDE 2.
arsa payı oranında
KAT MÜLKİYETİ KANUNU VE YÖNETİM PLANI
HÜKÜMLERİNİN UYGULANMA ZAMANI:
KMK'nın tüm hükümleri, kat irtifakından, kat mülkiyetine geçiş ile uygulanmaya başlar. Bu
takdirde, bağımsız bölümlerinden yararlanmaya başlanması ile birlikte işletme aidatı borcu doğar.
İşletme aidatı borcunun doğması için, Yapı Kullanma İzin Belgesi alınması yeterlidir.
Yapı Kullanma İzin Belgesi alınması halinde, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi, aşağıda
belirtilen 2/3 fiilen oturma koşulu aranmaksızın tüm kat irtifakı sahipleri Kat Mülkiyeti Kanunu ve
bu Yönetim Planı hükümlerince belirlenen kurallara ve Yönetimden doğan tüm masraflara iştirak
ile yükümlüdürler.
GEçİCİ MADDE 3.
YAPI KULLANMA İzİN BELGESİ ALıNMADAN
KAT İRTİFAKINA BAGLI OLARAK FİİLEN OTURMA:
Kat irtifakına bağlı olarak, Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmaksızın MODERNİST i'de mevcut
bağımsız bölümlerin 2/3'ünde fiilen oturulmaya başlanmış ise, bu halde MODERNİST 1'de Kat
Mülkiyeti Kanunları hükümleri uygulanmaya başlar.
GEçİcİ MADDE 4.
KAT İRTİFAKI ORGANLARı :
Kat irtifakında, yönetime ilişkin uyuşmazlıklarda,
hükümleri uygulanacaktır.
niteliği elverdiği ölçüde bu Yönetim Planı
Bu Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde,
bulundurularak, uyuşmazlıklar çözümlenecektir.
yerleşik Yargıtay
İçtihatları
göz önünde
Ancak kat mülkiyetine geçiş sürecinde bu Yönetim Planı için öngörülmüş organlar aynı üye niceliği
ve karar rusapıarı ile bu defa Kat İrtifakı Sahipleri Kurulu i Kat İrtifakı Yöneticisi ismi ile kat
irtifakının niteliği ile bağlı olarak geçici süreli görev yaparlar.
C'
Kat Mülkiyeti Yöneticisinin ücret ve diğer hakları ile görev, yetki ve sorumluluklarına
hükümler, bu yönetici hakkında da uygulanır.
dair
Kat irtifakı kurulmuş yapı, fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya
başlanmışsa, kat mülkiyetine geçilmerrıiş olsa dahi MODERNİST 1'in Yönetiminde Kat Mülkiyeti
Kanunu hükümleri uygulanır.
GEçici MADDE 5.
KAT iRTİFAKI SAHİPLERİNİN, KAT MÜLKİYETİNE GEçiş
ÖNCESİ İŞLETME MASRAFLARINA KATILMA BORÇLARı :
Kat irtifakı süresince MODERNİST 1'de mevcut bağımsız bölümlerde Yapı Kullanma İzin Belgesi
alınması anına kadar kat irtifak sahipleri ortak yer ve tesislerin bakı, onarım ve korunma
masraflanna iştirak etmekle yükümlüdürler.
MODERNİST l' de mevcut kat irtifakı sahipleri, ortak yer ve tesislerin giderleri ile ortak
hizmetlerinin masraflarına (işletme giderlerine) katılma konusunda; iskanın başlamadığı ve KMK
ilgili maddesince bağımsız bölümlerin 2/3'ünde fiilen ot
ı ir
da bulunamaz.
'
v
'?•..
'\
i~~'/
~
~'~~~..
'~
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
1 126 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content