close

Enter

Log in using OpenID

DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

embedDownload
KPSS
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
GENEL YETENEK
GENEL KÜLTÜR
DENEME
SINAVI
11
ÇÖZÜM
KİTAPÇIĞI
Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti
GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA
Tel: (0312) 229 84 94
Web: www.yaklasimkitap.com - www.yaklasimkitabevi.com
e-posta: [email protected]
DENEME - 11
1.
GENEL YETENEK / ÇÖZÜMLERİ
6.
“Onlar, kişilikleri harlı ateşte pişmiş, türlü düşüncelerin
örsünde dövülerek biçimlenmiş kişilerdi” cümlesinde
geçen “harlı ateşlerde pişmek” sözünde pişmek sözcüğü olgunlaşmak anlamıyla kullanılmıştır. Parçadan
da deneyim kazanmak,olgunlaşmak anlamlarını çıkarabiliriz.
Parçanın ikinci cümlesinde “(II) Yazar, hazırladığı dosyayı kitaba dönüştürmesi için yayıncıya gönderir” söz
edilirken B seçeneğinde yazarın kitabına nasıl şekil
verdiği anlatılmıştır. Parçanın ikinci cümlesinde yazarın kitabını yayıncıya göndermesinden söz edilmiştir.
CEVAP: B
CEVAP: A
7.
2.
“Bu yazarımızın eserlerinde kullandığı sözcüklerin
kendine özgü bir sesi, bir rengi var” cümlesinde geçen
“sözcüklerin kendine özgü bir sesi,bir rengi var” sözünde sözcüklerin kendine has olduğu, yazarın eserinde
kullandığı sözcüklerin farklı olduğu belirtilmiştir. Buradan da “Yeni anlamlar içeren bir yönünün olduğu” yargısına ulaşırız.
Parçanın birinci cümlesinde “bölgenin tarihi” sözü belirtili isim tamlamasıdır. İkinci cümlesinde “,etmek” sözcüğü isim fiildir. Üçüncü cümlede yüklem “var” sözcüğüdür, bu cümle kurallı isim cümlesidir. Dördüncü cümlede “tapınağı” sözcüğünde ünsüz yumuşaması vardır.
Beşinci cümlede ünsüz sertleşmesi yoktur.
CEVAP: E
CEVAP: E
3.
Parçanın beşinci cümlesinde “Ne yazık ki bu, günümüzde çok karşılaşılan bir durumdur” karşılaşılan
olumsuz bir durumdan söz edilirken E seçeneğinde öz
eleştirinin yapıldığından söz edilmiştir. Parçanın beşinci cümlesinde öz eleştiri yapılmamıştır.
CEVAP: E
4.
www.yaklasimkitap.com
8.
CEVAP: C
9.
Zarfı bulmak için eyleme “nasıl,ne kadar, niçin, ne zaman” sorularından birini yöneltiriz. “Öykülerini yazarken çizgi roman tekniğinden olabildiğince yararlanmaktadır” cümlesindeki altı çizili sözcük ne kadar sorusuna yanıt verdiği için zarf göreviyle kullanılmıştır.
CEVAP: A
İçerik bir eserde dile getirilen konudur. “(IV) Ama yine
de köy üstüne okuduğum romanlar içinde, ele aldığı
çevrenin üretim durumunu en doğru anlatan roman.
(V) İlkel üretim yöntemlerinin yerini, makineli üretim
alınca bunun gerektireceği ekonomik ve toplumsal değişmelere de değinmeniz yerinde olmuş.” Cümlelerinde eserin içeriğinden yani konusundan söz edilmiştir.
10. “İl,ilçe,köy,kent; gazete,dergi” sözcükleri özel isimlere gelse bile küçük harfle başlar. “Dereli İlçe merkezinin güneyinde” cümlesinde geçen “ilçe” sözcüğü küçük harfle başlamalıdır.
CEVAP: E
5.
İsmi niteleyen sözcük sorulduğunda isme nasıl sorusu
sorulur. “güçlük çekmezler” sözünde “güçlük” sözcüğü
ismi niteleme göreviyle kullanılmamıştır. Diğer altı çizili
sözlerle ilgili yapılan açıklamalar doğrudur.
CEVAP: A
Karşılaştırma cümlelerinde genellikle “en,daha,ise”
gibi ifadelere yer verilir. “(IV) Çünkü o dönemlerde en
önemli sözleri bile geri dönüp bir kez daha dinleme
olanağı yoktu” cümlesinde geçen “en” sözüyle karşılaştırma yapılmıştır.
11. “göç ettiği coğrafyalardan (V) kopuk var olamaz ve de
tanımlanamaz” cümlesinde coğrafyalardan kopuk var
olamaz sözü birbirine bağlı olduğu için arada herhangi
bir noktalama işareti kullanılamaz.
CEVAP: E
CEVAP: D
2014 - 11 DENEME
1
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 11
GENEL YETENEK / ÇÖZÜMLERİ
12. “Bu fotoğrafta gördüğünüz sarayın adı nedir, hangi ilimizin sınırları içindedir” cümlesinde öge eksikliğine
bağlı bir anlatım bozukluğu vardır. “Hangi ilimizin içindedir” cümlesinde “ne hangi ilimizin sınırları içindedir,”
sorusuna “saray” cevabını alırız.
17. “İnsanlara çağını ve çevresini tanıtıp onları bilinçlendirmeyen böylesi bir kültür aktarımı, bir söz yığınıdır
bence” cümlesinden A ve D seçeneğine,” düşünsel ve
eleştirel yeteneklerini geliştirmeyen birtakım bilgiler aktarılıyor” cümlesinden B ve C seçeneklerine ulaşırız.
“Gençlerin tarihe ilgi duymamaları” yargısıyla ilgili bir
ifadeye er verilmemiştir.
CEVAP: C
CEVAP: E
13. Parçanın genelinde görsel ögelere yer verilmiştir. Olaya bağlı bir anlatıma yer verildiği için öyküleyici bir anlatım yapılmıştır. “Bahçedeki dut ağacı, dallarını yere
doğru uzatmış, gelenlerin, olgun, sulu meyvelerini kopartmaları için” cümlesinde kişileştirme yapılmıştır.
“tahta döşeme,yemyeşil ada” sözlerinde niteleyici sözler kullanılmıştır. Bu parçada tanımlamaya yer verilmemiştir.
18. Parçanın genelinde su altı araştırmaların yapıldığı belirtilmiştir. Kış aylarında da su altı araştırmaların yapıldığı ancak bu araştırmaların riskli olduğu belirtilmiştir.
Parçanın beşinci cümlesindeyse “(V) Dört, beş dereceden daha düşük sıcaklıktaki sulara dalışa, soğuk su
dalışı deniyor” soğuk su dalışının tanımı yapılarak anlam akışı bozulmuştur.
CEVAP: C
14. Bu parçada okuru bilgilendirme amaçlanmıştır. Okura “Süleymaniye Kütüphanesi” hakkında bilgi verilmiştir. Bilgi veren, öğretici metinlerin anlatım biçimi açıklamadır.
CEVAP: A
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: C
15. Bu parçada insanların gelişim aşamaları hakkında bilgi
verilmiştir. İnsanoğlunun derleyicilik,avcılık yaptığı sonra tarıma geçtiği, sonra da endüstri devrine geçtiği anlatılmaktadır. Buradan da insanın zaman içinde değişme ve gelişme gösterdiği sonucuna varabiliriz.
19. Parçanın “(I) Bu yazarımızın ilk öyküsü daha lise yıllarındayken yayımlanır. (II) Genç bir yazar olarak edebiyata attığı bu ilk adımın ardından yalnız öyküyle yetinmez. (III) 1950 yılında gazeteciliğe başlayarak takma
adlarla fıkra ve denemeler yazmaya girişir. (IV) 1960
sonrasında romanla oyun yazarlığına yönelir” ilk dört
cümlesinde yazarın sanat dünyasındaki gelişmelerinden söz edilirken beşinci cümleden itibaren yazarın
eserlerinin içeriğinden söz edilmeye başlanmıştır.
CEVAP: D
CEVAP: D
16. “Ancak doğal olmayan, eleştirmenin bir sanatçıyı değerlendirirken eleştiri sınırlarının ötesine geçerek, ısrarla, o sanatçının kişiliğini yıpratma kavgasına girmesidir” cümlesinde eleştirmenin sanatçının kişiliğiyle değil sanatçının eseriyle ilgilenmesi gerektiği üzerinde
durulmuştur. Buradan da “Sanatçıyı sanatını göz önüne alarak değerlendirmelidir” yargısına varabiliriz.
20. Bu parçada “Uykuda solunum durması her yüz kişiden en az beşinde görülüyor” uykuda solunum durması üzerinde durulmuş, neden olduğu olumsuzluklar anlatılmıştır. Bu nedenle parçada üzerinde durulan “Uykuda solunum durmasının sonuçları”dır.
CEVAP: D
2014 - 11 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
CEVAP: A
2
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 11
GENEL YETENEK / ÇÖZÜMLERİ
21. “Fakat bu amaçla ödün verilmesini doğru bulmuyorum.-----. Yani yazar herhangi bir okurla yolunu kesiştirme çabası içinde olmamalı” cümlelerinde boşluktan
sonraki bölüme baktığımızda yazarın okurla bilerek
aynı yola sapmamalıdır, ifadesine varabiliriz. Buradan
da boş bırakılan yere “Bence yazarla okur rastlantısal
olarak buluşmalı” gelmelidir.
25. “(IV) Ancak, yükseklik yüzünden oraya tırmanmanın
kendine özgü kimi güçlükleri var. (V) Everest’in yüksekliği, uçakların uçuş yüksekliğinden bile fazla bu da
insan fizyolojisini oldukça etkiliyor” cümlelerinde neden
sonuç ilişkisi vardır.
CEVAP: E
CEVAP: A
26. Parçada geçen “Batılı kavramlara göre düşünen veya
düşündüğünü sananlar, kendi tarihimizi yorumlamaya
giriştiklerinde ancak birtakım yakıştırmalarla yetinmek
zorunda kalmaktadır” cümlesinden A seçeneğine ulaşırız.
22. “Kültürün kaynağı insandır” cümlesinden A seçeneğine, “Aklının süzgecinden geçirdiği” sözünden C seçeneğine, “kendini sürekli olarak geliştirmişti” sözünden
D seçeneğine, “bilgileri kullanarak, bazı kurallar geliştirmiş ve bilimin temellerini atmıştır” cümlesinden E seçeneğine ulaşırız. “Duygusallığa yer vermesi” ile ilgili
bir ifadeye yer verilmemiştir.
CEVAP: A
23. “Halbuki ---. Ancak dünyadaki toplumsal ve teknolojik
gelişmelerin hızla artışı karşısında ekolojik sistemin bu
hassas dengesi giderek bozulmuştur” cümlesinde ancak bağlacından önceki bölüm istendiği için bağlaçtan
sonraki bölümün karşıtı bir ifade aranmalıdır. Bu da “insanoğlunun gelişimi, başlarda yaşam ve doğal çevre
ile uyum içinde sürmüştür” cümlesidir.
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: B
27. “Kargaşanın boyutları derinlere uzanmakta, bugün aydın denilen kesimin kafası bu kavram kargaşasının
meydana getirdiği bulanıklık içinde yüzmektedir.” cümlesinde geçen sözle anlatılmak istenen “kesin bir çizgide olmamaktır.”
CEVAP: D
CEVAP: A
24. “Everest’e tırmanmak bizim için çok zorlu ve yorucu bir
yolculuk olacak” cümlesinden A seçeneğine, “Ancak,
yükseklik yüzünden oraya tırmanmanın kendine özgü
kimi güçlükleri var” cümlesinden B seçeneğine, “Himalayaların en yüksek tepesi olan Everest’e” cümlesinden
C seçeneğine, “Himalayaların en yüksek tepesi” cümlesinden E seçeneğine ulaşırız. Parçada çıkmak için
yapılan hazırlıkların üç ay sürmesine değinilmemiştir.
CEVAP: D
2014 - 11 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
3
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 11
GENEL YETENEK / ÇÖZÜMLERİ
0,5
28. – 30. SORULARI AŞAĞIDAKİ
2
4 2  2  
+ −   
31.
3 3  3  


BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.
A (2)
B (2)
C (2)
D (2)
Ali
Derya
Betül
Ceyda
Ersin
Gökhan
Faruk
Hakan
A
B
C
D
Ali
Derya
Ersin
Betül
Ceyda
Gökhan
Faruk
Hakan
32.
= 2−
2 4
=
3 3
CEVAP: D
11⋅ 10 ⋅ 9 ! − 10 ⋅ 9 ! + 8 ⋅ 9 !
9 ⋅ 8 ⋅ 7! + 8 ⋅ 7! + 7!
12
9 !(110 − 10 + 8) 9 !⋅ 108
=
=
7 !(72 + 8 + 1)
7 !⋅ 81
9
9 ⋅ 8 ⋅ 7 ! ⋅ 12
=
7! ⋅ 9
= 96
28.
CEVAP: E
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: D
29.
CEVAP: E
33. a < 0 ve a + c < a + b ⇒ c < b
0 < a + c ve a < 0 olduğundan c > 0’dır.
a<0<c<b⇒a<c<b
CEVAP: B
30.
CEVAP: D
34. 5 ile bölümünden 2 kalanı veren xy’lerden bahsediliyor.
12 + 17 + ... + 97 = 981
CEVAP: C
2014 - 11 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
4
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 11
35.
GENEL YETENEK / ÇÖZÜMLERİ
x + 4 y +1
+
=5
x+7 y+3
38. 2
3
2
+
=x
+ x+7 y+3
4 x −1
( ) = ( 6)
2x
24 x
=
=
2
2
4
4
2
36
=
= 18
2
CEVAP: A
1+ 1 = 5 + x
−3 = x
CEVAP: A
39. 3|x – 7| – 2|7 – x| = 5
|x – 7| = |7 – x| olduğundan
|x – 7| = 5
x – 7 = 5 yada x – 7 = – 5 dir.
x = 12
x=2
36. 23–x < 25–2x olur.
3 – x < 5 – 2x
x < 2 olacaktır ve alabileceği en büyük tamsayı değeri 1’dir.
CEVAP: C
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: E
40. a = 1,907 9 07...
b = 1,907 0 707...
c = 1,907 7 77...
kıyaslanırsa
a>c>b
CEVAP: B
37. 32x–5 ⋅ 32x+6 = 35x–5.33x+3
34x+1
=
41.
38x–2
4x + 1 = 8x – 2
3 = 4x
3
=x
4
2014 - 11 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
(101 + 99).(101 − 99)
( 28 − 2.24 + 1)
200.2
=
( 24 − 1)2
200.2
16
=
225
9
=
=
CEVAP: B
5
4
3
YAKLAŞIM KARİYER
CEVAP: C
DENEME - 11
GENEL YETENEK / ÇÖZÜMLERİ
42. 18 – 1 = 17 kez ders yapılacak.
45.
17.3 = 51 gün sonra giydiği ayakkabı rengi soruluyor.
51 5
mor - sarı - mavi - kırmızı - yeşil
– 50 10
0
1
2
3
4
1
CEVAP: A
3x
= 900 ⇒ x = 600
2
x
5 litrelik bidon sayısı
= 120
5
2x
3 litrelik bidon sayısı
= 400
3
Toplam satış;
120⋅12 + 400⋅8 + 900⋅6
1440 + 3200 + 5400 = 10040
CEVAP. A
43. – 45. SORULARIN ÇÖZÜMLERİ
Toplam üretim 6x litre olsun.
x
bidona
5
2x
2x litre deterjan 3 litrelik
bidona
3
3x
3x litre deterjan 2 litrelik
bidona
2
x litre deterjan 5 litrelik
x 2x 3 x 71x
bidon
+
+
=
5
3
2
30
( 6)
(10 )
(15 )
43. 6x = 3600 ⇒ x = 600
Bidon sayısı:
www.yaklasimkitap.com
Toplam:
Yaşlar toplamı
dır.
Kişi sayısı
250 Yaşlar toplamı
=
8
8
Yaşlar Toplamı = 250
46. Yaş Ortalaması =
20 yaşında a kişi
30 yaşında b kişi
40 yaşında c kişi olsun.
20a + 30b + 40c = 250 ve a + b + c = 8 olur.
İkili denklem çözümünde
a=3 b=5 c=1
b nin en büyük değeridir.
20
CEVAP: D
71x 71⋅ 600
=
30
30
= 1420 tan e
CEVAP: C
1
birim işi 6 günde bitirirse
2
2 birim işi 24 günde bitirir.
47. A işçisi
44.
5
71 ⋅ x
= 3750 ⇒ x = 1500
30
x
5 litrelik = 300 bidon (bidon başına 1 TL kâr)
5
2x
3 litrelik
= 1000 bidon (bidon başına 1,4 TL kâr)
3
3x
2 litrelik
= 2250 bidon (bidon başına 1,6 TL kâr)
2
B işçisi
2
birim işi 8 günde bitirirse
5
2 birim işi 40 günde bitirir.
A ve B beraber
1
1
1
−
=
40 24 T
(3)
(5)
T=
300⋅1 + 1000⋅1,4 + 2250⋅1,6 = 5300 TL
120
= 15 günde bitirir.
8
CEVAP: E
2014 - 11 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
CEVAP: C
6
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 11
GENEL YETENEK / ÇÖZÜMLERİ
48. 5 lt x adet 8 lt’lik y adet kullanılsın.
52. Sadece 4. satırdaki kutucukların boyalı olması için 5’in
2 ve 3 dışındaki asal katları olması gerekir.
5.x + 8.y = 480 olacaktır.
1, 5, 7, 11, 13, 17, 19 olmalıdır.
Kova sayısının az olabilmesi için y nin maksimum x in
minimum olması gerekir.
5.x + 8.y = 480
↓
↓
0
60 → En az birer kez dediği için x = 0 olamaz.
8
CEVAP: C
55
8 + 55 = 63
CEVAP: E
53. a + a = Y , b + b = K , c + c = L , d + d = M
Y + K + L + M = 2a + 2b + 2c + 2d
= 2(a + b + c + d)
= 2(7 + 8) = 30
49. Karşılaşmadan sonra 3 saatte 180 km yol alınmış ise
saatte 60 km yol alınmıştır.
CEVAP: D
V1 + V2 = 60
V1 + 2V1 = 60
3V1 = 60
CEVAP: A
50. 1. Maliyet
100x
2. Maliyet
80x
www.yaklasimkitap.com
V1 = 20 km/sa
1. Satış
120x
iken
54. Beş kişi yanyana 5! = 120 farklı şekilde dizilebilir. Bu
dizilimin yarısında Gökhan diğer yarısında Erman sağdadır.
120
= 60
2
CEVAP: D
55. E ve F orta nokta ise AF&G ile AB&D, AG&E ile AD&C ben1
1
zerdir. Her iki benzerlikte oran
ve Alanları oranı
2
4
tür.
Buna göre Alan(BDGF) = 6 br2 ve Alan(AGE) = 3 br2
2. Satış
CEVAP: C
120x oluyor.
Kâr 40x olduğundan
40x
.100 = %50 yeni kâr oranıdır.
80x
CEVAP: D
56.
1
9
2
3
51. 1. ve 2. satırdaki boyalı kutucuklar 6’nın katları olması gerekir. Diğer satırlarda boyasız olması için 4’ün ve
5’in katı olmaması için 6’nın; 1, 3, 7, 9, 11, 13 katı olması gerekir.
5
4
10
6
7
8
10.180° = 1800°
CEVAP: B
2014 - 11 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
CEVAP: C
7
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 11
GENEL YETENEK / ÇÖZÜMLERİ
A
57.
r
r
O
45°
45°
C 1 B
r
r +1= r 2 ⇒ 1= r 2 −r
⇒r
(
)
1
2 −1 = 1⇒ r =
(
2 −1
)
2 +1
⇒ r = 2 +1
58.
80 kişi
360° ile gösterilirse
30 kişi
x° ile gösterilir.
3 0 .360
x=
80
x = 135°
CEVAP: E
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: D
59. 80 + x – x = 80 kişi son durum ve eşitlik var ise her
80
= 20 kişi olacaktır.
4
10 kişi matematikten Türkçeye
branş
4 kişi coğrafyadan tarihe aktarılırsa sayılar eşitlenir.
10 + 4 = 14
CEVAP: C
1
60.
24 − a
20
=
88 − a 100
5
120 − 5a = 88 − a
32 = 4a
a=8
2014 - 11 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
CEVAP: C
8
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 11
1.
GENEL KÜLTÜR / ÇÖZÜMLERİ
7.
Türklerin atlı göçebe bir yaşamı tercih etmeleri yazıyı geç kullandıklarının en önemli delilerinden birisidir.
Bu durum haklarındaki bilgilerin düşmanlarından veya
komşu devletin kaynaklarından öğrenilmesini zorunlu
kılmaktadır. Dolayısıyla tarım hayatı olmayacak, yerleşik yaşama geçilmeyecektir.
•
Divandaki büyük davalara bakıp, kadı ve müderrislerin atamasını yapan ve kadı kararlarını bozma
değiştirme yeni kararlar oluşturma yetkisine sahip
olan kazaskerdir.
•
Nişancı: Padişah adına yazılan ferman, berat gibi
belgelere padişahının tuğrasını çeker. Devletin
resmi evraklarını düzenler. Tapu kadastro işlemine bakıp Tahrir Defterlerini tutar.
•
Defterdar: Devletin mali işlerinden sorumludur.
•
Reis-ül Küttap: Devletin dış yazışmalarından sorumludur.
•
Vezir: Sadrazama yardımcı olan devlet adamlarıdır.
CEVAP: E
2.
Gayri Müslümlerden cizye vergisi alınması bu tebaanın askerlik görevini yerine getirmediğini gösterir. Devlete ekonomik anlamda ayrıca vergi ödemek sureti ile
bir katkıları vardır. Ancak “dini hoşgörünün” olmadığı,
bu uygulamaya göre kesinlikle söylenemez.
CEVAP: C
CEVAP: E
Devletin güçlü bir ordu ve donanmaya sahip olması ve
fetihler düzenlemesi sosyal devlet anlayışı ile bağdaşmaz. Cami, çeşme, yol ve köprü yaptırmak halka hizmet etmek anlamına gelir ve sosyal devletin göstergesidir.
CEVAP: A
4.
Cebellü, Tımarlı sipahilerin yetiştirdikleri askerlere verilen isimdir. Cebellü askerleri Kapıkulu içinde yer almaz.
CEVAP: B
5.
8.
Türklerin, Anadolu’dan Balkanlara “İskan Politikası”
adıyla yerleştirilmeye başlamasıyla Türk kültürü bu
coğrafyalara kadar uzanmıştır.
b) Ulusal sermayenin ülkede kalmasını sağlamaktadır.
c) Devletin dış ticaret açığının kapanması sadece
alımın engellenmesi ile olmaz. Dış ticaret açığının
kapanmasında farklı mali unsurlarda etkindir.
CEVAP: A
9.
Balkanlardan ötesine, İspanya’ya kadar gidebilmesi ise imkânsızdır. Çünkü Türkler bu topluluklara karşı “Haçlı İttifakları” adı altında savaşırlarken karşılanmışsa da Balkanların ötesindeki topraklarda fetih faaliyetinde bulunmamıştır.
Müsadere; bir kişinin taşınır ya da taşınmaz malına
kendi isteği olmaksızın devlet tarafından el konulmasıdır. Müsadere Sistemi’nin kaldırılması kişi hakları ile
ilgilidir.
Reis-ül Küttap Osmanlı’da dış yazışmalardan sorumlu olan divan üyesidir. Bu makamın Hariciye Nezareti olarak düzenlenmesi dış ilişkilere ve diplomasiye
önem verildiğini gösterir.
CEVAP: B
6.
Yabancı ülkelerden ithalat yapılmasının engellenmesindeki maksat;
a) Yerli üretimi canlandırmak
www.yaklasimkitap.com
3.
Ülkenin illere ayrılıp valiler gönderilmesindeki amaç ülkede merkezi otoriteyi güçlendirmektedir.
CEVAP: B
Ocaklık → Geliri tersane giderlerine ve kale muhafızlarına verilen arazilerdir.
Yurtluk → Geliri sınır muhafızlarına verilen arazilerdir.
Mukataa → Geliri doğrudan hazineye giren arazilerdir.
Vakıf → Geliri cami, medrese, hastane, imarethane
gibi hayır kurumlarına verilen arazidir.
Mülk → Mülkiyet ile birlikte verilmiş arazilere verilen
isimdir.
10. II. Meşrutiyet ve Bulgaristan’ın bağımsız olması,
Bosna’nın Avusturya tarafından ilhâk edilmesi Osmanlı Devleti’nin merkezi otorite kaybı yaşadığını göstermektedir.
CEVAP: D
CEVAP: A
2014 - 11 DENEME
9
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 11
GENEL KÜLTÜR / ÇÖZÜMLERİ
11. İtalya siyasi birliğini 1870 yılında tamamlamıştır. 1911’e
gelinceye kadar İtalyanlar, devlet yapılanmasını da bitirmiş, hammadde ve pazar arayışına başlamıştır.
17. Yeni Türk Devleti’nin 1924, 1961, 1982 tarihli anayasalarındaki hükümler;
CEVAP: A
-
TBMM, en üstün güç kabul edilmiştir.
-
Egemenlik koşulsuz olarak millete verilmiştir.
-
Cumhuriyet rejiminin değiştirilemez olduğunu benimsemiştir.
dikkate alındığında bu anayasaların ortak özelliği
Cumhuriyet’in niteliklerinin belirlenmiş olmasıdır.
12. İmparatorluklar yıkıldığında siyasi dengeler değişir
ulus devletler kurulur fakat devletlerarası ekonomik rekabet devam etmiştir.
CEVAP: D
CEVAP: D
18. Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan Şeyh Sait ve Menemen olayları devleti ve toplumu temelde;
Devrimlerin halk tarafından kısa sürede benimsenmesini
13. Wilson prensipleri doğrultusunda alınan kararlardan;
a) Sorunlar barış yoluyla çözümlenecek
Demokrasinin uygulanmasını
b) Gizli antlaşmalar iptal edilecek ve başka gizli antlaşmalar olmayacak
Ülkenin birlik ve beraberliğini
Laik devlet düzeninin kurulmasını
ifadeleri Osmanlı Devleti’nin menfaatlerine uygundur.
olumsuz yönde etkilemiştir. Diğer madde devlet ve toplum yapısı ile ilgilidir.
14. Milli Mücadele örgütlenme sürecinde genelgeler yayınlanmış, kongreler düzenlenmiş, görüşmeler yapılmış
hatta Mebusan Meclisi yeniden faaliyete geçmiştir.
Ancak Londra Konferansı, Milli Mücadelenin silahlı dönemine rastgelmektedir.
CEVAP: C
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: C
CEVAP: D
19. Cumhuriyet’in ilk açılan Yüksek Okulunun Hukuk Fakültesi (Ankara Hukuk) olmasının amacı;
–
Cumhuriyet ilkelerini benimseyen hukukçuları yetiştirmek
–
Yeni nesile yüksek öğrenim fikrini yerleştirmek
–
Ülkenin ihtiyacı olan kanunların gelecekte hazırlanması için alt yapı oluşturmak
–
Türk hukuk sistemini yeniden inşa etmektir.
NOT: Ülkelerin karakter yapıları farklıdır. Dolayısı ile
kanun anlayışları da farklılık gösterir.
15. Ağnam vergisinin 4 katına çıkarılması (23-24 Nisan
1920), Teşkilat-ı Esasi Kanunu’nun kabulü (20 Ocak
1921),”Gazilik” unvanının M. Kemal Paşa’ya verilmesi ise Sakarya Savaşı’nın sonrasında yaşanan bir gelişmedir.
CEVAP: C
CEVAP: B
20. Yeni Türk Devleti’nde yapılan inkılaplar değerlendirilecek olursa;
I. Herkese yönetime katılma hakkının tanınması
(Cumhuriyetçilik)
16. Mazlum milletlere Türk Milli Mücadelesi örnek olmuştur.
II. Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması (Laiklik)
I.Dünya Savaşından günümüze kalan yegane antlaşmadır.
III. Uluslar arası rakamların kabul edilmesi (İnkılapçılık)
Türk inkılaplarının dünya kamuoyuna herhangi bir katkısı yoktur. Lozan Barış Antlaşmasının uluslar arası
arenadaki etkilerindendir.
CEVAP: E
CEVAP: D
2014 - 11 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
10
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 11
GENEL KÜLTÜR / ÇÖZÜMLERİ
21. 30 Kasım 1925’te çıkarılan bir kanunla tekke, zaviye ve
türbeler kapatılırken şeyhlik, dervişlik, dedelik, mürhitlik vs. gibi ünvan ve lakaplar da yasaklanmıştır.
26. Türkiye’nin NATO’ya üye olması Atatürk Dönemi’nde
gerçekleşen bir iç gelişme değildir. Türkiye NATO’ya
1952 yılında üye olmuştur. Balkan Antantı’nın imzalanması ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması
ise yine Atatürk Dönemi’nde gerçekleşmiştir. Ancak bu
gelişmeler dış politika içerisinde yer almaktadır.
CEVAP: D
CEVAP: A
22. Türk kadının temsil hakkını kullanma sırası;
II. Belediye seçimlerine katılım hakkını kullanması
III. Muhtar seçimlerine katılım hakkının kullanılması
I. Milletvekili seçme seçilme hakkının kullanılmasıdır.
27. Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti; 12 aralık 1929’da
Ankara’da Atatürk’ün tavsiyeleri üzerine kurulmuştur.
Amacı, dünyada patlak veren ekonomik krizin etkilerini
en aza indirmek ve tasarruf ve israf ile mücadele ederek, kayıpları en küçük boyutlara indirgemek ve bunun
için de yerli malı kullanımını özendirmektir. 1940’lı yılların başında adı, “ulusal ekonomi ve artırma kurumu”
olarak değiştirilmiştir.
CEVAP: D
23. Marshall Doktrini’ni Türkiye onaylamıştır.
Washington Silahsızlanma Sözleşmesini Türkiye kabul
ederek imzalamıştır.
CEVAP: D
24. Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikadaki hedefleri değerlendirildiğinde; “Milletler Cemiyetine mensup olma.”
maddesine ulaşılamaz.
CEVAP: A
25. Locarno Antlaşması; 5-16 Ekim 1925 tarihleri arasında
İsviçre’nin Locarno kentinde müzakere edilen ve 1 Aralık 1925’te Londra’da imzalanan antlaşmadır. I. Dünya
Savaşı’nın sonrasında Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkileri normalleştirmeyi hedefleyen çabaların bir zinciri
olan Locarno Antlaşması Batı Avrupa’daki sınırların değişmezliğini teyit ederken, Doğu Avrupa’daki sınırların
revizyona tâbi tutulmasına imkân tanımıştır.
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: C
28. Malatya → Kayısı
Rize → Çay
Ergene → Ayçiçeği
Anamur → Muz tarımının yoğun olarak yapıldığı alanlardır. Ama Türkiye’de en fazla zeytin Çukurova’da değil, Edremit - Ayvalık çevresinde üretilir.
CEVAP: C
29. Şekilde karstik kaynak gösterilmiştir. Karstik kaynaklar kireç taşının yoğun olduğu Akdeniz Bölgesinde çok
yaygındır.
CEVAP: D
30. Verilen iller içerisinde başlangıç meridyenine en yakın
olanı yani en batıda bulunanı Muğla’dır. Bu nedenle yerel saati en geri olanı da Muğla’dır.
Sykes – Picot Antlaşması ;I. Dünya Savaşı sırasında,
29 Nisan 1916’da Kut’ül Ammare Kuşatması sonrasında İngiliz kuvvetlerinin Osmanlı 6. Ordusu karşısında
bozguna uğramasından sonra 16 Mayıs 1916 tarihinde İngiltere ve Fransa arasında yapılmıştır. Türkiye’nin
Orta Doğu topraklarının paylaşılmasını öngören gizli antlaşmadır ve uluslararası barışı koruma ile bir ilgisi yoktur.
CEVAP: B
Milletler Cemiyeti; günümüzdeki Birleşmiş Milletler’in
temeli sayılabilecek bu organizasyondur. I. Dünya
Savaşı’nın ardından İsviçre’de 10 Ocak 1920’de kurulmuştur. Ülkeler arasında yaşanabilecek sorunları barışçı yollarla çözmek amacıyla kurulmuştur.
31. Tabloda yıllara göre bazı kaynaklardan elde edilen enerjinin, toplam üretim içindeki oranları verilmiştir. Tablo incelendiğinde taş kömüründen elde edilen
enerji oranının sürekli azaldığı görülecektir.
CEVAP: B
CEVAP: B
2014 - 11 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
11
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 11
GENEL KÜLTÜR / ÇÖZÜMLERİ
32. Yerşekillerinin engebeli, bitki ve çiçek çeşitliliğinin fazla
olduğu alanlarda arıcılık faaliyetleri çok gelişir. Muğla,
Menteşe Yöresi (II) ve Batı Karadeniz’de Kastamonu
çevresi (V) arıcılık faaliyetlerini çok geliştiği alanlardır.
39. Verilen akarsular içerisinde birden fazla amaca yönelik olarak üzerinde barajlar kurulmuş olanı Fırat’tır. Fırat üzerindeki Keban, Karakaya ve Atatürk gibi barajlar
hem sulama, hem içme suyu hem de elektrik enerjisi
elde etmede yararlanılır.
CEVAP: C
CEVAP: D
33. Verilen iklim bölgesinin en belirgin özelliği kış sıcaklık ortalamalarının yüksek oluşudur. I, II, III ve IV merkezlerde kış ılıklığının ve yaz kuraklığınının yaşanması aynı ürünlerin yetiştirilmesini kolaylaştırır. Fakat V.
merkezde karasal iklim özellikleri görüldüğü için bir çok
tarım ürünü yetişmez.
40. Yıllara göre ülkemize giriş yapan toplam turist sayısına bakılarak turizm gelirlerinin sürekli arttığı yargısına
ulaşılamaz.
CEVAP: C
CEVAP: E
CEVAP: E
35. Türkiye’nin tüm bölgelerinde tektonik hareketler yaşanmıştır. Bu nedenle tüm bölgelerde tektonik ovalar yaygındır.
CEVAP: A
CEVAP: B
www.yaklasimkitap.com
34. Kağıt, yağ, halıcılık ve konservecilik gibi faaliyetler
doğrudan veya dolaylı olarak iklim şartlarına bağlıdır.
Fakat çimento sanayisinin ham maddesi taş ve topraktır. Dolayısıyla ham maddesi iklime en az bağlı olanı da
çimento sanayisidir.
41. I, III, IV ve V. merkezlerde yer şekillerinin engebeli, ulaşımın sanayinin gelişmemesi yörelerin az nüfuslanmasına neden olmuştur. Fakat II. yörenin (Tuz Gölü çevresi) az nüfuslu olmasının nedeni olumsuz yerşekilleri
değil, olumsuz iklim şartlarıdır.
42. Kartalkaya (Bolu) kış turizm merkezidir. Diğerleri ise tarihi turizm merkezleridir.
CEVAP: A
43. Türkiye’deki en büyük fosfat yatakları Mardin
Mazıdağ’dadır. Bu nedenle çıkarım yeri yanlış verilen
de fosfattır.
36. Grafikte 1935 - 1997 yılları arasındaki nüfus artış oranı
ve yoğunluk verilmiştir. Bu nedenle C seçeneğinde belirtilen yargı yanlıştır. Çünkü nüfus artış hızı azalsa bile
toplam nüfus miktarı sürekli olarak artar.
CEVAP: A
CEVAP: C
44. G.Doğu Anadolu’da kuraklığın fazla olması bölgede
şeker pancarı tarımının yapılmasını zorlaştırmıştır.
CEVAP: B
37. İhracat vergisinin arttırılması ve tarımsal tüketimin arttırılması Türkiye ekonomisine katkı sağlamaz. Aksine
ekonominin gelişmesini yavaşlatır.
CEVAP: D
38. Verilen iller içerisinde ekonomik olarak en geri kalanı
Van’dır. İlin toplam geliri içinde en büyük pay tarım ve
hayvancılıktan elde edilir.
45. Verilen bölümler içerisinde en gelişmiş olanı Bursa,
Balıkesir, Bilecik ve Çanakkale’nin bulunduğu Güney
Marmara’dır.
CEVAP: B
CEVAP: B
2014 - 11 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
12
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 11
GENEL KÜLTÜR / ÇÖZÜMLERİ
49. Meclis Hükümeti Sistemi’nde;
46. Hukukun Yaptırım Türleri
Ceza
–
Bir başbakan ve Cumhurbaşkanı yoktur.
–
Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır.
–
Yetkiler mecliste toplanır ve yürütme tümüyle yasamadan kaynaklanır. Yani bakanların milletvekili
olması zorunludur.
–
Meclis seçimleri yenileme kararı alabilir.
–
Yürütmenin meclis seçimlerini yenileme gibi bir
yetkisi yoktur.
Cebri İcra
Tazminat
Yokluk
Hükümsüzlük
Tek Taraflı Bağlamazlık
İptal
Butlan
Mutlak
Butlan
Nisbi
Butlan
CEVAP: E
şeklinde ayrılır. Bunlardan; Ceza, Cebri İcra, İptal
Kamu Hukuku yaptırım türüdür. Tazminat ve Hükümsüzlük de Özel Hukuk yaptırım türleridir.
CEVAP: D
www.yaklasimkitap.com
47. Emredici Hukuk Kuralları: Herkesin uymak zorunda
olduğu tarafların aksini kararlaştıramadıkları kurallardır.
Tamamlayıcı Hukuk Kuralları: Tarafların özgür iradeleri ile aksini kararlaştıramadıklarında uygulanan hukuk kurallarıdır.
Tanımlayıcı Hukuk Kuralları: Hukuksal bir kavramın
tanımını yapan hukuk kurallarıdır.
Yorumlayıcı Hukuk Kuralları: Birkaç anlama gelen
beyan ve eylemlerin hangi anlama geldiği ve nasıl yorumlanması gerektiğini belirten hukuk kurallarıdır.
Yetki Verici Hukuk Kuralları: Hukuk kurallarından bazıları kişilere birtakım işlemleri yapıp yapmaması, birtakım yetkileri kullanıp kullanmaması konusunda yetki sunar. Bu kurallara yetki verici hukuk kuralları denir.
CEVAP: A
50. Memurlara toplu sözleşme hakkı verilmesi, Dilekçe
Hakkı’na bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma
hakkının eklenmesi, Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti’nin
içeriğinin değiştirilmesi, Ailenin korunması maddesine
çocuk haklarının eklenmesi 2010 değişikliği iledir.
48. Dürüstlük, hakların kullanılma anında, iyiniyet ise hakların kazanılma anında kişinin uyması gereken ilkelerdir.
Haklar üç sebeple kazanılır ve kaybedilir.
Hukuki Olay: Kişinin iradesi dışında gerçekleşen kişiler için hukuki sonuç doğrun durumlardır.
Hukuki Fiil: Kişinin iradesi ile gerçekleşen ve hukuki
sonuç doğuran olaylardır.
Hukuki İşlem: Bir kişinin veya aynı amaca yönelik olarak birden fazla kişinin irade beyanında bulunarak hukuki bir sonuç yaratmasıdır.
Örnek; doğumla kazanıp, ölmekle kaybettiğimiz haklarımız vardır, yaptığımız bir sözleşme ile kazanıp yine
yaptığımız bir sözleşme ile kaybettiğimiz haklarımız
vardır.
Gençliğin Korunması ve Sporun geliştirilmesi ile ilgili
2010 yılında bir düzenleme yapılmamıştır.
CEVAP: A
51. Kanun Teklif ya da Tasarıları;
–
Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri tarafından imzalı
ve gerekçeli olarak TBMM Başkanlığı’na sunulur.
–
Bir milletvekili bile kanun teklif edebilir.
–
Bir kanun teklif ya da tasarısının komisyonda reddedilme olasılığı vardır.
–
Komisyondan geçen teklif ve tasarılar Genel
Kurul’da oylanır, kabulü durumunda kanunlaşır.
–
Hem kanun teklifleri, hem kanun tasarıları
TBMM’nin ilgili komisyonlarında görüşülür.
CEVAP: B
52. 1982 Anayasası’na göre Başbakan Cumhurbaşkanı’ndan bir bakanın azlini istediğinde Cumhurbaşkanı azletmek durumundadır. İstifasını istemek Başbakanın, kabul etmek Cumhurbaşkanı’nın yetkisindedir.
CEVAP: E
CEVAP: C
2014 - 11 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
13
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 11
GENEL KÜLTÜR / ÇÖZÜMLERİ
53. İdari Yargı Mahkemeleri
–
İdare Mahkemesi
56. Kenan Evren 1982’de yapılan halkoylaması ile seçilen
tek cumhurbaşkanıdır.
–
Vergi Mahkemesi
CEVAP: E
–
Bölge İdare Mahkemesi
–
Danıştay’dır.
CEVAP: A
57. Dünyanın dört bir yanında yaban­cı bir ülkeye sığınmış
ya da savaş yüzünden ülkesini terk etmek zorunda kalmış insanların korunup gözetilmesi, yeni bir iş ve yaşam kurmak için yabancı bir ülkeye gidip de barınacak
yer bulamayan insanlara yardım edilmesi çalışmalarını yürüten Birleşmiş Milletler örgütü Mülteciler Yüksek
Komiserliği (UNHCR)’dir
54. İdari Kolluk: Kamu düzeni bozulmadan önce faaliyet
gösteren ve kamu düzeninin bozulmaması için gerekli
tedbirleri alan kolluktur.
İkiye Ayrılır.
Genel İdari Kolluk Makamları:
–
Bakanlar Kurulu
–
İçişleri Bakanı
–
Valiler
–
Kaymakamlar
–
Bucak Müdürleri
CEVAP: B
–
Belediye zabıtası
–
Köy korucuları
–
Orman kolluğu
–
Çiftçi malları koruma kolluğu
–
Gümrük ve Özel güvenlik kolluğu
CEVAP: C
55. 2012 Nobel Edebiyat Ödülleri sahipleri şunlardır:
www.yaklasimkitap.com
Özel İdari Kolluk Makamları:
58. 67. Cannes Film Festivali’nde “Bennett Miller” en iyi yönetmen ödülünü almıştır.
CEVAP: C
2012 Nobel Edebiyat Ödülü
Çinli yazar Mo Yan
2012 Nobel Barış Ödülü
Avrupa Birliği
2012 Nobel Fizik Ödülü
59. En derin göl 185 m → Salda Gölü
Serge Haroche;
En yüksek göl 2241 m → Balık Gölü’dür.
David J. Wineland
CEVAP: A
2012 Nobel Kimya Ödülü
Robert Lefkowitz;
Brian Kobilka
2012 Nobel Fizyoloji-Tıp Ödülü
John B. Gurdon;
Shinya Yamanaka
2012 Nobel Ekonomi Ödülü
60. UNESCO 2014 Basın Özgürlüğü ödülünü Paris’te Ahmet Şık’a vermiştir.
Alvin Roth
Lloyd Shaple
CEVAP: A
CEVAP: D
2014 - 11 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
14
YAKLAŞIM KARİYER
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
750 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content