close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans Programlarına Yurtdışından

embedDownload
T.C.
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz lisans programlarında öğrenim görmek üzere
Yurtdışından başvurmak isteyen öğrenciler ile ilgili olarak;
Aşağıda Tablo 1’de belirtilen “Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrencilerin Seçiminde Dikkate
Alınacak Uluslararası Başarı Sınavlarına Ait Alt Sınır Puanlarını aşanlardan,
a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:
1) Yabancı uyruklu olanlar,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının
Türk Vatandaşlığı uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi
olduklarını belgeleyenler,
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu
durumdaki çift uyruklular,
4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar
(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar
dahil)
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE
AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,
Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrenci kontenjanları için başvuruda bulunabilirler,
b) Adaylardan
1) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2) K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL
sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt
yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular,
(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin
tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde
bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej
ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip
olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde
tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular,
Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrenci kontenjanları için başvuruda bulunamazlar.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1. Başvuru Formu
2. Lise Diplomasının noter onaylı kopyası: (İngilizce ya da Türkçe olmalıdır). NOT:
Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu
gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da ülkelerindeki Türkiye
Büyükelçiliği'nden alınabilecek "Denklik Belgesi" kayıt sırasında istenecektir.
3. Resmi Transkript (Not Dökümü): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını (Lise
1, Lise 2, Lise 3) gösteren ve Lise Müdürlüğü ve TC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
onaylanmış resmi transkriptlerini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir.
Transkript İngilizce veya Türkçe değilse bu dillere çevrilmiş onaylı kopya da transkriptle
birlikte sunulmalıdır.
4. Sınav Sonuç Belgeleri : SAT(son iki yıl içinde girilmiş) ve eşdeğeri (GCE, ACT,
Tawjihi, vb.) sınav sonuç belgeleri aslı veya noter onaylı kopyası
5. Başvuru Ücreti Makbuzu: Başvuru ücretinin (iade edilmeyecektir) üniversitemiz
hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuz.
6. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
7. Üzerinde alıcı ismi ve adresi yazılı pullu zarf
BAŞVURU ÜCRETİ:
Yüz Türk Lirası (100.-TL) dır. (Başvurulan her bölüm için ayrı ayrı)
Üniversitemizin Akbank Zincirlikuyu Şubesindeki 102800 nolu hesabına Türk Lirası olarak
yatırılacaktır. (Şube kodu 436 IBAN TR48 0004 6004 3688 8000 1028 00) (Makbuzda Ad,
Soyad ve YÖS ibareleri belirtilecektir.) (İade edilmeyecektir.)
BAŞVURU TARİHLERİ:
Başlama: 30 Haziran 2014
Bitiş: 25 Temmuz 2014
Bu tarihten sonra yapılan başvurular ve postada meydana gelecek gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
BAŞVURU ADRESİ:
Başvurular aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla yapılır.
İstanbul Bilim Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Büyükdere Cad.No:120
34394 Şişli-İSTANBUL
DEĞERLENDİRME:
Adayların başvuruları, Fakülte/Yüksekokul Dekan/Müdürlerinden oluşturulan Yurt
Dışından Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Komisyon, seçim ve
sıralama amacı ile ek olarak mülakat da yapabilir. Mülakat yapılmasına karar verilmesi halinde,
mülakat tarihi üniversitemiz internet sayfasında duyurulacaktır.
EĞİTİM DİLİ:
Üniversitemizde eğitim dili Türkçe’dir.
NOT:
1. Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tümüyle İstanbul Bilim
Üniversitesi’nin yetkisindedir. İstanbul Bilim Üniversitesi kontenjanları doldurup
doldurmamakta serbesttir.
2. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmek anlamına gelmez.
3. Başvurusu kabul edilen adaylara İstanbul Bilim Üniversitesi tarafından bir kabul mektubu
gönderilecektir. Başvuru sonuçları internet sayfası, ilgili fakülte/yüksekokulda ve İstanbul Bilim
Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında ilan edilir.
4. Adayların, bu kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye
Büyükelçiliği'ne giderek "Öğrenim Vizesi" almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye'ye giriş
yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.
Türkiye’de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi’ni İl Emniyet Müdürlüklerinden alırlar.
5. Adaylar, başvurma belgesine yazdıkları bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Yanlış
beyanda bulunma, başvurma belgesine başkasının fotoğrafını yapıştırma gibi davranışlar halinde,
yapılmış ise kayıt iptal edilir ve bununla ilgili yasal ve idari işlem başlatılır.
BAŞVURU FORMU-KONTENJANLAR-KESİN KAYIT BELGELERİ
Başvuru Formu (Tıklayınız)
Kontenjanlar (Tıklayınız)
Kesin kayıt belgeleri (Tıklayınız)
Kesin kayıtlar 1-5 Eylül 2014 tarihlerinde yapılacaktır.
Tablo 1: Yurt Dışından Gelecek Öğrencilerin Seçiminde Dikkate Alınacak Uluslararası
Başarı Sınavlarına Ait Alt Sınır Puanları (2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren)
1. GCE (General Certificate Education)
Matematik 1 A Level ve Fizik,
Kimya ve Biyoloji’den herhangi
ikisinden 2 A Level
Diğer En az 3 konuda 3 A Level
2. SAT 1 ( Scholastic Assessment Test)
En az 500’ü matematik olmak üzere
toplam 1000
3. ACT (American College Test )
Tıp
Mathematics-Science 24
Fen-Edebiyat Mathematics-Reading 22
Yüksekokul Mathematics-Science veya
Mathematics-Reading 21
4. IB ( International Baccalaureate)
Diploma notu
5. Baccalaureat Libanais (Lübnan Bakaloryası)
Fen Dalı ( Scientific Stream) Diploma Notu
Tıp
15
Fen Edebiyat
14
Yüksekokul
13
6. Tawjihi (Ürdün ve Filistin)
Fen Dalı ( Scientific Stream) tüm deslerden
alınan sınav notu ortalaması
Tıp
90
Fen Edebiyat
80
Yüksekokul
70
7. Al-Shahada-Al Thanawiyya-Al-Amma
Fen Dalı ( Scientific Stream) nda 240
üzerinden
Tıp
200
Fen-Edebiyat
190
Yüksekokul
180
( Suriye Baccalaureate)
Tıp
28
Sayısal puan 750 üzerinden
Tıp
540
Fen Edebiyat
520
Yüksekokul
500
9. ABITUR (Genel Alman Yüksekokul Yeterliliği)
En fazla
3
8. Gaokao ( Çin Halk Cumhuriyeti
Üniversite Giriş sınavı)
10. Matura
Diploma Notu en az
2
11. Fransız Bakaloryası
Diploma Notu en az
10
12. İran lise diploma notu
Tıp
Diplome Debirestan
ortalaması en az
18/20
ve
Pişdaneşgahi bitirme
notu en az 18/20
13. TCS
Fen-Edebiyat
Diplome Debirestan
ortalaması en az
17/20
ve
Pişdaneşgahi bitirme
notu en az 17/20
Yüksekokul
Diplome Debirestan
ortalaması en az
16/20
ve
Pişdaneşgahi bitirme
notu en az 16/20
Tıp
Fen Edebiyat
Yüksekokul
60
55
50
Bir önceki yılın
taban puanı
5 üzerinden 3 ve
14. ÖSS Sınavları (YGS/LYS)
15. Azerbaycan Certificate of Complete
Secondary Education
TQDK (Azerbaycan Ulusal Üniversite Giriş
Sınavı
Tıp
Fen Edebiyat
Yüksekokul
Başvurduğu
programla ilgili
alanda 700 üzerinden
en az
600/700
500/700
500/700
16. Letonya Lise Bitirme Notu
En az 6
17. Litvanya Brandos Atestatas/ Certificate of
Maturity
18. Moldova Diploma de absolvire a
invatamintului mediu general (Bakalorya
Sınavı)
En az 6
19. Özbekistan Certificate of Secondary
Education/ Attestat o srednem brazovanii
20. Rusya Federasyonu
Rusya Attestat/Certificate of Secondary
Education
EGE (Russian National School Exam)
Rusya Federasyonu Merkezi Devlet Sınavı
(Unified State Exam-EGE)
Başvurulan
programla ilgili
olmak üzere en az iki
sınavdan 10
üzerinden en az 7
5 üzerinden 3
5 üzerinden 3 ve
Toplam 4 konuda en
az 280 puan veya
En az ikisi
başvurulan program
ile ilgili olmak üzere
üç konuda ortalama
% 80
21. Türkmenistan Lise Bitirme Diploması
(Attestat o Srednem Obrazovanii)
5 üzerinden 3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
112 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content