close

Enter

Log in using OpenID

Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği REV07

embedDownload
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
___________________________________________________
Test ve Belgelendirme Yönetmelikleri
TÜV SÜD Grup
Kapsam
İşbu Test ve Belgelendirme Yönetmelikleri, TÜV SÜD Grubu için geçerlidir. İşbu
Yönetmelikler özellikle aşağıdaki şirketler için geçerlidir:
Şirket
Web Sitesi
TÜV SÜD Automotive GmbH
www.tuev-sued.de
TÜV SÜD America Inc.
www.tuvam.com/tools/custforms.cfm
TÜV SÜD Czech
www.tuv-sud.cz
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
www.tuev-sued.de
TÜV SÜD Management Service GmbH
www.tuev-sued.de
TÜV SÜD Product Service GmbH
www.tuev-sued.com\ps_regulations
TÜV SÜD PSB Pte Ltd.
www.tuv-sud-psb.sg
TÜV SÜD Rail GmbH
www.tuev-sued.de
TUV SUD BABT
www.babt.com
Bundan sonra birlikte ve ayrı ayrı TSC (TÜV SÜD Şirketi) olarak anılacaktır.
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 1 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
__________________________________________________
Test ve Belgelendirme Yönetmelikleri aşağıdakiler için geçerlidir:
-
ürünlerin, hizmetlerin ve projelerin (bundan sonra kısaca ürünler olarak
anılacaktır) test edilmesi ve belgelendirilmesi
-
yönetim sistemlerinin (bundan sonra sistem olarak anılacaktır) denetlenmesi
ve belgelendirilmesi
İşbu Test ve Belgelendirme Yönetmelikleri, eski sürümlerin yerine geçecektir. 15
Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girip, yeni bir sürüm yayınlanana kadar yürürlükte
kalacaktır.
Şüpheye düşülmesi durumunda, Almanya'da bulunan Belgelendirme Kuruluşları
tarafından gerçekleştirilen çalışmalar için Almanca sürümü geçerli olacaktır. Tüm
diğer Belgelendirme Kuruluşları için İngilizce sürümü geçerli olacaktır.
İşbu Test ve Belgelendirme Yönetmelikleri, talep edilen hizmete uygun olarak ilgili
Belgelendirme Kuruluşunun bulunduğu yerde geçerli olan hukuk sistemine tabi
olacaktır.
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 2 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
__________________________________________________
İşbu Test ve Belgelendirme Yönetmelikleri birden fazla modülden oluşmaktadır.
Genel olarak, A modülü TSC için geçerlidir. Diğer modüller ise uygun olan
durumlarda geçerlidir ve diğer modülleri etkilemeyecek şekilde değiştirilebilir,
bunların yeni bir sürümü yayınlanabilir veya bunlarda farklı beyanlar da
bulunulabilir.
C modülleri kapsamında Belgelendirme Kuruluşuna veya TSC'ye yapılan atıflar,
ilgili belgelendirme kuruluşuna yapılmış atıflar olarak kabul edilecektir. İlgili C
modülü ile işbu belgenin diğer bölümleri arasında çelişkilerin bulunması
durumunda, ilgili C modülü geçerli kabul edilecektir.
İçindekiler
A Modülü)
Sayfa
Genel Yönetmelikler
4
B1 Modülü) Ürün testi ve sertifikalandırmasına yönelik Özel Düzenlemeler
13
B2 Modülü) Yönetim sistemi denetimi ve belgelendirilmesine ilişkin özel
yönetmelikler
17
C2 Modülü) Belirli yönetim sistemlerinin TÜV SÜD Service GmbH (TUV SÜD MS)
Yönetimi tarafından denetlenmesine ve belgelendirilmesine ilişkin özel
yönetmelikler
23
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 3 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
__________________________________________________
A Modülü) Genel yönetmelikler
A-1.
Genel Hükümler
A-1.1
İşbu Test ve Belgelendirme Yönetmelikleri, TSC tarafından
gerçekleştirilen
testler,
denetimler,
EC
direktifleri
uyarınca
gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme prosedürleri veya diğer
görevlendirmeler ya da tüm diğer belgelendirme faaliyetleri için
geçerlidir. TSC tarafından sunulan hizmetler ayrıca normatif gereklilikler
veya onay prosedürleri hakkında bilgileri de içerir.
A-1.2
Müşteriler ilk sertifikanın düzenlenmesinin ardından, otomatik olarak bir
TÜV SÜD belgelendirme sistemi ortağı olur ve en az bir sertifika
geçerliliğini sürdürdüğü sürece yürürlükte kalmaya devam eder.
Sertifikalar, test/denetim ve ürün/sistem belgelendirmeyle ilgili tüm mali
ve teknik gereklilikler yerine getirildikten sonra geçerlilik kazanır. Bir
sertifikanın belli gerekliliklere tabi olarak verilmesi durumunda, sertifika
sahibi söz konusu gereklilikleri belirtilen süreler içinde yerine getirmeyi
taahhüt eder.
A-1.3
Müşteriler hizmet talebinde bulunmadan önce, aynı ürün veya sistemi
daha önce benzer bir şekilde test etmiş/denetlemiş/belgelendirmiş
veya test etme/denetleme/belgelendirme sürecinde olan başka
kuruluşların ismini ve ilgili faaliyetlerini TSC'ye bildirecektir. Müşteriler
yaptıkları her bir hizmet talebiyle, sözleşme şartlarının bir parçası
olarak işbu Test ve Belgelendirme Yönetmeliklerinin mevcut sürümüne
uymayı kabul eder. Mevcut akdi ilişkiler, işbu Test ve Belgelendirme
Yönetmeliklerinin geçerli sürümlerine tabidir.
İşbu Test ve Belgelendirme Yönetmeliklerinin güncel sürümlerine, 1.
sayfada yer alan tabloda ilgili TSC için belirtilen web sitesi adresleri
kullanılarak İnternet üzerinden erişilebilir veya talep etmeniz halinde
tarafınıza gönderilebilir.
A-1.4
İlgili TSC'nin Belgelendirme Kuruluşu, testi/denetimi gerçekleştiren
kişiler tarafından ibraz edilen belgeleri değerlendirir. Sertifikanın
düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verir ve ilgili belgelendirme
işlemine ilişkin anlaşmazlıkları/itirazları uygun prosedüre göre işleme
alır.
İtirazlar ve Şikayetler doğrudan ilgili TSC'nin Belgelendirme Kuruluşuna
bildirilmelidir. Belgelendirme Kuruluşlarında İtiraz ve Şikayet
Yönetiminin gerçekleştirilme şekline ilişkin belgelendirilmiş prosedürler
bulunmaktadır. Bu prosedürler ile ilgili açıklamalar herkesin kullanımına
açıktır.
Belgelendirme Kuruluşu, sertifika sahibi müşteriler hakkındaki
şikayetleri uygun bir süre içinde ilgili müşterilere gönderecektir.
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 4 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
__________________________________________________
A-1.5
EC Direktiflerini, standartlarını veya diğer kriterleri esas alan
sertifikalar, uygunluk sertifikaları ve test sertifikaları, ilgili sertifikanın
düzenlendiği tarihte geçerli olan ilgili Direktiflerin, standartların veya
diğer kriterlerin ilgili sürümlerini esas alır.
Belgelendirme Kuruluşu, sertifikaları veya diğer belgeleri ürün veya
sistemin ilgili tarihte geçerli olan tüm ilgili yasal belgelendirme
gerekliliklerine, yürürlükteki standartlara ve diğer ilgili belgelendirme
kriterlerine uygun olması durumunda düzenler.
Düzenlenen sertifikalar, bir ürünün pazarlanabilmesine ilişkin herhangi
bir beyan içermez.
Hizmet talebinin yapılma veya sözleşmenin imzalanma tarihinin bu
hususta bir etkisi yoktur.
Sertifika sahibi, sertifikayı her zaman birlikte düzenlendiği ekleriyle
ilişkilendirmelidir. Sertifika (ve varsa, sertifika kopyaları), devredilemez
ve mülkiyeti TSC'ye aittir ve ait olmaya devam edecektir.
Yalnızca EC direktifleri ile ilişkili olan sertifikalar, sertifika sahibine bir
TÜV SÜD belgelendirme işareti kullanma hakkı vermez. Gerekli olduğu
düşünülen CE işaretleri yalnızca ilgili Direktifte belirtilen kişilerin
sorumluluğundadır.
A-1.6
Müşteriler, yetkili kuruluşların (örneğin, otoriteler, akreditasyon
kuruluşları
veya
belgelendirme
programı
sahipleri)
denetçilerinin/temsilcilerinin müşterinin/üreticinin ve/veya bunların alt
yüklenicisinin/tedarikçinin iş yerinde yapılan gözetimli denetimlere
katılma hakkına sahip olmasını sağlayacaklardır.
A-1.7
TÜV SÜD personeli tarafından gerçekleştirilen yerinde çalışmaların
(örneğin, denetimler, incelemeler) kişisel koruyucu ekipman
gerektirmesi halinde, TÜV SÜD ve müşteriler çalışma öncesinde söz
konusu ekipmanların tedarik edilmesi üzerinde anlaşmaya varacaktır.
A-1.8
Bir test/denetim raporunun dijital nüshasının yanı sıra basılı bir
nüshasının hazırlanması halinde, test/denetim raporunun basılı nüshası
yasal olarak bağlayıcı olacaktır.
A.-1.9
Sertifikalar, geçerli
bulunmasına tabidir.
bir
belgelendirme
sözleşmesinin/talebinin
Aşağıdaki
durumlarda
belgelendirme
sisteminde
bulunan
belgelendirme sözleşmesi/talebi/üyeliği kısmen veya tamamen iptal
edilebilir:
bireysel
akdi
yönetmeliklerin,
ilgili
kılavuzların/kuralların/prosedürlerin veya Belgelendirme Kuruluşlarının
veya diğer yetkili kuruluşların (örneğin, otoriteler, akreditasyon
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 5 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
__________________________________________________
kuruluşları
veya
sertifika
kılavuzları/kuralları/prosedürlerinde
belirtilmediyse,
I.
programı
farklı
bir
sahipleri)
bildirim
ilgili
süresi
haklı bir sebep olmaksızın iptal
a. sistem sertifikaları için: sertifika sahibi veya TSC tarafından
planlanan bir sonraki denetim tarihinden (gözetim için yeniden
belgelendirme denetiminden) üç (3) ay önce yapılan bir
bildirimle.
b. ürün sertifikaları için: sertifika sahibi tarafından ilgili takvim
yılının sonundan iki (2) ay önce veya TSC tarafından ilgili
takvim yılının sonundan bir (1) yıl önce.
c. TSC, EC direktiflerini esas alan Sistem Sertifikalarına ilişkin
bildirimlerde I.b.'de yer alan esasları uygulayacaktır.
II. özellikle (ancak yalnızca bununla sınırlı olmamak üzere)
belgelendirme sözleşmesini/talebini esas alan sertifikanın paragraf
A-2.1 - A-2.3'te yer alan hükümlere uygun olarak iptal edilmiş,
kaldırılmış veya sınırlandırılmış olması halinde, haklı bir sebep
uyarınca.
İptallerin yazılı olarak yapılması gerekmektedir.
Bir sertifikanın geçerliliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi
durumunda,
söz
konusu
sertifikaya
ilişkin
belgelendirme
sözleşmesi/talebi de aynı tarihte sona eder.
Sertifika sahibinin geçerli son sertifikasının aktif olmaması durumunda,
sertifika sahibinin TÜV SÜD belgelendirme sistemindeki üyeliği askıya
alınır.
Bu tür bir durumda, ödenmemiş ücretleri ödeme gerekliliği devam eder.
Belgelendirilmiş sistem veya üründe yapılacak gözetim veya
denetim/testlere ilişkin masraflar da faturalandırılacaktır.
İşbu Test ve Belgelendirme Yönetmeliklerinin gereklilikleri,
belgelendirme sözleşmesinin/talebinin sona ermesinin ardından üç (3)
yıl süreyle ve/veya bir sertifikanın süresinin sona ermesi, kaldırılması
veya iptal edilmesi halinde, sözleşmenin/talebin kalan kısmı boyunca
geçerliliğini koruyacaktır.
A-1.10
İşbu Test ve Belgelendirme Yönetmeliklerinin herhangi bir hükmünün
veya herhangi bir hükmün herhangi bir kısmının geçersiz veya
uygulanamaz olması durumunda, işbu Test ve Belgelendirme
Yönetmeliklerinin kalan kısmı hiçbir şekilde etkilenmeyecektir. Bu tür
bir durumda, geçersiz ve/veya uygulanamaz olan hükümler yerine söz
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 6 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
__________________________________________________
konusu geçersiz ve/veya uygulanamaz olan hükme yorum ve amaç
açısından en yakın olan hükümler uygulanacaktır.
A-2.
Sertifikaların süresinin sona ermesi, iptal edilmesi, kaldırılması,
iptali veya askıya alınması
A-2.1
Aşağıdaki durumlarda, sertifikaların süresi otomatik olarak sona
erecektir veya sertifikaların iptal edilmiş olduğu kabul edilecektir:
A-2.1.1
belirtilen geçerlilik süresinin sona ermesi veya sertifikanın ve/veya
belgelendirme işaretinin kullanımına ilişkin akdi esasın ihlal edilmesi;
A-2.1.2
sertifika sahibinin iflas kanunlarına tabi olması veya konkordato ilan
etmesi ya da sertifika sahibine bir kayyumun veya tasfiye memurunun
atanması ve sertifika sahibinin ilgili durumu 4 hafta içinde
Belgelendirme Kuruluşuna bildirmemesi;
A-2.1.3
sertifika sahibinin ilgili iş faaliyetlerine son vermesi;
A-2.1.4
sertifikaya ilişkin olarak esas alınan gerekliliklerde değişiklik olması
(örneğin, otoriteler, akreditasyon kuruluşları, sertifika programı sahibi
tarafından talep edilenler, uygulama kurallarında vb.) ve sertifika
sahibinin masrafları kendisine ait olmak üzere, belirlenen bir süre içinde
TSC tarafından yeniden yapılan testlerin veya denetimlerin sonuçlarına
göre ürün veya sistemin yeni gerekliliklere uyduğunu gösterememesi;
A-2.1.5
esas alınan (temel) sertifikanın geçersiz olması;
A-2.1.6
sertifika sahibinin ürünü/belgelendirilen hizmeti piyasadan çekmek
zorunda kalması.
A-2.2
Aşağıdaki durumlarda, ilgili TSC'nin Belgelendirme Kuruluşu bildirimde
bulunarak veya bulunmadan kendi takdir yetkisine göre sertifikaları iptal
etme veya kaldırma hakkına sahiptir:
A-2.2.1
bir belgelendirme işaretinin/sertifikanın kullanılmaya devam edilmesinin
meşru olmaması; başka bir ifadeyle, ilgili pazar bağlamında
kullanımının bir anlam taşımaması veya kanunlar uyarınca yasaklanmış
olması; bu tür durumlarda, TSC mümkün olması halinde, alternatif bir
marka işareti sunacaktır;
A-2.2.2
özellikle belgelendirme işaretlerine veya sertifikalara ilişkin olarak
yanıltıcı ya da izin verilmeyen reklamların kullanılması veya
belgelendirme işaretlerinin veya sertifikaların yanlış kullanılması ya da
ürünün piyasaya sürülmesi sırasında yasal gerekliliklerin yerine
getirilmemesi ya da sertifika sahibinin söz konusu yanlış kullanıma izin
vermesi;
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 7 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
__________________________________________________
A-2.2.3
sertifika sahibi, kendisine yapılan hatırlatmalara rağmen, ödenmemiş
faturaları 4 hafta içinde TSC'ne ödememesi. Ödemelerin kısmen
yapılmaması da sertifikaların iptal edilmesine neden olabilir;
A-2.2.4
sertifika sahibinin iflas başvurusunda veya benzer bir başvuruda
bulunması ya da söz konusu işlemlerin varlıkların yetersiz olması
nedeniyle reddedilmesi;
A-2.2.5
sertifika sahibinin işbu Test ve Belgelendirme Yönetmeliklerini ve/veya
iş sözleşmesinin/talebinin ilgili kısmını ihlal etmesi (söz konusu ihlalin
birbirinden ayrı, dikkatsiz veya önemsiz eylemlerden kaynaklandığı
durumlar hariç olmak üzere)
(TSC, sertifika sahibine ilgili ihlal durumunu düzeltmesi için süre verme
hakkına sahiptir; ancak bununla yükümlü olmayacaktır);
A-2.2.6
Belgelendirme Kuruluşunun belgelendirilen ürün veya sistemin
standarda uymadığına ya da Belgelendirme Kuruluşu tarafından ürünün
veya sistemin uygun hale getirilmesi için sertifika sahibine verilen süre
içinde standardın tadil edilmiş veya yeni sürümüne uygun hale
getirilmediğine ya da sertifika sahibinin sertifikada belirtilen koşulları
ihlal ettiğine karar vermesi;
A-2.2.7
sertifika sahibinin TSC'ye yanlış beyanlarda bulunması veya
belgelendirme işleminde esas alınan konularla ilgili önemli bilgileri
TSC'den saklaması;
A-2.2.8
sertifika sahibinin yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesinin ardından 6
hafta içinde ya da sertifika sahibinin bunları dikkate alma imkanının
bulunmasının ardından 6 hafta içinde işbu Test ve Belgelendirme
Yönetmeliklerine ve/veya iş sözleşmesinin/emrinin ilgili kısmına
(örneğin, ilgili fiyatlar ve ücretler) uymaması;
A-2.2.9
sertifika sahibinin başından beri sertifika düzenleme gerekliliklerini
yerine getirmemiş olduğunun öğrenilmesi.
A-2.3
Yukarıda (A-2.1 ve A-2.2) belirtilen nedenlere ek olarak, sertifikalar süre
ve kapsam açısından da kısıtlanabilir veya askıya alınabilir.
A-2.4
İlgili TSC'nin Belgelendirme Kuruluşu bir sertifikanın süresinin sona
ermesine, iptal edilmesine, kaldırılmasına, sınırlandırılmasına ve
süresinin askıya alınmasına ilişkin detayları yayınlama hakkına sahiptir.
Söz konusu durumlarda sertifikanın/işaretin veya TSC'nin adının
reklamının yapılmaya veya diğer kullanımlarına devam edilmesi
yasaktır. Süresi sona eren, iptal edilen veya kaldırılan sertifikalar derhal
Belgelendirme Kuruluşuna iade edilecektir ve/veya Belgelendirme
Kuruluşunun yazılı talebi üzerine imha edilecektir. Peşin ödenen lisans
ücretleri iade edilmeyecektir. Ayrıca, ödenmemiş olan lisans ücretleri
ödenecektir.
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 8 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
__________________________________________________
A-2.5
Bilerek ve ağır ihmal durumları hariç olmak üzere, müşterilerin bir
sertifikanın düzenlenmemesi, süresinin sona ermesi, iptal edilmesi,
kaldırılması, kısıtlanması veya askıya alınması nedeniyle maruz
kaldıkları zararlardan TSC sorumlu tutulamaz.
A-3.
Reklam; sertifikaların, belgelendirme
raporlarının yayınlanması; bilgilendirme
A-3.1
Bir yönetim sistemine ilişkin bir sertifika veya işaret, yalnızca ilgili
sistemin tanıtımını yapmak için kullanılabilir. Bir ürün sertifikası (bir
işaretin onaylanmış olması şartıyla) veya bir ürün işareti yalnızca
belgelendirilen ürünün tanıtımını yapmak için kullanılabilir.
işaretlerinin
ve
test
Yalnızca bir uygunluk sertifikasının veya yönetim sertifikasının
düzenlendiği durumlarda TSC marka işaretini kullanan ürünle ilgili
reklamlara izin verilmez. Düzenlemelere tabi olmayan alanda TSC
belgelendirme işaretleri için alternatif sertifikalar kullanılır ve bu işaretler
söz konusu sertifikalara göre belirlenir. İşaretlemenin doğru yapılıp
yapılmaması ve ilgili bildirimlerin yapılıp yapılmaması TÜV SÜD'ün
sorumluluğunda değildir.
Sertifika sahibi, düzenlenen sertifikaya, belgelendirme işaretine ve/veya
belgelendirilen bir sistemle/ürünle ilgili test/denetim raporuna ilişkin tüm
beyanların kullanımına ve doğruluğuna ve müşterilerinin bunları doğru
uygulamasına/bunların tanıtımını doğru yapmasına ilişkin sorumluluğu
tam olarak üstlenir.
Özellikle gönüllü olarak test edilen bir ürünün tanıtımı yapılırken,
yapılan tüm reklamlarda gönüllü olarak test yapıldığı ve ilgili standart
veya bu standardı yayınlayan kurum belirtilmelidir.
TSC tarafından hazırlanan test/denetim raporlarından yalnızca olduğu
gibi kullanılması durumunda alıntılar yapılabilir ve alıntılarla birlikte
düzenlenme tarihi de belirtilmelidir. TSC tarafından hazırlanan
test/denetim raporlarının veya TSC'nin adının reklam amaçlı kullanımı,
önceden yazılı onaya tabidir.
A-3.2
TSC tüketicileri bilgilendirme ve reklam amacıyla sertifika sahiplerinin
isimlerini, test edilen ürünleri ve denetlenen yönetim sistemlerini ve
benzerini yayınlama hakkına sahiptir.
Belgelendirme Kuruluşu, bir mahkeme veya yetkili kuruluş (örneğin,
otorite, akreditasyon kuruluşu veya belgelendirme programı sahibi)
tarafından talimat verilmedikçe veya başka nedenlerle yasal olarak
gerekli olduğu durumlar hariç olmak üzere, müşteriler ve
belgelendirilen ürünler ve sistemlerle ilgili tüm diğer kayıtları gizli
tutacaktır. Bu gizlilik gereklilikleri TSC'nin ve acentelerinin tüm
çalışanları için bağlayıcıdır.
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 9 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
__________________________________________________
Sertifika sahibi, belgelendirme işaretinin TSC'nin direktiflerine uygun
olarak reklam amaçlı kullanımına ilişkin münhasır olmayan bir hakka
sahiptir. Bu hak, sertifikanın geçerlilik süresiyle sınırlıdır.
Belgelendirme işareti, başka bir unsurla (örneğin logo, beyan veya
grafik) yanıltıcı bir şekilde ilişkilendirilemez veya birlikte kullanılamaz.
Belgelendirme
kullanılabilir.
işareti
yalnızca
sertifikada
şekilde
gösterildiği
Belgelendirme işaretinin içeriği ve tasarımı değiştirilemez. Boyutunun
değiştirilmesi durumunda ise kullanılan oranlar aynı kalmalıdır.
Özellikle belgelendirme işaretine metin eklenemez.
Sertifika sahibi, belgelendirme işaretinin ve/veya sertifikanın
sözleşmeye aykırı kullanımından doğan tüm üçüncü şahıs taleplerine
karşı TSC'yi tazmin etmeyi taahhüt eder. Bu hüküm ayrıca üçüncü
şahıslar tarafından TSC aleyhine yapılan ve müşteri tarafından yapılan
reklam beyanlarından kaynaklanan tüm talepler için de geçerlidir.
Belgelendirme işaretinin kullanımı, belgelendirilen şirketin veya
çalışanlarının TÜV SÜD Grubuna ait olduğu izlenimini vermemelidir.
TSC'nin bağımsız bir 3. şahıs olarak üstlendiği rol, belgelendirme
işaretinin kullanımı nedeniyle tehlikeye atılmamalıdır.
A-3.3
Müşteriler,
A-3.3.1
belgelendirme durumlarının iletişim ortamlarında (örneğin, internet,
broşürler, reklam materyalleri veya diğer belgeler) kullanılmasına ilişkin
Belgelendirme Kuruluşunun gerekliliklerine uyacaklardır;
A-3.3.2
sertifikanın
askıya
alınmasının,
süresinin
sona
ermesinin,
kaldırılmasının veya iptal edilmesinin ardından, Belgelendirme
Kuruluşunun talimatları doğrultusunda, belgelendirme durumlarına atıfta
bulunan reklam materyallerini kullanmaya son vereceklerdir;
A-3.3.3
sertifika kapsamlarının kısıtlanması
materyallerini tadil edeceklerdir;
A-3.3.4
sertifikaları hakkında yanıltıcı beyanlarda bulunmayacaklar veya
bulunulmasına izin vermeyeceklerdir;
A-3.3.5
sertifika belgelerini veya bunların herhangi bir kısmını yanıltıcı bir
şekilde kullanmayacaklar veya kullanılmasına izin vermeyeceklerdir;
A-3.3.6
yönetim sistemi sertifikalarında Belgelendirme Kuruluşu tarafından
verilen ürün (hizmetler dahil) veya süreç sertifikalarına atıfta
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 10 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
durumunda,
tüm
reklam
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
__________________________________________________
bulunmayacaklar veya bulunulmasına izin vermeyeceklerdir (not: buna
laboratuvar testi, kalibrasyon veya inceleme raporları vb. de dahildir);
A-3.3.7
sertifikanın sertifika kapsamı dışında kalan faaliyetler için de geçerli
olduğunu belirten bir imada bulunmayacaklar veya bulunulmasına izin
vermeyeceklerdir;
A-3.3.8
sertifikalarını Belgelendirme Kuruluşunun ve/veya belgelendirme
programının itibarına ya da kamu güvenine zarar verecek şekilde
kullanmayacaklar veya kullanılmasına izin vermeyeceklerdir;
A-3.3.9
şirket logosunu, "Choose Certainty. Add value." ifadesini veya TÜV
SÜD'ün kurumsal tasarımını kullanmayacaklardır.
A-4.
Test numunelerinin ve belgelerin saklanması
Müşterilerin elinde test numunelerinin ve bunlara ilişkin belgelerin
bulunması durumunda, müşteriler söz konusu test numunelerini ve ilgili
belgeleri, sertifikanın süresinin sona ermesinin veya sertifikanın
kapsamında bulunan son ürünün piyasaya sürülmesinin ardından on
(10) yıl süreyle (hangisi daha uzun ise) saklayacaktır.
Sistem sertifikası belgeleri, sertifikanın geçerlilik süresi boyunca ve artı
en az üç (3) yıl süreyle saklanacaktır.
Yukarıda belirtilen sürelerden daha uzun süreleri öngören tüm diğer
yasal hükümlerin geçerliliği etkilenmeyecektir.
Özellikle müşterinin herhangi bir değişikliğin olmadığı koşullar
kapsamında kendisine iade edilen veya kendisi tarafından saklanan bir
test numunesini/belgesini sunamaması durumunda TÜV SÜD veya
TSC'ye yapılan tazminat talepleri kapsam dışı olacaktır.
A-5.
Test ve Belgelendirme Yönetmeliklerinin İhlali
Sertifika sahibinin işbu Test ve Belgelendirme Yönetmeliklerini ihmal
nedeniyle ihlal etmesi durumunda,
TSC azami 250.000 Euro tutarında akdi bir cezanın ödenmesini talep
etme hakkına sahiptir. Bu hüküm özellikle belgelendirme işareti taşıyan
bir ürünün bir sertifika düzenlenmeden önce satışa sunulması veya
pazarlanması, izinsiz reklamların yapılması ya da bir sertifikanın veya
sertifika işaretinin yanlış kullanılması durumlarında geçerlidir.
Sertifika sahibi, yetkili kuruluşlar (örneğin, otoriteler, akreditasyon
kuruluşlar veya belgelendirme programı sahipleri) tarafından TSC'den
talep edilen masraflardan veya özellikle işbu Test ve Belgelendirme
Yönetmeliklerinin ihlali olmak üzere, sertifika sahibinin ihmalinden
kaynaklanan ihlallerinden ötürü Belgelendirme Kuruluşunun veya test
laboratuvarının maruz kaldığı masraflardan sorumludur. Bu hüküm
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 11 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
__________________________________________________
özellikle TSC'nin faaliyetlerinin bir düzenleyici kurum tarafından verilen
talimatlardan veya benzer talimatlardan kaynaklanması ve söz konusu
talimatların gerekçelendirilmiş olduğunun kanıtlanması durumunda
geçerlidir.
6.
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinin Yürürlüğe Girmesi
Bu Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği 19 Mart 2008 tarihinden
başlamak üzere, yeni bir Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği yürürlüğe
girene kadar geçerlidir
7.
Özel Durumlar
TÜV SÜD/Türkiye / Türkiye tüm yönetim sistemleri ile ilgili belgelendirme
faaliyetlerinin akreditasyon kurumunca askıya alınması veya iptali
durumunda bunu müşterilerine ivedilikle bildirmek durumundadır.
TÜV SÜD/Türkiye / Türkiye böyle bir durumun hasıl olması halinde,
müşterilerinin mağduriyetini ortadan kaldırmak için gerekli planlamaları
yapacak ve müşterilerininde onayı ile, gerekirse farklı akreditasyonla
sertifikasyon süreci faaliyetlerine devam edecektir
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 12 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
__________________________________________________
B1 Modülü) Ürün Testi ve Sertifikalandırmasına Yönelik Özel Düzenlemeler
B1-1. Test Etme
B1-1.1 Müşteri, TSC (TÜV SÜD Hizmet Merkezi) ’ye test talimatında bulunmalıdır
ve gerekli test numunesini ve belgeyi ücretsiz olarak sunmalıdır. TSC,
eğer uygun bulursa, kendi test laboratuvarında ya da dışarıdan testleri
gerçekleştirir ve özet raporu hazırlar.
B1-1.2
Test sonrasında, TSC numune başına sabit bir ücret karşılığında test
numunelerini elden çıkarır ya da müşterinin isteği doğrultusunda, test
numunelerini son ücrete yansıtır. TSC müşteri talep etmediği müddetçe
test numunelerini saklamaz. Test işlemi bir aydan daha fazla sekteye
uğrarsa, TSC numuneyi geri verebilir ya da testin devam etme sürecine
kadar her ay ya da ayın belirli bir kısmı için depolama karşılığında sabit
ücret talep eder.
B1-1.3
TSC, test dosyası hazırlama veeğer gerekirse test numunelerinin yanı
sıra, yetkili organlara (örn. düzenleme kurulu, akreditasyon kurumu,
sertifikasyon plan sahibi) erişim yetkisine sahiptir. Aksini işaret eden
anlaşmalar geçersizdir.
B1-1.4
Eğer test numuneleri test süresince kaybolur veya zarar görürse ya da
test numunelerinin soygun, hırsızlık, yıldırım düşmesi, yangın, sel vb.
olaylar neticesinde hasara uğraması durumundan, TSC kesinlikle
sorumlu tutulamaz.
B1-1.5
TSC, ürün tasarımı ve gelişimi ya da sistem kurulumuna yönelik
danışmanlık hizmeti sunmamaktadır.
B1-2.
Sertifikalandırma
Ürün testinin başarıyla tamamlanmasından sonra, TSC onay damgası
kullanma izni taşıyan ya da taşımayan sertifika verecektir. Eğer ürün
sertifikası, üretim denetimlerini içermiyorsa, üzerinde onay damgası
bulunmaz. Aşağıdaki düzenlemeler onay damgası içeren ürün sertifikası
için uygulanır:
B1-2.1
B1-2.2
Pozitif ürün test sonucunun yanı sıra, üretim tesislerinin ön denetimine
de herhangi bir itiraz yöneltilemez. Onay damgasının devamlı kullanımı
düzenli denetimlerin(hizmet takibi, aşağıya bakınız) yapılmasına
bağlıdır.
Sertifika sahibi, sertifikada belirlenen onay damgasını yalnızca
sertifikada listelenmiş özel modeller için kullanır.
Sertifika sahibi onay damgasının kullanım kontrolünden sorumludur ve
onay damgasının yalnızca sertifika sahibinin kimliği ve özel tasdikli
model numarasıyla birlikte kullanıldığından emin olmalıdır.
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 13 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
__________________________________________________
B1-2.3
B1-2.4
Sertifika sahibi sertifika haklarını üçüncü kişilere devredemez.
Ürün sertifikası geçersiz olursa, onay damgasını ya da onaylanmış
kuruluş numarasıyla CE işareti kullanan sertifikada listelenen ürünler ilk
defa piyasaya kullanıma sunulamaz
Sertifikası geri alınan ya da iptal edilen sertifika sahipleri erişime açık
ürünlerdeki onay damgalarını kaldırmalı ya da söz konusu ürünleri imha
etmelidir ve Sertifikalandırma Kurumu’na bu önlemleri aldığını teyit
ettirmelidir.
TSC onay damgası yalnızca test tiplerine ve test raporunda ya da ek
anlaşmalarda (örn. uygunluk sertifikası, işletim ve montaj talimatları)
bulunan şartnamelere başarıyla uyum sağlayanürünler için
kullanılabilir.Gerekli belgeler ürünün sevk edileceği ülkenin diline göre
ürünle birlikte ilişikte sunulmalıdır.
Özel onay damgaları için ek özellikler
B1-2.4.1 Eğer ürün farklı niteliklerdeki birkaç üretim tesisinde (örn. ISO 9001 ile
ya da olmaksızın) üretiliyorsa, modellere farklı işaretler verilmesi
koşuluyla,söz konusu üretim tesisinin nitelik seviyesi kullanılabilir. Aksi
takdirde, tanıtım için bütün üretim tesislerinin uyguladığı nitelik seviyesi
kullanılacaktır.
B1-2.4.2 Ürün Güvenliği Kanunu (GS işareti)’na dayanan sertifikalar 5 yıllık
dönemle sınırlandırılmıştır, sertifika geçerliliği uzatılabilir.
B1-2.5 Onay damgası sahipleri test gerekliliklerine uygunluğu sağlamak
amacıyla onay işareti kazanan ürünlerin üretim sürecini sürekli olarak
izlemelidir. Ayrıca, sertifikalı ürünlerle veuygunsuzluğu giderilmesiyle
bağlantılı herhangi bir şikayeti belgelemeli ve özel testler uygulamalı,
denetimler yapmalıdır.Sertifikalandırma Kuruluşu, sertifikalandırma
sonrasında üründe yapılan herhangi bir değişiklik, iptal ya da güvenliğe
ilişkin olaylarıhakkında acilen bilgilendirilmelidir. İşbu sertifika devam
ettirildiği takdirde, Sertifikalandırma Kuruluşu, üreticiden standart
uygunluğa ya da uygulama kurallarına dair kanıt isteğinde bulunabilir ya
da uygun nitelikteki test laboratuvarlarında uygulanacak ek testler
isteyebilir.
B1-2.6
Asgari şartlar çerçevesinde her ürün, üretici veya ithalatçının adını ve
tip tanımını gösteren bir etiketle açıkça tarif edilmelidir, böylece
birbirleriyle aynı, seri olarak üretilen onaylı ürünler onaylanmış olur.
Eğer test için gönderilen ürün test gerekliliklerini karşılamıyorsa ve test
numunesine uygun olan ürünler satış için dağıtılmış veya onay
damgasının kötüye/yanlış kullanımı söz konusuysa,diğer tip tanımına
uyduğu takdirde, değiştirilen test numunesi onaylanır.
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 14 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
__________________________________________________
B1-2.7
Onay damgası (hizmet takibi) kullanım yetkili sertifikaların olması
durumunda, üretim tesisinin denetimi, pazar araştırması:
B1-2.7.1 Sertifikanın dayandırıldığı ürün özelliklerinin geçerliliğinden emin olmak
için, Sertifikalandırma Kurumu kalite garantisi önlemlerinin yanı sıra
üretim ve deney tesislerini de masrafları sertifika sahibinin üstleneceği
şekilde,düzenli olarak denetler. Bundan farklı olarak, damga kullanım
hakkını içeren sertifikalar için, sertifikanın çıkarılması öncesi
768/2008/AT No.lu Konsey Kararımodüllerinedayanan rastgele
denetimler kabul edilebilir. İlgili üretim tesisinin sistemi TÜV SÜD
tarafından sertifikalandırılmışsa, hizmet takibi de sisteme ilişkin
gözetim/yeniden sertifikalandırma denetiminedahil edilebilir.
Ürün kalitesini sağlamak için, ek bir gönderme öncesi denetimi kabul
edilebilir. Gönderilecek ürünlerden alınan numuneler test ve onaylı
tiplere uygunluk kontrolü için denetlenir.
B1-2.7.2 Sertifika sahibi Sertifikalandırma Kurumu’nun sertifikada listelenen iş ve
üretim yerlerinde ve temsilci, ithalatçı, şube denetimindeki ilgili depolara
ön ihbar vermeden standart iş saatleri süresince denetim yapabilmesine
olanak vermelidir. Ayrıca sertifika sahibi, üretim ve iş yerlerinin testi
gönderen şahsa ait olmasa dahi SertifikalandırmaKurumu’nun test
amaçlı hazırlanan sertifikalı ürün numunelerinden gerekli sayıda
ücretsiz alınabileceğini garanti etmelidir. Denetim raporu hem üretim
tesisi temsilcilerine hem de sertifika sahibine sunulacaktır.
B1-2.7.3 Sertifika sahibi üretim tesisinin yer değişikliği, başka bir şirkete/şirket
sahibine devredilmesi ya da sertifikalı ürünü etkileyen üretim
sürecindeki değişikliklerle ilgili Sertifikalandırma Kurumu’nu derhal
bilgilendirir. Bu ve bu gibi özel durumlarda, Sertifikalandırma Kurumu,
ürünün onay damgasının yanı sıra ürünün önceki denetim damgasını
talep edebilir, böylece farklı süreçlerle üretilen ürünler teşhis edilebilir.
Üretim tesisinde değişiklik olması durumunda, orada üretilen
ürünleronay damgasıyla etiketlenmeden önce, TSC denetim yapmalı ve
yeni üretim tesisini onaylamalıdır. Sertifika sahibi, Sertifikalandırma
Kurumu’nu iletişim bilgilerinin değişikliği konusunda bilgilendirir.
B1-2.7.4
Sertifikalandırma Kurumu’nun test amaçlı piyasadan onay
damgasıylatanımlanan ürün numunelerini almaya yetkisi vardır. Eğer
örn. yetki dışı değiştirmelerden kaynaklı sertifikanın geri alınmasıyla
sonuçlanan durumlar sertifika şartlarının yerine getirilmemesine neden
olursa, sertifika sahibi ürünün ya da üretim tesisinin tekrar test
edilmesi/denetlenmesine ilişkin masrafları üstlenecektir.
B1-2.7.5 Sertifika sahibi sertifikalı üründe meydana gelen herhangi bir hasar ya
da diğer olaylar/durumlar neticesinde Sertifikalandırma Kurumu’nu
derhal bilgilendirmelidir.
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 15 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
__________________________________________________
B1-2.8
Mevcut (ana) sertifikalara ek olarak, diğer sertifikalar aşağıdakilerin
konusu olabilir:
a.
Aynı (ana) sertifika sahibi için, eğer sertifika sahibi ürünün (ana)
sertifikada görünen isimden farklı olan başka bir ismi sertifikalandırmak
isterse,
b.
Sertifika sahibi, (ana) sertifika sahibinden farklı olarak, eğer ürünün
sertifikada görünen isminden farklı / aynı olan ismi onaylamak isterse.
Önkoşul, (ana) sertifika sahibinin izni ve (ana) sertifikadaki ürün ile ürün
yapısı eşitliğinin onayını oluşturur.
Bu sertifikaların içeriği ve geçerliliği (ana) sertifikaya tabi olur.
B1-2.9
Sertifikalandırma Kurumu, A-2.2’de listelenen durumlara ek
olarak,kendi isteği doğrultusunda bildirerek ya da bildirmeden sertifikayı
iptal edebilir ya da hükümsüz kılabilir. Eğer,
B1-2.9.1 ürünlerde ya da kalite garanti sistemlerinde eksiklik ya da uyumsuzluk
tespit edilir ve ürünler, sertifikalı numuneler ya da uyumluluk
göstermeyen sertifikalı ürüne/sistemlere ilişkin temel önkoşulları yerine
getirmezse,
B1-2.9.2 Ürün, değerlendirmenin dayandırıldığı belge (örn: direktif, standart)
tarafından artık kapsanmaz ya da test sürecinin dayandırıldığı ilgili AT
direktifi uyarınca yanlış değerlendirme esası ya da hatalı bir sınıf olarak
tayin edilmezse.
B1-2.9.3 Ürün uygun talimatlarını, standartlarını ve diğer kriterlerin gerekliliklerini,
artık yerine getiremez, böylece kullanıcıları, operatörleri ya da üçüncü
tarafıbüyük risklere maruz bırakır ya da üretici tarafından tanımlanan
kullanım amaçlarını gerçekleştiremezse ve makul bir zaman geçmesine
karşın bukusurlar giderilmezse.
B1-2.9.4 Ürün, test ve depo tesislerinin denetimi ya da ürün testi mümkün değilse
ya da ürünler belirtilen süre içerisinde kullanıma sunulmuyorsa. Söz
konusu uygulamayla ilgili yazılı talepte bulunulmasına rağmen, hizmet
takibi ya da gözetim denetimi 4 haftalık zaman dilimleri
içerisinde(Sertifikalandırma Kurumu tarafından aksi belirtilmedikçe)
gerçekleştirilemiyorsa ya da kararlaştırılan zamanda ve uygun düzeltici
faaliyetle uygunsuzluklar giderilmediyse, bu madde uygulanır.
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 16 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
__________________________________________________
B2 Modülü) Yönetim sistemi denetimi ve belgelendirilmesine ilişkin özel
yönetmelikler
B2-1.
Genel Hükümler
TSC, düzenlemelere tabi alanda (örneğin, AB direktifleri) ayrıca
yönetim sistemi (bundan sonra "sistem" olarak anılacaktır) denetim ve
belgelendirme faaliyetleri de gerçekleştirmektedir.
TSC, yönetim sistemi kurumuna ilişkin danışmanlık hizmetleri ifa
etmemektedir.
B2-2.
Ön sistem değerlendirmesi, ön denetim
TSC, talep edilmesi halinde ayrıca belgelendirme prosedüründen
bağımsız olarak verilebilen aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:
B2-2.1
Ön değerlendirmede yönetim sistemi belgeleri esas alınarak ve ilgili
yasal esas veya standart gereklilikleriyle karşılaştırmalar yapılarak,
sistem açıklamasındaki iyileştirme potansiyeli açığa çıkarılır.
Müşterilere değerlendirmenin sonuçlarıyla ilgili bir rapor verilir.
B2-2.2
Yerinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi ve kapsamı müşteriyle
birlikte kararlaştırılan ön denetimin amacı, sistemdeki zayıf noktalara
dikkat çekmektir. Denetçi sonuçları müşterilere kapanış toplantılarında
bildirir. Talep edilmesi halinde, TSC bir ön denetim raporu hazırlar.
Yalnızca bir (1) ön denetim gerçekleştirilebilir.
B2-3.
Belgelendirme prosedürü
B2-3.1
Hazırlık
B2-3.1.1 Bilgilendirme toplantısı
Müşterinin talep etmesi halinde aşağıdaki hususlar belgelendirme
işleminden önce görüşülebilir:
•
belgelendirmenin hedefi, faydaları ve ön gereklilikleri
• belgelendirme prosedüründe yer alan, içerik ve zamanla ilgili
aşamalar
•
yasal esas, denetimde esas alınan standart, denetim kapsamı
•
maliyet tahmini
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 17 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
__________________________________________________
B2-3.1.2 Belgelendirme denetimi hazırlığı
Müşterilerin TSC tarafından yapılan fiyat teklifini yazılı olarak kabul
etmesinin ardından, müşterinin yönetimi belgelendirme prosedüründen
sorumlu bir Denetim Temsilcisi atar; TSC müşterilere denetime atanan
denetçiler (denetim ekibi veya baş denetçi) hakkında bilgi verir. İlgili
standartlarda belirtilen gereklilikler ile denetçiler tarafından yapılan
izinsiz danışmanlık faaliyetlerine ilişkin yönetmelikler dikkate alınır.
Müşteriler denetçileri reddetme hakkına sahiptir.
Gizlilik kuralına uyma yükümlülükleri de dahil olmak üzere yasal
yönetmeliklerin engel olmaması halinde, müşteriler denetim ekibinin her
bir üyesi hakkında uygun arka alan bilgilerini talep edebilir.
B2-3.2
Belgelendirme denetimi
İlk belgelendirme denetimi (2) aşamada gerçekleştirilir (1. aşama ve 2.
aşama denetimi).
Müşteriler soruların yanıtlanması için uygun personelin hazır
bulunmasını sağlayacaklardır; denetçilere şirketin ilgili birimlerine erişim
hakkı verecek ve bunların sistemle ilgili tüm kayıtları incelemesine izin
vereceklerdir.
B2-3.2.1 Yönetim sistemi belgelerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi / 1.
aşama denetimi
Müşteriler, yürürlükteki Direktiflere ve Standartlara uyumlarını gözden
geçirmek ve değerlendirmek amacıyla Belgelendirme Kuruluşuna
sistemlerine ilişkin tüm yönetim sistemi belgelerini (kılavuzlar ve gerekli
olması halinde, belgelendirilmiş prosedürler, iş ve test talimatları gibi ek
belgeler) vereceklerdir. Sistemin daha önce aynı veya uygun bir
standarda göre belgelendirilmiş olması halinde, müşteriler ayrıca
kapsamla ilgili bilgileri içeren sertifikanın bir nüshasını ve bir önceki
denetimin bulgularına ilişkin detayları da Belgelendirme Kuruluşuna
vereceklerdir.
Belgelendirme Kuruluşu, bir yerinde denetim de dahil olmak üzere
gerekli olduğu ölçüde, yönetim sistemi belgelerini, müşterinin sahaya
özel koşullarını, müşterinin durumunu ve uygun standardı ne kadar
anladığını, yasal ve mevzuat gerekliliklerini ve bunların yönetim sistemi
belgelerinde uygulanmalarını gözden geçirir.
Belgelendirme Kuruluşu, 1. aşama denetiminin sonuçlarına göre,
yönetim sistemi uygulama düzeyinin bir 2. aşama denetiminin
gerçekleştirilmesi için yeterli olup olmadığını değerlendirir ve 2. aşama
denetimi sürecini ve önceliklerini planlar. 2. aşama denetiminin
detayları üzerinde müşterilerle anlaşmaya varılacaktır.
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 18 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
__________________________________________________
Bir mahkeme emri uyarınca veya diğer yetkili kuruluşlar (örneğin,
otoriteler, akreditasyon kuruluşları veya belgelendirme programı
sahipleri) tarafından talep edilmesi durumunda, TSC yönetim sisteminin
uygulanmasını doğrulamak için ürün numuneleri talep edebilir. Söz
konusu ek testlere ilişkin ek masraflar, müşteriler tarafından
karşılanacaklardır.
Belgelendirme Kuruluşu, 1. aşama denetiminin bulgularını belgelendirir
ve 2. aşama denetiminde uygunsuzluk olarak sınıflandırılabilecek
sorunlu alanlar hakkında bilgiler de dahil olmak üzere müşterilere
bulgular hakkında bilgi verir.
1. aşama ve 2. aşama denetimleri arasında bulunan ve üzerinde
anlaşmaya varılan süre, müşterilere belirlenen sorunlu alanlara (zayıf
noktalar) çözüm bulmak için yeterli süre tanıyacaktır.
B2-3.2.2 Yerinde belgelendirme denetimi / 2. aşama denetimi
Müşterilerle birlikte koordine edilen denetim planı, 2. aşama
denetiminden önce bilgilendirme amacıyla müşterilere iletilir. Denetim
sırasında müşteriler belgelendirilmiş prosedürlerinin pratikte nasıl
uygulandıklarını gösterir, denetçiler ise üzerinde anlaşmaya varılan
yasal hükümleri, standartları veya diğer kriterleri esas alarak sistemin
verimliliğini kontrol eder ve değerlendirir.
B2-3.3
Belgelendirme
Yürürlükteki standardın tüm gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve tüm
yasal ve resmi yönetmeliklere uyulması durumunda, Belgelendirme
Kuruluşu genellikle belgelendirme kararının ardından üç (3) yıllık bir
geçerlilik süresine sahip olan bir sertifika yayınlar.
B2-3.4
Sertifika geçerlilik süresi / Gözetim denetimi
Belirli
direktifler/programlar,
yönetmelikler,
standartlar
veya
belgelendirme sözleşmesinde/talebinde yer alan bireysel uygulamalar
uyarınca farklı geçerlilik sürelerinin gerekli olmaması halinde, şirkette
düzenli olarak (normalde yıllık) pozitif sonuçlar veren gözetim
denetimlerinin gerçekleştirilmesi şartıyla, sertifikalar prensip olarak
düzenlenme/düzenlenmesine karar verilme tarihinden itibaren üç (3) yıl
süreyle geçerli olacaktır.
Belirli yönetmeliklerde farklı bir tarihin belirtildiği durumlar hariç olmak
üzere, ilk gözetim denetimi en geç 2. aşama denetimin son tarihinden
itibaren on iki ay içinde gerçekleştirilmelidir. TSC denetimleri masrafları
sertifika sahibine ait olmak üzere, kısa bir süre önce bildirimde
bulunarak veya bildirimde bulunmadan (plansız denetimler)
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 19 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
__________________________________________________
gerçekleştirme hakkına sahiptir. Belgelendirme Kuruluşu, bu kısa bir
süre önceden bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmadan yapılan
denetimlerin hangi koşullar altında gerçekleştirileceğini belirleyerek,
belgelendirilen müşterilere bunları bildirir.
Gözetim denetimine hazırlık yapılabilmesi için geçerli yönetim kılavuzu
ve yapılan tüm değişikliklerin bir listesi, talep üzerine Belgelendirme
Kuruluşuna ibraz edilmelidir. Denetçi gözetim denetimi sırasında
yönetim sisteminin gerekliliklere uymaya devam ettiğinden emin olmak
için seçtiği yönetim sistemi unsurlarını/süreçlerini kontrol eder. Denetçi
bir rapor hazırlayacaktır.
B2-3.5
Ek gözetim faaliyetleri
Ek gözetim faaliyetleri arasında şunlar bulunabilir:
B2-3.6
-
Belgelendirme Kuruluşu tarafından belgelendirilen müşterilere
belgelendirme konusunda yapılan sorgulamalar
-
Müşterilerin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin (örneğin, reklam
materyalleri, web sayfaları) değerlendirilmesi
-
Müşterilere yapılan belge ve kayıt (basılı veya elektronik ortamda)
sunma talepleri ve
-
Belgelendirilmiş müşterilerin performansının izlenmesine ilişkin
diğer yöntemler.
Yeniden belgelendirme denetimi
Belgelendirme işleminin devamlılığını sağlamak için sertifikanın
süresinin sona ermesinden önce bir yeniden belgelendirme denetimi
gerçekleştirilecektir. Söz konusu yeniden belgelendirme denetiminin
başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi durumunda, bir yenileme sertifikası
düzenlenecektir. Bu tür durumlarda, rastgele örnekleme ile sistemin
genel verimliliği kontrol edilir. Denetime hazırlık yapılabilmesi için
geçerli yönetim kılavuzu ve yapılan tüm önemli değişiklikler, talep
üzerine Belgelendirme Kuruluşuna ibraz edilmelidir. Sistemde önemli
değişikliklerin bulunması halinde, öncelikle bir 1. aşama denetiminin
yapılması gerekebilir.
B2-3.7
Uygunsuzluklar
TSC, denetimin tamamlanmasının ardından, denetim sonuçlarını
kapanış toplantıları ve denetim raporları ile müşterilere bildirir.
Uygunsuzluk raporları, ayrıca Denetim Temsilcisi tarafından da
imzalanır. Müşteriler gerekli düzeltmeleri ve düzeltici aksiyonları
belgelendirir. Uygunsuzluk durumunda, denetimin bir (1) defalığına
tekrarlanması mümkündür. Denetim masrafları gereken zamana göre
belirlenecektir (mevcut günlük oran). Bu, uygunsuzluk raporunda
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 20 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
__________________________________________________
belirtilen ve yapılması gerekli olan düzeltici aksiyonların doğrulanmasını
içerir.
Denetim sırasında makul düzeltici aksiyonlar alınsa bile sertifikanın
düzenlenmesini veya devamlılığını imkansız kılacak derecede ciddi
uygunsuzlukların olduğunun belirlenmesi halinde, TSC müşteriye
belgelendirme denetiminin iptal edildiği bilgisini verir ve ilgili denetimin
bir ön denetim olarak devam etmesini önerir. TSC bu tür durumlarda
denetimin iptal edilmesine kadar yapılan tüm masrafları (rapor için
yapılanlar da dahil olmak üzere) talep eder.
B2-4.
Ek akdi koşullar
B2-4.1
Belgelendirme Kuruluşu, mümkün olduğu ölçüde, müşterilerin
belgelendirmeyi reklamlarda doğru şekilde kullanıp kullanmadığını
kontrol etmekle yükümlüdür. Belgelendirme Kuruluşu, üçüncü şahıslar
tarafından yapılan şikayetleri, endişelere neden olan sorunları veya
müşterinin organizasyonunda meydana gelen değişiklikleri gözden
geçirir ve değerlendirir. Belgelendirme ve denetim prosedüründe
meydana gelen önemli değişiklikleri ve belgelendirmeye ilişkin
standartlarda meydana gelen değişiklikleri sertifika sahiplerine bildirir.
B2-4.2
Müşteri belgelendirmeye ilişkin tüm makul gereklilikleri yerine getirecek
ve denetim için gerekli tüm makul bilgileri sağlayacaktır.
Sertifika sahipleri, sistemlerinde meydana gelen tüm ilgili değişiklikleri
ve şirket yapısında/organizasyonunda meydana gelen ve yönetim
sisteminin uyumunu etkileyen değişiklikleri veya belgelendirme
gerekliliklerine uyumu etkileyen diğer önemli olayları, derhal ancak
mümkün olmaması halinde, en geç bir (1) ay içinde yazılı olarak
Belgelendirme Kuruluşuna bildirecektir.
Bu değişiklikler, aşağıdakileri içerebilir; ancak, yalnızca bunlarla sınırlı
değildir:
yasal veya organizasyonel statü;
ticari statü veya mülkiyet;
organizasyon ve/veya yönetim (kilit personelde meydana gelen
değişiklikler dahil)
iletişim adresi ve saha adresleri
belgelendirilmiş yönetim sistemine tabi faaliyetlerin kapsamı ve
Belgelendirme Kuruluşu veya programı tarafından talep
edilmesi halinde, planlanan değişiklikler de dahil olmak üzere,
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 21 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
__________________________________________________
yönetim sistemi
değişiklikler.
ve
süreçlerde
meydana
gelen
önemli
Ayrıca, sertifika sahipleri yönetim sistemlerine ilişkin iç ve dış şikayetleri
ve uygulanan düzeltici aksiyonları belgelendirecek ve denetim sırasında
bu bilgileri sağlayacaktır.
Sertifika sahibini belgelendirme işleminin devamlılığını sağlamak için
gerekli olan aksiyonlar hakkında bilgilendirecektir.
TSC'nin normalde yapılması gereken gözetim/yeniden belgelendirme
denetimlerini sertifika sahibine bildiriyor olmasına bakılmaksızın,
sertifika sahipleri de bir sertifikanın geçerliliğini sürdürmek için 12 aylık
bir dönem içinde yapılması gereken söz konusu denetimlerden en az
üç (3) ay önce söz konusu denetimleri talep etmekten sorumludurlar.
B2-4.3
Standartlardaki, esas alınan uygulama kurallarındaki veya diğer
yönetmeliklerdeki değişiklikler, geçiş dönemleri de dikkate alınarak,
bağlayıcı akdi değişiklikler olarak dikkate alınacaklardır.
Fiyat teklifinde belirtilen denetim günü sayısı, Belgelendirme
kuruluşunun onayına tabi olarak uygulanacaktır.
B2-4.4
Entegre yönetim sistemleri, bireysel sistemlerin özel yönlerinin
belirlenmesini sağlamalıdır.
B2-4.5
Belgelendirme Kuruluşu, düzenlenen, kaldırılan veya iptal edilen
sertifikalar hakkında bilgileri kamuya açıklayabilir.
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 22 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
__________________________________________________
C2 Modülü)
Belirli yönetim sistemlerinin TÜV SÜD Service GmbH (TUV
SÜD MS) Yönetimi tarafından denetlenmesine ve
belgelendirilmesine ilişkin özel yönetmelikler
(İşbu hüküm ve şartlar, A ve B modüllerine aşağıda belirtildiği
şekilde ekleme veya bunlarda değişiklik yapmaktadır:)
C2 -> B2
B2 Modülü
C2-1. -> B2
Ek denetim, doğrulama ve belgelendirme hüküm ve şartları
aşağıdakiler için geçerlidir:
C2-1.1 -> B2
VDA 6.x: VDA cilt 6 "Kalite Denetimlerinin Esası" ve VDA cilt 6.1,
6.2 ve 6.4. VDA cilt 6, otomobil üreticileri ile tedarikçiler arasında
gerçekleştirilen denetimler ile belgelendirme kuruluşları
tarafından gerçekleştirilen üçüncü şahıs denetimlerine ilişkin
gereklilikleri, kuralları ve süreçleri belirler ve ilgili tüm taraflarca
uyulması zorunludur. VDA 6.x ciltlerine ekleme yapan diğer
geçerli belgeler, VDA-QMC'nin www.vda-qmc.de adresinde
bulunan web sitesinde yayınlanmış SI'dır (tasdik edilmiş
yorumlar).
C2-1.2 -> B2
ISO/TS 16949: "ISO/TS 16949 teknik şartnamelere ilişkin
otomotiv belgelendirme programı", IATF tarafından onaylı tüm
belgelendirme kuruluşları için bağlayıcıdır ve ISO/TS 16949
belgelendirmesini almak isteyen tüm müşteriler tarafından
uyulmalıdır. ISO/TS 16949 teknik şartnamelere ilişkin otomotiv
belgelendirme programına ekleme yapan diğer geçerli belgeler,
IATF'nin www.iatfglobaloversight.org adresinde bulunan web
sitesinde yayınlanmış SI'dır (tasdik edilmiş yorumlar).
C2-1.3 -> B2
ISO 9001 ve14001: Uluslararası Akreditasyon Forumu'nun (IAF)
yürürlükte bulunan bağlayıcı belgeleri: MD 1:2007 (Örnekleme
Esasına Göre Birden Fazla Sahanın Belgelendirilmesi),
MD
2:2007 (Yönetim Sistemlerinin Akredite Edilmiş Belgelendirme
İşleminin Devri), MD 5:2009 (QMS ve EMS Denetimlerinin
Süresi).
C2-1.4 -> B2
BS OHSAS 18001: Deutsche Akkreditierungsstelle'nin (DAkkS)
hükümleri uyarınca, "QMS ve EMS Denetimlerinin Süresine
İlişkin Bağlayıcı IAF Dokümanı" (IAF MD 5:2009) OHSAS 18001
uyarınca yapılan mesleki sağlık ve emniyet sistemleri
belgelendirme ve denetim faaliyetleri için de geçerlidir.
C2-1.5 -> B2
ISO 27001: ISO/IEC 27006
C2-1.6 -> B2
ISO 22000: ISO 22003
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 23 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
_____________________________________________________
C2-1.7 -> B2
Gıda ve yem standartları: Yürürlüğe girmelerinin ardından EN
(ISO 22000, Fami-QS ve FSSC 22000 için geçerli değildir).
C2-1.8 -> B2
IFS'nin Uluslararası Düzeyde Uygulanan Standartları uyarınca
Belgelendirme (IFS Gıda, IFS Lojistik de dahil, ancak bunlarla
sınırlı olmamak üzere):
-
IFS Management GmbH'e TÜV SÜD MS'e IFS denetimleri ve
belgelendirme işlemleri gerçekleştirme yetkisi vermiştir. Bu
yetkilendirme, IFS Management GmbH ve TÜV SÜD
Management Service GmbH arasındaki Çerçeve Sözleşmesinin
sona ermesine kadar geçerli olacaktır;
-
TÜV SÜD MS, IFS denetimlerinin ve belgelendirme işlemlerinin
ilgili (detaylandırılmış) sonuçlarını, denetim sonuçlarından ayrı
olarak IFS Management GmbH'ye iletmekle yükümlüdür ve
müşteri tarafından gayrikabili rücu olarak yetkilendirilmiştir; bu
veriler, IFS Management GmbH tarafından çevrim içi bir
veritabanında (IFS portalı) saklanacaktır;
-
IFS Management GmbH, gayrikabili rücu olarak geçerli bir
sertifikaya sahip olan, denetlenmiş piyasa katılımcılarının ana
verilerini ve gerçekleştirilmiş olan denetimlere ilişkin temel verileri
(detaylara girmeden) (örneğin, elde edilen sonuçlar) IFS portalı
aracılığıyla sunmakla yetkilendirilmiştir;
-
Olumsuz sonuçlanan denetimlerin ve gerçekleştirilmiş olan
denetimler ile olumsuz sonuçlanan denetimlerin detaylı
sonuçlarının, IFS Management GmbH tarafından IFS portalı
aracılığıyla toptan ve perakende satış yapan kişilere sunulması
kararı müşterinin takdir yetkisindedir.
-
IFS tarafından belgelendirilen şirketler, "IFS Dürüstlük Programı"
kapsamında
gerçekleştirilen
denetimleri
desteklemekle
yükümlüdürler. Standart belirleyici IFS Management GmbH, "IFS
Dürüstlük Programı" kapsamında IFS'nin kalitesini güvence altına
almak için şikayet yönetimi ve önleyici aksiyonlar alanında
faaliyetler gerçekleştirmektedir.
(1) IFS Management GmbH, şikayet yönetimi alanında,
tamamlanan IFS denetimlerine ilişkin yapılan şikayetleri yönetme
ve araştırma amacı taşıyan "araştırma denetimleri" gerçekleştirir.
Araştırma denetimleri, IFS Management GmbH tarafından
görevlendirilen bir denetçi tarafından kısa bir süre önceden
bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmadan gerçekleştirilir.
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 24 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
_____________________________________________________
(2) HTS, önleyici kalite güvence faaliyetleri kapsamında, şikayette
bulunulup bulunulmamasına bakılmaksızın, bir örnekleme
yaklaşımına göre tamamlanmış IFS denetimlerinin kalitesini
izlemek için "gözetim denetimleri" gerçekleştirir. Denetimler, HTS
tarafından rastgele seçilerek gerçekleştirilir.
(3) Şahitlerin huzurunda yapılan yeniden onay denetimlerinde,
IFS
denetçisi
tarafından
gerçekleştirilen
standart
bir
belgelendirme denetimi sırasında IFS Management GmbH
tarafından istihdam edilen veya görevlendirilen bir denetçi
huzurda bulunur.
Dürüstlük Programı kapsamında gerçekleştirilen ölçümler sonucunda
IFS tarafından belgelendirilen şirkette standart gerekliliklerinin
uygulanması açısından bir ihlalin bulunduğunun görülmesi
durumunda, şirkete Dürüstlük Programı kapsamında gerçekleştirilen
ek denetimlerin maliyeti fatura edilebilir.
C2-1.9 -> B2
GMP International'ın GMP+ standardı uyarınca belgelendirme: GMP+
standardı uyarınca belgelendirilen şirketler, GMP+ logosunu kullanma
hakkına sahiplerdir ve bu nedenle GMP+ International tarafından
belirlenen kriterlere tam olarak uymak zorundadırlar. Geçici kabul
alan şirketlerin GMP+ logosunu hiçbir şekilde kullanmalarına izin
verilmez.
GMP+ standardı uyarınca belgelendirilen şirketler, şahit huzurunda
yapılan denetimler, paralel denetimler ve ek denetimlerde (uyum
denetimleri, daha katı kontrol ve tekrar denetimleri) işbirliği sağlamak
zorundadırlar.
C2-1.10 -> B2
QS Qualität und Sicherheit GmbH'nin (Bonn, Almanya) QS Standardı
uyarınca belgelendirme:
Şahitler huzurunda yapılan denetimlerde işbirliği: Q&S GmbH,
belgelendirme standardına uyumu doğrulamak için görevlendirilmiş
bir kişi/kurum gönderme hakkını saklı tutar. Doğrulamanın
yapılabileceği yöntemlerden biri, Q&S GmbH'nin ve/veya Q&S GmbH
tarafından görevlendirilen bir denetçinin belgelendirilen şirkette bir
şahitler huzurunda yapılan denetim gerçekleştirmesidir.
QS belgelendirme işlemi kapsamında, QS sistemi katılımcılar her
zaman şahitler huzurunda yapılan denetimlerde işbirliği yapmakla
yükümlüdürler (bkz. belgelendirme kuruluşları kılavuzları, Madde
2.1.10., 3.2. ve Bölüm 4).
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 25 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
_____________________________________________________
C2-1.11 -> B2
GLOBALGAP uyarınca belgelendirme:
GLOBALGAP uyarınca belgelendirilen üreticiler veya şirketler,
GLOBALGAP'ın dürüstlük programı olan "Belgelendirme Dürüstlük
Programı (CIPRO)" kapsamında gerçekleştirilen denetimlere destek
vermek zorundadır. CIPRO denetimleri, GLOBALGAP tarafından
görevlendirilen denetçiler tarafından gerçekleştirilmektedir.
C2-1.12 -> B2 BRC Küresel Gıda Güvenliği Standardı uyarınca belgelendirme:
Belgelendirilen şirketlerde gözetim:
TÜV SÜD MS veya BRC, belgelendirmenin devamlılığını sağlamak
için gerekçeli durumlarda masrafları sertifika sahibine ait olmak üzere
ek denetimler veya soruşturma faaliyetleri gerçekleştirebilir. Bu
ziyaretler, tam kapsamlı veya kısmi bir denetim gerçekleştirmek
üzere, bildirimde bulunarak veya bulunmadan yapılan ziyaretler
şeklinde gerçekleşebilir.
Belgelendirme kuruluşunun bilgilendirilmesi:
İşbu test ve belgelendirme talebinde yer alan B2-4.2 uyarınca mevcut
olan bilgilendirme görevlerine ek olarak, sertifika sahibi mevcut
belgelendirme işleminin geçerliliğini etkileyebilecek koşulları
gecikmeden, ancak her halükarda en geç üç işgünü içinde yazılı
olarak
bildirmekle
yükümlüdür
([email protected] adresine raporlama
yapılmalıdır). Buna özel olarak aşağıdakiler dahildir, ancak bunlarla
sınırlı değildir:
-
Ürün güvenliğine ve meşruluğuna ilişkin yasal işlemler
-
Piyasadan toplatılan ürünler
Sertifika sahibi, mevcut sertifikanın geçerliliğine ilişkin etkiyi
değerlendirmek için gerekli olan tüm bilgileri TÜV SÜD MS'ye vermeyi
taahhüt eder.
C2-1.13 -> B2 BRC Ambalajlama /ambalajlama ve ambalaj materyallerine ilişkin
BRC Küresel Standardı uyarınca belgelendirme:
TÜV SÜD MS veya BRC, belgelendirmenin devamlılığını sağlamak
için gerekçeli durumlarda masrafları sertifika sahibine ait olmak üzere
ek denetimler veya soruşturma faaliyetleri gerçekleştirebilir. Bu
ziyaretler, tam kapsamlı veya kısmi bir denetim gerçekleştirmek
üzere, bildirimde bulunarak veya bulunmadan yapılan ziyaretler
şeklinde gerçekleşebilir.
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 26 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
_____________________________________________________
Belgelendirme kuruluşunun bilgilendirilmesi:
İşbu test ve belgelendirme talebinde yer alan B2-4.2 uyarınca mevcut
olan bilgilendirme görevlerine ek olarak, sertifika sahibi mevcut
belgelendirme işleminin geçerliliğini etkileyebilecek koşulları
gecikmeden
yazılı
olarak
bildirmekle
yükümlüdür
([email protected] adresine raporlama
yapılmalıdır). Buna özel olarak aşağıdakiler dahildir, ancak bunlarla
sınırlı değildir:
-
Ürün güvenliğine ve meşruluğuna ilişkin yasal işlemler
Piyasadan toplatılan ürünler
Sertifika sahibi, mevcut sertifikanın geçerliliğine ilişkin etkiyi
değerlendirmek için gerekli olan tüm bilgileri TÜV SÜD MS'ye vermeyi
taahhüt eder.
C2-1.14 -> B2 FSSC 22000 uyarınca belgelendirme
Belgelendirilen şirketlerde gözetim:
TÜV SÜD MS veya Gıda Güvenliği Belgelendirme Kuruluşu,
belgelendirmenin devamlılığını sağlamak için gerekçeli durumlarda
masrafları sertifika sahibine ait olmak üzere ek denetimler veya
soruşturma faaliyetleri gerçekleştirebilir. Bu ziyaretler, tam kapsamlı
veya kısmi bir denetim gerçekleştirmek üzere, bildirimde bulunarak
veya bulunmadan yapılan ziyaretler şeklinde gerçekleşebilir.
Belgelendirme kuruluşunun bilgilendirilmesi:
İşbu test ve belgelendirme talebinde yer alan B2-4.2 uyarınca mevcut
olan bilgilendirme görevlerine ek olarak, sertifika sahibi mevcut
belgelendirme işleminin geçerliliğini etkileyebilecek koşulları
gecikmeden, ancak her halükarda en geç üç işgünü içinde yazılı
olarak
bildirmekle
yükümlüdür
([email protected] adresine raporlama
yapılmalıdır). Buna özel olarak aşağıdakiler dahildir, ancak bunlarla
sınırlı değildir:
-
Ürün güvenliğine ve meşruluğuna ilişkin yasal işlemler
-
Piyasadan toplatılan ürünler
Sertifika sahibi, mevcut sertifikanın geçerliliğine ilişkin etkiyi
değerlendirmek için gerekli olan tüm bilgileri TÜV SÜD MS'ye vermeyi
taahhüt eder.
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 27 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
_____________________________________________________
C2-1.15 -> B2
Fami-QS uyarınca belgelendirme Vaka Yönetimi:
Belgelendirilen şirket, ürünün güvenliğine ve meşruluğuna zarar
veren tüm vakaları ve piyasadan toplatılan ürünleri, gecikmeden,
ancak her halükarda en geç iki işgünü içinde yazılı olarak TÜV SÜD
MS'ye bildirmek zorundadır ("Fami-QS Bildirim Formu D-CM-01.01"
aracılığıyla [email protected] sued.de adresine
raporlama yapılmalıdır).
Özel denetimler:
Belgelendirilen şirketin ürün güvenliğine ve meşruluğuna zarar veren
bir vakaya müdahil olması ya da Fami QS web sitesinde
"incelemede" olarak belirtilmesi durumunda, TÜV SÜD MS kısa bir
süre önceden bildirimde bulunarak özel denetimler gerçekleştirebilir.
Özel kurallar:
Diğer
geçerli
belgeleri
"operatörlere
(http://www.fami-qs.org/documents.htm).
ilişkin
kurallardır"
C2-1.16 -> B2 1958 tarihli ECE Konvansiyonu 2007/46/EC sayılı Çerçeve Direktifi
ve Alman Motorlu Taşıtlarla Ulaşım Kurumu'nun (KBA) tür onay
prosedürü kapsamındaki Karayolu Trafiği Lisanslama Yönetmelikleri
kapsamında C kategorisi kapsamında bir teknik servis (TD) olarak
ilgili lisanslama gerekliliklerinin yerine getirilmesinin değerlendirilmesi:
TÜV MS, sertifika sahiplerinin isimlerini yayınlayabilir. Yukarıda
belirtilen yönetmeliklere ve StVZO'nun (Araçların Karayolu Trafiğinde
Kullanımına İzin Veren Yönetmelikler) doğrulanmasına ilişkin
belgelendirme prosedürlerinde, TÜV SÜD MS sertifikaların
düzenlenmesini, askıya alınmasını, kaldırılmasını, iptal edilmesini ve
süresinin sona ermesini veya diğer teyitleri Alman Motorlu Taşıtla
Ulaşım
Kurumu'nun
(Kraftfahrt-Bundesamt)
belgelendirme
kuruluşuna bildirecektir ve bu bildirimleri yaparken mevcut ISO 9001
sertifikasını ve doğrulama teyitlerini de sunacaktır.
TÜV SÜD MS, sertifika sahiplerinin isimlerini yayınlayabilir.
2007/46/EC sayılı Konsey Direktifi uyarınca gerçekleştirilen
belgelendirme prosedürlerini ve StVZO (Araçların Karayolu Trafiğinde
Kullanımına İzin Veren Yönetmelikler) uyarınca gerçekleştirilen
doğrulama
prosedürlerini
içeren
durumlarda,
sertifikaların
düzenlenmesini, askıya alınmasını, kaldırılmasını, iptal edilmesini ve
süresinin sona ermesini, doğrulama teyitlerini veya diğer teyitleri
Alman Motorlu Taşıtla Ulaşım Kurumu'nun (Kraftfahrt-Bundesamt)
belgelendirme kuruluşuna bildirecektir ve bu bildirimleri yaparken
mevcut sertifikaları da sunacaktır.
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 28 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
_____________________________________________________
C2-1.17 -> B2
StVZO'nun (Araçların Karayolu Trafiğinde Kullanımına İzin Veren
Yönetmelikler) Ek XIX'u da içeren Madde 19(3) ve parça
uzmanlarının görüş hazırladığı, araç parçası üretimi kalite sistemi
doğrulamasına ilişkin prosedüre ve teyide ilişkin direktif uyarınca
doğrulama:
Üreticiler doğrulama teyitlerini yalnızca Ek XIX'u da içeren StVZO
Madde 19 uyarınca uygun parça uzmanı görüşüyle birlikte
kullanabilir.
C2-1.18-> B2
İstihdam Teşvikine İlişkin Akreditasyon ve Onay Yönetmeliği
(Zertifizierung nach Akkreditierungs- und
Zulassungsverordnung
Arbeitsförderung, AZAV) uyarınca belgelendirme: EN 45011 veya
yürürlüğe girmesinin ardından ISO/IEC 17065.
Bu kapsamda "üretim tesisi" kelimesi eğitim salonları için de
kullanılmaktadır. Eğitim veren kurumlara ilişkin belgelendirme
işleminin geçerlilik süresi beş yıldır. Eğitim önlemlerinin
belgelendirme işleminin geçerlilik süresi ise genellikle 3 yıl olmakla
birlikte, beş yıla çıkarma imkanı da vardır.
C2-1.19 -> B2 Payment Card Industry (PCI) Uyum Standartları
Müşteri, BT sistemlerinden sorumlu çalışanların ilgili talebi
işleme almadan önce gerekli şekilde bilgilendirmelerini
sağlayacaktır.
Müşteri, TÜV SÜD MS'nin çalışmayı gerçekleştiren çalışanlarına tüm
gerekli bilgi ve belgeleri sağlayacaktır. Bu hüküm, Yerinde
İncelemelerde (Yerinde Denetimler) incelemeyi gerçekleştirmek için
tüm tesislere erişim hakkı ile sorumlu çalışanların inceleme sırasında
hazır bulunmasını da içerir.
"Payment Card Industry Standartlarının" güncel versiyonu, Müşteri
için bağlayıcıdır ve Müşteri bunlara uyacaktır. Bu hüküm, söz konusu
Standartlardan doğan bildirim yükümlülükleri için de geçerlidir.
Müşteri, veri kaybı durumunda otomatik süreçler kullanarak ve makul
bir masrafla verileri kurtarmak için en az günde bir kez verileri
yedeklemekle yükümlüdür.
TÜV SÜD MS, özellikle Hassasiyet Taramaları olmak üzere (ancak
bununla sınırlı olmamak üzere) talep kapsamında gerçekleştirilen
faaliyetlerin sistemin çalışmasına zarar verebileceğini veya
sistemlerin çökmesine neden olabileceğini ve bu tür faaliyetlerin
yapılmamasının mümkün olmadığını Müşteriye bildirir. TÜV MS,
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 29 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Doküman
Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği
_____________________________________________________
bunlardan doğan zararlara veya
yükümlülüklerden açıkça feragat eder.
diğer
sonuçlara
ilişkin
TÜV MS, kart kuruluşlarının güvenlik programlarının ve bunları esas
alan değerlendirme hizmetlerinin doğruluğundan, tamlığından,
işletme prosedürlerinden ve geçici olarak geçerli olmasından sorumlu
değildir. TÜV MS, değerlendirme hizmetinin sağlanması hususunda
Müşteriyi temsil etmez ve (i) gecikmeler veya kayıplardan, (ii) üçüncü
şahıs iddialarından ve (iii) kart kuruluşlarının güvenlik programlarını
esas alan değerlendirme sonuçlarının ve Müşteri tarafından
gerçekleştirilen değerlendirmelerin sonuçlarının kullanılmasından ve
yönlendirilmesinden doğan yükümlülükleri üstlenmez.
Müşteri, talebin kart kuruluşlarının veya PCI Güvenlik Standartları
Konseyi gerekliliklerine uygun olarak yerine getirilmesi kapsamında
üretilen veya elde edilen belge ve/veya bilgileri arşivlemesine ve bu
belgeleri ve/veya bilgileri talep edilmesi halinde belirtilen kurumlara
göndermesine ilişkin olarak TÜV SÜD'e gayrikabili rücu olarak yetki
verir (bu işlemler için Müşteriden ayrı bir izin beyanı alma gerekliliği
bulunmamaktadır)
Doküman No: K04-E09-D03
Sayfa No : 30 / 30
Yayın Tarihi : 25.01.2008
Revizyon Tarihi: 07.07.2014 / Revizyon No: 07
Hazırlayan : O. Hakan IKINCI
Onaylayan : Hakan ÖZSEZER
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
197 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content