close

Enter

Log in using OpenID

denizlerdeki yağ tabakasının tespitinde radar görüntülerinin kullanımı

embedDownload
T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
DENİZLERDEKİ YAĞ TABAKASININ TESPİTİNDE
RADAR GÖRÜNTÜLERİNİN KULLANIMI
DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ
Selim DURNA, Denizcilik Uzman Yardımcısı
DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Danışman
Barış Umut ÇOBAN Dai.Bşk.
Haziran 2014
T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
DENİZLERDEKİ YAĞ TABAKASININ TESPİTİNDE
RADAR GÖRÜNTÜLERİNİN KULLANIMI
DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ
Selim DURNA, Denizcilik Uzman Yardımcısı
DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Danışman
Barış Umut ÇOBAN Dai.Bşk.
Haziran 2014
Görev Yaptığı Birim: Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Tezin Teslim Edildiği Birim: Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Selim DURNA tarafından hazırlanmış ve sunulmuş “Denizlerdeki Yağ Tabakasının
Tespitinde Radar Görüntülerinin Kullanımı” başlıklı tez Bakanlığımız Sınav Kurulu
tarafından kabul edilmiştir.
Tez Danışmanı
Adı-Soyadı-İmza
...................................................
Kurul Başkanı
Adı-Soyadı-İmza
...................................................
Kurul Üyesi
Adı-Soyadı-İmza
....................................................
Kurul Üyesi
Adı-Soyadı-İmza
......................................................
Kurul Üyesi
Adı-Soyadı-İmza
......................................................
Kurul Üyesi
Adı-Soyadı-İmza
...................................................
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ………………………………………………………………………………….i
ÖZET……………………………………………………………………………………ii
ABSTRACT…………………………………………………………………………….iii
ŞEKİL LİSTESİ…………………………………………………………………… ...iv
SİMGE VE KISALTMALAR CETVELİ……………………………………………vii
1.
2.
GİRİŞ .............................................................................................................................1
1.1
Çalışmanın Konusu ..................................................................................................3
1.2
Çalışmanın Amacı ....................................................................................................3
1.3
Çalışmanın Yöntemi.................................................................................................3
UZAKTAN ALGILAMA ...............................................................................................4
2.1
Uzaktan Algılamanın Esasları ..................................................................................5
2.2
Elektromanyetik Işıma .............................................................................................7
2.3
Elektromanyetik Dalgalar .........................................................................................8
2.4
Elektromanyetik Tayf ...............................................................................................8
2.5
Atmosferik Etkileşim ...............................................................................................9
2.5.1
Emilim ............................................................................................................ 10
2.5.2
İletilme............................................................................................................ 10
2.5.3
Saçılma ........................................................................................................... 11
2.6
Yeryüzü Cisimleri ile Etkileşim.............................................................................. 14
2.6.1
Yansıma .......................................................................................................... 15
2.6.2
İletilme............................................................................................................ 17
2.6.3
Emilme ........................................................................................................... 17
2.7
3.
Yağlarının Uzaktan Algılanma Teknikleri .............................................................. 17
2.7.1
Morötesi .......................................................................................................... 17
2.7.2
Lazer Floresan Algılayıcılar ............................................................................ 18
2.7.3
Görünür Işık .................................................................................................... 18
2.7.4
Termal Kızılötesi............................................................................................. 18
2.7.5
İleri Bakışlı Kızılötesi ..................................................................................... 19
2.7.6
Işık Saptama ve Uzaklık Tayini ....................................................................... 19
2.7.7
Mikrodalga Algılayıcılar ................................................................................. 19
RADARLARLA UZAKTAN ALGILAMA .................................................................. 21
3.1
Radar ..................................................................................................................... 21
3.2
Radar Sinyalinin Ölçülmesi .................................................................................... 21
3.3
Radar Sinyallerinin Özelliklerini Etkileyen Parametreler ........................................ 22
3.3.1
Frekans ........................................................................................................... 22
3.3.2
Polarizasyon .................................................................................................... 22
3.3.3
Gelme Açısı .................................................................................................... 22
3.3.4
Yüzeyin Geometrisi ve Pürüzlülük Özelliği ..................................................... 23
3.3.5
Yüzeyin Nemi ve Islaklık Özelliği ................................................................... 23
3.4
Radar Görüntüleme Sistemi .................................................................................... 23
3.5
Radar Görüntüsü .................................................................................................... 24
3.5.1
Radar Görüntüsü Nasıl Yorumlanır ................................................................. 26
3.6
Elektromanyetik Spektrum ve Dalga Boyu ............................................................. 27
3.7
Radar Bandları ....................................................................................................... 27
3.8
Gerçek Açıklıklı Radar (RAR) ............................................................................... 28
3.9
4.
Yapay Açıklıklı Radar (SAR) ................................................................................. 29
UYDULARLA UZAKTAN ALGILAMA .................................................................... 32
4.1
Uydu Platformları................................................................................................... 34
4.1.1
Yer Sabit Yörünge........................................................................................... 35
4.1.2
Yakın-Kutupsal Yörünge................................................................................. 35
4.1.3
Güneş-Eşzamanlı Yörünge .............................................................................. 36
4.1.4
Tarama Alanı .................................................................................................. 36
4.1.5
Pankromatik Görüntü ...................................................................................... 36
4.1.6
Periyodu .......................................................................................................... 36
4.1.7
Stereo Görüntüleme ........................................................................................ 36
4.1.8
Şerit Genişliği ................................................................................................. 36
4.1.9
Kapsama Alanı ................................................................................................ 37
4.1.10 Çok Tayflı Görüntü ......................................................................................... 37
5.
4.2
Uydularla Denizlerdeki Yağların Tespiti ................................................................ 37
4.3
Petrol Kirliliğine Müdahalede Optik Uydu ve Radar Sistemlerin Karşılaştırılması.. 38
4.4
Optik Uydu Görüntüsü ve Radar Görüntüsünün Karşılaştırılması ........................... 43
ELEKTROMANYETİK SPEKTRUM VE YAĞ TABAKASI ...................................... 45
5.1
Yağ Tabakasının Denizde Zamanla Dağılımı.......................................................... 47
5.1.1
Yayılma .......................................................................................................... 48
5.1.2
Buharlaşma ..................................................................................................... 49
5.1.3
Dağılma .......................................................................................................... 49
5.1.4
Emülsiyonlaşma .............................................................................................. 50
5.1.5
Çözülme / Erime ............................................................................................. 50
5.1.6
Oksitlenme ...................................................................................................... 50
5.1.7
Çökelme .......................................................................................................... 50
5.1.8
5.2
Pasif Mikrodalga ............................................................................................. 51
5.2.2
Aktif Mikrodalga............................................................................................. 52
SAR ile Yağ Tabakası Tespit Parametreleri ............................................................ 55
5.3.1
Dalga Boyu ..................................................................................................... 55
5.3.2
Polarizasyon ve Geliş Açısı ............................................................................. 56
5.3.3
Rüzgar Hızı ..................................................................................................... 57
5.4
7.
Yağ Tabakasının Farklı Spektral Bölgelerde İncelenmesi ....................................... 51
5.2.1
5.3
6.
Biyolojik Parçalanma ...................................................................................... 50
Yağ Tabakası Tespitindeki Benzer Olgular............................................................. 58
5.4.1
Doğal Yağ Tabakaları ..................................................................................... 60
5.4.2
Yağımsı Buz ................................................................................................... 60
5.4.3
İçsel Dalgalar .................................................................................................. 61
5.4.4
Yağmur Damlaları........................................................................................... 62
5.4.5
Girdaplar ......................................................................................................... 62
5.4.6
Gemilerden Boşaltılan Yağın Görünümü ......................................................... 63
DİJİTAL GÖRÜNTÜ İŞLEME .................................................................................... 67
6.1
Görüntü İşlemenin Ön Hazırlıkları ......................................................................... 69
6.2
Görüntüyü Geliştirme ............................................................................................. 74
6.3
Görüntüyü Dönüştürme .......................................................................................... 78
6.4
Görüntüyü Sınıflandırma ve Analiz ........................................................................ 81
6.5
Veriyi Bütünleme ve Analiz ................................................................................... 83
KARAR DESTEK SİSTEMLERİ ................................................................................. 86
7.1
Mekânsal Karar Destek Sistemleri .......................................................................... 86
7.2
YAKAMOS Karar Destek Sistemi ......................................................................... 87
7.2.1
CBS Masaüstü Yazılımı .................................................................................. 88
8.
7.2.2
Veritabanı ....................................................................................................... 88
7.2.3
FTP Sunucu .................................................................................................... 89
7.2.4
Petrol Yayılım Modeli ..................................................................................... 89
7.2.5
Güvenlik ......................................................................................................... 89
7.2.6
Raporlar .......................................................................................................... 89
SONUÇ VE ÖNERİLER .............................................................................................. 92
KAYNAKLAR………………...………………………………………………………...........83
ÖZGEÇMİŞ……………………………………………………………………………...........86
ÖNSÖZ
Tez çalışmam süresince değerli katkılarıyla beni yönlendiren Burak AYKAN’a, mesai
arkadaşlarım Mehmet Ali VELİOGLU ve Kasım DEMİREL'e, tez araştırmamda gerekli
bilgilere ulaşmada kolaylık sağlayan ASELSAN, TÜRKSAT' a teşekkürü borç bilirim.
i
ÖZET
DENİZLERDEKİ YAĞ TABAKASININ TESPİTİNDE RADAR GÖRÜNTÜLERİNİN
KULLANIMI
Hazırlayan: Selim DURNA
Enerji ihtiyacının artması enerji kaynaklarına olan talebi arttırmıştır. Bunun
neticesi olarak da değişik enerji kaynaklarıyla birlikte fosil kaynaklı yakıtlara olan
gereksinim gün geçtikçe artmaktadır. Deniz yolu taşımacılığının taşımacılıktaki rolünün
artması taşınan petrol ve türevlerinin deniz yolu ile taşınması oranının artması
sonucunu doğurmuştur. Artan bu oranla birlikte denizlerde meydana gelen kaza ve
denize dökülen yağların miktarında da artış meydana gelmiştir. Ayrıca denizlere
kurulan platformlarda diğer bir risk faktörüdür. Hem çevresel hem de ekonomik açıdan
oldukça büyük ve olumsuz etkileri olan dökülmelerin önlenmesi amacıyla otoriteler
gelişmiş sistemlere yönelmektedirler. Bu konuda bir diğer önemli ve tamamlayıcı unsur
da dökülen yağların en kısa zamanda, yüksek doğrulukta tespit edilmesidir. Adeta bir
yarımada olan ülkemiz Asya petrollerinin geçiş noktasında bir köprü görevi gördüğü
için bu özelliklere haiz sistemlere ihtiyaç ilk sıralarda yer almaktadır. Bu tez
çalışmasında denizlerdeki yağların tespit edilmesine yönelik uzaktan algılama sistemleri
hakkında inceleme yapılmış ve uygulama alanları araştırılmıştır. Uzaktan algılama
sistemlerinden biri olan radarla uzaktan algılama konusu incelenmiş ve elde edilen
bulgular sonucunda radarla denizlerdeki yağ tabakasını tespitinde kullanılan
teknolojiler kıyaslanmış ve bu alandaki en kullanışlı radar tipi ve nedenleriyle birlikte
anlatılmıştır.Radarlar ve uydu sistemleri kıyaslanarak tercih edilmesi gerekli olan
sistem belirtilmiştir.
Bakanlığımızın kullanmakta olduğu YAKAMOS karar destek sistemi ile bu tür bir
sistemin nasıl birlikte çalışacağı konusunda önerilerde bulunulmuştur. Yeni sistemin
denizlerimizdeki yağ kaynaklı kirliliklerin tespit ve azaltılmasında sağlayacağı katkılar
anlatılmıştır.
ii
ABSTRACT
USAGE OF RADAR IMAGES FOR OIL SPILL DETECTION
Prepared By: Selim DURNA
Increase in necessity for energy increased demand to energy sources. As a conclusion
requirement to fossil origin fuels, like other different energy sources, increase more
and more. Because of increase the role of marine transportation ratio in total
transportation had been caused oil and oil products ratio in marine transportation. Also
amount of accidents and oil spills to sea had been raised by that raised ratio. Besides
petrol platforms builted on the sea are another risk factor. Because of preventing oil
spill, which has negative and good deal of effects both enviromental and economical
point of view, the authorities bend to advanced systems. In this respect another
important and complementary component is detecting of oil spills by high accuracy and
as soon as possible as well. Turkey, almost is a peninsula, has a bridge mission for
Assian's oils transport point, so neccesity to systems, which are cited before, is premier.
In this thesis the application areas and made analysis of remote detection systems for oil
spill detection is studied. Remote sensing by radar topic, which is one of the remote
sensing systems, is studied and the technologies that are used in oil spill detection
compared then type of most usable radar is explained by reasons. Radar imagery and
opcital imagery are compared and needed system is proposed.
In this study it is suggested how to work together decision support system YAKAMOS
and remote sensing by radar. The contrubution of new system to detection of oil origin
pollution and its reduction is explained.
iii
ŞEKİL LİSTESİ
Şekil 1 Barselona Anlaşması uyarınca Akdeniz’deki yağ tabakası kirliliği yoğun bölgeler......2
Şekil 2 Uzaktan algılama sistemleri. .......................................................................................5
Şekil 3 Uzaktan algılama bileşenleri. .....................................................................................6
Şekil 4 Elektromanyetik dalga. ...............................................................................................7
Şekil 5 Elektromanyetik dalganın karakteristiği. .....................................................................8
Şekil 6 Elektromanyetik tayf. .................................................................................................9
Şekil 7 Elektromanyetik spektrum boyunca dalga boyuna göre enerji ve geçirgenlik
özellikleri. ............................................................................................................................ 11
Şekil 8 Rayleigh saçılması. ................................................................................................... 12
Şekil 9 Mie saçılması............................................................................................................ 13
Şekil 10 Seçmesiz saçılım. ................................................................................................... 13
Şekil 11 Enerjinin yeryüzü ile etkileşimi. ............................................................................. 15
Şekil 12 Değişik yüzey yansımaları. ..................................................................................... 16
Şekil 13 Aynasal yansıma sonucu limandaki deniz araçlarının görünümü. ............................ 17
Şekil 14 Radar görüntüsü...................................................................................................... 25
Şekil 15 Gölcük. ................................................................................................................... 27
Şekil 16 RAR radar çalışma prensibi. ................................................................................... 28
Şekil 17 SAR görüntüleme yöntemi...................................................................................... 30
Şekil 18 SAR sisteminin çalışma prensibi ............................................................................. 30
Şekil 19 Göktürk-2 Uydusu .................................................................................................. 33
Şekil 20 Rasat uydusu .......................................................................................................... 34
Şekil 21 Uyduya ait bilgiler .................................................................................................. 35
Şekil 22 EMSA uydu görüntüsü ........................................................................................... 42
Şekil 23 SLAR, IR/UV algılayıcılı hava araçları ................................................................... 42
Şekil 24 Radar ve Optik uydu görüntüsü............................................................................... 43
Şekil 25 Yağ tabakasının denizdeki dağılım evreleri ............................................................. 47
Şekil 26 Yağ tabakasına etkiyen etmenlerin önem ve zaman dağılımı. .................................. 48
Şekil 27 Deniz yüzeyindeki farklı tip yağ tabakalarının zamana göre dağılma oranı.............. 48
Şekil 28 Bragg saçılımı mekanizması. .................................................................................. 53
iv
Şekil 29 Marangoni dalgalarının sönümlendirme etkisi ve SAR sistemlerinde algılanması. .. 54
Şekil 30 DD polariasyonda ve 25°’lik bakış açısıyla 5 farklı radar bandının rölatif ............... 55
Şekil 31 (a) Hafif yağ ve (b) ağır yağ kaynaklı sönümleme oranının KB’nin bir fonksiyonu
olarak gösterimi. ................................................................................................................... 56
Şekil 32 ERS-1 görüntüsünde rüzgar hızı eşik değer değişimleri. ......................................... 57
Şekil 33 Rüzgar hızının ham petrol üzerindeki radar geri saçılım kontrastına dB cinsinden
etkisi ve radar algılayıcılar tarafından algılanan bölgeler. ..................................................... 58
Şekil 34 ERS-2 görüntüsünde rüzgar sebebiyle açık denize sürüklenmiş yağımsı buz
görüntüsü. ............................................................................................................................ 61
Şekil 35 ERS-2 görüntüsünde içsel dalgalar.......................................................................... 62
Şekil 36 SAR görüntüsünde rüzgar ve yağmur deseni. .......................................................... 62
Şekil 37 ERS-1 görüntüsünde girdap etkisi. .......................................................................... 63
Şekil 38 15 deniz mili hızla giden bir gemiden boşaltılan 7 ton fuel yağın ............................ 64
Şekil 39 Rasgele bir dalga alanı sebebiyle bozulmaya uğrayan yağ tabakası. ........................ 65
Şekil 40 Dış etmenler ile zamanla değişen gemi bazlı farklı yağ tabakaları. .......................... 65
Şekil 41 Farklı gemi ve hava koşullarındaki yağ tabakası. .................................................... 66
Şekil 42 Görüntü işleme sistem ve bileşenleri. ...................................................................... 67
Şekil 43 Dijital görüntü gösterimi. ........................................................................................ 67
Şekil 44 Orijinal (sol) ve geliştirme işlemi uygulanmış (sağ) görüntüler. .............................. 68
Şekil 45 Veriyi sınıflandırma. ............................................................................................... 69
Şekil 46 Bir sensör tarafından algılanmış mozaik tipi görüntü............................................... 70
Şekil 47 Gözlenen parlaklık değerleri. .................................................................................. 70
Şekil 48 Şeritler ve düşen hatlar şeklindeki parazitleri içeren görüntüler. .............................. 71
Şekil 49 Geometrik kayıt işlemleri........................................................................................ 72
Şekil 50 Enyakın komşuluk metodu örneklemesi. ................................................................. 73
Şekil 51 Bilinear enterpolasyon metodu örneklemesi. ........................................................... 73
Şekil 52 Kübik katlama metodu örneklemesi. ....................................................................... 74
Şekil 53 Histogram, görüntü kapsamındaki parlaklık değerlerini belirten bir grafiktir. .......... 75
Şekil 54 Doğrusal kontrasr yayma. ....................................................................................... 75
Şekil 55 Aşırı kontrastlıktaki orijinal görüntü (sol) ve Doğrusal kontrast yayma uygulanarak
kontraslık seviyesi geliştirilmiş görüntü (sağ). ...................................................................... 76
v
Şekil 56 Filitreleme işlemi. .................................................................................................. 77
Şekil 57 Alçak geçiren filtre uygulanmış görüntü. ................................................................ 77
Şekil 58 Yöneltmeli veya kenar arama filtreler uygulanmış görüntü. .................................... 78
Şekil 59 Görüntü çıkarma. .................................................................................................... 78
Şekil 60 Kanada (sol) ve Cebelitarık bölgesindeki (sağ) bitki örtüsü görüntüleri (Cebelitarık
görüntüsündeki parlak sahalar, sağlıklı bitkileri göstermektedir). .......................................... 79
Şekil 61 Temel elemanların analizi (bandları indirgeme). ..................................................... 80
Şekil 62 Sayısal görüntüyü sınıflandırma ve tematik harita(B). ............................................. 81
Şekil 63 Supervised sınıflandırma......................................................................................... 82
Şekil 64 Kontrolsüz sınıflandırma......................................................................................... 82
Şekil 65 Veri entegrasyonu. .................................................................................................. 83
Şekil 66 Bütünleştirilmiş 10 ve 20 metre
Bütünleştirilmiş çok bandlı optik veri ................ 84
Şekil 67 3 boyutlu perspektif görünüş. .................................................................................. 85
Şekil 68 Coğrafik bilgi sistemi (GIS). ................................................................................... 85
Şekil 69 Coğrafi bilgi sistemleri ve karar destek sistemleri arasındaki ilişki. ......................... 87
Şekil 70 YAKAMOS sistem mimarisi. ................................................................................. 88
Şekil 71 Kirliliğin meydana geldiği nokta ............................................................................. 90
Şekil 72 Kirliliğin yayılımının durduğu yer .......................................................................... 90
Şekil 73 Etkilenen alanları içeren raporlar ............................................................................ 91
vi
SİMGE VE KISALTMALAR CETVELİ
ASA
Applied Science Associates
AVHRR
Advanced Very High Resolution Radiometer
AVIRIS
Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer
BP
British Petrol
C
Işık hızı
CBS
Coğrafi Bilgi Sistemi
CD
Compact Disk
CLC
Petrol Kirliliğinden Doğan Zarara İlişkin Hukuki
Sorumluluk Sözleşmesi
DEM
Sayısal Yükseklik Modeli
DN
Digital Number
DTM
Sayısal Arazi Modeli
E
Elektriksel Alan
EMSA
Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı
ERS
European Remote Sensing Satellite
FLIR
İleri bakışlı kızılötesi
FTP
File Transfer Protocol
FUND
Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Tanzimi İçin Bir Fon
GCP
Yer kontrol noktası
GIS
Geographic Information System
HH
Horizantal Horizantal
IFOV
Sensörün belli bir andaki görüş alanı
IR
Infrared
IRS
Indian Remote-Sensing Satellite
vii
LIDAR
Işık Saptama ve Uzaklık Tayini
M
Manyetik Alan
MARPOL
Marine Pollution
MODIS
Moderate-resolution imaging spectrometer
MSS
Multispectral Scanner
NASA
National Aeronautics and Space Administration
NDVI
Normalized Difference Vegatation Index
NRCS
Normalize Edilmiş Çapraz Kesit
OILPOL
International Convention for the Prevention of Pollution
of the Sea by Oil
OPRC
Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma Mücadele ve
İşbirliği
PALSAR
Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar
PDF
Portable Document Format
RADAR
Radio Detection and Ranging
RAR
Gerçek Açıklıklı Radar
SAR
Yapay Açıklıklı Radar
SDE
Spatial Database Engine
S/N
İşaret Gürültü Oranı
SPOT
Satellite for Observation of Earth
TM
Tematik Harita
VBA
Visual Basic Uygulaması
VV
Vertical Vertical
YAKAMOS
Yardım Arama Kurtarma ve Acil Müdahale Otomasyon
Sistemi
viii
1. GİRİŞ
Denizcilik alanında meydana gelen yeni gelişmeler, son teknoloji ürünleri gemiler,
geliştirilmiş seyrüsefer sistemleri, gelişmiş haberleşme sistemlerinin bu alana uygulanması,
bilgisayar tabanlı kontrol sistemleri sayesinde taşımacılıktaki deniz taşımacılığının payını
arttırmıştır. Taşımacılıktaki bu artışa paralel olarak denizlerdeki yağ kaynaklı kirlilikte artmış,
bunun sonucunda da kirlilik hem sosyal hemde ekonomik açıdan üzerinde önemle durulması
gerekli bir konu halini almıştır. Yağlar, gemi kazaları, petrol platform kazaları,doğal
felaketler, yasa dışı tank temizleme suyunun denize boşaltılması gibi çeşitli şekillerde deniz
kirliliğine neden olmaktadır. İlk tanker bazlı petrol kirliliği OILPOL “International
Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil” tarafından 1954’de tanınmıştır.
Günümüzde halen yürürlükte olan MARPOL 73/78 anlaşması, tüm gemileri kapsamakla
beraber gemi tasarımından kirleticilerin tahliyesini önleme amaçlı gereçlerin bulunmasına
kadar her konuda hükme sahiptir. Yasadışı yağ tabakası, balast suyunun, tank yıkama
artıklarının, artık akaryakıtın ve sintine suyunun kasıtlı bir şekilde denizlere tahliye edildiği
tanker veya kargo gemilerinin operasyonlarından kaynaklanmaktadır. Denizlerdeki en büyük
yağ kirliliği kaynağı, yaklaşık %45’lik pay ile operasyonel olarak gerçekleştirilen gemi
kaynaklı kirliliktir. Bunun yanında doğrudan gemi kazaları ile ilişkilendirilebilen yağ kirliliği
toplamda sadece %7 paya sahiptir. En temel kirleticilerin yanı sıra, platform kazaları,
nehirlerden ve doğal kaynaklardan yapılan operasyonel tahliyelerde diğer etmenler olarak yağ
kirliliğinde önemli bir yere sahiptir.
Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olması, özellikle Asya kaynaklı petrol ihracının
boğazlarından geçişi Akdenizdeki ihraç faaliyetleri nedeni ile potansiyel yağ kirliliği
tehdidinin en fazla olduğu ülkelerden biridir. Ülkemizde Akdeniz, Ege, Marmara denizi ile
boğazlar yağların neden olduğu kirliliğin en fazla olduğı bölgeleridir. İstanbul Boğazı ‘nda
son on yılda meydana gelen kazaların yaklaşık 350 tanesi petrol kirliliğine neden olmuştur.
Olası hasarları en aza indirmek amacıyla, mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5312
sayılı " Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda
Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun" hazırlanmıştır. Alınan bu ulusal
önlemlere ek olarak Türkiye en son, “Petrol Kirliliğinden Doğan Zarara İlişkin Hukuki
Sorumluluk Sözleşmesi (CLC)” ile “Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Tanzimi İçin Bir Fon
1
Kurulması (FUND)” yönündeki antlaşmaları imzalamıştır. Bunun yanında “Petrol Kirliliğine
Karşı Hazırlıklı Olma Mücadele ve İşbirliği”’ne dair uluslararası sözleşmenin (OPRC 1990)
onay işlemleri de başlatılmıştır.
Şekil 1 Barselona Anlaşması uyarınca Akdeniz’deki yağ tabakası kirliliği yoğun bölgeler.
Yukarıda kısaca değinilen nedenlerden dolayı, denizlerdeki yağların temizlenmesi
meydana gelebilecek çevre felaketlerinin önlenmesinde veya zararlarının azaltılmasında
önemli rol oynamaktadır. Bunun için meydana gelen kirliliğin erken ve doğrulukla tespit
edilmesi hem müdahalenin erken yapılmasını, yayılmanın önlenerek etkilenecek alanların
daraltılmasını, kullanılacak kaynakların tasarruflu kullanılmasını sağlar. Denizlerdeki yağların
tespitini sağlayan sistemler, erken uyarı sistemleri ve karar destek sistemleri entegre
kullanılarak denizlerin kirlilikten korunması ve teknolojinin kullanımının artması ile insan
kaynaklı tespitteki hata oranlarının düşmesi, deşarjların azalması sağlanacaktır. Bu ve benzeri
nedenlerden dolayı yağların uzaktan algılanması ve tespit edilmesini sağlayan gerçek zamanlı
çalışan ve erken uyarı sistemi ihtiva eden sistemlere olan talep her geçen gün artmaktadır.
Bu tez çalışmasında günümüzde mevcut gerçek zamanlı farklı radar görüntü verilerinin
kullanımı ile denizlerdeki olası yağ tabakasının belirlenmesi, avantajları ve dezavantajları
açıklanmaktadır. Bu sistem, turizm açısından önemi her sene artmakta olan ülkemize hem
ekonomi ve sosyal açılardan önemli yararlar sağlayacak, hem de hız ve geniş görüş alanı
2
nedeniyle konvansiyonel yöntemlerle yapılması sık ve kolay olmayan denetimleri mümkün
kılacaktır.
1.1
Çalışmanın Konusu
Bu çalışmada; uzaktan algılama yöntemlerinden radar görüntüleri ile yağ tabakasının
tespiti konusu literatür taranarak güncel gelişmeler araştırılmış ve diğer yöntemlere olan
üstünlükleri ortaya konulmuştur.
1.2
Çalışmanın Amacı
Çalışmada, kirlilik tespitinde kullanılan yöntemler incelenmiş ve radar sistemleri
karşılaştırılarak en iyi sonuç veren sistem tespit edilmeye çalışılmıştır. Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı’nda mevcut olan sistemlere entegre edilmesi durumunda
sağlayacağı katkıların anlatılması amaçlanmıştır.
1.3
Çalışmanın Yöntemi
Çalışma Süresince;
• Uzaktan algılama konusu literatürdeki yerli ve yabancı kaynaklar taranarak sistemin
altyapısının anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla konu hakkında detaylı bilgi
verilmiştir.
• Dünyada kullanılan sistemler incelenerek ülkemizde ne tür bir sistem kullanılması
gerektiği sebepleriyle birlikte ortaya konmuştur.
• Kullanılan sistemler ve altyapıları incelenerek fayda maliyet analizi yapılmıştır.
• Kullanılabilirliliği ve verimliliği değerlendirilerek sistemlerde tercih parametreleri
nedenleri ile birlikte ortaya konulmuştur.
• Radar görüntüleri ile kirlilik tespiti konusu anlatılarak tercih edilmesinin nedenleri
üstünlükleri ve eksiklikleri açıklanmıştır.
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde kurulacak sistemle sadece
kirliliklerin tespiti ile kalınmayacağı ve mevcut kullanılan karar destek sisteminin de
entegrasyonu ile hibrit yeni bir sistem ortaya konmuştur.
3
2. UZAKTAN ALGILAMA
Planck’ın elektromanyetik teorisine göre yüksek enerji seviyeleri uzun dalga boylarında
sağlanırlar. Yeryüzündeki bir objeden yansıyan mikrodalga enerjisini ölçmek düşük enerji
seviyeleri yüzünden göreceli olarak daha zordur. Öte taraftan görünür ve kızılötesi ışımalar
yüksek enerji seviyeleri dolayısıyla daha kolay tespit edilirler. Uzaktan algılama süreci
yeryüzündeki
objelerden
yayılan/yansıyan
elektomanyetik
enerjinin
ölçülmesine
dayanmaktadır ve objelerin enerji kaynaklarıyla olan etkileşimlerinin ortaya çıkartılmasını
içerir. Güneş, yeryüzü için bir elektromanyetik enerji kaynağıdır. Yeryüzündeki objelerden
yayılan elektromanyetik enerji miktarı, ilgili objenin dış ısı özellikleri de kullanılarak
kestirilebilir. Güneşin elektromanyetik enerjisine dayalı bu sistemler uzaktan algılama
terminolojisinde pasif uzaktan algılama sistemleri olarak adlandırılırlar. Pasif sistemlerin
kendi enerjisi olmadığından çalışabilmesi güneş enerjisinin varlığına bağlıdır. Güneş
enerjisine ek olarak mikrodalga dalga boyu aralığındaki radar sistemleri de uzaktan algılama
amaçlı olarak kullanılmaktadır. Radar sistemlerinde enerji mikrodalga dalga boylarında, pasif
sistemlerden (güneş enerjisine dayalı sistemler) farklı olarak sistemin kendisi tarafından
oluşturulmaktadır. Sistem enerjisini belli bir hedefe gönderdikten sonra objelerden geri
yansıyan enerji miktarı algılayıcılar tarafından ölçülmektedir. Sistem kendi enerjisini kendisi
ürettiğinden bu tip sistemlere aktif uzaktan algılama sistemi de denmektedir.
Uzaktan algılama, elektromanyetik spektrumun mor ötesi ışınlarla mikrodalga ışınları
arasındaki bölümleri aracılığı ile havadan ve uzaydan cisimlerin özelliklerini kaydetme ve
inceleme tekniği olarak tanımlanır.
Uzaktan Algılama teknolojisinde veriler, yer yüzeyi ve atmosferden yansıyan ve yayılan
enerjinin algılanması, kaydedilmesi, elde edilen sinyalin bilgi çıkarmak üzere işlenmesi ve
analiz edilmesinde kullanılmaktadır. Bu teknoloji ile yeryüzü ve atmosfere ait cisimler
hakkında doğrudan bilgi edinilemeyip, bilgi, ölçülen yansıtım değerlerine bağlı olarak
çıkartılmaktadır.
Otoyol, devlet yolu, demiryolu ve boru hattı koridor seçimleri, sulama, baraj, madencilik
ve ormancılık ön etüdlerinde, stereo uydu görüntülerinden etüd haritaları ve 3 boyutlu sayısal
arazi modellerinin hazırlanmasında deniz ve kıyı kirliliği etüdlerinde, uydu görüntülerinden
işlenip uygun filitrelemeler yapılarak kirlilik haritalarının yapımında, uzaktan algılama
kullanılır.
4
Hava fotoğrafları uzaktan algılamanın temel taşlarındandır. Günümüzde uzaktan algılama
verisi, kameralar ve sensörler ile donatılmış uçaklar, gemiler, yer platformları, insansız hava
araçları ve uydular tarafından sağlanmaktadır. Kameralar ve sensörler görüntüyü,
elektromanyetik tayfda “tayf görüntü bölgesi” olarak adlandırılan ve kapsamındaki ultra
viyole, görünen ve infrared bölgelerinde, yeryüzünden yansıyan ve yayılan enerjiyi ölçerek
oluştururlar.
Şekil 2 Uzaktan algılama sistemleri.
2.1
Uzaktan Algılamanın Esasları
Sensörler vasıtasıyla elde edilen görüntüleri, muhtelif alanlarda uygulamak için uzaktan
algılamayı etkileyen fiziksel ve kimyasal hususların, görüntülerin özellik ve tiplerinin
bilinmesi gerekmektedir.
5
Şekil 3 Uzaktan algılama bileşenleri.
Enerji kaynağı veya aydınlatma (A): Uzaktan algılama için gerekli olan en önemli
şey hedefi görünür kılan veya elektromanyetik enerji sağlayan enerjidir. Hedefe bir
kaynak tarafından elektromanyetik enerji gönderilmesi ve hedef ile etkileşimden sonra
bu enerjinin algılanması gerekmektedir. Optik uydular için enerji kaynağı güneş
olurken, radar uyduları kendi enerji kaynaklarını üzerlerinde taşıyarak, ürettikleri
elektromanyetik enerjiyi hedefe göndermektedir.
Yayım ve atmosfer (B) : Atmosfer, yeryüzüne veya algılayıcıya giden enerji ile
etkileşerek, bazı enerji değişimlerine sebep olmaktadır.Kaynaktan hedefe doğru
ilerleyerek atmosferden geçerken enerji etkileşime uğramaktadır. Bu etkileşim
hedeften sensöre dönerken de meydana gelmektedir.
Hedef ile enerji etkileşimi (C): Atmosfer ortamından geçen elektromanyetik dalga,
hedefe ulaştığında hem ısınım ve yansıtım, hem de hedef özelliklerine bağlı, seçilen
dalga boyundan bağımsız olarak, sabit ve hedefe mahsus farklı etkileşimlere maruz
kalmaktadır.
Sensörün enerji kaydı (D): Enerjinin atmosferdeki dağılmasını veya hedefden
yansımasını takiben sensör, elektromanyetik enerjiyi toplar ve kaydeder.
Gönderme ve alma işleme (E): Sensörler tarafından alınan sinyaller genellikle
elektronik formda yer birimine işlenmek ve görüntüye dönüştürülmek üzere iletilir.
Yorumlama ve analiz (F): İşlenen veriler gözle, dijital ortamda veya elektronik
olarak analizlere tabi tutularak yorumlanır.
6
Uygulama (G): Elde edilen veriler özel problemlerin çözümünde, yeni verilerin elde
edilmesinde veya hedefe ait biliglerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla
uzaktan algılama bileşenlerinin son elementini oluştururlar.
2.2
Elektromanyetik Işıma
Elektromanyetik ışıma elektromanyetik enerjinin bir kaynaktan dalgalar olarak gelmesi
olarak tanımlanabilir. Tüm objeler belli oranda enerji yayarlar ve başka objelerden gelen
enerjileri yansıtırlar. Uzaktan algılamanın temeli objelerin emdiği ve yansıttığı bu enerjilerin
ölçümüne dayanmaktadır. Uzaktan algılamayla yeryüzündeki objeler hakkında bilgi elde etme
süreci elektromanyetik enerji ile yeryüzündeki objeler arası etkileşimin yorumlanmasına
dayanmaktadır.
Elektromanyetik enerjinin transferi elektromanyetik dalgalar tarafından
belirlenir. Güneş, kısa dalga uzunluğunda bir enerji yaymaktadır. Bu enerji, elektromanyetik
ışıma şeklinde olup dalga teorisinin temel kurallarına bağlı ve sinisoidal tarzda seyahat
etmektedir. Elektromanyetik ışıma; ışıma istikametine dik yönde ve değişik büyüklükte bir
elektriksel alan (E) ile bu alan ile dik açı yapan bir manyetik alanı (M) içermektedir.
Şekil 4 Elektromanyetik dalga.
Elektromanyetik dalgaların 3 temel özelliği vardır. Dalga boyu, şiddet ve frekans. Dalga
boyu bir dalganın 2 uç tepesi veya 2 dip noktası arasındaki mesafe olarak tanımlanır. Dalga
boyunun birimi metrenin katları olarak tanımlanabilir. Örneğin nanometre (nm, 10-9),
micrometre (µm, 10-6 ) ya da santimetre (cm, 10-2) olarak. Şiddet dalganın tepe veya dip
noktasının eksenden olan yüksekliğidir ve enerjinin dalga boyuna oranlı bir şiddet ölçüsüdür.
Bu nedenle de birimi watts/m2/µm olarak tanımlanır. Frekans belli bir noktadan belli bir süre
7
içerisinde geçen tepe veya dip noktası sayısıdır. Frekansın birimi hertz dir ve 1 hertz;1
döngü/saniye ye karşılık gelir.
2.3
Elektromanyetik Dalgalar
Elektromanyetik dalgalar ışıma yüklü parçacıkların hareketi sonucu meydana gelir. Sabit
duran yüklü bir parçacık sadece elektrik alan oluşturur. Hareket eden yüklü parçacıklarsa bir
elektrik alan ve bir manyetik alan meydana getirir. Bu alanların birbirbirlerine oranı sabittir ve
birbirlerine dik bir şekilde uzayda salınarak yol alırlar. Elektromanyetik dalgalar diğer
dalgaların tersine, bir ortama ihtiyaç duymadan yayılabilir. Elektromanyetik dalgaların
frekansı ve dalga boyu kaynağa bağlıdır ve birbiriyle ilişkilidir, örneğin frekans artarken
dalga boyu azalır.
Şekil 5 Elektromanyetik dalganın karakteristiği.
E = Elektrik vektörü, C = Işık hızı, M= Manyetik vektör.
Bu dalga modelinde elektrik (E) ve manyetik (M) vektörler birbirine diktirler. E & M hız
vektörüne diktir ve C doğrultusunda hareket ederler.
2.4
Elektromanyetik Tayf
Elektromanyetik dalgaları oluşturan manyetik alan ve elektriksel alan olmak üzere iki
temel etken vardır. Elektrik ve manyetik alanlar arasındaki değişimler elektrik ve manyetik
dalgaların hareketine yol açmaktadır ve bu hareketin hızı da ışık hızına eşittir. Bu yüzden
elektromanyetik bir enerji için elektrik ve manyetik alanların aynı anda varolması ve
birbirlerini dalga hareketi için tetiklemeleri gerekmektedir. Bu nedenle, durgun elektrik
yükleri ve kararlı akımlar elektromanyetik dalgalar oluşturamazlar. Bir telden geçen akım
8
zamanla değişirse tel elektromanyetik dalga yayar. Bu dalgalar, belirli kaynaktan bir alıcıya
enerji ve momentum taşırlar. Bütün elektromanyetik dalgalar boşlukta ışık hızı ile yayıldıkları
için frekans ve dalga boyları arasında c = λν bağıntısı vardır.
Şekil 6 Elektromanyetik tayf.
Elektromanyetik dalga boyu serileri süreklilik gösteren dalga boyu bölgeleriyle
tanımlanan elektromanyetik aralıkları oluştururlar. Belirli dalga boyları belirli özellikleri
bünyelerinde barındırmalarına rağmen elektromanyetik sınıf aralıkları keskin hatlarla
ayrılmamışlardır. Aralıkların bir ucunda uzun dalga boyları ( düşük enerjili radyo dalgaları),
diğer ucunda ise kısa dalga boyları (yüksek enerjili gamma ışınları) bulunmaktadır. Örneğin;
0,4-0,7 µm arası dalga boyları görünür dalga boylarıdır ve insan gözüyle, fotoğraf
makinası/kamera vb. ile ayırtedilebilirler. Uzaktan algılama sensörlerinin yeryüzüne ilişkin
bilgi toplamasında en çok mikrodalga, kızılötesi ve görünür dalga boyu aralıkları kullanılırlar.
2.5
Atmosferik Etkileşim
Güneş kaynaklı elektromanyetik ışınlar, uçaklara monte sensörler veya uyduya monte
sensörler tarafından algılanırken iki defa atmosferi geçmeleri gerekmektedir. Işınlar önce
atmosferi geçerek yeryüzüne erişmekte ve sonra yansıyarak tekrar atmosferi geçip sensöre
ulaşmaktadırlar. Bu yolculuk esnasında elektromanyetik dalgalar atmosferde bulunan
parçacıklarla etkileşerek saçılma, iletilme ve emilime maruz kalmaktadırlar. Bu durumda
9
gelen ışıma enerjisinin azalmasına neden olmaktadırlar. Bu etkileşimler uzaktan algılamada
kullanılan elektromanyetik dalgaların dalga boylarında değişikliğe neden olmakta bunun
neticesinde uzaktan agılamada birtakım sınırlamalar oluşmaktadır.
2.5.1 Emilim
Atmosferik gazların etkisiyle enerjinin kaybolmasına emilme denir. Emilmeye neden olan
3 ana gaz vardır. Ozon(O3), karbondioksit (CO2) ve su buharı (H2O). Bu ana öğelerin
yanısıra karbonmonoksit, diazotmonoksit ve metan da belirli oranlarda emme yapmaktadır.
Ozon atmosferin stratosfer denilen bölgesinde (yeryüzünden yaklaşık 20-30 km mesafede)
yoğun olarak bulunur. Ozon kısa dalga boylarını (0,24 µm den küçük çoğunlukla ultraviyole
dalga boyları) emerek yeryüzünde canlılar için yaşanabilir bir ortam oluşmasına katkıda
bulunur. Karbondioksit atmosferin alt kısımlarında bulunur ve orta ve uzak kızılötesi dalga
boylarını emer (en büyük emilebilen dalga boyları 13 ile 18 µm arasıdır). Su buharı
atmosferin alt ksımlarında bulunur. Ozon ve karbondioksitin atmosferdeki yoğunlaşma
oranları yaklaşık olarak sabit olmakla birlikte su buharı konsantrasyonu zamana ve mekana
bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Yağmur ormanları vb. nemli alanlar en çok su buharı
konsantrayonu barındırırken, çöl vb. kuru alanlar en düşük su buharı yoğunlaşmasına
sahiptirler.
Spektrumun görünür bölgesinde, yutulmanın etkisi nispeten daha az görülmektedir.
Kızılötesi bölgede yutulmaya neden olan temel atmosferik bileşenler su buharı ve
karbondioksit molekülleridir. Bunun sebebi, yakın kızılötesinden uzun dalga kızılötesine
kadar olan dalga boylarındaki mevcut yutma bantlarıdır. Uzak kızılötesi bölgesinde ise
atmosfer, gelen ışımanın büyük bir kısmını yutmaktadır. Ancak mikrodalga ışıması için
atmosfer saydam bir tabaka gibidir ve ışıma enerjisi ile bir etkileşim meydana gelmez.
2.5.2 İletilme
Elektromanyetik enerjinin atmosferik pencereler aracılığıyla doğrudan atmosferden
geçmesi işlemine iletilme denir. Belirli bir kalınlığı olan bir objenin elektromanyetik enerjiyi
iletimi ise geçirgenlik olarak adlandırılır. Geçirgenlik, objeye gelen elektromanyetik enerjinin
iletilen enerjiye olan oranı olarak tanımlanabilir. Bir objenin geçirgenliği, objenin kalınlığı ve
gelen enerjinin dalga boyuna bağlıdır. Yeryüzündeki objeler tarafından emilen enerji tekrar
10
yayılıma uğrar. Bu nedenle yeryüzüne gelen 100 birimlik bir enerji 113 birim olarak tekrar
uzayda yayılıma uğrar. Karbondioksit ve su buharı uzun dalga boylarını emdikleri için
yeryüzünden yayılan enerjinin büyük kısmı tekrar atmosferde hapsedilmiş olur. Bu durum 2
temel yeryüzü olayına yol açar. Birincisi alt atmosfer ısınarak soğuk havayla yer değiştirir.
İkincisi de yeryüzündeki objelerde (su, toprak, bitki örtüsü vb.) buharlaşma olur.
Elektromanyetik enerjinin kalan kısmı ise atmosferik pencere kanallarından geçerek tekrar
uzaya ulaşır ve pasif uzaktan algılama sensörleri tarafından algılanır.
Şekil 7 Elektromanyetik spektrum boyunca dalga boyuna göre enerji ve geçirgenlik
özellikleri.
Yukardaki şekilden de görüleceği gibi uzaktan algılama için spektrumun yaklaşık % 50’si
kullanılabilir (Dalga boyunun 0-22 µm aralığı) çünkü güneşten gelen enerjinin sadece bir
kısmı atmosferden geçip yeryüzüne ulaşır. Sadece atmosferik gazların emme bandlarının
dışında kalan dalga boyları uzaktan algılamada kullanılır. Bu bölgeler “atmosferik pencereler”
olarak bilinmektedir. Atmosferik yutulmanın etkisini en aza indirmek amacıyla, uzaktan
algılama sistemleri tasarlanırken, kullanılan dalga boylarının bu aralıklara düşmesi
hedeflenmektedir. Bu bölgeler, görünür, yakın kızılötesi, ısıl kızılötesindeki bazı bantlar ve
mikrodalga bölgesini kapsamaktadır
2.5.3 Saçılma
Atmosferde mevcut olan parçacıklar ve gaz molekülleri enerji yayımını etkileyerek onun
orijinal yönünü değiştirir. Bu yön değişmesi atmosferdeki duman, kir, su buharı vb.
parçacıklar yüzünden olmaktadır. Enerjinin içinde hareket ettiği atmosferin kalınlığı,
11
parçacıkların yoğunluk ve büyüklüğü ve elektromanyetik enerjinin dalga boyu vb. faktörler
saçılmanın derecesini doğrudan etkilerler. Atmosferdeki saçılma; “Rayleigh”, “Mie” ve
“seçmesiz” olarak adlandırılan tarzlarda olmaktadır.
Rayleigh saçılması
Yayılan enerji, atmosferin üst kısımlarında, atmosferdeki parçacıkların çapının enerjinin
dalga boyundan küçük olduğu durumda, meydana gelen bir dağılma tipidir. Bu parçacıklar;
toz zerrelerini, nitrojen ve oksijen moleküllerini içermektedir. Rayleigh saçılması atmosferin
9-10 km yükseklikteki kısmında ve atmosferde su buharı, polen, kir vb parçacıkların olmadığı
yerlerde yoğun olarak görünür. Rayleigh saçılmasının miktarı ile dalga boyunun 4. dereceden
kuvveti arasında ters bir orantı vardır. Bu nedenle kısa dalga boyları uzun dalga boylarına
göre atmosferden geçerken çok daha fazla saçılma eğilimine sahiptirler. Örneğin mavi dalga
boyu kırmızıya göre 4 kat daha fazla dağılır. Ultraviyole dalga boyu maviye göre 4 kat daha
fazla, kırmızıya gore 16 kat daha fazla dağılır. Atmosferi mavi olarak algılamamızın temel
sebebi budur. Güneşin yaydığı elektromanyetik enerji atmosferden geçerken görünür dalga
boylarından mavi diğerlerine göre daha fazla dağılıma uğrar. Güneşin doğuşu ve batışı
sırasında ise elektromanyetik enerjinin atmosferde daha uzun yol katetmesi sonucu kırmızı ve
turuncu atmosferde daha çok dağılıma uğrar ve atmosfer kızıl bir renk alır. Uzayda ise bu
şekilde bir atmosfer‐enerji etkileşimi olmadığı için yeryüzünün uzaydan çekilen
fotoğraflarında gökyüzü siyah olarak görünür.
Şekil 8 Rayleigh saçılması.
12
Mie Saçılımı
Atmosferdeki su buharı, polen, toz vb büyük parçacıkların çapının, görünür ve kızılötesi
dalga boylarına yakın veya aynı olduğu durumda, meydana gelen bir saçılma tipidir. Uzun
dalga boyunu etkileyen bu saçılma, atmosferin alt kısımlarında, bulutlu hava şartlarında ve
pek çok parçacığın bulunduğu yerlerde atmosferin alt kısımlarına yakın (0-5 km) kısımlarda
gerçekleşir. Atmosferdeki parçacıkların yoğunluğu, boyutu ve şekli Mie saçılmasını doğrudan
etkileyebilirler.
Şekil 9 Mie saçılması.
Seçmesiz Saçılma
Yayılan enerji, dalga boyundan daha büyük çaplı parçacıklarla karşılaştığında meydana
gelen bir saçılma tipidir. Boyutu 5 ve 100 µm arasındaki su buharı parçacıkları atmosferdeki
enerjinin eşit saçılmasına yol açarlar ve bu yüzden bulut ve sis parçacıkları beyaz renge sahip
olarak görülürler. Su damlaları ve büyük toz parçaları bu tip dağılımaya neden olmaktadır.
Şekil 10 Seçmesiz saçılım.
13
Saçılma uzaktan algılamayı 3 farklı biçimde etkiler:
Rayleigh dağılımından dolayı elektromanyetik aralıklarda mavi ve ultraviyole bölgeleri
kullanışsız kabul edilmektedirler. Bunun nedeni yeryüzündeki objelerden yansıyıp gelen
enerji parlaklığının gökyüzü parlaklığıyla farkının ayırt edilememesidir. Bu yüzden pek çok
uzaktan algılama sensörü mavi ve ultraviyoleyi içine alan kısa dalga boyları için sensör
içermezler.
Enerjinin yönünün saçılma etkisiyle değişmesi alıcıların kendi algılama sınırları içindeki
objelerden gelen enerjiler dışındaki objelerden de enerji almalarına sebep olmaktadır. Bu
yüzden sensörlerin algıladığı enerji, gerçekten görüş alanındaki objelerin enerji düzeyi
olmayabilir. (Sensörün belli bir andaki görüş alanı(IFOV))
Saçılma etkisi objelerin algılanan kontrastını bozucu etkiye sahip olabilir ve yeryüzündeki
objeler kendi parlaklık değerlerinden daha az ya da daha çok parlaklığa sahip olarak
gözükebilirler ve bu da karar vericiler tarafından yanıltıcı olabilir.
2.6
Yeryüzü Cisimleri ile Etkileşim
Atmosferden geçerek yeryüzüne ulaşan enerji yeryüzündeki objelerle etkileşime girer. Bu
etkileşim yansıma, emilme, iletilme olmak üzere üç çeşittir. Enerji korunumu kanununa göre
yeryüzündeki bir obje yüzeyiyle etkileşime giren enerjinin toplamı yansıyan, emilen ve
iletilen enerjiye eşittir. Bu üç işlemin hangi düzeyde gerçekleştiği ise obje özelliklerine,
enerjinin dalga boyuna ve obje yüzeyine hangi açıyla geldiğine bağlıdır. Elektromanyetik
enerjinin yeryüzünde emilen kısmı yüzey ısınmasına ve daha sonra bu ısının ısı enerjisi olarak
iletilmesine yol açar. Elektromanyetik dalga bu etkileşim esnasında genlik, yön, dalga boyu,
faz ve kutuplama özelliklerinde değişikliğe uğramaktadır. Bu değişiklikler sensörler
tarafından algılanarak algılanacak cisim hakkında gerekli bilgilerin elde edilmesine olanak
sağlamaktadır. Edinilen bilgiler şekil, büyüklük, yön gibi uzaysal ve ton, renk ve tayf gibi
spektral bilgileri taşımaktadırlar.
14
Şekil 11 Enerjinin yeryüzü ile etkileşimi.
Etkileşim işleyişi açısından bakıldığı zaman kızılötesi dalga boyu ve görünür nesneler
0,3µm den 16µm ye kadar 3 bölgeye ayrılır. 0,3µm den 3µm kadar olan kısım yansıtıcı bölge
olarak adlandırılır. Bu bandda, güneşten dolayı yeryüzünden yansıyan dalga sensörler
tarafından algılanır. 8µm den 14µm band aralığında atmosferik pencereye eş olan ve termal
kızılötesi olarak adlandırılan bölgeye denk gelir. Bu bandda enerji yeryüzündeki termal
salınım uzaktan algılayıcı sensör tarafından algılanır. 3µm ile 5 µm arasındaki bandda ise hem
yansıma hemde emilim önemlidir.
2.6.1 Yansıma
Yansıma enerjinin bir yüzeye çarparak yön değiştirmesi olayıdır. Yansımanın derecesi
yüzey pürüzlülük özelliklerine ve enerjinin dalga boyuna bağlıdır. Yüzey pürüzlüğü dalga
boyundan küçük yansımalar aynasal olan yansımalar olarak tanımlanır. Bu tip yansımalar
yüzeyin neredeyse pürüzsüz olduğu ayna benzeri objeler, parlak metaller, su yüzeyleri vb.
gerçekleşir. Enerjinin objeye çarpma açısı ile yansıma açısı birbirine eşittir. Obje yüzeyi
enerjinin dalga boyundan daha pürüzsüz olduğu için bu tip yansımalarda gelen enerjinin
neredeyse tamamı tek bir yöne yansır.
Yüzey pürüzlüğünün dalga boyundan büyük olduğu yansımalar ise dağılan yansımalar olarak
adlandırılır. Mükemmel bir dağılan yansımada enerji tüm yönlere eşit olarak dağılır.
15
1728‐1777
arasında
yaşamış
Johann
Lambert’in
dağılan
yansımanın
temellerini
şekillendirdiği çalışmalarda dağılan yansıma özelliği gösteren objeler Lamberte ait yüzeyler
olarak adlandırılmışlardır. Dağılan yansımalar uzaktan algılamada çok önemli bir yere
sahiptir ve yeryüzünün dağınık yansıma özelliklerinin belirlenmesinde kullanılırlar.
Dünyadaki objelerin çoğu, hem aynaya özgü hem de dağılan yansıma özelliğini gösterirler.
Dağılan yansımalar yeryüzündeki objelerin yüzeylerinin spektral özelliklerini belirlerler.
Elektromanyetik aralıkların görünür dalga boyunda olan kısmında bu özellik çeşitlenmeleri
“renk” olarak adlandırılır. Örneğin görünür aralığın kırmızı dalga boyunu yansıtan objeler
(0,6-0,7 µm) kırmızı olarak görünürler. Dağılan yansımalar aynı zamanda farklı dalga
boylarında objelerin nasıl göründüğünü de belirlerler. Örneğin, mikrodalga dalga boylarında
(1mm-1 m) düzgün tanecikli kumu olan bir kumsal pürüzsüz bir yüzey olarak gözükürken,
aktif uzaktan algılamada aynı bölge görünür dalga boylarında pürüzlü ve kaba bir yüzey
olarak görünecektir.
Şekil 12 Değişik yüzey yansımaları.
Aynasal yansıma su kaynakları, ayna, parlak metaller gibi neredeyse pürüzsüz yüzeylerde
oluşur. Dağınık yansıma farklı dalga boylarında izlenebilen nesnelerin belirlenmesi yolunu
oluşturur.
16
Şekil 13 Aynasal yansıma sonucu limandaki deniz araçlarının görünümü.
2.6.2 İletilme
Yansımayan veya emilmeyen enerji, materyalin bir uçundan girip diğer uçuna doğru
gitmektedir. Elektromanyetik tayfın bu kısmı algılayıcıya dönmemektedir.
2.6.3 Emilme
Güneş ışınları hedefe çarptığında, materyalin kimyasal bileşimi veya molekülleri
kapsamındaki atomların çekimi nedeniyle emilir. Elektromanyetik tayfın emilen bu kısmı
algılayıcıya dönmez. Emilen tayf olarak adlandırılan bu tip dalga uzunlukları, görüntülenen
saha hakkında birçok bilgiyi içermektedir.
2.7
Yağlarının Uzaktan Algılanma Teknikleri
Deniz yağlarının tespit edilmesinde çeşitli uzaktan algılama uygulamaları mevcuttur.
Kızılötesi,
morötesi,
elektromanyetik
tayfın
mikrodalga
dalga
boyu
alanları
ve
elektromanyetik alanın görünür kısmı kullanılarak tespit yapılabilmektedir. Yağlar farklı
dalga boyları yansımasına farklı cevaplar vermektedir.
2.7.1 Morötesi
Morötesi teknolojisi, ince tabakalarda bile morötesi ışınların yüksek yansıyabilirliliği
sayesinde dökülme görüntülerinin algılanmasında kullanılabilir. Gece, rüzgar esintisi, güneş
parıltısı ve değişik organizmalar morötesi araçların algılamalarında hatalara neden
olabilmektedirler. Bu bozunmalar genellikle termal kızılötesindekinden farklıdırlar. Morötesi
17
ve termal kızılötesi araçları birlikte kullanılarak yağın gösterimi ve kalınlığı hakkında daha
güvenli bilgiler elde edilebilir.
2.7.2 Lazer Floresan Algılayıcılar
Petrol yağları içerisindeki belirli bileşikler ultraviyole ışığı emer ve elektronik ortamda
algılayıcılar tarafından algılanabilir ışık yayarak aktif algılayıcılar tarafından algılanırlar. Bu
algılama bileşiklerin ışığın görünür bölgesinde floresan ışığı yayması sayesinde olur. Diğer
bileşiklerin yaymış oldukları floresan ışığı çok az olduğu için bu yöntem yağların tespitinde
doğru neticeler verir. Uçağa monte lazer flore sonsörler hidrokarbon sızıntı tanımlamanın bir
aracı olarak 1980'lerde BP kullanıcısının araştırma merkezi tarafından geliştirildi. Uçağa
monte floresensör cihazları son derece hassas bir araçtır ve deniz yüzeyinde ince hidrokarbon
tabakaların bile varlığını algılar.
2.7.3 Görünür Işık
Elektromanyetik tayfın görünür bölgesinde yağlar sudan daha fazla yüzey yansıması yapar
ve enerjiyi emerek siyah veya kahverengi şekilde görünür, buna karşın sınırlı belirgin
olmayan emilim eğilimi gösterirler. Yağlar genellikle görünür tayfın tüm aralıklarında
görünürler. Yağların dökülmesinin uzaktan algılanmasında kullanılan görünür ışık
teknolojisinin bazı eksiklikleri vardır. Üstelik denizlerdeki yağların tespitinde bu teknolojinin
kullanımı güneş, rüzgar ve deniz organizmalarından kaynaklanan yanlış algılamalara neden
olabilmektedir. Uygun aydınlatma ve deniz durumlarında gözün algılayabildiği resimler
kullanılarak platform veya gemi kazalarından kaynaklanan yağlar tespit edilebilmektedir.
2.7.4 Termal Kızılötesi
Yağlar güneş ışınlarını emer ve emilen bu enerjinin bir kısmını genellikle 8-14 µm
arasında ısıl enerji olarak yayar. Su ve yağın yaymış olduğu ısıl enerjinin farklı olması
sıcaklık parlaklığının farklı olmasına neden olur. Bu nedenle termal görüntülerde yağ katmanı
suya göre daha koyu görünür. Yağların algılanmasında kızılötesi algılayıcılar oldukça
etkilidirler. Yağ tabakasının kalınlığı arttıkça kızılötesi görüntülerde yağlar daha sıcak
görünürler ve daha ince tabakalardan rahatça ayrılırlar, bu durumun olumsuz yönü ise çok
ince olan tabakalar termal görüntülerde görünemeyebilirler. Geceleri kalın yağ tabakaları suya
18
göre daha çabuk soğurlar. Kalın ve ince yağ tabakaları ile su ve yağ arasındaki fark kızılötesi
ile algılanabilirler ancak gece yağ tabakaları ile onu çevreleyen su arasında kızılötesinin
algılaması için gerekli olan ısıl farklılık oluşmayabilir. Bu durum yağların tespit
edilememesine neden olur.
2.7.5 İleri Bakışlı Kızılötesi
İleri bakışlı kızılötesi sensörler, across-track termal görüntüleme sensörleri gibi
çalışmaktadır. Yer yüzünün eğik görünüşünü sağlamak üzere dizayn edilmişlerdir. İnsanlı
veya insansız uçak veya helikopterlerin ön ilerisindeki sahaları görüntülemek için genelde
harici olarak yük vb. içine yerleştirilmiş olarak bu vasıtaların ön tarafına monte edilirler.
FLIR sensörleri, oldukça yüksek mekansal çözümlemeli görüntü sağladıklarından, askeri
açıdan
düşman
derinliklerindeki
riskli
hedeflerin
tespitinde,
arama
ve
kurtarma
harekatlarında, trafik ve suçluların takibi vb. polis gereksinimleri ve orman yangınları gibi
olaylarda kullanılmaktadır.
2.7.6 Işık Saptama ve Uzaklık Tayini
Lidar sensörleri, radar sensörlerine benzer tarzda aktif görüntüleme teknolojisine göre
çalışmaktadırlar. Sensörden gönderilen lazer ışın palsleri, hedefe çarparak yansır ve bu
yansıma ise sensör tarafından algılanır ve kaydedilir. Sensör, hedefe gönderilen ve kendisine
dönen enerjinin mesafesini hesap ederek cismin yüksekliğini tespit eder. Lidarların bir tipi
olan “Lazer Profilometer” sensörü, örneğin ormandaki ağaçların tepe yüksekliklerini yer
yüzüne göre, su derinliklerini su yüzeyine göre, mesafesini ölçmektedir. Keza Lidar
sensörleri; dünya atmosferinin muhtelif katmanlarındaki partikülleri belirleme, havanın
yoğunluğunu ve cereyanlarını tespit etmek için de kullanılmaktadır.
2.7.7 Mikrodalga Algılayıcılar
Bulut, sis, olumsuz hava koşulları, havanın aydınlık veya karanlık olması gibi
durumlardan etkilenmediği için mikrodalga algılayıcılar denizlerdeki yağların tespitinde en
fazla uygulama alanı bulan algılama yöntemidir. Kısa dalga uzaktan algılama sistemlerinden
farklı olarak mikrodalga sistemlerde 2cm ve 4cm dalga boyunun altında bazı bulut ve yağmur
olayları haricinde çok az bir soğrulmayla atmosferden geçer. Denizlerdeki yağların tespitinde
19
en fazla kullanılan mikrodalga algılama sistemi yapay açıklıklı radar (SAR) dır. SAR
görüntüleri deniz yüzey pürüzsüzlüğünün algılanmasını esas alır. Yağların deniz suyunda
meydana getirdiği sönümlemenin tespit edilmesi ile denizdeki yağın tespiti sağlanır. Deniz
dalgalarının sönümlenmesi sonucu radar sinyalleri etkilenen alandan geri yansır ve bu alan
SAR ekranında koyu bir alan olarak belirir.
20
3. RADARLARLA UZAKTAN ALGILAMA
3.1
Radar
Radar sözcüğü ingilizce “Radio Detection And Ranging” sözcüklerinin baş harflerinden
oluşmuş bir kısaltmadır. Radar mikrodalga enerji kaynaklarının ilk uygulamaya konduğu
alandır. İlk sistemler, döner bir antenden mikrodalga enerji sistemleri yayarak işliyordu.
Radar anteninin gönderdiği mikrodalga sinyalleri yeryüzü ile etkileşime girerek her yönde
yansırlardı. Antene geri dönen sinyallerin enerjisi (radyasyon oranı olarakta tanımlanır) ve
arada geçen zaman süresi hedef alan için hesaplanırdı. Antenin gösterdiği doğrultu,hedefin
yönü hakkında bilgi edinilmesini sağlıyordu. Elektromagnetik dalgalarla taşınan bu enerji,
dalganın yönü, dalga boyu, genliği, polarizasyonu ve fazı ile tanımlanır. Yeryüzü
gözlemlerinde genellikle 1 cm ve 1m arasındaki mikrodalga bantları kullanılır.
Radar
sinyalinin ölçülmesi ilk olarak II. Dünya Savası sırasında düşman savaş uçaklarını gözetlemek
ve yerlerini tespit etmek amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Bu ilk modellerinden bu yana
radar ailesi, hem darbeli hem de sürekli dalga modellerinide içine alarak gelişti. Erken uyarı,
hedef saptama, hava trafiği kontrolü füze kumandası, hız ölçümü ve otomatik konuşlanma
radarları, örnek olarak gösterilebilir. Meteorolojik amaçlı kullanımı ise 1950 yıllarına rastlar.
3.2
Radar Sinyalinin Ölçülmesi
Yüzeye gönderilen radar sinyallerinin yansıma değerleri belirli coğrafi konum ve alanlar
için sayıyla ifade edilen geometrik (kareler halinde) resim elemanlarına dönüştürülür. Her
yansımanın kuvveti sayısal bir ölçekte tanımlanır. Bu ölçek indirgenmiş olarak 0 ile 255 (8
bit) arasındaki değerlere karşılık gelir. Teknik olarak bu resim elemanlarının değerleri
yansıyan sinyallerin kuvvetiyle ya da gücüyle ifade edilir. Her bir radar sinyalinin yansıma
değeri, ilgili fiziksel alanın karşılığı, aydınlanmanın ifadesidir ve teorik bir radar formülü ile
açıklanır. Algılanan kuvvet değerleri radarın dalga boyu, dalganın polarizasyonu gibi diğer
etmenlere de bağlıdır. Pratikte, yüzey hakkında görsel anlaşılabilir sayısal görüntüler radar
anteninden gönderilen birçok sinyalin ortalaması ile elde edilir.
21
3.3
Radar Sinyallerinin Özelliklerini Etkileyen Parametreler
Radar sinyallerinin ölçülmesi ile elde edilen geri saçılım katsayı değerleri, taraması
yapılan yüzey hakkındaki bilgiyi ifade eder. Bu değerler radar teknolojisinin gözlemsel
parametreleri yani frekans, polarizasyon ve gelme açısı ile yeryüzünün fiziksel parametreleri
yani pürüzlülük oranı, geometrik şekil ve hedefin dielektrik özelliklerinin fonksiyondur.
3.3.1 Frekans
Radar mikrodalga frekansı, arazi örtüsünün altına inilebilecek derinliğin anlaşılmasında ve
yüzey pürüzlülüklerinin göreli olarak ölçülendirilmesinde kullanılır. İnilebilecek derinlik
dalga boyunun uzunluğunun artması ile doğru orantılıdır. Örneğin, ormanlık bir arazide Xbandı (3 cm) ile ağaçların üzerindeki yapraklardan, L-bandı (23 cm) kullanılması ile ağaç
dallarından bilgi elde edilebilir. Fakat burada dikkatle üzerinde durulması gereken su ve nem
oranıdır. Çünkü mikrodalgalar su ve ıslak yüzeylerden birkaç milimetreden fazla derinliğe
geçemezler.
3.3.2 Polarizasyon
Polarizasyon basit olarak, elektromanyetik dalganın bir bileşke parametresi olan elektrik
alanının oryantasyonunu ifade eder. Radar tekniği ile yatay ve düşey polarize olmuş sinyaller
üretilir ve kayıt edilir. Sistem aynı veya farklı polarizasyondaki sinyalleri gönderip, geri
almaya göre de ayarlanabilir. En çok kullanılan polarizasyon kombinasyonları HH, VV, HV
ve VH dir. Birinci harf gönderilen polarizasyon tipini, ikincisi ise geri alınanın tipini gösterir.
Örneğin, CHV, C bandında (3 cm) yatay gönderilen sinyallerin (H) düşey olarak (V) geri
alınmış olduğunu ve bu yapılandırma üzeriden görüntünün meydana getirildiğini ifade
etmektedir. Ayrıca polarizasyon, yüzeyin farklı seviyelerinden bilgi edinilmesinde
kullanılabilir.
3.3.3
Gelme Açısı
Bu açı, sinyallerin gönderilme yönü ve çarpma yüzeyinin normali arasındaki derece ile
ifade edilir. Açının artması veya azalması yüzeydeki nesnelerden yansıyan sinyallerin kuvvet
değerlerinin de değişmesine neden olur.
22
3.3.4 Yüzeyin Geometrisi ve Pürüzlülük Özelliği
Yüzeydeki pürüzlülük göreli bir kavramdır ve radar anteni ile gönderilen mikro dalga
sinyallerinin yüzeyle yaptığı gelme açısıyla doğrudan ilişkilidir. Bu sinyaller yüzeyin
geometrisi ve dielektrik özelliklerine bağlı olarak değişik yönlerde yansırlar. Yansıma sonucu
geri dönen sinyal sayısı gönderilen sinyal sayısına ve kuvvetine göre çok daha azdır. Bu
bakımdan yansımaların şiddeti düşük ölçülür. Buna paralel olarak da radar görüntüsü
üzerindeki parlaklık ton derecesi düşer. Karasal yüzeylerdeki karakteristik şekil ve geometrik
farklılıklar pürüzlülüğün oranını artırır. Geri dönen sinyallerin sayısı ve kuvveti ile birlikte
parlaklık derecesi yüksek değerlerde algılanır. Deniz ve göl yüzeyleri meteorolojik etmenler
(yani, rüzgâr, yağış gibi) dışında sakin ve pürüzsüz ortamlardır. Genelde radar görüntüsünde
karanlık tonda ve düzgün olarak gözükürler. Rüzgârlı bir havada dalgaların yaratacağı
geometri ve yüzeyin hareketliliği, geri yansımayı fazlalaştırır, parlaklık artar ve neticede radar
görüntüsünde açık gri tonlar belirli dokuda yaygın olarak gözükür.
3.3.5 Yüzeyin Nemi ve Islaklık Özelliği
Yeryüzeyini kaplayan doğal örtü çeşitliliğinin elektrik özelliklerinin ölçümü ile elde
edilen değerler dielektrik sabiti ile ifade edilir. Temelde iki karakteristik değişken özelliği
vardır; geçirgenlik ve iletkenlik. Bunlardan iletkenlik, nem oranıyla çok değişir. Örneğin
doğal kuru yüzeylerde 3 ile 8 arasında büyüklükte olan iletkenlik, suda en az 10 kat yüksek,
yaklaşık 80’dir. Sonuçta radar sinyallerinin yüzeyle etkileşimi nem ve ıslaklıkla orantılı
olarak artar veya azalır. Elektromanyetik dalganın bir yüzeyin altına geçerek altyüzeydeki
nesneden yansıyabilmesi yüzeyin ıslaklık ve nem oranı ile ters orantılı olması anlamına gelir.
3.4
Radar Görüntüleme Sistemi
Radar görüntüleme sistemi flaşlı fotoğraf makinesiyle görüntüleme işlemine çok benzerlik
gösterir. Fotoğraf makinesi flaşı ile anlık yapay ışık üretilir ve hedefin aydınlatılması
sağlanarak istenilen alan resimlenir. Flaş kamerası ışığı anlık olarak gönderir ve geri yansıyan
enerji kameranın optik merceği yardımıyla negatif film üzerine kayıt edilir. Radar sisteminde
kameranın optik merceği ve filmi yerine radar anteni ve sayısal bilgisayar depolama araçları
kullanılarak hedefin görüntülemesi yapılır.
23
Radar sinyalleri ışık hızında belirli yönde ve belirli düzlemdeki titreşimler halinde hareket
ederler. Sinyallerin geri dönüşü için geçen zamandan mesafe hesaplanarak etkileşme girdiği
alanın karşılığı olabilecek sayısal değerler bulunur. Radar sinyalleri 1 cm ile 1 m arasında
değişen belirli mikrodalga boyları ile tanımlanır. Bu da yaklaşık 300 megahertzden 30
gigahertze karşılık gelen frekans güç değerine denk düşer. ERS-1 sisteminde saniyede
yaklaşık 1600 kadar (bu sayı diğer teknolojiye göre değişir) yüksek güçte mikrodalga sinyali
gönderilir ve hedef yüzeyle etkileşimi sağlanır. Yüzeyden yansıyan titreşimler sayısal kodlara
çevrilir ve bilgisayarda işlenmek üzere yüksek yoğunluktaki depolama araçlarına kayıt edilir.
3.5
Radar Görüntüsü
Sadeleştirilmiş anlamda radar görüntüsü belirli en ve boy aralığında tanımlanmış bir çok
noktasal resim elemanından oluşan sayısal bir kompozisyondur. Her resim elemanı (piksel
olarak da ifade edilir) yüzey üzerindeki karşılığına denk düşen geri yansımanın sayısal kod
değerlerinin bir ifadesidir. Radar görüntüsünün kompozisyonunu meydana getiren karanlık ve
aydınlık siyah ve gri tonlamalar yankılanan sinyallerin kuvveti gösterirler. Örneğin, karanlık
gözüken alanlar düşük derecede geri yansıma, aydınlık alanlar ise daha yüksek ve kuvvetli
geri yansıma olduğu anlamına gelir.
Radar mikrodalga sinyallerinin yansıma özellikleri hedef alandaki nesnelerin boyutu ile de
ilişkilidir. Dalga boyundan daha büyük boyuta sahip hedefler daha parlak, küçük olanlar ise
karanlık ve koyu gri tonda görüntülenirler. Parlaklık derecesinin artması yüzeyin engebeli
olması ve pürüzlülüğünün artması ile paralellik gösterir. Çok az pürüzlü düzgün yüzeyler
karanlık veya grinin koyu tonlarında gözükürler. Radar görüntülerinin yorumlanmasında
dikkat edilmesi gereken kural, yüzeyde engebe ve pürüzlülüğün artışı kadar sinyallerin geri
yansımasının da kuvvetleneceği olgusunun kabul edilmesidir. Düzgün yüzeyler çok az geri
yansıma verirler veya geriye yansıtmazlar. Dolayısıyla radar görüntüsünde bu bölgeler
karanlık gözükür. Bitkiyle kaplı yüzeyler genellikle pürüzlüdür. Gri ve açık tonda yansıma
verirler. Radar sinyallerinin gönderilme yönüne yakın eğik yüzeyler de dik olan yüzeylere
göre daha az parlak yansıma gösterirler.
Giden ve geri dönen sinyallerin kuvveti hemen hemen aynıdır ve beyaza yakın tonda
aydınlanma verir. Otoyollar, şehirlerarası karayolları düzgün yüzeylerdir ve karanlık
gözükürler. Binalar şekilli ve köşe geometrisinde oldukları için geri yansıma yüksek kuvvette
24
olur ve aydınlık gözükürler. Nemli ıslak alanlar açık tonda, kuru ve düzgün alanlar ise koyu
karanlık tonda gözükür. Yapılan gözlemlerde eğer yüzey pürüzsüz ve düz ise nemli veya su
ile kaplı dahi olsa sinyallerin geri yankılanmadığı ve yüzeyin karanlık yansıma verdiği
gözlenmiştir.
Şekil 14 Radar görüntüsü.
Radar sinyalinin yüzeyle yaptığı gelme açısındaki değişiklikler geri yansımanın
kuvvetinde de değişimlere neden olur. Nehir yerleşimleri, ekim alanlarının sürülme yönleri,
okyanus ve denizlerdeki dalgaların şekilleri, jeolojik kırık hatlarının belirlenmesi, radar
sinyalinin yüzeyle yaptığı gelme açısı ile ilişkilidir. Açının küçük olması yüksek yansıma ve
açık ton görüntülenmesi, açının artması ise geri yansımanın azalarak görüntünün koyu tonda
algılanması anlamına gelir.
Radar ile görüntüleme sisteminin kullanım potansiyelini arttıran temel nedenler ve
özellikler şunlardır:
i.
Yeryüzü topografyasını ve morfolojisini, deniz ve karasal ortamlardaki
morfolojik değişimleri çok hassas algılayabilmesi (örneğin; yüzeyin eğimi, bitki
dağılımı ve formu, deniz dalgalarının dinamiği gibi).
ii.
Su ve bağıl nemi hassas olarak algılayabilmesi (kar örtüsü, toprağın ekili
alanlarının nem oranı gibi).
iii.
Güneş ışığından bağımsız olarak her türlü hava şartında yeryüzünü
görüntüleyebilmesi.
25
3.5.1 Radar Görüntüsü Nasıl Yorumlanır
Radar sinyalleri ile elde edilen görüntü (sayısal kodlu) optik algılayıcı görüntüleri ve hava
fotoğraflarından farklı özelliklere sahiptir. Bu özellikler radar teknolojisinin radyometrisi ve
fiziksel parametreleri ile ilgilidir.
Kullanıcının radar görüntüsünü yorumlarken yüzey nesnelerini, olaylarını, oluşumlarını
anlamada dikkatli olması gerekir. Yüzey engebelerinin ve pürüzlülüklerinin artması, radar
görüntüsündeki parlaklık derecesini (gri tonlama) artırır. Gölge gibi gözüken alanlar güneş
ışığının açısı ile değil radar sinyallerinin gönderilme açısı ile ilişkilidir. Bu alanlar gerçekte
yüzey engebelerinin geometrik yansımasını ifade eder.
Radar görüntüsünde yoğun olarak göze çarpan diğer önemli özellik de, bir çok siyah
beyaz ve gri tonlardaki tuz tanecik özellikli noktaların varlığıdır. Bu radar anteni ile yüzlerce
sinyalin gönderilmesi sonucu oluşan genel bir haritadır ve bilgisayar görüntü işleme
programları ile arazi üzerinde çalışmaya başlamadan önce giderilmesi ve en aza indirilmesi
gerekir. Radar sinyallerinin etkileşimini ve anlaşılmasını sağlayan en önemli özellik, hedef
yüzeyin geometrisidir. Buna karşılık optik algılayıcılar yüzeyin rengi, kimyasal bileşimi, ve
sıcaklığının anlaşılmasında etkin olarak kullanılırlar. Radar görüntüsünü yorumlarken
kullanılabilecek temel parametreler, gri tondaki değişim, doku, şekil, yapı ve nesnelerin
büyüklük küçüklük oranıdır.
Radar görüntüleme sistemleri ile elde edilen veriler, haritalama, arazi örtüsü, tarımsal,
jeolojik ve jeomorfolojik çalışmalarda, hidroloji, buzullar, kıyı hatları, çevre gibi disiplinlerde
yardımcı ve tamamlayıcı bilgi olarak kullanılmaktadır.
Ayrıca radar sinyallerinin jeofiziksel özellikleri kullanılarak rüzgâr hızı ve yönü, deniz
dalgalarının yüksekliği ve hareket yönü, deniz altı topografyası, yükseklik değişimleri bu
teknolojiler ile ölçülebilmektedir.
26
Şekil 15 Gölcük.
3.6
Elektromanyetik Spektrum ve Dalga Boyu
Radar ile uzaktan algılamada, elektromanyetik sperktrumun mikrodalga bölgesindeki
farklı bandlar kullanılarak farklı bilgiler elde edilir X-bandı (3 cm), C-bandı (5 cm) ve Lbandı (23 cm) en çok kullanılan bandlardır. Yüzey hakkında her bir banddan farklı hassaslıkta
bilgi sağlanabilir.
Örneğin uzun dalga boyu (L bandı 23 cm) bandının kullanılması ile yüzey örtüsünün
belirli formlarının altına inilebilir, yüzey nemindeki farklılıklar ve değişimler anlaşılabilir.
Elektromanyetik spektrumun mikrodalga bölgesi kara, deniz, göl ve su ile kaplı alanlardaki
nesnelerin ve olayların anlaşılmasında, taşkın alanlarının tesbitinde, kıyı kuşaklarındaki
erozyonun belirlenmesinde kullanılabilir.
3.7
Radar Bandları
L- Band: 1-2 GHz, 15-30 cm dalga boyu. Askeri ve sivil amaçlı uçakların
algılanmasında kullanılır.
S- Band: 2-4 GHz, 08-15 cm dalga boyu. Meteorolojik amaçlı kullanılır.
C-Band: 4-8 GHz, 04-08 cm dalga boyu. Meteorolojik amaçlı kullanılır.
X-Band: 8-12 GHz, 2.5-4 cm dalga boyu. Polis radarlarında kullanılır.
K-Band: 12-18 GHz, 1.7-2.5, 75-1.2 cm dalga boyu. Polis radarlarında kullanılır.
27
3.8
Gerçek Açıklıklı Radar (RAR)
Gerçek açıklıklı radar menzil yönünde belli açılarla radyo dalga darbelerini dar bir açı
demeti ile gönderir. Hedeften geri yansıyan işaretleri de radar görüntüsünü elde etmek
amacıyla alır.
Yansıyan darbe genellikle hedeften yansıma süresini saptar ve bu da menzil yönündeki
tarama ile ilişkilidir. Radar anteninden yansıyan darbeler dar bir bölgenin görüntüsünü
üretmek için kullanılırlar. Taranan şeritten yansıyan işaretler antene aynı anda gelmezler.
Daha geniş menzilden yansıyan ışınlar radara daha uzun sürede ulaşırlar ve bu ışınlar
görüntünün menzil doğrultusunu oluştururlar.
Görüntü iki boyutlu veri dizisinden oluşur. Şekil 16' da yeryüzünde işaretlenmiş bir A
noktasından B noktasına kadar olan bölge görüntülenecektir. Nadir doğrultusuna en yakın
nokta olan A noktası yakın menzil, en uzak nokta olan B noktası da uzak menzil olarak
isimlendirilirler. A ve B noktaları arasındaki uzaklık taranan alanın genişliğini belirler.
Taranan alan içindeki herhangi bir nokta ile radar arasındaki uzaklık eğik menzildir.
Şekil 16 RAR radar çalışma prensibi.
Menzil yönündeki çözünürlük darbenin genişliğine bağlıdır. Çözünürlüğü arttırmak için
eğer darbe genişliği küçülürse, gönderilen işaretin gücü azalacağı için geri yansıyan dalganın
işaret gürültü oranı (S/N) da azalacaktır. Ortaya çıkan bu problem darbe sıkıştırma tekniği ile
düzeltilir.
28
Uçuş doğrultusunda tarama şeridi genişliği azimut çözünürlüğünü verir. Küçük dalga
boyu ve büyük anten genişlikleri kullanmak daha iyi azimut çözünürlüğü verebilir. Büyük
antenler kullanmak pratik bir çözüm olmadığı için gerçek açıklıklı radarlarda azimut
çözünürlüğü düşük olmaktadır.
Radar üzerindeki esas sınırlama gerçek açıklıklı radarlardır. Bunlar kabul edilebilir bir
görüntü çözünürlüğü için yüksek giriş gücüne ihtiyaç duymalarının yanında ayrıca çok büyük
anten uzunlukları gerektirirler. Bu sınırlamaya çözüm olarak yapay açıklıklı radar (SAR)
kavramı kullanılır.
3.9
Yapay Açıklıklı Radar (SAR)
Uzaktan algılama alanında yapay açıklıklı radar tekniklerinin ve uygulamalarının üzerinde
özellikle son yıllarda daha çok durulmuştur. SAR alıcıları yüksek kalitede görüntüleme
kapasitesinden dolayı günden güne artan uygulama alanı bulmuştur. 1950’ den beri radarın
temelini oluşturan SAR, görüntü işleme tekniklerinin gelişmesinde önemli bir adım olmuştur.
Çeşitli amaçlarla uçak ve uydu sistemlerinde ve uzaktan algılamada etkin olarak
kullanılmaktadır. SAR geometrisinde hedefi en iyi şekilde algılamak hiyerarşik bir yönteme
dayandırılmıştır. Hiyerarşideki her adım elde edilen veri üzerinde çeşitli algoritmaları
kullanarak işlem yapar.
SAR daha küçük anten uzunluğuyla yüksek çözünürlükte görüntü üretme yeteneği olan bir
uzaktan algılama sistemidir. SAR belli bir yöne doğru hareket ederken, darbeleri gönderir ve
gönderdiği darbeler bir yansıtıcıdan yansır. Radar anteni gerçeklenmesi istenen açıklık
boyunca hareket ettirilerek belirli zaman aralıklarında ölçmeler yapılır. Her konumda elde
edilen işaretlerin eş-fazlı olarak toplanması sonucunda yapay açıklık oluşturulmuş olur.
Böylece gerçek fiziksel açıklığa eş büyük bir açıklık yapay olarak gerçeklenmiş olur. Bu
azimut yönünde yüksek çözünürlük elde edilmesini sağlar. Menzil yönündeki çözünürlük ise
kısa darbeler veya yüksek band genişlikli (chirp) darbeler gönderilerek elde edilir. Şekil 17' de
SAR sistemlerinin darbe gönderimi ve yansıyan darbelerin alınması gösterilmiştir.
29
Şekil 17 SAR görüntüleme yöntemi
SAR görüntüleme alıcıları yeryüzüyle ilgili bilgiyi mikrodalga bölgesinde yansıyan enerji
ile verirler. SAR alıcı yüksekliğinden bağımsız olarak yansıyan işaretleri işleyerek yüksek
çözünürlüklü görüntüler üretir. SAR sistemleri çoğunlukla uydu üzerine yerleştirilirler ve
görüntü alırlar. SAR yönteminde yeryüzüne ait her nokta daha uzun süre gözlenir. Bütün
uydu sistemlerinde işleme ünitesi mevcuttur. Elde edilen işaretler uydu üzerindeki kayıt
cihazlarında depolanır ya da uydu istasyonuna gönderilir.
Şekil 18’ de SAR sistemlerinin çalışma prensibi gösterilmiştir. Bu geometride, anten ışın
demetinin simetri ekseni SAR sistemini taşıyan hava aracının V hız doğrultusuna dik olarak
alınmıştır. Burada SAR, sabit bir V hızıyla yatay bir yol boyunca hareket etmekte olup, belli
bir darbe tekrarlama frekansıyla uçuş yoluna paralel uzanan bir yer parçasını aydınlatır.
Şekil 18 SAR sisteminin çalışma prensibi
30
SAR aktif uzaktan algılama sistemi olmasından dolayı gece ve gündüz görüntüleme
yapabilmektedir. Bulut, sis, yağmur gibi olumsuz hava koşullarından etkilenmeden çalışıyor
olmaları da diğer avantajlarındandır. Bu avantajlarından dolayı SAR sistemleri orman
haritaları, buzul haritaları, okyanus hareketlerinin incelenmesi, arazi çalışmaları, askeri
uygulamalar, doğal afetler gibi birçok alanda kullanılırlar.
31
4. UYDULARLA UZAKTAN ALGILAMA
1960’larda ilk olarak casus uydularla istihbarat toplamak amacıyla başlatılmış olan uzaktan
algılama teknolojisi, 1970’li yıllardan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin geliştirmiş
olduğu Landsat serisi uydular vasıtasıyla sivil amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Sivil amaçlı
ilk yeryüzü gözlem uydusu olan Landsat-1, 23 Temmuz 1972’de Amerikan Uzay Merkezi
tarafından yörüngesine konumlandırılmış, daha sonraki yıllarda Landsat serisinden altı uydu
daha uzaya fırlatılmıştır. 1970’li yıllarda Landsat uydusuna yerleştirilmiş çok tayflı
algılayıcısı vasıtasıyla görünür ve yakın kızılötesinde dört bantta 60m konumsal çözünürlükte
veri alınırken 1980’li yıllarda tematik haritalayıcı algılayıcısının geliştirilmesiyle birlikte
çözünürlük 30m mertebesine yükseltilmiş, bant sayısı ise 4’ten 7’ye yükselmiştir. Son
Landsat sistemlerinde tematik haritalayıcı algılayıcısı yerine benzer özellikli geliştirilmiş
tematik haritalayıcı algılayıcısı kullanılmıştır. Landsat-7'de termal bant çözünürlüğü 60m'ye
yükseltilmiş ve 15m konumsal çözünürlüğe sahip bir pankromatik bant ilave edilmiştir.
Özellikle 1990’lı yılların başından itibaren teknolojik gelişmelere paralel olarak birçok ülke
tarafından çeşitli özellikte uydu programları geliştirilerek kullanılmaya başlanmıştır. Bunların
başlıcaları Fransa, Belçika ve İsveç tarafından ortaklaşa geliştirilen SPOT programı,
Hindistan tarafından yürütülen IRS programı, Kanada tarafından yönetilen Radarsat
programlarıdır. Devlet kuruluşları vasıtasıyla yürütülen programların yanında özel şirketler
tarafından da yüksek çözünürlüklü uydu pazarında yer edinmeye yönelik programlar
yürütülmektedir. Bunlardan Digital Globe firması tarafından yönetilen Quickbird (65cm
konumsal çözünürlük pankromatik bantta, 2,62m konumsal çözünürlük multispektral
bantlarda) ve WorldView programları (50cm konumsal çözünürlük pankromatik bantta, 2m
konumsal çözünürlük - sadece WorldView-2 için) ve Space Imaging firması tarafından
yürütülen IKONOS (1m pankromatik bantta, 4m multispektral bantlarda) ve GeoEye-1
(0,41m pankromatik bantta, 1,65m multispektral bantlarda) başlıca sistemler olarak ifade
edilebilir. Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu GÖKTÜRK-2, yörüngede
birinci yılını tamamlamıştır. Dünya etrafında 5 bin tur atan uydu, bir yılda 2 bin 400 görüntü
elde etmektedir. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve TUSAŞ iş
ortaklığı tarafından yüksek yerlilik oranıyla üretilen GÖKTÜRK-2, 18 Aralık 2013 tarihi
itibariyle yörüngede birinci yılını tamamlamıştır. Çin’deki Jiuquan Fırlatma Merkezi'nden
uzaya gönderilen uydu, dünya etrafındaki kutupsal yörüngede toplam 5 bin 344 tur atmıştır.
32
Bu süre içinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Ahlatlıbel’deki yer istasyonundan 2 bin 850
defa iletişim kurulmuştur. Halen Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından işletilen ve 2,5
metre çözünürlüğe sahip GÖKTÜRK-2 ile bugüne kadar 2 bin 400 görüntü çekilmiştir.
Dünyanın dört bir tarafından çekilen bu görüntülerle 3 milyon kilometrekarelik bir alan
kapsanmaktadır. Yaklaşık 400 kg ağırlığındaki GÖKTÜRK-2, dünyanın her noktasından 2,5
metre çözünürlükte görüntü alabilmektedir. Ayrıca istenildiğinde yeryüzünün 3 boyutlu
haritalarının hazırlanmasında kullanılabilecek stereo görüntüleme imkânları da sunacak
yüksek manevra kabiliyetine sahiptir.
Şekil 19 Göktürk-2 Uydusu
Uyduda TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen milli uçuş bilgisayarı ve yazılımı
kullanılmaktadır. GÖKTÜRK-2, Türkiye’nin kuzey sahillerinden güney sahillerine kadar
uzanan yaklaşık 600 km’lik bir şeridin görüntüsünü tek geçişte indirebilecek kadar yüksek
hızlı bir veri haberleşmesine sahiptir. GÖKTÜRK-2, görüntü çekimi ve bunların yer
istasyonlarına indirilmesi konusunda herhangi bir uluslararası kısıtlamaya tabi değildir. 17
Ağustos 2011’de uzaya fırlatılan ilk yerli gözlem uydusu RASAT’ın ardından GÖKTÜRK2’nin de uzaydaki yerini almasıyla ülkemizin gözlem uydusu sayısı 2’ye yükselmiştir.
GÖKTÜRK-2 uydusu, RASAT uydusuna göre 3 kat daha yüksek görüntü çözünürlüğüne ve 4
kat daha yüksek kütleye sahiptir.
33
Şekil 20 Rasat uydusu
Uzaktan algılama sistemlerinden biri olan uyduların denizlerdeki yağların tespitinde
kullanımını anlamak için uydu ile ilgili bazı terim ve kavramları bilmek gerekmektedir.
4.1
Uydu Platformları
Yeryüzünün çok geniş alanları için algılama yapabilme yeteneğine sahip platformlardır.
Dünya yörüngesinde belli bir noktada sabitleştirilmiş olmaları sebebi ile periyodik görüntü
alırlar. Böylece, aynı noktadaki değişim ve gelişimi periyodik takip etme imkanı verirler.
Algıladıkları verileri ya manyetik bantlara kayıt ederler yada yeryüzündeki istasyonlara
gönderirler. Uzay platformlarının üç farklı tipi vardır. Bunlar; insanlı uydular, otomatik
uydular ve uzay istasyonlarıdır.
Uydular iki ana bölümden oluşur: ana gövde ve taşıyıcı. Ana gövde, bir uydunun
işlevlerini yerine getirebilmesi için ihtiyacı olan tüm malzemeyi içinde bulundurur. Bu
malzemeler arasında; antenler, kameralar, radar ve diğer elektronik aksam sayılabilir. Taşıyıcı
ise, uydunun ana gövde ile birlikte tüm diğer malzemelerini uzaya taşıyan kısımdır. Taşıyıcı
uydunun tüm parçalarını bir arada tutar ve bilgisayar, elektrikli aksam gibi hassas gereçleri
uzay boşluğunda korur.
Uzaktan algılama uyduları, yörünge durumlarına ve yeryüzünden yüksekliklerine göre
sınıflandırılabilir. Uydunun izlediği ve tamamladığı dairesel yola yörünge denir. Yörüngeler
yüksekliklerine,
dönüş
yönlerine
ve
dünyanın
34
dönüşü
ile
ilişkilerine
göre
sınıflandırılmaktadır. Şekil 19’da verilen sıra ile bazı yörünge çeşitleri hakkında bilgi verilmiş
ve tarama alanı tanımlanmıştır.
Şekil 21 Uyduya ait bilgiler
4.1.1 Yer Sabit Yörünge
Bu tür yörüngelere sahip olan uydular genellikle çok yüksek irtifaya sahiptirler. Bu
uyduların en kullanışlı yörünge yüksekliği 36000 km’dir. Bunlar uzun ömürlü uydulardır.
Meteorolojik ve haberleşme uyduları genellikle bu tür yörüngelere sahip uydulardır. Bu
uydulara yer sabit yörüngeli (geo-stationary) uydular denilmesinin nedeni, ekvatora paralel
bir yörüngeye yerleştirilmeleri ve ekvator üzerindeki bir noktaya göre sabit kalıp, dünyanın
kendi kutupsal ekseni çevresindeki dönüş hızına bağımlı olarak dünya ile birlikte hareket
etmelerinden dolayıdır. Bu tür uydular her zaman dünyanın aynı bölgesini görürler. Bu
nedenle aynı bölgeyi izleme ve o bölge hakkında sürekli bilgi elde etme imkanı sağlarlar
(Şekil 21 (1)).
4.1.2 Yakın-Kutupsal Yörünge
Pek çok uzaktan algılama platformu, kısa sürede dünyanın pek çok yerini görüntülemeyi
sağlayacak yörüngelere oturtulmuştur. 'Yakın-kutupsal yörünge' ismi, bu tür uyduların kuzey
ve güney kutupları arasında uzanan bir yolu takip etmeleri nedeni ile kullanılmaktadır (Şekil
21(2)).
35
4.1.3 Güneş-Eşzamanlı Yörünge
Pek çok yakın kutupsal uzaktan algılama uydusunun yörüngesi aynı zamanda güneşeşzamanlıdır. Bu sayede, uydu dünyada görüntülediği her bölgeyi aynı yerel saatte görüntüler
(Şekil 21 (3)).
4.1.4 Tarama Alanı
Uydu dünya etrafında dönerken, algılayıcı, yer yüzeyinin belli bir kısmını taramaktadır.
Yörünge boyunca ilerlerken taranan bu bölgeye "tarama alanı" denilmektedir(Şekil 21 (4)).
4.1.5 Pankromatik Görüntü
Elektromanyetik spektrumun geniş bir bölümünden yansıyan enerjiyi ölçebilen
algılayıcılar tarafından elde edilir. Bu bölümlere genellikle bant adı verilir. Halihazırdaki bir
çok pankromatik algılayıcılar için bu tek bant genellikle spektrumun görünen ile yakın
kızılötesi bölümünü kapsamaktadır. Pankromatik veriler siyah-beyaz görüntü olarak
oluşturulurlar.
4.1.6 Periyodu
Daha öncede belirtildiği gibi, bir uydu önceden belirlenmiş bir yörüngeye sahiptir, bu
nedenle dünya yüzeyindeki aynı noktaya tekrar gelmesi günler almaktadır. Bu geçişler
arasındaki süreye (gün olarak) periyot adı verilir. Bu süre gerekmesi durumunda azaltılabilir
veya arttırılabilir.
4.1.7 Stereo Görüntüleme
Ayarlanabilir görüntüleme geometrisine sahip uydular tarafından yapılabilen görüntülerin
üst üste bindirilecek şekilde çekilmesi tekniğidir.
4.1.8 Şerit Genişliği
Uydular için şerit genişliği terimi; algılayıcının algıladığı alanın bir kenarından diğerine
olan uzaklığını verir. Görüş alanı arttıkça görüntünün çözünürlüğü azalır.
36
4.1.9 Kapsama Alanı
Uydunun görüntüleme yaptığı alanların tümüdür. Kutup yörüngeli uydular, kutuplar hariç
dünya üzerinden her yeri görüntüleyebilir. Ancak ayarlanabilir alıcılara sahip uydular
kutupları da görüntüleyebilir.
4.1.10 Çok Tayflı Görüntü
Elektromanyetik spektrumdaki birden fazla bantta ölçen dijital algılayıcılarla elde
edilirler. Örneğin; alıcıların bir bölümü görünür kırmızı yansıyan enerjiyi ölçerken, diğer bir
grup yakın kızılötesi enerjiyi ölçer. İki ayrı algılayıcı dizilimi aynı dalga boyunun değişik
bölümlerindeki enerjiyi ölçebilirler. Bu çoklu yansıma değerleri görüntü yaratmak için
birleştirilirler. Günümüzde çok bantlı uzaktan algılama uyduları bir kerede 3 ila 7 değişik
banttaki yansımaları ölçebilirler.
4.2
Uydularla Denizlerdeki Yağların Tespiti
Yağların havadan algılanmasında uydu ile uzaktan algılama birçok defa kullanılmıştır.
Uydular ile denizlerdeki petrol sızıntılarının algılanmasında iki yöntem kullanılmaktadır;
bunlardan ilki optiksel olarak izleme ki bu yöntemde karşılaşılan birçok problem vardır, diğer
yöntem ise yapaya açıklıklı radarların kullanımıdır. Ancak uyduların uzaktan algılamada
kullanılmasında bazı problemler mevcuttur, ana problem ise zamanlama ve tekrar geçiş
periyodudur. Ayrıca uydu ile uzaktan algılamada açık bir hava ve iyi hava koşullarına ihtiyaç
vardır.
Uydu ile uzaktan algılama yönteminde diğer büyük problemlerden biride verileri işlemek
için çok fazla zamana ihtiyaç duyulmasıdır, buda kirlilik müdahale planlamasını olumsuz
etkiler. Geçmişte uydular sadece kirliliğin yerinin bilindiği durumlarda kullanılmaktaydı.
Hava araçları ile yapılan uzaktan algılama yöntemine göre uydu ile yapılan algılama oldukça
düşük mekansal çözünürlüğe sahiptir. Bir diğer kısıtlayıcı faktör ise uzay tabanlı
platformlarda kullanılacak görünür algılayıcıların oldukça az olmasıdır. Kızılötesi ve floresan
algılayıcılar atmosferik emilim ve saçılmadan etkileşiminin oldukça fazla olmasından dolayı
uydu ile uzaktan algılamada tercih edilmezler.
Uzay tabanlı uzaktan algılama sistemlerinde en fazla tercih edilen algılayıcılar yapay
açıklıklı radarlardır. Uydu görüntüleri kirlilik tespitinde taktiksel planlamadan ziyade stratejik
37
planlama için kullanılır. Kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bir çok ülke kirliliğin
izlenmesinde uydu görüntülerini ve hava araçlarını birlikte kullanırlar. Hava araçları kısa
vadeli durumlar veya tedbir amaçlı olarak kullanılırlar. Hava unsuru algılayıcılar kirliliğin
dağılması ve algılayıcıların seçiminde esneklik sağlarlarken uydu bazlı algılayıcılar etkilenen
alanlar hakkında bize özet niteliğinde bilgi sağlarlar. Son zamanlarda meydana gelen
teknolojik gelişmelerle, uyduların kirliliğin tespiti için istenilen alana yönlendirilmesi kısa
zamanda sağlanabilmektedir.
4.3
Petrol Kirliliğine Müdahalede Optik Uydu ve Radar Sistemlerin Karşılaştırılması
Farklı kirlilik izleme kriterlerine göre algılayıcıların karşılaştırılmaları yapılabilir.
Algılayıcılar için en önemli etkenlerden biri mekansal çözünürlüktür. Eğer bir kirlilik
tespitinde tepiti yapılacak alanın büyüklüğü en az 10 m ise mekansal çözünürlük en az 10 m
olmalıdır. Kirlilik izleme, gösterim, verilerin işlenmesinde ve biriktirilmesinde süre çok
önemlidir. Veriler kolay kullanım ve yorumlama için gerçek zamanlı erişilebilir olmalıdır.
Kirlilik durumunda açık denizde dalga, akıntı ve rüzgar döküntüyü oldukça hızlı dağıttığı ve
geniş bir alana yaydığı için süre oldukça önemlidir. Uzaktan algılama sistemlerinde veriler,
kirlilik oluştuktan sonra 1 saat içinde erişilebilir olmalıdır. Tablo 1 de bazı algılayıcıların
verilerin işlenmesi ve analiz edilmesi için mekansal çözünürlük ve süre gereksinimleri
verilmiştir. Hava unsurları algılayıcılarının mekansal ve zamansal çözünürlüklerinin uzayuydu algılayıcılarına göre oldukça fazla olduğu görülmektedir. Sürenin çok önemli olduğu
petrol sızıntısı durumlarında hava unsurlarına ait algılayıcılar daha avantajlıdır. Görünür
algılayıcılar yüksek çözünürlüğün gerektiği durumlarda en iyi sonucu verirler.
38
Tablo 1 Bazı algılayıcıların verilerin işlenmesi ve analiz edilmesi için mekansal çözünürlük
ve süre gereksinimleri.
Geniş alanlarda petrol sızıntısının izlenmesinde özet niteliğinde görüntü sağlaması
uzaktan algılama sistemlerinin asıl tercih nedenidir. Yapay açıklıklı radarlar ve yan taramalı
hava radarları etkilenen alanlar hakkında oldukça önemli bilgiler sağlarlar. Uydu uzaktan
algılama sistemleriyle geniş alan görüntüleri elde edilebilmekte ancak mekansal çözünürlüğün
düşük olması tercih edilmelerini zorlaştırır. Etkili bir kirlilik takip ve izlemesi yapılabilmesi
için algılayıcıların gece ve gündüz aktif olması gerekir. Görünür ışık algılayıcıları ve
ultraviyole ışık algılayıcıları karanlıkta çalışmazlar. Ayrıca sis ve yağmur gibi olumsuz hava
koşulları da algılamayı olumsuz etkiler. Kötü hava koşullarında en iyi algılayıcılar radar
algılayıcılardır. Fiyat ve algılayıcıların büyüklüğü de kullanım tercihlerini etkiler, kızılötesi
algılayıcılar ucuz olmasından dolayı kirlilik izlemede oldukça yaygın olarak kullanılırlar,
floresan ışık algılayıcılar pahalı ürünler olduğu için kullanımda çok tercih edilmezler. Ayrıca
çoğu algılayıcıyı taşımak için uçak gibi taşıyıcılar tahsis etmek gerekir ki buda maliyeti
artıran başka bir etkendir. Morötesi ve kızılötesi algılayıcılar hava unsurlarına kolayca adapte
edildiği için oldukça yaygın kullanılırlar, bu çeşit algılayıcıların en büyük problemi deniz
yosunu ve güneşin parlaklığı vb. gibi nedenlerden dolayı yanlış algılama yapabilir
olmalarıdır. Lazer floresan algılayıcılar bu olumsuz yönlerine karşın buz üzerindeki yağın
tespit edilmesinde kullanılabilecek yegane algılayıcılardır. Sahil şeridindeki kirliliğin tespit
edilmesi ve temizlenmesi de oldukça önemli bir konudur ve bu tür tespit içinde lazer floresan
algılayıcı oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Ayrıca döküntünün kalınlığının bilinmesi de
39
müdahale için önemli konulardan biridir, lazer floresan algılayıcılar, kızılötesi veya morötesi
algılayıcılar, mikrodalga radar algılayıcılar yağın yoğunluğunu algılayabilirler bu da
dispersant maddesinin kullanılacağı yere karar vermeye yardımcı olur.
Tablo 2 Çeşitli algılayıcıların maliyet karşılaştırmasına ilişkin tablo.
Tablo 2'den de anlaşıldığı gibi tek bir çeşit algılayıcı ile kirliliğe müdahale planlaması
yapabilmek için gerekli tüm parametreleri tam doğrulukta elde etmek mümkün
görünmemektedir, her ne kadar lazer floresan algılayıcılar oldukça kullanışlı olsalar da
maliyetlerinin yüksek olması ve güneş parıltılarına karşı aşırı duyarlı olmaları operasyonel
olarak kullanılmalarını güçleştirmektedir. Tek tip bir algılayıcıdan ziyade maliyeti daha
uygun çoklu algılayıcı sistemlerin kullanımına ihtiyaç vardır. Petrol sızıntısı risk haritalarının,
petrol sızıntısı konum haritalarının ve petrol sızıntısı yol haritalarının oluşturulmasında bu tür
sistemlerin kullanılması oldukça önemlidir. Çoklu algılayıcı sistemlerin kullanıcılarından
Almanya'da; kirliliğin tespiti için yan taramalı hava radarı, kirliliğin yayılımını bulmak için
kızılötesi algılayıcı, kirleticinin yoğunluğunu belirlemek için mikrodalga radar algılayıcı ve
40
kirleticinin
türünü
sınıflandırmak
içinse
lazer
floresan
algılayıcı
kombinasyonu
kullanılmaktadır. İsveç ise yan taramalı hava radarı, kızılötesi ve görünür ışığı algılayan
sistemler kullanmaktadır. Kanada da ise lazer floresan algılayıcı, morötesi, kızılötesi ve yapay
açıklıklı radar algılayıcı sistem kullanılmaktadır. Ülkemizde henüz uydu teknolojisinin yeteri
kadar gelişmemiş olması, özellikle gözlem uydularının azlığı, başlangıç yatırım maliyetlerinin
yüksek olması(140 milyon TL), fırlatma teknolojisine sahip olunmaması, çeşitli nedenlerle
iletişimin kesilmesi veya çok düşük bir ihtimalde olsa kullanılamaz duruma gelmesi, arıza
durumunda tamirinin imkansız denilecek derecede olması, kullanılacak algılayıcıların
üretiminin yurtiçinde yapılamıyor olması, petrol sızıntısının olduğu anda uydunun konumu
gibi nedenlerden dolayı denizlerimizdeki kirliliğin tespitinde tek başına kullanılmasını
imkansız kılmaktadır. Maliyetlerin düşürülmesi için hava araçlarına monteli SAR kullanımı,
bu radarların askeri amaçlarla dahi olsa ülkemizde üretilebiliyor olması, ve petrol sızıntısını
algılayabilecek şekilde yeniden tasarlanabilecek olması ve geliştirilmeye müsait olması, dışa
bağımlılığı azaltacak olması, bakım ve ilk yatırım maliyetlerinin düşük olması ve diğer
algılayıcılar ve sistemlerle uyumlu çalışabilir olması gibi nedenler SAR'ın tercih edilmelerini
arttırır.
Ülkemizde kullanılacak sistemde; EMSA'nın Radarsat-2 ve Cosmo-Skymed-2 gibi SAR
radar uydularından sağladığı uydu görüntüleri kullanılabilir, ancak bu uyduların ülkemiz
denizlerini kapsayan görüntüleri şu anda uydu periyotlarından dolayı ayda 8 ila 16 arasında
değişmekte olup, görüntüler eğer bir kirlilik varsa ortalama 30 dk ile 1 saat arasında ilgili
birimlerimize ulaşmaktadır. Gerekli protokol ve çalışmalar yapılarak Sahil Güvenlik
Komtanlığı'nın denizlerdeki güvenliği arttırmak amacıyla envanterine dahil etmiş oluduğu
üzerinde SLAR radarların, IR/UV algılayıcıların, kamera sistemlerinin bulunduğu Meltem
uçakların sisteme dahil edilmesi ve uçuş planlarını EMSA' dan görüntü alınamayan günlerde
yapılacak şekilde ayarlanması tespit edilen kirlilik sayısını artıracaktır.
41
Şekil 22 EMSA uydu görüntüsü.
Sisteme kirlilik tespitini artırmak amacıyla SAR radar, IR/UV algılayıcılar, optik
kameralar monte edilmiş uçak eklenmelidir, tercih edilecek bu hava araçlarında insansız hava
araçları da tercih edilebilir ve bunun için yerli üretim ANKA tercih edilebilir. Son olarak
sisteme GTYS'nde kullanılacak olan kirlilik algılayıcı kule monteli seyir radarlar da entegre
edilerek hibrit bir sistem elde edilmiş olacaktır. Böylece kirlilik tespiti, kirliliğin yayılımının
izlenmesi, yoğunluğunun ve türünün tespit edilmesi mümkün olacaktır.
Şekil 23 SLAR, IR/UV algılayıcılı hava araçları.
42
Sistemde her tür hava koşulunda ve her zaman kesintisiz görüntü elde etmek için uçakların
uçuş periyodlarının optimum olacak şekilde belirlenmesi gerekir, ayrıca kirlilik haritaları
çıkarılarak sistemin daha verimli ve düşük maliyetli çalışabilmesini sağlayan yeni
algoritmalar geliştirilmelidir. Başlangıçta petrol sızıntısının tespiti için kullanılacak sistem
zamanla diğer unsurlarla tespit edilen petrol sızıntısının doğrulanması içinde kullanılabilir.
4.4
Optik Uydu Görüntüsü ve Radar Görüntüsünün Karşılaştırılması
Petrol sızıntısının izlenmesinde optik görüntü ve radar görüntülerinin gösterim kapasiteleri
şekil 24' te kıyaslanmıştır. Optik görüntü ve radar görüntüsü aynı bölgeye ait ve aynı günde
çekilerek elde edilmiştir. Radar görüntüsünde kirlilik açıkça siyah olarak görülmekteyken,
optik görüntüde suyun renginin de oldukça koyu olmasından dolayı kirlilik radar
görüntüsündeki kadar net değildir. Her ne kadar iki resimde de belli yönlerden kirlilik
görülebiliyor olsa da kirliliğin olduğu alanın ayırt edilmesinde ve sınırının tam olarak
belirlenmesinde optik görüntünün istenilen netliği sağlayamadığı görülmektedir. Radar
görüntülerinin denizdeki yağ sızıntılarının tespitinde daha avantajlı olduğu görülmektedir.
Şekil 24 Radar ve Optik uydu görüntüsü.
Hem optik görüntüler hem de radar görüntüleri yağların tespitinde önemli rol oynarlar.
Uyduların temel özelliklerinden olan periyot kısıtından dolayı yer gözlem uyduları kirlilik
43
bölgesindeki durumu değerlendirmek için gönderilen deniz ve hava unsurlarını tamamlayıcı
maliyeti düşürmek amaçlı kullanımda tercih edilmelidir. MODIS gibi optik algılayıcılı uydu
sistemleri günde iki defa geniş alanlara ait görüntü iletirler. COSMO-SkyMed gibi esnek
görüntüleme modlu radar uydu takımlarının kullanımının yaygınlaşması, kısa periyot ve
geniş kapsama alanı gerekli olan büyük kirliliklerde optik uydularla birlikte çok iyi sonuçlar
verirler.
44
5. ELEKTROMANYETİK SPEKTRUM VE YAĞ TABAKASI
Petrol tabanlı ürünlere talebin artmasıyla, gemi rotaları ve bunun beraberinde olası yağ
sızıntısı ihtimali de git gide artmaktadır. Doğru kullanıldığı taktirde, uzaktan algılama
teknolojisi yağ tabakasının gözlenmesinde önemli bir araç olarak kullanılabilmektedir.
Uzaktan algılama teknolojisi ile yağ tabakalarının erken tespiti, büyüklük ve boyut tespiti,
yağ tabakasının hareket yönünün tahmini ve yağın cinsi hakkında bilgi sağlanabilmektedir.
Bu bilgi, temizleme çalışmalarında, yerel ekosistemin dengesinin ve doğal yaşamın
korunmasında, hasar tespitinin yapılmasında ve kirleticilerin belirlenmesinde önemli rol
oynamaktadır. Petrol atıkları, yayıldıkları fiziksel çevreden etkilendiklerinden kimyasal
birleşimleri değişime uğramaktadır. Bu sebepten dolayı doğada petrol atıkları dinamik bir
yapıya sahiptir.
Yağ tabakasının doğasından dolayı, bir uzaktan algılama platformunun aşağıdaki
özelliklere sahip olması gerekmektedir;
o Yağ tabakasının ekosisteme kısa sürede etkimesi ve değişken tabiatından dolayı
yüksek zamansal çözünürlük,
o Algılanan görüntü ile mevcut hava ve bulut koşullarından bağımsız olarak herhangi bir
bölgenin görüntülenebilmesi,
o Küçük, münferit yağ tabakalarının belirlenebilmesi için yüksek mekansal çözünürlük,
o Yağ tabakasının çevresindeki sudan ayırt edilebilmesi için spektral bant genişliği ve
bölge önemli olduğundan yüksek spektral çözünürlük.
Günümüzde tüm bu gereksinimleri kapsayan, örneğin gerçek zamanlı yağ atıklarını
saptamaya ve sınıflandırmaya yönelik spektral çözünürlüğe sahip uydu veya uçak bazlı
algılayıcılar bulunmamakta ve gelecekte de öngörülmemektedir. Uydu bazlı algılayıcıların
atık saptamadaki kullanılabilirliğinin artması için teknik açıdan uçak bazlı algılama
sistemlerine benzemesi gerekmektedir. Çoğu yağ tabakası 10m’den daha az genişliğe sahip
şeritler halinde yayıldığından bunu algılayabilecek mekansal çözünürlüğe sahip algılayıcılar
kullanılmalıdır.
Herhangi bir petrol atığına olası en çabuk müdahalenin yapılabilmesi için göreceli olarak
daha sık tekrarlama periyoduna sahip sistemler tercih edilmelidir (Tablo 3). Bu sebeplerden
dolayı optimum temel özellikler, tekrarlama sıklığı, verinin işlenme hızı ve mekansal
çözünürlük olarak sıralanmaktadır.
45
Tablo3 Mekansal çözünürlük ve zaman gereksinimleri.
Gerekli minimum mekansal
Kullanışlı verinin
çözünürlük
toplanabileceği
minimum zaman(st)
Büyük atık (m)
Küçük atık (m)
Su yüzeyinde yağ tespiti
6
2
2
Su yüzeyinde yağ
10
2
12
1
0,5
12
1
1
1
Hacim/Kalınlık ölçümleri
1
0,5
1
Yasal adli takibat
3
1
6
Genel dokumantasyon
3
1
1
Uzun menzilli gözetme
10
2
1
haritalama
Sahil/kıyı bölgesinde yağ
haritalama
Düzenli su temizleme
desteği
Algılayıcılara, geliştirilen bu özelliklere ek olarak, SAR algılayıcılarındaki iyileştirilmiş
kutupsal algılama kapasitesi ile görüntülerdeki yanlış tanımlanan hedef sayısı en aza
indirgenmiştir. Yağsal atık benzeri olgulara sebep olan fiziksel ve biojenik işlemlerin kutupsal
görüntülerde gerçek yağ atıklarından farklı yansıtım değerlerine sahip olması beklenmektedir.
46
5.1
Yağ Tabakasının Denizde Zamanla Dağılımı
Yağ tabakası, denize bırakıldığı andan itibaren devamlı olarak fiziksel ve kimyasal olarak
değişikliğe uğramaktadır. Zaman içerisinde, hangi cins yağ olursa olsun deniz ekolojisine
karıştığından, karaya veya hassas bölgelere ilerleme durumuna göre oluşacak zararın kalıcılık
boyutu da değişmektedir. Yağ tabakasının dağılımı, yağın cinsine, hava – deniz durumuna ve
yağın denizde kalmasına veya karaya ulaşmasına bağlıdır. Yağın denizdeki doğal dağılım
süreci kontrolü mümkün olmayan çevresel etmenlere bağlı olduğundan tamamen kantitatif
özellikte değildir . Yağın dağılımı, başlarda daha etkili olan, yayılma, buharlaşma, dağılma,
emülsiyonlaşma, çözülme / erime ve daha sonraki evrelerde oluşan, oksitlenme, çökelme ve
biyolojik parçalanma evrelerinden oluşmaktadır (Şekil 25). Bunlardan en önemlisi yağın
deniz yüzeyine bırakılmasından itibaren her yöne doğru ince bir tabaka halinde dağılma
eğilimi gösterdiği yayılma evresidir. Öncelikli olarak yerçekimine ve yüzey gerilimine bağlı
olan bu eğilim, yağ dağılımının fiziksel şekillenmesinde baskın rol oynamaktadır.
Şekil 25 Yağ tabakasının denizdeki dağılım evreleri
Bu evrelerin yağın dağılımındaki rölatif önemi ve etkime süreleri birkaç saatten aylara
kadar değişen süreçlerde farklılıklar göstermektedir.
47
Şekil 26 Yağ tabakasına etkiyen etmenlerin önem ve zaman dağılımı.
Yağ tabakasının kırılması ve dağılımı genelde yağın ne kadar kalıcı olduğuna da bağlıdır.
Kerosen gibi hafif ürünler, herhangi bir ek temizleme gerekmeden, buharlaşma ve hızlıca
dağılma eğilimindedir. Bu tip yağlar, kalıcı olmayan yağ olarak isimlendirilmektedir.
Bunların tam tersine, çoğu ham yağ gibi kalıcı olan yağlar çok daha yavaş kırılarak
dağılmakta ve ek bir temizleme gerektirmektedir. Deniz yüzeyinde kalan yağ ve sudaki yağ
emülsiyonunun hacminin, günlere göre toplam yağ tabakasının % hacmi olarak gösterimi
Şekil 25’te verilmektedir.
Şekil 27 Deniz yüzeyindeki farklı tip yağ tabakalarının zamana göre dağılma oranı.
5.1.1 Yayılma
Yağ tabakası suya bırakıldığı andan itibaren düzgün olmayan bir şekilde yerçekimi ve
yüzey gerilimlerine bağlı olarak dağılmaya başlamaktadır. Yerçekimsel yayılma gücü, yağın
kalınlığı, deniz suyu ile yağın yoğunluk farkı ve eğim ile orantılıdır. Bu değişkenler zamana
48
bağlı olarak hızlıca azalırken yerçekimsel yayılma yerini yüzey geriliminden kaynaklanan
yayılmaya bırakmaktadır. Yağ tabakası, herhangi bir yüzey akıntısı ile gerilerek en ufak
rüzgar ile esinti doğrultusunda kalınlaşabilmektedir. Çoğu yağ tabakası, renkleri değişkenlik
gösteren geniş bir parıltının takip ettiği siyah küçük bir bölgenin oluşturduğu kuyruklu yıldız
şeklini almaktadır. Yapılan ölçümler göstermektedir ki atık kaynaklı yağın çoğu siyah kalın
bölgede bulunurken, parıltılı bölgede çok daha az yağ oranına rastlanmaktadır. Endüstriyel
olarak parıltılı bölgede, toplam yağın sadece %10’unun bulunduğu varsayılmaktadır. Yağ
tabakasının yayılma hızı aşağıda verilen bazı faktörlere bağlıdır.
Yağın akışkanlığı veya kalınlığı: Çoğu yağ tipi farklı akışkanlık değerlerine sahip olmasına
rağmen aynı oranda yayılma eğilimi göstermektedir. Ancak daha hafif olan rafine edilmiş fuel
oil, ham yağdan daha fazla yayılma oranına sahiptir.
Hava koşulları: Rüzgar hızı yayılma oranına doğrudan etkimektedir. Anafor şeklindeki hava
koşulları, yağ tabakasının yayılmasını, tek bir yönden esen rüzgardan daha hızlı
sağlamaktadır.
Deniz koşulları: Sert deniz koşulları yağ tabakasının yayılmasını hızlandırmaktadır.
5.1.2 Buharlaşma
Yağın daha hafif olan uçucu bileşenleri zamanla buharlaşmaktadır. Rafine edilmiş “fuel
oil”, ham yağa göre belirgin bir şekilde daha fazla buharlaşmaya maruz kalmaktadır.
Buharlaşmanın oranı, güçlü rüzgarlar, sert deniz koşulları ve yüksek sıcaklık değerleri ile
doğru orantılı olarak artmaktadır .
5.1.3 Dağılma
Yağ tabakasının denizin derin katmanlarına doğru dağılmasının sebebi kırılan dalgalardır.
Yağın sürüklenme derecesi, yağın akışkanlık ve yüzey gerginliği gibi değişkenlerine bağlıdır.
Bu değişkenler yağın denizdeki zamanla dağılımı çerçevesinde farklılıklar göstermektedir.
Sürüklenme aynı zamanda birim zamanda deniz yüzeyine vuran dalganın fraksiyonuna da
bağlıdır. Deniz yüzeyindeki kırıcı dalgaların şiddeti rüzgar hızına bağlı olduğundan, dolaylı
olarak sürüklenme rüzgar hızına da bağlı olmaktadır. Ancak, bu durum, Langmuir dolaşımı
49
söz konusu ise değişkenlik göstermektedir. Langmuir hücreleri, dağılımı, yağ damlacıklarını
normalden daha derinlere sürükleyerek arttırmaktadır. Dağılım gerçekleştikten sonra biyolojik
parçalanma ve çökelme evrelerinin gerçekleşmesi öngörülmektedir .
5.1.4 Emülsiyonlaşma
Emülsiyonlaşma, doğal olarak karışamayan iki sıvının birleşmesi esnasında meydana
gelmektedir. Materyallerden biri emülsiyonu oluştururken diğeri de onun içinde askıda madde
olarak kalmaktadır. Emülsiyonlaşma kirleticinin hacmini arttırırken aynı zamanda da
biyolojik parçalanmanın derecesini azaltmaktadır. Emülsiyonlar önceki hallerine (yağ/deniz
suyu) uygun koşullar altında getirilebilmektedir .
5.1.5 Çözülme / Erime
Yağ,
içerisinde
suda
çözünebilir
maddeler
muhteva
ettiğinden
denizde
de
çözülebilmektedir. Ancak bu bileşenlerin buharlaşma ile havaya karışması da olasıdır .
5.1.6 Oksitlenme
Oksijen ile tepkimeye giren yağ tabakası, çözülebilen bileşenlerine veya daha inatçı olan
katran formuna parçalanmaktadır. Oksitlenme derecesi yağın cinsine bağlı olup çok yavaş
olarak gerçekleşmektedir. Daha ağır olan yağlar genellikle, merkezi oldukça sıvı olan dışı
kabuklaşmış katran toplarına dönüşme eğilimindedir. Bu form, içinde bulunan yağın
inatçılığını arttırmaktadır.
5.1.7 Çökelme
Yağ doğal olarak kendiliğinden batmamaktadır. Ancak kum veya organik materyaller gibi
su bazlı tortuların yağ partikülleri ile etkileşime girmesi ile yağın ağırlığı artmakta bu da
çökelmeye sebep olmaktadır. Bu etki, askıda madde oranının yüksek olduğu yerler olan
kıyılara veya kumsallara yakın bölgelerde kendini daha fazla göstermektedir .
5.1.8 Biyolojik Parçalanma
Deniz suyu, yağı parçalı ve bütün olarak ayrıştırabilecek çesitli mikropları bünyesinde
barındırmaktadır. Bu ayrıştırma süreci, bölgede bulunan besin yoğunluğuna ve yağın cinsine
50
göre değişiklik göstermektedir. Ağır yağlar, bünyelerinde mikroplara karşı yüksek dirençli
bileşenlere sahip olduğundan biyolojik parçalanmaya daha az oranda maruz kalmaktadır.
5.2
Yağ Tabakasının Farklı Spektral Bölgelerde İncelenmesi
5.2.1 Pasif Mikrodalga
Uydularda bulunan pasif mikrodalga radyometreleri, global kapsama olanağı ve birçok
mikrodalga frekanslarının buluta nüfuz etmesi nedeniyle özellikle açık okyanuslarda çok
değerli bir veri kaynağıdır. Bu sistemler, yağ tabakasının davranışına ve tüm hava
koşullarında taşınmasına etki eden deniz yüzeyi ve atmosferik özelliklerinin ölçülmesine
olanak tanımaktadır. Uydu platformlarından yağ tabakalarının saptanması, mikrodalga
radyometrelerinin geniş bakış alanına sahip olmaları (düşük mekansal çözünürlük) nedeniyle
şimdilik imkansızdır. Ancak, bu sistemlerin uçak ve/veya gemi platformlarında kullanılması
ile yağ tabakasının saptanması ve izlenmesine olanak veren yüksek mekansal çözünürlük
sağlanmış olacaktır. Mikrodalga radyometre ile yağ tabakası saptanımındaki fiziksel dayanak,
deniz yüzeyindeki temiz alanlar ile kirli alanlar arasındaki yayılım farkıdır. Genelde yağ
tabakası, sudan daha güçlü mikrodalga yayılımı gösterdiğinden arka planda daha koyu
görünen deniz yüzeyine nazaran yağ tabakası daha parlak bir şekilde gözükmektedir. Sakin
deniz yüzeyleri için bu fark, yağ cisminin deniz suyundan daha düşük elektriksel geçirgenliğe
sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Pürüzlü deniz yüzeylerdeki yayılım değişimleri de
deniz yüzeyindeki pürüzlülük değişimlerinden kaynaklanmaktadır, diğer bir ifade ile yağ
tabakaları küçük ölçekli yüzey pürüzlülüklerini bastırmakta, bu da arka plana göre yağ
bölgelerindeki yayılımı azaltmaktadır . İnce yağ tabakaları (yağ tabakası kalınlığı d < 30-50
mkm - düşük hacimli yağ deşarjlarında olan ayrıca geniş-hacimli deşarjların dış sınır
çizgilerinde de gözlenen) sakin deniz yüzeyinde yayılımı değiştirmemektedir. Pürüzlülüğün
olması durumunda kalın yağ tabakası alanları düşük yayılım ile karakterize edilmektedir.
Kalın yağ tabakalarının (d > 50 mkm) yayılımı, elektriksel geçirgenliğin ve kalınlığın (d) bir
fonksiyonudur. Bunun yanı sıra radyometrenin frekansına, polarizasyonuna ve geliş açısına
bağlıdır. Yayılımın yağ tabakası kalınlığının bir salınım fonksiyonu (hava-yağ ve yağ-su
sınırlarından yansıtılan dalgaların etkimesi nedeniyle) olması ve salınım periyodunun artan
frekansa göre azalması nedeniyle, yağ tabakası kalınlığının tahmininde farklı frekanslarda
çalışan 2 veya 3 mikrodalga radyometresi kullanılmaktadır. Etrafını çevreleyen temiz suya
51
karşın kirli deniz yüzeyindeki parlak (açık) kontrast, hem yağ cisminin parlaklığına hem de
atmosferik parlaklık sıcaklığına ve yutulmaya bağlıdır .
5.2.2 Aktif Mikrodalga
SAR, günümüzde deniz yüzeyi kirlenmesini saptamada kullanılan etkin sistemlerdir. SAR
sistemleri, kıyı bölgelerindeki kirlenme riskinin tahmin edilmesine olanak vererek yağ
tabakalarını görüntülemektedir. Optik görüntülerden farklı olarak SAR görüntüleri, günün
herhangi bir saatinde, her tür hava koşulunda, hatta bulut olmasına rağmen elde
edilebilmektedir . SAR sistemleri, düşük özgül ağırlıklı küçük dalgaların değişimlerini
algılamaktadır. Bu dalgalar, atmosferik sınır tabakasının ve üst deniz tabakasının oldukça
değişken dinamiğine çok duyarlıdır. Bu yüzden SAR görüntüleri deniz yüzeyindeki bu
dinamiğin anlık izi olarak dikkate alınmaktadır. Tek bandlı SAR görüntülerinde, yanal
değişimler de gri renk tonu değişimleri olarak yorumlandığından, insan kaynaklı yağ
tabakalarının
tanınmasında
karışmaya
neden
olabilen
farklı
görüntüler
de
elde
edilebilmektedir. Bu açıdan yorumlayıcının deneyimi ve özellikle görüntülerdeki farklı
özelliklerin nedenini kavrama yeteneği çok kritik bir faktör olmaktadır. Böyle bir deneyim
fazla mevcut olmadığından, insan kaynaklı yağ tabakalarının saptanması ve tanınmasını
kolaylaştıracak yarı otomatik veya tam otomatik sistemlerin geliştirilmesine yönelik
çalısmalar yapılmaktadır .
SAR algılayıcıları, kısa dalgaların varlığından dolayı deniz yüzeyinde etkindir. Denizin
üzerinde esen rüzgar, dalga boyu (λ) <5mm olan kılcal dalgalar meydana getirmektedir.
Rüzgar, kılcal dalgaları tetiklemeye devam ettiği sürece, kılcal dalgalar enerjiyi, uzun (λ : bir
kaç yüz metre), orta (λ : onlarca metre) ve kısa (λ : metreden daha az) olmak üzere, daha
büyük dalgalara dönüştürmektedir. Bragg rezonansı, radar geri saçılımı için temel
mekanizmadır (Şekil 28). Bragg saçılımı, deniz yüzeyi dalga boyu, radar dalga boyu ve geliş
açısının bir fonksiyonudur. Eğer herhangi bir uzun dalga yokken deniz yüzeyi hafif bir esinti
ile dalgalanıyorsa, radar geri saçılımı, radar dalga boyu ile rezonansta olan dalga
spektrumunun bileşenlerine dayanmaktadır.
52
(4.1)
λs = λr /2Sinθ
λs = Deniz yüzeyi dalga boyu
λr = Radar dalga boyu
θ = Geliş açısı
Şekil 28 Bragg saçılımı mekanizması.
Deniz yüzeyindeki petrol atığı, hava deniz etkileşimini azalttığından, normal koşullarda
temiz denizlerde var olan kılcal dalgaları azaltmaktadır. Kılcal dalgalar, mikrodalga enerjiyi
yansıtarak radar görüntülerinde deniz gürültüsü olarak isimlendirilen parlak bölgeler meydana
getirmektedir. Olası bir petrol atığı, deniz gürültüsünün sönümlendirilmesiyle meydana gelen
koyu bölgeler ile saptanabilmektedir. Bu sönümlendirme etkisi, Marangoni dalga teorisiyle
açıklanmaktadır. Yağdaki aktif yüzey bileşenleri, yağ tabakasının elastik özelliğini
etkilemektedir. Bu ise, dalgalar yağ ile kaplı suya doğru yayılırken yüzey geriliminin
değişimine sebep olmaktadır. Meydana gelen yüzey gerilimi, Marangoni dalgası olarak
isimlendirilen boyuna dalgaların yükselmesini sağlamaktadır. Yüzeysel hareket dalgaları ile
etkileşime geçen Marangoni dalgaları, kılcal dalgalarda azalma, bastırma etkisi yaratmaktadır.
Sonuç olarak, radar geri saçılımı azaldığından,
alanlar şeklinde gözükmektedir (Şekil 29).
53
yağ tabakası, SAR görüntülerinde koyu
Şekil 29 Marangoni dalgalarının sönümlendirme etkisi ve SAR sistemlerinde algılanması.
Bragg saçılım teorisine göre, temiz (σo) ve yağ kaplı (σs) deniz yüzeyi arasındaki
normalize edilmiş çapraz kesit (NRCS) oranı aşağıdaki gibi formülize edilmiştir.
4.2
Formülde ∆(s) ve ∆(o) akıcılık sönümleme katsayısını ifade etmektedir. S ise, rüzgar
girdisini, farklı dalga bileşenleri arasındaki lineer olmayan enerji aktarımını ve dalga
kırılmasından kaynaklanan dağılmayı tanımlayan kaynak fonksiyonudur. T, Bargg katsayısı
ve A da radar modülasyon iletimi fonksiyonudur. “i” ve “j” indeksleri de farklı radar
polarizasyonlarını (YY, DD, YD, DY) belirtmektedir. Orta dereceli rüzgar hızları için, birinci
dereceden sönümleme oranı aşağıdaki şekilde basitleştirilebilmektedir.
4.3
Marangoni sönümleme teorisine göre, sönümleme oranı ∆(s)/∆(o), dalga sayısının, yüzey
dalgasının açısal frekansının, yüzey geriliminin, yağ ile kaplı su yüzeyinin yoğunluğunun ve
dinamik akıcılığının bir fonksiyonudur. SAR görüntülerinde yağ tabakasının görünümü koyu
bölgeler olarak görülse de yağ tabakaları haricinde bu tip koyu bölgelerin oluşmasına neden
olan birçok doğal etmen bulunmaktadır. Bunlar denize karışmış taze sular, durgun bölgeler,
54
karaların veya yapıların arkasında kalmış rüzgar gölgeleri, üzerindeki suyun durulmasına
sebep olan bitki veya ot yatakları, biojenik yağlar, balina ve balık spermi şeklinde
sıralanabilir. Yine de tüm sınırlamalara karşın radar günümüzde geniş alanların hava koşulları
ve gün ısığından bağımsız olarak algılanmasını sağlayabilen tek algılayıcı olma özelliğine
sahiptir.
5.3
SAR ile Yağ Tabakası Tespit Parametreleri
5.3.1 Dalga Boyu
Yağ tabakası tespitinde, her bir frekans bandı farklı tepki karakteristiğine sahiptir. En
yüksek kontrast oranına sahip olan bantlar C, X ve Ku bantları olup, L ve S bantları yağ
tabakasından en az etkilenen bantlardır (Şekil 30). Bu sonuç, Almanya’da kontrollü olarak
gerçekleştirilen, denize dökülen yağ deneyi SAMPLEX ile doğrulanmıştır. Şekil 30’te de
görüldüğü gibi, L bandının zaman serisinde, yağ tabakasına bağlı hiç bir ayırt edici değişim
mevcut değildir. Bu da L bandının yağ tabakası tespitinde kullanılamayacağını
göstermektedir. Bragg dalga sayısı olan KB asağıdaki denklem ile ifade edilmektedir.
(4.4)
KB = Π / λr sin θ
Formülasyonda, λ radar dalga boyunu, θ ise geliş açısını temsil etmektedir.
Şekil 30 DD polariasyonda ve 25°’lik bakış açısıyla 5 farklı radar bandının rölatif
55
geri saçılımı zaman serileri.
Dalga boylarının sönümleme oranları KB’nin bir fonksiyonu olarak hesaplanırsa, L ve S
bantlarının hem hafif hem de ağır yağ tabakası için düşük sönümleme oranına sahip
olduğundan, bu bantların yağ tabaksı tespitinde kullanılması olanaksızlaşmaktadır (Şekil 31).
C, X ve Ku bantlarının kullanılması durumunda, hafif yağ için 5 dB, ağır yağlar içinse 10 – 15
dB kontrast gözlenmektedir.
Şekil 31 (a) Hafif yağ ve (b) ağır yağ kaynaklı sönümleme oranının KB’nin bir fonksiyonu
olarak gösterimi.
5.3.2 Polarizasyon ve Geliş Açısı
Bazı deneyler, yağ tabakası tespitinde, DD veya YY polarizasyon arasında bir fark
olmadığını göstermektedir. Yağ tabakası tespitinde, polarizasyon arasındaki yansıtım farkı
sadece düşük rüzgar hızlarında ve küçük geliş açılarında oluşmaktadır. Ancak, arka plan ile
meydana gelen kontrast ve gürültü sinyal oranı nedeniyle DD polarizasyonu yağ tespitine
daha uygundur (Tablo 4). Bununla beraber, DD polarizasyon ve 20 - 70° arasında geliş
açısının kullanılması durumunda, YY polarizasyondan daha geniş bir normalize edilmiş
çapraz kesit (NRCS) elde edilmektedir. Rüzgar kısıtlamaları ve kullanılan radar frekansına
bağlı olarak, geliş açısının 20 - 45° arasında olmasının daha uygun olduğu öne sürülmektedir.
56
Tablo 4 Farklı polarizasyonlar için varsayımsal SAR geri saçılımları.
5.3.3 Rüzgar Hızı
Radar görüntüleri ile yaşanan bir başka sınırlama ise denizin fiziksel durumudur. Rüzgarın
olmayışından dolayı yağ atığını çevreleyen sularda yeterli deniz gürültüsünün olmayışı ile
etkili kontrast farkı elde edilemediğinden saptama yapılması olanaksızlaşmaktadır (Şekil 32).
Bu etki genellikle adaların rüzgar altı tarafları gibi korunaklı bölgelerinde meydana
gelmektedir. Korunaklı boğaz bölgelerinin deniz trafiği açısından yoğun bölgeler olması
yağsal atık olasılığını daha da arttırmaktadır. Bu nedenle, bu tip bölgelerden veri elde
edilememesi problem yaratabilmektedir. Buna ek olarak, fazla rüzgarın neden olacağı fazla
deniz gürültüsü normalden daha fazla radar enerjisinin dağılımına sebep olup kontrastı
arttırdığından, yağ tabakasından kaynaklanan kılcal dalga sönümlenmesinin etkisi ayırt
edilebilir derecede olmamaktadır. Hızlı rüzgar etkisi, yağ tabakasının deniz suyunun daha alt
tabakalarına doğru hareket etmesini sağladığından, yağ tabakasının görüntülerde tespitinde de
negatif rol oynamaktadır.
Şekil 32 ERS-1 görüntüsünde rüzgar hızı eşik değer değişimleri.
57
1995 yılında yapılan teorik bir inceleme C, X ve Ku bantlarındaki radar görüntülerinin, 910 m/sn rüzgar hızına kadar saptanabilir bir kontrast sinyali sağladıklarını göstermiştir (Şekil
32). Aynı çalışma, doğrusal olmayan olgularla ilgili deniz yüzeyi dalga gelişiminin, yağ
tabakasının varlığına tepki olarak, deniz yüzeyi dalga alanının ayrık spektral bölgelerdeki
duyarlılığını arttırdığını göstermektedir. Bu tip doğrusal olmayan etkilerin en güçlüsü, C
bandında algılanan radar görüntülerinde mevcuttur. Şekil 33’deki dar ve koyu bölgeler bu
etkinin gözlemlendiği bölgelerdir. Bununla beraber, deniz yüzeyi dalga spektral formunun
tekilliğine bağlı olan, bu bandlardaki anormal dalga sönümlenmesi, yüksek rüzgar hızlarında
daha da güçlenmektedir.
Şekil 33 Rüzgar hızının ham petrol üzerindeki radar geri saçılım kontrastına dB cinsinden
etkisi ve radar algılayıcılar tarafından algılanan bölgeler.
Bu sebeplerden dolayı kılcal dalgaların oluşabilmesi için gerekli rüzgar hızı, en az 2- 3
m/sn ve uygun koşulların devamlılığı için en fazla 10-14 m/sn olmalıdır.
5.4
Yağ Tabakası Tespitindeki Benzer Olgular
Petrol atıkları haricinde bu tip koyu bölgelerin oluşmasına sebep olan birçok doğal etmen
bulunmaktadır. Bunlar doğal yağ filmleri, denize karışmış taze sular, durgun bölgeler,
karaların veya yapıların arkasında kalmış rüzgar gölgeleri, üzerindeki suyun durulmasına
sebep olan bitki veya ot yatakları, biojenik yağlar, balina ve balık spermi şeklinde sıralanabilir
(Tablo 5).
58
Tablo 5 SAR Görüntülerindeki bazı yağ benzeri olgular.
Jeofiziksel olgu
SAR
görüntülerindeki
görünümleri
Coğrafi oluşum
Hava durumu
sınırlamaları
Doğal yağ tabakası
Dalga ile
etkileşiminde
yeniden şekillenir
Geniş siyah bölgeler
Kıyı bölgeleri ve dip
sularının yüzeye
çıktığı bölgeler
Genelde buzul
kenarları olmak
üzere açık sular
Herhangi bir
bölge
7 m/sn'den fazla
rüzgar hızlarında
çözünür
Kış ayları veya
soğuk gecelerde buz
kenarlarına yakın
3 m/sn'den az rüzgar
hızları
Yağımsı buz
Rüzgar hızı
eşiği
Geniş koyu bölgeler
Rüzgardan korunaklı
bölge
Karaların
yakınındaki
koyu bölgeler
Kıyı sınırlarında ve
fiyortlarda
Yüksek rüzgar hızları
(15 m/sn)
Yağmur damlaları
Koyu merkezli
parlak
hücreler
Astropikal
bölgeler
Şiddetli yağmur ve
güçlü rüzgar
İçsel dalgalar
Seri olarak paralel
parlak - koyu sıralar
Sığ bölgeler
8 m/sn'den az rüzgar
hızları
Dalga akıntı
etkileşimi
Dar, parlak veya
koyu kavisli işaretler
Güçlü dalgaların
olduğu bölgeler
10 -12 m/sn'den az
rüzgar hızları
Dip sularının yüzeye
çıkması
Koyu bölgeler
Sahil yakınlarında,
yüzey dalgalarının
ayrıldığı bölgeler
6 -8 m/sn'den az
rüzgar hızları
Bu oluşumların sıklığı ve özellikleri, doğalarına ve meydana geldiği andaki coğrafi
bölgenin çevresel koşullarına bağlıdır. Doğal yağ tabakaları ve rüzgarlı alanlardaki
değişimlerin eşik değerleri radar görüntülerinde en çok hataya neden olan etmenlerdir. Tüm
bu etmenler nedeniyle, yağ tabakası tespit sisteminin, ele alınan bölgedeki olguların tekilliği
ile uyumlu olması gerekmektedir. Yağ tabakası tespiti aşamasında yapılan çalışmalarda yağ
59
tabakası olupta benzer olgular ile en çok karışabilen yağ tabakaları üç ana katagoride
toplanmaktadır;
o İnce parçalı lineer (Bu tür yağ tabakası görüntüleri haraket halinde ve yön değiştiren
gemilerden veya durgun haldeki kirleticiden yapılan deşarjın rüzgar ve dalgalar
sebebiyle etkilenmesiyle ortaya çıkmaktadır.),
o Homojen denizlerdeki düşük kontrastlı yağ tabakaları,
o Heterojen denizlerdeki yağ tabakaları.
5.4.1 Doğal Yağ Tabakaları
Bu tip yağların balık veya planktonik türler tarafından salgılanan organik varlıkların
oluşturduğu tek molekül kalınlığındaki film tabakalarıdır. Denizde geniş bir alan kaplamakla
beraber, genellikle biyolojik aktivitenin çok olduğu kıyı bölgelerde gözükmektedir. Doğal yağ
tabakaları, aşırı rüzgarlara ve dalgalara karşı hassas bir yapıya sahiptir. Yüzey dalgalarıyla
etkileşime
girdiğinde,
dalga
dolaşım
deseninin
mekansal
varyasyonları
şeklinde
yapılanmaktadır. Bu da, genel dolaşım deseninde sıralanan doğal yağ tabakalarının tespitinde
kolaylık sağlamaktadır. Aşırı rüzgar alan bölgelerde, doğal yağ tabakaları çözüneceğinden
tespit edilmesi olanaksızlaşmaktadır. Tersine, düşük rüzgar hızlarında doğal yağ filmleri
yüzeye çıkmaktadır. Deniz yüzeyindeki ortalama rüzgar hızındaki alanlar, doğal yağ
tabakaları nedeniyle meydana gelen yanlış alarmların ortadan kalkmasını sağlamaktadır.
Deşarj edilen yağ tabakasının onu çevreleyen deniz suyunda meydana getirdiği
sönümlendirme 0,6 dB ile 13,0 dB arasında değişmekte iken doğal yağ tabakalarında 0,8 dB
ile 13,0 dB arasında değişmektedir. Bu sebeple gemilerden boşaltılan yağın, doğal yağ
filimlerinden ayırt edilmesinde normalize edilmis çapraz kesit ayırt edici bir özellik olarak
kullanılamamaktadır.
5.4.2 Yağımsı Buz
SAR algılayıcıları, buz kütlelerini tespit edebilmektedir. Ancak, buzun, SAR
görüntülerindeki görünümü, farklı bileşenlere, büyüklüğüne ve yaşa bağlı olarak değişiklik
göstermektedir. Hava sıcaklığı donma noktasına ulaşmadığı halde, aşırı soğumuş haldeki akan
veya durgun su tabanlarında kar kütlesine benzeyen, ince uzun kristaller halinde veya küçük
tabakalar halinde, “curuf buz” da denilen buz tabakası oluşmaktadır. Zaman geçtikçe bu buz
60
tabakası yoğunlaşıp bir kaç cm lik kalınlığa ulaşmasıyla, dalgaların üzerinde hareket etmeye
başlayan “yağımsı buz” tabakası görülmektedir (Şekil 34). Yağımsı buz, bir kaç gün içinde
daha da büyüyerek, “krep buz” halini almaktadır. Bunlar genelde, 10 cm kalınlığında ve 30
cm -3 m çapında yuvarlak buz formlarıdır. SAR görüntülerinde, karakteristik sınırlar ve
yüksek geri saçılım gösterdiklerinden tespiti mümkündür.
Şekil 34 ERS-2 görüntüsünde rüzgar sebebiyle açık denize sürüklenmiş yağımsı buz
görüntüsü.
Yağımsı buz tabakası, küçük yüzey dalgalarını sönümlendirdiğinden, daha az geri saçılım
değerlerine sahiptir. Bragg dönüşümüne katkıda bulunan kılcal dalgaların eşik değerine
ulaşmaması nedeniyle saptanabilir bir radar geri saçımı oluşturmamaktadır. Bu sebeple,
yağımsı buz, SAR görüntülerinde genellikle buz kenarları boyunca koyu bölgeler olarak
gözükmektedir (Şekil 34). Bununla beraber, yağımsı buz, açık denizlerde, buz kenarlarından
kilometrelerce uzakta da bulunabilmektedir. Rüzgar hızının 10 m/sn.yi aştığı durumlarda,
dalgalardan dolayı yok olduğundan tespit edilmesi olanaksızdır.
5.4.3
İçsel Dalgalar
İçsel dalgalar, tabanla yüzey arasında oluşan dalgalardır. Bu dalgalar yerçekimi dalgaları
olup okyanus suyu yoğunluğunun dikey değişimleri ile deniz yüzeyinden 10 – 200 m
derinlikte meydana gelmektedir. İçsel dalgaların yüzeydeki deniz seviyesi yüksekliğindeki
etkisi ihmal edilebilir olmasına rağmen, kısa yüzey dalgaları ile etkileşime geçen önemli
yüzey akıntıları oluşturmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, yüzey pürüzlülüğünü arttıran
yakınsak akıntı bölgeleri ve iki dalga arasındaki çukurların sebep olduğu yüzey
pürüzlülüğünü azaltan ıraksak akıntı bölgeleri oluşmaktadır. SAR görüntülerinde, koyu ve
61
parlak bandların oluşturduğu, genellikle kavisli ve birbirinden km.lerce ayrılmış bir görünüme
sahiptir (Şekil 35).
Şekil 35 ERS-2 görüntüsünde içsel dalgalar.
5.4.4 Yağmur Damlaları
Radar sinyalleri genelde, hacim ve yüzey saçılımından meydana geldiğinden, yağış
etkisinin geri saçılımı kompleks bir yapıya sahiptir. Yüzeysel saçılım, öncelikli olarak, Bragg
dalgalarını sönümlendirmekle beraber, birçok farklı faktörün bir araya gelmesinden
oluşmaktadır. Bu sebeple, SAR görüntülerinde yağmurlu bölgeler genellikle, yağışın az veya
hiç olmadığı parlak bölgelerin çevrelediği koyu lekeler şeklinde gözükmektedir (Şekil 36).
Bununla beraber, deniz yüzeyine düşen damlaların sıçraması ve yuvarlak halka halinde dalga
yaratmaları yüzey pürüzlülüğünü arttırmaktadır.
Şekil 36 SAR görüntüsünde rüzgar ve yağmur deseni.
5.4.5 Girdaplar
Kıyı bölgelerine ait SAR görüntülerinde genellikle, orta ölçekli girdapların etkisi iki farklı
formda oluşmaktadır. Bunlar, koyu spiral bölgeler ile yüksek rüzgar hızından kaynaklanan
62
kavisli dalgalardır (Şekil 37). Ancak, anlık okyanus sirkülasyonunu temsil eden bu yüzey
formları, daha kompleks olan rüzgar ve yüzey akıntıları ile karıştırılmamalıdır. Orta ölçekli
girdaplar, 50 – 500 km uzunluğa ve 100 günlük bir periyoda sahiptir.
Şekil 37 ERS-1 görüntüsünde girdap etkisi.
Girdaplar, tüm okyanuslarda görülebildiği gibi, en çok Gulf Stream’de buz bölgeleri
boyunca ve kıyı akıntılarının olduğu bölgelerde görülmektedir. Buz bölgeleri boyunca olan
girdaplar, buz kenarlarındaki yüksek okyanus ve atmosfer etkileşiminden dolayı kolayca
tespit edilebilmektedir. Örneğin, kışın buzun genişleyip büyüdüğü yazında tamamen
kaybolduğu bölgelerde girdaplar genellikle kışın ve baharın erken zamanlarında
gözlenmektedir.
5.4.6 Gemilerden Boşaltılan Yağın Görünümü
Uzaktan algılama teknolojisi ile gemilerden boşaltılan yağ tabakasının gözlenmesinde en
önemli aşamalar, dökülen yağın boşaltımından sonra üzerinde dominant etki gösteren
etmenlerdir. Bunların başında, dökülme anından itibaren tüm yönlere doğru ince bir tabaka
halinde dağılıma sebep olan yayılım etkisi gelmektedir. Ancak, yağ tabakasının yayılım
gösterip dağılacağı limitli alan dökülen yağın cinsine ve miktarına bağlıdır. Fazla miktarlarda
yağ, genelde boşaltımdan sonraki kısa zaman içinde geniş yağ tabakaları meydana
getirecektir. Ancak aynı miktarda olmasına rağmen, yüksek uçuculuğu olan ve deniz suyunda
çözülebilen maddeler içeren yağ atıkları daha az alana yayılmaktadır. Yağ tabakasının en
geniş haline ulaşması, yağın yayılma oranına dayanmaktadır. Farklı yoğunluklarda olmalarına
rağmen çoğu yağ çeşidi deniz yüzeyinde aynı oranda yayılmaya eğilimlidir. Ancak, Bancer C
gibi yüksek yoğunluğa sahip yağlar özellikle soğuk sularda, daha az yoğunluğa sahip olanlara
63
oranla
daha
yavaş
yayılmaktadır.
Yayılma
her
yöne
homojen
bir
şekilde
gerçekleşmemektedir. Özellikle yüksek yoğunluğa sahip yağlarda sıkça yanal kalınlaşmalar
gözlenmektedir. Yağ tabakasının yanal kalınlığı üzerinde rüzgar ve deniz koşullarının büyük
etkisi bulunmaktadır. Bununla beraber, yağın okyanus suyu üzerindeki aktif maddeler ile
karışması da yağ tabakasının bazı bölümlerinin farklı yayılmasına yol açmaktadır. Hollinger
ve Mannela’nın 1984’de farklı yağ cinsleri üzerinde yaptığı kontrollü bir açık deniz
deneyinde, boşaltımdan saatler sonrasında bile yağın %90’ının kalın olan bölgede geri kalan
%10’unun ise toplam yayılım bölgesinde olduğu saptanmıştır. Deşarj edilen yağın durgun
hava ve akıntı olmayan deniz koşullarıki hızı 0.6 m²/sn iken, kalın bölgenin hızının 0.2 m²/sn
olduğu saptanmıştır.
Yasa dışı yağ bırakımı çoğunlukla gemi hareket halindeyken gerçekleştirildiğinden,
geminin arkasından lineer bir iz bırakmaktadır. Bu lineerlik SAR görüntüsü yorumlayıcılarına
yağ tabakası tespitinde önemli bir kolaylık sağlamaktadır. İdeal koşullarda, yani dalgasız ve
sakin deniz koşullarında deşarjın geometrisi geminin rotasını seyretmektedir. Örneğin düz
giden bir geminin bıraktığı yağ tabakası düz bir deşarj şeklini alırken, manevra anında
kıvrımlı açısal bir deşarj olarak gözükmektedir. Eğer yağ tabakası boşaltım devam ederken
görüntülenmiş ise, en yeni olan kısım deşarj boyunca geçen farklı yayılma zamanları
sebebiyle uzatılmış dar bir “V” harfi şeklinde gözükmektedir (Şekil 38). Ancak yayılma hızlı
bir evre olduğundan deşarjdan kısa bir süre sonra yeni boşaltılan kısmın sivriliği
kaybolmaktadır. Böylece gemi rotasında seyrederken meydana gelen boşaltımlarda, sabit
boşaltım oranıyla ve düz bir rota ile, deşarjın şekli yaklaşık olarak bir paralelkenar şeklini
almaktadır.
Şekil 38 15 deniz mili hızla giden bir gemiden boşaltılan 7 ton fuel yağın
simülasyonu (a) Boşaltımın sonuna doğru, (b) Boşaltımdan 2 saat sonrası.
64
Rüzgar ve akıntı olması durumunda bile, desarjın meydana geldiği geniş bölge üzerinde
yağ tabakası, yanlamasına düzenli bir şekle sahip olmakla beraber boşaltım süresi boyunca
sabittir. Yağ döküntüsünün ilk genel şekli, boşaltımdan sonraki bir kaç saat boyunca önemli
bir değişikliğe uğramamaktadır. Ancak, yanlamasına düzenli rüzgar ve dalga alanları,
boşaltımı yapan geminin rotasıyla orantılı olarak, deşarj pozisyonunun sapmasına neden
olmaktadır. Deşarj edilen yağ tabakasının yanlamasına varyasyonlardaki rüzgar veya akıntı
alanlarını geçme durumlarında, yağ tabakasının genel geometrisi değişmektedir (Şekil 39).
Ancak, değişen deşarj geometrisindeki olası lineerlik, yorumlayıcıya ayırt edici bir özellik
olarak yardımcı olmaktadır. Bu, bozucu elemanların gücüne ve yağ atığının yaşına bağlıdır
(Şekil 40). Gemilerden boşaltılan yağ tabakaları için bozucu akıntı ve dalga alanlarının
özellikleri büyük önem taşımaktadır.
Şekil 39 Rasgele bir dalga alanı sebebiyle bozulmaya uğrayan yağ tabakası.
simülasyonu (a) Boşaltımdan 1 saat sonra, (b) Boşaltımdan 3 saat sonra
Şekil 40 Dış etmenler ile zamanla değişen gemi bazlı farklı yağ tabakaları.
65
Akıntısız, sakin deniz koşullarında, durağan bir gemiden yapılan boşaltımda, yayılmadan
dolayı yuvarlak geometriye sahip bir yağ deşarjı görünümü oluşmaktadır (Şekil 41). Rüzgar
ve akıntı durumu, bu koşullarda oluşan yağ tabakası üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Rüzgarın ve akıntının gücüne bağlı olarak, deşarj geometrisi lineerleşebileceğinden, hareket
halindeki bir gemiden boşaltılmış izlenimi verebilmektedir. Bunun gibi durumlarda, boşaltım
anındaki rüzgar ve akıntı varyasyonlarının uydu görüntüleri ile beraber kullanılması, tespit
edilen kırıklığın yorumlanmasında önemli bir role sahiptir.
Şekil 41 Farklı gemi ve hava koşullarındaki yağ tabakası.
Rüzgar ve akıntılar yağ tabakasının sadece geometrik şeklini değil aynı zamanda iç
yapısını da etkilemektedir. Özellikle rüzgar etmeni, hem doğrudan hem de dolaylı olarak
büyük bir etkiye sahiptir (Şekil 41). Rüzgar etkisi ile yağ tabakasının sürüklenerek rüzgar
yönünde toplanması rüzgarın direkt, denizin üst tabakasında meydana getirdiği dinamik
işlemlerden etkilenmesi ise rüzgarın dolaylı etkisidir. Bunlar arasında en önemlisi, rüzgar
yönünde yüzeye yakın girdap benzeri Langmuir dolaşımıdır. Langmuir dolaşımı, yağ
tabakasında, konverjans boyunca yoğunlaşmasını sağlarken diverjans noktasında azaltmakta,
inceltmektedir. Bunun sonucunda yağ tabakası çizgiler halinde dereceli olarak yayılmaktadır.
Oluşan çizgili geometrik yapı, en çok zayıf olan, rüzgara karşı tarafta kendini göstermektedir.
66
6. DİJİTAL GÖRÜNTÜ İŞLEME
Günümüzün gelişen teknolojisi, uzaktan algılanan verilerin pek çoğunun sayısal formatta
kayıt edilmesini sağlamış, kıymetlendirme analizlerine ve sayısal işlemlerin bazı unsurlarına
bağımlı hale getirmiştir. Klasik kıymetlendirmenin veya hedeflerin otomatik olarak
sınıflandırılmasının daha iyi bir tarzda yapılması için; formatlama, verinin düzeltilmesi ve
geliştirilmesini içeren sayısal görüntünün işlenmesi hususu tamamiyle bilgisayarlar vasıtasıyla
yapılabilmektedir. Uzaktan algılanan sayısal görüntüleri işlemek için veri; kayıt edilmeli ve
bilgisayarda kullanılabilecek bir formatta diskte veya CD’lerde depolanmalıdır. Görüntü
verisinin işlenmesini sağlayan uygun donanım ve yazılımları içeren bilgisayarlar “ Görüntü
Analiz Sistemleri” olarak anılmaktadır.
Şekil 42 Görüntü işleme sistem ve bileşenleri.
Şekil 43 Dijital görüntü gösterimi.
67
Görüntü analiz sisteminde kullanılan sayısal görüntünün işlenmesi “görüntü işlemenin ön
hazırlıkları”,
“görüntüyü
geliştirme
(Enhancement)”,
“görüntüyü
dönüştürme
(Transformation)” ve “görüntüyü sınıflandırma ve analiz” olarak ifade edilen 4 safhada
yapılmaktadır. Görüntü işlemenin ön hazırlıkları safhası, ana verinin analizi ve bilgi
çıkarılması için başlangıçta yapılacak işlemleri içermektedir. Bu safha genel olarak
“Radyometrik düzeltme” veya “Geometrik düzeltme” yi kapsamaktadır. Radyometrik
düzeltme; sensörün düzensiz algıladığı ve istenmiyenleri ayıklama veya atmosferik parazitleri
azaltma işlemleridir. Böylece sensör tarafından ölçülen yansıyan veya yayılan enerjinin doğru
olarak temsil edilmesi sağlanır. Geometrik düzeltme ise, meydana gelen geometrik
bozulmaları giderme, verinin gerçek dünya koordinat sistemine (meridyen ve paralel)
dönüştürme işlemlerini kapsar.
Görüntüyü geliştirme safhası, klasik kıymetlendirme ve
analize yardım etmek için görüntünün görünüşünü daha iyi hale getirmeye yönelik işlemleri
kapsar. Bu safhada; değişik özelliklerin ayırt edilmesi için mevcut tonların arttırılması
sağlayan “Kontrast yayılımı” ve özel mekansal paternleri geliştiren veya maskeleyen “Spatial
filtreleme” işlemleri yapılır.
Şekil 44 Orijinal (sol) ve geliştirme işlemi uygulanmış (sağ) görüntüler.
Görüntünün dönüştürülmesi safhasındaki işlemler, görüntüyü geliştirme safhasındaki
işlemlere benzemektedir. Bununla beraber, görüntü geliştirme sadece bir kanallı (bandlı)
veriye uygulanırken, görüntünün dönüştürülmesi işlemleri çok banlı görüntülere tatbik
edilmektedir. Çıkarma, ekleme, çarpma ve bölme gibi aritmetik işlemlerin icra edilmesi
68
sonuçunda, orijinal bandlar çok daha iyi görünüş veren veya bazı özelliklerin ön plana çıktığı
yeni bir görüntüye dönüşür.
Görüntüyü sınıflandırma ve analiz safhasında; sayısal tanıma ve verideki her bir pixeli
sınıflandırma işlemleri yapılır. Sınıflandırma çok bandlı veri setlerine (A) tatbik edilir ve bu
işlemle görüntüdeki herbir pixel parlaklık değerlerinin istatistiki özelliklerine bağlı olarak
özel bir sınıfa veya bir konuya (B) atanır. Sayısal sınıflandırma için değişik metodlar mevcut
olup “Kontrollü” ve “Kontrolsüz” olarak adlandırılan sınıflandırmalar yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Şekil 45 Veriyi sınıflandırma.
6.1
Görüntü İşlemenin Ön Hazırlıkları
Görüntü işlemenin ön hazırlıkları, bazen görüntünün restorasyonuna ve rektifiyesine işaret
etmektedir. Genellikle verinin sensör ve platformdan kaynaklanan radyometrik ve geometrik
bozukluklarının düzeltilmesine gereksinim bulunmaktadır. Radyometrik düzeltme ihtiyaçları;
görüntü alanındaki aydınlatma farklılığı, görünüş geometrisi, atmosferik şartlar ve sensörün
yarattığı parazit’ten (gürültü) kaynaklanmaktadır. Bu sorunların herbiri veriyi algılayan sensör
ve platformun özelliklerine, algılama esnasındaki şartlara bağlıdır. Veriler arasındaki
karşılaştırmayı kolayca yapabilmek için mutlak yayım veya yansıma birimleri olarak bilinen
verinin değiştirilmesine ve/veya kalibre edilmesine gereksinim duyulmaktadır. Optik
sensörler tarafından sağlanan görüntüler arasında aydınlatma ve geometrik farklılıklar;
geometrik model ilişkileri, görüntülenen dünya sathı, güneş ve sensör arasındaki mesafelere
dayanılarak düzeltilmektedir. Bu düzeltme için; farklı tarih ve zamanlarda farklı sensörler
69
tarafından algılanan görüntülerin karşılaştırılmasına veya tek düze aydınlatma şartlarını içeren
bir sensörün sağladığı mozaik tarzındaki çoklu görüntülere ihtiyaç duyulmaktadır.
Şekil 46 Bir sensör tarafından algılanmış mozaik tipi görüntü.
Daha önceki kısımlarda açıklandığı gibi dağılan enerji, atmosferin engellemesi ile
karşılaşmaktadır. Bu dağılmanın engellenmesi sonuçunda sathın aydınlanması azalır veya
engellenir.
Atmosfer
ayrıca,
hedeften
yayılan
sinyallerin
sensöre
ulaşmasını
da
engellemektedir. Değişik metodlar kullanılarak atmosferin engellemesinden kaynaklanan
yetersizlikleri ve bozukluklukları düzeltmek olanak dahilindedir. Gözlenen parlaklık
değerlerinin (sayısal numara) incelenmesini içeren metod vasıtasıyla, örneğin gölgeli sahalar
veya büyük göller (A) gibi çok koyu tondaki hedefler kullanılarak bunlara ilişkin asğari
değerler (B) karşılaştırılabilir.
Şekil 47 Gözlenen parlaklık değerleri.
Düzeltme işlemi, herbir banddaki tüm pixel değerlerinden, belirlenen herbir bandın
gözlenen asğari değerinin çıkarılması ile yapılmaktadır. Bu metod, özelliklerin yapacağı
yansıma faraziyesine dayanmaktadır. Şayet atmosfer açık ise dağılma sıfır olmayacak bir
değerde çok küçüktür. Şayet gözlenen değerler sıfırdan çok büyükse, sorun atmosferik
dağılmadan kaynaklanmıştır.
70
Görüntüler üzerindeki parazitler (gürültüler), sensörün gayrimuntazam algılama veya
cevap verme kabiliyeti ve/veya veri kaydı ve aktarımındaki hatalar nedeniyle meydana
gelmektedir. Görüntüler üzerindeki bu parazitler, şeritler (bandlar) ve düşen hatlar
şeklindedir. Bu parazitler, görüntünün geliştirilmesi veya sınıflandırma safhalarına ilişkin
işlemlere geçmeden önce giderilmelidir.
Şekil 48 Şeritler ve düşen hatlar şeklindeki parazitleri içeren görüntüler.
Landsat MSS’in ilk görüntüleri üzerinde şerit halindeki parazitlere rastlamak olağan idi.
Bu sorun, yörüngedeki değişiklikler ve MSS sensörünün 6 dedektörünün cevap verme
süresinin uygun olmayışından kaynaklanmaktaydı.
Dedektörler arasında yapılan nisbi düzeltme işlemleri sonucunda, bu sorun giderilmiştir.
Düşen hatlar şeklindeki parazitler, tarama hatları boyunca kaybolan veya eksilen veri
nedeniyle meydana gelmektedir. Bu hatlar yerine pixel değerlerini içeren hatların girilmesi ile
sorun çözümlenmektedir.
Uzaktan algılama görüntülerinin nicel uygulamaları için veri; satıhdan yansıyan ve yayılan
gerçek enerjiyi temsil eden ve birimsel ölçümlerin yapılmasına olanak veren sayısal
numaralara dönüştürülür. Bu dönüşüm, sensörün cevap verme kabiliyeti ve analog sinyal
tarzına ilişkin detay bilgileri kullanılarak sağlanmaktadır.
Geometrik bozukluklara; sensör optiklerinin perspektifi, tarama sisteminin hareketi,
platformun hareketi, platformun yüksekliği, hızı, arazinin reliefi, dünyanın kavsi ve dönüşü,
sebep olmaktadır. Bu varyasyonların pek çoğu “sistematik” veya ”tahmin edilebilen”
bozulmalar, sensörün ve platformun hareketini ve platform ile dünyanın geometrik ilişkini
kapsayan doğru bir modelleme ile düzeltilebilmektedir. “sistematik olmayan” veya ”rastgele”
meydana gelen bozulmalar ise, modellenemez ve bu yöntem ile düzeltilemez. Bu yüzden
71
görüntüler, “Geometrik Kayıt” diye tanımlanan işlemlerle, bilinen yer koordinat sistemleri ile
techiz edilir.
“Geometrik Kayıt” işlemleri; görüntünün sıra ve sutünlarına ilişkin koordinatların,
meridyen ve paralel tarzındaki yer koordinat sistemine adaptasyonunu içerir. Bu işlemler için,
görüntü (A) üzerinde kolayca ayırt edilebilecek özelliklere sahip (Yol kavşakları gibi) “Yer
kontrol noktaları (GCP)” (A1, A2, A3, A4) tesbit edilir. Bir harita (B) üzerinde, bu noktaların
(B1, B2, B3, B4) karşılıkları belirlenir. Harita üzerindeki bu noktaların koordinatları tesbit
edilerek, görüntüdeki karşılıklarına ithal edilir. “Görüntü-Harita Kayıt” olarak adlandırılan bu
işlemler sonuçunda görüntü, doğru ölçüm yapılabilen gerçek dünya koordinat sistemine sahip
olur. Bu işlemler görüntü işleme yazılımına sahip bilgisayarlar vasıtasıyle süratle
yapılabilmektedir. Geometrik kayıt işlemleri; coğrafik koordinatları kullanmaksızın veya
kullanarak, “görüntü-görüntü kayıt” olarak adlandırılan, iki görüntü arasında da
yapılabilmektedir.
Şekil 49 Geometrik kayıt işlemleri.
Yer koordinat sistemini içermeyen orijinal görüntüler “Örnekleme” olarak adlandırılan
geometrik düzeltme işlemleri ile düzeltilmektedir. Örnekleme işlemi, bir raster matristen
alınan pixellerin diğer bir matrise uydurulmasıdır. Bu işlemlerle, orjinal görüntüdeki sayısal
pixel değerleri, coğrafik koordinat cinsinden hesaplanarak yeni pixel değerleri belirlenir.
Örneklemede; “Enyakın komşuluk”, “Bilinear enterpolasyon” ve “Kübik katlama” olarak
tanımlanmış örnekleme metodları kullanılmaktadır.
“Enyakın komşuluk” metodu örneklemesinde, orijinal görüntüden alınan pixeller sayısal
olarak düzeltilmiş görüntüdeki en yakın pixel mevkiilerine apadte edilir. Basit bir metod olup
orijinal değerler değişmemektedir. Bununla birlikte sonuçda, bazı pixellerin değerleri çift
72
olarak ortaya çıkmakta bazıları ise kaybolmaktadır. Bu metod genelde, arazi örtüsü tipleri vb.
hususları içeren tematik veride uygulanmaktadır. Bu metodun dejavantajı ise, görüntülerin
parçalı veya eşit dağılmamış ışığı ve gölgeleri kapsamasıdır.
Şekil 50 Enyakın komşuluk metodu örneklemesi.
“Bilinear enterpolasyon” metodu örneklemesinde, orijinal görüntüden alınan 4 pixelin
ağırlıklı ortalaması alınır ve yeni pixel mevkiilerine apadte edilir. Ortalama işlemleri
sonuçunda orijinal pixeller değişir ve görüntü çıktısının tamamiyle yeni olan sayısal değerleri
üretilir. Bu husus arzu edilmemekle beraber, tayfsal tabana dayalı sınıflandırma gibi
uygulama ve analizlerde en iyi sonuçu sağlar.
Şekil 51 Bilinear enterpolasyon metodu örneklemesi.
“kübik katlama” metodu örneklemesinde ise, orijinal görüntüden alınan 16 pixel blokununun
ağırlıklı ortalama mesafesi hesaplanır ve yeni çıktı pixel mevkiine apadte edilir. Bilinear
interpolation ve kubik katlama convolution metodları tamamiyle yeni pixel değerlerini
73
üretmektedir. Bu iki metodun kullanımı ile elde edilen görüntüler, daha keskin bir görünüş
verirler ve nearest neighbour metodunda meydana gelen parçalı ve eşit olarak dağılmamış ışık
ve gölgeleri içermezler.
Şekil 52 Kübik katlama metodu örneklemesi.
6.2
Görüntüyü Geliştirme
Geliştirme işlemleri, görüntünün daha anlaşılmasını ve klasik kıymetlendirmesini
kolaylaştırmak için yapılmaktadır. Sayısal görüntülerin avantajı, görüntüdeki sayısal pixel
değerlerinin ustalıkla yönetilmesine olanak sağlamasıdır.
Her nekadar aydınlatma ve atmosferin etkileri ve sensörün özellikleri radiometric
düzeltme ile giderilse de, görüntü görerek yapılacak kıymetlendirmeye tam olarak hazır
değildir. Uydu platformlarındaki uzaktan algılama sensörleri, hedef/zeminin yaydığı enerjiyi
birleştirecek tarzda dizayn edilmişlerdir. Orman, çöl, kar ve su gibi muhtelif aralıklardaki
hedeflere, elektromanyetik tayfın verdiği cevaplar çok değişiktir. Bu sebepden tüm hedeflerin
optimum parlaklığını ve kontrastlığını sağlayan generik radyometrik düzeltme yoktur.
Böylece, herbir görüntü için parlaklık değerleri aralığının ve dağılımının ayrı ayrı ayarlanması
gerekmektedir.
Ham görüntülerde, sayısal değerlere (umumiyetle 8 bit veya 256 renk seviyeli) ilişkin
uygun aralıkların küçük bir kısmını içeren faydalı bilgiler bulunmaktadır. Kontrastlığı
geliştirmek , orijinal değerlerin değiştirilmesini kapsamaktadır. Daha uygun aralıkların
kullanılması ile hedef ve onun bulunduğu zemin arasındaki kontrastlık farkı arttırılmaktadır.
Kontraslığın geliştirilmesi konusunun daha iyi anlaşılmasına ilişki anahtar, görüntülere ait
histogram konseptinin bilinmesidir.
74
Şekil 53 Histogram, görüntü kapsamındaki parlaklık değerlerini belirten bir grafiktir.
Parlaklık değerleri (0-255) grafiğin x ekseni, bu değerlerin herbiri için oluşan frekanslar
ise grafiğin y ekseni üzerinde gösterilmiştir. Histogram üzerinde grafiksel olarak gösterilmiş
görüntüye ait sayısal değerlerin aralıkları, arzu edilen şekilde düzenlenerek, görüntünün
kontraslık durumu geliştirilmektedir. Görüntünün kontrastlığını ve detaylarını geliştirmek için
bir çok farklı teknik ve metod mevcuttur. Bunlardan en basiti “doğrusal kontrast yayma”
olarak bilinmektedir.
Doğrusal kontrast yayma metodu, görüntünün asgari ve azami parlaklık değerlerine ait alt
ve üst sınırların bir histogram üzerinde gösterilmesini sağlamaktadır. Yapılan uygulama
sonuçunda görüntü tüm mesafeyi dolduracak tarzda esner. Aşağıdaki örnek histogramda
asgari değer 84 azami değer ise 153’dür. İkisi arasındaki 69 seviyelik fark, 256 seviyelik tüm
aralığın 1/3’ünden daha azdır. Linear stretch uygulaması ile, bu küçük seviye farkı doğrusal
olarak 0-255 değerleri arasını tam dolduracak tarzda yayılır.
Şekil 54 Doğrusal kontrasr yayma.
75
Bu kontraslık geliştirilmesi ile görüntüdeki açık tondaki sahalar daha açık tonda, koyu
sahalar ise daha koyu tonda görünecek duruma gelir. Böylece meydana çıkan detaylar
nedeniyle görüntünün kıymetlendirmesi de kolaylaşır.
Şekil 55 Aşırı kontrastlıktaki orijinal görüntü (sol) ve Doğrusal kontrast yayma uygulanarak
kontraslık seviyesi geliştirilmiş görüntü (sağ).
Şayet girdi aralıkları muntazam dağılmamış ise, “doğrusal kontrast yayma” metodu uygun
bir gelişme sağlamayabilir. Bu durumda “Histogram-eşitlenmiş yayılım” metodunun tatbiki
ile daha iyi neticelere erişilir. Bu uygulama ile, detaylar daha iyi gelişmekte ve histogramın
sadece özel kısmındaki bir sahanın kontraslığıda geliştirilebilmektedir. Örneğin; şayet görüntü
bir nehir ağızını içeriyor ve bu sulardaki birikinti veya tortuların incelenmesi isteniyorsa,
Histogram-eşitlenmiş stretch metodu bu isteği karşılamaktadır. Suyun histogramdaki değerleri
40-76 dır. Bu değer 0-255 aralığını tam dolduracak şekilde görüntü esnetilir. Sonuçda tüm
sahaya ilişkin detaylar kaybolurken, suyu içeren sahanın detayları, birikinti veya tortuları
belirtecek tarzda gelişir.
“Mekansal filtreleme”, görüntünün geliştirilmesi için kullanılan diğer bir metoddur.
Görüntüdeki özelliklerin kendilerine özgü mekansal frekanslara dayalı olarak, göze batacak
veya gizlenecek tarzdaki görünümlerini sağlamak için mekansal filitreler kullanılmaktadır.
Mekansal frekans , görüntünün dokusu konsepti ile ilişkilidir. Küçük alanlar üzerinde birbirini
tutmayan ton değişikliklerini içeren kaba dokulu sahalar, yüksek mekansal frekansa sahiptir.
Küçük ton değişikliklerini içeren düzgün dokudaki sahalar ise, düşük mekansal frekansa işaret
etmektedir. Filitreleme işlemi, görüntünün geliştirilmesine yönelik olarak; görünüşü
keskinleştirme veya yumuşatma ve özelliklerin kenarlarını keskin hale getirmek için
yapılmaktadır. Matriks tarzındaki pixellerin merkezindeki pixele bir ağırlık değeri verilir ve
otomatik hesaplamalar sonucunda bu değer azalarak veya artarak görüntününün gelişmesi
sağlanır. Örneğin özelliklerin kenarlarını belirginleştirmek için kullanılan “Katlama özü”
76
tekniğinde kullanılan 5x5’lik matrisin merkezindeki değer 3 ise, uygulama sonucunda 2’ye
düşer. Keza görüntünün görünüşünü keskinleştirmede bu değer 3’den 4’e yükselmektedir.
Böylece görüntüdeki farklı özelliklerin geliştirilmesi veya gizlenmesi sağlanmaktadır.
Şekil 56 Filitreleme işlemi.
“Alçak geçiren filtre” tekniği, radar görüntüleri gibi benzer tondaki tek düze görüntü
sahalarını geliştirmek ve görüntü üzerindeki parazit vb. küçük detayları azaltmak için
kullanılmaktadır.
Şekil 57 Alçak geçiren filtre uygulanmış görüntü.
“yüksek geçiren filtre” tekniği ise, “alçak geçiren filtre” tekniğinin aksine, görüntünün
keskinleştirilmesini ve detayların daha iyi bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamaktadır.
“Yöneltmeli veya kenar arama filtreler” tekniği, yollar veya tarla sınırları gibi doğrusal
özelliklerin daha belirgin olarak görünmesini sağlamak için kullanılmaktadır. Bir istikamete
yönelmiş özelliklerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenmiş bu filitreler, doğrusal jeolojik
yapının tesbitinde faydalı olmaktadır.
77
Şekil 58 Yöneltmeli veya kenar arama filtreler uygulanmış görüntü.
6.3
Görüntüyü Dönüştürme
Görüntüyü dönüştürme, çok bantlı bir görüntünün veya farklı zamanlarda aynı bölgeyi
içerecek şekilde algılanan 2 veya daha fazla görüntü bandlarının yönetimini kapsamaktadır.
Her iki tarzda da, iki veya daha fazla kaynaktan alınan verilerden yeni bir görüntü üretilir.
Böylece, muhtelif özelliklerin veya ilgi alanlarını kapsayan yeni görüntünün, orijinal
görüntülerden daha iyi olarak görünmesi sağlanır. Temelde görüntünün dönüştürülmesi,
aritmetik işlemlere dayanmakta olup, “görüntü çıkarma” olarak adlandırılmış bir teknikle
yapılmaktadır. Bu teknik, farklı tarihlerde algılanan görüntüler arasındaki meydana gelmiş
değişiklerin ortaya çıkarılmasını sağlar. Geometrik olarak rektifiye edilmiş iki görüntüden
birincisindeki pixelin parlaklık değeri, ikincisindeki aynı pixelin parlaklık değerinden
çıkarılır. Takiben 0-255 renk seviyesinin ortalaması olan orta gri tondaki 127 sabit değeri
eklenerek uygun farklıklıktaki yeni görüntü üretilir. Bu tip görüntü dönüşümü, yerleşim
sahalarındaki değişikliklerin ve yok olan orman alanlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır.
Şekil 59 Görüntü çıkarma.
78
Görüntülere çok yaygın olarak uygulanan dönüştürme tekniklerinden biriside “görüntünün
bölünmesi veya tayfsal oranlama” olarak anılanıdır. İki farklı tayf bandından alınan verinin
tayfsal oranlama ile görüntünün geliştirilmesine yönelik konsept aşağıdaki örnekde
açıklanmıştır. Sağlıklı bitkiler; elektromanyetik tayfın yakın ınfrared bölgesinde güçlü bir
yansıma yaparken, göünen kırmızı band da ise güçlü bir emme yapmaktadır. Toprak ve su
gibi diğer satıh örtüsü özellikleri ; yakın infrared ve görünen kırmızı bandlarda hemen hemen
birbirine yakın değerlerde yansıma yaparlar. 7 bandlı Landsat MSS görüntüsünde; yakıninfrared 0.8-1.1 µm, Band 5 deki kırmızı kısım ise 0.6-0.7 µm dalga uzunluklarına sahiptir.
Yakın kızılötesi band değerlerinin kırmızı band değerlerine bölünmesinden ortaya çıkan oran;
bitkiler için 1.0 değerinden daha büyük, toprak ve su için ise takriben 1.0’dır. Bitkilerin diğer
satıh örtüsünden olan bu oransal farklılığı, onların tanınmasında önem taşıyan bir özelliktir.
Diğer tarafdan sağlıksız bitkilerin yakın infrared bölgedeki yansıması yeşil bitkilere göre daha
düşüktür. Bu hususa dayanarak canlı (yeşil) bitkiler ile sağlıksız veya kamuflaj için kesilmiş
bitkileri birbirinden ayırt etmek olanak dahilindedir.
Bitkilerin durumlarına ilişkin analizlere yönelik olarak; muhtelif sensörlerin tayf bandları
arasındaki farkları ve bunların tümünü göz önüne alarak daha kompleks tayfsal oran
uygulamaları yapılmaktadır. Bunlardan yaygın olarak kullanılan ve gelişmiş olanı,
“Normalized Difference Vegatation Index” (NDVI) isimli yöntemidir. AVHRR (Advanced
Very High Resolution Radiometer) ve benzeri sensör görüntülerinin içerdiği, kıtalar ve
küresel
seviyedeki
bitkilerin
durumu,
NDVI
yönteminin
uygulanması
ile
tesbit
edilebilmektedir.
Şekil 60 Kanada (sol) ve Cebelitarık bölgesindeki (sağ) bitki örtüsü görüntüleri (Cebelitarık
görüntüsündeki parlak sahalar, sağlıklı bitkileri göstermektedir).
79
NDVI değerlerini hesaplamada, farklı bandların sayısal numara (Digital Number: DN)
değerleri kullanılır. Bir DN değeri, veri bandındaki bir pixelin sayısal değeridir. Bu değer,
atmosferin ve yer sathının ne kadar enerji emdiğini ve sensöre ne miktar yansımayı
gönderdiğine bağlı olarak değişmektedir. Hesaplama, NDVI = (IR - R) / (IR + R) formülüne
göre yapılmaktadır. Burada IR kızılötesi bandı R ise görünen kırmızı bandı belirtmektedir.
Hesaplamalar sonuçunda bitkiler için 0.1-0.6 pixel değerleri elde edilmektedir. Yüksek değer,
yoğun bitki örtüsüne işaret etmektedir. Bulutlar, kar ve su görünen tayfın kırmızı bandında
çok kuvvetli yansıma yaparlar ve negatif (-) index değeri verirler. Kayalar, çıplak arazi ve
insan yapısı nesnelerin index değeri takriben sıfırdır. Çok bandlı verinin farklı bandları, birbiri
ile oldukça ilişkili ve benzer bilgileri içerirler. Örneğin Landsat MSS’in 4 ve 5 nci
bandlarında (yeşil ve kırmızı), aynı tipdeki satıh örtüsü tiplerine ilişkin yansımalar, hemen
hemen birbirine eşit ve benzer görüntüdedir.
Çok bandlı veri setlerinin istatistiki özelliklerine dayalı görüntü dönüşümü; veri
bandlarının azaltılmasını veya bandlar arasındaki ilişkiyi kullanan metodlarla sağlanır. Bu
dönüşüm metodlarından biriside “temel elemenların analizi” dır. Bu tarz dönüşümün amaçı
veri setindeki bandları azaltmak ve böylece daha fazla bilgi sağlamaktır. Örneğin 7 bandlı
Tematik Mapper (TM) veri setindeki ilk 3 band, tüm bilginin %90’nını içermektedir. Bu 3
bandın bilgileri kullanılarak dönüştürülen görüntü, daha kolay ve etkin kıymetlendirmeye
olanak sağlar.
Şekil 61 Temel elemanların analizi (bandları indirgeme).
80
6.4
Görüntüyü Sınıflandırma ve Analiz
Görüntüyü sınıflandırma, bir görüntü veri setinden anlamlı sayısal konu haritalarını
üretme işlemidir. Klasik anlamda görüntüyü sınıflandırmak ve analiz etmek için,
kıymetlendirme unsurları kullanılmaktadır. Sayısal görüntünün sınıflandırılmasında ise, bir
veya daha fazla tayf bandındaki sayısal numaralarla temsil edilen tayfsal bilgiler kullanılır. Bu
tipdeki sınıflandırma “spectral pattern recognition” olarak bilinmektedir. Su, iğne veya
yayvan yapraklı ağaçlar, mısır ve buğday gibi özel sınıflar veya konular, görüntüdeki pixel
değerlerine atandırılarak istenen sınıflandırma yapılır. Sınıflandırma sonuçunda elde edilen
görüntü, pixellerin oluşturduğu bir mozaik’i (B) içermekte ve “tematik harita” olarak
anılmaktadır.
Şekil 62 Sayısal görüntüyü sınıflandırma ve tematik harita(B).
Sınıflandırma ve analiz için, “bilgi sınıfları” ve “tayfsal sınıflar” arasındaki farkın bilinmesi
gerekmektedir. Bilgi sınıfları; farklı ürün çeşitleri, orman tipleri ve kaya tipleri gibi jeolojik
yapı bilgilerini kapsamaktadır. Tayfsal sınıflar ise, verinin farklı tayfsal bandlardaki parlaklık
değerlerini temsil eden pixel gruplarını içermektedir. Sınıflandırma, verideki tayfsal sınıflar
ile ilgi duyulan özelliğe ait bilgi sınıfının karşılaştırılması ile yapılmaktadır.
Görüntüyü sınıflandırmada; tek bir görüntü veri seti, muhtelif zamanlarda algılanmış birçok
görüntü veya yükseklik değerleri gibi ilave bilgilerden istifade edilir. Sınıflandırma için
yaygın olarak kullanılan “kontrollü sınıflama” ve “kontrolsüz sınıflama” olarak adlandırılmış
2 metod bulunmaktadır.
Kontrollü sınıflandırma, analizcinin kontrolunda uygulanan bir metoddur. Bu metodda,
analizci tarafından tanınan veya hava fotoğrafları, yer bilgileri veya haritalar gibi diğer
kaynaklardan sağlanan bilgilerin yardımı ile tesbit edilen paternleri veya arazi örtüsü
81
özelliklerini temsil eden pixeller seçilir. Tesbit edilen paterne göre bilgisayar benzer
özellikleri ortaya çıkararak sınıflandırmayı yapar. Birkaç özelliğin sınıflandırması
istendiğinde bu metod kullanılmalıdır.
Şekil 63 Supervised sınıflandırma.
Kontrolsüz sınıflandırma, görüntüdeki veriye aşina olunmadığı zamanlarda kullanılan bir
metoddur. Başlangıçta arazi örtüsü tipinin bilinmesi gerekmemektedir. Yapılacak ilk iş, sınıf
sayısının belirlenmesidir. Düşünülenden daha fazla sınıf adedi verilmesi daha iyi bir
sınıflandırma için uygun bir usuldur. Bu sınıflandırma, veri bandlarındaki yansıma
değerlerine bağlı olarak ve benzer pixellerin otomatik olarak tesbit edilmesi sonuçunda ortaya
çıkmaktadır. Takiben bu pixeller sembollere, değerlere veya etiketlere atanır ve istendiği
takdirde, aynı tip sınıflar birleştiirilerek işlem tamamlanır.
Şekil 64 Kontrolsüz sınıflandırma.
82
Kontrollü sınıflandırma, unsupervised sınıflandırma sonucunda üretilen veri setlerini de
kullanabilmektedir. Özellikle çok büyük veri setlerinin sınıflandırılmasında her iki
sınıflandırma metodunun beraberce kullanılması en iyi neticeyi vermektedir. Müşterek
kullanımda kontrolsüz sınıflandırma ile temel sınıflar ortaya çıkarılırken, takiben yapılacak
kontrollü sınıflandırma ile unsupervised sınıflandırma ile tesbit edilmiş sınıfların alt kısımları
da belirlenmektedir.
6.5 Veriyi Bütünleme ve Analiz
Hava fotoğraflarının uzaktan algılamanın analoğ veri kaynağı olduğu dönemlerde,
bunların muhtelif kaynaklardan sağlanan veriler ile bütünleştirilmesi sınırlıydı. Günümüzde,
birçok sensörden algılanan sayısal formattaki veriyi bütünleme, kıymetlendirme ve analiz için
kullanılmakta ve fayda sağlamaktadır. Veriyi bütünleme temelde, daha iyi ve/veya daha fazla
bilgi temin etmektedir. Veri bütünlemede; “farklı zamanlarda algılanan görüntüler", “farklı
çözümlemedeki görüntüler", "farklı sensör görüntüleri" ve “farklı veriler)" bir araya
getirilmektedir.
Şekil 65 Veri entegrasyonu.
Farklı zamanlarda algılanan görüntülerin bütünleştirilmesi ile, dönem içersinde meydana
gelen değişiklikler tesbit edilmektedir. Muhtelif çözümlemelere sahip görüntülerin biraraya
getirilmesi ile, çeşitli uygulamalara imkan sağlanmaktadır. Yüksek mekansal çözümlemeli bir
veri ile, düşük mekansal çözümlemeli bir verinin bir araya getirilmesi sonuçunda; görüntüdeki
mekansal detaylar keskinleşmekte ve özelliklerin ayırımı kolaylaşmaktadır. Örneğin SPOT
görüntülerinden 10 metre çözümlemeli pankromatik bir görüntü ile 20 metre çözümlemeli
83
çokbandlı bir görüntü bütünleştirildiğinde, elde edilen yeni görüntünün mekansal
çözümlemesi 10 metre olmakta ve detaylar gelişmektedir.
Şekil 66 Bütünleştirilmiş 10 ve 20 metre
Bütünleştirilmiş çok bandlı optik veri
çözümlemeli SPOT görüntüsü.
ve radar görüntüsü.
Farklı sensör verilerinin birleştirilmesi ile; ilave bilgiler, arazi örtüsü tiplerini daha kolay
ayırt etme ve özelliklerin bünyesel detaylarının ön plana çıkması sağlanmaktadır. Çok bandlı
optik veri ile radar sensörü görüntülerinin bütünleştirilmesi bu olanağı gösteren iyi bir
örnektir. Birçok sensör verisinin birleştirilmesinde, herbir verinin aynı coğrafik koordinat
sistemine göre rektifiye edilmesi gerekmektedir. Kayıt aynı zamanda diğer yardımcı veri
kaynaklarının, uzaktan algılama verisine entegre edilmesine de imkan vermektedir.
Sayısal Yükseklik Modeli (DEM) veya Sayısal Arazi Modeli (DTM); yüksekti ilişkin
sayısal yükseklik verisi ile uzaktan algılanan görüntüntünün bütünleştirilmesinden oluşmakta
ve arazinin model tarzındaki gerçek durumunu ve eğim değişikliklerini yansıtması açısından
büyük önem taşımaktadırlar. Bu modeller, bir tarafdan sınıflandırmanın doğruluk seviyesini
arttırırken, bundan istifade ile oluşturulan “3 boyutlu perspektif görünüş”, arazinin muhtelif
yönlerden analiz edilmesini sağlamakta ve sivil / askeri amaçlı muhtelif uygulamalara temel
teşkil etmektedir.
84
Şekil 67 3 boyutlu perspektif görünüş.
verilerin birleştirilmesi hususu, bütünleme ve analizin can alıçı noktasıdır. Bu veriler sayısal
ortamda rektifiye edilerek; haritaları güncelleştirme, sayısal toprak tipleri haritası, arazi örtüsü
sınıfları, orman türleri, yol şebekesi gibi uygulamalar için Coğrafik Bilgi Sistemleri olarak
adlandırılan veri tabanlarında depolanırlar.
Şekil 68 Coğrafik bilgi sistemi (GIS).
85
7. KARAR DESTEK SİSTEMLERİ
Karar Destek Sistemleri, bir yöneticiye karar alma sürecinde yardımcı olmak için,
kararların ve işlenen verinin prosedür kümesine dayanan bir model olarak tanımlanır. Karar
destek sistemleri, karmaşık problemleri çözebilmek için tasarlanmış olup, insan zekâsından,
bilgi teknolojisinden ve bilgisayar yazılımlarından faydalanarak sonuç üretirler. Karar destek
dsstemlerinde esas olan kararın alınması değil, kararın alınmasına destek olmaktır. Bilgilerin
toplanması, işlenmesi ve analizine odaklanan sistemlerdir. Karar destek sistemlerini
otomatikleştirmek için yapay zekâ teknikleri (optimizasyon algoritmaları) kullanılabilir. Karar
destek sistemlerinin işleyişi şu şekildedir. Değişik veri kaynaklarından bilgi toplar. Topladığı
bu bilgiler içinden gereksiz verileri süzer ve geriye kalanlar üzerinde düzenlemeler yapar.
Ardından karar alma sürecine etki edecek fonksiyonu oluşturur. Veriler bu fonksiyona göre
değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları sunularak, karar mercilerine karar alma sürecinde
bilgisayar destekli bir sistem aracılığıyla yardım sağlanmış olur.
7.1
Mekânsal Karar Destek Sistemleri
Çok kaynaklı mekânsal veri ve onun analiz sonuçlarına dayalı mekânsal ilişkili
problemlerin çözümünde kullanılan karar vermeye yardımcı sistemlerdir. Mekânsal karar
destek sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri ile karar destek sistemlerinin entegrasyonu olarak
değerlendirilebilir. Mekânsal karar destek sistemleri ile problemleri tanımlamak, çözmek ve
karar vermek için fiziksel süreç modellerini, insani süreç modellerini, kural tabanlı modelleri
ve karar alma modellerini kullanarak, karar vericiye yardımcı olmak için alt sistemler
tasarlanır. Şekil 69’da karar destek sistemleri ile coğrafi bilgi sistemleri arasındaki ilişki
gösterilmektedir.
86
Şekil 69 Coğrafi bilgi sistemleri ve karar destek sistemleri arasındaki ilişki.
7.2
YAKAMOS Karar Destek Sistemi
YAKAMOS(Yardım Arama Kurtarma ve Acil Müdahale Otomasyon Sistemi) masaüstü
ve internet uygulamalarından oluşan bir karar destek sistemidir. Masaüstü uygulaması kurum
içinde görevlendirilecek editör ve analist kullanıcı grupları tarafından veri düzenleme ve
analizleri için kullanılırken, internet uygulamaları kurum tarafından istenilen kurum içi ve dışı
kullanıcılara açılarak daha çok sorgulamalar ve hazırlanan raporların paylaşımı için
tasarlanmıştır.
Deniz kazaları sonrasında oluşacak petrol kirliliği, o bölgedeki ekoloji ve sosyo ekonomik
aktivite üzerinde kalıcı ve uzun süreli etkilere yol açan önemli bir çevre felaketidir. Bu tür
çevre felaketlerinin en az zarar ile atlatılmasında, karar vericilere yönelik olarak güncel ve
doğru veriler ile kurulmuş coğrafi bilgi sistemi (CBS) tabanlı bir karar destek sisteminin
önemi büyüktür. Üç tarafı denizlerle çevrili olması ve stratejik konumu gereği oluşan yoğun
gemi trafiği nedeniyle, kaza olma olasılığının yüksek olduğu ülkemizde bu amaca yönelik
olarak YAKAMOS sistemi oluşturulmuştur.
87
Şekil 70 YAKAMOS sistem mimarisi.
7.2.1 CBS Masaüstü Yazılımı
YAKAMOS için hazırlanan masaüstü uygulama yazılımı Visual Basic programlama
dilinde ArcObjects nesneleri kullanılarak geliştirilmiştir. Geliştirilen fonksiyonların genel
mantığı ArcGIS desktop uygulamasında yer alan eklentiler (extension) mantığı ile aynıdır.
Yani YAKAMOS modülü bir ArcGIS eklentisi olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bunun
yanı sıra geliştirilen ve arayüzde bir buton veya menu linki aracılığı ile ulaşılabilen her
fonksiyon ArcObjects ortamında tekrar kullanılabilen modüler sınıflar (class) olarak
geliştirilmiştir. Dolayısıyla bu fonksiyonları sadece YAKAMOS araç çubuğunda değil
ArcGIS yazılımının herhangi bir yerinde veya VBA ortamında kullanmak mümkündür.
YAKAMOS eklentisi, IExtension ve IExtensionConfig interface’leri üzerine kurulmuş olup
ayrıca IYakamosExt interface’i üzerinden YAKAMOS uygulamasına özel metod ve
property’ler sunmaktadır. Bu genel şemsiye altında aşağıdaki ana sınıflar (araç çubuğu ve
menüler) tanımlanmıştır:
7.2.2 Veritabanı
YAKAMOS kapsamında hazırlanan tüm mekansal ve mekansal olmayan veriler ESRI file
geodatabase formatında hazırlanmıştır. Bakanlık bünyesinde sağlanacak Oracle kullanıcı
lisansı ile istenildiğinde SDE geodatabase formatına dönüştürülebilir. Petrol yayılım modeli
için gerekli olan rüzgar ve akıntı verileri bu veritabanına dahil edilmeyerek ve belirlenen
klasör yapısında saklanmaktadır.
88
7.2.3 FTP Sunucu
FTP sunucu petrol yayılımı modelinde yer alacak verilerin transferi için kullanılacaktır.
Rüzgar bilgileri NETCDF formatında 8 saat aralıklarla Devlet Meteoroloji Müdürlüğü
tarafından bakanlığın belirlediği FTP adresine Şekil 64’te verilen mimariye uygun olarak
gönderecektir.
7.2.4 Petrol Yayılım Modeli
Petrol yayılım modeli olarak ASA tarafından geliştirilen ve ArcGIS masaüstünün bir
eklentisi olarak çalışan oilmap adlı yazılım kullanılmaktadır. Bu model üzerinde herhangi bir
düzenleme yapılmayacaktır. FTP sunucudan gelecek olan meteorolojik veriler ile daha
önceden tüm denizlerimiz için aylık ortalamalar halinde hazırlanan akıntı bilgileri modele
girdi sağlacak şekilde ilgili klasörlere toplanmıştır.
7.2.5 Güvenlik
Masaüstü ve internet uygulamalarının her ikiside kullanıcı adı ve şifre ile çalışmaktadır.
Bunların dışında gerekli olan güvenlik mekanizmaları özellikle de internet uygulamaları için,
Bakanlığın güvenlik sisteminden ve uygulamalarından yararlanılacaktır. Gerçek sistem
Bakanlığın çalışma ortamında kurulurken dağıtık yapıda bir mimari ve bunu destekleyecek
güvenlik mekanizmaları kullanılması gerekir.
7.2.6 Raporlar
YAKAMOS sisteminde statik ve dinamik raporlar olmak üzere iki farklı yapıda rapor
bulunmaktadır. Statik raporlar, proje kapsamında tek seferliğine üretilmiş (genellikle
klavuzlar) değişmeyen raporlar olup, pdf formatında saklanacak ve masaüstü ve internet
uygulamalarından ulaşım sağlanacaktır. Dinamik raporlar ise, CBS ortamında oluşturulmuş
ve güncellenen verilere ve oluşan kazalara göre farklılık gösteren değişken raporlar olacaktır.
Karar destek sistemi ile uzaktan algılama sisteminin birlikte kullanılması sonucu meydana
gelen kirliliklerin daha hızlı tespit edilmesini sağlayacak bu da denizlerimizdeki kirlilik
oranının azalmasına olumlu katkıda bulunacaktır. Uzaktan algılma sisteminden alınan veriler
YAKAMOS sistemine aktarılarak dökülmenin simülasyonu yapılabilir ve müdahele edilecek
nokta önceden tahminedilebilir.
89
Şekil 71 Kirliliğin meydana geldiği nokta.
Şekil 71'de görüldüğü gibi Marmara denizinde boğaz yakınlarında meydana gelen bir petrol
türevi sızıntısı tespiti yapıldıktan sonra YAKAMOS karar destek sistemi ile etkileyeceği alan
tahmini yapılmaktadır. Bu tahminin doğruluğunda en önemli parametreler boğazdaki akıntı
bilgisi, deniz suyu sıcaklık bilgisi, rüzgar bilgisi, dökülen yağın cinsi ve miktarıdır. Dökülen
yağın cinsi ve miktarı alınan radar görüntüsünden ve radar sistemini destekleyen sistemlerle
elde edilebilir.
Şekil 72 Kirliliğin yayılımının durduğu yer.
tahmin işlemi tamamlandıktan sonra kirliliğin ne yönde ilerleyeceği ve nereleri etkileyeceği
tahmini tamamlandıktan sonra raporlama araçları kullanılarak etkilenen doğal koruma
alanlarına ait yada ekonomik tesisler ve faaliyet alanları gibi alanlara ait raporlar alınabilir ve
buraların korunmasına yönelik tedbirler ivedilikle alınabilir.
90
Şekil 73 Etkilenen alanları içeren raporlar.
Durumun kritikliği göz önünde bulundurularak tercih edilecek alanlar arasında öncelik
sıralaması yapılıp doğabilecek zararlar en aza indirilebilir.
Ayrıca konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli verilerin paylaşılması amacı ile sonuç
raporları internet ortamında daha önceden tanımlı kullanıcılara iletilebilir.
91
8. SONUÇ VE ÖNERİLER
Son yıllarda, tüm dünyada olduğu gibi, deniz kirliliği ve kıyıların kullanımı ile ilgili
sorunlar ülkemizde de gittikçe artmaktadır. Deniz ve iç sularımız gerek yanlış yapılaşma,
endüstriyel, evsel ve akarsuların taşıdıkları atıklar, gerekse deniz ulaşımı ve kazaları
nedeniyle sürekli kirlenmektedir. Denizlerimizin başta balıkçılık olmak üzere kullanım
olanaklarını azaltan veya kalitesini negatif yönde etkileyen yağ tabakası kirliliğinin
engellenmesi, azaltılması ve mücadele edilmesine yönelik yasal düzenlemelerin yapılması ve
operasyonel izleme sistemlerinin kurulması gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak başta
gelişmiş ülkeler olmak üzere son yıllarda yağ tabakalarının izlenmesi ve yönetiminde uzaktan
algılama teknolojisi başarıyla kullanılmaktadır. Yeryüzü gözleme sistemleri deniz kirliliğinin
gerek operasyonel (rutin) izlenmesi, gerekse geniş alanları gözleme imkanı veren sinoptik
kapsama alanına sahip olması nedeniyle tercih edilmektedir. Özellikle bulut ve aydınlanma
koşullarından bağımsız olarak görüntü alabilen Yapay Açıklıklı Radar (SAR) sistemleri,
doğrudan kirlilik izlemesinin yanı sıra, dolaylı olarak elde edilen dinamik özellikler (akıntı, iç
dalgalar, girdaplar vb.) veya deniz yüzeyi rüzgar alanına ait (saptanan kirleticilerin
değişiminin ve takibinin modellenmesinde gerekli olan) bilgiler nedeniyle etkin bir araç
olarak kullanılmaktadır.
Ülkemizde henüz uydu teknolojisinin yeteri kadar gelişmemiş olması, özellikle gözlem
uydularının azlığı, başlangıç yatırım maliyetlerinin yüksek olması(140 milyon TL), fırlatma
teknolojisine sahip olunmaması, çeşitli nedenlerle iletişimin kesilmesi veya çok düşük bir
ihtimalde olsa kullanılamaz duruma gelmesi, arıza durumunda tamirinin imkansız denilecek
derecede olması, kullanılacak optik algılayıcıların üretiminin yurtiçinde yapılamıyor olması,
petrol sızıntısının olduğu anda uydunun konumu gibi nedenlerden dolayı denizlerimizdeki
kirliliğin tespitinde tek başına kullanılmasını neredeyse imkansızdır. Maliyetlerin düşürülmesi
için hava araçlarına monteli SAR kullanımı, bu radarların askeri amaçlarla dahi olsa
ülkemizde
üretilebiliyor
olması,
petrol
sızıntısını
algılayabilecek
şekilde
yeniden
tasarlanabilecek olması ve geliştirilmeye müsait olması, dışa bağımlılığı azaltacak olması,
bakım ve ilk yatırım maliyetlerinin düşük olması, diğer algılayıcılar ve sistemlerle uyumlu
çalışabilir olması gibi nedenler SAR ların tercih edilmelerini arttırır.
Ülkemizde kullanılacak sistemde; EMSA'nın Radarsat-2 ve Cosmo-Skymed-2 gibi SAR
radar uydularından ücretsiz olarak sağladığı uydu görüntüleri kullanılmalıdır, ancak bu
92
uyduların ülkemiz denizlerini kapsayan görüntü sayısı ayda 8 ila 16 arasında değişmekte olup,
eğer bir kirlilik varsa görüntüler 30 dk ile 1 saat arasında ilgili birimlerimize ulaşmaktadır.
Bundan dolayı tek başına kullanılması yetersizdir. Gerekli protokol ve çalışmalar yapılarak
Sahil Güvenlik Komtanlığı'nın denizlerdeki güvenliği arttırmak amacıyla envanterine dahil
etmiş oluduğu üzerinde SLAR radarların, IR/UV algılayıcıların, kamera sistemlerinin
bulunduğu Meltem uçakların sisteme dahil edilmesi ve uçuş planlarını EMSA' dan görüntü
alınamayan günlerde yapılacak şekilde ayarlanması tespit edilen kirlilik sayısını artıracaktır.
Meltem uçaklarının sayısı sınırlı olduğu için ve farklı bölgelerde görev yapmalarından dolayı
bu uçaklarla tüm denizlerimizdeki kirliliklerin tespit edilmesi imkansızdır. Sisteme kirlilik
tespitini artırmak amacıyla SAR radar, IR/UV algılayıcılar ve optik kameralar monte edilmiş
uçaklar eklenmelidir, tercih edilecek bu hava araçlarında ANKA gibi yerli üretim insansız
hava araçları da kullanılabilir. Son olarak sisteme GTYS'nde test aşamasında olan kirlilik
algılayıcı özelliğe haiz kule monteli seyir radarlar da entegre edilerek gelişmiş bir sistem elde
edilmiş olacaktır. Böylece kirlilik tespiti, kirliliğin yayılımının izlenmesi, yoğunluğunun ve
türünün tespit edilmesi mümkün olacaktır. Bu da petrol sızıntısına müdahale planlarının
yapılmasında hayati bir kavram olan sürenin kısalmasını ve daha başarılı bir müdahalenin
yapılmasını sağlayacaktır. Ayrıca sisteme CBS tabanlı sistemler de eklenerek petrol sızıntısı
risk
haritaları,
petrol
sızıntısı
konum
haritaları,
petrol
sızıntısı
rota
haritaları
oluşturulabilecektir.
Gelecekte sistemin geliştirilmesine yönelik olarak; her tür hava koşulunda ve her zaman
kesintisiz görüntü elde etmek için uçakların uçuş periyotlarının optimum olacak şekilde
belirlenmesine yönelik, kirlilik haritaları çıkarılarak sistemin daha verimli ve düşük maliyetli
çalışabilmesini sağlayan yeni algoritmalar geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılabilir.
Başlangıçta petrol sızıntısının tespiti için kullanılacak sistem zamanla diğer unsurlarla tespit
edilen petrol sızıntılarının doğrulanması içinde kullanılabilir, bu konuda üzerinde çalışma
yapılabilecek başka bir alandır. AIS sistemi sisteme entegre edilerek kirlilik kaynağı olası
gemiler tespit edilerek karasularımızda olması durumunda bu gemilere gerekli cezai işlemin
uygulanmasıda sistemin caydırıcılığını artıracaktır. Karasularımız dışına çıkmış olan
gemilerin ise bir sonraki varış noktalarında denetlenmeleri için idareler arası işbirliğinin
arttırmasına yönelik çalışmalar gerekmektedir.
93
Meydana gelen yasa dışı yağ deşarjlarının günümüzde kayıtlarının olmaması, bu konuda
çok yararlı olabilecek ve veri bankası olarak kullanılabilecek hiçbir istatistiksel verinin
olmayışına ve aynı zamanda kirleticilere hiçbir yaptırımın uygulanamamasına neden
olmaktadır.
Meksika körfezinde meydana gelen ve resmi açıklamalara göre yaklaşık 5 milyon varil,
resmi olmayan kaynaklara göre ise tahminen 20 milyon varil petrolün körfeze dökülmesine
neden olan kaza erken uyarı sistemlerinin ve sonrasında yapılacaklar konusunda analistlere
yardımcı olması bakımından karar destek sistemlerinin ne kadar önemli sistemler olduklarını
birkez daha göstermiştir. Üç tarafı denzilerle çevrili ve yoğun deniz trafiğinin olduğu
ülkemizde de yasal olmayan yağ deşarjlarının saptanması ve izlemesine yönelik operasyonel
uzaktan algılamalı sistemlerin kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılması gerekmektedir.
Konulacak bir erken uyarı sistemi ile gerek yasal olmayan deşarjlar gerekse tanker kazaları
nedeniyle oluşan çevre kirliliğine en kısa sürede müdahele sağlanarak olası maddi ve dolaylı
olarak manevi zararların önüne geçilmesi sağlanacaktır. Bununla beraber, yağ deşarjının
erken saptanımı, kirleticinin de tespit edilmesi yönünde bilgi sağlayabileceğinden bu yöndeki
caydırıcılık etkisi yasal olmayan yağ deşarjlarının azalmasını sağlayacaktır.
Bakanlığımız bünyesinde kullanılmakta olan karar destek sistemi ile entegre edilmiş bir
radar uzaktan algılama sistemi sayesinde meydana gelen kirlilik olaylarının verileri
tutulabilecek böylece gerekli istatistik ve analiz çalışmalarına alt yapı sağlanacaktır. Ayrıca
bu verilerden yola çıkılarak mevcut denizlere ait canlı bilgileri, türler, ekonomik tesis ve
faaliyet alanları, doğa koruma alanları gibi bilgiler güncellenebilecektir. Denizlerimize ait
sayısal kirlilik haritaları oluşturulabilecek ve diğer verilerin ışığında deniz taşımacılığında
yapılacak düzenlemerde duyulacak çevre koruma içerikli ihtiyaçlar tespit edilebilecektir.
Bu tez çalışmasında da görüldüğü gibi çok sayıda gerçek zamanlı farklı radar verilerinin
kullanımı ile denizlerdeki olası yağ tabakasını belirlemek mümkündür. Bu bağlamda hava
araçlarına monteli SAR radar bazlı hibrit operasyonel izleme sisteminin acil kurulması
ülkemiz içinde büyük önem taşımaktadır. Bu sistem, turizm açısından önemi her sene
artmakta olan ülkemize hem ekonomi ve sosyal açılardan önemli yararlar sağlayacak, hem de
hız ve geniş görüş alanı nedeniyle konvansiyonel yöntemlerle yapılması sık ve kolay olmayan
denetimleri mümkün kılacaktır.
94
KAYNAKLAR
1. Allan, T.D. 1983, Satellite microwave remote sensing, Chichester, West Sussex: E.
Horwood ; New York. 526 pages.
2. Aranof, S. 2005. Remote Sensing for GIS Managers, ESRI Press, California, USA
3. Bertacca, M., Berizzi, F., Mese,E. D. 2005, A FARIMA-Based Technique for Oil Slick
and Low-Wind Areas Discrimination in Sea SAR Imagery, IEEE Transactıons On
Geoscıence And Remote Sensıng, Vol. 43, No. 11, pp.2484- 2493.
4. Brekke C., Solberg A. H.S. 2005, Oil spill detection by satellite remote sensing, Remote
Sensing of Environment, Vol. 95, pp. 1–13. Espedal, H. A., Johannessen, O. M. 2000,
Detection of oil spills near offshore installations using synthetic aperture radar (SAR).
International Journal of Remote Sensing, Vol. 21, No. 11, pp. 2141–2144.
5. Cumming, I. G., 2005. Digital Processing of Synthetic Aperture Radar Data, Artech
House, Boston. Ferraro, G., Bernardini, A., David, M., Meyer-Roux, S., Muellenhoff, O.,
Perkovic, M., Tarchi, D., Topouzelis, K., 2007. Towards an operational use of space
imagery for oil pollution monitoring in the Mediterranean Basin: a demonstration in the
Adriatic Sea. Marine Pollution Bulletin 2007 (54), 403–422.
6. D. Lindberg and T. Wahl., 1995. “Automatic screening of SAR images for slick
detection,” Tech. Rep., Norwegian Defence Res. Establishment,
7. Gough, P. T., and Hawkins, D. W., 1997. Imaging Algorithms for a Strip- Map Synthetic
Aperture Sonar: Minimizing the Effects of Aperture Errors and Aperture Undersampling,
IEEE Journal of Oceanic Engineering, 22, 27 – 39.
8. Gonzalez, R. C., Richard E. W. 1992, Digital Image Processing, Addison- Wesley
Publishing Co, 716 pages. Lee, Jong-Sen. 1980, Digital Image Enhancement and Noise
Filtering by Use of Local Statistics, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine
Intelligence, Vol. PAMI-2, No.2, pp. 165-168.
9. Gürmen, G., 2003. Yapay Açıklıklı Radar (SAR) ile Görüntü Oluşturma, Yüksek Lisans
Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
10. K. Weisteen, A. Solberg, and R. Solberg. Aug. 1993, “Detection of oil spills in SAR
images using a statistical classification scheme,” in Proc. IEEE Symp. Geosci. Remote
Sensing (IGARSS), Tokyo, Japan, , pp. 943–945.
11. Kent, S., 2000. Uzaktan Algılama.
95
12. Lennon, M.; Thomas, N., Mariette, V., Babichenko, S., Mercier, G. 2005, Oil slick
detection and characterization by satellite and airborne sensors: experimental results with
SAR, hyperspectral and lidar data, Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS
'05. Proceedings. 2005 IEEE International, Vol. 1, pp. 1-4.
13. LILLESAND, T. M. 1990: Remote Sensing and Geographic Information Systems, Forest
Science, Chapter 13
14. Lillesand, T.M. and Kiefer, R.W., 2000. Remote Sensing and Image Interpretation, John
Wiley and Sons. Inc., USA
15. Nirchio, F., Sorgente, M., Giancaspro, A., Biamino, W., Parisato, E., Ravera, R., Trivero,
P., 2005. Automatic detection of oil spills from SAR images. International Journal of
Remote Sensing 26 (6),1157–1174.
16. Solberg, A., Storvik, G., Solberg, R., Volden, E., 1999. Automatic detection of oil spills in
ERS SAR images. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 37 (4),1916–
1924
17. Sziebig, G. Solvang, B., Korondi, P. (2008). Image Processing for Next-Generation
Robots, Computer Vision, 429-440.
18. Tarchi, D.; Bernardini, A.; Ferraro, G.; Meyer-Roux S.; Muellenhoff, O.; Topouzelis, K.
Satellite Monitoring of Illicit Discharges from Vessels in the Seas around Italy 19992004. European Commission Report EUR 22190 EN, 2006.
19. Taşkın,K; Çölkesen,İ Uzaktan Algılama Teknolojileri ve Uygulama Alanları.
20. T. I. Bern, T. Wahl, T. Anderssen, and R. Olsen, 1993., “Oil spill detection using satellite
based SAR; Experience from a field experiment,” Photogramm. Eng. Remote Sensing,
vol. 59, pp. 423–428, 1993.
21. Topouzelis, K., Karathanassi, V., Pavlakis, P., & Rokos, D. (2008). Dark formation
detection using neural networks. International Journal of Remote Sensing, 29, 4705−4720
22. Wu, W., Yang, J. (2009). Semi-Automatically Labeling Object in Images, IEEE
Transactions on image processing,18(6), 1340-1349.
23. Xiaojing, L., Linlin G., Zhe,H., Hsing-Chung, C., The 2009 Montara Oil Spill in The
Timor Sea As Observed By Earth Observation Satellites
24. Yang, X.Q., Li, M. (2002). Using Hopfield Neural Network and 2D Evolutionary
Operators to Detect Image Edge,Proceedings SPIE: International Society for optical
Engineering, 4221, 292-295.
96
İNTERNET KAYNAKLARI
1. http://blogs.mathworks.com/loren/2010/05/06/oilslick/
2. http://emsa.europa.eu/emsa-documents/latest.html
3. http://emsa.europa.eu/operations/cleanseanet.html
4. http://en.wikipedia.org/wiki/MARPOL_73/78
5. http://sea-hawk.com/cases/Captains-experience/
6. http://www.amstat.org/publications/index.cfm
7. http://www.asascience.com/software/oilmap/index.shtml
8. http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop
9. http://www.imo.org/Publications/Pages/Home.aspx
10. www.istanbul.edu.tr/eng2/jfm/UA/4.pptx
11. http://www.mam.gov.tr/CE/index.html
12. http://www.seadarq.com/en/products/products-2
13. https://csndc.emsa.europa.eu
14. www.itopf .com/inf ormation-serv ices/data-and-statistics/statistics/
15. www.mdpi.com/journal/sensors
16. www.miros.no/sider/miros.asp?NodeID=805&PlaID=
97
ÖZGEÇMİŞ
Doğum Tarihi: 15/02/1980
Doğum Yeri: Sivas
Lise: (1994-1998) Sivas Anadolu Öğretmen Lisesi
Lisans: (2000-2006) İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği
Çalıştığı Kurum: (2007-2010) Türk Telekom A.Ş Genel Müdürlüğü
(2010- devam ediyor) Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı
98
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
83
File Size
3 873 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content