close

Enter

Log in using OpenID

Münazara Yarışması

embedDownload
MİLLÎÎ EĞİTİM BAKANLIĞ
B
I
Din Öğrretimi Geneel Müdürlüğ
ğü
İMAM
M HATİP LİSELERİ
L
“ MÜNÂZAR
RA YARIŞM
MASI” ŞART
RTNÂMESİ
Amaç
Ö
Öğrencilerinn; özgüven ve
v sorumluluuk duygularrını geliştirm
mek, toplum
m içinde ken
ndilerini sözlü
olarak iffade edebilm
melerini sağlaamak, özgünn fikir üreteb
bilme ve karrşılaştıkları pproblemlere çözüm bulm
ma
yetenekllerini geliştirrmek, farklı görüşleri istaatistikî bilgillerle savunab
bilmelerini aalışkanlık hââline getirmek,
mantık yyürütme, tezzler ortaya koyma
k
ve anntitezler üretm
me konusun
nda becerilerrini geliştirm
melerine ortam
m
hazırlam
maktır.
Kapsam
m
M
Münazara yaarışmaları İm
mam Hatip L
Liseleri, Anaadolu İmam Hatip Liselleri ve İmam
m Hatip Liseesi
program
mı uygulayan Çok Program
mlı Liseleri kkapsamaktad
dır.
Dayanak
k
07/09/2013 tarihli ve 28758 sayyılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortaöğretim
m Kurumlaarı
de yayımlanaan Millî Eğiitim Bakanlığı
Yönetmeeliği ve 13/001//2005 tariihli ve 2569 9 sayılı Resmî Gazete’d
İlköğretiim ve Ortaöğğretim Kurum
mları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.
Y
.
Genel E
Esasları
1. Münnazara yarışm
maları okul müdürlerinin
m
başkanlığınd
da oluşturulaacak “Münazzara Yarışmaa Komisyonuu”
koorrdinesinde yüürütülecektirr. Yarışmalaar okul içi ollup ilçe ve il düzeyinde oolmayacakttır.
2. Münnazara hakkınnda teknik biilgilendirmeller Türk Dilii ve Edebiyattı öğretmenleerince yapılaacaktır.
3. Münnazaralar, sınnıf seviyelerrine göre b elirlenen farrklı konularr çerçevesindde, verilen takvime görre
yürüütülecektir.
4. Yarıışmaya katılıım grup hâlin
nde gerçekleeşir. Her sınııf seviyesinden dört grupp oluşturulur.. Buna göre 9.
sınıfflardan 4 gruup, 10. sınıfflardan 4 grrup ve 11. sınıflardan
s
4 grup olmakk üzere en fazla 12 gruup
oluştturulur. Her bir grup, 4 asil ve 2 yeedek üyeden
n oluşur. Grup üyeleri aynı sınıf dü
üzeyinde aynnı
şubeeden olabilecceği gibi fark
klı şubelerdeen de oluşab
bilir. Her gru
ubun bir gruup sözcüsü (grup
(
başkannı)
buluunur.
1
5. Münazara yarışması için öğrenci seçimi ve münazara grubunun oluşturulması Münazara Yarışma
Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir.
6. Hangi iki grubun karşılaşacağı ve konunun tezi ve antitezinin hangi gruba verileceği kur’a ile
belirlenecektir. Münazaralar, her sınıf düzeyindeki üç karşılaşmada da aşağıdaki konulardan
yapılacaktır.
a. 9. sınıflarda münazara konusu: “İnternet ve sosyal medya fert ve toplum için faydalıdır.”
“İnternet ve sosyal medya fert ve toplam için zararlıdır.”
b. 10. Sınıflarda münazara konusu: “Kuşak farklılığı bağlamında anne-babalar çocuklarını
anlamıyor.” “Kuşak farklılığı bağlamında çocuklar anne-babalarını anlamıyor.”
c. 11.sınıflarda münazara konusu: “Küreselleşme ve Teknoloji insanlık için faydalıdır.”
“Küreselleşme ve Teknoloji insanlık için zararlıdır.”
Seçici Kurullar
Münazara yarışmaları Seçici Kurulları, Türk Dili ve Edebiyatı öncelikli olmak üzere Meslek
Dersleri, Felsefe ve Tarih grubu öğretmenlerinden en az üç (3), en fazla beş (5) üyeden oluşur.
Münazara Yarışmasının Uygulama Aşamaları
1. Münazaralar her sınıf düzeyinde ikişerli gruplar halinde düzenlenir. İlk karşılaşmalarda dereceye
giren gruplar ikinci karşılaşmada aynı konuyu tartışırlar.
2. Münazaraya başlamadan önce Seçici Kurullar tarafından öğrenciler, yarışmanın işleyişi ve puanlama
ile ilgili bilgilendirilir.
3.
Yarışmalarda bilgisayar ile (power point) sunum yapılmayacaktır. Ancak görsel malzeme ( kitap,
gazete, afiş, dergi vb.) kullanılabilecektir.
4.
Münazaraya hangi grubun önce başlayacağı yarışma öncesinde Seçici Kurullar önünde grup
başkanlarının çekeceği kur’a ile belirlenecektir.
5.
Münazara sırasında, üyeler aralarında belirledikleri sıra ile karşılıklı olarak beşer (5) dakikalık 1.
tur konuşmalarını yaparlar. 1. tur sonunda grup sorularını değerlendirmek için gruplara 5 dakika
süre verilir. 2. turda ekip başkanları bir defa daha söz alarak 7’şer dakika içinde yapılan eleştirileri
cevaplandırır, eksik bırakılan bilgileri tamamlar.
6.
“Münazara Yarışma Komisyonu” tarafından okulda görevli bir öğretmen sunuculuk yapmak ve
konuşma süresinin kontrolünü sağlamak üzere görevlendirilecektir.
(Toplam yarışma süresi:4 x 5 = 20 + 7 = 27 x 2 = 54 + 5 = 59 dk.)
(Not: Konuşma esnasında, zamanla ilgili uyarı son bir dakika içinde yapılır.)
7.
Münazaralarda her konuşmacı, jüri tarafından Ek–2 formuna göre değerlendirilecektir.
8.
Jüri, değerlendirmesini masadan kalkmadan, yarışma salonunda bulunanların huzurunda yapacak
ve sonucu açıklayacaktır.
2
9.
Jürinin verdiği karar kesindir. İtirazlar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
10. Okul idareleri münazara etkinliğine katılan her bir öğrenciye “katılım belgesi” verebilir.
Yarışma Takvimi
1. “Münazara Yarışmaları”nda grupların oluşturulması ve kur’a ile konuların verilmesi “şubat” ayı
içerisinde gerçekleştirilecektir. “mart” ayı içerisinde “Eleme Yarışmaları”, “nisan” ayı içerisinde
de “Final Yarışmaları” gerçekleştirilecektir.
2.
Okul idareleri, okul içindeki “Münazara Yarışması” na katılan toplam öğrenci sayısını sınıflar düzeyinde
Genel Müdürlüğümüzün web sitesinden (http://dogmyarismalari.memsis.net) sisteme girecektir.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Münazaralarda değerlendirme, grup üyesi her bir yarışmacı için 100 puan üzerinden yapılacaktır.
Sonra da Seçici Kurul üyelerinin her bir yarışmacı için verdiği notlar toplanarak Seçici Kurul üyesi
sayısına bölünecektir. Böylece her bir grup üyesinin toplam puanı tespit edilecektir. Grup
üyelerinin toplam puanının aritmetik ortalaması ise grubun puanı olacaktır.
2. Grup başkanının ikinci konuşması yine 100 puan üzerinden ayrıca değerlendirilecektir. Buna göre
her bir grubun puanlarının toplamı 500’ü geçmeyecektir.
3. Münazaralarda her bir konuşmacının değerlendirilmesi Ek-1 formuna göre yapılır.
4. Seçici Kurul üyelerinin her birinin yarışmacılara verdiği puanlar Ek–2’de verilen formda
birleştirilir. Puanların ortalaması alınır ve kazanan taraf belirlenir.
Ek 1: Değerlendirme Ölçeği
Öğrencinin Adı ve Soyadı:
Değerlendiren Jüri Üyesi :
TAVAN
PUAN
10
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
İçeriğe göre dil ve üslubun seçilmesi
Karşı düşünceleri çürütecek örneklerin ve tezin seçimi
10
İçeriği en iyi biçimde ve etkili savunarak ikna etme
10
İçeriği açma, genişletme, örnekleme ve toparlama
10
İçeriğe uygun tonlama, vurgulamayı seçme
10
İçeriği metne bakmadan sunma
10
İçeriğe uygun kelime ve kavramları doğru bir şekilde kullanma
10
İçeriğe uygun anlatım biçimlerinin ve cümlelerin seçimi
10
Beden dilini doğru ve düzgün bir şekilde kullanma
10
Zamanı verimli ve verilen süreye uygun olarak kullanma
10
3
ÖĞRENCİYE
VERİLEN PUAN
Ek 2: Grup Değerlendirme Formu
İçeriğe göre dil ve üslubun seçilmesi
10
Karşı düşünceleri çürütecek örneklerin ve tezin seçimi
10
İçeriği en iyi biçimde ve etkili savunarak ikna etme
10
İçeriği açma, genişletme, örnekleme ve toparlama
10
İçeriğe uygun tonlama, vurgulamayı seçme
10
İçeriği metne bakmadan sunma
10
İçeriğe uygun kelime ve kavramları doğru bir şekilde
kullanma
10
İçeriğe uygun anlatım biçimlerinin ve cümlelerin seçimi
10
Beden dilini doğru ve düzgün bir şekilde kullanma
10
Zamanı verimli ve verilen süreye uygun olarak kullanma
10
100
GENEL TOPLAM
ORTALAMA
GRUP ORTALAMASI
1. JÜRİ ÜYESİ
Adı Soyadı-İmza
2. JÜRİ ÜYESİ
Adı Soyadı-İmza
4
3. JÜRİ ÜYESİ
Adı Soyadı-İmza
TOPLAM
GRUP SÖZCÜSÜ
4.YARIŞMACI
3.YARIŞMACI
2.YARIŞMACI
TAVAN
PUAN
DEĞERLENDİRME KONULARI
1.YARIŞMACI
İlçesi:
Okulu:
Konu:
Tarih ve Saat:
Yarışma Yeri:
Değerlendirilen Grup No:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
610 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content