close

Enter

Log in using OpenID

Ek: Teknik Şartname - Eskişehir Devlet Hastanesi

embedDownload
K ayıt No: 59996
T.C
SA Ğ LIK BAKANLIĞ I
T Ü R K İY E K A M U H A S T A N E L E R K U R U M U
E S K İŞ E H İR İLİ K A M U H A S T A N E L E R BİRLİĞİ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ
Eskişehir Devlet Hastanesi
T E K LİF M E K T U B U
Sayı
07.03.2014
: 22205031-930/
Konu : Teklif Formu
Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem HASTANEMİZ STERİLİZASYON SERVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE
GAZ TAMPON ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 10.03.2014 tarih ve
saat 14:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.
MustaJ
Yöneticisi a.
İdari ve M aJÎÎ [izfsetler Müdür Yardımcısı
S ıra
M a l ı n / İş in C in si
M arka
M iktar
B ir im i
5000
ADET
1 BATIN KOMPRESİ 45(±5) CM X 45(±5) CM
RADYOPAKSIZ (4,6,8,10,12,16
KAT)(BATIN KOMPRESİ 45CM X45CM )
UBBJ^odu
GMDN
B irim F iy a t T o p l a m F iy a t
T o p la m
Ek: Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEH İR DEVLET HASTANESİ DOĞRUDAN TEM İN TEL:0.222 237 48 00/2404
NUM UNE GÖRÜLECEKTİR.
4734 sayılı Kamu İhale K anunun 22 / D M addesi U yarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
I.734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Form una göre hazırlanacak T eklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif
edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka,; katalog numarası olmayan ve
teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.Zarfm üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve tek lif edilen kalem ler yazılacaktır. Z arf kapağı yapıştırılan
bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.
3.Fiyatlar KDV hariçtir.
4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları m utlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.
5. Teklif edilecek m alzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.
6.T eklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.
7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmasından firm a sorumludur.
8.T eklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetm eliği (93/42/EEC MDD), Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve
vücut dışında kullanılan tıbbı tanı cihazları yönetm eliği (98/79/EC IVDD)kapsammdaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel
M üdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı
gerekmektedir. Bu şartı olm ayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. T eklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.
9.Numune istendiğinde tek lif m ektubuyla birlikte getireceklerdir.
10.Alımlar acil ihtiyacım ıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazım ızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem
yapılacaktır.
I I . Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3’ünden az olmamalıdır.
12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.
13.Fatura bedeli, malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 90 gün içerisinde ödenecektir.
14.Alacağına ait tem lik kabul edilmeyecektir.
15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi ibaremizin yetkisindedir.
16.Teklif veren firm a işbu (17) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul
edilecektir.
17.Bu alım uygulanm asından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icr^ daireleri yetkilidir.
YENİDOĞAN MH. ŞEHİT SERKAN ÖZAYDrN SK. NO:9 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR
Telefon: 222 2374800/2404
Faks: 222 2374449
e-posta: esdh.satinalm [email protected] saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.eskisehirdh.saglik.gov.tr
ı/ı
GAZ TAMPON 45X45 CM (16 KAT) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.Gaz kompres (tampon)45 x45 cm ebadında dikilmiş olmalıdır.
2.Tüm kenarları iplik vermeyecek şekilde dikilmiş olmalıdır.
3.Gaz kompreste (tampon)kullanılan gaz bezi TS 14.079 uygun olmalıdır.
4.Gaz bezinin askı -çözgü sayısı değerleri; çözgü teli sayısı cm başına (en az)10,a tkı teli sayısı cm
başına en az 10 ( atkı çözgü sayısı TS 250 ye göre sayıldığında uygun olmalıdır.
5.Gaz kompres (tampon)kasarlanmış, beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.
6.Üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisimler, ek yeri ve parça bulunmamalıdır.
7.Gaz kompres (tampon)üst yüzeylerinde delik, kesik, yırtık vb. görünüş bozuklukları olmamalıdır.
8.Katlama şekli hastanemiz tarafından verilecek numune ile aynı özellikleri taşımalıdır.
9.10 adet veya 20 adet paketler halinde olmalıdır.
10.Paketler üzerinde en az aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek yazılmalıdır.
-Firmanın ticari unvanı, adresi ve/veya tescilli markası
-Anma boyutları ve adeti
-Üretim tarihi
-Seri ve parti numarası
11.Non steril olmalıdır.
12.Değerlenme için, şartnamede belirtilen özellikleri taşıyan en az 100 adet ürün numune olarak
verilmelidir.
13.Muayene komisyonunun gerek duyması halinde Eskişehir Devlet Hastanesine yeterli sayıda
numune olarak analiz için gönderilebilecek analiz üretici /satıcı firmaya ait olacaktır.
14.Yüklenici firmanın depoya teslim edeceği ürünler numunelerle aynı olmalıdır.
15.Gaz kompres radyo-pak dikişli olmalıdır.
16.Numunel&r görülüp, denendikten sonra uygun olan ürün seçilecektir.
Oı6.tJrer^hi
no:ı<*ı%-
cSKİŞEH İRDjM £
Giilci
Kurum
Steriüzasyon
'.H32910
emşiresi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
18
File Size
74 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content