close

Enter

Log in using OpenID

Açık Erişim Politikası

embedDownload
Evrak Tarih ve Sayısı: 20/05/2014-5573
*BD81498762*
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı
Konu
:79879538/050.01.04/
:Senato Kararı
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA
Üniversitemizin 08/05/2014 tarih ve 6/4 sayılı Senato Kararı ve Bingöl Üniversitesi
Açık Erişim Politikası ekte gönderilmiştir.
Bilgileriniz ile gereğini rica ederim
e-imzalıdır
Prof. Dr. Mehmet ÇİFTCİ
Rektör a.
Rektör Yardımcısı
EKLER :
-Senato Kararı ( 1 sayfa)
-B.Ü. Açık Erişim Politikası ( 3 sayfa)
Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğü Recep Tayyip Erdoğan Mah. Üniversite Kampüsü Bingöl
Tel:0426 216 00 12-13-14-15 Faks:0426 215 10 20
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :http://www.bingol.edu.tr/
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
T"C.
eiNcol uruivensiresi
SENATO KARARLARI
Toplantr Tarihi
Toplantr Sayrsr
:0810512014
:201416
Universitemiz Senatosu 08/015/2014 Pergembe giinii saat 10.00'da Rektiir Prof. Dr. Gryasettin
BAYDA$ bagkanh[rnda, aqa[rda imzalan bulunan iiyelerin katrhmlarryla toplanarak giindemdeki konularr
giiriigmiig ve agafrdaki kararlarr almrgtrr.
6-4- Bingiil Universitesi Agrk Enigim Politikasrnrn Giiriiqiilmesi;
1110412014
tarih ve 4119 sayrh yazrsr ile olugturulan komisyon tarafindan hazrlanat"t Bingol Ur-riversitesi
Agrk Erigim Politikasr goriiqiildii.
Yaprlan gortigmeler sonucunda; "Bingol Universitesi Agrh Erigirn Politikasr"nrn geldifi gekliyle kabuliine,
karardan bir suretin gere[i yaprhnak iiz:ere Fen Edebiyat Fakiiltesi Dekanlr[r, WEB sayfasrnda yayrmlanmak iizere
Bilgi iglem Dairesi Bagkanh[rna gonderihnesine oybirli[i ile karar veritdi.
Bagkau
I]llZA,
Gryasettin BAYDA$
Rektdr
I]|'jZA,
Yrd Dog
IMZA
Dr i Halil GEQiBESLER
Prot'.
SaglrlcYO Miidiir V
Dr ibrahirn TURKOOLU
Miihendislik
veMin Fak Dekanr
I\4ZA
]MZA
Prof. Dr Liirfi BEHQET
Fen Edb Fal<illtesi Del<anr
r-ror. ul rulgay ltst\uuL
Ziraat Fal<iiltesi Dekanr
uye
IMZA
Prof. Dr ETkanBOYDAK
Bingol Tek BiLn M.Y O Miidilr
IMZA
IMZA
Prof.Dr Alrrnet GURBUZ
ikt
Prof. Dr Aydrn TURGUT
Miihendislil< ve Mirn Fak Tensilcrsi
ve idr Bihn Fakiilre Temsilcisi
IMZA.
Prof.Dr Iskender DEMIRKOL
IMZA.
Dog. Dr. Nusrettir BOLELLi
YaEayan DiJ ler Enstitiisii
Miidiiru
IMZA
Uy"
I(ATILN,IADI
NARIN
Ilahiyat Fal<iiltesi Ternsilcisi
Zir aat Fakiiltesi Ternsilcisi
Dog Dr Hayali YUKSEL
Sa[JrkHizrnetleri M.Y O Mtidiirii
IMZA
isrnaiL
IMZA
Dog Dr AliRrza DEMIRI(IRAN
IMZA
i
IMZA
Yrd Dog Dr Sibel DUMAN
Solhan Sag Hizm M Y O Mildiir
Dr
IMZ/\
YasinERDOGAN
Fen Bi lirnleri Erstitiisit Miiditrti
Dog Dr
MAZDRETLI
Dog Dr Biinyarnin SOGUT
Yabancr Diller Yirksekokultr Miidiiru
Yrd, Dog
Saghk B ilirnleri Enstiliisii Mtidiir ti
Dr Alaaddin YUKSEL
GengMY O Mtidiir
Doq
Fen Edebiyat Fakiiltes j Ternsilcisi
IMZA
Prol Dr Tekin $AHIN
Oguz DOGAN
OgreLrci TensiJcisi
V
IMZA
Yrd,Dog Dr Sibel DUMAN
Bil MY O Miidiirii
Bingol Sos
nixcor t-nivpnsirn
si AqrK nni ginr
p
or,irixnsr
por,irir<R nngtlGr:
Bingol Universitesi 1nQ biinyesinde yaprlan akademik gahgmalar igin agrk eriqim, kurumsal argivleme,
uzun donemli derleme ve diiital koruma.
n,qclavr:
E[itim-ofretim, aragttrma, iiretim , yayrn ve danrgmanhk yapmak iizere 2007 yrhnda kurulmug olan BU,
Tiirkiye Cumhuriyeti'nin grkarJarrna ve kalkrnmasrna hrzmet edecek, sanayinin ve toplumun
ihtiyaglarrna cevap verecek nitelikte efitim vermeyi, aragtrrmalar yapmayr ve aragtrma sonuglarrrun
mtimkiin olan en genig gevrelere sunulmasrnr ilke edinmiqtir, Bir devlet r.iniversitesi olarak BU, onlisans,
lisans ve lisansiistii seviyelerde aragtrrmau, yaratrcr ve giriqimci, eleqtirel dtigiinceye yatkrn ve karar
vermede lzgijr, ekip gahgmasmdzL baganh, kendi teknolojimizin iiretilmesine katkrsr olacak, ham madde
kaynaklarrmtzr deferlendirecek, katma deferi yiiksek, tiretime onderlik edecek, kendi ig ortamrnr
olugturacak bilim insanlan, miihendisler, mimarlar ve plancrlar yetigtirerek i.ilkemize katkrda bulunmayr
hedeflemekte ve bir devlet iiniversitesi olarak geniq kitlelere kargr tagrdrfr sorumluluklarrrun onemini
gok iyi bilmektedir,
Bu nedenle BU, mensuplanna ait akademik gahgmalarr mtimktin olan en genig kitlelere ulagtrrabilece[i
bir agrk erigim mekanizmast ve bu kapsamda hizmet verecek bir agrk erigim argivi kurmaya karar
vermigtir. BU I(titiiphanesi, iiniversite aragtrmacrlanna ait gahgmalarrn uygun formatlarda
derlenmesinde, uzun donemli korunmasrnda ve en genig gekilde erigime sunulmasrnda stratejik bir rol
oynayacaktrr.
POLITiKA AMAQLARI:
1) BU biinyesinde tiretilen ekademik gahgmalanln uzun donemli derlenmesinin ve korunmasrrun
sa[lanmasr,
2) BU
btinyesinde tiretilen akademik gahgmalann miimkiin olan en genig gevrelerde erigime
sunulmasr.
KAPSAM:
Politika amaglannm birinci madclesine gore; bu politika BU tarafindan do[rudanya da dolayh olarak
desteklenen ve BU Mensuplarr tarafindan gergekleqtirilen tr.im akademik gahqmalarr kapsar. BU
Mensuplannrn BU drgrnda gergekJegtirdikleri gahqmalan istenirse bu argivde saklanabilir.
Politika amaglarmtn ikinci maddesine gore; bir agrk erigim platformu geligtirilerek, dafirnrk ortamda, BU
Mensuplannrn bilimsel makale, bildiri metinleri, ploje raporu, ders materyali, tez gibi yayrnlarrnrn BU
Agrk Argivi'ne girebilmesini ve tru kaynaklarrn trim paydaglara telif haklanna dikkat edilecek Eekilde
sunulmasrnr kapsar.
E[er bir BU Mensubunun akademik Eahgmasr daha 6nce farkh bir agrk eriqim arqivinde depolanmrgsa,
BU Agrk Eriqim Argivi'nde yeniden saklanmasrna gerek yoktur, Ancak, araqtrrmacrnrn tercih etmesi
halinde, soz konusu gahgma BU Agrk Eriqim Argivi'nde (de) saklanabilir,
TANIMLAR:
BU Mensubu: Bu metincle gU ,qkademisyenleri, Personeli ve Ogrencileri "BU Mensuplarr,, olarak
adlandrrrlmrglardrr,
Aqrk Erigim: Bir BU Mensubu tarafindan gergeklegtirilmiq akademik gahgmaya ricret odemeden,
engellenmeden, dijital olarak erigebilmesini ifade eder, Bu gahqmalar; hakem de[erlendirmesinden
gegerek akademik bir delgide yayrnlanma hakkrnr kazanan makaleleri, tezleri,
projelere ait grktrlarr ve agrk ders rnateryallerini igerir.
bildiri metinlerini,
Akademik Qahgmalar: BU Mensuplanrun araqtrrmalarr, aldrklarr fonlar ve yaptrklarr faaliyetler
sonucu ortaya grkan ttim qahgmalarr ifade eder.
ivedi Depolama: Akademik gahgmalarrn birer kopyasrnrn yayntarihinden geg olmamak koqulu ile BU
Agrk Argivi'nde depolanmasr faaliyetini ifade eder,
Kiqisel Arqivleme: Bir BU Mensubunun entelekttiel katkr safladr[r gahgmasrnr BU Agrk Argivinde
depolamasrm igeren siireci ifade eder.
ilxnrEn:
BU Mensuplan, akademik gahgmalarlrun uzun donemli derlenmesi ve korunmasr konusunda aga[rdaki
kogullarr kabul eder:
I Her BU Mensubunun, entelektiiel katkr safladrfr trim akademik gahgmalann son versiyonlarr
BU Agrk Erigim Argivi'ncle depolantr. Ambargo vb. koqullar nedeniyle srrurlandmlmrg veya
tamamr engellenmiqbazt bireysel gahgmalar bu ilkenin drgrndadrr.
0 BU Kiitiiphanesi, agtk erigim olarak uygun gekilde yayrnlanmasr igin akademik galqmala.m BU
Agrk Argivi'nde depolayan BU Mensuplarr ile birlikte gahgrr.
r BU I(titiiphanesi, BU Agrk Argivi'nde yer alan ttim akademik ga|gmalarrn derlenmesinin ve
uzun donemli korunmasmtn giivenli depolama ile gergeklegtirilmesini koordine eder,
BU Mensuplarr yukartda stralanan koqullar ile birlikte, bir akademik dergide yayrmlanmasr onaylanmrg
olan akademik gahqmalara en rist dtizeyde erigimin desteklenmesi igin aqafrdaki stiregleri takip etmeyi
onaylar:
I
r
Depolama: Her
Mensubu, yayrn tarihinden geg olmamak koguluyla, hakem
deferlendirmelerinden gegerek, akademik bir dergide yayrmlanmak igin onay almrg makalesinin
dijital bir kopyasrnr BU Agrk Erigim Argivi'nde depolar.
Agtk Eriqim/Segimli Gecikmiq Agrk Erigim: Yazar, gahqmalarrrun kamuya ivedilikle agrlmasr
igin depolama siirecinde kullanrlan agrk erigim yazrhmmm ayarlanm "Agrk Erigime ivedilikle
Sunulmast" segimiyle ger:geklegtirmesi yciniinde desteklenir. Yazann yayrncrlarl a yap;1fir
anlagmalar ve kigisel argivleme segenekleri goz ontine ahndrlrnda ga|qmalara erigim iki baglkta
uygulanacaktrr:
,/
'/
t
BU
Kamuya Agrk Erigim
Ambargo Siiresi Sonunda Agrk Erigim ( Ambargo siiresi 6 (altr) ayr gegmeyecektir.)
Lisanslama: Her BU Mensubu, entelektriel katkr sa$ladr[r gahgmasrrun BU Ki.ittiphanesi
tarafindan iqletilecek BU Agrk Argivi'nde kamuya agrk olarak agrk dalrtlm ve koruma
prensiplerine uygun gekilde depolanaca$rnr kabul eder. Yasal kogullar gergevesinde, her BU
Mensubu gahgmalarrnl yaylncllarla yapmrg oldufu anlagmalarrn kogullarrnr gifnemeyecek
gekilde tekelci olmayan, geri ahnamaz ve t:Urm diinyada gegerli bir lisans anlaqmasr ile BU Agrk
Arqivi'nde depolamaya onay verir. Bu politikanrn onayl, Rektor veya gorevlendirdifi bir
sorumlu tarafindan takip edilir.
r
Qok Yazarh Qahgmalarda Depolama Sorumlulu[u: BU Mensuplarr, birden fazla kurumdan
birden fazlayazann igbirlifiindehaztladrklarr gahgmalarr BU Agrk Argivi'nde depolayabilirler.
Birden fazla BU Mensubu tarafindan gergekleqtirilmig gok yazarlL gahqmalarda ise, kaynafr
Baqyazar depolar.
Bu politikanrn etkin bigimde uygulanabilmesi igin aqa[rdaki kogullara dikkat edilmelidir:
r BU Rektorliigii, bu politikanrn
r
uygulanmasmdan sorumlu olacak ve gerektiginde ofiaya
grkabilecek anlagmazhklarrn gozrimiinde ve politikalarda yapiabilecek defigiklikler konusunda
ytiriitiicii gorevini iistleneoektir.
BU Rektorliigii, bir Agrk Eriqim Danrgma Kurulu kurulmasma cjnciiliik ederek bu kurulun
yiirtitricrilii[tnti iistlenecektir.
BU Agrk Eriqim Danrqma Kurulu:
-
Rektor veya gorevlendirecefi Rektor yardrmcrsr
Fen Edebiyat Fak.i.iltesi Temsilcisi (1)
iktisadi ve idari Bilimler Faktiltesi Temsilcisi (1)
Ilahiyat Faktiltesi Temsilcisi (1)
Miihendislik ve Mimarhk Fakiiltesi Temsilcisi (1)
Veteriner Fakiiltesi Temsilcisi (1)
Ziraat Faktiltesi Temsilcisi (1)
BU Kiittiphane ve Doktimantasyon Daire Baqkanr'ndan
olugacaktr.
r
Agrk Erigim Danrqma Kurulu, bu politikanrn ytiriirliife girmesini takip eden ilk tig yrl igerisinde
her ytl, bu tig ytlm sonunda takip eden dcjnemde ise her iig yrlda bir, bu politikanrn
de!erlendirmesini gergeklegtirmekle yiikiimlii olacaktr. Kurul, gerekli gordiifti hallerde
politikayr revize etme veya deligtirme gahqmalarrndan sorumlu olacaktrr. Oneri ve goriigler BU
Rektorhigii'ne sunulacaktr.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
525 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content