close

Enter

Log in using OpenID

2634 sayılı turizmi teşvik kanunu ve ilgili yönetmelikler

embedDownload
Y A Y I N N O : 1988-36
2634 SAYILI TURİZMİ
TEŞVİK K A N U N U VE
İLGİLİ YÖNETMELİKLER
İSTANBUL TİCARET ODASI
Ö N S Ö Z
O d a m ı z on yılı aşan bir süreden beri, Turizmin Teşvikine
yönelik y e n i bir yasa hazırlanması konusunda sürekli girişimler­
de bulunmuş, b u konudaki görüşlerini ilgili mercilere
vesilelerle intikal
muhtelif
ettirmiştir.
N i h a y e t 16.3.1982 tarihinde Turizmi Teşvik K a n u n u yürürlüğe
girmiştir.
Bazı eksikliklerine
rağmen, b u K a n u n u çok
olumlu
bir a ş a m a olarak nitelendirmek mümkündür.
Turizmi
getirdiği
Teşvik
olanakların,
K a n u n u ve b u n a
mükellefiyetlerin,
ilişkin
Yönetmeliklerin
kısacası
bu
mevzuatın
hükümlerinin üyelerimizin bilgisine derli toplu bir şekilde sunul­
masının
faydalı olacağı düşünülmüş ve b u
kitapçık
hazırlan­
mıştır.
O d a m ı z ı n M e v z u a t Dizisinin 6'ncı halkası olarak yayımlanan
b u kitabımızın derlenmesinde e m e ğ i geçen Dış Münasebetler ve
Turizm Şubesi elemanlarına teşekkür ederim.
Genel
Sekreter
Dr. İsmail Özaslan
İ Ç İ N D E K İ L E R
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
TURİZMİ TEŞVİK K A N U N U
1 — Amaç, Kapsam ve Tammlar
2 — Genel Hükümler
3 — T e ş v i k l e İlgili E s a s l a r v e H ü k ü m l e r
4 — Yat Turizmi
5 — Denetleme ve Cezalar
6 — Son Hükümler
TALİH OYUNLARI YÖNETMELİĞİ
TURİZMİ GELİŞTİRME F O N U ' N U N
DENETLENME­
SİNE A İ T YÖNETMELİK
TURİZMİ TEŞVİK K A N U N U N U N CEZAİ HÜKÜMLE­
RİNİN U Y G U L A N M A S I H A K K I N D A YÖNETMELİK
TURİZM A L A N L A R I N D A VE TURİZM MERKEZLE­
RİNDE İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE
O N A Y L A N M A S I N A İLİŞKİN YÖNETMELİK
1 — Başlangıç Hükümleri
2 — İmar Planları
3 — Son Hükümler
BELGELİ T U R İ Z M İ Ş L E T M E L E R İ N D E Y A B A N C I PER­
SONEL
VE
SANATKÂRLARIN
ÇALIŞTIRILMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK
T U R İ Z M İŞLETMELERİNİN
B A K A N L I K L A BİRBİR­
L E R İ Y L E V E M Ü Ş T E R İ L E R İ Y L E İLİŞKİLERİ
HAK­
K I N D A YÖNETA/IELİK
1 — Başlangıç Hükümleri
2 — Seyahat Acenteleri ile Otel İşletmeleri A r a s m dalû İlişkiler
3 — O t e l S ö z l e ş m e l e r i i l e İlgili Ö z e l K u r a l l a r
4 — Otel Müşteri İlişküeri
5 — İ ş l e t m e l e r i n B a l ı a n l ı k l a İlişkileri
6 — Son Hükümler
TURİZMİ TEŞVİK K A N U N U GEREĞİNCE U Y G U L A ­
N A C A K P A R A CEZALARININ TAHSİLİ V E TURİZMİ
GELİŞTİRME F O N U N A A K T A R I L M A S I H A K K I N D A
YÖNETMELİK
. 1 . . . . . . .
7
7
8
12
16
17
20
24
28
30
34
34
35
38
39
41
41
42
48
52
56
57
57
IV.
T U R İ Z M Y A T I R I M , İŞLETME V E K U R U L U Ş L A R I N I N
DENETİMİ H A K K I N D A YÖNETMELİK
60
1 — Başlangıç Hükümleri
2 — Denetim Elemanları
3 — Görev,
60
ve
Atanmaları
61
Yetki ve Sorumlulukları
65
4 — Çeşitli H ü k ü m l e r
X.
KAMU
ARAZİSİNİN
68
TURİZM
YATIRIMLARINA
TAHSİSİ H A K K I N D A YÖNETMELİK
70
1 — Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar
2 — Taşınmaz
Malların
Bakanlığın
...
Tasarrufıma
Alınması
71
3 — Tahsis Talepleri ve Değerlendirilmesi
73
4 — Tahsis İşlemleri
76
5 — Hakların
80
6 — Son
XI.
S o n a Ermesi
Hükümler
81
TURİZMİ Y A T I R I M V E İŞLETMELERİ NİTELİKLERİ
YÖNETMELİĞİ
83
1 — Başlangıç Hükümleri
83
2 — Genel Hükümler
84
3 — T u r i z m Yatırımlarının G e n e l Nitelikleri
92
4 — T u r i z m İşletmelerinin
95
Genel Nitelikleri
5 — K o n a k l a m a Tesislerinin G e n e l Nitelikleri
98
6 — Oteller
99
7 — MoteUer
XII.
70
102
8 — Tatil K ö y l e r i
103
9 — Pansiyonlar
106
10 — K a m p i n g l e r
107
11 — A p a r t
109
Oteller
12 — K o n a k l a m a T e s i s l e r i ile İlgili ÇeşitU H ü k ü m l e r
111
13 — Y e m e , İ ç m e T e s i s l e r i
114
14 — E ğ l e n c e Y e r l e r i
116
15 — Y a n H i z m e t T e s i s l e r i
118
16 — S o n H ü k ü m l e r
119
T U R İ Z M BÖLGELERİ, T U R İ Z M
RİZM
LIŞMA
VE
ALANLARI V E TU­
MERKEZLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN
GRUPLARININ OLUŞTURULMASI,
YETKİLERİ
İLE
ÇALIŞMA
ŞEKLİNE
ÇA­
GÖREV
İLİŞKİN
YÖNETMELİK
122
1 _
122
Genel
Hükümler
2 — Çalışma Gruplarmm Oluşumu
123
3 — Son
125
XIIÎ. Y A T
Hükümler
TURİZMİNİN
YÖNETMELİK
GELİŞTİRİLMESİ
HAKKINDA
125
TURİZMİ TEŞVİK
KANUNU
K a n ı m N o . 2634
Kabul Tarihi: 12/3/1982
Resmi Gazete 16.3.1982 No: 17635
BİRİNCİ
BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç :
M a d d e 1. — B u K a n u n u n a m a c ı ; t u r i z m s e k t ö r ü n ü d ü z e n l e ­
y e c e k , geliştirecek, d i n a m i k b i r y a p ı v e işleyişe kavuşturacak
tertip v e tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.
Kapsam:
M a d d e 2. — B u K a n u n , t u r i z m h i z m e t i ile b u h i z m e t i n g e ­
reği turizm bölgeleri, turizm alanları v e turizm merkezlerinin
t e s p i t i i l e g e l i ş t i r i l m e l e r i n e t u r i z m y a t ı r ı m v e i ş l e t m e l e r i n i n teş­
v i k edilmesine, düzenlenmesine v e denetlenmesine ilişkin hüküm^
leri kapsar.
Tanımlar:
M a d d e 3. — B u K a n u n d a y e r
alan;
a)
Bakanlık: Kültür v e T u r i z m Bakanlığını,
b)
T u r i z m B ö l g e l e r i : S ı n ı r l a n B a k a n h ğ m ö n e r i s i v e Bakan^
1ar K u r u l u k a r a r ı ile tespit v e i l a n e d i l e n b ö l g e l e r i ,
b)
Turizm Alanları: Turizm bölgeleri içinde öncehkle ge­
l i ş t i r i l m e s i ö n g ö r ü l e n , m e v k i i v e s ı n ı r l a n B a k a n l ı ğ ı n ö n e r i s i , Ba­
k a n l a r K u r u l u k a r a r ı ile t e s p i t v e i l a n e d i l e n d o ğ a l v e y a s o s y o ­
kültürel değerlerin yoğunlaştığı alanlan,
d)
T u r i z m Merkezleri: T u r i z m b ö l g e l e r i içinde v e y a dışında,
y e r i , m e v k i i v e sınırları B a k a n l ı ğ ı n ö n e r i s i , B a k a n l a r K u r u l u
ka-
r a n ile tespit v e ilan edilen, t u r i z m y ö n ü n d e n ö n e m taşıyan y e r ­
leri v e y a bölümlerini,
e)
T u r i z m İşletmeleri: Türk v e y a y a b a n c ı uyruklu,
v e y a tüzel kişilerce birlikte
veya
ayrı
ayrı
gerçek
gerçekleştirilen v e
t u r i z m sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri,
f)
Turizm Yatırımı Belgesi:
Turizm sektöründe yatırım ya­
p a n a tespit e d i l e n y a t ı r ı m d ö n e m i i ç i n B a k a n l ı k ç a v e r i l e n b e l ­
geyi,
g)
T u r i z m İşletmesi
Belgesi:
Turizm sektöründe
faaliyet
gösteren turizm işletmelerine Bakanlıkça verilen belgeyi,
h)
Belgeli
Turizm
Yatırım veya
İşletmeleri:
Bakanlıkça
belgelendirilmiş yatırım v e y a işletmeleri,
i)
Yat: Ölçü belgesinde (mesaha
şahadetnamesi)
yat
şek­
l i n d e t e s c i l e d i l e n g e m i l e r ile ö l ç ü b e l g e s i n i n b u l u n m a m a s ı
linde gezi ve spor amacıyla yararlanılan
ha­
ancak, y ü k v e y a yolcu
gemisi niteliğinde o l m a y a n tekmil deniz araçlarını, ifade eder.
İKİNCİ
Genel
BÖLÜM
Hükümler
T u r i z m Bölge, A l a n v e Merkezlerinin Tespiti :
M a d d e 4. — T u r i z m bölgeleri, turizm alanları v e turizm mer­
kezlerinin tespitinde; ü l k e n i n doğal, tarihi, a r k e o l o j i k v e
sosyo­
kültürel t u r i z m değerleri, kış, a v v e su sporları v e sağlık turizmi
ile m e v c u t d i ğ e r t u r i z m potansiyeli d i k k a t e alınır.
Belge A l ı n m a s ı :
M a d d e 5. — a) T u r i z m sektöründe; b u K a n u n v e d i ğ e r mev­
z u a t t a y e r a l a n t e ş v i k t e d b i r l e r i i l e istisna, m u a f i y e t v e h a k l a r ­
d a n yararlanabilmek için Bakanlıktan, turizm y a t ı n ı m belgesi ve­
y a t u r i z m işletmesi belgesi alınması zorunludur.
b)
Belgeli yatırımlara, Bakanlıkça belirlenen süreler içinde
başlanması ve yatırımın tamamlanarak
işletmeye açılması zorun­
ludur. A n c a k , B a k a n l ı k ç a k a b u l edilen z o r u n l u sebeplerle b u süre
uzatılabilir.
D o ğ a l Turizm Kaynaklarının Korunması ve
Kullanılması:
M a d d e 6. — T u r i z m b ö l g e l e r i n d e v e t u r i z m
merkezlerinde
Devletin h ü k ü m ve tasarrufu altındaki yerlerinin k a m u y a r a r ı n a
korunmasına v e y a k a m u yararına kullanılmasına
n a c a k y a p ı v e tesisler, b u K a n u n u n
katkıda
bulu­
3 n c ü maddesindeki
belge­
lere sahip olmak kaydıyla, tapu kaydı aranmaksızın,
dedeki koşullara u y g u n olarak, imar planlarına
ve
8 nci mad­
g ö r e yapılabilir
işletilebilir.
Turizm bölgelerinde ve
k ü m ve tasarrufu altındaki
turizm
merkezlerinde
Devletin
yerlerde, bölgenin doğal ve
hü­
kültüreî
özelliklerini bozmamak, turizm işletmelerine zarar v e r m e m e k ve
imar
planlarına
uygun olmak ve Bakanlıktan
izin
almak
kay­
d ı y l a k a m u y a y a r a r l ı d i ğ e r y a p ı v e t e s i s l e r y a p ı l a b i l i r v e işleti­
lebilir.
Deniz,
g ö l v e karsular ile
kıyılan,
özelliklerini b o z u c u
yıpratıcı
şekilde kullanılamaz.
alınması
g i b i çeşitli ş e k i l l e r d e y a r a r l a n m a
Hidrografi Hizmetleri
Bu yerlerden
Kanununa
kum,
ve
çakıl v e
taş
1738 sayılı S e y i r
ve
g ö r e D e n i z K u v v e t l e r i Komu.-
tanlığının görüşü alınmak kaydiyle Bakanlığın iznine bağlıdır.
Planlar:
Madde
7. — T u r i z m b ö l g e l e r i n d e v e
turizm
merkezlerinde
Bakanlıkça yapılan veya yaptırılan v e î m a r ve İskân
s u n u l a n p l a n l a r altı ay, h a r i t a l a r v e k e n a r
Bakanlığına
çizgisi iki ay içinde
onaylanır.
Bakanlık turizm alanlarında ve turizm
merkezlerinde
îmaı
v e İskân Bakanlığınca onaylı n a z ı m imar planlarına
u y g u n ola­
rak,
etmeye
turizm
amaçlı
imar
uygulama
planlarını
tadil
ve
o n a y l a m a y a yetkilidir.
Turizm
alanları ve turizm
nırları v e mücavir alanlan
merkezleri
içinde kalan
d ı ş ı n d a , b e l e d i y e sı­
ve
imar
planları
ile
t u r i z m e ayrılan arsalardan; ü z e r i n d e belgeli turizm işletmesi bu­
l u n a n v e y a Bakanlıkça talep edilenler h a k k ı n d a
yapılması gere­
k e n i m a r planı değişiklikleri öncelikle yapılır.
Turizm
bölgelerinde ve
turizm
merkezlerinde
turizm
dışı
k u l l a n ı m a ilişkin i m a r u y g u l a m a p l a n l a r ı v e a l t y a p ı p r o j e l e r i , il­
gili k u m l u ş ç a ,
Bakanlığın
o l u m l u g ö r ü ş ü a,lındıktan s o n r a
yü-
Türlüğe konur.
kuruluşa
B a k a n l ı k b u k o n u d a k i g ö r ü ş ü n ü 3 a y i ç i n d e ilgili
bildirir.
T u r i z m b ö l g e l e r i v e t u r i z m m e r k e z l e r i d ı ş ı n d a k i b u g i b i iş­
l e m l e r i , ilgili k u r u l u ş B a k a n l ı k i l e k o o r d i n e e d e r .
Taşınmaz Malların Turizm A m a ç l ı K u l l a n ı m ı :
M a d d e 8. — A . T u r i z m a l a n l a r ı n d a v e t u r i z m m e r k e z l e r i n
d e Bakanlığın talebi üzerine, i m a r planları, y a p ı l m ı ş v e turizme
ayrılmış yerlerdeki taşınmaz mallardan;
(1)
H a z i n e y e ait o l a n y e r l e r l e o r m a n l a r , i l g i l i
B a k a n l ı ğ a t a h s i s edilir.
Bu
kuruluşlarca
tahsisler:
( a ) H a z i n e a d ı n a t e s c i l i y a p ı l m a m ı ş D e v l e t i n h ü k ü m v e ta­
s a r r u f u a l t ı n d a k i y e r l e r l e k a p a n a n y o l l a r v e y o l f a z l a l a r ı n ı n re­
s e n tescili,
(b)
nın
O r m a n l a r ı n , t u ı i z m e a y r ı l m a s ı v e a m e n e j m a n planları­
tadili.
İşlemleri tamamlandıktan
sonra yapılır v e talep
tarihinden
başlayarak en g e ç 1 ay içinde tamamlanır.
(2)
K a m u k u r u l u ş l a r ı n a ait o l a n l a r , t a l e p t a r i h i n d e n
başla
y a r a k e n g e ç 2 ay içinde Hazine adına t a p u y a tescil v e Bakan­
l ı ğ a tahsis edilir. D e v r e ilişkin şartlar v e bedel, ilgili
kuruluşlar
ile H a z i n e arasında 6830 sayılı İstimlak K a n u n u n u n 3 0 n c u madde­
sine göre çözümlenir.
(3)
D i ğ e r g e r ç e k ve
t ü z e l k i ş i l e r ile v a k ı f l a r a ait
olup,
tu­
r i z m işletmesi belgesine sahip olmayanlar, B a k a n l ı k ç a kamulaştırılarak, H a z i n e adına t a p u y a tescil v e tescil tarihinden
başla­
y a r a k e n g e ç 1 a y i ç i n d e B a k a n l ı ğ a tahsis edilir. U y u ş m a z l ı k l a r d a
davp. v e t a k i p l e r k a m u l a ş t ı r m a
olarak yürütülür
kararma
d e ğ i l , b e d e l i n e ilişkin
v e sonuçlandırılır. Uyuşmazlıkların
çözümlen­
m e m i ş olması, arazinin turizm a m a ç l ı k u l l a n ı m a tahsisine engel
sayılmaz.
B.
A f ı k r a s ı n a g ö r e tahsis
edilen taşınmaz mallar yatırım­
cıya intikal ettirilinceye kadar, Hazinece Bakanlıktan bir
talep
C.
ve
ao
ödeme
edilmez.
Bu taşınmaz malların yatırımcılara
bunlar
ü z e r i n e irtifak
hakkı
tahsisi,
kiralanması
tesisine ilişkin esaslar
ile
sü-
reler, bedeller, hakların sona ermesi v e diğer şartlar Bakanlık,
M a l i y e Bakanlığı ve Tarım v e O r m a n Bakanlığı tarafından 2490
sayılı A r t ı r m a v e Eksiltme v e İhale K a n ı m u ile 6 8 3 1 sayılı Or­
m a n Kanunu hükümlerine bağlı
o l m a k s ı z ı n m ü ş t e r e k e n tespit
edilir.
D . B a k a n l ı k , b u t a ş ı n m a z m a l l a r ı C f ı k r a s ı u y a r ı n c a tespit
e d i l m i ş o l a n şartlarla T ü r k v e y a b a n c ı uyruklu, g e r ç e k v e tüzel­
kişilere kiralamaya, tahsis e t m e y e , b u taşınmaz m a l l a r üzerin­
d e m ü s t a k i l v e daimi h a k l a r dahil irtifak h a k k ı tesisine v e b u n ­
lardan altyapı için gerekli olanlar üzerinde, altyapıyı gerçekleş­
tirecek k a m u k u r u m u lehine bedelsiz irtifak h a k k ı tesisine yetkihdir.
E. T u r i z m b ö l g e l e r i n d e v e t u r i z m m e r k e z l e r i n d e k i t a ş ı n m a z
m a l l a r ı n iktisabı, 4 4 2 s a y ı l ı K ö y K a n u n u ile, 2 6 4 4 s a y ı l ı T a p u Kan ı m u n d a y e r alan y a b a n c ı u y r u k l u l a r l a ilgili tahditlerden Bakan­
l a r K u r u l u k a r a r ı ile i s t i s n a e d i l e b i l i r .
F. T u r i z m b ö l g e l e r i n d e , t u r i z m , a l a n v e t u r i z m m e r k e z l e r i
d ı ş ı n d a k a l a n v e i m a r p l a n l a n i l e t u r i z m e a y r ı l a n y e r l e r d e k i ta­
ş ı n m a z m a l l a r a da, B a k a n l ı ğ a b u b ö l g e l e r d e y a t ı r ı m y a p m a k m a k ­
sadıyla müracat vaki o l d u ğ u n d a Bakanlığın talebi üzerine b u
m a d d e hükümleri uygulanır.
G. K a m u k u r u l u ş l a r ı n a a i t t u r i z m , e ğ i t i m v e d i n l e n m e m a k ­
s a t l ı tesisler, t u r i z m b ö l g e l e r i v e t u r i z m m e r k e z l e r i i ç i n d e k a l s a ­
lar dahi, kurumlarına bağlı olarak faaliyetlerine d e v a m ederler
ve b u m a d d e hükümleri dışmdadırlar.
K a m u Yatırımları:
M a d d e 9. — a ) T u r i z m a l a n l a r ı v e t u r i z m m e r k e z l e r i n i n y o l ,
s u ka.nalizasyon, elektrik v e t e l e k o m ü n i k a s y o n g i b i altyapı i h
t i y a ç l a r ı n ı n ilgili k a m u k u r u l u ş l a r ı n c a öncelikle t a m a ı n l a n m a s ]
z o r u n l u d u r . B u m a k s a t l a ilgili B a k a n l ı k v e k u r u l u ş l a r a t a h s i s edi­
len ö d e n e k l e r B a k a n h ğ m u y g u n g ö r ü ş ü alınmadan b a ş k a maksat­
la kullanılamaz.
ca
b)
Bakanlığın u y g ı m g ö r ü ş ü a l ı n m a d a n k a m u kuruluşların­
t u r i z m işletmeciliği amaçlı yatırımlar p r o g r a m l a n amaz.
Fiyat T a r i f e l e r i :
Madde
10. — Belgeli işletmelerin, u y g u l a y a c a l ı l a n fiyat
ta-
lifelerinin
hazırlanması
ve
o n o y l a n m a s m a ilişkin g e n e l ilkeler
B a k a n l ı k ç a b e l i r l e n i r . İ ş l e t m e l e r e n g e ç t e m m u z a y ı s o n u n a ka­
dar
b i r sonraki t a k v i m yılında u y g u l a y a c a k l a r ı tarifelerini
Ba­
kanlığa g ö n d e r m e k zorundadırlar.
Belgeli işletmelerde Bakanlıkça
o n a y l a n m ı ş tarifelerin
dışında
belirlenen ilkeler
ba.şka
bir
tarife
uyarınca
uygulanamaz.
İ ş l e t m e l e r , o n a y l a n m ı ş fiya,t t a r i f e l e r i n i B a k a n l ı k ç a s a p t a n a n esas­
l a r a u y g u n o l a r a k kola^yca o k u n a b i l e c e k b i r y e r d e
v e ayrıca istendiğinde göstermek
bulundurmak
zorundadırlar.
Bilgi V e r m e :
M a d d e 1 1 . — Belgeli yatırımcılar v e b e l g e l i işletmeciler,, bel­
g e y e k o n u tesisin t ü m ü n ü n v e y a b i r k ı s m ı n ı n a y n ı a m a ç l a r l a kul­
lanılmak
üzere
devredilmesi v e y a kiraya verilmesi ve
ortaklık
s t a t ü s ü n ü n d e ğ i ş t i r i l m e s i ile i ş l e t m e k o n u l a r ı n ı n t u r i z m i ş l e t m e ­
si n i t e l i ğ i n i k o r u m a s ı k a y d ı y l a , k ı s m e n v e y a t a m a m e n
mesi için Bakanlıktan izin almak
değiştiril­
zorundadırlar.
Ayrıca, belgeli yatırımcılar kuruluş
dönemlerinde
yatırımla­
r ı n a i l i ş k i n g e l i ş m e l e r i altı a y l ı k d e v r e l e r d e , i ş l e t m e l e r ise, ü l k e
turizminin
göstergelerinin belirlenmesinde
kullanılacak
ü ç e r aylık devrelerde, Bakanlığa bildirmekle
M a d d e 12. — 1615 sayılı G ü m r ü k K a n u n u n u n
sinin 1 n c i fıkrasının
kilde
verileri
yükümlüdürler.
(a) bendinin 1 n c i paragrafı
12 nci madde­
a ş a ğ ı d a k i şe­
değiştirilmiştir.
a)
Asıl
ikametgâhı
yabancı
memleketlerde
olan
Türk
ve
y a b a n c ı turistlerin birlikte v e y a kendilerinden iki ay ö n c e v e y a
s o n r a k i s ü r e l e r i ç e r i s i n d e g e t i r d i k l e r i 1 3 2 n c i m a d d e n i n ( 1 - e ) fık­
r a s ı n d a y a z ı l ı seyaJıat v a s ı t a l a r ı , a v , s p o r v e d i ğ e r e ş y a l a r ı i ç i n
v e r g i teminatı
olarak
kara
seyahatlerinde
Uluslararası
Tıırizm
v e O o t o m o b i l Birliğine m e n s u p Türkiye Turing v e O t o m o b i l Ku­
rumunun
v e y a b u n u n k e f a l e t ettiği y a b a n c ı k u r u m l a r ı n v e r e c e k ­
l e r i triptik, g ü m r ü k g e ç i ş k a r n e s i
v e y a B a k a n l ı k ç a tespit
c e k diğer benzeri belgeleri (bir yıl içinde ihraç
şartıyla)
edile­
kabu]
olunur.
ÜÇÜNCÜ
BÖLÜM
T e ş v i k l e İlgili E s a s l a r v e H ü k ü m l e r
Teşvik v e Koordinasyon Esasları:
Madde
13. — Turizm sektöründeki
teşvik tedbirleri ile
tu-
r i z m yatırım ve işletmelerinin b u teşviklerden y a r a r l a n m a usu]
v e esasları, Bakanlığın k o o r d i n a t ö r l ü ğ ü n d e ilgili b a k a n l ı k l a r v e
D e v l e t P l a n l a m a Teşkilatı
Müsteşarlığınca
m ü ş t e r e k e n tespit
edilir.
^
;
Y a t ı r ı m l a r i ç i n ö n c e l i k sırası; t u r i z m a l a n l a r ı v e t u r i z m m e r
k e z l e r i , t u r i z m v e b ö l g e l e r i v e B a k a n l ı k ç a tespit e d i l e n d i ğ e r y e r ­
lerdir.
Belgeli işletmelerden Bakanlar K u r u l u n c a h e r yıl belirlenen
d ö v i z miktarını sağlayanlar,
ihracatçı
sayılırlar.
Turizm Kredileri:
M a d d e 1 4 . — a) T u r i z m k r e d i l e r i ö n c e l i k l e t u r i z m a l a n l a r ı
v e t u r i z m m e r k e z l e r i n d e y a p ı l a c a k yatırımlara tahsis edilir.
b)
T.C. T u r i z m B a n k a s ı A n o n i m Ş i r k e t i t u r i z m a l a n l a r ı y e
t u r i z m merkezlerindeki belgeli yatırımlara tahsis e d i l m e k üzere,
y a b a n c ı k a y n a k l a r d a n d ö v i z kredileri alabilir.
B u k r e d i l e r i n t e m i n i n d e ; H a z i n e t a r a f ı n d a n s a ğ l a n a n la-edi1er i ç i n k a b u l e d i l e n ş a r t l a r a y n e n u y g u l a n ı r v e b u k r e d i l e r i n
t a h s i s i v e g e r i ö d e n m e s i ile i l g i l i g e n e l esaslar, M a l i y e B a k a n l ı ­
ğı, Bakanlık v e Devlet P l a n l a m a Teşkilatı Müsteşarlığınca müş­
tereken düzenlenir.
O r m a n Fonuna Katkının Taksitlendirilmesi:
M a d d e 15. — O r m a n l a r d a y e r alacak turizm yatırım belgeli
t e s i s l e r i n , 6 8 3 1 sayılı O r m a n K a n u n ı m u n E k 3 n c ü m a d d e s i n i n
( c ) fıkra>sı u y a r ı n c a ö d e m e k z o r u n d a o l d u l ı l a r ı b e d e l t a h s i s ta­
rihini takip eden ü ç ü n c ü y ı l d a n itibaren, beş yıl v a d e v e beş
e ş i t t a k s i t t e alınır.
Elektrik Havagazı v e Su Ü c r e t l e r i :
M a d d e 16. — T u r i z m bölgeleri v e
turizm
merkezlerindeki
belgeli y a t ı r ı m v e işletmeler elektrik, h a v a g a z ı v e su ücretlerini
o b ö l g e d e k i s a n a y i v e m e s k e n l e r e u y g u l a n a n t a r i f e l e r d e n e n dü­
ş ü ğ ü üzerinden öderler.
Haberleşme Kolaylıkları:
Madde
17. — Belgeli y a t ı r ı m
v e işletmelerin telefon v e
te
l e k s t a l e p l e r i n e ilişkin h e r t ü r l ü i ş l e m v e t a h s i s ö n c e l i k l e y a p ı l ı r
Personel
Çalıştırılması:
M a d d e 18. — a ) Belgeli işletmelerde nitelikli y a b a n c ı
uzman
p e r s o n e l v e s a n a t k â r l a r B a k a n l ı ğ ı n u y g u n g ö r ü ş ü v e i ç i ş l e r i Ba­
kanlığının
izni ile 2007
sayılı Türkiye'de
Türk
Vatandaşlarına
Tahsis Edilen Sanat v e Hizmetler Hakkında K a n u n
den
istisna edilerek
hükümlerin­
çalıştırılabilir.
A n c a k b u şekilde çalıştırılan y a b a n c ı personelin miktarı
lam
de
top­
personelin y ü z d e lO'ımu geçemez. B u oran Bakanlıkça yüz­
20'ye kadar
artırılabilir.
B u personel işletmenin faaliyete ge­
çişinden 3 ay öncesinden itibaren
b)
çalışmaya
başlayabilir.
2559 sayılı Polis Vazife v e Selâhiyet K a n u n u n u n
12 nci
m a d d e s i k a p s a m ı n a giren belgeli işletmelerde, 21 yaşından k ü ç ü k
kişilerin çalıştırılabilmeleri o yerin en b ü y ü k m ü l k i amirinin iz­
n i ile
mümkündür.
A l k o l l ü İçki Satışı v e Talih O y u n l a n :
Madde
19. —
a) B e l g e h işletmeler, B a k a n l ı ğ ı n
iznine
bağh
olarak, 1593 sayılı U m u m î Hıfzısıhha K a n u n ı m u n
178 nci madde­
si i l e 2 2 2 s a y ı l ı İ l k ö ğ r e t i m v e E ğ i t i m K a n u n u n u n
61 nci madde­
s i n d e k i a l k o l l ü i ç k i satışı v e r u h s a t l a r ı n a i l i ş k i n h ü k ü m l e r i n d ı ­
şındadır.
2559 sayılı Polis Vazife v e Selâ:hiyet K a n u n u n u n
12 n c i m a d ­
desi kapsamına giren belgeli işletmelerden Bakanlıkça
edilenlere y a n l a r ı n d a v e h v e vasileri o l m a k şartıyla
müsaade
18 y a ş ı n d a n
k ü ç ü k l e r d e girebilir.
b)
Bakanlık, belgeli turizm işletmesinin tamamlayıcı bir b ö ­
lümdü o l m a k k a y d ı i l e t a l i h o y u n l a r ı o y n a t a b i l e c e k m a h a l l e r i
pit v e buraları işletecek kişilere izin v e r m e k yetkisine
Bu
yerlere y a b a n c ı pasaport taşıyanların
tes­
sahiptir.
dışında, kimlerin
hangi
şartlarla girebileceği Bakanlıkça belirlenir.
R e s m i Tatil, H a f t a S o n u v e Ö ğ l e T a t i l l e r i :
M a d d e 2 0 . — Belgeli işletmeler ile b e l g e k a p s a m ı n d a k i
yar­
d ı m c ı h i z m e t satış y e r l e r i B a k a n l ı k ç a v e r i l e n b e l g e d e b e l i r l e n e n
ç a l ı ş m a s ü r e s i i ç i n d e r e s m i tatil,
de
faahyetlerine
d e v a m ederler.
hafta
sonu ve öğle
tatillerinde
Turizmi Geliştirme Fonu K u r u l m a s ı :
M a d d e 21. — T u r i z m a l a n l a r ı n d a v e t u r i z m m e r k e z l e r i n d e
y e r a l a c a k t u r i z m y a t ı r ı m l a r ı n ı , y a t ı r ı m ı n y ü z d e 1 5 ' i n e k a d a r , en
ç o k 20 y ı l v a d e l i k r e d i l e r l e d e s t e k l e m e k v e d ı ş p a z a r l a m a im­
kânlarının geliştirilmesi h a r c a m a l a r ı i ç i n
Bakanlığın emrinde,
«Turizmi Geliştirme Fonu» kurulmuştur.
V e r i l e c e k kredilerin v a d e v e faiz oranları ile dış p a z a r l a m a
i m k â n l a r ı n ı n geliştirilmesi a m a c ı y l a h a r c a n a c a k miktar, Bakan­
lar K u r u l u n c a belirlenir.
Fonun
Gelirleri:
M a d d e 22. — T u r i z m G e l i ş t i r m e F o n u
a)
lerden,
Bakanlığın bütçesine b u amaçla h e r yıl k o n u l a n ö d e n e k
b)
T.C. T u r i z m Bankası A n o n i m
hisselerine düşen paydan,
kârından
Hazine
d)
Triptik v e y a g ü m r ü k geçiş karneleri hizmetleri
rinden Bakanlar Kurulunca belirlenecek paydan,
gelirle­
c)
Şirketi
F o n d a n verilecek kredilerin faizlerinden,
e)
B u K a n u n uyarınca turizm işletmelerine verilecek p a r a
cezalarından,
f)
H i z m e t e k a t ı l m a payları ile d i ğ e r y a r d ı m v e bağışlardan,,
Oluşur.
Fonun Kullanılması:
M a d d e 23. — T u r i z m i G e l i ş t i r m e F o n a , T.C. T u r i z m
sı A n o n i m Ş i r k e t i a r a c ı l ı ğ ı i l e k u l l a n ı l ı r .
Banka­
B u f o n d a n y a p ı l a c a k h a r c a m a l a r 1050 s a y ı h M u h a s e b e i U m u ­
m i y e K a n u n u v e 2490 sayılı A r t ı r m a v e E k s i l t m e v e İ h a l e K a n u n u
h ü k ü m l e r i n e tabi değildir.
F o n u n ita amiri Kültür v e Turizm Bakanıdır.
Fon M a l i y e B a k a n l ı ğ ı n ı n d e n e t i m i n e t a b i d i r .
Devir Halinde Teşvik
Hükümleri:
M a d d e 24. — B e l g e l i y a t ı r ı m v e y a i ş l e t m e y i a y n ı a m a ç v e
n i t e l i k l e r i n i n k o r u n m a s ı ş a r t ı y l a devir a l a n l a r , t e ş v i k h ü k ü m l e ­
rinden B a k a n l ı ğ ı n izni ile a y n e n y a r a r l a n ı r l a r .
ıs
T u r i z m Faaliyetlerinin S o n a Ermesinde Teşvik
Hükümlerinin
Madde
Durumu:
2 5 . — Belgeli yatırım v e işletmeler,
kullanımlarını
sona
erdirmesi
ve bir
turizm
amaçlı
yıl içinde tekrar
turizm
faaliyetlerine d ö n m e m e s i halinde teşvik uygulamaları
da yararladıklan
istisna, m u a f i y e t v e h a k l a n n
ilgili m e v z u a t h ü k ü m l e r i
İşletmenin,
gereğince ödemekle
s a v a ş hali, t a b i i
zorunlu nedenlerle faaliyetine
afetler
kapsamın­
p a r a s a l tutarını,
yükümlüdür.
v e salgın hastalık
gibi
son vermesi halinde, ödeme yü­
k ü m l ü l ü ğ ü n ü n k a l d ı r ı l m a s ı n a . M a l i y e B a k a n l ı ğ ı v e D e v l e t Plan­
l a m a Teşkilâtı Müsteşarlığının u y g u n g ö r ü ş ü
alınarak
Bakanlık­
ç a k a r a r verilebilir.
DÖRDÜNCÜ
Yat
BÖLÜM
Turizmi
Yat Limanı İşletmeciliği:
M a d d e 2 6 . — G e r ç e k v e y a tüzelkişiler, Bakanlıktan
gerekli
b e l g e y i a l m a k k a y d ı ile y a t u m a n ı i ş l e t m e c i l i ğ i y a p a b i l i r l e r . A n ­
cak; yabancılar tarafından
kurulacak işletmelerde Türk
uyruklu
g e r ç e k v e y a tüzelkişilerle ortaklık şartı aranır.
Yat îşletmecinği:
Madde
27. — a)
G e r ç e k v e y a tüzelkişiler. Bakanlıktan
ge­
r e k l i b e l g e y i a l m a l ı k a y d ı ile y a t i ş l e t m e c i l i ğ i y a p a b i l i r l e r . T ü r k
B a y r a ğ ı ç e k e m e y e n yatlara, 6762 sayıh Türk Ticaret
Kanununun
823 n c ü maddesine bağlı kalınmaksızın Türk Bayrağı çekilmesi­
n e izin v e r m e y e Bakanlık yetkilidir.
b)
Y a b a n c ı bayraklı yatların
Türk
sabilerinde ve Türk
li­
m a n l a n a r a s ı n d a t u r i z m a m a c ı ile k u l l a n ı l m a s ı n a ilişkin esaslar,
ihtiyaca g ö r e Bakanlar K u r u l u k a r a r ı ile behrlenir.
Karasularında Seyir Esasları:
M a d d e 28. — a) Y a b a n c ı limanlardan gelip Türk
limanlarına
giren v e y a yabancı limanlara gitmek üzere Türk Karasuları
dı- -
şına ç ı k a n yatların, hudut kapılarından
giriş v e ç ı k ı ş y a p m a l a r ı
esastır.
b)
Yabancı bayraklı
ve
yabancı
limanla,rdan
gelen
T ü r k i y e ' d e kışlayan yatlar için, 1615 sayılı G ü m r ü k
34. 3 5 v e 4 1 nci maddeleri u y a r ı n c a ilk vardıkları
veya
Kanununun
Türk'limanın­
da v e y a kışlamak üzere kalman son bağlama yerinde yapacakla­
rı b e y a n v e işlemler sonradan uğrayacakları T ü r k
limanlarında
da geçerlidir.
c)
bir
-
^
Y a t l a r a T ü r k l i m a n ı n d a y a p ı l a n sıhhi m u a m e l e , y a b a n c ı
limana
uğramadıkları
sürece bir yıl geçerlidir v e
bunlara
vize u y g u l a n m a z . A n c a k ö l ü m v e bulaşıcı hastalık halinin e n y a ­
kın liman başkanlığına veya mülkî idare amirliğine derhal
dirilmesi
d)
bil­
zorunludur.
Yabancı bayraklı
yatlar
ile y a b a n c ı l a r ı n
kullandıkları
yatları, Bakanlar Kurulunca, G e n e l k u r m a y Başkanlığının d a u y g ı m g ö r ü ş ü alınarak tespit v e ilan e d i l e n b ö l g e l e r d e :
(1)
Seyir evrakında gösterilen güzergâh üzerinde
seyrede­
bilirler.
(2)
B u g ü z e r g â h üzerinde g ü m r ü k idaresi b u l u n m a y a n yer­
lere d e b a ş k a c a bir tahdit b u l u n m a m a s ı
kaydiyle gezi
amacıy­
la yanaşabilirler ve demirleyebihrler.
Yatların Türkiye'de K a h ş Süresi ve Kabotaj H a k l a n :
M a d d e 29. — Y a b a n c ı b a y r a k l ı
yatlar
bakım, onarım,
z a k l a m a v e k ı ş l a m a k a m a c ı ile, T ü r k i y e ' d e i k i y ı l k a d a r
bilirler. B u süre Bakanlar K u r u l u n u n
re
kı-
kala­
belirleyeceği esaslara
gö­
uzatılabilir.
Özellikle Ulaştırma Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken be­
l i r l e n e c e k T ü r k Bayraklı yatlar; T ü r k v e y a b a n c ı u y r u k l u
kişi­
lere gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere kiraya v e
rilebilir. B u şekilde kiralanan
yatların
ticarî
amaçlı
kullanımı
yasaktır.
Y a b a n c ı bayraklı yatların,
gezi, s p o r ve e ğ l e n c e
amacı
ile
kullanılması y o l c u taşımacılığı sayılmaz.
BEŞİNCİ
BÖLÜM
Denetleme ve
Denetleme
Cezalar
Yetkisi:
M a d d e 30. — Belgeli yatırım v e işletmelerin b e l g e y e esas o l a n
vasıflarını
muhafaza
edip
etmediklerini
denetleme yetkisi
Ba-
k a n l ı ğ a aittir.
Cezalar:
Madde 31. — a) Bu Kanuna v e b u Kanunun uygulanmasına
ilişkin y ö n e t m e l i k l e r d e n gösterilen k o ş u l l a r a u y m a y a n belgeli
yatırım v e işletmelere, d i ğ e r mevzuattaki c e z a hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, aşağıdaki maddelerde beürtilen cezalar u y g u ­
lanır.
b)
33 n c ü m a d d e d e k i p a r a cezaları, denetleme
elemanları
tarafından tayin edilir v e 7 g ü n i ç i n d e ö d e n m e s i n i teminen, ilgili
işletmeye ve mahalli mal müdürlüğüne
c e z a tutanağı verilir.
Yukarıdaki süre içinde ö d e n m e y e n p a r a cezaları, 6183 sayılı
A m m e A l a c a k l a r ı n ı n Tahsili Usulü H a k k ı n d a K a n u n
n e g ö r e tahsil
hükümleri­
olunur.
İtiraz v e y a i p t a l d a v a s ı p a r a c e z a s ı n ı n t a h s i l i n i d u r d u r m a z .
üyanna
Cezası:
M a d d e 3 2 . — T u r i z m y a t ı r ı m v e i ş l e t m e l e r i n i n i d a r e v e iş­
letilmelerinde g ö r ü l e c e k kusur, aksaklık v e eksiklikler için, b e l g e
sahibine denetimi yapan elemanlar v e y a Bakanlıkça u y a r m a c e ­
zası verilir.
Para Cezaları:
M a d d e 3 3 . — Para cezaları aşağıda belirtilen durumlarda
miktarlarda uygulanır. B u miktarları iki misline k a d a r
ve
artırma­
y a Bakanlar K u r u l u yetkilidir.
a)
U y a r m a cezasına rağmen gerekli düzeltmenin yapılmama^
sı v e y a
lerin
ikinci u y a r m a
cezasını gerektiren
veya bir denetleme
sırasında
uyarma
aynı veya
cezasını
ayrı
fiil­
gerektiren
b i r d e n f a z l a f i i l i n tespiti i l e b u K a n u n d a b e l i r t i l e n v e y a B a k a n ­
lıkça istenen bilgilerin süresi içinde verilmemesi v e y a yanıltıcı
b i l g i v e r i l m e s i h a l l e r i n d e , b e ş b i n l i r a d a n elli b i n h r a y a
kadar
p a r a cezası,
b)
Onaylı fiyat tarifelerinin ü z e r i n d e fiyat u y g u l a n m a s ı ha­
linde, fazladan a l m a n ücretin o n m i s h p a r a cezası,
c)
meyen
Bakanlığa haber vermeden ve Bakanlıkça uygun görül­
nedenlerle
tamamen
bir yıl içinde işletmenin bir
otuz günden fazla süreyle kapalı
kısmının
veya
tutulması
halinde,
Ü l k e turizminin itibarını z e d e l e y e n d u r u m l a r d a
ve müş­
elU b i n l i r a p a r a c e z a s ı ,
d)
terinin m a l v e y a c a n güvenüğinin sağlanmasında ağır kusur
ihmalin
tespiti
halinde, yirmibin
liradan
yüzbin liraya
ve
kadar
p a r a cezası,
e)
İ ş l e t m e d e , i ş l e t m e s a h i p v e y a s o r u m l u s u n u n katkısı,
ku­
s u r u v e y a i h m a h y l e s u ç i ş l e n d i ğ i n i n tespiti h a l i n d e , ö z e l h ü k ü m ­
l e r s a k l ı k a l m a k k a y d ı ile y i r m i b e ş b i n lü"adan y ü z b i n l i r a y a k a ­
dar p a r a cezası,
f)
B i r yıl içinde aynı v e y a a y n nedenlerle e n a z iki defa
p a r a c e z a s ı a l m ı ş o l u p , y e n i d e n c e z a y ı g e r e k t i r e n b i r fiilin tespit
edilmesi halinde, y ü z b i n h r a p a r a cezası.
T u r i i m Y a t ı r ı m v e y a T u r i z m İşletmesi
Belgesinin
İptali:
M a d d e 34. — Turizm yatırımı v e y a turizm işletmesi belgesi
a ş a ğ ı d a k i h a l l e r d e B a k a n l ı k ç a i p t a l edilir,
a)
33 ncü
maddenin
(f) f ı k r a s ı n d a
belirtilen
cezayı
taki­
b e n tekrar para cezasını gerektiren bir suçun işlenmesi,
b)
B a k a n h k ç a kabul edilebihr bir n e d e n olmaksızın, verilen
süreler i ç i n d e tesislerin y a p ı m ı n a b a ş l a n m a m a s ı v e y a işletmeye
açılmaması.
c)
Bakanlığın onayı alınmaksızın belgeye esas
yatırım ve­
y a i ş l e t m e n i n t ü m ü n ü n v e y a b i r k ı s m ı n ı n d e v r e d i l m e s i v e y a ki­
r a y a verilmesi v e y a ortaklık statüsünün, u n v a n ı m n v e y a işletme
k o n u l a r ı n ı n d e ğ i ş t i r i l m e s i v e y a tesisin tadili,
d)
33 ncü maddenin
(e) fıkrasındaki
v e tesisin a ç ı k k a l m a s ı n ı n ülke turizmi
nünden sakınca
e)
şartların
tahakkuku
veya can güvenliği yö­
yaratması,
G e r e k turizm işletmeciliği, gerek genel sağlık açısından,
tesis v a s ı f l a r ı n ı n ö n e m h d e r e c e d e , y i t i r i l m i ş o l d u ğ u n u n tespiti,
f)
Yatırım
veya
i ş l e t m e d ö n e m i n d e , tesisin b e l g e l e n d i r m e
için g e r e k l i vasıfları yitirmiş olması.
C e z a l a r a İtiraz v e D a v a A ç ı l m a s ı
M a d d e 3 5 . — a)
B u Kanuna, g ö r e v e r i l e c e k u y a r m a
cezası
kesindir.
b)
Denetleme
elemanlarınca verilen para cezalarına
karşı,
7 g ü n içinde B a k a n l ı ğ a itiraz edilebilir.
Bakanlık, itiraz üzerine, d e n e t l e m e e l e m a n l a r ı n c a verilen pa­
ra
cezalarını ,aynen v e y a değiştirerek v e y a kaldırarak,
en geç
bir ay içinde karara bağlar.
c)
P a r a cezalarına ilişkin Bakanlık k a r a r m a v e diğer ceza­
l a r a karşı, b e l g e l i i ş l e t m e n i n b u l u n d u ğ u y a r g ı ç e v r e s i n d e k i i d a r e
m a h k e m e s i n e z d i n d e iptal davası açılabilir.
Diğer
Cezalar:
M a d d e 3 6 . — a) B u K a n u n u n 6 n c ı m a d d e s i h ü k ü m l e r i n e ay­
kırı davranışların
tespiti h a l i n d e ; ü ç
hapis v e y a ellibin liradan
v e y a her ikisine birlikte
b)
Bu Kanunun
aydan
onsekiz aya
yüzbin liraya kadar
kadar
ağır para cezası
hükmolunur.
29 n c u m a d d e s i n i n
2 nci fıkrasına
aykırı
hareket edenler ellibin liradan y ü z b i n liraya k a d a r ağır p a r a ce­
z a s ı ile c e z a l a n d ı r ı l ı r .
Tekerrüründe
c e z a iki kat
artırılır.
ALTINCI
Son
BÖLÜM
Hükümler
Yönetmelikler:
M a d d e 3 7 . — B u K a n u n u n y a y ı m ı n d a n i t i b a r e n b i r y ı l için­
de;
A.
Bakanlar Kurulu Kararı
liklerle d ü z e n l e n e c e k
(1)
ile y ü r ü r l ü ğ e
girecek yönetme­
hususlar:
Tm-izm Bölgeleri, turizm a l a n l a n v e turizm merkezleri­
nin belirlenmesi için çalışma gruplarının
oluşturulması.
Bakan­
l ı k i l e ilişkileri, g ö r e v v e y e t k i l e r i i l e ç a h ş m a ş e k l i n e i l i ş k i n k o ­
nular.
(2)
Turizm yatırımı
v e t u r i z m i ş l e t m e s i b e l g e l e r i n i n veril­
m e s i , b u i ş l e t m e l e r i n y ö n e t i m , p e r s o n e l v e i ş l e t m e ö z e l l i k l e r i ile
u y m a k z o r u n d a oldukları fiziki şartlar v e d i ğ e r
konular,
(3)
î n s a n v e ç e v r e s a ğ l ı ğ ı ile c a n v e m a l g ü v e n l i ğ i d e d a ­
hil o l m a k üzere; belgeli
yatırım
ve işletmelerin
belgeye
esas
olan vasıflarının, tarifelerinin, temizlik, intizam, servis, idare v e
işletme tarzları ile d i ğ e r hususların d e n e t l e n m e s i n e v e d e n e t l e m e
elemanlarının niteliklerine,
atanmalarına
v e y e t k i l e r i n e ait k o ­
nular,
(4)
Y a t limanı ve yat
işletmeciliği ile b u K a n u n u n
29 n c u m a d d e l e r i n i n u y g u l a n m a s ı n a ilişkin
B.
Bakanlık
zırlanacak
(1)
hususlar.
ile ilgili d i ğ e r bir b a k a n l ı k ç a m ü ş t e r e k e n
yönetmeliklerle düzenlenecek
ha­
hususlar:
M a l i y e B a k a n l ı ğ ı ile;
a)
B u - K a n u n u y a r ı n c a v e r i l e c e k p a r a c e z a l a r ı n ı n tahsili v e
Turizmi Geliştimıe Fonuna yatırılmasına
'
28 v e
(b)
ilişkin
konular,
T u r i z m i Geliştirme F o n u n u n kullanılması v e denetimi­
n e ilişkin
(2)
konular.
İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı ile;
Belgeli İşletmelerin 2007 sayıh Türkiye'de Türk
Vatandaşla­
rına Tahsis Edilen Sanat v e Hizmetler Hakkında K a n u n
hüküm­
lerinden istisna edilerek çalıştırılabilecek y a b a n c ı kişilerin mes­
lek
v e niteliklerine ilişkin konular.
(3)
İ m a r v e İ s k â n B a k a n l ı ğ ı ile;
Turizm alanlarında
ve turizm
merkezlerinde imar
planları­
nın h a z ı r l a n m a s ı v e o n a y l a n m a s ı n a ilişkin konular.
C.
Bakanlıkça hazırlanacak
yönetmeliklerle düzenlenecek
hususlar:
(1)
Belge
sahiplerinin
Bakanlıkla,
birbirleri
ve
müşterile­
riyle karşılık h a k v e y ü k ü m l ü l ü k l e r i de b u ilişkilerde u y m a k z o ­
runda
oldultlan konular.
(2)
Bu Kanunun uygulanmasında
cezalarla ilgili usul
ve
esaslar ile B a k a n l ı k b ü n y e s i n d e ceza uygulamalarını k a r a r a b a ğ ­
layacak kurulların kimlerden oluşacağı ve ceza hükümlerinin uy­
g u l a n m a s ı n a ilişkin
(3)
hususlar,
Bu Kanunun
u y g u l a n m a s ı n d a ihtiyaç
duyulacak diğer
konular.
Kaldırılan H ü k ü m l e r
M a d d e 38. — 6086
sayılı T u r i z m Endüstrisini
Teşvik
Kanu-
n u ile 1 6 1 5 sayılı G ü m r ü k K a n u n u n u n 1 2 n c i m a d d e s i n i n Türki­
ye
Turing ve Otomobil Kurumunun
karnelerinin
triptik v e y a g ü m r ü k
v e r i l m e s i n e ilişkin h ü k ü m l e r i
yürürlükten
geçiş
kaldırıl­
mıştır.
G e ç i c i M a d d e 1. — 6 0 8 6 s a y ı h T u r i z m E n d ü s t r i s i T e ş v i k K a ­
nunu
ile
uyarınca alınmış
turizm
olan turizm müessesesi kuruluş
belgesi
müessesesi işletme belgelerinin b u K a n u n u n
3 7 nci
maddesi ( A ) fıkrası ( 2 ) numaralı bendinde sözü geçen yönetme­
liğin y ü r ü r l ü ğ e girişinden itibaren e n g e ç ü ç y ı l içinde değişti­
rilmesi zorunludur. Değiştirme işlemleri h e r
ve harçtan
Geçici M a d d e 2. — 1 6 1 5 sayılı
maddesinin
türlü
vergi, resim
muaftır.
1
(a) fıkrasına
göre,
Gümrük
Kanununun 12 nci
Türkiye Turing ve
Otomobil
K u r u m u n u n v e y a o n u n kefalet ettiği e c n e b i k u r u m l a r ı n v e r e c e k ­
leri t r i p t i k v e y a g ü m r ü k g e ç i ş k a r n e l e r i n i n
ler
T.C. T u r i z m Bankası A n o n i m Şirketi tarafından
başlanıncaya k a d a r d e v a m olunur.
en
kabulüne, b u işlem­
Bu hizmetlerin
yürütülmeye
yürütülmesi
g e ç 1.1.1984 t a r i h i n e k a d a r T . C . T u r i z m B a n k a s ı A n o n i m
Şir­
ketine devredilir. D e v i r esasları B a k a n l a r K u r u l u n c a belirlenir.
Hizmetlerin
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunca
yürü­
tülmesi sırasında b u gelirlerden adı g e ç e n K u r u m a Bakanlar Ku­
r u l u n c a b e l i r l e n e c e k o r a n d a p a y verilir.
G e ç i c i M a d d e 3. — B u K a n u n u n 4 v e 3 7 n c i m a d d e ( A ) ( 1 )
bendi
esaslarına
güre
turizm
bölgeleri,
turizm
alanları v e
tu­
r i z m m e r k e z l e r i i l a n e d i l i n c e y e k a d a r , T u r i z m İşleri Y ü k s e k K o o r ­
dinasyon K u m l u , b u Kanunun uygulanması için turizm alanı ve
turizm merkezlerini ilan e t m e y e yetkilidir.
G e ç i c i M a d d e 4. — 3 2 2 2 s a y ı l ı T e l s i z K a n u n u n d a b u k o n u d a
yeniden d ü z e n l e m e y a p ı h n c a y a kadar. G e n e l k u r m a y Başkanlığı,
U l a ş t ı r m a B a k a n l ı ğ ı v e B a k a n l ı k ç a m ü ş t e r e k e n b e l i r l e n e c e k esas­
l a r d a h i l i n d e , y a t l a r d a telsiz v e t e ç h i z a t ı b u l u n d u r u l a b i l i r v e k u l ­
lanılabilir.
G e ç i c i M a d d e 5. — B u K a n u n u y a r ı n c a çıkarılması g e r e k e n
y ö n e t m e ü k l e r y ü r ü r l ü ğ e g i r i n c e y e k a d a r a y n ı k o n u l a r d a 6 0 8 6 sa­
yılı T u r i z m Endüstrisini
lunan tüzük
ncü
T e ş v i k K a n u n u u y a r ı n c a ç ı k a r ı l m ı ş bu:,
v e y ö n e t m e l i k l e r ile anılan
maddelerinin b u kanuna
gulanmasına d e v a m olunur.
kanunun
1 1 , 1 2 v e 13
aykırı olmayan hükümlerinin
uy­
G e ç i c i M a d d e 6. — D e v l e t i n h ü k ü m v e t a s a r r u f u a l t m d a b u l ı m a n y e r l e r d e y a p ı l m ı ş , b e l g e ü f a a l t u r i z m i ş l e t m e l e r i n e ait te­
sisler h a k k ı n d a , b u K a n u n u n 6 ncı m a d d e s i k a p s a m ı n a giren y a ­
pıların y ı k ı m kararlarının uygulanması
1982 yılı sonuna
kadar
ertelenir.
Yürürlük:
M a d d e 39. — Bu K a n u n y a y ı m ı tarihinde y ü r ü r l ü ğ e girer.
Yürütme :
M a d d e 40. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürü­
tür.
TALİH
OYUNLARI YÖNETMELİĞİ
R e s m i G a z e t e 8 O c a k 1 9 8 3 , Sayı-. 1 7 9 2 2
Amaç :
Madde
1. — B u
yönetmeliğin amacı, Belgeli Turizm
meleri bünyesinde kurulacak
Talih Oyunları
luş v e i ş l e y i ş i n e i l i ş k i n u s u l v e ş a r t l a r ı
mahallelerin
İşlet­
kuru­
düzenlemektir.
Kapsam:
M a d d e 2. — B u yönetmelik, Talih Oyunları mahalleri işletme­
ciliği i ç i n b a ş v u r u y a i l i ş k i n u s u l v e ş a r t l a r i l e , i ş l e t i c i l e r i n
uy­
m a k ve gerçekleştirmek zorunda oldukları hususları ve b u
ma­
h a l l e r e g i r e b i l e c e k k i ş i l e r e ilişkin h ü k ü m l e r i
kapsar.
Yasal Dayanak :
M a d d e 3. — B u y ö n e t m e l i k 2634 sayılı T u r i z m i Teşvik K a n u n u ' n u n 19 n c u m a d d e s i n i n
(b) fıkrası
hükmü
uyarınca
düzen­
lenmiştir.
Tanımlar:
M a d d e 4 . — B u y ö n e t m e l i k t e geçen-,
a)
«Bakanlık», Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı
b)
« K a n u n » , 2634 sayılı Turizmi Teşvik K a n u n u ,
cl
«Belgeli Tesis v e İşletmeler», B a k a n l ı k ç a turizm müesse­
sesi b e l g e s i v e r i h n i ş o l a n k o n a k l a m a , tesis v e i ş l e t m e l e r i n i ,
ya
d)
« T a l i h O y u n l a r ı » , b e c e r i v e ş a n s a d a y a n a n , fiş, j e t o n , v e ­
p a r a ile b i r k a s a y a karşı o y n a n a n oyunları ifade eder.
Talih Oyunları
İşletmeleri:
M a d d e 5. — B ü n y e s i n d e T a l i h O y u n l a r ı
geli k o n a k l a m a tesislerinin
asgari fizik
oynanabilecek bel­
niteUkleri, K a n u n u n 3 7 .
maddesinin A - 2 fıkrası u y a r ı n c a hazırlanan
yönetmelikle düzen
lenir.
Bakanlık b u yönetmelik üzerine yapılacak başvuruları
ince­
ler v e u y g u n g ö r d ü ğ ü talep sahiplerine işletme izni verebilir.
* ( 1 ) M a d d e 6. — T a l i h O y u n l a r ı İ ş l e t m e l e r i , d ı ş t u r i z m e h i z ­
m e t v e r e n beş yıldızlı, e n a z 3 0 0 yatak
kapasiteli ve turizm
letme belgesi o l a n oteller v e en az 5 0 0 yatak kapasiteli
T a t i l K ö y ü b ü n y e l e r i n d e k u r u l a b i l i r v e işletilebilir.
iş­
1. S ı n ı f
B u s ı n ı f l a r d a k i k o n a k l a m a tesisleri b ü n y e l e r i n d e T a l i h O y u n ­
l a r ı İ ş l e t m e s i a ç ı l a b i l m e s i i ç i n , B a k a n l ı ğ a y a p ı l a c a k m ü r a c a a t ta­
rihinden bir ö n c e k i y ı l d a şehir otellerinin yıllık e n az 4.000.000
(Dört m i l y o n ) A B D doları v e y a karşılığı, yıl b o y u çalışmaya
m e v s i m l i k tesislerin ise, y ı l l ı k e n a z 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ( î k i m i l y o n ) A B D
doları v e y a karşılığı dövizi k a z a n m ı ş olmaları gereklidir. D ö v i z
k a z a n c ı n ı n t e s b i t v e h e s a b ı n d a ilgili m e v z u a t h ü k ü m l e r i n e u y u ­
lur.
B u m i k t a r l a r B a k a n l ı k ç a h e r y ı l y e n i d e n tesbit e d i l e b i l i r .
M a d d e 7. — T a l i h O y u n l a r ı y a l n ı z k o n v e r t i b l d ö v i z ile o y n a tılabilir.
M a d d e 8. — B a k a n l ı k ç a v e r i l e c e k T a l i h O y u n l a r ı , İ ş l e t m e
İzni karşılığında, işletmeciler yıllık 250.000 (İkiyüzellibin) A m e ­
r i k a n d o l a r ı v e y a karşılığı d ö v i z i peşin olarak T u r i z m i Geliştir­
m e F o n u ' n a katılmak üzere Bakanlıkça bildirilecek hesaba yatı­
rırlar.
Yıl b o y u n c a ç a l ı ş m a y a m e v s i m l i k tesisler için b u miktar, te­
sisin a ç ı k o l d u ğ u h e r a y için 20.000 ( Y i r m i b i n ) A m e r i k a n d o l a n
ü z e r i n d e n h e s a p edilir.
T a k i p e d e n y ı l l a r i ç i n b u m i k t a r l a r , bü" ö n c e k i y ı l ı n y ü z d e
2 0 si o r a n ı n d a
artırılır.
M a d d e 9. — T a l i h O y u n l a r ı S a l o n u n d a y a s a l a r a
zuata u y g u n
aykırı
hareket
edilmemesi, b u
davranılması nedeniyle
edilmesi
halinde
kamu
yönetmelik
verilen
veya mev­
hükümlerine
iznin Bakanlıkça
kuruluşlarının muhtemel
iptal
zararlarını
ve
alacaklarını karşılamak b u yönetmelikte öngörülen mükellefiyet­
lerin
yerine getirilmesini
(Altıyüzbin)
temin
için, işletici tarafından
600.000
A m e r i k a n doları v e y a karşılığı döviz tutarında
te­
m i n a t B a k a n l ı k ç a alınır. T e m i n a t , n a k i t v e y a M a l i y e B a k a n l ı ğ ı n c a
uygun görülen bir yabancı bankanın
verilebilir. İşletmenin
yıllık cirosuna
teminat mektubu
g ö r e söz k o n u s u
şeklinde
teminat
m i k t a r ı B a k a n l ı k ç a h e r y ı l a r t ı r ı l a r a k y e n i d e n t e s b i t edilir.
Madde
mek
10. —
Talih
Oyunları
İşletmeleri
i ç i n çeşitli g i d e r l e r i n i k a r ş ı l a m a k
faaliyete
üzere ve işletme
geçebil­
serma­
yesi olarak en az 500.000 (Beşyüzbin) A m e r i k a n d o l a n v e y a kar­
şılığı d ö v i z i n a k d e n g e t i r e r e k T ü r k P a r a s ı n ı K ı y m e t i n i K o r u m a
K a n u n u u y a r m c a işletme a d ı n a açtırılacak bir « d ö v i z tevdiat h e sabı»na
yatmrlar.
i ş l e t m e n i n d ö v i z k a z a n ç l a r ı b u h e s a b a y a t ı r ı l ı r v e d ö v i z ih­
tiyaçları ise b u h e s a p t a n n a k d e n çekilebilir.
Madde
ücret
tüm
1 1 . — İşleticiler h e r
türlü
vergi, resim, harç,
v e d i ğ e r i ş l e t m e g i d e r l e r i ile y ü k ü m l ü
ödemeleri, 10. m a d d e d e anılan
oldukları
hesaptan,
cekleri dövizi T ü r k Lirasına ç e v i r m e k suretiyle
benzeri
b u amaçla
çeke­
yaparlar.
M a d d e 12. — Döviz tevdiat hesabından yurtdışına
zorunlu transferler
kira,
yapılması
M a l i y e B a k a n l ı ğ ı ' n m iznine tabidir.
M a d d e 13. — Talih Oyunları o y n a n a n b u yerlere, y a b a n c ı pa­
saport, taşıyanlar dışında, y a b a n c ı ülkelerde i k a m e t eden v e yıl­
lık k a z a n ç l a r ı t o p l a m ı 20.000
(Yirmibin)
karşılığı dövizi aşan Türk Vatandaşları
A m e r i k a n doları v e y a
d a girebilir ve yabancı
p a r a ile o y u n o y n a y a b i l i r .
M a d d e 14. — K a m u denetim görevlileri, b u mahallere,
lı o l d u k l a r ı a m i r l e r i t a r a f ı n d a n
düzenlenmiş geçici görev
bağ­
belge­
sini i b r a z s u r e t i y l e g i r e b i l i r l e r . A n c a k b u n l a r h i ç b i r s u r e t l e o y u n
oynayamazlar.
M a d d e 15. — Talih Oyunları oynatılacak malıallerde
lanacak
«İşletme İçi Talimatı» işletmeci tarafından
Bakanlığın tasdikinden
sonra yürürlüğe konur.
uygu­
hazırlanır
ve
«İşletme İçi Ta­
limatı» y ü r ü r l ü ğ e k o n m a d ı k ç a , b u m a h a l l e r d e talih o y u n l a r ı o y natılamaz.
Talimat'm
Türkçe,
herkes
müşteri
tarafından
bilinmesi gereken
A l m a n c a , İngilizce, Fransızca
tarafından
ve Arapça
kolayca görülebilecek yerlere
hükümleri
hazırlanarak
asılır.
M a d d e 16. — B a k a n l ı k , talih o y u n l a r ı i ş l e t m e s i n i n , k a y ı t , h e ­
sap
ve belgelerini her
bunları
zaman
incelettirmeye
görevlilere istendiği anda ibraz etmek
yetkihdir.
İşletici
zorundadır.
M a d d e 17. — Yasalara, mevzuata ve yönetmelikle öngörülen
kurallara aykırı davranışları
tesbit
edilen v e y a vecibelerini za­
m a n ı n d a y e r i n e g e t i r m e y e n işleticilerin izin belgeleri iptal edilir
ve 9 n c u m a d d e uyarınca vermiş oldukları teminatın, k a m u
ruluşlarının
m e Fonu'na
Madde
ku­
alacakları ödendikten s o n r a kalanı Turizmi Gehştirkatıhr.
18. — Talih Oyunları
oynayacak
olanların,
salona
girişlerinde, adı soyadı, uyruğu, yaşı ve pasaport numarası,
sayfaları h e r yıl noterde tasdik ettirilecek b i r deftere
v e ilgilinin imzası
alınır.
tüm
kaydedilir
Oyun
Makinaları:
** M a d d e 1 9 . — O y u n m a l d n a l a n
işletmeleri en az 1000 ya­
t a k l ı v e 5 y ı l d ı z l ı o t e l l e r ile e n a z 1 5 0 0 y a t a k l ı , 1. S ı n ı f T a t i l K ö y ­
leri b ü n y e l e r i n d e kurulabilir
Oyun
Makinaları
a y n ı b e l g e l i tesis
v e işletilebilir.
Mahalli
kurulması
bünyesinde kurulacak
ve
işletilmesi
talih o y u n l a r ı
nin bir bölümü olmak kaydıyla m ü m k ü n
ancak,
mahalli­
olup müstakilen
kuru­
l a m a z v e işletilemez.»
M a d d e 2 — Bu yönetmelik y a y ı m ı tarihinde
kanı
yürürlüğe
girer.
M a d d e 3 — Bu y ö n e t m e h k hükümlerini Kültür ve Turizm Ba­
yürütür.
M a d d e 2 0 . — Bakanlıktan, O y u n M a k i n a l a r ı Çalıştırabilme İz­
n i almak: i ç i n , b a ş v u r u t a r i h i n d e n ö n c e k i t a k v i m y ı l ı n d a
döviz miktarını
sağlanan
gösteren v e yetkili m e r c i l e r c e o n a y l a n m ı ş belge­
lerin B a k a n l ı ğ a tevdii zorunludur.
S ö z k o n u s u izinin,
yukarıda,
belirtilen şartlara g ö r e her y ı l yenilenmesi gereklidir.
İşletmeler,
ma
izni
karşıljğmda,
v e y a karşılığını
mak
Bakanhkça verilecek o y u n makinaları
üzere
yıllık 2500
peşin olarak
Bakanlıkça
bulundur­
(İkibinbeşyüz) Amerikan d o l a n
Turizmi
Geliştirme Fonuna
bildirilecek hesaba
öderler. Bu
katıl­
miktar
B a k a n l ı k ç a , h e r y ı l y ü z d e 2 0 ' d e n a z o l m a m a k ü z e r e artırılır.
M a d d e 21. — Oyun makinalarını kullananlardan
alınacak be­
delleri g ö s t e r e n fiyat tarifeleri B a k a n l ı k ç a tasdik e d i l m e d i k ç e uy­
gulanamaz.
G e ç i c i M a d d e 1. — B u y ö n e t m e l i ğ i n 5. m a d d e s i n d e s ö z ü e d i ­
l e n y ö n e t m e l i k y ü r ü r l ü ğ e g i r i n c e y e k a d a r talih o y u n l a r ı m a h a l l e ­
r i i ş l e t m e c i l i ğ i i ç i n i z i n i s t e m i n d e b u l u n a n b e l g e l i tesis v e işlet­
melerde,
o y u n aletlerinin
(Black-Jack, Rulet,
Bakara,
Yirmibir
gibi) konulacağı salonun kapalı, o y u n o y n a m a y a u y g u n ve yeter­
li a l a n a s a h i p bulunm.ası, g i r i ş v e ç ı k ı ş ı n t e k v e b a ğ ı m s ı z o l m a ­
sı,
girişte
kayıt
ve kontrol işlemlerinin
b ö l ü m ü n bulunması gereklidir. Salonlar
b ö l ü m ü halinde
yapılmasına
tesisin
uygım
bir
tamamlayıcı
bir
olmalıdır.
Yürürlük :
M a d d e 22. — Bu yönetmelik, yayını tarihinde
yürürlüğe
gi­
rer.
Madde
rütür.
23. — Bu yönetmeliği Kültür
ve Turizm Bakanı
yü­
1 8 . 9 8 9 s a y ı 1 5 O c a k 1 9 8 6 t a r i h l i r e s m i g a z e t e ile d e ğ i ş e n m a d ­
d e l e r i n y a n m a . (*) işareti
konulmuştur.
1 9 . 4 3 1 s a y ı 1 4 N i s a n 1987 t a r i h ü r e s m i g a z e t e i l e d e ğ i ş e n m a d ­
denin y a n m a
(**) işareti
konulmuştur.
TURİZMİ GELİŞTİRME F O N U ' N U N DENETLEMESİNE
AİT
YÖNETMELİK
R e s m i Gazete: 10 O c a k 1983, Sayi: 17924
Amaç :
M a d d e 1. — B u Y ö n e t m e l i ğ i n a m a c ı , 2 6 3 4 s a y ı l ı T u r i z m i T e ş ­
vik
Kanunu'nun
21 nci maddesi
gereğince kurulmuş
Turizmi Geliştirme Fonu'nun kullanımı
leri
bulunan
v e d e n e t i m i n e ait
ilke­
düzenlemektir.
Kapsam:
Madde
2. — Bu Yönetmelik, Turizmi
Geliştirme
turizm alanları v e turizm merkezlerinde y e r alacak
kredi
ile desteklenmesi
ve
dış pazarlama
Fonu'ndan
yatırımların
imkânlarının
gelişti­
rilmesi a m a c ı y l a kullanımı ve b u ödemelerle, yasal gelirlerin fon­
la intikal işlemlerinin denetlenmesine
Yasal
ilişkin esasları
kapsar.
Dayanak:
M a d d e 3. — B u Y ö n e t m e ü k 12.3.1982 g ü n v e 2634 sayılı Tu­
rizm Teşvik Kanunu'nun
3 7 . B. ( 1 ) . ( b ) h ü k m ü u y a r ı n c a
düzen­
lenmiştir.
Fonun
Kullanımı:
M a d d e 4. — Fon'dan kredi v e dış p a z a r l a m a imkânlarını
ge­
l i ş t i r m e v e a m a c ı ile y a p ı l a c a k h a r c a m a l a r a
tahsis edilecek yıl­
lık
tarafından
miktarlar.
Kültür
ve Turizm
Bakanhğı
her
yıl
O c a k ayı içinde beürlenir.
M a d d e 5. — 2 6 3 4 s a y ı h K a n u n u n
T u r i z m Bankası
2 3 . maddesi uyarınca T.C.
A . Ş . a r a c ı l ı ğ ı ile k u l l a n ı l a c a k
olan Fon'un,
rektireceği idari giderleri bir y ö n e t i m planına u y g u n olarak
ge­
anı-
lan Bankaya b u Fon'dan ödenir. B a n k a c a her yıl Aralık ayı için­
d e hazırlanacak y ö n e t i m planı, Kültür v e T u r i z m Bakanının ona­
yı
ile y ü r ü r l ü k
kazanır.
Yönetim
planının
bir
kopyası Maliye
B a k a n l ı ğ ı n a bildirilir.
Kredilendirme :
M a d d e 6. — İ l k a ş a m a s ı
y a n k o n a k l a m a tesisi
yatak
yatırımları
kapasitesi
Fon'dan
300'den
kredi
ile
az olma­
desteklene­
bilir. F o n d a n v e r i l e c e k k r e d i ile d e s t e k l e n e b i l e c e k projelerin sağ­
lamaları
gereken en a z yatak
me, teminat
kapasitesi
7470 sayılı T.C. T u r i z m Bankası
ilave
ile, b u k r e d i n i n
öden­
ö d e m e s i z d e v r e v e g e r i d ö n ü ş e ait ş e k i l v e ş a r t l a r
edilen Ek:
Bakanlığınca
Kanununa
2. m a d d e u y a r ı n c a
saptanan
her
«Kredi İlkeleri»
1570 sayılı
yıl Kültür
Kanunla
ve Turizm
kapsamında
düzenle­
nir.
Dış P a z a r l a m a İmkânlarının
Geliştirilmesi:
M a d d e 7. — Y a b a n c ı ü l k e l e r d e k i s e y a h a t t i c a r e t i v e u l a ş t ı r ­
m a i ş l e t m e l e r i ile T ü r k K a m u U l a ş t ı r m a K u r u l u ş l a r ı n a
ve diğer
dış p a z a r l a m a faaliyetlerine F o n ' d a n y a p ı l a c a k katkıların kapsa­
m ı k o ş u l ve y ö n t e m i n e ilişkin ayrıntıları,
her yıl O c a k ayı için­
de, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenir.
Denetim :
M a d d e 8. — T u r i z m i G e l i ş t i r m e F o n u ' n u n
her
yıl Maliye Bakanlığı M e r k e z
dan
denetlenir.
İhbar,
şikâyet
gelir ve giderleri
Denetim Elemanları
tarafın­
v e y a g e r e k görülen hallerde,
rıca denetim yapılabilir. D e n e t i m s o n u n d a düzenlenen
ay­
raporlar­
dan birer k o p y a Maliye ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarına
ve­
rilir
Bilgi V e r m e :
Madde
9. —
Denetime
ilişkin
olarak
denetleme
elemanla­
rınca istenecek tüm bilgi v e belgeler, görevlilerce, geciktirümed e n verilir. F o n ' a yapılan t ü m
harcamaları
ödemelerle, fondan yapılan
tüm
gösterir, ayrıntılı v e izahlı cetveller, 6 aylık d ö n e m ­
ler halinde düzenlenerek. Kültür v e Turizm Bakanının
takiben Maliye Bakanlığına yollanır.
onayını
Geçici M a d d e :
Kültür
5,
v e T u r i z m B a k a n l ı ğ ı t a r a f ı n d a n b u Y ö n e t m e l i ğ i n 4^
6 v e 7. m a d d e l e r i
uyarmca
yapılması
gereken
tesbitler
bü
Y ö n e t m e l i ğ i n y a y ı n t a r i h i n i t a k i p e d e n 15 g ü n i ç i n d e b e l i r l e n i r .
Yürürlük:
M a d d e 10. — B u Y ö n e t m e l i k R e s m î G a z e t e ' d e y a y ı n t a r ü ı i n de
yürürlüğe
girer.
Yürütme :
Madde
Bakanları
11. — B u Y ö n e t m e l i ğ i M a l i y e v e K ü l t ü r
ve Turizm
yürütür.
TURİZMİ TEŞVİK K A N U N U N U N CEZAİ HÜKÜMLERİNİN
UYGULANMASI HAKKINDA
BİRİNCİ
YÖNETMELİK
BÖLÜM
A m a ç , Kapsam, Y a s a l Dayanak ve Tanımlar
Resmî Gazete 19.7.1985 Sayi: 18816
Amaç :
M a d d e 1. — B u Y ö n e t m e l i ğ i n a m a c ı , 2 6 3 4 s a r ı l ı T u r i z m i T e ş ­
vik
ve
Kanununda
belirtilen
cezaların
esaslar ile c e z a uygulamalarını
o l u ş u m şeklini
uygulanmasına
ilişkin
karara bağlayacak
usul
Kurulun
belirlemektir.
Kapsam:
Madde
lerine
usulleri
2. — Bu Yönetmelik, turizm
2634 sayılı Kanunla
ile b u
öngörülen
c e z a l a r a itiraza,
kesinleşmesine ilişkin h ü k ü m l e r i
itiraz
ve yatırım ve
cezaların
mercilerine ve
kapsar.
işletme­
uygulanması
cezaların
Yasal
Dayanak:
M a d d e 3. — B u Y ö n e t m e l i k 12.1.1982 g ü n v e 2 6 3 4 sayılı T u ­
rizmi Teşvik Kanunu'nun 37 n c i maddesinin (C) fıkrasının 2 n c i
b e n d i g e r e ğ i n c e hazırlanmıştır.
Tanımlar:
M a d d e 4. — Bu Yönetmelikte geçen:
a)
Bakanlık: Kültür v e T u r i z m Bakanlığı'nı,
b)
K a n u n : 2 6 3 4 sayılı T u r i z m i T e ş v i k K a n u n u ' n u ,
c)
D e n e t i m Elemanları: K a n u n u n 3 7 nci m a d d e s i n i n ( A >
fıkrasının 3 n c ü bendine g ö r e d ü z e n l e n e n y ö n e t m e h k l e belirle­
n e n kişileri,
d)
T u r i z m Y a t ı r ı m v e İşletmeleri: K a n u n u y a r ı n c a B a k a n ­
lıkça belgelendirilmiş turizm amaçlı yatırım v e işletmeleri.
ifade eder.
İKİNCİ
Ceza
BÖLÜM
Uygulamaları
Cezalar:
M a d d e 5. — K a n u n u n B e ş i n c i B ö l ü m ü n d e y e r a l a n h ü k ü m ­
ler uyarınca, b e l g e h turizm yatırım v e işletmelerine verilecek
u y a r m a , p a r a cezası v e b e l g e iptali c e z a l a n b u Y ö n e t m e l i k hü­
kümlerine göre uygulanır.
Uyarma
Cezası:
M a d d e 6. — T u r i z m y a t ı r ı m v e i ş l e t m e l e r i n i n i d a r e v e i ş l e t ­
m e l e r i n d e g ö r ü l e c e k kusur, aksaklık v e eksiklikler için, b e l g e
sahibine denetimi yapan elemanlar v e y a Bakanlıkça u y a r m a ce­
zası verihr.
U y a r m a cezası denetim elemanlan K a n u n u n 37 nci madde­
sinin ( A ) fıkrasının 3 n c ü b e n d i u y a r ı n c a düzenlenen Y ö n e t m e ­
likte belirlenmiştir.
Bakanlık adına, denetim elemanlarının yanısıra u y a r m a T u ­
rizm Genel Müdür Yardımcılan, Turizm Genel Müdürü, Müste­
şar Y a r d ı m c ı s ı , Müsteşar v e y a B a k a n tarafından verilebilir.
Para
Cezaları:
M a d d e 7. — Para cezaları k a n ı m u n 33 n c ü maddesinde b e ­
lirtilen d u r u m l a r d a ve miktarlarda
uygulanır.
Para cezasını gerektiren nedenler v e uygulanacak ceza, de­
n e t i m r a p o r u ile belirlenir. A n ı l a n r a p o r v e c e z a tutanağı
ligat K a n u n u
tarihinden
bına
uyarınca
itibaren
ilgiliye tebliğ
edilir. C e z a tutarı
Teb­
tebliğ
7 gün içinde Turizmi Geliştirme Fonu
hesa­
ödenir.
İşletmelerce yapılan
c e z a ö d e m e l e r i n e ait b e l g e l e r i n b i r
reti ö d e m e y i takip eden 7 g ü n içinde işletme tarafından
ğ a intikal
su­
Bakanlı­
ettirirler.
Y u k a r ı d a belirtilen süre içinde ö d e n m e y e n p a r a
cezalarının
6183 sayılı A m m e Alacaklarının Tahsili Usulü H a k k ı n d a
Kanun
h ü k ü m l e r i n e g ö r e t a h s i l e d i l m e s i i ç i n « D e n e t i m r a p o r u , c e z a tuta^nağı v e t e b l i ğ a l ı n d ı s ı » B a k a n l ı k ç a i ş l e t m e n i n b a ğ l ı b u l u n d u ğ u
V e r g i Dairesi, M a l m ü d ü r l ü ğ ü v e y a Defterdarlık
dürlükleri'ne
Saymanlık
gönderilir. C e b r e n takip v e tahsil edilen b u
Mü­
ceza­
ların tutarı K a n u n u n 37 n c i maddesinin, B fıkrasının 1 n c i ben­
d i n i n ( a ) alt b e n d i h ü k m ü u y a r ı n c a d ü z e n l e n e n Y ö n e t m e n l i k h ü ­
kümlerine g ö r e Turizmi Geliştirme Fonu'na intikal
ettirilir.
Belge İptal C e z a s ı :
M a d d e 8. — T u r i z m Y a t ı r ı m ı v e y a t u r i z m i ş l e t m e s i b e l g e s i .
K a n u n u n 34 n c ü maddesinde belirtilen hallerde Bakanlıkça iptal
edihr.
İtiraz:
M a d d e 9. — P a r a v e b e l g e i p t a l i
c e z a l a r ı n a karşı,
cezanın
tebliği tarihinden başlayarak 7 g ü n içinde Bakanlığa yazılı olarak
itiraz
edilebilir.
İtirazlar, Bakanlık b ü n y e s i n d e oluşturulan
Ceza
Kuruîu'nda
incelenir. İnceleme en ç o k bir ay içinde sonuçlanır.
Kurul, paralarını onaylar, değiştirir v e y a kaldırır.
Kurulun
k a r a r ı Bakanlık M a k a m ı n ı n O n a y ı ile kesinlesin
Ceza
Kurulu:
M a d d e 10. — Para v e b e l g e iptali c e z a l a n n a karşı
Bakanlık bünyesinde oluşturulan
lenir.
Ceza Kurulu
itirazlar
tarafından
ince­
Bu Kurul, Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında,
Turizm
Genel Müdürü, ilgiü Genel M ü d ü r Yardımcısı, Kontrolörler Ku­
rulu Başkanı, Tesisler Dairesi Başkanı
ile T u r i z m Sektöründe
bilgi v e tecrübesi olan v e Bakanlıkça seçilecek bir özel sektör
temsilcisinden oluşur.
Müsteşar yardımcısının bulunmadığı
r i z m G e n e l M ü d ü r ü başkanlık eder.
Kurulun
yürütülür.
sekreterya
hallerde
Kurula
Tu­
hizmetleri T u r i z m Genel M ü d ü r l ü ğ ü n c e
K u r u l gerektiğinde T u r i z m Genel M ü d ü r l ü ğ ü n ü n istemi v e
Kurul Başkanının çağrısı üzerine ç o ğ u n l u k l a toplanır.
K u r u l , k a r a r l a r ı n ı ç o ğ u n l u k l a alır.
F o n d a n İade :
M a d d e 11. — Y a p ı l a c a k itirazlar p a r a cezalarının tahsiüni
durdurmaz. Ö d e n e n p a r a cezalarının Bakanlık v e y a İdare M a h ­
kemelerinden verilen kesinleşmiş kararlar gereğince, azaltılma­
sı v e y a k a l d ı r ı l m a s ı h a h n d e . T u r i z m i G e l i ş t i r m e F o n u n d a n g e ­
rekli iade yapılır.
Cumhuriyet Savcılığına Haber V e r m e :
M a d d e 12. — K a m m u n 36 ncı maddesinin
lirlenen
(a) fıkrasında be­
c e z a l a r ı g e r e k t i r e c e k h a l l e r i n t e s b i t i n d e , k o n u i l e ilgili
unsurları
ve
delilleri
kapsayan
dosya Bakanlık
Hukuk
Müşa-
v i r l i ğ i ' n c e d ü z e n l e n e r e k , g ö r e v l i C u m h u r i y e t S a v c ı l ı ğ ı n a iletilir.
Yürürlükten
Kaldırma:
M a d d e 13. — 10 O c a k 1983 tarih v e 17924 sayıh Resmi Gaze­
te'de yayınlanan
nin
«Turizmi Teşvik Kanunu'nun Cezaî Hükümleri­
Uygulanması Hakkında Yönetmelik»
yürürlükten
kaldırıl­
mıştır.
Yürürlük :
M a d d e 14. — B u Y ö n e t m e l i k y a y ı m ı tarihinde y ü r ü r l ü ğ e gi­
rer.
Yürütme :
M a d d e 15. — Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür v e T u r i z m
Bakam
yürütür.
TURİZM ALANLARINDA V E TURİZM MERKEZLERİNDE İMAR
PLANLARININ HAZIRLANMASI V E ONAYLANMASINA
İLİŞKİN Y Ö N E T M E L İ K
BİRİNCİ
Başlangıç
BÖLÜM
Hükümler
Resmî Gazete: 27 O c a k 1983 - No: 17941
Amaç :
M a d d e 1. — B u Y ö n e t m e l i ğ i n a m a c ı 2 6 3 4 s a y ı l ı T u r i z m i T e ş ­
vik
rı
Kanımu'nun
ve
Turizm
3 ncü maddesinde tamamlanan Turizm
Merkezlerinde imar
Alanla­
planlarının hazırlanması
ve
o n a y l a n m a s ı n a ilişkin işlemleri düzenlemektir.
Kapsam:
M a d d e 2. — Bu Yönetmelik, mevkii v e sınırlan Bakanlar
r u l u K a r a r ı ile tesbit v e ilân edilen T u r i z m A l a n l a n v e
Merkezlerinde imar planlannm hazırlanması
u y u l a c a k u s u l v e e s a s l a r a ait h ü k ü m l e r i
Yasal
ve
Ku­
Turizm
onaylanmasında
kapsar.
Dayanak:
M a d d e 3. — Bu Yönetmelik 2634 sayıh
n u n u ' n u n 3 7 . B-3 m a d d e s i n e
dayanılarak
Tınizmi Teşvik Ka­
hazırlanmıştır.
Tanımlar:
M a d d e 4 . — a) Turizm B ö l g e s i : Sınırlan
Bakanlığının
önerisi
ve Bakanlar
Kurulu
Kültür
Karan
ile
ve Turizm
tesbit
ve
ilan edilen bölgelerdir.
b)
Turizm
Alanı:
Turizm
Bölgeleri içinde
ö n c e h k l e geliş­
tirilmesi ö n g ö r ü l e n , m e v k i i v e sınırları K ü l t ü r v e T u r i z m
l ı ğ ı ' n m önerisi. Bakanlar K u r u l u K a r a n
d o ğ a l v e y a sosyo-kültürel değerlerin
c)
Turizm Merkezi:
Turizm
Bakan-
i l e tesbit v e i l a n e d i l e n ,
yoğunlaştığı
alanlardır.
Bölgeleri içinde veya
dışında
y e r i , m e v k i i v e s ı n ı r l a r ı K ü l t ü r v e T u r i z m B a k a n l ı ğ ı ' n m önerisi»
B a k a n l a r K u r u l u K a r a r ı i l e tesbit v e i l a n e d i l e n , t u r i z m
d e n ö n e m taşıyan yerlerdir.
yönün­
d)
T u r i z m A m a ç l ı U y g u l a m a İmar Plânı: N a z ı m İmar plan­
larında turizm kullanımına ayrılan alanlar d a sınırlan nazını
imar planına u y g u n olarak İmar ve İskân Bakanlığı ve Kültür
ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenen turizme d ö n ü k kullanımla­
rın ağırlıklı o l d u ğ u alanlar için düzenlenen u y g u l a m a i m a r plan­
larıdır.
İKİNCİ
İmar
BÖLÜM
Plânları
î m a r P l â n l a n n m Hazırlanması ve O n a y l a n m a s ı :
M a d d e 5. — T u r i z m A l a n v e M e r k e z l e r i n d e ;
a ) N a z ı m İ m a r Planları, K ü l t ü r v e T u r i z m B a k a n l ı ğ ı ' n m g ö ­
rüşü alınarak İmar ve İskân Bakanlığı'nca onaylanır.
b)
T u r i z m A m a ç l ı U y g u l a m a İ m a r Planlan.- O n a y l ı n a z ı m
i m a r planlarına v e yürürlükteki imar m e v z u a t ı n a u y g u n olarak,
v a r s a k a d a s t r o d u r u m u d a i ş l e n m i ş h a l i h a z ı r haritaİ8.r ü z e r i n d e
h a z ı r l a n a r a k , p l a n a ç ı k l a m a r a p o r u ile b i r l i k t e ( 5 ) t a k ı m h a l i n d e
Kültür v e l T u r i z m Bakanlığı'nm onayına sunulur.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bu planlan inceleyip, aynen ve­
y a değiştirerek onaylar v e y a yeniden düzenlenmek üzere iade
eder.
M a d d e 6. — T u r i z m B ö l g e l e r i n d e v e . T m - i z m M e r k e z l e r i n d e
t u r i z m dışı k u l l a n ı m a ilişkin u y g u l a m a i m a r planları v e altyapı
projeleri, ilgili kuruluşça 2 t a k ı m halinde Kültür v e T u r i z m Bakanlığı'na yönderilir. Kültür v e Turizm Bakanlığı'nm olumlu y ö l ü ş ü a l ı n d ı k t a n s o n r a y ü r ü r l ü ğ e k o n u l u r . B a k a n l ı k b u konudalî:i
g ö r ü ş ü n ü 3 a y i ç i n d e ilgili k u r u l u ş a b i l d i r i r .
Plân Y a p ı m m d a Ön İ z i n :
M a d d e 7. — B u Y ö n e t m e l i ğ i n k a p s a m ı i ç i n d e b u l ı m a n y e r ­
lerde, i m a r planı y a p ı m ı n a başlanması için Kültür v e T u r i z m
B a k a n l ı ğ ı ile î m a r v e İ s k â n B a k a n l ı ğ ı ' n d a h i z i n a l ı n m a s ı g e reldidir.
A n c a k N a z ı m İmar Planı bulunan yerlerde, n a z ı m plan ka­
rarlarına u y g u n olarak hazırlanacak turizm amaçlı u y g u l a m a
i m a r p l a n ı teklifleri ö n i z i n e t a b i d e ğ i l d i r .
N a z ı m imar plam bulunan yerlerde nazım plan
uygun
olan turizm
amaçlı
uygulama imar
Y ö n e t m e l i ğ i n 5. b . m a d d e s i h ü k ü m l e r i n e
Mevzii İmar
planı
kararlarına
teklifleri
bu
göre işlem görür.
Plânları:
M a d d e 8. — G e r ç e k v e t ü z e l k i ş i l e r c e (5) t a k ı m o l a r a k
zırlanmış m e v z i i i m a r planları v e b u n l a r a ilişkin plan
r a p o r u ile, p l a n l a n a n
alanın tümüne
sa ç a p l a r ı v e y a b u n l a r ı n
tinin
tür
ha­
açıklama
i l i ş k i n t a p u senetleri,
var­
onaylanmış örnekleri, k a m u mülkiye­
söz konusu olduğu durumlarda
v e Turizm Bakanlığı'nm
buna
tahsis
belgesi v e y a Kül­
ilişkin o l u m l u bildirimi, bir
d i l e k ç e y e e k l e n e r e k b e l e d i y e v e m ü c a v i r alan sınırları içerisinde
ilgili b e l e d i y e y e , b u alanlar d ı ş ı n d a ilgili valiliğe verilir.
Planlanan
a l a n ı n m ü l k i y e t i b i r d e n ç o k k i ş i n i n ise, d i l e k ç e y i
ilgili maliklerin y a d a yasal temsilcilerinin imzalaması
zorunlu­
dur.
Planlanan
alan içinde malikleri belli o l m a y a n v e y a buluna­
m a y a n yerler olması halinde bunların
toplamı tüm alanın
yüz­
de yirmisini geçemez. ;
-
Y a p ı l a c a k d ü z e n l e m e d e b u alan sahipleri aleyhine farklı kul­
lanım getirilemez.
M a d d e 9. — İ m a r p l a n l a r ı n ı n
rülen
en
ç o k nüfus
m2 y e ş i l a l a n
d ü z e n l e n m e s i sırasında,
g ö z ö n ü n d e tutularak kişi
başına
öngö­
en
lerde hazırlanacak
planlar;
37-A-2 m a d d e s i
yer­
2634 s a y ı l ı T u r i z m i T e ş v i k K a m m u -
uyarınca
n e c e k otopark standartlarına
Haritaların
7
ayrılacaktır.
M a d d e 10. — B u Y ö n e t m e l i ğ i n k a p s a m ı i ç i n d e b u l u n a n
nun
az
düzenlenen
y ö n e t m e l i k t e belirle^
uyulacaktır.
Hazırlanması
M a d d e 11. — P l a n l a n a c a k a l a n ı n h a r i t a s ı n ı n h a z ı r l a n m a s ı v e
İ m a r İ s k â n B a k a n l ı ğ ı ' n c a o n a n m a s ı i ş l e m i «1/2500 v e D a h a B ü ­
yük
ÖlçekU Harita ve Planların
Yapılması
Hakkında
Teknik
Y ö n e t m e l i k l e g ö r e yapılır. B u haritalara varsa Kadastrol y a
tapulama
haritalarmdaki
tüsünün imkân
m ü l k i y e t sınırları
ölçüsünde korunması
da
d a işlenir. A ğ a ç ö r ­
amacıyla, dağınık ağaç^
1ar t e k t e k , k ü m e h a h ı ^ d e k i a ğ a ç l a r a ğ a ç l ı k a l a n i ş a r e t i i l e h a ­
ritada
gösterilir.
Planlanacak
a l a n ı n h a r i t a sınırının, b u a l a n ı n 1 0 0 m . ç e v r e ­
si i ç i n d e k a l a n
yerleri
kapsaması,
varsa
500 m.
çevresindeki
y e r l e ş m e y e r l e r i ile t a r i h s e l k a h n t i l a n n h a r i t a l a r d a
belirtilmesi
zorunludur.
Mahalli
İşlemler:
M a d d e 12. — Belediye v e m ü c a v i r alan sınırları içinde ilgih
b e l e d i y e y e v e r i l e n p l a n l a r B e l e d i y e M e c l i s i n c e , b u s ı n ı r l a r dışın­
d a ilgili V a l i l i ğ e v e r i l e n p l a n l a r İl İ d a r e
Kurulu'nca
incelenir.
İ n c e l e n e n p l a n l a r B e l e d i y e M e c ü s i y a d a İl İ d a r e
g e r e k ç e l i g ö r ü ş l e r i ile b i r l i k t e
Turizm Bakanhğı'na
en ç o k 3 0 gün
Kurulunun
içinde Kültür
ve
sunulur.
T u r i z m dışı k u l l a n ı m l a r
ile ilgili p l a n l a r d a n
Kültür
rizm Bakanlığı'nca olumlu görülenler İmar ve İskân
ve
Tu­
Bakanhğı'nm
o n a y ı n a sevkedilir.
Kültür
ve Turizm Bakanlığı'nca
onaylanan
turizm
amaçlı
u y g u l a m a i m a r planları ile İmar v e İskân Bakanlığı'nca onayla­
nan diğer planlar
de
(Valiliğe geldiği günden itibaren)
15 g ü n için­
V a ü l i ğ i n v e ilgili B e l e d i y e v e y a K a y m a k a m l ı k l a r ı n
duyuru
y e r l e r i n d e b i r a y s ü r e i l e asılır.
Askı, Belediyelerin v e ilgili dairelerin
yumlur.
Bu
işlemlere
süresiz saklanır.
iüşkin
İmar planı
olarak
a r a ç l a r ı ile h a l k a
düzenlenecek
du-
tutanaklar
değişikliklerinde de b u
hükümler
uygulanır.
Diğer U y g u l a m a
Madde
Esasları:
13. — Bu Y ö n e t m e l i ğ i n uygulandığı
sayılı K a n u n l a
değişik 6785
sayılı İ m a r
alanlarda, 1605
Kanunu'nun
Ek-7 nci
v e Ek-8 n c i m a d d e l e r i n e ilişkin Y ö n e t m e l i ğ i n 3.01, 3.04 n c ü m a d ­
deleri yerine b u Yönetmeliğin 7 v e 12 nci maddeleri
Madde
14. — B u Y ö n e t m e l i k t e aksine
hüküm
bulunmayan
h a l l e r d e 1 6 0 5 sayılı K a n u n l a d e ğ i ş i k 6 7 8 5 s a y ı l ı İ m a r
dayanılarak
düzenlenilen yönetmelikler uyarınca
uygulanır.
Kanunu'na
işlem
yapıhr.
ÜÇÜNCÜ
Son
BÖLÜM
Hükümler
Yürürlük:
M a d d e 15. — B u Y ö n e t m e l i k R e s m î G a z e t e ' d e y a y ı m ı tari­
hinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme:
M a d d e 16. — B u Y ö n e t m e l i ğ i K ü l t ü r v e T u r i z m v e İ m a r v e
İskân
Bakanhkları
yürütüıs.
BELGELİ T U R İ Z M İŞLETMELERİNDE Y A B A N C I P E R S O N E L V E
SANATKARLARIN
ÇALIŞTIRILMASI
HAKKINDA
YÖNETMELİK
R e s m î G a z e t e : 1 M a r t 1983 - S a y i : 17974
Amaç :
M a d d e 1. — B u y ö n e t m e l i ğ i n a m a c ı , B e l g e l i T u r i z m İ ş l e t m e ­
l e r i n d e 2007 s a y ı l ı T ü r k i y e ' d e T ü r k V a t a n d a ş l a r ı n a
Tahsis Edilen
Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun hükümlerinden
lerek çalıştırılabilecek nitelikli
«Sanatkârların»
istisna edi­
«Yabancı U z m a n Personel»
niteUkleri i l e s a y ı l a r ı n ı n v e b m ı l a n n
rına izin verilmesindeki usullerin
ve
çalışmala­
tesbitidir.
Kapsam:
M a d d e 2. — B u y ö n e t m e l i k 2634 sayılı T u r i z m i T e ş v i k K a ­
nunu'nun 3 ncü maddesinin
(h) fıkrasında
tarifi y a p ı l a n
yatı­
r ı m v e i ş l e t m e l e r d e ç a l ı ş t ı r ı l a b i l e c e k nitelikli y a b a n c ı u z m a n p e r ­
s o n e l v e sanatkârlara izin verilmesinde u y g u l a n a c a k usûl v e esas­
l a r a ait h ü k ü m l e r i
Yasal
kapsar.
Dayanak:
M a d d e 3. — B u y ö n e t m e l i k 2634 s a y ı h T u r i z m i T e ş v i k K a n u ­
n u ' n u n 37 n c i m a d d e l e r i n i n B f ı k r a s ı n ı n
rınca
(2) n u m a r a h b e n d i u y a ­
düzenlenmiştir.
Y a b a n c ı Personel ve Sanatkârların Çalıştırılması:
M a d d e 4. — B e l g e l i T ı n l z m İ ş l e t m e l e r i , 2007 s a y ı l ı K a n u n k a p ­
samına
giren
Ca) f ı k r a s ı
i ş l e r d e , 2634 s a y ı h
Kanun'un
18
nci
maddesinin
uyarınca:
a)
Nitelikli Y a b a n c ı U z m a n Personel,
b)
Uluslararası ü n e sahip sanatçılarla,
cı işletmelerde p r o g r a m yaparak
üst düzeyde
yaban­
çalışmış olan sanatçılar v e top­
lulukları.
Kültür
ve Turizm Bakanlığı'nm
B a k a n l ı ğ ı ' n m i z n i ile
uygun
görüşü
ve
İçişleri
çalıştırabilirler.
Yataaıicı P e r s o n e l S a y ı s ı
M a d d e 5. • - B u Y ö n e t m e l i ğ i n 4 n c ü m a d d e s i u y a r ı n c a 2007
sayılı K a n u n d a n
ların miktarı
istisna
edilerek çalıştırılacak y a b a n c ı
uyruklu­
toplam personelin yüzde 10'unu geçemez. Bu oran
Kültür ve Turizm Bakanlığınca yüzde 20'ye kadar
2 0 0 7 sayılı K a n u n k a p s a m ı n a
şındaki işlerde
çahştınlanlarla,
artırılabilir.
giren m e s l e k v e hizmetler dı­
genel hükümler
ve
6224
sayıh
Y a b a n c ı Sermayeyi Teşvik K a n u n u uyarınca izin verilen
cı p e r s o n e l y u k a r ı d a k i
fıkrada
behrlenen
yaban­
hesaplamada
dikkate
alınmaz.
Uluslararası
hesabında,
zincir
zincirin
işletmelerde,
toplam
yabancı ülkelerdeki
Türk personel de dikkate
personel
tesislerinde
sayısının
çalıştırılan
alınır.
Ya^bancı S a n a t k â r Ç a l ı ş t ı r a b i l e c e k İşletmeler :
M a d d e 6. — Y a b a n c ı s a n a t k â r ç a l ı ş t ı r m a k ü z e r e
başvurucak
belgeli turizm işletmelerinin bir önceki yıl en az 40.000 (Kırkbin)
Amerikan
doları
v e y a muadili
dövizi
sağlamış
olmalarr ge­
rekir.
İşletmenin döviz kazancı, başvuru dosyasına eklenecek, k a m ­
b i y o d e v r e b e y a n n a m e s i v e y a yetkili b a n k a l a r c a
verilen
Döviz
döviz
kazan­
A l ı m B o r d r o l a r ı ile belirlenir.
Y e n i açılacak işletmelerin de anılan
miktarda
cını taahhüt etmeleri halinde izin verilebilir.
Başvuru
Usulü:
M a d d e 7. — B u Y ö n e t m e l i k u y a n n c a istihsal e d i l e c e k izinler
için ilk başvuru
gili V a l i l i ğ e
yurtdışında
konsolosluklarımıza, yurtiçinde
il
yapılır.
Başvuru dosyasında aşağıdaki bilgi v e belgelerin
bulunması
gerekir:
1 — Vize talep
beyannamesi,
2 — Döviz mukavelesi,
3 — D ö v i z g e l i r l e r i n e ait b e l g e l e r ,
4 — Bonservisler
(Ciddiyeti
konusımda
tereddüt
nıüesseselerin bonservisleri h a r i ç ) ,
Bakanlıklarca Yapılacak
yaratan
;
İşlemler:
M a d d e 8. — B u y ö n e t m e h ğ i n 7 n c i m a d d e s i u y a r ı n c a k e n d i ­
lerine b a ş v u r u y a p ı l a n m e r c i l e r g e r e k i y o r s a görüşlerini d e ekle­
yerek
talebi
Kültür
ve
Turizm Bakanhğı'na
iletirler.
Bakanlık
gerekli değerlendirmeyi yaptıktan
y a y ı İçişleri B a k a n l ı ğ ı ' n a y o l l a r .
sonra görüşü ile birlikte
dos­
İ z i n i ş l e m i İçişleri B a k a n l ı ğ ı ' n c a s o n u ç l a n d ı r ı l ı r .
Bakanlıklar
gerek
Konsolosluklarımızdan
Yürütme ve
gördükleri
hallerde
ayrıca bilgi v e
taleple
görüş
ilgili
olarak
isteyebilirler.
Yürürlük:
M a d d e 9. — B u y ö n e t m e ü ğ i K ü l t ü r v e T u r i z m B a k a m i l e İç­
işleri Bakanı yürütür.
M a d d e 10. — B u y ö n e t m e l i k y a y ı m t a r i h i n d e y ü r ü r l ü ğ e
gi­
rer.
T U R İ Z M İ Ş L E T M E L E R İ N İ N B A K A N L I K L A BİRBİRLERİYLE
V E MÜŞTERİLERİYLE İLİŞKİLERİ H A K K I N D A
YÖNETMELİK
BİRİNCİ
Başlangıç
BÖLÜM
Hükümleri
Resmi Gazete: 23 M a r t 1983 - Sayi: 17996
Amaç !
M a d d e 1. — B u Y ö n e t m e l i ğ i n a m a c ı , T u r i z m i ş l e t m e s i b e l ­
gesi sahiplerinin birbirleriyle, müşterileriyle ve Bakanlıkla karşı­
l ı k l ı ilişkileri ile h a k v e h ü k ü m l ü l ü k l e r i n i u l u s l a r a r a s ı k u r a l l a r
d o ğ r u l t u s ı m d a düzenleyerek, b u ilişkilerden d o ğ a c a k anlaşmaz­
lıkları asgariye indirmektir.
Kapsam
M a d d e 2. — B u Y ö n e t m e l i k o t e l i ş l e t m e l e r i i l e S e y a h a t A c e n t a l a n n m ilişkilerine, a r a l a r ı n d a
düzenleyecekleri sözleşmelerin
usul, şekil kapsamına, anlaşmalarda sarahat b u l u n m a y a n hal­
lerde u y g u l a n a c a k k u r a l l a r a karşılıklı h a k v e s o r u m l u l u k l a r ı n a
t u r i z m işletmelerinin müşterileri, birbirleri v e Kültür v e T u r i z m
B a k a n l ı ğ ı ile ilişkilerine ait h ü k ü m l e r i kapsar.
Yasal
Dayanak:
M a d d e 3. — B u y ö n e t m e l i k , 2634 s a y ı l ı T u r i z m i T e ş v i k K a -
n u n u ' n u n 37 n c i m a d d e s i n i n
(C) f ı k r a s m m
(1) n o . ' l u b e n d i u y a ­
rınca düzenlenmiştir.
Tanımlar:
M a d d e 4. — B u y ö n e t m e l i k t e y e r a l a n :
a)
«Bakanlık» Kültür v e Turzim Bakanlığını,
b)
«Turizm İşletmeleri» Türk v e y a y a b a n c ı uyruklu ger­
ç e k v e y a tüzel kişilerce birlikte v e y a ayrı ayrı gerçekleştirilen
v e turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri.
c)
«Otel işletmeleri» Bakanlıkça
b e l g e l e n d i r i l m i ş asli v e
y a r d ı m c ı k o n a k l a m a tesislerini,
d)
« O t e l c i » a s l i v e y a r d ı m c ı k o n a k l a m a tesisi i ş l e t m e l e r i n i ,
e)
« S e y a h a t A c e n t a s ı » t u r i s t l e r e u l a ş t ı r m a , k o n a k l a m a , ge­
zi, s p o r v e e ğ l e n c e i m k â n l a r ı
sağlayan,
onlara turizmle ilgili
bilgiler veren, b u k o n u y a ilişkin t ü m hizmetleri g ö r e n ticari k u ­
ruluşları,
f)
«Rezervasyon» T u r i z m işletmelerinde isim belirterek
yer
a y ı r t m a v e kayıt işlemini,
g)
« G r u p » a y n ı rezenT'asyondan y a r a r l a n a n a c e n t a v e o t e l
i ş l e t m e l e r i t a r a f ı n d a n b i r b ü t ü n olara^k k a b u l e d i l e n , e n a z 11
kişiden oluşan müşteri topluluğunu, ifade eder.
İKİNCİ
BÖLÜM
S E Y A H A T A C E N T A L A R I İLE O T E L İ Ş L E T M E L E R İ
A R A S I N D A K İ İLİŞKİLER
BİRİNCİ
KISIM
Sözleşmeler
Otel Sözleşmeleri:
M a d d e 5. — A c e n t e ile o t e l a r a s ı n d a k i y a p ı l a c a k o t e l s ö z l e ş ­
m e l e r i n d e a k i t s e r b e s t i s i esastır. B ö y l e b i r ö z e l s ö z l e ş m e o l m a ­
ması halinde v e y a özel sözleşmede y e r verilmeyen tüm konu­
larda b u yönetmelik hükümleri uygulanır.
Otel Sözleşmesi Türleri:
Madde
6. — A c e n t a i l e o t e l i ş l e t m e l e r i
otel sözleşmesi düzenlenebilir.
arasında
.
üç
çeşit
a)
Bireysel olarak seyahat
ilgili sözleşmeler,
b)
G r u p olarak seyahat eden müşterilerle ilgili sözleşmeler,
c)
Belirli bir sürenin üzerindeki r e z e r v a s y o n l a r
c a k (kontenjan) tahsis sözleşmeleri.
İKİNCİ
eden
(münferid)
müşterilerle
için yapıla­
KISIM
O t e l S ö z l e ş m e l e r i İle İlgili O r t a k K u r a l l a r
Otel Sözleşmesinin M e y d a n a G e l m e s i :
M a d d e 7. — B i r otel s ö z l e ş m e s i n i n o l u ş m a s ı , a c e n t a d a n
c i y e y a p ı l a c a k r e z e r v a s y o n t a l e b i ile b a ş l a r .
otel­
R e z e r v a s y o n talebinin yazılı olması gerekir. S ö z l ü talepler,
e n g e ç bir hafta içinde otelciye ulaşacak şekilde yazılı olarak
( m e k t u p , telgraf, t e l e x v b . ) , t e y i d edilir.
Otel Sözleşmelerinin
Madde
tilebilir:
—
Kapsamı:
8. — O t e l s ö z l e ş m e l e r i n d e
aşağıdaki
hususlar
behr-
Taraflar,
— R.ezerva.syon süresi ( b a ş l a m a , s o n a e r m e k e s i n t i l e r ) ,
— Rezervasyonların
ayrıntılar),
süre
içindeki
— R e z e r v a s y o n süresi i ç i n d e k i
ları,
dağılımı
(tarn, y a n ,
(odalara
ölü)
ilişkin
sezon
fiyat­
— Ö z e l d u r u m l a r ( i n d i r i m U fiyat, ü c r e t s i z h i z m e t l e r ) ,
— M a l i koşulları, h e s a b ı n kapatılması, h a b e r
v e r i l e b i l e c e k g ü v e n c e türü,
verme
süresi,
— R e z e s v a s y o n l a r m iptaline ilişkin h a b e r v e r m e süreleri, so­
n u ç l a n ve malî sorumlulukları,
— Sözleşmenin uygulama aşamalarına (zamanlamasına)
k i n ayrıntılar,
ihş-
— Sözleşmenin yürürlüğe
tarih,
son
konabileceğini bildirmek
için
— Kesin rezervasyonların
dağjlımı,
— Y e r l e ş m e listelerini g ö n d e r m e k i ç i n s o n t a r i h ,
— Ayrılan yerlerin tutulmaması halinde
ödenecek
seyahat
acentasma
tazminat,
— Otelcilik k u s u r u v e y a sözleşmeye kısmen y a d a
tamamen
uymaması hallerinde ödeyeceği tazminat,
— Ö d e m e yöntemleri,
t — Konukları eşdeğerdeki bir otele a k t a r m a olasılığı,
— Mücbir haller ve b u hallerde
tarafların h a k
ve
sorumlu­
lukları,
— S ö z l e ş m e n i n i p t a l i i l e ilgili a y r ı n t ı l a r .
Otelcinin
Kabulü:
M a d d e 9. — O t e l s ö z l e ş m e s i o t e l c i n i n k a b u l ü i l e t a m a m l a n ı r .
Kabul,
otelci tarafından
tup, t e l g r a f
içinde yazılı
v e y a telex) belirtilmelidir.
ettiği h i z m e t l e r i n
Otelcinin
metlerin
3 gün
bedeli de
isteyeceği
(oda, kahvaltı,
ön
olarak
(mek­
Kabulde acentanm
talep
yazıhr.
ödemenin
miktarı
y e m e k l e r vs.)
ısmarlanan
sezonda ü ç
hiz­
gecehk,
se­
z o n d ı ş ı n d a b i r g e c e l i k f i y a t ı t u t a r ı n a eşittir.
Otelci, r e z e r v a s y o n talebinin
lebinde
kabulü
i ç i n b i r ö n ö d e m e , ta­
bulunabilir.
Ön Ödeme :
M a d d e 10. — O t e l c i n i n r e z e r v a s y o n t a l e b i n i n k a b u l ü i ç i n b i r
ön ödeme
(Teminat
akçesi, k a p o r a
veya
teminat mektubu)
lep etmesi halinde, otel sözleşmesi a n c a k b u ö d e m e n i n
sıyla v e y a b u ö d e m e y i kanıtlayan belgenin ibrazından
ta­
yapılma­
sonra yü­
r ü r l ü ğ e girer. Otelci ö n ö d e m e olarak gönderilen p a r a y ı
aldığını
e n g e ç 24 s a a t i ç i n d e b i l d i r i r .
Otelciye Yapılacak Ö d e m e :
M a d d e 11. — S ö z l e ş m e d e b e l i r t i l e n
hizmetler
rafından seyahat acentasma bildirilen fiyatlar
le d o ğ r u d a n
başvuran
lardan daha yüksek
müşteriler için
için otelci
ta­
h i ç b i r şekilde ote­
tarifede
olamaz. Faturanın Seyahat
belirtilen
fiyat­
Acentasmca
ya
da doğrudan d o ğ r u y a y o l c u tarafından ödenmesi b u kuralı değiş­
tiremez.
Fiyat
Değişiklikleri:
M a d d e 12. — O t e l c i n i n o t e l s ö z l e ş m e s i ile m u t a b ı k k a l ı n m ı ş
fiyatlara u y m a s ı gereklidir. Fiyatların değişmesi halinde y e n i
f i y a t l a r ı n u y g u l a m a y a k o n u l m a s ı i ç i n 30 g ü n l ü k b i r u y a r l a m a
süresi bırakılacaktır. A n c a k , b u fiyat değişikhkleri, t e y i d edil­
miş rezervasyon için uygulanmaz.
A c e n t a l a r m , otel işletmeleriyle yapacakları otel sözleşmele­
rinde d ö v i z cinsinden fiyat belirlenebilir. A n l a ş m a süresi i ç i n d e
b u f i y a t ı n T ü r k Lirası k a r ş ı l ı ğ ı t a s d i k l i t a r i f e y i a ş m a s ı , t a r i f e
üstü fiyat uygulaması kabul edilmez.
Acentanm
Yükümlülüğü:
M a d d e 13. — S e y a l i a t A c e n t a s ı y a l n ı z , o t e l e g ö n d e r d i ğ i r e ­
zervasyon belgesinde behrttiği hizmetlerin bedehni ödemekle yü­
kümlüdür.
Faturanın
Ödenmesi:
M a d d e 14. — Ö d e m e n i n b i z z a t m ü ş t e r i t a r a f ı n d a n y a p ı l a c a ­
ğ ı k o n u s u n d a anlaşmaya varılan d ı m ı m l a r dışında, fatura, otel
sözleşmesini yapan acenta tarafından ödenir.
F a t u r a l a r sözleşme ile b e h r l e n e n z a m a n s ı n ı r l a n içinde, y a
d a b ö y l e b i r h ü k ü m y o k s a , f a t u r a n ı n a l ı n m a s ı n d a n i t i b a r e n 30
g ü n içinde ödenir. B u süreden sonra b o r ç m i k t a n için aylık y ü z ­
d e 10 f a i z v e a n a b o r c u n y ü z d e 5'i o r a n ı n d a t a h s i l m a s r a f ı ta­
h a k k u k ettirilir.
U z u n süreli k o n a k l a m a l a r d a otelci, a c e n t a d a n sürenin s o n u ­
n u b e k l e m e d e n , verilmiş olan hizmetlerin tutarını kısım kısım
talep edebilir.
A c e n t a n m rezervasyon yaptığı,
fakat ödemenin doğrudan
m ü ş t e r i t a r a f ı n d a n y a p ı l d ı ğ ı d u m m l a r d a , otelci, k r e d i k a r t ı k a ­
b u l e d i p e t m e m e k t e serbesttir.
Seyahat A c e n t a s m a K o m i s y o n Ö d e n m e s i :
M a d d e 15. — Belirli b i r s ü r e n i n ü z e r i n d e k i r e z e r v a s y o n l a r
için y a p ı l a n sözleşmeler dışında, diğer otel sözleşmeleri ile ilgili
o l a r a k otelci, acentaya v e r d i ğ i hizmetler ( o d a - y e m e k ) bedelleri­
n i n belli bir oranında k o m i s y o n öder.
o t e l c i k o m i s y o n u yalnız sözleşmeye taraf olan seyahat a c e n tasma
öder.
Komisyonun
Oranı:
Madde 16. — Seyahat Acentasma ödenecek komJsyonun ora­
nı
iki tarafın
durumlarda,
kabulü
ile belirlenir.
komisyon, vergi
Aksine
anlaşma
v e servis ücreti
hariç
olmayan
fatm^anm
y ü z d e lO'dur.
Süre
Uzatımı:
M a d d e 17. — M ü ş t e r i n i n , o t e l c i n i n m u v a f a k a t i y l e o t e l d e ka^
lış
süresinin
uzatılması
veya
otelde kaldığı
tarih için yeni b i r rezervasyon yaptırması
sırada
ilerki
hallerinde de
bir
otelci­
n i n a c e n t a y a k o m i s y o n ö d e m e s i esastır.
Müşterinin aynı seyahat
mesi veya aradaki
süre
aralıklı olarak k a l m a s ı
sırasında,
30 g ü n d e n
durumları
otel içinde y e r
değiştir­
az olmak koşuluyla
süre
uzatılması
otelde
k a b u l edile­
cektir.
Müşterinin, uzatmaları
dahil, 60 g ü n d e n fazla otelde k a l m a ­
sı h a l i n d e , 6 0 g ü n ü a ş a n s ü r e i ç i n a c e n t a y a k o m i s y o n ö d e n m e z .
Faturanın Müşteri Tarafından Ödenmesi
M a d d e 18. — Faturanın d o ğ r u d a n müşteri
mesi durumunda,
tasınm
tarafından
otelci, f a t u r a t o p l a m ı ü z e r i n d e n seyahat
k o m i s y o n ı m u belirler
v e müşterinin
ayrılışından
ren 30 gün içinde acentaya öder. Bu süreden sonra borç
öden­
acenitiba­
mikta­
r ı i ç i n a y l ı k y ü z d e 1 0 f a i z v e a n a b o r c u n y ü z d e 5'i o r a n ı n d a t a h ­
sil m a s r a f ı t a h a k k u k
ettirilir.
ÜÇÜNCÜ
KISIM
Otelci v e A c e n t a m n Karşılıklı Yükümlülükleri
Hizmette
Madde
Eşitlik:
19. —
olarak seyahat
olsunlar)
Otelcinin,
e d e n kişilere
bir
seyahat
acentasmın
(ister b i r e y s e l i s t e r g r u p
müşterisi
haUnde
otel sözleşmesi uya,nnca v e r e c e ğ i hizmetler, aynı
ko-
şullar altında kendi müşterilerine sağladığı hizmetlerle aynı
litede olacaktır.
ka­
M a d d e 2 0 . — Otelci, ayırtılan yerleri, geliş g ü n ü saat 14.00'd e n ayrılış g ü n ü saat 12.00'ye k a d a r müşterinin k u l l a n ı m ı n a a ç ı k
tutacaktır.
Otelcinin Genel Y ü k ü m l ü l ü ğ ü :
M a d d e 2 1 . — Usulüne u y g u n o l a r a k yapılmış v e teyid edil­
m i ş b i r r e z e r v a s y o n l a ilgili olarak, otelci s ö z l e ş m e ile y ü k ü m ­
lendiği hususları yerine getirmek zonmdadır. Bunları yerine ge­
t i r m e y e n otelci, a c e n t a n m b u nedenle
uğradığı gerçek zararı
tazmin etmekle yükümlüdür.
Ancak
durumrm
otelci rezervasyon
kabulü
sırasında
ortaya çıkması v e en az ü ç hafta
bilinmeyen
önceden
bir
acentaya
b i l d i r i l n ı e s i k o ş u l u y l a m ü ş t e r i l e r i y a k ı n ç e v r e d e k i eşit y a d a d a ­
h a iyi nitelikh başka bir otele yerleştirebihr. B u d u r u m d a
farkları
otel tarafından
fiyat
ödenir.
Otelci h i ç b i r şekilde, acenta müşterisini d o ğ r u d a n k e n d i m ü ş ­
terisi haline getirecek y ö n t e m l e r e başvuramaz.
Mücbir Sebepler:
M a d d e 2 2 . — Taraflardan birinin, ö n g ö r ü l m e s i v e e n g e l l e n ­
mesi irade dışında olan zorlayıcı sebeplerle otel sözleşmesindeki
yükümlülüklerini yerine getirmesi imkânsız hale gelirse b u n d a n
d o l a y ı h e r h a n g i b i r t a z m i n a t ödeıım_ez.
Bilgi V e r m e :
M a d d e 2 3 . — O t e l c i , a c e n t a y a o t e l i n y e r i , sınıfı, s e r v i s l e r i n i n
niteliği k o n u s u n d a d o ğ r u d a n v e eksiksiz bilgi v e r m e k z o r u n d a ­
dır.
A c e n t a , otelcinin verdiği bilgileri d o ğ r u v e eksiksiz
nıüşterilerine
yansıtır.
Karşıhkh
olarak
Yükümlülük :
M a d d e 24. — O t e l v e a c e n t a , m ü ş t e r i l e r i n e z d i n d e b i r b i r l e r i ­
n i n ticarî itibarını z e d e l e y e c e k v e servislerin niteliği h a k k ı n d a
şüphe uyandıracak herhangi bir ifadeden kaçınmak zorundadır­
lar.
Acenta v e otel arasında
cut değilken taraflardan
herhangi bir
otel anlatması
biri böyle bir anlaşmaya
mev­
varmışcasma
ilan v e reklam y a p a m a z ; d u y u r u d a b u l u n a m a z .
Gerek seyahat
acentası gerekse otelci sözleşmede beürtilen
fiyatı müşterilere v e ü ç ü n c ü kişilere bildiremez.
DÖRDÜNCÜ
KISIM
İptaller
İptalin
Şekli:
M a d d e 25. — O t e l s ö z l e ş m e l e r i n i n t ü m ü y l e v e y a k ı s m e n i p ­
tali, y a z ı l ı o l a r a k y a p ı l m a l ı v e t a r i h k o n m a l ı d ı r .
A c e n t a tarafından
şifahi
v e y a telefonla yapılan tüm
iptal­
ler yazılı olarak teyid edilmelidir.
İptalde T a z m i n a t :
Madde
26. — S ö z l e ş m e l e r i n k ı s m e n
veya
tamamen
iptal­
l e r i n i n şekil, s ü r e v e ş a r t l a r ı i l e s o n u ç l a r ı v e ö d e n m e s i g e r e k e ­
cek tazminat hakkında aksine anlaşma
olmayan haller için y ö ­
netmeliğin ü ç ü n c ü b ö l ü m ü hükümleri
ÜÇÜNCÜ
uygulanır.
BÖLÜM
Otel Sözleşmeleri İle İlgili Özel Kurallar
BİRİNCİ
KISIM
Münferit Müşterilerle İlgili S ö z l e ş m e l e r
Tanım:
Madde
nı
27. — M ü n f e r i t
otel hizmetlerinden
(Bireysel)
yararlanan
l
müşteri
sözleşmeleri, ay­
i l e 10 y o l c u i ç i n
yapılan
sözleşmelerdir. Esas alınacak müşteri sayısı r e z e r v a s y o n fişinde
yazılan
rakamdır.
İptal Süreleri:
M a d d e 28. — T a r a f l a r a r a s ı n d a a k s i n e b i r a n l a ş m a o l m a d ı k ­
ça, rezervasyonlar, aşağıda belirtilen süreler
bilir:
a)
Konalîlama talebinin
içinde iptal
edile­
yoğun olduğu yer ve dönemlerde
24 s a a t t e n
az olmanıak koşuluyla, otelin d o ğ r u d a n
gelen
müş­
terilerin u y g u l a d ı ğ ı iptal süresi içinde,
b)
Tatil otellerinde, y ü k s e k s e z o n d a girişten
30 gün
önce­
sine kadar, s e z o n dışında girişten 14 g ü n öncesine kadar.
Y u k a r ı d a belirtilen sürelerden s o n r a yapılan iptallerde
tazminat
talep hakkı
Tazminat
doğar.
Miktan
M a d d e 29. — Rezervasyonun 28. maddede belirlenen
a y k ı n o l a r a k iptali halinde
v e y a iptal bildirilmeden
otele g e l m e m e s i hallerinde h e r
genelde
en
az bir
hizmetlerin parasal
s e z o n d a ise 3
sürelere
müşterinin
için istenecek
tazminat,
hizmetlerin
gecelik kalış
(oda,
için
istenen
önce
otelden
karşılığıdır.
Geç gelme, rezervasyon
ayrılma v e y a ısmarlanan
lanmaması
müşteri
gecelik kalış için istenen
yemekler vb.) yüksek
hallerinde,
naklanmama.sı
otelin
süresinin
bitiminden
hizmetleri kısmen v e y a t a m a m e n
bu
durumun
kul­
otelcinin hatasından
kay-
koşuluyla, otelcinin uğradığı g e r ç e k zarar,
seya­
h a t a c e n t a s ı t a r a f ı n d a n t a z m i n edilir.
A c e n t a n m yapmış o l d u ğ u ödemenin fatura
lamadığı durumlarda
talep
toplamını
otelci aradaki farkı d o ğ r u d a n
karşı­
müşteriden
eder.
Bu hallerde
otelcinin kendi
müşterilerine
uyguladığı kural­
lar, a c e n t a m ü ş t e r i s i n e d e u y g u l a n a b i l i r .
Tazminatın
geç ödenmesi halinde
18. m a d d e
hükmü
uygu­
lanır.
Acentalann Uygulayabileceği Fiyat:
M a d d e 30. — A c e n t a müşterisine hiçbir şekilde otelin kendi­
sinden k o m i s y o n ödediği fiyatlardan
tura
ödemez. A n c a k rezervasyon
fatura
daha yüksek bir fiyat
masrafları
müşteriye
fa­
ayrıca
edilebilir.
İKİNCİ
KISIM
G r u p M ü ş t e r i l e r l e İlgili O t e l S ö z l e ş m e l e r i
Rezervasyonun Bağlayıcılığı:
M a d d e 31. — Grup
müşterilerle
ilgili
hizmetlerin
tek
bir
r e z e r v a s y o n b e l g e s i ile
talep
edilmesi v e otelci
tarafmdan
bir
arada teyid edilmesi gerekir.
Grup
müşterilerinin
sayısmda daha
sonra bir
azalma
olsa
bile esas a l m a c a k müşteri sayısı r e z e r v a s y o n d a gösterilmiş olan­
dır.
Yerleşme D ü z e n i :
M a d d e 32. — Acenta, grubujı geliş tarihinden
önce
müşterilerin
odalara
dağılımını
en az 14 g ü n
(yerleşme düzenini)
gös­
teren hsteyi otele gönderir. B u y ü k ü m l ü l ü ğ ü yerine g e t i r m e y e n
acenta bunun
doğuracağı sonuçlardan
ci de o d a listelerinin
berdar
eline g e ç m e d i ğ i
sorumludur. A n c a k
konusunda
otel­
acentayı
ha­
eder.
Ödeme Zamanı :
M a d d e 3 3 . — A c e n t a ile Otelci arasındaki
koşulları h a k k m d a
bir
hüküm
sözleşmede ödeme
bulunmaması halinde
grupla
gili ö d e m e n i n y ü z d e 50'si g r u b u n girişinden 3 0 g ü n ö n c e ,
il­
kalan
ise g r u b u n a y r ı l ı ş ı n d a n ö n c e ö d e n i r .
Ücretsiz K o n a l d a m a :
Madde
34. —
Seyahat
Acentasınm kadrosunda
en az 15 kişilik b i r müşteri g r u b u n a
görevli
eşhk eden acenta
ve
temsil­
cilerine (ulak, rehber, şoför, g r u b u n b a ş k a n ı v b . ) g r u b u n kaldığı
koşullarla bir kişilik ücretsiz k o n a k l a m a verilebilir. Otelci ilave
her
2 0 kişi için b i r temsilcinin
rarlanmasını
daha
ü c r e t s i z hzm_etlerden
ya­
sağlayabilir.
İptallerde Süre :
M a d d e 3 5 . — E n a z i h b a r süresi, i p t a l i n g r u b u n y ü z d e 5 0 ' s i n i
aşması halinde, giriş tarihinden
21 gün, g r u b u n yüzde 50'süıden
a z o l m a s ı h a l i n d e ise 14 g ü n öncedir.
Bu sürelerden
kı
sonra yapılan iptallerde otelin tazminat
hak­
doğar.
Tazminat M i k t a n j
M a d d e 36. — R e z e r v a s y o n u iptal edilen h e r b i r müşteri
ilgili t a z m i n a t , o t e l s ö z l e ş m e s i n d e a y r ı b i r m i k t a r
ile
tesbit e d i l m e ­
m i ş ise, s ö z l e ş m e d e y e r a l a n k o ş u l l a r v e ö z e l f i y a t ü z e r i n d e n
marlanmış olan hizmetlerin toplamının ü ç t e ikisidir.
ıs­
Yararlaniimayan
Hizmetler:
M a d d e 37. — Bildirimsiz g e ç v a n ş ,
a i m m a y a n yemekler,
y a r a r l a n ı l m a y a n hizmetler değerlerinin üçte ikisi oranında bir
tazminata h a k kazandırır.
G r u b u n Otele Gelmemesi :
M a d d e 3 8 . — R e z e r v a s y o n u iptal edilmeyen müşteri
nun
otele gelmemesi d u r u m u n d a
münferit
için b u yönetmelikte belirlenen hükümler
müşteri
grubu­
sözleşmeleri
uygulanır.
Otelcinin Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi:
Madde
39. —
Yükümlülüklerini
yerine
getirmeyen y a
eş d e ğ e r d e h i z m e t s a ğ l a y a m a y a n o t e l c i , a c e n t a y a t a z m i n a t
mek
zorundadır.
Tazminat
miktarı
acentamn
gerçek
da
öde­
zararın­
d a n fazla, 36 n c ı m a d d e d e belirtilen mJktardan d a h a az olamaz.
Tazminatın Ödenmesi:
M a d d e 4 0 . — T a z m i n a t ö d e m e l e r i , k a r ş ı t a r a f ı n t a l e p tari­
hinden itibaren 30 gün içiade yapıhr. B u süreden sonra yapıla­
c a k ö d e m e l e r e a y l ı k y ü z d e İO f a i z v e a n a b o r c u n y ü z d e 5'i o r a ­
n ı n d a t a h s i l m a s r a f ı t a h a k k u k ettirilir.
ÜÇÜNCÜ
KISIM
Belirli Bir Sürenin Ü z e r i n d e k i R e z e r v a s y o n l a r İçin
Yapılacak Sözleşmeler
Tahsis (Kontenjan) Sözleşmesi:
M a d d e 4 1 . — Kontenjan sözleşmesi, özel o r g a n i z a s y o n l a r için,
b i r biri ardından düzenli olarak gelecek gruplar v e y a münfe­
rit m ü ş t e r i l e r l e ilgili o l a r a k y a d a o d a l a r ı n b e h r l i b i r d ö n e m
tahsisini gerektiren hallerde düzenlenir.
Tahsis
Esasları:
M a d d e 4 2 . — Tahsisle ilgiü rezervasyon yapılırken otel söz­
leşmelerine 8 nci m a d d e d e belirtilen hususları a ç ı k ve detaylı
b i ç i m d e y a z ı l m a s ı esastır.
Tahsiste
İptal:
M a d d e 4 3 . — B u tür tahsislerin iptali d u r u m u n d a
haber ver­
m e k için genellikle a ş a ğ ı d a k i süreler tanınır:
— Münferit müşteriler için 30 gün,
— Gruplarda t a m iptal için 60 gün,
— G r u b ı m % 50'sini aşan iptallerde 4 5 gün,
— G r u b u n %50'sinden 11 kişiye k a d a r iptal için 3 0 gün,
— Gruptaki 10 müşteriden az iptaller için 7 g ü n .
DÖRDÜNCÜ
BÖLÜM
Otel
İlişkileri
Müşteri
Rezervasyon :
M a d d e 4 4 . — B i r maişteri t a r a f ı n d a n
rilen
bir
istek
üzerine
otelci istenilen
veya onun adına
konaklama
rezervasyonu yapmayı kabul edince oluşmuş
için
bildi­
gerekli
sayılır.
B u d u r u m d a otelci v e müşteri m e v c u t yasa, tüzük v e yönet­
meliklere ve otel kurallarına
kadarki
tedbir
otelci, m ü ş t e r i n i n
u y m a y ı taahhüt etmiş olurlar.
gerekli otel kurallarım
bilmesi
Şu
için
alır.
Kabulün Yazılı O l m a s ı :
M a d d e 45. — Yazılı rezervasyon taleplerinde otelcinin yazılı
kabulü
esastır.
Kabulle
i l g i l i teyit, r e z e r v a s y o n t a l e b i n i n
otele
ulaşmasından itibaren en g e ç ü ç g ü n içinde v e istenilen bilgiler
v e fiyatları
d a i ç e r e c e k şekilde müşteriye bildirilir.
Güvence
Madde
Parası:
4 6 . —^Rezervasyon y a p ı l ı r k e n işletmeci belli b i r
v e n c e parası isteyebilir. Müşteri anlaşılan
almaz veya
mi
kararından
miktarını
aşmayacak
cayarsa
bir
tarihte odaları
otelci, u ğ r a n ı l a n
tazminatı
zararın
müşteriden
talep
gü­
teshin
aza­
edi-
lebiUr.
Müşterinin
Madde
Haklan:
47. — Sözleşme üzerine
müşteri,
otelde kendisine
a y n l a n y e r e y e r l e ş m e v e k a b u l e d i l e n s ü r e i ç i n d e k e n d i s i n e ait
bölümdeki olanakları kullanma, bunlardan tam olarak yararlan­
m a v e ayrıca otelin diğer n o r m a l hizmetlerinden de yararlana
bilme hakkını kazanır.
Müşterinin
Sorumlulukları
M a d d e 48. — R e z e r v a s y o n u n y a l n ı z b i r m ü ş t e r i a d ı n a y a p ı l ­
m ı ş o l m a s ı n a r a ğ m e n , çeşith kişileri kapsaması d u r u m u n d a
m e r e z e r v a s y o n f i ş i n d e a d ı beliirtilen k i ş i t a r a f ı n d a n
öde­
yapılır.
Fiyat U y g u l a m a s ı :
M a d d e 49. — M ü ş t e r i n i n k o n a k l a m a y ı , y e m e k l e r i , o t e l t a r a ­
fından
sağlanan
madan
kabul
diğer olanak
fiyatlar
uygulanır.
etmesi halinde
Müşteriye sağlanan
veya
hizmetleri
yürürlükteki
fiyatlarım
Bakanlıkça
(bilet, sekreter, m i h m a n d a r
sor­
tasdikli
temini,
araç
k i r a l a m a k g i b i ) ö z e l h i z m e t l e r i n ü c r e t l e r i h e s a b a i l a v e edilir.
Ek
Ücret:
Madde
5ü. — M ü ş t e r i l e r i n ,
izin v e r i l m e z . O t e l t a r a f ı n d a n
teri tarafından
odalarında yemek
pişirmelerine
sağlanan içki ve yiyeceklerin müş­
otele getirilerek tüketilmesine izin için, otelci ek
b i r ücret talep edebilir. A p a r t oteller v e pansiyonlarda b u
de h ü k m ü
mad
uygulanmaz.
Müşterinin Genel Sorumluluğu:
M a d d e 51. — M ü ş t e r i , k e n d i s i , b e r a b e r i n d e k i l e r v e y a k o n u k ­
l a n y a d a sorumluluğu altındaki kişiler tarafından
cek hasar ve zararlardan tam
otele verile­
sorumludur.
Müşterinin Beraberindeki- H a y v a n l a i ' :
Madde
52. — O t e l c i n i n a ç ı k i z n i
o l m a d ı k ç a müşteri
h a y v a n getirem^ez. İ z i n h a l i n d e , h a y v a n l a r o r t a k m e k â n l a r a
otele
özel­
likle y e m e k salonlarına sokulaiııaz. H a y v a n l a r ı n y o l a ç a c a ğ ı t ü m
zararlardan müşteri
ücret
sorumludur.
Otele getirilen h a y v a n l a r
için
alınır.
İyiniyet Kurallarına A y k ı n Davranış :
Madde
53. — O t e l y ö n e t i m i , i y i n i y e t k u r a l l a r ı n a
uymayan
m ü ş t e r i ile y a p ı l a n
nin ciddi bir
sözleşmeyi derhal s o n a erdirebilir.
Müşteri­
suç işlemesi v e y a bulaşıcı bir hastahğınm
görül­
m e s i hallerinde otelci, s ö z l e ş m e y e s o n verir.
Otele Geliş, Otelden A y r ı l ı ş :
M a d d e 54. — Otelin koşulları genellikle bir g ü n y a d a
gece
için
belirtilir.
Müşteri
otele
olarak öder. Ayrılış g ü n ü 4çin
geüş
gününün
bir
fiyatını
tam
ödeme yapmaz. Aksine bir
şart
k o n m a m ı ş s a , ayrılan y e r l e r ayrılış g ü n ü saat 12.00'ye k a d a r m ü ş ­
terinin k u l l a n ı m ı n a a ç ı k tutulur.
Otelci müşterinin uyması gereken kuralları yatak
odaları ve
genel k u l l a n ı m alanlarına a s a c a ğ ı d u y u r u l a r l a belirtir.
Otele Gelişte Özel H a l l e r :
M a d d e 55. — Otele geliş gününün
mek
isteyen müşteriler
ücreti de
için,
odalar
sabahında
boş
odalarına
gir­
tutulmuşsa o gecenin
istenebihr.
O d a ve Y e m e k Ücretleri (Pansiyon) :
Madde 56. —
yemek
fiyatlarmı
T a m pansiyon ücretleri, oda, kahvaltı
kapsayan
özel b i r tarifedir.
Yarım
v e iki
pansiyon
ücretleri, oda, kahvaltı v e b i r y e m e k fiyatlarını k a p s a y a n b i r
rifedir. M ü ş t e r i n i n
otele varıştan s o n r a alacağı ilk y e m e k
siyon anlaşmasını
başlatır.
Müşteriler tam veya yarım pansiyon ücretlerine
ları
zaman,
otelde yenilmeyen yemekler
için
ta­
pan­
tabi olduk­
fiyattan
indirim
yapmayabilir.
Yemekler:
Madde
57. — Aksi
belirtilmemiş ise
«yemekler»
sözünden
kahvaltı, öğle y e m e ğ i v e a k ş a m y e m e ğ i anlaşılır. T ü m y e m e k l e r
belirtilen saatlerde v e belirtilen yerlerde yenir. Belirtilen y e r v e
z a m a n dışındaki y e m e k talepleri için ilave ücret istenebilir.
M ü ş t e r i n i n Eşyası^rıa K a r ş ı S o r u m l u l u k :
Madde
58. — Otelci müşterinin
bozulmasından, çalınmasından
eşyasının
yok
olmasından,
sorumludur.
Ş u kadarki otelci v e y a hizmetlilerine yülılenebilecek bir ku­
sur ispat o l u n m a d ı k ç a b u sorumluluk
leri ile sınırlıdır.
Borçlar Kanunu
hüküm­
Değerli
Madde
Eşya:
59. — Otelci müşterinin
değerli eşyasmı
üzere almış v e y a almaktan k a ç m m ı ş s a sorumluluğu
saklamak
sınırsızdır.
Para, mücevher, kıymetli evrak v b . değerli şeyler
saklamak
üzere otelciye bırakılmamışsa, otelci a n c a k kendisinin v e y a hiz­
metlilerinin kusurluluğu d u r u m u n d a sorumlu olur.
Sorumluluğun Sona Ermesi:
M a d d e 60. — M ü ş t e r i z a r a r ı n ı ö ğ r e n i r ö ğ r e n m e z o t e l c i y e b i l ­
dirmezse talep hakkı k a y b o l u r .
Otelcinin sorumluluğu üzerine almadığını, sorumluluğu kabul
e t m e y e c e ğ i n i v e y a 53 v e 59 n c u m a d d e l e r aksine b i r k o ş u l a b a ğ ­
landığını bildirmesi sorumluluğunu
kaldırmaz.
M a d d e 6 1 . — Otelci, müşterinin
otelin garaj
veya
parkına
k o y d u ğ u otomobil vb. vasıtasının hasar görmesinden kendi v e y a
p e r s o n e l i n i n k u s u r v e y a i h m a l i k o ş u l u ile
sorumludur.
Hesabın Ödenmesi:
Madde
62. —
Faturaların,
müşteriye
sunulması
üzerine
ödenmesi gerekir. Ö d e m e ulusal p a r a y a da o g ü n k ü k u r
rinden hesaplanacak
hat
acentalanndan
sahip iseler k a b u l
üze­
dövizle yapılır. B a n k a çekleri y a d a seya­
alınmış
kuponlar
ancak
tam
bir güvenceye
edilirler.
Otelcinin çek y a da kuponları kabul etme zorunluluğu yoktur.
A l ı k o y m a Hakkı
(Hapis Hakkı) :
M a d d e 63. — Otelci, faturasını
sını a l ı k o y m a k hakkına
ö d e m e y e n müşterinin
eşya­
sahiptir.
Müşteri borcunu en geç 3 0 gün içinde tam olarak ödemediği
t a k d i r d e otelci a h k o y d u ğ u e ş y a y ı satabilir.
Otelde Bulunan Kayıp Eşya :
M a d d e 6 4 . — O t e l d e b u l u n a n k a y ı p e ş y a o t e l y ö n e t i m i n e tes­
l i m edilmelidir.
Ölüm
Durumu:
M a d d e 65. — Müşterinin
v e y a müşteri
otelde ölmesi d u r u m u n d a
varisler
adına hareket e t m e y e yetkili kılınmış kişiler m ü ş -
terinin ö l ü m ü nedeniyle uğranılan z a r a n v e e ğ e r gerekiyorsa oda­
nın yeniden döşenmesi v e y a dezenfekte edilmesi v e yatak
mının yenilenmesi gibi giderleri karşılamak
BEŞİNCİ
İşletmelerin
takı­
zorundadırlar.
BÖLÜM
Bakanlıkla
İlişkileri
Bakanlığın Teşvik ve Himayesi:
M a d d e 6 6 . — T u r i z m y a t ı r ı m ı v e t u r i z m i ş l e t m e s i b e l g e s i sa­
hipleri B a k a n h ğ m teşvik v e himayesi altındadırlar.
Bakanlık, turizm yatırımlarının
süreleri içinde gerçekleştiril­
mesi v e işletmelerin beklenilen hizmeti sağlayabilmeleri amacıy­
la belge sahiplerinin
larının
prensipler
diğer k a m u kuruluşları
düzeyinde
çözümü
nezdindeki
konusunda
sorun­
girişimlerde
bulunurlar.
Bakanhğm Teknik Yardımı:
M a d d e 6 7 . — B a k a n l ı ğ ı n m e r k e z , y u r t i ç i v e y u r t d ı ş ı teşkilâtı, t u r i z m y a t ı r ı m v e i ş l e t m e l e r i n i n g e l i ş t i r i l m e s i , y ö n l e n d i r i l m e s i
i ç i n i l g i l i l e r e g e r e k l i istişare, b i l g i v e t e k n i k y a r d ı m ile, d ı ş p a ­
z a r l a m a çalışmalarında gerekebilecek işbirliği v e koordinasyo­
n u sağlar.
Dış Pazarlama
Çabalan:
M a d d e 68. — Bakanlık yurtiçinde ve yurtdışında
üzere hazırlayacağı turizm
pazarlam^a
programlan
uygulamalı
(tanıtıcı y a ­
y ı n l a r , f i l m v i d e o k a s e t l e r i h a z ı r l a m a k , r e k l a m p r o g r a m v e stra­
tejisinin hazırlanması,
y a b a n c ı acenta,
taşıyıcı v e yazar
daveti,
k o n g r e , fuar v e sergilere iştirak v b . ) ü z e r i n d e t u r i z m işletmeleri­
n i n m e s l e k î ö r g ü t l e r i ile istişare e d e b i l i r .
T u r i z m işletmeleri. Bakanlığın bahse k o n u p a z a r l a m a
çalış­
malarının verimlilik v e etkinliğinin artırılmasına y a r d ı m c ı o l m a k
a m a c ı y l a , d ü z e n l e n e c e k m ü ş t e r e k p a z a r l a m a p r o j e l e r i n d e y e r ala­
bilirler, katkıda
bulunabilirler v e Bakanlığın pazarlama
amaçh
t y a b a n c ı y a z a r , t a ş ı m a c ı , a c e n t a g i b i ) m i s a f i r a ğ ı r l a m a l a r ı n d a iş­
letmenin sağlayacağı hizmetlerin fiyatlarmda indirim yapabilirler.
Eğitim
Çalışmaları:
M a d d e 69. — B a k a n l ı k k u r s l a r a ç a r a k , b u r s l a r s a ğ l a y a r a k ^
seminerler, konferanslar düzenleyerek, turizm işletmeleri p e r s o ­
nelinin görgü, bilgi ve
meslekî
yeteneklerinin geliştirilmesini
sağlar.
T u r i z m işletmeleri B a k a n l ı ğ ı n anılan eğitim programlarına,,
ö ğ r e t i m g ö r e v l i s i s a ğ l a y a r a k staj i ç i n ö ğ r e n c i k a b u l e d e r e k , e ğ i ­
tim araç ve gereç temininde yardımcı olarak katkıda bulunabi­
lirler.
Bajianlığm Hakemliği:
M a d d e 70. — B a k a n l ı k t u r i z m i ş l e t m e l e r i n i n b i r b i r i y l e v e
müşterileriyle ilişkilerinden d o ğ a c a k s o r u n v e anlaşmazlıkların ç ö ­
z ü m v e giderilmesinde, sektörde örf v e âdetlerin belirmesini sağ­
layacak biçimde danışman ve h a k e m rolü oynar.
Bilgi V e r m e :
M a d d e 71. — B e l g e l i i ş l e t m e l e r . B a k a n l ı k ç a i s t e n e n h e r t ü r l ü
bilgi v e verileri Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.
ALTINCI
Son
BÖLÜM
Hükümler
Yürürlük:
M a d d e 72. — B u y ö n e t m e l i k y a y ı m ı t a r i h i n d e y ü r ü r l ü ğ e g i r e r .
Yürütme:
M a d d e 73. — B u y ö n e t m e l i k h ü k ü m l e r i n i K ü l t ü r v e T u r i z m
Bakanı yürütür.
TURİZMİ TEŞVİK K A N U N U
PARA
CEZALARININ
GEREĞİNCE U Y G U L A N A C A K
TAHSİLİ V E TURİZMİ GELİŞTİRME
F O N U N A AKTARILMASI H A K K I N D A YÖNETMELİK
R e s m î G a z e t e : 19.7.1985 - N o : 18816
Amaç :
M a d d e 1. — B u y ö n e t m e l i ğ i n a m a c ı , 2634 s a y ı l ı T u r i z m i T e ş -
yık
Kanunu'nun
33 ve 36 ncı maddeleri
cezalarının tahsiline
muş bulunan
esasları
ve aynı yasanın
Turizmi
gereğince verilen para
2 1 nci m a d d e s i ile
Geliştirme Fonu'na
aktarılmasına
kurul­
ilişkin
belirlemektir.
Kapsam:
M a d d e 2 . — B u y ö n e t m e l i k 2634 sayılı Y a s a g e r e ğ i n c e
r i z m yatırım v e işletmelerince ödenen para cezalarının
ve
Turizmi Geliştirme
Fonu'na
aktarılmasına ilişkin
tu­
tahsiHne
hükümleri
kapsar.
Yasal
Dayanak:
M a d d e 3. — B u y ö n e t m e l i k 12.3.1982 g ü n v e 2634 sayıh
rizmi Teşvik Kanunu'nun
m ü uyarınca
Tu­
3 7 n c i m a d d e s i n i n B . 1. a f ı k r a s ı hüİ£-
düzenlenmiştir.
Para C e z a l a r ı n ı n T a h s i l i :
Madde
4. — 2634
sayılı yasanın
31 nci
tesbit edilen p a r a cezaları tebliğ tarihinden
de
maddesi
itibaren
uyarınca
7 g ü n için­
Kültür v e T u r i z m Bakanlığınca bildirilen Turizmi Geliştirme
Fonu
hesabına
ödenir. Yapılan ö d e m e y e ilişkin
makbuzun
bir
örneği işletme tarafından 7 g ü n içinde Kültür v e T u r i z m Bakan­
lığına intikal
ettirilir.
Y u k a r ı d a belirtilen süre içinde ö d e n m e y e n p a r a
cezalarının
6183 sayılı A m m a Alacaklarının Tahsil Usulü H a k k ı n d a
Kanun
h ü k ü m l e r i n e g ö r e t a h s i l e d i l m e s i i ç i n . « D e n e t i m raporu ceza tu­
tanağı
v e tebliğ alındısı» Kültür
m e n i n bağlı bulunduğu
terdarlık
v e T u r i z m B a k a n l ı ğ ı n c a işlet^
V e r g i Dairesi M a l m ü d ü r l ü ğ ü v e y a Def­
Saymanlık Müdürlülclerine gönderilir. Cebren takip v e
tahsil edilen bu cezaların tutan b u Yönetmeliğin 6 ncı m a d d e ­
sine g ö r e Turizmi Geliştirme Fonu'na devredilir.
İtirazlar:
M a d d e 5. — 2634 sayıh K a n u n u n
p ı l a c a k itirazlar p a r a
p a r a cezalarının,
(c)
cezalarının
anılan K a n u n u n
fıkrası u y a r m c a azaltılması
35 nci maddesine göre ya­
tahsilini
durdurmaz
35 nci maddesinin
v e y a kaldırılması
Ödenen
(b)
veya
h a l i n d e , Kül­
t ü r v e T u r i z m B a k a n l ı ğ ı ' n m k a r a n ile f o n ' d a n g e r e k l i i a d e y a p ı ­
lır. C e z a n ı n a r t ı r ı l m a s ı h a l i n d e , f a r k , k e s i n l e ş e n k a r a r ı n t e b l i ğ i -
ni takip eden 7 gün içinde Turizmi Geliştirme F o n u h e s a b m a
ödenir. Y a p ı l a n ö d e m e y e ilişkin m a k b u z u n bir ö r n e ğ i 7 g ü n için­
d e B a k a n l ı ğ a i n t i k a l ettirilir. B u s ü r e i ç i n d e ö d e m e n i n y a p ı l m a ­
m a s ı h a l i n d e tahsilat b u y ö n e t m e h ğ i n 4 n c ü m a d d e s i n i n 2 n c i
fıkrası h ü k m ü n e g ö r e yapılır.
Fona
Ödeme:
M a d d e 6. — V e r g i D a i r e l e r i , M a l M ü d ü r l ü k l e r i v e y a D e f t e r ­
darlık,
Saymanlık, Müdürlükleri
takip
v e tahsil
ettikleri
para
cezalarının toplamını tahsilatı takip e d e n ayın ilk 2 0 g ü n ü i ç i n d e
Turizmi Geliştirme F o n u h e s a b ı n a d e v r e d e r v e ö d e y e n kişi v e ­
y a kuruluş
nüsha
ile c e z a miktarlarını
halinde Kültür
gösterir ayrıntılı
ve Turizm Bakanlığı'na
bir listeyi 2
gönderirler.
Yürürlükten Kaldırma :
M a d d e 7 . — 9 N i s a n 1 9 8 3 t a r i h v e 1 8 0 1 3 sa>yılı R e s m î G a z e ­
te'de yayınlanan «Turizmi Teşvik K a n u n u G e r e ğ i n c e Uygulana­
c a k P a r a Cezalarının Tahsili v e T u r i z m i Geliştirme F o n u ' n a A k ­
tarılması Hakkında Yönetmelik» yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük:
M a d d e 8. — 8 3 2 sayılı S a y ı ş t a y K a n u n u ' n u n
uyarınca hakmda
105 nci maddesi
Sayıştay g ö r ü ş ü a l m a n b u Y ö n e t m e l i k R e s m î
Gazete'de y a y ı m ı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme :
M a d d e 9. — B u Y ö n e t m e l i ğ i M a l i y e v e G ü m r ü k B a k a n ı
Kültür v e Turizm Bakanı yürütür.
ile
T U R İ Z M Y A T I R I M , İŞLETME V E K U R U L U Ş L A R I N I N
DENETİMİ
HAKKINDA
BİRİNCİ
Başlangıç
YÖNETMELİK
BÖLÜM
Hükümleri
R e s m i Gazete: 19.4.1983 - N o : 18023
* Amaç :
Madde
1. —
Bu
Teşvik Kanunu'nun
yönetmeliğin amaci,
2634
sayılı
Turizmi
33 v e 36 n c ı maddeleri g e r e ğ i n c e verilen pa­
r a cezalarının tahsiline
ve aynı yasanın
21 n c i maddesi ile ku­
r u l m u ş b u l u n a n T u r i z m i G e l i ş t i r m e F o n u ' n a a k t a r ı l m a s ı n a ilişkin
esasları
belirlemektir.
* Kapsam:
M a d d e 2. — B u Y ö n e t m e l i k 2 6 3 4 s a y ı l ı Y a s a g e r e ğ i n c e t u r i z m
yatırım v e işletmelerince
ödenen para
cezalarının
tahsiline
T u r i z m i Geliştirme Fonu'na aktarılmasına ilişkin h ü k ü m l e r i
ve
kap­
sar.
* Yasal
Dayanak:
M a d d e 3 . — B u Y ö n e t m e l i k 1 2 . 3 . 1 0 8 2 g ü n v e 2 6 3 4 s a y ı h Tu^
rizmi Teşvik Kanunu'nun
bendinin
(a) alt
3 7 n c i m a d d e s i n i n B fıkrasının,
bendi hükmü
uyarmca
1 nci
düzenlenmiştir.
* Para Cezalarının Tahsili:
M a d d e 4. — 2634 sayılı Y a s a ' n m 3 1 n c i m a d d e s i
tesbit edilen p a r a cezaları, tebliğ tarihinden
de
i t i b a r e n 7 g ü n için­
Kültür ve Turizm B a k a n h ğ m c a bildirilen Turizm
Fonu
hesabına
örneği işletme
ödenir. Yapılan
tarafından
kanlığına intikal
ö d e m e y e ilişkin
7 gün
uyarınca
içinde Kültür
Geliştirme
makbuzun
bir
ve Turizm
Ba­
ettirilir.
Y u k a r ı d a belirtilen
süre içinde ö d e n m e y e n p a r a
cezalarının
6183 sayılı A m m e A l a c a k l a r ı n ı n Tahsili U s u l ü H a k k ı n d a
hükümlerine
göre
tutanağı v e tebliğ
letmenin
bağh
tahsil edilmesi için; « D e n e t i m raporu,
alındısı» Kültür
bulunduğu
Vergi
Kanun
ceza
v e T u r i z m B a k a n l ı ğ ı n c a iş­
Dairesi,
Malmüdürlüğü
veya
Defterdarlık Saymanlık Müdürlüklerine gönderilir. Cebren
ta­
k i p v e talısil e d i l e n b u c e z a l a r ı n t u t a r ı b u Y ö n e t m e l i ğ i n 6 n c ı
m a d d e s i n e göre Turizmi Geliştirme Fonu'na devredilir.
* itirazlar;
M a d d e 5. — 2 6 3 4 s a y ı l ı K a n ı m u n 3 5 n c i m a d d e s i n e g ö r e y a ­
p ı l a c a k itirazlar p a r a cezalarının tahsilini d u r d u r m a z . Ö d e n e n
p a r a cezalarının, anılan K a n u n u n 3 5 n c i maddesinin (b) v e y a
(c) fıkraları u y a n n c a azaltılması v e y a k a l d m l m a s ı halinde. Kül­
tür v e T u r i z m B a k a n l ı ğ ı ' n m kararı ile F o n ' d a n gerekli iade y a ­
pılır. C e z a n ı n a r t ı r ı l m a s ı h a l i n d e , f a r k , k e s i n l e ş e n k a r a r ı n t e b ­
liğini takip eden 7 g ü n içinde Turizmi Geliştirme F o n u hesabına
ödenir. Y a p ı l a n ö d e m e y e ilişkin m a k b u z u n b i r ö r n e ğ i 7 g ü n i ç i n
d e B a k a n l ı ğ a i n t i k a l ettirilir. B u s ü r e i ç i n d e ö d e m e n i n y a p ı l m a ­
m a s ı h a l i n d e taisilat b u Y ö n e t m e l i ğ i n 4 n c ü m a d d e s i n i n 2 n c i f ı k ­
rası h ü k m ü n e g ö r e yapılır.
İKİNCİ
BÖLÜM
Denetim Elemanları v e
Denetim
Atamaları
Elemanları:
M a d d e 5. — B a k a n l ı k , b e l g e l i t u r i z m y a t m m , i ş l e t m e v e k u ­
ruluşların b u Yönetmelik uyarınca denetimlerini:
a.
T u r i z m Kontrolörleri,
b.
T u r i z m Genel Müdürü, Bakanlık Müfettişleri
v e Tanıtma Bölge Müdürleri,
ve Turizm
c. G e ç i c i v e y a ö z e l l i k a r z e d e n (talih o y u n l a r ı m a h a l l e r i , y a t
l i m a n l a r ı , c h a r t e r g i b i ) i ş l e t m e l e r i ç i n B a k a n l ı k M a k a m ı n c a (bel­
li b i r i ş v e s ü r e y l e ) g ö r e v l e n d i r i l e c e k Bakamlık p e r s o n e l i a r a c ı ­
lığı ile yapar.
Turizm K o n t r o l ö r l e r i K u r u l u :
M a d d e 6. — T u r i z m K o n t r o l ö r l e r i , T u r i z m G e n e l M ü d ü r l ü ­
ğ ü n e b a ğ l ı b i r k u r u l içinde g ö r e v görürler. Kurul; T u r i z m K o n t ­
r o l ö r ü niteliklerini haiz b i r B a l k a n v e B a ş k a n Y a r d ı m c ı l a r ı ile,
T u r i z m Baş kontrolörleri. T u r i z m Kontrolörleri v e Turizm K o n t ­
r o l ö r Y a r d ı m c ı l a r ı n d a n oluşur.
Turizm Kontrol Yardımcılığma Giriş ;
Madde
olanlar
7. —
Bakanlıkça
Giriş sınavının
den
açılacak
giriş
sınavında
«Turizm Kontrolör Yardımcısı» olarak
istenecek
tarihi, şartları,
belgelerin neler
konuları,
olduğu,
en
başarılı
atanırlar.
sınava
az
girecekler­
15 g ü n
önceden
ilan o l ı m u r . S ı n a v a g i r e c e k a d a y l a r a « S ı n a v Kartı» verilir.
G i r i ş S ı n a v Şartları-.
Madde
8. — T u r i z m K o n t r o l ö r Y a r d ı m c ı l ı ğ ı g i r i ş
sınavına
ka/tılabileceklerin:
a. S ı n a v ı n a ç ı l d ı ğ ı t a r i h t e 30 y a ş ı n ı d o l d u r m a m ı ş b u l u n m a s ı ,
b . H u k u k , S i y a s a l B i l g i l e r , İktisat, İ ş l e t m e c i l i k , İ d a r i İ l i m l e r ,
Turizm v e y a Mimarlık dallarında en az 4 yıl eğitim veren bir
fakülte v e y a y ü k s e k okuldan v e y a denkliği Milli Eğitim Ba­
kanlığınca k a b u l edilen y a b a n c ı okullardan birini bitirmiş olması,
c.
Sağlık
durumunun,
iklim değişikhklerine
ve her
türlü
y o l c u l u k k o ş u l l a r ı n a elverişli olması,
d. Y a p ı l a c a k i n c e l e m e s o n u c u n d a s i c i l v e k a r a k t e r i n d e T u ­
rizm Kontrolörlüğüne atanmasına engel bir halin görülmemesi,
e.
Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış
olması zo­
runludur.
Giriş
S m a v ı İçin Başvuru :
M a d d e 9. — T u r i z m K o n t r o l ö r Y a r d ı m c ı l ı ğ ı g i r i ş s ı n a v ı n a ka^
tılmak isteyenler, Bakanlığa bir dilekçe ile başvururlar. Dilekçe­
y e i s t e k l i n i n iş v e i k a m e t g â h
geler
adresleri yazılır v e aşağıdaki bel­
eklenir.
a.
N ü f u s c ü z d a n ı aslı v e y a o n a y h ö r n e ğ i ,
b.
K e n d i el yazısı ile özgeçmişi,
c.
Y ü k s e k ö ğ r e n i m d i p l o m a s ı , ç ı k ı ş b e l g e s i aslı v e y a n o t e r ­
den onayh
d.
örneği.
2 adet vesikalık fotoğraf.
Giriş S ı n a v ı K o m i s y o n u :
M a d d e 10. — Turizm Kontrolör Yardımcılığı yazılı ve sözlü
giriş sınavları, sosyal bilimler eğitim v e y a teknik eğitim g ö r ­
m ü ş adaylar için ayrı gruplar halinde yapılır.
S ı n a v K o m i s y o n u T u r i z m G e n e l M ü d ü r ü n ü n teklifi v e M a ­
k a m ı n o n a y ı ile B a k a n l ı k p e r s o n e h a r a s ı n d a n s e ç i l e c e k b i r B a ş ­
kan, ikisi sosyal bilimler, ikisi m i m a r l ı k dallarında u z m a n o l ­
m a k ü z e r e 5 kişiden oluşur.
T e k n i k eğitim g ö ı m ü ş Turizm, K o n t r o l ö r Y a r d ı m c ı s ı n a ihti­
y a ç duyulmaması halinde sınav k o m i s y o n u t a m a m e n sosyal b i ­
limler dalında eğitim g ö r m ü ş üyelerden oluşur.
Sınav Konuları ve Usulü:
ları
M a d d e 11. — Teknik eğitim görmüş adayların yazılı sınav­
a ş a ğ ı d a 5 g r u p halinde belirlenen k o n u l a r d a yapılır.
a.
Mimari
b.
İ n ş a a t bilgisi,
konular,
c.
İ m a r m e v z u a t ı ile ilgili g e n e l b i l g i ,
d.
G e n e l t u r i z m bilgisi,
e.
Y a b a n c ı dil.
S o s y a l bilimler eğitimi g ö r m ü ş adayların yazılı sınavları aşa­
ğ ı d a b e l i r l e n e n 6 g r u p k o n u d a yapılır:
a.
Hukuk,
b.
c.
d.
G e n e l İktisat v e İ ş l e t m e İktisadı,
Muhasebe,
Maliye,
e.
G e n e l T u r i z m Bilgisi,
f.
Y a b a n c ı dil.
Y a z ı l ı s ı n a v soruları,
sınavdan
bir gün
süre v e p u a n l a n
ö n c e tesbit
k o m i s y o n tarafından
edilir v e b i r tutanakla kapalı
ve
m ü h ü r l ü z a r f i ç i n d e T u r i z m G e n e l M ü d ü r ü n e t e s l i m edilir.
S ı n a v s o n u n d a t o p l a n a n ( i s i m k ı s ı m l a n k a p a l ı ) s ı n a v kâğıt­
ları v e düzenlenen tutanaklar yine kapalı v e m ü h ü r l ü bir z a r f
içerisine konularak tanzim edilen bir tutanakla b e r a b e r Komis­
y o n B a ş k a n ı n a t e s l i m edilir.
Sınav
Notları:
M a d d e 12. — Y a z ı l ı s ı n a v ı b a ş a r m a k : i ç i n h e r s ı n a v
grubun-
d a 100 ü z e r i n d e n 50 p u a n d a n a z o l m a m a l i , k a y d ı y l a o r t a l a m a en
a z 60 p u a n a l ı n m a s ı
gerekir.
Y a z ı l ı s ı n a v d a b a s a n g ö s t e r e n l e r s ö z l ü s ı n a v a alınırlar.
lü sınavda yazılı sınav konularındaki
adayların
hi
Söz­
bilgi düzeyinin yanı
genel kültürü, ifade kabiliyetleri, tavır ve hareket
özellikleri değerlendirilir. Sözlü sınavda
başarılı
sıra
gi-
o l m a k için
100 ü z e r i n d e n e n a z 60 p u a n a l m a k g e r e k i r .
Y a z ı l ı v e s ö z l ü s ı n a v l a r d a eşit p u a n a l a n a d a y l a r d a n
yaban­
cı dil p u a n ı y ü k s e k olanlar tercih edilir.
Turizm Kontrolör Yardımcılığı:
Madde
13. — T u r i z m K o n t r o l ö r Y a r d ı m c ı l a r ı m e s l e k i b i l g i
v e g ö r g ü l e r i n i a r t t ı r m a k i ç i n 3 y ı l l ı k b i r h i z m e t i ç i n e ğ i t i m e ta­
b i tutulurlar. B u süre içinde T u r i z m K o n t r o l ö r Y a r d ı m c ı l a r ı de­
netlemeye
kontrolörü
yetkih
bulunan
refakatinde
T u r i z m K o n t r o l ö r ü v e T u r i z m Baş-
denetleme
görevi yaparlar.
Ancak,
en
a z 18 a y b a ş a r ı ile g ö r e v y a p a n T u r i z m K o n t r o l ö r Y a r d ı m c ı l a r ı ­
na
gerektiğinde Bakanlıkça re'sen denetleme yetkisi verilebilir.
Y e t k i h Turizm Kontrolör Yardımcıları, Turizm Kontrolörlerinin
t ü m yetkilerini
kullanabihrler.
Kontrolör Yardımcılarına, refakatinde
e n a z b i r a y çalıştığı
K o n t r o l ö r K o n t r o l ö r d e n o l u m s u z sicil a l a n K o n t r o l ö r Y a r d ı m c ı s ı ,
g e r e k t i ğ i n d e y e t e r l i k s ı n a v ı b e k l e n m e k s i z i n B a k a n O n a y ı i l e baş­
k a bir göreve
atanabilir.
Kontrolörlükle b a ğ d a ş m a y a n tutum ve davranışları
görülen­
l e r B a k a n l ı k ç a b a ş k a bir g ö r e v e atanırlar.
Yeterlik Sınavı:
Madde
14. — T u r i z m K o n t r o l ö r Y a r d ı m c ı l a n 3 y ı l l ı k y e t i ş ­
m e döneminin sonunda yazılı ve sözlü yeterlik sınavına
Yazılı yeterlik sınavı sorulan,
alınırlar.
sosyal v e teknik eğitim gör­
m ü ş Turizm Kontrolör Y a r d ı m c ı l a n için a y n
iki g r u p
halinde
düzenlenir.
Y a z ı l ı v e sözlü sınav soruları, iki ayrı ihtisas g r u b u n u n
ge­
rekleri d e dikkate alınarak, turizm sektöründe, denetim hizmet­
l e r i n e v e g e n e l k ü l t ü r e ait k o n u l a n
kapsar.
Y a z ı l ı v e s ö z l ü s m a v l a n n i k i s i n d e n d e 100 ü z e r i n d e n e n
60 p u a n a l a n l a r s ı n a v ı k a z a n m ı ş s a y ı l ı r l a r .
az
Yeterlik sınavında başarı gösterenler
T u r i z m Kontrolörü
kadrolarına atanırlar. Sınavda b a s a n gösteremeyenler B a k a n l ı k ­
ça b a ş k a görevlere atanırlar.
A t a m a l a r d a Sıralama?
M a d d e 15. — Kontrolör Yardımcılığı giriş sınavları ve ye­
terlik sınavlarında alman yazılı ve sözlü n o t l a n n genel ortala­
ması, başarı derecesini belirler ve atamalar b u sıraya göre y a
pılır.
Yeterlik Sınavı Komisyonu
M a d d e 16. — Yeterlik sınavı Turizm Genel M ü d ü r l ü ğ ü n tek­
lifi ve Bakanlık Makamının Onayı ile Teftiş K u r u l u Başkanı H u ­
kuk Müşaviri, Tetkik Kurulu Başkanı, Başmüşavir,
Genel M ü ­
dür, Batmüfettişler, Genel M ü d ü r Yardımcıları, Turizm Kontro­
lörleri
K u r u l u Başkanı ve Yardımcıları arasından
kişiden oluşan bir komisyon tarafından
seçilecek
5
yapılır.
Saklı Hükümler:
M a d d e 17. — Kontrolör Y a r d ı m c ı l a n n m göreve a t a n m a l a n n da, staj v e eğitimlerinde, 2670 sayılı kanun hükümleri saklıdır.
ÜÇÜNCÜ
BÖLÜM
Görev, Y e t k i ve Sorumluluklar
Belgeli Turizm İşletmelerinin Denetiminde Yetkiler :
M a d d e 18. — Belgeli turizm işletmelerinde temizlik intizam,
servis, fiyat, idare ve işletme, belge a l m a y a esas olan
la, personel niteliklerinin
tesbit ve denetimi yetkisi
vasıflar­
Bakanlığa
aittir.
Sağlık ve
çevre kirliliği ile ilgili denetimler,
görevli k a m u
k u r u m v e kuruluşlarının tabip ve sağlık elemanlannca
yapılır,
îlgih mercilerin b u konularda yapacakları denetimlerin
rapor­
larından bir nüshası Bakanlığa gönderilir.
Denetim E l e m a n l a n n m Görev ve Yetkileri:
M a d d e 19. — Denetim elemanlan
görevh v e
yetkilidirler.
aşağıdaki işleri yapmakla
a.
Belgeli turizm y a t ı n m
v e i ş l e t m e l e r i ile t u r i z m
kuruluş^
Belgeli turizm yatırım v e işletmeleri h a k k ı n d a
Bakanlı­
lâîfma: y a p m a k ,
b.
: :
' 2
;
ğ a ulaşan şikâyetleri incelemek v e
c.
T u r i z m işletmesi
denetimlerini
d.
soruşturmak,
belgesi talep
eden kuruluşların
genel
yapmak,
Kanunun
ö n g ö r d ü ğ ü c e z a l a n , ilgili K a n u n
ve yönetme­
likler g e r e ğ i n c e tayin e t m e k v e u y g u l a m a k ,
e.
Belgeli turizm
işletmelerinin
hizm^etlerinden
yararlanan
yerli v e yabancıların şikâyetlerini araştırmak,
f.
K a n m ı , tüzük,
yönetmelik ve benzeri yasal
lerle k e n d i l e r i n e v e r i l e n d i ğ e r g ö r e v l e r i y e r i n e
düzenleme­
getirmek.
Denetimin K a p s a m ı :
M a d d e 20. — B u Y ö n e t m e l i k u y a r ı n c a y a p ı l a c a k d e n e t i m l e r ­
de y a t ı r ı m ı n
nılan
belgeye
esas p r o j e y e u y g ı m l u ğ u , y a t m m d a
malzeme, eleman,
tesisat, t e ç h i z a t , m e f m ş a t ,
kulla­
dekorasyon
ve h i z m e t s t a n d a r d ı n ı n n i t e l i ğ i v e sınıfı i l e u y u m u , y a t ı r ı m
işletmelerin
«Turizm
y a t ı r ı m v e işletmeleri. nitelikleri
ve
yönetoe-
l i ğ ı » n e u y g u n l u ğ u araştırılır.
Yatırım D ö n e m i D e n e t i m l e r i :
M a d d e 21. — B e l g e l i t u r i z m y a t ı r ı m l a n n m d e n e t i m i n d e ;
a.
Y a t ı r ı m ı n b e l g e y e esas p r o j e y e u y g u n l u ğ u ,
b.
M a l z e m e , y a p ı e l e m a n l a r ı , tesisat, t e ç h i z a t , m e f r u ş a t
c.
Yatırımın
ve
d e k o r a s y o n u n sınıfı i l e u y u m u ,
öngörülen zamanlaması
süre incelenir.
ile
r
b e l g e d e belirtilen
'
'
'
;
İşletme D ö n e m i D e n e t i m l e r i :
;
M a d d e 22. — B e l g e l i i ş l e t m e l e r i n v e y a i ş l e t m e b e l g e s i talebi­
n i n değerlendirilmesine esas o l a c a k denetimde;
a.
T a m a m l a n a n y a t ı r ı m ı n , y a t ı n m b e l g e s i n e e s a s p r o j e y e ve--
y a d o ğ r u d a n işletme belgesi talebinde, dosyasındaki projeye uy­
gunluğu,
b.
Tesisin dış v e iç m e k â n l a r ı
sat, m e f r u ş a t
runmadığı,
ile m a l z e m e , teçhizat,
v e d e k o r a s y o n u n u n sınıfı i l e u y u m u
korunup
•
tesi­
c.
B e l g e a l m a y a esas vasıfların d e v a m edip etmediği,
d. İ ş l e t m e b e l g e s i v e r i l m e s i n d e e s a s a l m a n v e y a a l ı n a c a k
olan nitelikleri belirleyen Yönetmelik hükümlerine u y u m .
e.
Mahallerin
amaçlarına
uygun
kullanmalarının
f. İ ş l e t m e n i n , b ö l g e d e belirtileıı s a h i p v e / v e y a
nin mülkiyet v e / v e y a yönetiminin devamı,
g.
P e r s o n e l i n niteliğinin sınıfına v e m e v z u a t a
devamı,
işletmecisi­
uygmıluğu,
h. Y a b a n c ı personelin n i t e İ k v e izinlerinin ilgili Yönetmeli­
ğe uyumu,
.
i. T a s d i k l i f i y a t
uyarınca
teşhiri,
j.
İşletmenin
tarifelerinin
uygulanması
uluslararası turizm
talebine
yönetmelik
yönelik
ları ve d o ğ r u d a n v e y a dolaylı olarak sağlanan
k.
ve
döviz
çalışma­
miktarı,
Y e m e v e i ç m e servisi yapılan tessilerden, y i y e c e ğ i i n mik­
tar, k a l i t e v e t a k d i m i n i n sınıfı ile u y u m u ,
I.
Genel temizlik ve h izmet standardının
sınıfı
ile u y u m u ,
m . İ ş l e t m e y e ö z e l olarak tahsis edilen yatırım v e işletme mal­
larının a m a c a u y g u n değerlendirilmesi,
n.
işyerinin başka bir amaçla kullanılıp
o.
î n s a n v e ç e v r e s a ğ l ı ğ ı ile m a l v e ç a n g ü v e n l i ğ i n i n
lanmasına,
müşterinin
haklarının
incelenir.
kullanılmadığı,
korunmasına
yönelik
: •
,
: i :
sağ­
tedbirler
S e y a h a t A c e n t a l a n Birliğinin Denenimi :
M a d d e 23. —
a.
b.
luğu,
c.
Seyahat
Âcentalari' Birliğinin
Denetiminde;
Birlik organlarının toplanma düzenleri,
B i r ü ğ e ait b e l g e , d e f t e r v e h e s a p l a r ı n m e v z u a i a u y g u n ­
'
-h- i
- ,
- , ^
Birlik g e h r
ve giderlerinin toplanma v e sarf
Liygularna-
d. B i r l i ğ i n ç a l ı ş m a l a r ı hakkında B a İ ç a n h ğ a . s u n u l a n
d a yer alan hususların gerçekleşmesi,
rapor­
e. « 1 6 1 8 s a y ı l ı S e y a h a t A c e n t a l a n v e S e y a h a t A c e n t a l ş . r ı Bir­
liği K a n u n u » ile «Seyahat A c e n t a l a n Birliği Y ö n e t m e l i ğ i n i n Se­
yahat A c e n t a l a n Birliğine vermiş o l d u ğ u görevlerin gerçekleşti­
rilmesi,
incelenir.
i
DÖRDÜNCÜ
BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Görev Belgesi:
Madde 2 4 . — Turizm Başkontrolörü Kontrolörü ve Kontrolör
Yardımcılarma Bakanlık M a k a m ı tarafından
tasdik edilmiş
ve
imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir.
B u Yönetmeliğin 5 inci maddesinin
(c) fıkrasında
belirtilen
diğer denetleme elemanlarına ise, görevlendirildikleri iş v e süre
için geçici görev belgesi tanzim olunur.
Kimlik belgesi veya geçici görev belgesini taşımayanlar de­
netleme görevi yapamazlar.
Şikâyet ve Denetim Defterleri
M a d d e 2 5 . — T ü m belgeli turizm işletmelerinde bir denetle­
m e defteri ve bir şikâyet defteri bulunur. B u defterler. Turizm
ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü tarafından her sayfası numaralan­
dıktan sonra mühürlenerek tasdik olunur. Denetleme elemanla­
rı her denetimden sonra işletmenin
denetlendiği
tarihi
belirte­
rek şikâyet ve denetleme defterlerini inceler v e kimliklerini ya­
zıp imzalarını atarlar.
Şikâyet defteri müşterinin her a n görüp şikâyet ve
temen­
nilerini yazabileceği bir yerde bulundurulur.
İşletme yöneticisi, şikâyet konusunun emniyet ve asayişi il­
gilendirmesi halinde bağlı bulunulan
kolluk kuvvetine
24 saat
içinde b u k o n u d a bilgi vermek zorundadır.
Raporlar:
M a d d e 2 6 . — Bakanlık denetim
elemanları,
denetlemeleri
sonunda hazırlayacakları raporları Kontrolörler Kurulu Başkan­
lığına verirler. Raporlarda, yatırım v e y a işletme hakkında
ya­
pılması önerilen işlem açıkça behrtilir. Raporda ceza uygulama­
sının önerilmesi halinde. K a n u n i m 3 7 nci maddesinin C - 2 fıkrası
uyarınca düzenlenen Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem
yapılır.
Yurtdışı încelemeleri:
M a d d e 2 7 . — Görevlerinde başarılı olan Turizm Kontrolör-
leri ilgili m e v z u a t h ü k ü m l e r i s a k h k a l m a k k a y d ı y l a m e s l e k i bil­
g i v e g ö r g ü l e r i n i a r t t ı r m a k a m a c ı y l a b i r p r o g r a m d a h i l i n d e in­
celeme
ve
araştırmalar y a p m a k üzere yurt
dışına gönderilebi­
lirler.
Yürürlükten Kaldırma:
M a d d e 2 8 . — 4 Nisan 1976 g ü n v e 15549 sayılı R e s m î Gazete­
de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan
«Turizm Müessese
leri v e S e y a h a t A c e n t a l a n i l e T ü r k i y e S e y a h a t A c e n t a l a r ı Bir­
liğinin D e n e t i m i
Hakkında
Yönetmelik» yürürlükten
kaldırıl­
mıştır.
Geçici
Bu
Madde 1 —
Yönetmelikte Baş Kontrolör v e Kontrolörler için
rülen g ö r e v v e yetkiler, b a h s e
öngö­
konu kadrolar temin edihnceye
k a d a r B a ş u z m a n D e n e t ç i v e U z m a n D e n e t ç i l e r ile T u r i z m G e n e ]
Müdürlüğü
fından
Tesisler
Dairesinde görevli teknik
elemanlar
tara­
yürütülür.
Geçici Madde 2 —
a.
B u Yönetmeliğin yürürlüğe
Denetçi
veya
M ü d ü r l ü ğ ü Tesisler
nıfı
tarihte.
belirlenen şartlara
görev
Başuzman
veya Turizm
Dairesi Başkanlığında teknik
kadrolarında 3 yıldan fazla
maddede
girdiği
U z m a n Denetçi kadrolarında
hizmetler
yapmakta
(a v e b fıkrası
Gene]
olanlar,
h ü k m ü hariç)
hip iseler, B a ş k o n t r o l ö r v e K o n t r o l ö r kadrolarının alınmasını
kip edecek 4 ay içinde 14. madde uyarınca yapılacak bir
alınırlar.
sı­
8.
sa­
ta­
sınava
B a ş a r ı g ö s t e r e n l e r , a n ı l a n k a d r o l a r a a t a n ı r l a r . 8. m a d ­
dede beürlenen
şartları taşımayanlaı- ile sınavda başarı
göste­
r e m e y e n l e r b a ş k a b i r g ö r e v e atanırlar,
b.
B u Y ö n e t m e l i ğ i n yürürlük tarihinde. U z m a n Denetçi v e
y a T u r i z m G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü Tesisler Dairesi Başkanlığındaki Tek­
n i k h i z m e t l e r sınıfı k a d r o l a r ı n d a p r o j e i n c e l e m e v e d e n e t i m g ö r e v ­
l e r i n d e 3 y ı l d a n a z b i r s ü r e i l e ç a l ı ş m a k t a o l a n l a r d a n , 8. m a d ­
d e d e belirlenen şartlara ( a v e bfıkrası h ü k m ü hariç) sahip olan­
lar.
Kontrolör Yardımcılığı kadrolarının
temini
b a r e n 3 a y içinde, b i r s ı n a v ile anılan k a d r o l a r a
tariJıinden
iti­
atanabiUrler.
B u k i ş i l e r , g ö r e y s ü r ş l e r i n i n 3 y ı l ı d o l d u r j î i a s m d a n s o n r a , 14.
nıadde u y a r ı n c a a ç ı l a c a k yeterlik s ı n a v ı n a alınırlar.
Geçici Madde 3
B a k a n l ı k , d e n e t i m h i z m e t l e r i n d e , 2634 s a y ı l ı K a n u n
uygula­
masının gerektirdiği ilk etkinliği s a ğ l a m a k v e T u r i z m Kontro­
l ö r Y a r d ı m c ı l a r ı n ı n d a h a i y i e ğ i t i l m e l e r i n i t e m i n a m a c ı ile. B a ş
Kontrolör ve Kontrolör k a d r o l ^ n ı n
sağladığı tarihten
itibaren
6 a y i ç i n d e b u y ö n e t m e l i ğ i n 14. m a d d e s i u y a r ı n c a a ç ı l a c a k i m t i h a n l a r d a b a ş a r ı g:österen B a k a n l ı k p e r s o n e l i n i b u k a d r o l a r a ata­
yabilir.
Anılan imtihana,
b u y ö n e t m e l i ğ i n 8. ( a f ı k r a s ı
hükmü
riç) m a d d e s i ile belirlenen şartlara sahip o l a n v e Bakanlıkta
ha­
tu­
r i z m k o n u l a n i l e ilgili g ö r e v l e r d e o t a r i h t e e n a z 5 y ı l ç a l ı ş m ı ş
olanlar
girebilir.
Yürürlük:
Madde
29. — B u Y ö n e t m e l i k R e s m î G a z e t e ' d e y a y ı m ı
hinde yürürlüğe
tari­
girer.
Yürütme:
M a d d e 30. — B u Y ö n e t m e l i k h ü k ü m l e r i n i K ü l t ü r v e T u r i z m
B a k a n ı y ü r ü t ü r . 18816 s a y ı 19 T e m m u z 1985 t a r i h l i r e s m i g a z e ­
te i l e d e ğ i ş e n m a d d e l e r i n y a n m a ** i ş a r e t i
konulmuştur.
K A M U ARAZİSİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ
HAKKINDA
BİRİNCİ
YÖNETMELİK
BÖLÜM
A m a ç Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar
R e s m î G a z e t e : 28 N i s a n 1983, S a y i : 18031
Amaç :
M a d d e 1. — B u Y ö n e t m e l i ğ i n a m a c ı ; 2634 s a y ı h T u r i z m i T e ş ­
v i k K a n u n u ' n u n 8 n c i m a d d e s i h ü k ü m l e r i n i n u y g u l a n m a s ı n a iliş­
kin usul v e şartları belirlemektir.
Kapsam:
M a d d e 2. — B u y ö n e t m e l i k t u r i z m b ö l g e ,
alan v e
merkez-
leıinde,
imar
planları
ile t u r i z m e
ayrılmış
taşınmaz
malların,
k a m u l a ş t ı r m a , B a k a n l ı ğ a tahsis, ta.puya tescil, y a t ı r ı m c ı l a r a
tah­
sis, k i r a l a m a , i r t i f a k h a k k ı tesis i ş l e m l e r i ile b u i ş l e m l e r e ilişkin
süre, b e d e l h a k l a r ı n s o n a e r m e s i v e d i ğ e r k o ş u l l a r a ait h ü k ü m l e r i
kapsar.
Yasal Dayanak:
M a d d e 3. — B u yönetmelik, 2634 sayıh T u r i z m i Teşvik
nunu'nun
8. m a d d e s i n i n C f ı k r a s ı n a d a y a n ü a r a k
Ka­
hazırlanmıştır.
Tanımlar:
M a d d e 4. — B u yönetmelikte y e r alan:
a)
« K a n u n » 12.3.1982 t a r i h v e 2 6 3 4 s a y ı h T u r i z m i T e ş v i k K a -
nununu,
b)
«Bakanlık» Kültür v e Turizm Bakanlığını;
c)
«Müteşebbis» T u r i z m yatırımı y a p m a k isteği ile Bakan­
l ı ğ a b a ş v u r m u ş yerli v e y a b a n c ı u y r u k l u g e r ç e k v e tüzel kişiler
ile k a m u k u r u m v e
d)
kuruluşlarını;
«Yatırımcı» Turizm yatırımı belgesine sahip yerh v e ya­
b a n c ı u y r u k l u g e r ç e k v e t ü z e l kişileri;
e)
nin
« B a k a n l ı ğ a T a h s i s » sınırları
kullanma,
ittifak
hakkı
tesisi
behrlenen
ve kiralama
kamu
arazileri­
h a k l a r ı i l e bu.
h a k l a n n t a p u y a tescil işlemleri yetkisinin B a k a n l ı ğ a verilmesini;
f)
« K a m u A r a z i s i » K a n u n u y a r ı n c a B a k a n l ı ğ a tahsis e d i l e n
Devletin h ü k ü m v e tasarrufu altında b u l u n a n yerlerle. Hazineye
a i t t a ş ı n m a z m a l l a r ı v e o r m a n arazisini;
g)
«Tahsis K a m u arazisinin müteşebbise ö n izin yoluyla ay­
r ı l m a s ı n ı v e y a t ı r ı m c ı l a r a k i r a v e y a i r t i f a k h a k k ı tesisi y o l u y l a
kullanma hakkının
h)
devrini;
«Proje Bedeli» B a k a n l ı k ç a y a t ı r ı m türleri için h e r yıl b e ­
lirlenecek ortalama yatırım maliyetlerine göre hesaplanacak
ya­
tırım tutarlarını; ifade eder.
ÎKÎNCÎ
BÖLÜM
Taşınmaz Malların Bakanlığın Tasarruf ima
Aimması
T u r i z m e A y n l a n Sahalar İçin Öncelikle Y a p ı l a c a k İşlemler :
M a d d e 5. — T u r i z m a l a n v e m e r k e z l e r i n d e i m a r p l a n l a n ile
turizme ayrılan sahalardan,
turizm potansiyeli, altyapı kolayhğı,
mahalli özellik v b . nedenlerle, öncelikle turizm amaçlı değerlen­
dirilmesinde y a r a r görülen kısımlar B a k a n l ı k ç a saptanır.
Bu gibi sahalara rastlayan taşınmaz
rumları
yaptırılır
belirlenir.
Kadastro
malların mülkiyet
çalışmaları yapılmamışsa
tatbikat imar planları
du­
öncelikle
yapılmamışsa öncelikle
yapılıı
v e y a yaptırılır v e onaylanır.
T u r i z m e A y n l a n T a ş ı n m a z M a l l a r ı n BaJcanlık
Aimması İşlemleri:
Tasarrufuna
M a d d e 6. — T u r i z m a l a n v e m e r k e z l e r i n d e i m a r p l a n l a r ı
turizme
aynlan
taşınmaz
malların
m ü l k i y e t alt y a p ı v b ,
liklerini tespit
eden bir rapor düzenlenerek Bakanlığın
funa
işlemlerine başlanır.
alınması
uyarınca belirlenen taşınmaz
mallara
K a m u y a ait t a ş ı n m a z m a l l a r d a n
ması
kararlaştırılan, k a n u n u n
belirtilen
Bu
uygulamada
öncelik
madde
verilir.
Bakanlık tasamıfuna
8 nci maddesinin A
kamulaştırma,
tasarru­
5.
alın­
bölümünde
şekil v e süreler içinde, B a k a n l ı ğ a tahsisleri
Bu amaçla planlama,
ile
özel­
sağlanır.
p a r s e l a s y o n , ta^puya t e s c i l ,
devir, tahsis v b . işlemler B a k a n l ı k ç a ilgili m e v z u a t a u y g u n
ola­
rak takip edilir v e sonuçlandırılır.
Ormanlar:
M a d d e 7. — T u r i z m a l a n v e m e r k e z l e r i n d e i m a r p l a n l a r ı ile
turizme
aynlan
taşınmaz
mallardan,
Bakanlığın
tasarrufuna
alınmasına karar verilen ormanların, b u kısımlarının
Bakanlığa
tahsisi, T a r ı m v e O r m a n B a k a n l ı ğ ı n d a n t a l e p e d i l i r . T a l e p y a z ı ­
s ı n a t a h s i s i s t e n i l e n k ı s m ı n k e s i n s ı n ı r l a r ı n ı g ö s t e r e n u y g u n öl­
çekli bir lıarita eklenir.
T a r ı m v e O r m a n Bakanlığı gerekli i n c e l e m e v e işlemleri so­
nuçlandırarak
ca
tahsisin
Kanunun
yapıldığına
8 nci maddesinin A
dair
belgeyi
talep
(1) f ı k r a s ı
tarihinden
uyarın­
itibaren
en g e ç bir ay içinde, Bakanlığa gönderir.
Hazineye ve K a m u Kuruluşlanna Ait Taşınmaz Mallar :
Madde
8. —
Turizm alan
ve merkezlerinde
imar
planlan
ile t u r i z m e
ayrılan
takınmaz mallardan,
Bakanlığın
tasarrufuna
alınmasına karar verilen Hazine arazileri Maliye Bakanlığından
t a l e p edilir. T a l e p y a z ı s ı n a tahsisi i s t e n i l e n k ı s m ı n
kesin
sınır­
larını g ö s t e r e n u y g u n ölçekli b i r h a r i t a eklenir.
B u a l a n d a i m a r planlarına a y k ı n a m a ç l a r i ç i n b i r k a m u ku­
ruluşuna yapılmış olan tahsis v e tefrikler kaldırılır.
M a l i y e B a k a n h ğ ı , K a n u n u n 8 n c i m a d d e s i n i n A ( 1 ) fıkra­
sında belirtilen işlemleri t a m a m l a y ı p tahsisin y a p ı l d ı ğ m a dair
b e l g e y i , t a l e p t a r i h i n d e n i t i b a r e n e n g^eç b i r a y i ç i n d e , B a k a n h ğ a g ö n d e r i r . K a m u k u r u l u ş l a r ı n a ait t a ş ı n m a z m a l l a r ise, t a l e p
t a r i h i n d e n i t i b a r e n e n g e ç i k i a y i ç i n d e M a h y e B a k a n h ğ m c a ta­
p u y a tescil edilerek K a n u n u n 8 n c i m a d d e s i n i n A ( 2 ) fıkrası
h ü k m ü u y a r ı n c a B a k a n h ğ a t a h s i s edilir.
Diğer G e r ç e k v e Tüzel Kişilerle Vakıflara A i t
Taşınmaz Mallar:
M a d d e 9. — T u r i z m a l a n v e m e r k e z l e r i n d e B a k a n l ı ğ ı n ta­
sarrufuna alınmasına k a r a r verilen d i ğ e r g e r ç e k v e tüzel ki­
şiler i l e v a k ı f l a r a a i t o l a n t a ş m m a z m a l l a r d a n , t u r i z m i ş l e t m e s i
bölgesi olmayanlar Bakanlıkça hazine adına kamulaştırılır v e y a
k a m u l a ş t ı r m a m e v z u a t ı n a g ö r e s a t m alınır.
Bakanlık tarafından kamulaştınlarak
veya
kamulaştırma
m e v z u a t ı n a g ö r e s a t m a l ı n a r a k H a z i n e a d ı n a t a p u y a t e s c i l edi­
len taşınmaz mallar, tescil tarihini takibeden b i r a y içinde, Ka­
n u n u n 8 n c i maddesinin A ( 3 ) fıkrası h ü k m ü uyarınca. M a l i y e
B a k a n h ğ ı t a r a f ı n d a n B a k a n l ı ğ a talisis edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Talisis T a l e p l e r i v e D e ğ e r l e n d i r m e s i
Başvuru Şekli:
* M a d d e 10. — T u r i z r a a l a n v e m e r k e z l e r i i ç i n d e , i m a r p l a n ­
l a r ı ile t u r i z m e a y r ı l m ı ş y e r l e r d e b u l u n a n
funa
alınmış olan k a m u arazilerinden
gun görülenlerin,
mu
yeri, i m a r
durumu,
ve Bakanlık
yatırımcılara
tasarru­
talisisi
özellikleri, altyapı
v e k r o k i l e r i , tahsis i ç i n s o n b a ş v u r u
tarihi d e
B a k a n l ı k ç a y a p ı l a c a k ilan ile müteşebbislere
uy­
duru­
belirtilerek;
duyurulur.
Turizm alan ve merkezleri içinde ,imar planları ile turizme
ayrılmış
37eıierde
bulunan k a m u arazisi sadece bu yönetmelik
uyarınca Bakanlık aracılığı ile yatırımcı gerçek tüzelkişilere
ve
k a m u kuruluşlarma tahsis edilir.
K a m u arazisi talepleri yerli ve
ayrı olarak aşağıda behrlenen
yabancı müteşebbisler
bilgi
ve
belgelerle
için
birlikte Ba­
kanlığa yapılır.
I.
Yerli Müteşebbisler:
a — Dilekçe,
b — Talep edilen arazinin yeri işlenmiş uygun ölçekli harita,
:
c — Kurulacak tesisin türü, sınıfı, kapasitesi ve yan üniteleri,
d — Tesisin yaklaşık maliyeti,
e — Tesisin yatırım z a m a n l a m a tablosu,
f — Yatırım için planlanan finansman kaynağı (öz-kaynak
miktarı ve kredi),
g — Müteşebbisin isim, unvan ve faaliyet alanları, (Ticaret
sicili Gazetesi eklenir),
h — Kurulacak tesisin tür, sınıf ve kapasitesine göre tesbit
edilecek olan toplam yatırım maliyetinin
%5'i miktarında geçici
teminat.
Y u k a r ı d a belirlenen bilgi ve belgelere ek olarak,
Tüzel kişi müteşebbisler:
— Şirketin bahse değer sanayi ve ticari ilişkileri,
— Şirketin varsa turizmle ilgili diğer faaliyetleri,
— Şirketin son 3 yıllık onaylı bilanço kâr-zarar cetvelleri.
Gerçek kişi müteşebbisler:
— M e n k u l ve gayrimenkul m a l varlıkları
(belgelerin onaylı
örnekleri),
— N a k i t d u r u m u (Bankaca onaylı),
— Son 3 yıllık vergi ödeme belgesi onaylı örneği,
— Müteşebbisin herhangi bir şirketle ortakhğı varsa, b u ko­
n u d a hisse
miktarı ve iştirakinde
olduğu şirketlerin
tanıtılma­
sı, konularında d a bilgi ve belgeleri Bakanlığa vermekle yüküm­
lüdürler.
lî.
Yabancı Müteşebbisler:
a — Dilekçe,
b — T a h s i s i i s t e n i l e n a r a z i n i n y e r i v e tarifi
tada belirlenecek),
(gerekirse hari­
c — G e r ç e k l e ş t i r i l e c e k t e s i s i n t ü r ü , sınıfı, k a p a s i t e s i
tesisleri,
d — Yaklaşık y a t ı n m
ve yan
süresi,
e — Yaklaşık yatırım maliyeti,
f — Yatırılacak öz kaynak
miktarı,
g — Müteşebbislerin isim v e y a unvanları v e faaliyet alanları,
h — Düşünülen işletmeci kuruluş.
Konularında
lüdürler.
bilgi ve belgeleri Bakanlığa vermekle
yüküm­
Bakanlığın gerekli g ö r d ü ğ ü hallerde y u k a n d a behrlenen
suslann belgelendirilmesi zorunludur.»
hu-
* Taleplerin Değerlendirilmesi :
« M a d d e 1 1 . — Bakanlığa y a p ı l a n k a m u arazisi tahsis talep­
leri, 1 0 . m a d d e d e b e l i r l e n e n t ü m b i l g i l e r i v e b e l g e l e r i n t a m a m
olarak Bakanlığa teslim tarihinden itibaren b i r a y içinde, 14.
m a d d e hükümleri de dikkate alınıp incelenerek A r a z i Tahsis K o ­
m i s y o n u n c a d e ğ e r l e n d i r i l i r . K o m i s y o n kavrarları v e v a r s a fark­
lı g ö r ü ş l e r B a k a n l ı k M a k a ı m m n k a v r a r ı i l e s o n u ç l a n ı r . S o n u ç l a ­
n a n k a r a r a g ö r e , u y g u n g ö r ü l e n t a l e p s a h i p l e r i n d e n 1. s ı r a y ı a l a n
m ü t e ş e b b i s e ö n izin verilir. Diğerlerinin geçici teminatı k a r a n n
a k a b i n d e d e r h a l i a d e edilir.
Anılan
sis e d i l m i ş
te, i ş l e t m e
nusu arazi
rebilir.
k o m i s y o n t a l e p k o n u s u a l a n ü z e r i n d e d a l ı a ö n c e te­
b i r t a h s i s v a a d i n i n b u l u n m a s ı v e y a g i r i ş i m i n kapasi­
standardı v e p a z a r l a m a nitelikleri açısından talep k o ­
ile u y u m s u z l u ğ u h a l i n d e a l t e r n a t i f y a t ı n m a l a n ı ö n e ­
A r a z i Tahsis K o m i s y o n u n u n O l u ş u m u :
M a d d e 32. — A r a z i t a h s i s k o m i s y o n u . M ü s t e ş a r Y a r d ı m c ı s ı
Başkanlığında, T u r i z m G e n e l M ü d ü r ü , ilgili G e n e l M ü d ü r Yar­
dımcısı ile yatırımlardan s o r u m l u Daire Başkanı, P l a n l a m a Dai­
r e s i B a ş k a n ı T u r i z m B a n k a s ı P r o j e D e ğ e r l e n d i r m e G r u b u Baş­
k a n ı n d a n oluşur. K o m i s y o n u n
Raportörlüğünü
T u r i z m Genel
M ü d ü r l ü ğ ü yürütür.
A r a z i Tahsis Komisyonu talep var ise her ay en az bir kez
toplanır.
A r a z i T a h s i s Komisyonunun K a r a r l a n
Madde
13. — Arazi Tahsis K o m i s y o n u taşınmaz
malların
müteşebbise ön izin ile tahsisine, ön izinin kesin tahsise dönüş­
türülmesine, b u izin ve tahsislerin iptaline, hakların uzatılma­
sına veya sona erdirilmesine ilişkin k a r a n oluşturur.
DÖRDÜNCÜ
BÖLÜM
Tahsis İşlemleri
Taşınmaz M a l l a n n Müteşebbislere T a h s i s i :
M a d d e 14. — K a m u arazilerine talep için Bakanhğa başvu­
ran yatırımcılar
arasında,
önceliklerin
belirlenmesinde
turizm
işletmesi v e y a pazarlaması k o n u l a n n d a uluslararası tecrübe, fi­
n a n s m a n gücü, ilk aşamada gerçekleşebilecek
kapasite
dikkate
alınır.
* Ö n İzin :
M a d d e 15. — Tasdikli imar u y g u l a m a planlar bulunmayan
alanlar için ön
izin talebi halinde, harita ve plan
ile tasdik işlemleri için gerekli z a m a n ı
çahşmalan
karşılamak üzere mü­
teşebbise en çok 6 aylık bir süre verilir.
Harita ve planların ilgili k u r u m l a r c a inceleme ve onaylan­
ması işlemlerinin Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen
içinde
sonuçlandırılamaması halinde,
müteşebbise
süreler
Bakanlıkça
en çok 6 aylık ek süre verilebilir.
B u aşamayı tamamlayanlar ile
i m a r u y g u l a m a planı olan
alanlarda tahsis talebinde bulunan müteşebbise teşebbüsün oluş­
turulması m i m a r ı projelerin hazırlanması ve turizm yatırım bel­
gesi alabilmesi için 6 aylık bir süre verilir.
Baltanlık izne konu' yatırım
alanlarını, yukarda
belirtilen
ön izin sürelerince, müteşebbisler için saklı tutar.
Ö n izinde tahsisin yürürlüğe girebilmesi için:
Y e r l i müteşebbislerce, geçici teminatın, kesin ve süresiz te­
m i n a t a dönüştürülmesi ve i m z a h ve noterce tasdik edilmiş ön izin
mukavelesinin.
Yabancı müteşebbislerce
sine
göre
belirlenen
Bakanlıkça tespit
yatırımın türü, sınıfı
toplam yatırım tutarlarına
edilecek
miktarda) bir teminatın
oranlarda
(% 1 ile
ve
kapasite­
uygun
olarak
% 5'i arasındaki
(nakit veya Bakanlıkça kabul edilecek
bir Uluslararası Bankanın kesin, 1 6 ncı maddenin 4 ncü fıkrası,
hükmüne uygun, teminat mektubu) ve imzalı v e noter tasdikli
ön izin mukavelesinin; Bakanlığa teslimi
şarttır.
Ö n izin mukavelesi ve teminatı, ön izinin verileceğine
Bakanlıkça
müteşebbise
yapılacak
taahhütlü
bildirinin
dair
almış
tarihini takip eden bir ay içinde B a k a n h ğ a veriür. Bu süre için­
de, b u yükümlülüğün yerine
getirilmemesi halinde
ön izin ta­
lebi geçersiz sayılır ve geçici teminat Hazineye irad kaydedilir.
Bu durumda boşalacak olan k a m u arazisi için, aynı araziye
talip olan ve Arazi Tahsis K o m i s y o n u n c a yapılmış olan değer­
lendirmede talebi uygun görülenler içinde değerlendirmede
bir
alt sırayı almış olan müteşebbise ön izin verilebileceği gibi, 1 0 ncu
maddenin 1 nci fıkra h ü k m ü de uygulanabilir.
Ö n izin, teminat ve mukavelenin Bakanlığa teslimi
tarihin­
de başlai' ve yerli müteşebbislerce, başvuru sırasında Bakanlığa
v e r i l e n geçici teminatlar iade edilir.
Ö n jzin Süresi İçinde Müteşebbis :
a)
Yabancı müteşebbisler
6 2 2 4 sayılı
Yabancı
Sermayeyi
Teşvik K a n u n u ve Türk Ticaret Kanunu, yerli müteşebbisler Bakanhkça gerekli görüldüğü hallerde
Türk
Ticaret K a n m ı u hü­
kümlerine göre, bir turizm şirketi kurarlar.
b)
1/1000 ölçekli imar u y g u l a m a j ) l a n ı olmayan yerlerde ya­
tırım a l a n m m harita ve imar u y g u l a m a planını hazırlar ve onay­
latır.
c)
A r a z i üzerinde çalışma yaparak gereken ölçekteki yerleş­
m e planlarını
(yapılar, yollar,
giriş, otopark, y a n üniteler
vs.)
hazırlayarak Bakanlığa verir.
d)
Yerleşme planlarının Bakanlıkça onaylanmasını
takiben
Turizm Yatırım ve İşletmeleri NiteUkleri Yönetmehği Hükümle­
rine göre projelerini hazırlayarak Bakanlığa verir.
e)
B u projelerin Bakanlıkça onaylanmasını takiben Turizm
Yatırım Belgesini
f)
alır.
B u faaliyetleri Bakanlıkça onaylanan proje termin prog­
r a m ı n a u y g u n olarak aylık raporlar halinde Bakanlığa bildirir.
Müteşebbis, b u ön izin süresi içinde yukarıda yer alan yü­
kümlülüklerini
yerine
getiremez,
programlanan aylık
faaliyet
raporlarından belirlenecek iş aksamaları Bakanlıkça k a b u l edil­
mez
(Bakanlığın tayin edeceği mücbir sebepler hariç) veya ya­
tırımdan vazgeçerse, ön izin süresi bitimi dikkate
alınmaksızın,
izin iptal edilir ve alman temina^t Hazineye irad kaydedilir.
B u d u r u m d a boşalacak olan k a m u
arazisinin
yatırımcılara
yeniden tahsisi için, 10 n c u maddenin birinci fıkrası h ü k m ü uy­
gulanır.»
* Kesin Tahsis
M a d d e 36. — Ö n i z i n l e v e r i l e n s ü r e i ç i n d e y ü k ü m l ü l ü k l e r i ­
ni yerine getirerek Turizm Yatırımı Belgesi almış müteşebbise,
arazi Tahsis K o m i s y o n u n c a kesin tahsis yapılır.
Kesin tahsis
kararlarının
kendilerine taahhütlü
olarak teb­
l i ğ i t a r i h i n i t a k i b e n 1 a y içinde-.
Y e r l i m ü t e ş e b b i s l e r , t o p l a m y a t ı n m m a l i y e t i n i n % l O ' n a te­
k a b ü l e d e n m i k t a r d a k i , k e s i n t a h s i s d ö n e m i n e ait o l m a k ü z e r e ,
kesin ve süresiz bir teminat m e k t u b u n u Bakanlığa teslim eder
v e tahsis koşullarını d a belirleyen k i r a v e y a irtifak h a k k ı şek­
lindeki tahsis sözleşmesini Bakanlıkla karşılıklı olarak imzalar.
İ m z a y ı m ü t e a k i p ö n izin teminatı k e n d i s i n e i a d e edilir.
Y a b a n c ı m ü t e ş e b b i s l e r tahsis koşullarını belirleyen k i r a v e ­
y a irtifak h a k k ı şeklindeki tahsis sözleşmesini B a k a n l ı k l a karşı­
lıklı
imzalar.
Toplam yatırımlarının
% 15'ini t a m a m l a y a n y e r l i y a t ı r ı m c ı -
l a n n k e s i n t a h s i s e ilişkin, y a b a n c ı y a t ı r ı m c ı l a n n i s e ö n i z i n m u ­
k a v e l e s i sırasında a l m a n teminatları i a d e edilir.
B u yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüm müteşebbislerin,
kesin tahsisleri iptal edilir v e teminatları Hazineye irad
kayde­
dilir.
B u d u r u m d a , boşalacak olan k a m u arazisinin yeni yatırım­
c ı l a r a t a h s i s i i ç i n , 10 n c u m a d d e n i n b i r i n c i f ı k r a s ı h ü k m ü u y -
gulanır. Ancak, arazi üzerinde bir yapılaşma mevcutsa, yapı­
lacak tesbit neticesi devamı uygun görülen projenin, yapılaşma
değer tesbiti ve gereği Bakanlıkça yapılır.
Yatırımcı, kesin tahsis tarihini takiben alacağı inşaat rulısatı ile. Bakanlıkça mutabakata
varılarak onaylanmış yatırım
zamanlama tablosu çerçevesinde inşaatmı tamamlar.
K a m u Kuruluşlarına A r a z i Tahsisi ;
M a d d e 1 7 . — Kuruluş kanunlarında, turizm yatırını ve iş­
letmeciliği ile görevlendirilmiş k a m u k u r u m v e kuruluşlarına
turizm yatırım belgesi alması şartıyla, k a m u y a a-çık turizm ya­
tırımı yapmaları için gerekli arazi tahsisi 4 9 yıla kadar bir sü­
re için bedelsiz olarak yapıhr.
Kiralama Yoluyla Tahsis :
M a d d e 1 8 . — İmar planlarında
turizme
ayrılan taşınmaz
mallar yatırımcılara kiralanma yoluyla tahsis edilebilir.
Kira süresi 4 9 yıla kadardır. Bu süre, tesis türü, smıfı, kapa­
sitesi ve mahallî özellikler de gözönünde bulundurularak Arazi
Tahsis Komisyonunca tayin edilir. B u sürenin sonunda tahsis
a m a c ı n a u y g u n kullanımın devamı hahnde yatırımcıya yeni bir
süre verilebilir.
* A r a z i Tahsisinde B e d e l :
M a d d e 1 9 . — Tahsis konusu k a m u arazisinin değeri, b u Y ö ­
netmeliğin 4 ncü maddesinin (h) bendinde, belirlenen proje be­
delinin yüzde onudur.
î i k yıl kira bedeli ise, k a m u arazisinin değerinin yüzde be­
şidir. Yatırımcıdan, Kanunun 1 5 nci maddesinde belirtilen fo­
n a katkı payı ve kira dışında başka bir öderiie istenmez. Tahsis
ve tescile ait giderler yatırımcı tarafından ödenir.
Kiralar Hazinece yıllık olarak peşin tahsil edilir.
Kiralar 1 6 ncı maddede belirtilen kesin tahsis
imzalandığı tarihte başlar.
sözleşmesinin
Kiralar her yıl, Yargıtay'ca belirlenen ölçüde artırılır. Böy­
le bir kararın bulunmaması halinde. Ticaret Bakanlığı genel top­
tan eşya fiyat endeksleri ile bir önceki yıl belirtilen artış oran m m yarısı kadar yükseltilerek yeniden belirlenir.»
Binaların Tahsisinde Bedel
M a d d e 20. — K a n u n ve b u Y ö n e t m e h k hükümleri uyarınca
Bakanlığa tahsis edilen taşınmaz mallar üzerindeki yapılar da
gerçek ve tüzel kişilere Bakanlıkça tahsis
edilebilir.
B u M a d d e Uyarınca
a)
Tahsis edilen yapıların özel girişimcilere
aynen turizm
a m a ç l ı kullanımı halinde proje bedelinin % 5 oranında yıllık ki­
r a alınır.
b)
cek bir
Tahsis edilen taşınmaz malın Bakanlıkça uygun görüle­
yatırım projesinin gerçekleştirilmesinden
sonra turizm
amaçlı kullanımı halinde proje bedelinden b u yatırım değeri in­
dirilerek bulunacak miktarm % 5'i oranında yıllık kira alınır. Şu
k a d a r ki, b u suretle hesaplanacak yıllık kira, 19 n c u m a d d e uya­
rınca hesaplanan kiradan az olamaz.
İrtifak H a k k ı Y o l u İle Tahsis :
M a d d e 21. — İmar planlarında
turizme ayrılan taşınmaz
mallar, müteşebbise irtifak hakkı tesisi yolu ile tahsis edilebihr.
Taşınmaz malların irtifak hakkı yoluyla tahsislerinde
süre­
ler, bedeUer diğer koşullar, 19. ve 19 n c u maddelerde belirlenen
esaslara göre tayin ve tesbit edilir.
BEŞİNCİ
BÖLÜM
Haklarm Sona Ermesi
Sözleşmelerin F e s h i :
M a d d e 22. — Bakanlıkla yapmış oldukları sözleşme hüküm­
lerine u y m a y a n yatırımcıların, sözleşmeleri Bakanlıkça fesh edi­
hr. B u durumda, yatırımcıların o a n a k a d a r yatırımlarıyla ilgi­
li t ü m hakları sona erer v e yapılan tesisler arasının cüzü olarak
hazineye intikal eder. Bakanhk, arazinin
mesini
eski hale
dönüştürül­
isteyebilir.
Yatırımcı, b u işlem ve intikale
ilişkin olarak Bakanhktan
herhangi bir tazminat ve bedel talebinde bulunamaz.
Tahsisiıı S o n a E r m e s i :
M a d d e 2 3 . — Tahsisin sön bulması ile yatırımcı ;v e işletme
çilerin tüm hakları sona erer. Bakanlık amaca u y g u n kullanımın
devaım şartıyla tahsis sözleşmesinin süresini uzatabilir. Aksi
halde tesisler herhangi bir bedel ödenmeden Hazineye intikal
eder.
Tahsisi sona eren taşınmaz mallar ile Mülkiyeti Hazineye in­
tikal eden tesisler, günün koşullarına göre tespit edilecek yeni
şartlarla yatırımcı v e / v e y a işletmecilere Bakanlıkça tahsis edi­
lebilir.
ALTINCI
BÖLÜM
Son Hükümler
A l t Y a p m m Gerçekleştirilmemiş Olması D u r u m u :
M a d d e 2 4 . — Turizm alanlarında
ve
turizm
merkezlerinde
alt yapısı kısmen veya t a m a m e n gerçekleştirilmemiş
nunun 3 7 nci maddesinin a fıkrası
arazi. K a ­
( 1 ) numaralı bendi uyarınca
kurulun Bakanlıklararası çalışma grubunca belirlenen program­
da ve i m a r planlarında yer alan altyapıların b u kararlarda ön­
görülen süre içinde Devlet eli ile gerçekleştirilmesine kadar, pro­
je için gerekli
altyapının,
yetkih k a m u kuruluşlarınca
onanmış
plan ve projelere uygun olarak müteşebbis tarafından
sağlana­
cağının taahhüt edilmesi şartıyla tahsis edilebilir.
Turizm A l a n ve Merkezleri Dışındaki Taşınmaz M a l l a r :
M a d d e 2 5 . — Turizm bölgelerinde, turizm alan v e merkezle­
ri dışında kalan ve imar planları ile turizme ayrılan yerlerdeki
taşınmaz mallara da Bakanlığa bu bölgelerde
yatırım
yapmak
maksadıyla müracaat vaki olduğunda b u yönetmelik hükümleri
uygulanır.
Bu madde uyarınca tahsis edilecek arazi alt yapıyı, gerekti'
riyorsa yatırımcı tarafından
gerçekleştirilir.
Bedelsiz T a h s i s :
M a d d e 2 6 . — Yatırımcı, K a n u n u n 8 nci maddesinin D fıkrası
uyarınca
k a m u kuruluşlarının
arazide
yapacakları
Bakanlıkça
u y g u n görülen altyapı tesislerine bedelsiz müsaade eder.
B u yönetmeliğin 5 nci maddesinde belirtilen sahalarda, imar
planlarında k a m u altyapı hizmetleri için ayrılan arsalar, ilgiü ka­
m u kuruluşlarına bedelsiz tahsis edilir.
Şerh ve Tescillerin T e r k i n i :
M a d d e 2 7 . — Tahsisin sona ermesi halinde tapu sicilleri üze­
rine konulmuş şerh ve tesciller Bakanlığın talebi üzerine terkin
edilir.
Yönetmelikte Y e r A l m a y a n A y r ı n t ı l a r :
M a d d e 2 8 . — Bu yönetmelikte y e r a l m a y a n ayrıntılar tahsis
sözleşmeleriyle
düzenlenir.
Geçici M a d d e 1. — Turizm alan ve merkezlerinde i m a r plan­
larıyla turizm yatırımlarına ayrılmış yerlerde, ilgili k a m u kuru­
luşlarınca b u yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılmış tah­
sisler ile tesis edilmiş diğer hakların ayrıntıları ve belgeleri, bir
ay içinde Bakanlığa gönderilir. B u anlaşmalarla ilgili idari
iş­
lemler, yönetmehğin yürürlük tarihinden sonra Bakanlıkça yü­
rütülür.
Geçici M a d d e
2 . — Turizm alan
netmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
ve
merkezlerinde, b u yö­
önce, kendilerine ön izin,
izin kiralama v e y a irtifak hakkı tesisi şekillerinden biriyle ara­
zi tahsis edilen yatırımcı ve müteşebbisler, b u yönetmeliğin ya­
yımı tarihinden itibaren 6 ay içinde, b u yönetmelik koşullarına
u y u m sağlarlar.
Yürürlük:
Madde 2 9 . — 8 8 2 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 1 0 5 nci maddesi
uyarınca h a k k m d a Sayıştay görüşü a l m a n b u yönetmehk Res­
m î Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme s
M a d d e 3 0 . — Bu yönetmehk hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür. 1 8 6 8 1 sayı 1 M a r t 1 9 8 5 tarihli Resmi Gazete ile değişen
maddelerin y a n m a * işareti konulmuştur.
T U R İ Z M Y A T I R I M V E İŞLETMELERİ NİTELİKLERİ
YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ B Ö L Ü M
Başlangıç Hükümleri
Resmî Gazete 28 M a y ı s 1983 Sayi: 18060
Amaç :
M a d d e 1 — Bu yönetmeliğin amacı, turizm yatırım ve işlet­
melerinin geliştirilmesi, günün şartlarına u y g u n hale
ve belgeh turizm
yatırım ve işletmelerinin
asgari
getirilmesi
niteliklerini
belirleyerek bu işletmeler arasında standart eşitliğin sağlanma­
sıdır.
Kapsam:
M a d d e 2 — Bu yönetmelik,
letmesi belgelerinin
işletmelerin
zorunda
verilmesine,
turizm yatırım
belgeye
yönetim personel ve işletme
oldukları asgarî fizikî
uygulanacak fiyat
tarifelerinin
ve
turizm iş­
esas nitehklerine,
bu
özellikleri ile u y m a k
şartlara, işletmecilik
hazırlanmasına,
esaslarına,
onaylanmasına
ilişkin hükümleri kapsar.
Y a s a l Dayanak :
M a d d e 3 — B u yönetmehk 2 6 3 4 sayılı Turizmi Teşvik Kanu­
nu'nun
3 7 . maddesinin A fıkrasının 2 numaralı bendi h ü k m ü
uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar:
M a d d e 4 — Bu yönetmelikte y e r alana)
«Bakanlık» deyimi Kültür ve Turizm Bakanlığım,
b)
«Yönetmelik» deyimi Turizm Y a t ı n m ve İşletmeleri nite­
likleri yönetmeliğini,
c)
«Turizm İşletmeleri.» deyimi Türk veya y a b a n c ı uyruklu
gerçek veya tüzel kişilerce birlikte v e y a ayrı a y n gerçekleştirilen
v e turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri,
d)
«Turizm
Yatınım
Belgesi»
deyimi
turizm
sektöründe
yatırım
yalpana, tesbit
verilen belgeyi,
e)
faaliyet
edilen
'
«Turizm
İşletmesi
gösteren
yatırım
dönemi için Bakanlıkça
V
Belgesi»
deyimi
turizm işletmelerine
turizm
Bakanlıkça
sektöründe
verilen
bel­
geyi,
f)
«Belgeli Yatırım ve
Belgeli
İşletmeler»
lıkça belgelendirilmiş turizm yatırım ve
g)
«Kanun»
deyimi 1 2 / 3 / 1 9 8 3
deyimi Bakan­
işletmelerini,
tarih ve 2 6 3 4
sayılı Turizmi
Teşvik Kanununu,
h)
«Turizm
bulunan veya
ve yapılarla
Tesisi»
deyimi
turizm işletmesi
bunlarm teminat
Turizm
Yatırımı
faaliyetlerinin
ve
kapsamında
yapıldığı
m ü t e m m i m cüzlerini,
mekân
ifade
eder.
İKİNCİ B Ö L Ü M
Genel Hükümler
Belge Ahnmsusi:
M a d d e 5 — Turizm sektöründe, 2634 sayılı Turizmi Teşvik
K a n u n u n d a ve diğer mevzuatta yer a l a n teşvik tedbirleri ile,
istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Bakanlık­
tan, turizm yatırımı belgesi v e y a turizm işletmesi belgesi alın­
ması zorunludur.
met
Turizm yatırım ve işletme belgesi, işletmeye dahil tüm hiz­
ünitelerini kapsar.
Bu yönetmelik uyarınca a n a hizmet tesisi bünyesinde bu­
lundurulması zorunlu olmayan tali hizmet tesisleri, kiralama,
satış veya devir yoluyla tasarruf eden diğer bir yatırımcı v e y a
işletmeci adına müstakilen belgelendirilebilir.
Belgeli yatırım ve işletmeler, en az ana hizmet
aynı türde hizmetler veren şubeler açabilir ve zincir
ünitesi ile
işletmeler
kurabilirler.
Özel Düzenlemeler:
M a d d e 6 — Turizm y a t ı n m ı ve turizm işletmesi
niteliğinde
olan;
, a)
Seyahat Acentalarımn Kuruluş, belgelendirme ve
çalış-
m a l a r ı n a i l i ş k i n u y g u l a m a l a r d a , 1616 s a y ı l ı S e y a h a t A c e n t a l a n
v e S e y a h a t A c e n t a l a n B i r l i ğ i K a n u n u ile, a l m a n k a n u n g e r e ğ i
düzenlenen yönetmeük hükümleri,
b)
Y a t v e yat l i m a n l a n y a t m m v e işletmelerinin nitelikleri
ile b e l g e l e n d i r m e v e ç a l ı ş m a l a n n a i l i ş k i n u y g u l a r i i a l a r d a K a n u ­
n u n 37. m a d d e s i n i n A f ı k r a s m m ,4 n u m a r a l ı
bendi uyannca
düzenlenen yönetmelik hükümleri, öncelikle uygulanır.
Ö z e l Y a t ı n m v e İşletmeler-.
M a d d e 7 — a) B u yönetmelikte tür v e nitelikleri belirtilme­
miş o l a n turizm işletmelerinden, geliştirilmeleri için mevzuatta
y e r a l a n t e ş v i k t e d b i r l e r i ile, istisna, m u a f i y e t ve^ h a k l a r d a n
yararlandırılarak desteklenmeleri Bakanlıkça zaruri görülenle­
rine,
b)
B u yönetmelikte belirlenmiş olan nitelikleri tam olarak
g e r ç e k l e ş t i r m e m e s i n e r a ğ m e n , y a p ı s ı n ı n d o ğ a l , s a n a t v e tarihi
özelliği v e y a işletmesinin özelliği nedenleriyle
desteklenmeleri
B a k a n l ı k ç a u y g u n g ö r ü l e n y a t m m v e işletmelere, turizm y a t ı n ı m
b e l g e s i v e y a t u r i z m işletmesi belgesi verilebilir.
Başvuru:
M a d d e 8 — Turizm sektöründe faaliyet gösteren v e gös­
t e r m e k isteyen kişi v e kuruluşlar. K a n u n v e b u yönetmelikle
ö n g ö r ü l e n y a t m m v e y a i ş l e t m e b e l g e s i a l a b i l m e k için, g e r e k l i
bilgi v e belgelerle Bakanlığa v e y a Bakanlığın yurt içi teşkilâtma
başvururlar.
Bakanlık, girişimcilerin b u başvuru
leri bilgileri b i r b r o ş ü r d e belirler.
için g e r e k
duyabilecek­
Ö n Bilgi T a l e b i :
M a d d e 9 — Turizm y a t m m ı
için hazırlık
çalışmaları
s ı n d a , g i r i ş i m c i dilerse, y a t ı r ı m ı n türü, k a p a s i t e s i ,
yaklaşık maliyeti finansman
kaynakları
sıra­
kuruluş yeri,
v e işletme
t a r z ı i l e il­
g i l i y a k l a ş ı k b i l g i l e r v e y a t ı r ı m , i n ş a a t ı g e r e k t i r i y o r ise, v a z i y e t
planı
veya avan
planı,
yapılaşma
rarak
ö n g ö r ü ş isteyebihr.
100 k u v e r ' d e n
proje,
arazinin
koşullan
küçük
yerini
v.b. aynntılan
(100 y a t a k t a n
belirten
harita,
ile B a k a n l ı ğ a
küçük
y e m e i ç m e teşebbüsleri
imar
başvu­
konaklama
hariç)
ve
Bakanlık
gerekiyorsa ilgiü diğer k a m u kuruluşlarından d a bilgi ve
görüş
alarak teşebbüse
v e belgelerle
iüşkin
görüşünü,
bağlantılı
olarak
başvuru dosyasındaki
en
kısa
zamanda
bilgi
yatırımcıya
büdirir.
T u r i z m Yatırımı Belgesi Talebi
M a d d e 1 0 — Turizm yatırımı belgesi için aşağıda beln-lenen
bilgi ve belgelerle başvurulur.
a)
Dilekçe,
b)
Belge konusu yatırım h a k k m d a bilgi,
c)
Girişimci hakkında ayrıntılı
bilgi,
— İsim veya unvan, adres, telefon numarası,
— Faahyet konulan,
— Ortaklık statüsünün
d)
aslı
veya
tasdikli
sureti,
Kuruluş yeri hakkında bilgi,
— Kesin yerini behrlemeye yeterli bilgi ve haritalar,
— Mülkiyet dırrumu hakkında bilgi ve belgelerin tasdikli
suretleri
(Tapu ve
çaplı tasarruf
Belgesi
v e y a kira,
izin, irtifak hakkı ve b u n a benzer)
e)
f)
Y a t ı r ı m m yaklaşık mahyeti ve finansman kaynakları,
Girişimin işletme
ve
pazarlamasına ilişkin ilkeler,
dü­
şünceler v e hazırlıklar,
g)
1.
Bir inşaatı gerektiren
1 / 5 0 0 ölçekli
gerektirdiği
yol, giriş,
vaziyet
turizm
yatırımlanndan,
(Genel Yerleşme)
otopark,
bahçe
planı
düzenlemesi
ve
(Tesisin
benzeri
ile varsa benzinliğe ilişkin düzenlemeleri, münhani eğrileri
ve
kotları gösterir)
2.
Ü ç takım onaylı m i m a r i tatbikat projesi ( 1 / 5 0
ölçeğinde
şu k a d a r ki, bir katı 5 0 0 m 2 ' d e n b ü y ü k olan, y a da bir k e n a n
3 0 m.'yi geçen yapılarda, 1 / 1 0 0 ölçeğinde
3.
T ü m cephe görünüşleri,
4.
Özelliğine göre birbirine dik ve biri merdivenden
en az iki kesit
5.
lar
verilebilir.)
geçen
( 1 / 5 0 veya 1 / 1 0 0 ölçekli)
Belge k a p s a m ı içindeki tüm yapılara ait tefrişli kat plan­
( W C ve
banyolar dahil
olmak
üzere
benzer
birimlerden
sadece birinin tefrişi yeterlidir.)
6.
Pis su atık sisteminin fosseptik ile çözümlenmesi h a h n d e
1 / 5 0 v e y a 1 / 2 0 ölçekli onaylı proje,
7.
Tesis bünyesinde
birbirinden farklı her birinin
mimarî
tatbikat projeleri, tek parça paftada toplanır.
8.
Tesiste tadilât talebi halinde bahse k o n u binaya ait tek
parça pafta üzerine tadil talebi işlenerek tüm pafta verilir.
9.
Projeler üzerinde, projeyi yapan m i m a r ve
mühendisin
adı, soyadı, diploma, oda sicil n u m a r a l a n ve adresleri ile imza­
lan,
10.
Projelerin yürürlükteki îmar Yasası,
Tüzük
ve
Yönet­
melik hükümleri ile imar planlarına ve kararlarına uygunluğunu
belirleyen
tasdik
(Belediye
ve
mücavir
alanlan
içinde
kalan
yerler için Belediye Başkanı veya Fen Amiri, diğer yerlerde
î m a r M ü d ü r ü veya
11.
îl
Yardımcısı tarafından),
H e r projede tasdik eden yetkilinin
ad ve soyadı, görev
unvanı ile okunabilir şekilde uygulanmış mührü,
12.
Projelerin
ek yerlerinde ilgili Belediye
M ü d ü r l ü ğ ü n ü n m ü h r ü ve
yetkili kişilerin
ya
ad ve
da İl İmar
soyadı,
görev
u n v a n ı ve imzaları.
13.
Tesisin kurulacağı yere
kanalizasyon,
müellifince
ait
telekominikasyon...)
altyapı
(yol,
durumunu
su,
elektrik,
belirten,
proje
hazırlanmış teknik rapor.
(Bu maddenin
(e)
ve
(f)
fıkralannda
yer
alan
bilgi
ve
belgelerin eksikliği nedeniyle belge talebi reddedilemez.)
Yatırımlarda Alt Yapı:
M a d d e 11 — A l t yapısı (yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi)
b u l u n m a y a n ve y a t m m tamamlanıncaya kadar, k a m u kuruluş­
larınca
sağlanamayacağı
anlaşılan
girişimlerde,
bu
ihtiyaçlar
yatırımcı tarafından sağlanır.
İnceleme :
M a d d e 12 — Turizm y a t ı n m ı belgesi v e y a turizm
belgesi
talepleriyle
Müdürlüğünce
ilgili
başvuru, Bakanlıkta,
derhal incelenerek
işletmesi
Turizm
b u yönetmeliğin
Genel
gerektirdiği
bilgi ve belgeleri tamamlamış olan girişimcilere ait dosya belge­
lendirme komisyonuna sevkedihr.
Belgelendirme Komisyona :
M a d d e 13 — K a n u n m ı öngördüğü Tmrizm Yatırımı ve Tu­
rizm İşletmesi
belgesinin
uyarınca iptal
edilmesi,
verilmesi,
üçüncü
b u belgelerin Yönetmelik
kişilere
devredilmesi,
turizm
yatırım ve işletmelerinde yapılacak değişiklikler ve anılan belge­
lerle ilgili diğer konular. Bakanlık M a k a m ı n a görüş bildirmek
üzere, «Belgelendirme Komisyonu» tarafından incelenir ve karara
bağlanır.
Belgelendirme Komisyonunun O l u ş u m u
Madde
14 —
Yardımcısının
Belgelendirme
Komisyonu
ilgili
Müsteşar
Başkanlığında T u r i z m Genel M ü d ü r ü ve
Genel
Müdür
Yardımcısı, Turizm Kontrolörleri Kurulu Başkanı, T.C,
Turizm
Bankası A . Ş . Temsilcisi,
T u r i z m İşletmelerinin
meslekî
örgütlerinin bir temsilcisi ile, turizm konusunda u z m a n olarak
tanınan
mimarlar arasından
Bakanlıkça
bir
yıl için
seçilecek
bir üyeden oluşur. Müsteşar Yardımcısının bulunmadığı hallerde
komisyona, Turizm Genel M ü d ü r ü başkanlık eder.
Kurulun
gündeminde
özellik
arzeden konuların
bulunması
halinde Başkan, toplantıya bilgi v e r m e k üzere, b u konuda u z m a n
davet
edebilir.
Kurulun Raportörlük ve
sekreterya
hizmetleri
Turizm Genel Müdürlüğünce yürütülür.
Kurulun k a m u görevlisi
olmayan üyelerinin
A n k a r a dışın­
d a n gelmeleri halinde yolluk ve yol giderleri Harcırah K a n u n u ­
n u n ilgili hükümleri uyarınca ödenebüir.
Komisyonun Çalışma Esasları:
Madde
15
—
Belgelendirme
Komisyonu, Başkanın
çağrış;
üzerine çoğunluğun iştiraki ile toplanır v e kararlarını çoğunluk
oy\ı ile
verir.
Farklı görüşler
ayrıntılı
gerekçelerle
belirlenir.
Komisyon kararları Bakan v e y a Müsteşarın aynen veya
değiş­
tirerek onayı ile yürürlük kazanır.
Turizm Yatırımı Belgesi :
Madde
16 —
Turizm yatırımı
belgesi,
turizm
sektöründe
yatırım yapana, Bakanlıkça verilen belgedir.
Turizm yatırımı belgesinde,
türü, kapasitesi
ön-
göı:ülen sınıfı, kuruluş yeri, yatırımcının adı v e y a unvanı,
ad­
resi,
yatırıma başlama tarihi
yatınmm
(veya
inşaatı
gerektiren
proje-
lerde, inşaata başlama tarihi) işletmeye açılış tarihi ve belgenin
geçerhlik süresi belirlenir.
Turizm Yatırımı Belgelerinde Süreler:
M a d d e 17 — Y a t ı n m belgesi taleplerinin değerlendirilmesi
ve belgede yer alacak sürelerin belirlenmesinde,
teşebbüsün
özellikleri ve yatırıma başlama koşulları dikkate alınır. İnşaatı
gerektiren teşebbüsler de belirlenecek inşaata b a ş l a m a süresi
belge tarihinden itibaren en çok 9 aydır.
Bakanhkça kabul edilebilir zorlayıcı sebepler nedeni ile, bel­
gede belirlenen sürenin bitiminden önce başvuru halinde süreler.
Bakanlıkça uzatılabilir.
Yatırımın İzlenmesi:
M a d d e 18 — Turizm yatırımları, yatırım süresince
lıkça izlenir ve gereğinde denetlenirler.
Bakan­
T.C. Turizm Bankasından kredi tahsis edilmiş, tesislerle il­
gili olarak Banka denetim raporlarının birer sureti Bakanlığa
gönderihr.
Y a t m m m devresinde yapılan kontrollerde görülen aksakhk1ar için gerekiyorsa girişimciye u y a n d a bulunulur.
Yatırım belgesi verilmesine esas olan niteliklerin kayboldu­
ğunun anlaşılması halinde, turizm y a t m m ı belgesi derhal iptal
edilir.
D e n e m e İşletmesi Dönemi :
M a d d e 19 — Belgeli turizm yatırımının tamamlanıp, işlet­
m e y e hazır olduğunun müteşebbis tarafından iskân ruhsatı ile
birlikte yazılı olarak bildirilmesi halinde, yatırımın projelerine
uygun yapıhp yapılmadığı tesbit edilerek, u y g u n görülenlerin
«Deneme İşletmesine» açılmasına Bakanlıkça izin verilir. B u izin
bir belge ile belirlenir.
D e n e m e işletmesi izin almadan Yatırım Belgeli hiçbir tesis
işletmeye açılamaz. Ancak, yatırımın özelliği ayrı bir deneme
işletmesi dönemini gerektirmıyorsa, doğrudan turizm işletme bel­
gesi verihr.
D e n e m e işletmesi döneminde, işletmenin uygulayacağı fiyat
tarifeleri Bakanlıkça onaylanır ve işletme tarzları denetlenir.
Y a t ı n m Belgesinin İşletme
Madde
20 —
aıyıdır. B u
bir
Belgesine Çevrilmesi:
D e n e m e işletmesi
süresi
süre içinde sınıflandırma
denetimJe,
işletmesi
uygun
en
çok
6
çalışma
heyetince yapılacak
görülenlerin,
genel
Bakanlıkça
smıfı
İDelirlenir v e T u r i z m İ ş l e t m e s i B e l g e s i v e r i l i r .
T u r i z m İşletmesi Belgesi v e r i l e m i y e n tesislerin T u r i z m yatı­
rımı
belgesi iptal olımur.
D o ğ r u c a İşletme Belgesi T a l e b i :
M a d d e 21 — Y a t m m B e l g e s i a l m a d a n d o ğ r u c a t u r i z m
işlet­
mesi belgesi talebinde bulunulabilir. B u halde girişimci lO'uncu
madde
ile belirlenen
bilgi ve belgelerle Bakanlığa
başvurarak
d e n e m e işletmesi belgesi v e y a işletme belgesi isteyebilir.
T u r i z m İşletmesi B e l g e s i :
M a d d e 22 — T u r i z m İ ş l e t m e s i B e l g e l e r i n d e , i ş l e t m e n ü ı
kapasitesi,
sınıfı,
unvanı,
işletmecinin
kimliği ve
türü,
Bakanlıkça
^ e r e k görülen diğer şartlar yazılır.
Belgeli işletmeler. Bakanlıkça hazırlanan
m a d e n î bir plaketi,
İDinalann d ı ş ı n d a k o l a y c a g ö r ü l e b i l e c e k b i r y e r e
asarlar.
İşletme U n v a n ı r
Madde
23 — T u r i z m i ş l e t m e l e r i
kullanabilirler.
İşletme
unvanlarında
ayrı bir
isim,
niteliklerine ihşkin yanıltıcı kanı uyandıran
« İ ş l e t m e Unvanı^^
kapasite,
çeşit
veya diğer bir
ve
tes-
c i l h u n v a n ile k a n ş a b i l e c e k s ö z c ü k l e r kullanılamaz. T u r i z m iş­
letmelerinin
Ancak,
sahip
u n v a n l a n B a k a n l ı k ç a t e s c i l edilir.
aynı
şirketlere
unvanını
ortaklara
ait;
fakat
ait i ş l e t m e l e r ile
ayrı
zincir
hükmü
tesisler
şahsiyetlere
aynı
işletme
kullanabilirler.
Sınıflandırma Heyetleri:
M a d d e 24 — S ı n ı f l a n d ı r m a , B a k a n l ı k ç a t e ş k i l e d i l e c e k sınıf­
l a n d ı r m a heyetince yapılır.
Sınıflandırma heyetleri aşağıda behrlenen üyelerden
1.
Bakanlık Temsilcisi (Balkan)
2.
Bakanlık Kontrolörü
3.
Değerlendirilecek işletmenin b a ğ h olduğu mesleki
oluşur:
kuru-
luş temsilcisi
(iş k o l u n u
v^eya t e m s i l c i
tayininden
temsil eden bir örgütün
imtina
hallerinde
bulunmaması
Bakanlıkça
seçilir.)
Heyetlere mesleki teşekkülleri temsilen katılan üyelerin yol­
l u k v e y o l g i d e r l e r i 6245 s a y ı l ı K a n u n u n 8'inci m a d d e s i u y a r m c a
ödenir.
Smıflandırma
Madde
Çahşmaları:
25 — S ı n ı f l a n d ı r m a
çalışmaları
ğ e r l e n d i r m e formları hazırlanır.
nitelikleri,
işletme
yer
bu
aldığı
ve
hizmet
formlarda,
tıları ile p u a n l a r ı behrlenir.
puanlarmm
menin
ortalaması
yabancı
düzeyi,
her
Bakanhkça
personelin
değerlendirme
Sınıfın
dikkate
ülkelerdeki
için
Değerlendirme, işletmenin
niteliklerinin
faktörünün
tesbitinde,
alınır.
heyet
ayrın­
üyelerinin
Bu uygulamalarda
emsallerinin
vasıflan
de­
fizik
da
işlet­
dikkate
alınır.
Sınıflandırmalarda,
amacı
ile,
lıkça bir ön
işletmelere,
beraberlik
sınıflandırma
eğitime tabi
fizik,
ve
heyetlerinin
doğruluğun
muhtemel
tutulurlar. Üstün
niteliklerinin
gerektirdiği
sağlanması
üyeleri
hizmet
düzeyindeki
sınıfın
üst
b i l e c e ğ i gibi nitelikleri d ü ş ü k olanlara d a d ü ş ü k sınıf
Smıflandırma
kararlanna
belge
M ü d ü r l ü ğ ü o t u z g ü n i ç i n d e itiraz
d i r m e K o m i s y o n u n c a incelenir.
sahibi
Bakan­
verile­
verilebihr.
veya Turizm
Genel
edebilirler. İtirazlar Belgelen­
Yeniden Değerlendirme :
M a d d e 26 — S ı n ı f l a n d ı r m a ç a l ı ş m a s ı , h e r t e s i s i ç i n ü ç y ı l d a
b i r t e k r a r l a n ı r . B u i n c e l e m e l e r d e g e r e k i y o r s a - i ş l e t m e n i n sınıfı
düşürülebilir v e y a yükseltilebilir.
İşletmenin
talebi
ü ç yıllık sürenin
veya Bakanhğm
tamamlanması
gerekh gördüğü
beklenmeden yeniden
d i r m e y e gidilir. D e ğ e r l e n d i r m e çahşmaları
meye
SLjn
etkin
nitelikler, b i r r a p o r l a
belirtilir
sonunda
ve her
doldurduğu değerlendirme formları b u rapora
hallerde,
değerlen­
değerlendir­
üyenin
eklenir.
ayn
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Turizm Y a t ı n m l a r ı n m Genel Nitelikleri
Yerleşme Özellikleri:
M a d d e 2 7 — Turizm Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde
Devletin h ü k ü m ve tasarrufu altındaki yerlerin yapılmış
imar
planları uyarınca, k a m u yararına korunmasına v e y a k a m u ya­
rarına kullanılmasına
katkıda
bulımacak yapı ve tesisler, T u ­
rizm Yatırımı ve Turizm İşletmesi
dıyla,
tapu kaydı
uyarınca
Belgesine sahip olmak k a y ­
aranmaksızın, K a n u n u n 8. maddesi
imar planlarına uygun
hükmü
olarak yapılabilir ve
işletile­
bilir.
Belge K a p s a m ı Dışındaki Y a p ı Bölümleri:
Madde
2 8 — Yapının t a m a m ı belge kapsamında
değil
belge kapsamı dışındaki kısımların, müşteriyi rahatsız
ise,
etmeyen
bir kullanmada otoası, görünüşü bozmaması, belgeli kısımlardan
tümüyle ayrılmış ve kullanış biçimi ile
amacının belirtilmiş
ve
ayrı bir girişi olması gerekir.
Bahçe Düzenlemesi:
Madde 2 9 — Bahçesi olan tesislerde bahçeler, iyi bir biçimde
düzenlenecek, yeterince aydınlatılacak ve devamlı bakımları sağ­
lanacaktır.
Tesislerde Hacimlerin Düzenlenmesi :
Madde 30 —
Turizm Tesislerinde,
hacimler ve
arasındaki
ilişkiler tesisin tür ve sınıfının gereği olan işletme özelliği gözönüne alınarak düzenlenir. Hacimlerde tefriş ve donatım eleman­
larının kullanış biçimi teknik normlara uygun şekilde
boyutlan-
dırılmalıdır.
Tuvaletler:
Madde 31 — Genel mahallerde
gibi müşteriler tarafından
(hol, salon,
ortak kullanılan
bar,
lokanta
mahallerde)
kadın
ve erkek için girişleri a y n ihtiyacı karşıla.yacak sayıda W C ' l e r
(en çok
% 50'si alaturka),
pisuvariar
bulundurulacaktır.
lavabolar,
WC'ler
erkekler
bu
için
mahallere
bölmeli
doğrudan
açılamaz.
Turizm tesislerinde
yapılır.
K a m p , plaj
tuvaletler
vb. tesislerde
genel olarak alafranga
alaturka tuvaletler
tipte
genellik
kazanabilir.
düzenlenir.
Alafranga
tuvaletlerde
fonksiyonel yıkama
imlıânı
Tesisat M a h a l l e r i :
M a d d e 3 2 — Kazan
dairesi, s o ğ u t u c u aygıtları, havalandır­
m a v e santral, t r a n s f o r m a t ö r v e a l ç a k g e r i l i m d a ğ ı t ı m t a b l o
m a h a l l e r i , k a z a n dairesi, j e n e r a t ö r , t e l e f o n s a n t r a l y e r l e r i , y a k ı t
depoları g i b i y e r l e r y e t e r i n c e aydınlatılır v e m e v c u t tesisatın
k u l l a n m a t a l i m a t l a r ı g ö r ü l ü r y e r l e r e asılır. B u m a h a l l e r d e y a n ­
g ı n a karşı gerekli g ü v e n l i k önlemleri alınır v e y a n g ı n sırasında
k o l a y c a tahliye imkânları sağlanır.
Kat ve Merdiven Ölçüleri :
M a d d e 33 — Temiz kat yüksekhği normal katlarda 2,60 m,
den asma katlarda 2.20 m . den, u m u m i mahallerde 3.00 m. d e n
az olamaz. Merdivenlerde v e koridorlarda genişlik 150 cm. den,
servis v e y a n g ı n m e r d i v e n l e r i n d e genişlik 9 0 c m . d e n az o l a m a z .
Malzeme
Nitehkleri:
M a d d e 34 — T u r i z m tesislerinde, mahallerin f o n k s i y o n l a r ı n a
v e tesisin s ı n ı f ı n a u y g u n n i t e l i k l i m a l z e m e ö z e n l i b i r i ş ç i l i k
kullanılır.
Tecrit Tedbirleri :
M a d d e 3 5 — Su, asit, y a ğ v e d i ğ e r k i m y a s a l m a d d e l e r l e
teması olan yüzeyler, b u maddelere karşı dayanıklı, su g e ç i r m e ­
y e n , kir tutmayan, yıkanabilir, düzgün yüzeyli temiz v e iyi
g ö r ü n ü ş l ü , m a l z e m e ile k a p l a n ı r . W C v e b a n y o l a r ı n d u v a r ı t a v a ­
n a k a d a r fayans v e y a b e n z e r i özel m a l z e m e ile kaplanır. T e ­
sislerin müşteriye a ç ı k h a c i m l e r i ile personel mahalleri, m u t f a k
v e ç a m a ş ı r h a n e l e r i n t a b a n d ö ş e m e l e r i k u l l a n ı m a m a c m a v e iş­
l e t m e n i n s ı n ı f ı n a u y g u n n i t e l i k l i m a l z e m e ile k a p l a n ı r .
K a p ı , p e n c e r e , d u v a r v e d ö ş e m e l e r d e , ses v e ısı i z o l a s y o n u
ısağlayan, n e m l e n m e y e y o l a ç m a y a n m a l z e m e k u l l a n ı l ı r .
Tesisat ve D o n a t ı m Nitelikleri :
M a d d e 36 — Tesislerde y a n g ı n a karşı etkin ö n l e m l e r
v e y a n g ı n s ö n d ü r m e tesisat v e y a d o n a t ı m ı b u l u n u r .
alınır
Tesislerin u y g u n
yerlerinde
yangına karşı ikaz
â n ı n d a çıkış yollarını gösteren yeterli işaretler
ve
yangın
bulundurulur.
Havalandırma:
M a d d e 37 —• D u ş , b a n y o v e W C ' l e r d e , y e t e r l i d o ğ a l
mekanik
havalandırma
sağlanır.
Tesisin
gelen pis h a v a akımının, havalandırma
yo
veya
W C ' n i n havasını
diğer
veya
ünitelerinden
b a c a s ı ile irtibatlı
kirletmemesi
için
gerekli
ban­
tedbirler
ahnır.
Tesiste, mutfak,
ku
v e kirli
önleyecek
çamaşırhane
havanın
tedbirler
g i b i b i r i m l e r m e v c u t ise, k o ­
özellikle müşteri
alınır
mahallerine
ve b u mahallerin
yayılmasını
havalandırılmaları
sağlanır.
Isıtma:
M a d d e 38 — T u r i z m tesisleri m e r k e z i s i s t e m l e ısıtılır
(Isıtma
tesisatı g e r e k t i r m e y e n y a z l ı k i ş l e t m e l e r , g e ç i c i v e k ı s m î i h t i y a ç l a r
için elektrikle ısıtmadan
yararlanabilirler.)
Su Tesisatı:
M a d d e 39 — K o n a k l a m a , y e m e i ç m e ,
tesislerde
bulunur.
devamlı ve yeterli
Su
basınçta
kesilmesi halinde bütün
eğlence
sıcak v e
ve
benzeri
soğuk
akarsu
tesisin i h t i y a c ı n ı
karşıla­
y a c a k k a p a s i t e d e s u d e p o s u ile h i d r o f o r ( v e y a p o m p a )
Şehir şebekesi haricinden temin edilen sular
bulunur.
için klorlama
tesisatı y a p ı l ı r .
Aydınlatma:
M a d d e 40 — T u r i z m t e s i s l e r i n d e d e v a m h v e y e t e r l i
sağlanmalı
ve hacimler fonksiyonlarına uygun
olarak
elektrik
aydınla­
tılmalıdır.
Elektrik T e c r i t i :
M a d d e 41 — M u t f a k v e ç a m a ş ı r h a n e
gibi rutubeth ve
suya
m a r u z yerlerde iletgenler, tablo v e cihazlar, şarteller
etanj
v e rutubete
yapılacak
karşı izole olarak
tesisatın
hava
şartlarına
çamaşır
makinalan,
karşı
yapıhr.
etanjı
bulaşık makinası,
Açık
yapılır.
havada
Soğuk
elektrikli
cihazların bağlanacağı prizler toprak kontaklı
(su
dolaplar,
motorlar
olacaktır.
gibi
Kanalizasyon %
M a d d e 4 2 — Tesiste sızdırmaz bir kanalizasyon şebekesi
yapılarak fosseptik tesislerine veya şehir kanalizasyonuna b a ğ ­
lanır. Pis sular açığa, akarsulara v e y a denize akıtılamaz.
Çöplerin M u h a f a z a s ı :
M a d d e 4 3 — Belediye sınırlan içinde bulunan Turizm İşlet­
meleri, çöplerinin belediyece toplanmasına k a d a r koku, haşaret
ve pislik yapmayacak kapalı bölümlerde ınuhafazası için g e r e k h
tedbirleri alırlar.
Belediye sınırları dışında yer alan işletmeler, çöplerini koku,
pislik ve haşaret y a p m a y a c a k biçimde muhafazası ve s a ğ h k h
yöntemlerle yok edilmesi için gerekli tedbirleri ahriar.
Soğuk Depolarda E m n i y e t :
M a d d e 4 4 — Soğuk d e p o l a n n kapıları, içerden
açılabilmeli ve bir alarm düzeni kurulmahdır.
anahtarsız
Lavabolar:
M a d d e 4 5 — Müşterilerin kullandığı lavabolar en a z 4 0 x 5 0
cm. boyutlanndadır. H e r lavabonun üzerinde bir etejer ve en a z
4 0 x 5 0 cm. boyutunda bir a y n a bulunur. Lavabolarda su dolduru­
larak kullanılabilmelerini sağlayıcı gereçler bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Turizm İşletmelerinin Genel Nitelikleri
Personel Eğitimi:
M a d d e 4 6 — Turizm işletmelerinde görevli personelin, hizmet
standartlarını yükseltmek amacı ile, iş başında eğitim için ge­
rekli tedbirler, Bakanhk, mesleki teşekküller ve işveren tarafmdan yıllık olarak programlanarak uygulanır.
Bu
uygulamaları Bakanlık izler ve koordine eder.
Kıyafet D ü z e n i :
M a d d e 4 7 — Turizm işletmeleri personeli çalışmaları sıra­
sında, işlerine ve görev mahallerine u y g u n özel v e temiz kıyafet
giyerler.
Tesislerde Tadilât:
M a d d e 48 — T u r i z m t e s i s l e r i n d e
alınmadan
larla kullanılamaz, tadil
daki
tadilâta ilişkin
İmar Kanununun
melikleri
mahaller, Bakanlıktan
b e l g e y e esas p r o j e l e r d e b e l i r t i l e n l e r
dışındaki
v e y a tevsi inşaatı yapılamaz. Yapılai'-
olarak
Bakanlığa
yapılacak
başvurularda,
3. m a d d e s i v e y a i l g i l i b e l e d i y e l e r î m a r
uyarınca
izin
amaç­
inşaat ruhsatı gerektirmeyen
lât p r o j e s i n i n B e l e d i y e l e r veya, î l î m a r
Yönet­
hallerde
Müdürlüklerince
tadi­
tasdiki
aranmaz.
Tesislerin Temizliği:
Madde
dan
49 — T u r i z m t e s i s l e r i n d e , y a l n ı z m ü ş t e r i l e r
görülen
mizliği,
sağlanır.
ve kullanılan
günlük
kısımlar
temizlikler
Bu temizlikte
değil, tesisin
dışında,
deterjan
haftalık
ve
köklü
antiseptik
tarafın­
tümünün
te­
temizlikler
maddeler
kulla­
nılır.
İşletmede b u temizlikler sırasında
defa
haşaratla m ü c a d e l e için etkin
v e y a en az iki a y d a
ilaçlama yöntemleri
bir
uygu­
lanır.
Fiyat Tarifeleri:
M a d d e 50 — B e l g e l i T u r i z m İ ş l e t m e l e r i n i n , t a k i b e d e c e k t a k ­
vim
ve
ayı
yılı içinde uygulayacakları
onaylanmasına
sonuna
kadar
fiyat
tarifelerinin
hazırlanması
ilişkin g e n e l i l k e l e r h e r y ı l e n g e ç
Bakanlıkça
belirlenir
ve belgeli
Haziran
işletmelere
duyurulur.
İşletmeler en g e ç T e m m u z ayı sonuna kadar, bir sonraki
t a k v i m yılında u y g u l a y a c a k l a r ı tarifelerini B a k a n l ı ğ a ulaştırırlar.
Tarifelerini
işletmelere
öngörülen zaman içinde Bakanlığa göndermiyen
uyarma
cezası verilir v e tesisler
h i r ö n c e k i y ı l fiyatlarını
Bakanlıkça
onaylı
uygularlar.
Tarifelerin Kullanımı:
M a d d e 51 — T u r i z m i ş l e t m e l e r i , a n ı l a n i l k e l e r u y a r ı n c a
kıanlıkça onaylanmış tarifelerin
Tasdikli
tarifelerin
d ı ş ı n d a b i r tarife
İngilizce, Fransızca
ve
Ba-
uygulayamaz.
Almanca
tercü-
meleri, gereğinde nıüşteriye verilmek üzere hazır bulundurulur.
Bakanlık, talepleri dikkate alarak, bazı merkezler için b a ş k a
lisanlarda da tarife bulundurulmasını isteyebilir.
Şikâyet Defteri:
Madde 5 2 — T ü m tarifelerde müşteri şikâyetlerinin yazılabi
leceği bir defterin bulunduğu hatırlatılacak, şikâyetlerin yapıla­
cağı mercilerin adres ve telefon numaraları belirtilecektir.
Tarifelerin Teşhiri:
Madde
tarifelerini
5 3 — Turizm işletmeleri,
Bakanlıkça tasdikli
müşterinin kolayca görüp okuyabileceği
fiyat
şekilde
ve
b u yönetmelik hükümleri u y a n n c a teşhir ederler.
Konaklama
yatak fiyatı,
tesislerinin
müşteri
odanın özellikleri,
odalarında
kahvaltının
oda
numarası,
fiyata
dahil
olup
olmadığı ve fiyata ilâve edilecek vergi ve servis yüzdesine ilişkin
bilgiler bulundurulur.
Y e m e - İçme Tesislerinde Tarifelerin Teşhiri:
M a d d e 5 4 — Belgeh yeme-içme ve
tasdikli tarifeler
giriş
kapısının
eğlence
yanında,
işletmelerinde
müşterinin
dışardan
kolayca görüp okuyabileceği bir yerde ışıklı ve camlı bir dolap
içinde teşhir edilir. Bir otelin bünyesinde yer alan aynı nitelik­
teki tesislerde, b u tarifeler, tesisin otel içinde müşterek mahal­
lere açılan kapısı (ve ayrıca varsa d ı ş a n açılan kapısı)
önünde
bulundurulur.
B u hal, tasdikh tarifenin, içeride
müşteriye verilmesi
gere­
ğini önlemez.
Müşterilerle İUşki:
Madde
5 5 •— Turizm işletmeleri,
müşterilerine
davranışla­
rında nezaket ve hizmet anlayışı içinde bulunurlar, müşterilerin
şikâyetlerini yazacakları. Bakanlıkça tasdikli defteri
istendiğinde
müşteriye sunarlar.
Bilgi V e r m e :
M a d d e 5 6 — Belgeh tesisler Bakanhkça istenecek
her türlü
bilgiyi zamanında sağlamakla yükümlüdürler. A y n c a ülke turlz-
ininin göstergelerinin
belirlenmesinde kullanılacak
veriler,
üçer
aylık devrelerde Bakanlığa bildirilir.
B u u y g u l a m a kapsamı Bakanlıkça
belirlenir.
BEŞİNCİ B Ö L Ü M
K o n a k l a m a Tesislerinin Genel Nitelikleri
K o n a k l a m a Tesisleri Türleri:
M a d d e 57 — B u yönetmeliğin
uygulanmasında, otel, motel,
tatil k ö y ü ve pansiyonlar aslî k o n a k l a m a tesisleri; kamping, hos­
tel, oberj, yüzer ve, yüzer otel, apart otel (tatil evi) tamamlayıcı
k o n a k l a m a tesisleri olarak kabul edilmişlerdir.
Odalarda Banyo :
M a d d e 58 — Bu yönetmeliğin yürürlüğe girişinden sonra
yatırım belgesi verilecek ash k o n a k l a m a tesislerinde (pansiyon­
lar hariç) yatak odaları banyolu ( W C duş v e y a küvet) ola­
caktır.
Yangın Merdiveni:
M a d d e 59 — K o n a k l a m a
tesisleri
üç
kattan
yüksek
ise,
yangın anında boşaltmayı kolaylaştırmak için ayrıca bir y a n g ı n
merdiveni bulunacaktır.
Yatak
Odalarında Sakıncalı
Yapılaşma:
M a d d e 60 — K o n a k l a m a tesislerinde
yatak odaları, mutfak,
W C gibi müşteriyi rahatsız edecek mahallerin açıldığı aydınlığa,
pencerelerle açılamaz. Bodrum katlarında yatak odası yapılamaz.
A n c a k arazi eğimi dolayısıyle taban döşemelerin t a m a m ı doğal
zemin
seviyesinden
aşağı
olmayan ve
yeterh
doğal
ışık
alan
katlar b u h ü k m ü n dışındadır.
Y a t a k Odalarının Tefrişi:
komidin,
gece
lambası, tuvalet v e y a yazı masası, bagaj ve elbise dolabı
M a d d e 61 — T ü m yatalc
veya
bu
amaçlara u y g u n
odalarında, yatak,
özel yapılmış
mobilya
bütünü,
sandalye,
koltuk, içeriyi göstermeyen k a i m perde, halı, k i h m vb. bulunur.
Y a t a k o d a l a r ı n a ait b a n y o l a r d a v e t u v a l e t m a s a l a r ı n ı n
üzerinde gerilimi yazılı bir priz bulunur.
Yatak Odalarının
yanında,
Kapasitesi:
M a d d e 62 — Y a t a k o d a l a r ı , t e k v e y a iki k i ş i l i k d ü z e n l e n i r .
İki kişilik o d a l a r a s a d e c e müşterinin talebi h a l i n d e ilave y a t a k
konabilir.
Banyoların Nitelikleri:
M a d d e 63 — B a n y o o d a l a r ı n d a , d u ş d ü z e n i o l a n b a n y o k ü v e t i
ya
da
duş
teknesi,
emniyet
tutacağı,
sabunluk,
perde,
havlu
a s a c a k l a r ı , e l b i s e a s a c a ğ ı ü z e r i n d e a y d ı n l a t ı l m ı ş a y n a s ı v e etej e r i
olan lavabo, ç ö p kutusu, tuvalet kâğıdı yeri
bulunur.
W C , b a n y o d a n ayrı düzenlendiği takdirde, lavabo, aydınla­
t ı l m ı ş a y n a , etejer, t u v a l e t k â ğ ı d ı y e r i b u l u n u r .
Kat Ofisi:
M a d d e 64 — K a t ofisi o l a n t e s i s l e r d e , h e r ofiste, t e m i z l i k
g e r e ç l e r i d o l a b ı , t e l e f o n ( v e y a o d a l a r d a n ç a ğ ı r m a zili v e r e f k o n taJct) b u l u n u r .
Personel İçin M a h a l l e r :
Madde
65 — K a d ı n v e e r k e k p e r s o n e l
yerleri, dolapları,
duş, W C ' l e r
ve
y e m e k y e m e ihtiyaçlarmı karşılayan
ortak
için ayrı
oturma,
bir mahal
soyunma
dinlenme
ve
bulunacaktır.
Y a n Hizmet Üniteleri:
M a d d e 66 — K o n a k l a m a t e s i s l e r i n i n b ü n y e l e r i n d e b u l u n a n
y e m e , i ç m e v e e ğ l e n c e tesisleri ile d i ğ e r y a n h i z m e t ü n i t e l e r i
b u y ö n e t m e l i ğ i n , b a h s e k o n u tesislerle ilgili h ü k ü m l e r i n e u y g u n
o l a r a k inşaa. ettirilir v e i ş l e t i l e b i ü r . .
ALTINCI BÖLÜM
Oteller
Otellerin T a n ı m ı :
M a d d e 67 — O t e l l e r , a s ı l f o n k s i y o n l a r ı m ü ş t e r i l e r i n i n g e ­
c e l e m e ihtiyaçlarını s a ğ l a m a k olan, b u h i z m e t i n yanında, y e me-içme eğlence ihtiyaçları için yardiincı v e tamamlayıcı bi-
rimleri
lerdir.
de bünyelerinde bulundurabilen
Oteller, Y ö n e t m e l i ğ i n 4, 5 b u
en az
(20) odalı
tesis­
b ö l ü m d e belirlenen
asgari
nitelikleri taşırlar.
Sınıflandırma:
M a d d e 68 — O t e l l e r , l ü k s
(beş yıldızlı)
oteller, d ö r t yıldızlı
o t e l l e r , ü ç y ı l d ı z l ı oteller, i k i y ı l d ı z l ı o t e l l e r v e t e k y ı l d ı z l ı o t e l ­
ler olarak
sınıflandırılırlar.
Tek Yıldızlı Oteller:
M a d d e 69. — T e k y ı l d ı z l ı o t e l l e r a ş a ğ ı d a k i n i t e l i k l e r i
de
ta­
şırlar.
a)
Otel kapasitesine
sepsiyon,
bekleme yerini
uygun
iyi düzenlenmiş, rüzgârlık,
kapsayan
re­
lobi, telefon kabini v e
ves­
tiyerden oluşan bir kabul holü,
b)
Y ö n e t i m odası (Müdür, M u h a s e b e ) ,
c)
Müşterilerin ineceği v e y a çıkacağı kat merdiveni
f a z l a ise, otel kapasitesiyle orantılı m ü ş t e r i
d)
de
e)
lantılı
asansörü,
Kent içinde yatak sayısının y ü z d e 25'i kent dışında yüz­
35'i oranında
oturma
dörtten
oturma
imkânı
veren
rahat,
iyi
düzenlenmiş
salonu,
K a h v a l t ı ofisi v e k a h v a l t ı
oturma
salonu
veya varsa
salonu
(Kahvaltı ofisiyle
lokanta
bu
amaçla
bağ­
kullanı­
labilir),
f)
L o k a n t a y o k ise b ü f e servisi,
g)
Emanet, konsiyerj, PTT, o t o hizmetleri ile ilk y a r d ı m d o ­
h)
Kent
labı,
dışında
bulunan
otellerde yatak
sayısının
yüzde
20'si o r a n ı n d a a r a b a alabilecek otopark.
İki Y ı l d ı z h
Oteller:
M a d d e 7 0 . — İki yıldızlı oteller, t e k
yıldızlı otel özellik
hizmetlerine e k olarak aşağıdaki liizmetleri d e v e r e n
a)
b)
Telefon
Santral Odası,
Lokantası varsa sandviç v e benzeri hazır
servisi,
c)
ve
otellerdir.
Odalarda
telefQ^,
yiyecek-içecek
d)
K e n t d ı ş ı n d a y a t a k s a y ı s ı n ı n y ü z d e 30'u o r a n ı n d a
alabilecek otopark.
Üç Y ı l d ı z l ı
Madde
araba
Oteller:
71. — Ü ç Y ı l d ı z l ı oteller, i k i y ı l d ı z l ı o t e l ö z e l l i k v e
hizmetlerine
ek olarak aşağıdaki hizmetleri de veren
a)
A n a g i r i ş t e n a y r ı b i r s e r v i s girişi,
b)
Yönetim odalan,
c)
Her katta kat
d)
Rahat
otellerdir.
ofisi,
ve iyi düzenlenmiş
i ç k i servisi i m k â n ı
olan
bir
halı
ve­
o t u r m a salonuyla bir toplantı salonu,
e)
Y a t a k odaları döşemelerini t a m a m e n k a p l a y a n
y a benzeri malzeme,
'
f)
A l a k a r t v e tabldot servisi olan lokanta,
g)
Genel mahallerde mekanik havalandırma,
(iklim şartlan
ve mimari düzenlemenin gerektirmediği haller
h)
hariç),
Salonlarda v e yatak odalarında müzik yayını.
Dört Yıldızh Oteller:
M a d d e 72. — D ö r t y ı l d ı z h oteller, ü ç y ı l d ı z l ı o t e l ö z e l l i k , v e
hizmetlerine ek olarak aşağıdaki niteliklere de s a h i p olan otel­
lerdir.
a)
G a r a j v e y a i ş l e t m e n i n k a p a s i t e s i ile o r a n t ı l ı o t o p a r k ,
b)
Müşteriyi rahatsız e t m e y e c e k a y n servis girişleri,
c)
O t e l ka^pasitesine u y g u n , i y i d ü z e n l e n m i ş , b a g a j y e r i , te­
l e f o n k a b i n l e r i , satış y e r l e r i n d e n o l u ş a n k a b u l h o l ü ,
d)
Müşterilerin i n e c e ğ i y a d a ç ı k a c a ğ ı kat m e r d i v e n i i k i d e n
f a z l a ise a y r ı c a o t e l i n k a p a s i t e s i y l e o r a n t ı l ı o l a r a k m ü ş t e ­
ri asansörleri, a y r ı c a servis m e r d i v e n i ve servis
e)
f)
asansörü,
B a n y o o d a l a n n d a b a n y o küveti,
A y n bir kahvaltı
salonu,
g)
B i r i n c i sınıf
h)
Ç a m a ş ı r y ı k a m a , ü t ü l e m e v e k u r u t e m i z l e m e servisi,
i)
lokanta,
Y e m e k s a l o n u , b a r , l o b i , r e s e p s i y o n h o l ü g i b i g e n e l hal­
lerde halı y a d a b e n z e r i nitelikte m a l z e m e ile t a m
kapla­
ma,
j)
Eğlence, müzik o y u n imkânlari
sayfiye otellerinde s p o r
için u y g u n mahaller
imkânlan.
ile
Beş Yıldızlı (Lüks) O t e l l e r :
Madde
73. —
B e ş y ı l d ı z l ı oteller,
dört
yıldızlı oteller
için
ö n g ö r ü l e n nitelik v e özellikleri taşıyan ancak, y e r l e ş m e durumu,
yapı,
tesisat,
donatım,
dekorasyon v e hizmet standardı
üstün
özellikler gösteren otellerdir.
Beş yıldızh otellerde yukarıdaki
m a d d e d e ö n g ö r ü l e n nitelik
v e özelliklere ek olarak b a n y o odalarında telefon, t ü m hacimler­
d e a i r c o n d i t i o n , g a r a j y ı k a m a y a ğ l a n i a servisi, y ü z m e h a v u z u ,
gece kulübü, ç o k maksatla
s a l o n l a r , b a r , satış m a ğ a z a l a r ı .
Dok­
t o r v e H e m ş i r e Servisi v e i l k y a r d ı m gereçleri ile şehir otellerin­
d e t o p l a n t ı tesis v e e k i p m a n ı s e k r e t e r v e s i m ü l t a n e t e r c ü m e h i z ­
metleri
bulunur.
YEDİNCİ
BÖLÜM
Moteller
Motellerin T a n ı m ı :
M a d d e 74. — M o t e l l e r , y e r l e ş i m m e r k e z l e r i d ı ş ı n d a
karayo­
lu güzergâhı v e y a yakın çevrelerinde inşa edilen v e m o t o r l u araç­
larıyla yolculuk yapanların
konaklama yeme içme ve
araçları­
n ı n p a r k i h t i y a ç l a r ı n ı k a r ş ı l a y a n e n a z (10) o d a l ı k o n a k l a m a te­
sisleridir.
U z u n s ü r e l i k o n a k l a m a t a t i l v e d i n l e n m e tesisleri b u y ö n e t ­
meliğin yürürlük
tarihinden
itibaren
motel olarak belgelendiri-
lemezler.
Çevre Düzenlemesi:
M a d d e 7 5 . — Moteller trafik gürültüsünün
en az olacağı bir
k o n u m d a kurulur, çevresi iyi d ü z e n l e n i r v e tesisin k o l a y c a b u ­
l u n m a s ı n ı ve g ö r ü l m e s i n i s a ğ l a y a n y o l v e y ö n i ş a r e t l e r i y l e ,
park
oto­
ve cliğer h i z m e t t e s i s l e r i n i g ö s t e r e n i ş a r e t l e r v e y e t e r l i a y ­
dınlatma
sağlanır.
Asgari Nitelikler:
M a d d e 76. — Motellerde sağlanacak asgari nitehkler
şunlar­
dır:
— Dış girişinde rüzgârlık,
İç giriş
bekleme
holünde,
yeıi,
resepsiyon, vestiyer, telefon kabini
ve
— Y ö n e t i m odası,
— Emanet
ve PTT hizmetleri,
— Hizmete uygun
şekilde düzenlenmiş
oturma
ve
kahvaltı
salonu,
<— Y a t a k k a p a s i t e s i n i n y ü z d e 1 0 o r a n ı n d a o t o p a r k ,
— A c i l ihtiyaçlar için sağlık dolabı,
— S a a t 24.00'e k a d a r h i z m e t v e r e n b i r b ü f e .
Smıflandırma:
M a d d e 77. — Yönetmelik uygulamasında,
ri, y a p ı tesisat, d o n a t ı m ,
den
dekorasyon, servis
yönlerin­
üstün özelhkler gösteren ve zorunlu olmayan ek
hizmetler
sağlayan
olanlar
moteller
mefruşat,
yerleşme özellikle­
«Birinci Sınıf Motel»
ise «İkinci S m ı f
Motel»
olarak
SEKİZİNCİ
Tatil
asgari
niteliklere
sahip
sınıflandırılırlar.
BÖLÜM
Köyleri
Tatil Köylerinin T a n ı m ı :
M a d d e 78. — Tatil k ö y l e r i d o ğ a l güzellikler i ç i n d e y a d a
keolojik değerler civarında kurulmuş,
nında
çeşitli s p o r v e e ğ l e n c e hizmetlerinin
50 odalı konaklama
Tatil
özen
rahat
köylerinin
yapımında,
sağlanmasına
Asgari Kuruluş
Madde
her yatak
Hizmet
de sağlandığı
en
ar­
ya­
az
tesisleridir.
gösterilir. Boş z a m a n l a n
tesislerin
bir konaklama
doğai karakterin
korunmasına
değerlendirmede yardımcı
sosyal
ağırlık verilir.
Alam
7 9 . — Tatil K ö y l e r i n d e k u r u l u ş
i ç i n e n a z 8 5 m2 o l a r a k
alanı,
kumsal
hariç
hesaplanacaktır.
Birimleri:
M a d d e 8 0 . — Tatil K ö y ü p l a n l a m a l a r ı n d a
hizmet birimlerine yer
a)
Giriş
tesisleri,
b)
Yönetim,
verilir:
aşağıda
belirlenen
c)
Geceleme
d)
Lokanta,
birimleri,
e)
Ç o c u k b a h ç e s i , e ğ l e n c e , s p o r v e d i n l e n m e tesisleri,
mutfak,
f)
Satış
g)
Personel
yerleri,
h)
Servis b a k ı m
birimleri,
birimleri.
Giriş Tesisleri:
M a d d e 8 1 . — Tatil K ö y ü h u d u t l a r ı e m n i y e t altına a l m ı r
ve
girişte b e k ç i kulübesi v e y a t a k sayısının en az y ü z d e 3 0 ' u oranın­
d a araba alabilecek, güvenliği sağlanmış otopark yapılır.
Yönetim Tesisleri:
M a d d e 8 2 . — Y ö n e t i m tesisleri a ş a ğ ı d a k i üniteleri k a p s a r :
a)
Resepsiyon, danışma, vezne, emanet, bagaj, telefon kabi­
ni ve bekleme yerlerinden oluşan bir kabul
alanı,
b)
Müdür, m u h a s e b e v e santral yerleri,
c)
Bekleme holü, d o k t o r odası, hasta odası, ilaç
dolapları,
W C v e L a b a v o d a n oluşan bir revir.
Geceleme Birimleri:
M a d d e 8 3 . — G e c e l e m e b i r i m l e r i , t a t i l k ö y ü n ü n d i ğ e r tesisleri­
nin gürültü
v e rahatsız edici etkenlerinden
korunacak
biçimde
düzenlenir.
Lokanta - Mutfak:
M a d d e 8 4 . — L o k a n t a tatil k ö y ü
ile u y u m l u v e y a t a k k a p a s i t e s i n i n
yapı v e işletme
nitelikleri
e n az y ü z d e 50'si k a d a r
otur­
m a yeri sağlayacak şekilde düzenlenir.
Y e m e k salonları için tabii h a v a l a n d ı r m a ,
güneş ve yağmur­
d a n k o r u y u c u t e d b i r l e r alınır. M u t f a k l a r i ç i s e r v i s a v l u s u v e ser­
vis girişi
düzenlenir.
Spor, Eğlence v e D i n l e n m e Tesisleri
M a d d e 85. — Tatil K ö y l e r i n d e ç o c u k b a h ç e s i v e b u y e r l e r d e
çocuklar için özel W C ' l e r
düzenlenir.
Tesisin kuruluş y e r i n e u y g u n nitelikte çeşitli s p o r imkânları,
dinlenme salonu
me
terasları,
(veya salonlar)
oyun
ve okuma
i ç k i servisi, v e r e b i l e c e k dinlen­
salonları,
açık v e y a kapalı
bar,
s n a c k - b a r , o r k e s t r a yeri, d a n s alanı, a ç ı k h a v a t i y a t r o s u v b . s p o r
ve boş zamanları
d e ğ e r l e n d i r i c i tesisler
gerçekleştirilir.
D e n i z k e n a r ı n d a k u r u l m a m ı ş olan Tatil K ö y l e r i n d e y ü z m e h a ­
v u z u yapıhr.
Satış Y e r l e r i :
M a d d e 8 6 . — Satış y e r l e r i , çeşitli i h t i y a ç m a d d e l e r i ,
v e h e d i y e h k e ş y a satan dükkânlardan
siye v e zarurî ihtiyaç maddelerinin satışına ö z e n
Genel
hatıra
oluşur. Kitap-Gazete, Kırta­
gösterilir.
Tesisler:
M a d d e 8 7 . — Genel k u l l a n ı m üniteleri y a k ı n l a r ı n d a tuvalet­
l e r y a p ı l ı r . B u d ü z e n l e m e d e , t o p l a m tesis k a p a s i t e s i n e g ö r e h e r
4 0 y a t a k i ç i n b i r hanım, v e b i r e r k e k W C s a ğ l a n ı r .
Personel Tesisleri:
M a d d e 8 8 . — P e r s o n e l tesisleri, k a d ı n v e e r k e k b ö l ü m l e r i a y ­
rı ayrı o l m a k üzere, s o y u n m a dolapları, W C v e L a v a b o , duş, y e ­
m e k y e m e v e d i n l e n m e y e r l e r i ile tatil k ö y ü n d e k a l a n p e r s o n e l
için yatalchane v e y a idari personel için lojmanlar şeklinde dü­
zenlenir.
Servis ve Bakım Tesisleri:
M a d d e 89. — Yeterli depolar, b a k ı m atölyesi, ç a m a ş ı r hizmet­
lerinin dışarıdan
sağlanmaması
halinde, çamaşırhane
ile
şırhaneye b a ğ l ı kurutma, ütüleme, dikiş v e temiz ç a m a ş ı r
lama
tesisleri
çama­
depo­
bulunur.
Genel mahallere yayın için hoparlör düzeni kurulur.
Kablo­
ların y e r altından geçirilmesine özen gösterilir.
Plaj
Tesisleri:
M a d d e 9 0 . — Tatil K ö y ü d e n i z k e n a r ı n d a ise:
a)
Denize atlama yerleri,
b)
c)
Y ü z m e bilmeyenler için ayrılmış y ü z m e yerleri,
Cankurtaran, c a n k u r t a r a n simidi v e motor,
d)
Tahdit şamandralı,
odaları,
e)
Güneşlenme yerleri v e
su sporları için teçhizat v e m a l z e m e
teçhizat,
f)
Dinlenme
terasları,
g)
Duşlar ve m a y o değiştirme yerleri düzenlenir.
Sınıflandırma:
M a d d e 9 1 . — Y ö n e t m e l i k uygulamasında, yerleşme, özellikle­
r i , y a p ı , tesisat, d o n a t ı m , d e k o r a s y o n v e s e r v i s y ö n l e r i n d e n ü s t ü n
özellikler
gösteren
ek
eğlence,
spor,
imkânları
ve
çocuk
yu­
v a s ı s a ğ l a y a n tatil k ö y l e r i « B i r i n c i S ı n ı f Tatil K ö y ü » d i ğ e r l e r i i s e
«İkinci Sınıf Tatil K ö y ü » o l a r a k
sınıflandırılır.
DOKUZUNCU
BÖLÜM
Pansiyonlar
Pansiyon Tanıtımı
* ( 1 ) M a d d e 9 2 . — K o n a k l a m a tesisi o l a r a k p l a n l a n ı p
inşa
e d i l m i ş olan, y ö n e t i m i basit, m ü ş t e r i y e y e m e i ç m e hizmeti v e r e n
v e y a müşterilerin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkân­
ları bulunan en az ( 1 5 ) odalı k o n a k l a m a
tesisleridir.
A n c a k , 2634 sayılı T u r i z m i T e ş v i k K a n u n u u y a r ı n c a ilân edi­
len «Tuıizm Alan ve Merkezlerinde» plân kararıyla pansiyon ya­
pımına ayrılan
alanlarda pansiyon niteliğindeki k o n a k l a m a
sislerinde o d a sayısı en az
te­
( 5 ) olabilir.»
Pansiyonun Nitelikleri:
Madde
93. — Pansiyonlar
aşağıda belirtilen şekilde düzen­
lenecektir:
a)
B i n a y a giriş b i r antre ile sağlanır, giriş h o l ü n d e pansi­
y o n idare ünitesi
b)
İhtiyaca yeterli
v e emanet hizmetleri yer
oturma
salonu
alır,
(yazlık tesislerde
gölge­
likli v e a ç ı k o l a b i l i r ) ,
c)
A y n v e y a y e m e k salonu ile birlikte d ü z e n l e n m i ş b i r kah­
valtı
d)
salonu,
Banyo v e y a duş ve W C bulunmayan
yatak
odalannda,
l a b a v o - l a v a b o ü z e r i n d e etej er, a y d ı n l a t ı l m ı ş a y n a v e t r a ş
prizi,
e)
Yatak odaları yönetmeliğinin
ş e k i l d e teftiş e d i l e c e k t i r .
63. m a d d e s i n d e
belirtilen
f)
B a n y a v e W C b u l u n m a y a n y a t a k o d a l a r ı i ç i n h e r 1 0 ya­
tağa 3 duş v e y a küvetli b a n y o ve her katta 2 W C .
Pansiyon
Mutfakları:
M a d d e 94. — P a n s i y o n m u t f a k l a r ı n d a i h t i y a c a y e t e r l i b u z ­
dolapları, pişirme ve ızgara donatımı, bulaşık y ı k a m a , hazırlık
v e m a l z e m e istif y e r l e r i , s e r v i s m a l z e m e s i d o l a p l a r ı b u l u n u r .
ONUNCU
BÖLÜM
Kampingler
Kamping Tanımı:
M a d d e 95. — Kampingler, karayolu güzergâhları ve yakın
çevrelerinde kent girişlerinde deniz, göl, dağ gibi d o ğ a l güzelliği
o l a n y e r l e r d e k u r u l a n v e genellikle turistlerin k e n d i i m k â n l a r ı
ile g e c e l e m e , y e m e , içme, dinlenme,
eğlence v e spor ihtiyaçla­
r ı n ı k a r ş ı l a d ı k l a r ı , e n a z 3 0 ü n i t e h k tesislerdir.
Nitelikler :
Madde
:gerekir.
96. —
Kampinglerin aşağıdaki
K a m p i n g alanı, k a m p i n g i ç v e
b i ç i m d e çevre özelliklerine
i l e ç e v r e d e n t e c r i t edilir. K a m p i n g
landırılır, b o ş alanlar çimlendirilir.
m ı n d a g e r e k l i s p o r v e e ğ l e n c e alanı
p i n g i ç i n araç yolları arazi v e iklim
2;enlenir.
İDileceği
nitelikleri
taşımaları
dış güvenliklerinin sağlanag ö r e , çit, d u v a r , y e ş i l l i k v b .
alanı d r e n e e d i l e r e k , a ğ a ç ­
Geceleme birimlerinin uza­
v e tesisler d ü z e n l e n i r . K a m ­
şartlarına u y g u n şekilde dü-
K a m p ç ı Birimi Kriteri:
M a d d e 9 7 . — K a m p i n g l e r d e k a m p ç a , ünitesi b a ş ı n a h e s a p l a c a k o l a n a l a n 8 0 m2 dir. B u a l a n k u m s a l d ı ş ı n d a , g e n e l k a m p
a l a n ı n d a h e r t ü r l ü h i z m e t v e tesisleri dahil, ü n i t e b a ş ı n a d ü ş e n
m i k t a r d ı r . Ü n i t e n i n , o r t a l a m a 3 kişi ile ç a d ı r , ç a d ı r a r a b a v e y a
a r a b a - k a r a v a n d a n oluşacağı düşünülür.
Giriş Tesisleri:
M a d d e 9 8 . — Girişte, o t o b ü s l e r i n , a r a ç l a r ı y l a s a t ı ş y a p a n l a ­
rın, ziyarete gelen konukların, gece g e ç dönen y a d a çadırı ya-
nmda
park e d e m e y e n kampçıların araçları için yeterli b i r
p a r k ile a y r ı c a r e s e p s i y o n , d a n ı ş m a , e m a n e t , P T T
oto­
hizmetlerinin
y a p ı l d ı ğ ' g i r i ş tesisleri b u l u n u r . A y r ı c a , b e k ç i y a t a k o d a l a r ı , p e r ­
s o n e l W C v e d u ş l a r ı ile d i n l e n m e y e r l e r i d ü z e n l e n i r .
Araba Yıkama Yerleri:
M a d d e 99. — K a m p i n g l e r d e y e t e r i n c e b e t o n z e m i n l i v e a k a r
suları drene e d e c e k şekilde a r a b a y ı k a m a yerleri düzenlenir.
Müşterek Kullanım Tesisleri:
Madde
100. — a )
Kampingde konaklamaya
ayrılan
alanın
zemini, kullanım amacına u y g u n b i ç i m d e düzenlenir.
b)
H e r 30 k a m p ç ı i ç i n e n a z b i r k a d ı n v e b i r e r k e k VVC, d u ş
v e lavabo, a y r ı c a lavaboların y a n ı n d a priz yapılır. Erkek
tuva­
l e t l e r i n d e e n a z h e r 30 k a m p ç ı i ç i n b i r p i s u v a r y a p ı l ı r .
c)
Kampçılara sıcak - soğuk kullanma suyu ve sağhklı iç­
me suyu
d)
sağlanır.
K a m p ç ı s a y ı s ı n ı n y ü z d e 5'inin a y n ı a n d a ç a m a ş ı r ı y ı k a ­
yıp, ütü yapabileceği yerler düzenlenir.
e)
K a m p ç ı ü n i t e l e r i n i n y ü z d e 20'sine a y n ı a n d a y e m e k h a ­
zırlama, pişirme v e bulaşık y ı k a m a imlıânı sağlayan üstü kapa­
lı b i r m a h a l
düzenlenir.
f)
Kampçıların toplu olarak y e m e k yeme, dinlenme ve eğ­
lence ihtiyaçlarını karşılamak a m a c ı y l a döşenmiş, üstü kapalı,
a ç ı k teraslar v e s p o r ihtiyaçlarını karşılayıcı tesisler düzenlenir.
Kampçılara Sağlanan Hizmetler:
M a d d e 101. — K a m p i n g l e r d e , a ş a ğ ı d a b e l i r l e n e n tesis v e h i z ­
m e t l e r gerçekleştirilir:
a)
K a m p ç ı l a r ı n i h t i y a ç l a r ı n ı k a r ş ı l a y a n satış y e r i ,
b)
Kampçıların gıda maddelerini
k i r a l ı k s o ğ u t u c u , kilitli d o l a p l a r
muhafaza
(kampingin ünite
edebilecekleri
kapasitesinin
e n a z y ü z d e 30i'una eşit s a y ı d a ) ,
c)
Sağlık v e i l k y a r d ı m g e r e ç l e r i ile ilaçlar,
d)
D e n i z v e g ö l k ı y ı l a r ı n d a k i k a m p i n g l e r d e c a n k u r t a r a n si­
midi, cankurtaran sandal v e y a motoru,
e)
K a m p ç e v r e s i ile, t u v a l e t ,
l e ı t n i a y d ı n l a t m a tesisatı,
duş ve genel kullanım
f)
T e l e f o n b u l u n a n kam^pinglerde, t e l e f o n d a n
d a yararlanmalarını sağlayıcı düzenlemeler.
ünite^
kampçilarm
Lokanta:
M a d d e 102. — Lokanta veya kafeterya zorunlu olmamakla
beraber, yapılması halinde, aşağıdaki bölümler y e r alacaktır:
1.
Et, s o ğ u k s a k l a m a d e p o s u y a d a d o l a b ı ,
2.
İhtiyaca uygun pişirme ve ızgara donatımı
ana mutfak,
3.
B u l a ş ı k y ı k a m a h a z ı r l ı k v e temiz m a l z e m e istif yerleri,
4.
Personel için lavabo v e W C ,
5.
Y e m e k v e kahvaltı i ç i n yeterli, m a h a l l e r v e mefruşat,
6.
M u t f a k bünyesinde yeterli büyüklükte erzak deposu.
ONBİRİNCİ
Apart
bulundurulan
BÖLÜM
Oteller
Tanım:
M a d d e 1 0 3 . ~ A p a r t o t e l l e r , b e l g e l i b i r o t e l v e y a tatil k ö y ü
y a t ı r ı m v e / v e y a işletmesi b ü t ü n ü içinde y e r alan müşterinin ken­
di y e m e v e i ç m e ihtiyacını karşılayabilmesi için gerekli teçhizat
ile donatılmış, b a ğ ı m s ı z a p a r t m a n v e y a villa tipinde k o n u t ola­
r a k i n ş a v e tefriş e d i l m i ş , f a k a t o t e l g i b i işletilen k o n a k l a m a te­
sisleridir.
A p a r t Otellerde Kapasite H e s a b ı :
M a d d e 104. — A p a r t otellerin t o p l a m yatak kapasitesi, için­
d e y e r a l d ı k l a r ı v e b e r a b e r i ş l e t i l d i k l e r i asli k o n a k l a m a t e s i s l e r i ­
nin y a t a k kapasitesinin y ü z d e 25'ini aşamaz.
A p a r t otellerin kapasitesinin hesabında, o t u r m a a l a m dışın­
d a k i o d a l a r 2 y a t a k l ı k a b u l e d i l i r ( 7 , 9 m2 a r a s ı b ü y ü k l ü k t e o d a ­
lar tek yataklı sayılır).
inşaat Düzeni:
Madde 105. —
tınmlarda,
A p a r t otel ünitelerini de k a p s a y a n belgeli y a
d i ğ e r k o n a k l a m a tesislerinin
tamamlanıp
letmesine g e ç i m i n d e n önce, apart otel ünitelerine
d e n e m e işletmesi belgesi v e r i l m e z v e
k o n a k l a m a ünitelerinden
Müstakil A p a r t
önde
apart
deneme iş­
işletme
veya
otel inşaatları
asli
yürütülemez.
Otel:
M a d d e 106. — İ m a r p l a n l a r ı n a
u y g u n olarak inşaatı tamam­
l a n a n e n a z 10 ü n i t e a p a r t m a n d a i r e s i v e / v e y a v i l l a l a r d a n
şan apart otel işletme talepleri, b u y ö n e t m e l i ğ i n işletme
r ı n a ilişkin h ü k ü m l e r i n i n
gerçekleştirilmesi
olu­
esasla­
şartı ile y ö n e t m e l i ­
ğ i n 103 v e 104. m a d d e l e r i i l e ö n g ö r ü l e n , b e l g e l i b i r asli k o n a k l a ­
m a tesisi b ü n y e s i n d e y e r a l m a g e r e ğ i a r a n m a k s ı z ı n ,
turizm
iş­
letmesi belgesi verilebilir.
Yatırım belgesi v e r i l e m e y e n sadece turizm işletmesi
verilebilen b u
uygulamada,
ü ç ü n c ü şahısların
ünitelerin
mülkiyetinde
olması
kısmen
veya
belgesi
tamamen
mümkündür.
Bu
halde
m ü l k sahibi, ile, a p a r t o t e l i ş l e t i c i s i a r a s ı n d a B a k a n h k ç a b e l i r l e ­
n e c e k şartlara
uygun
kira veya pazarlama
nir. Tarafların h a k v e s o r u m l u l u k l a r ı n a
laşmada
anlaşması
Nitelikler:
M a d d e 107. — A p a r t o t e l l e r i n p l a n l a n m a s ı n d a
mesinde,
aşağıda
belirlenen, nitelikler
düzenlen­
beraberliği,
Y a t a k odalarında, yatak, komidin, g e c e lambası, gardrop,.
yatalîlarda
ç a r ş a f v e kılıflı y a s t ı k l a r ile i k l i m ş a r t l a r ı n a
uygun pike
c)
ve
gerçekleştirilir:
A y n ı i ş l e t m e y e d a h i l ü n i t e l e r i n teftiş v e d e k a r o s y o n u n d a .
Standard
b)
an­
düzenlenir.
Asgari
a)
düzenle­
ilişkin ayrıntılar b u
Oturma
battaniye,
yemek
odasında, kapasiteye
mek masası iskemleler ve
koltuk, ye­
sehpalar,
d)
P e n c e r e l e r d e tül v e k a i m perdeler,
e)
Mutfakta
kullanılmaya
uygun
hazır fınn veya ocak,
yeterince
t a b a k , b a r d a k , f i n c a n , çatal, k a ş ı k , d o l a p l a r v e k a p a l ı ç ö p
kutusu,
f)
h)
ı)
B a n y o d a d u ş tertibatı,
Günlük temizlik y a p ı l m a y a n işletmelerde, temizlik g e r e ç ­
leri,
Ş o f b e n v e y a b e l i r l i g ü n l e r d e s ı c a k su.
İşletmece Sağlanan Hizmetler:
M a d d e 108. — A s l i k o n a k l a m a tesisleri b ü n y e s i n d e b u l u n ­
m a y a n apart otel işletmelerinde müşterilere h i z m e t veren b i r
r e s e p s i y o n v e idare birimi oluşturulur, evlerin elektrik, s u v e
atık sistemlerinde m e y d a n a gelebilecek arızaların e n kısa zaman­
d a tamirii çin işletme içinde gerekli tedbirler alınır v e y a b u
y o l d a b i r hizmet anlaşması yapılır. Müşterilerin çeşitli ihtiyaçla­
r ı n ı k a r ş ı l a y a n b i r satış ü n i t e s i g e r ç e k l e ş t i r i l i r .
Temizlik Hizmetleri:
M a d d e 109. — A p a r t o t e l l e r d e , g ü n l ü k t e m i z l i k v e d ü z e n l e m e :
hizmetlerinin müşteriye bırakılması halinde, işletmeci her müşte­
r i ç ı k ı ş ı n d a v e y a e n a z h a f t a d a b i r t e m i z l i k ile ç a r ş a f v e ö r t ü ­
lerin değiştirilmesini sağlar.
G ü n l ü k ç ö p toplama hizmeti işletmece düzenlenir.
Fiyat Tarifeleri:
M a d d e 110. — A p a r t o t e l b i r i m l e r i n i n f i y a t t a r i f e l e r i , h e r tip
b i r i m için günlük v e / v e y a haftalık olarak düzenlenir. Fiyat ve.
k a p s a d ı ğ ı h i z m e t l e r v e m ü ş t e r i ile i l g i ü d i ğ e r ş a r t l a r , b i r i m için-^
d e k o l a y c a g ö r ü n e n b i r y e r e asılır.
ONÎKİNCİ
BÖLÜM
Konaklama Tesisleri İle İlgili - Çeşitli Hükümler
Oberjler, Hosteller, Spor ve Avcılık Tesisleri:
M a d d e 111. — O b e r j , H o s t e l , S p o r v e A v c ı l ı k f a a l i y e t l e r i n e y ö ­
n e l i k k o n a k l a m a , tesisleri, a m a c ı n a u y g u n y e r l e r d e y a p ı l m a s ı ve^
e n a z t e k y ı l d ı z l ı k o n a k l a m a tesis n i t e l i k l e r i n i t a ş ı m a s ı k o ş u l u y l a ;
a ş a ğ ı d a belirlenen hususları d a sağlarlar.
a)
Girişte saçak,
b)
K a r a v a n romörk, v b . araçlar için p a r k ve k o r u m a yerleri,
c)
Spor gereçleri yerleri,
d)
İlk y a r d ı m
e)
Bazı s p o r dalları
:
hizmeti,
ö ğ r e t m e n l e r i g e r e k i y o r ise, o d a s ı v e y a
odaları,
f)
Oturma ve dinlenme
g)
Yeme-içme
h)
salonu,
hikzmeti,
O d a kapasitesinin yarısından fazla o l m a y a n v e m e k a n i k
havalandırma
d a s a ğ l a n m ı ş 3-6 k i ş i l i k o d a l a r d ü z e n l e n e ­
bilir.
Sağlık Tesisleri:
M a d d e 112. — K a p l ı c a , i ç m e s u y u , d e n i z s u y u ,
çamur
gibi
m a d d e l e r v e y a s o l u n u m y o l u ile v e y a m e k a n i k v e elektrikli araç­
larla masaj
ve beden
eğitimi
gibi yöntemlerle, insan
k o r u m a ve tedavi amacı taşıyan
uygulamalardan
birkaçının, gerekiyorsa h e k i m gözetiminde
sağlığını
birinin
veya
yapıldığı sağhk
te­
s i s l e r i b u y ö n e t m e l i ğ e u y g u n b e l g e l i b i r k o n a k l a m a tesisi i l e iliş­
kili olarak yapılabilir, işletilebilir v e birlikte
B u kabil
a)
sağlık turizmi
tesislerinin
T e d a v i üniteleri, k o n a k l a m a tesislerinden ayrı
kapalı geçitlerle bağlantılı
b)
K a p l ı c a v e şifalı
olarak
sulardan
amaçlarla
binalarda,
düzenlenir,
yararlanan
b u sular, tedavi v e k ü r üniteleri
c)
belgelendirilebilir.
belgelendirilebilmesi için,
kür
tesislerinde,
d ı ş ı n d a v e t e d a v i dışı
kullanılamaz.
K u l l a n ı l a n şifalı s u l a r ı n , n a k i l , k a b t a j v e k u l l a n ı m p r o j e ­
lerinin düzenlenmesinde, suların niteliklerinin k a y b o l m a ­
ması
sağlanır.
Sağlık Tesislerinde Projelendirme :
M a d d e 113. — S a ğ l ı k v e t e d a v i ü n i t e l e r i n i n
projeleri Sağlık
v e Sosyal Y a r d ı m Bakanlığı tarafından onaylı, yapı ihtiyaç prog­
ramlarına u y g u n olarak
hazırlanır.
B u a m a ç l a yapılacak yatırım v e y a işletme belgesi taleplerin­
d e anılan ihtiyaç p r o g r a m ı n a u y g u n l u k Bakanlıkça
K o n a k l a m a tesislerine
l e r i ile i ş l e t m e
esasları.
bağlı sağlık ünitelerinin
Bakanlık
d i m Bakanlığınca belirlenerek
ve Sağlık ve
duyurulur.
aranır.
fizik
nitehk^
Sosyal Yardım
Kaynakların
Korunması:
M a d d e 114. — S a ğ l ı k t e s i s l e r i n i n g e r ç e k l e ş t i r i l e c e ğ i k a p l ı c a
v e i ç m e merkezlerinde yapılaşmanın M a d e n Tetkik v e A r a m a Ens­
titüsü G e n e l D i r e k t ö r l ü ğ ü n c e hazırlanmış v e y a o n a y l a n m ı ş h i d r o jeolojik raporlarda behrtilen
yasaklara
kaynak
k o r u m a alanlarına ilişkin
uyulması ve k o r u m a alanlarının vaziyet
planlarında
gösterilmesi gerekir.
Talih Oyunları M a h a l l e r i :
Madde
115. — B a k a n l ı k
uluslararası talebin
yoğun olduğu
belgeli b i r k o n a k l a m a tesisini Talih Oyunları o y n a n a b i l e c e k m a ­
h a l o l a r a k b e l i r l e y e b i l i r . B ö y l e b i r i ş l e t m e B a k a n h ğ m i z n i i l e tah h oyunları o y n a n a c a k m a h a l l i kiralayabilir, v e y a bir işletmeci
ile birhkte
çalıştırabilir.
A k s i belirtilmediği takdirde,
bu
iznin
iptah Bakanlığın tahh o y u n l a n mahaUini belirleme kararmı
or­
t a d a n k a l d ı r m a z v e y a k o n a k l a m a tesisine ait i ş l e t m e b e l g e s i d e
iptal edilmiş sayılmaz.
Tahh Oyunları Mahallerinin Düzenlenmesi :
M a d d e 116. — T a h h o y u n l a n o y n a m a m a h a l l e r i o l a r a k işleti­
lecek yerlerde:
a)
S a l o n a girişin k o n t r o l ü , tek k a p ı d a n yapılması,
b)
Salonun, o y u n masaları, makineler v e d i ğ e r teçhizatın,
o y u n c u l a n rahatsız e t m e y e c e k şekilde yerleştirilebileceği b ü y ü k ­
lükte olması,
c)
da
Masaların
düzenlenmesinde, oyuncuların çevre
oynanan oyundan rahatsız olmamalarının
masalar­
sağlanması,
d)
Girişte, k o n t r o l v e k a y ı t işlemleri için u y g u n d ü z e n l e m e ­
nin yapılması,
e)
Salonda, uluslararası geleneklere
uygun oyunların
n a n m a s ı v e m e k a n i k aletlerin bulundurulması,
f)
oy­
Müşterinin, o y u n salonu dışına çıkmadan, büfe, bar, din­
l e n m e v e b e n z e r i ihtiyaçlarının karşılanabilmesi i ç i n gerekli ted­
birlerin alınması,
İşletme
sağlanır.
Talimatı:
M a d d e 117. — T a l i h o y u n l a r ı m a h a l l e r i n e m ü ş t e r i l e r i n g i r i ş ­
l e r i n d e u y g u l a n a c a k f o r m a l i t e l e r , g i r m e l e r i s a k ı n c a l ı o l a n l a r , iş­
l e t m e esasları, o y u n o y n a n m a s ı n d a u y g u l a n a c a k a n a k u r a l l a r , d ö ­
v i z l e r i n fiş v e fişlerin n a k d e d ö n ü ş ü n ü n y ö n t e m l e r i , personelin
n i t e l i k v e g ö r e v esasları, m u h a s e b e sistemi, m ü ş t e r i n i n
çıkartılmasını
salondan
gerektirebilecek haller v e sebepler v b . b e n z e r i iş­
l e t m e ile ilgili a y r ı n t ı l a r . İ ş l e t m e c i t a r a f ı n d a n h a z ı r l a n ı p ,
lıkça tasdik edilecek bir
Bakan­
«İşletme Taümatı» ile beliıienir.)
Müşterilerin uyacakları a n a kurallar v e ü ç ayrı y a b a n c ı dil­
de hazırlanarak oyun salonunda kolayca görülebilecek bir yere
asılır.
ONÜÇÜNCÜ
BÖLÜM
Yeme,
Tesisleri
İçme
Lokanlarm Tanımı ve Sınıflandırılması:
M a d d e 1İ8. — L o k a n t a l a r ,
tabldot, alakart v e y a özel
türde
y e m e k v e b u y e m e k l e r e u y g u n s e r v i s l e r i ile, y e m e v e i ç m e ihti­
yacını karşılayan
turizm
tesisleridir.
L o k a n t a l a r , i k i n c i smıf, b i r i n c i s m ı f v e l ü k s l o k a n t a l a r
üç
sınıfta
belgelendirilebilirler. Lokantaların,
rulları tarafından sınıflandırılmalarında,
n e n nitelikler
kadar, işletmenin
sınıflandırma
ku­
b u yönetmelikte belirle­
dekorasyonu, hizmet
standardı,
y e m e k l e r i n i n nefaset, kalite v e sunuş özellikleri d e dikkate
Asgari
olarak
alınır.
Nitelikler:
M a d d e 119. — L o k a n t a l a r d a , t ü m h a c i m l e r f o n k s i y o n v e sını­
f ı n a u y g u n m a l z e m e k u l l a n ı l a r a k , u y u m i ç i n d e d e k o r e v e tefriş
edilecek, aydınlatılacak v e aşağıdaki özelUkleri taşıyacaktır.
.
a)
Tesis kapasitesine
b)
S o ğ u k saklama deposu v e y a dolap,
c)
İhtiyaca u y g u n pişirme donatımı,
d)
uygun, teçhizat
ve malzeme deposu,
'
Tesiste verilecek y e m e k türlerine u y g u n , yeterU
hazırlık
yerleri,
e)
f)
P e r s o n e l i ç i n , s o y u n m a y e r l e r i , el y ı k a m a l a v a b o s u v e W C ,
Servis takımları için (tabak,
çatal, b ı ç a k , k a ş ı k , bardaJ^
v b . ) y ı k a m a , k u r u t m a , istif y e r l e r i , r a f l a r
g)
Örtüler y e peçeteler için dolap,
v e dolaplar,
h)
D a ğ ı t ı m yeri v e bulaşıkhanesiyle d o ğ r u d a n bağlantılı bir
ofis v e ç a y , k a h v e p i ş i r m e yeri, ;
i)
j)
Adisyon
kasa,
S a l o n v e s e r v i s b i r i m l e r i ayı^ı k a t l a r d a i s e , s e r v i s m e r d i ­
veni.
Lokantalarda Kapasite ve A l a n Ölçüleri:
M a d d e 120. — B e l g e l i l o k a n t a l a r d a e n a z k a p a s i t e 3 0 k i ş i l i k ­
tir. K a p a s i t e , m ü ş t e r i n i n r a h a t b i r y e r l e ş i m i z a r u r e t i s a k l ı k a l m a k
ü z e r e , tesisin t o p l a m k a p a l ı a l a n m m , k i ş i b a ş ı n a e n a z 1, 2 m2 y e
b ö l ü n m e s i y o l u ile hesaplanabilir. ( B u h e s a p l a m a l a r d a a ç ı k alan
v e t e r a s l a r d i k k a t e a i m m a z ) . L o k a n t a d a m u t f a k i ç i n a y r ı l a n alan,
müşteriye h i z m e t v e r e n salontmun % 30'ndan d a h a k ü ç ü k olamaz.'
İ k i n c i Sınıf
Lokantalar:
M a d d e 121. — L o k a n t a l a r ı n g e n e l n i t e l i l d e r i y a n ı sıra, a ş a ğ ı ­
daki özellikleri de yapısında b u l u n d u r a n
a)
tesislerdir.
A y r ı s e r v i s girişi,, k e n t d ı ş ı n d a k i t e s i s l e r d e a y r ı c a s e r v i s
avlusu,
b)
Giriş holünde b a n k o l u vestiyer; telefon kabini,
c)
Et-Balık v e h a m u r işi y e m e k l e r i , s o ğ u k l a r v e t a t l ı l a r i ç i n
ayrı h a z ı r l a m a yerleri (özel v e a z çeşitli y e m e k v e r e n lo­
kantalar hariç),
d)
İdare
odası,
e)
Y e m e k l e r i sıcak s a k l a m a teçhizatı,
f)
T a b a k l a n sıcak saklama yerleri,
g)
Kadın W C lerinde makyaj yeri,
Birinci Sınıf
'
' '
Lokantalar-.
M a d d e 122. — B i r i n c i s m ı f l o k a n t a l a r , i k i n c i s ı n ı f
lokantalar
için belirtilen şartların y a n ı sıra aşağıdaki nitelikleri d e g e r ç e k ­
leştirirler:
a)
Özel y e m e k ve kokteyl verme imkânı sağlanan a y n
mahal,
b)
Bir b a r v e içki yeri, ^
:
c)
İyi düzenlenmiş bir y e m e k salonu,
>^
d)
Mutfakta
e)
Tatlı, p a s t a h a z ı r l ı k v e y a s e r v i s y e r l e r i ,
f)
g)
Müzik
fırın,
yayını,
Uluslararası standartlara u y g u n yemek, .
bir
Lüks
Lokantalar:
M a d d e 123. — L ü k s l o k a n t a l a r , 1. s ı n ı f l o k a n t a l a r i ç i n b e l i r l e ­
n e n n i t e l i k l e r e s a h i p o l m a k l a b e r a b e r , m e f r u ş a t , d e k o r a s y o n , ser­
v i s t a k ı m l a r ı ile y e m e k l e r i n k a l i t e , l e z z e t , m a l z e m e v e s u n u ş y ö n ­
lerinden üstün standart v e özellik gösterdiği işletmelerdir.
Kafeteryalar:
M a d d e 124. — K a f e t e r y a l a r , süratli, t e m i z v e kaliteli,
yeme-
i ç m e hizmetinin g a r s o n servisi o l m a d a n m ü ş t e r i y e s u n u l d u ğ u iş­
letmelerdir.
K a f e t e r y a l a r d a , b u y ö n e t m e l i ğ i n 119 v e 121. m a d d e l e r i i l e b e ­
lirlenen asgari niteliklerin yanısıra, müşterinin, y i y e c e k v e içece­
ğini temiz, sıcak v e y a s o ğ u k , olarak, servis m a l z e m e s i n i ise t e m i z
olarak alabilmesini sağlayıcı fonksiyonel, sağlıklı v e güzel g ö r ü ­
nüşlü bir tezgâh-banko
bulunur.
ONDÖRDÜNCÜ
BÖLÜM
Eğlence Yerleri
Eğlence Yerlerinin Tanımı:
M a d d e 125. — B i r asli k o n a k l a m a tesisi b ü n y e s i i ç i n d e f a a l i ­
yet
gösterip, müşterinin
öncelikle eğlence ihtiyacını
amacı yanında, içecek v e y a
karşılama
y i y e c e k v e i ç e c e k servisi de y a p a n ,
gazino, gece kulübü, diskotek v e benzeri işletmelerdir.
K o n a k l a m a Tesisleri Bünyesindeki
Eğlence Yerleri :
M a d d e 126. — E ğ l e n c e y e r i n i n b i r k o n a k l a m a tesisi i ç i n d e b u ­
lunması halinde, aşağıda behrtilen niteliklere sahip olması gerekir:
a)
telefon
b)
Salondan ayrı b i r giriş holü, b u h o l d e b a n k o l u vestiyer v e
kabini,
G i r i ş h o l ü ile b a ğ l a n t ı l ı v e s a l o n k a p a s i t e s i i l e o r a n t ı l ı ,
k a d ı n v e e r k e k l e r i ç i n g i r i ş l e r i a y n W C 1er, k a d ı n W C l e r i n
makyaj
c)
de
yeri,
İyi d e k o r e edilmiş, döşenmiş, d e k o r a s y o n a u y g u n
latılmış v e k o n a k l a m a ünitelerinin gürültü
ile r a h a t s ı z
aydın­
olmama­
ları için gerekli tedbirleri alınmış bir salonda, bar, orkerstra
ve d a n s pisti ( t e y p v e k i t a p t a n d a
yararlanılabilir).
yeri
d)
Personel için W C , l a v a b o v e s o y u n m a dolapları,
e)
Y i y e c e k içecek h a z ı r l a m a yeri,
(Genel malzeme,
içki,
meşrubat ve yiyecek depolarım, soğuk saklama depo veya dolaplarmı, içki-çerez-meze hazırlık yerlerini bulaşık y ı k a m a
mahalli­
ni, ç a y - k a h v e p i ş i r m e y e r i n i , a d i s y o n - k a s a y ı k a p s a r ) .
Bu mahallerde y e m e k servisinin yapılması halinde, b u yönet­
m e l i ğ i n 122 n c i m a d d e s i h ü k ü m l e r i n e v e i ş l e t m e n i n h i z m e t stan­
dardının
gereklerine u y g u n
tesisinin lokantasının,
bir mutfak
düzenlenir.
Konaklama
e ğ l e n c e y e r i ile f o n k s i y o n e l b a ğ l a n t ı s ı n ı n
bulunması halinde lokanta mutfak, eğlence yerine de hizmet ve­
r e c e k şekilde teçhiz edilir v e düzenlenir. B u halde eğlence y e r i için
ayrı bir mutfak yerine, içki v e y i y e c e ğ i n servise hazırlanabilme­
si i ç i n y e t e r l i b i r y e r a r a n ı r .
Müstakil Eğlence Yerleıi :
M a d d e 127. — U l u s l a r a r a s ı t u r i z m t a l e b i n e c e v a p v e r e b i l e c e k
k o n u m , f i z i k y a p ı , d e k o r a s y o n , teftiş v e e ğ l e n c e p r o g r a m ı , g e r ­
ç e k l e ş t i r e n e ğ l e n c e y e r l e r i , b i r k o n a k l a m a tesisi b ü n y e s i n d e b u lunmasalar dahi müstakilen işletilebiür v e b u yönetmelik u y a r m ­
ca işletme belgesi talebinde
Asgari
bulunabilirler.
Nitelikler:
M a d d e 128. — M ü s t a k i l e ğ l e n c e y e r l e r i n i n b e l g e l e n d i r i l m e s i n de aşağıdaki koşullar aranır:
a)
Eğlence programının, eğlence turizminin oluşmasına, ge­
l i ş m e s i n e k a t k ı s a ğ l a m a s ı , k ü l t ü r e l v e m i l l i d e ğ e r l e r i m i z i n tanı­
tılmasına y a r d ı m c ı olması v e turistin e ğ l e n c e y e iştirakine i m k â n
v e r e c e k şekilde düzenlenmesi,
b)
İşletme faaliyetleri n e d e n i y l e b i r ö n c e k i t a k v i m yılı ve
b e l g e l e n d i r m e y i t a k i p e d e c e k y ı l l a r d a e n a z 100.000 $ ( y ü z b i n )
A m e r i k a n doları v e y a karşılığı d ö v i z i n sağlandığının tevsiki,
c)
telefon
Salondan ayrı giriş holü, b u h o l d e b a n k o l u vestiyer ve
kabini,
d)
G i r i ş h o l ü ile b a ğ l a n t ı l ı v e s a l o n k a p a s i t e s i ile o r a n t ı l ı ,
k a d ı n v e erkekler için girişleri ayrı W C l e r , erkek W C lerinde
pisuvar, kadın W C ' l e r i n d e m a k y a j yeri,
e)
İ y i tefriş e d i l m i ş , d o n a t ı l m ı ş , a y d ı n l a t ı l m ı ş
h a v a l a n d ı r m . a tesisatı o l a n s a l o n ,
f)
ve
mekanik
D a n s pisti, o r k e s t r a y e r i , s a n a t k â r l a r i ç i n h a z ı r l ı k
oda­
ları, o r k e s t r a ü y e l e r i v e s a n a t k â r l a r i ç i n d u ş , W C v e l a v a b o l a r ,
(Kadın ve erkekler için ayrı ayrı),
g)
Canlı p r o g r a m yapılması halinde, Sanatçıların
salona gi­
riş v e ç ı k ı ş l a r ı i ç i n a y r ı b i r k a p ı ,
h)
vis
M ü d ü r v e m u h a s e b e odası,
i)
M ü ş t e r i g i r i ş i n d e n a y r ı b i r s e r v i s girişi,
j)
Mutfak v e y a içki ve m e z e hazırlama, muhafaza
v e ser­
yerleri,
k)
Dağıtım bankosu,
yemek
çıkış kontrol
ofisi,
çay-kahve
pişirme yeri v e adisyon kasa,
D
Yemek
s e r v i s i n i n y a p ı l m a s ı haJinde,
b u y ö n e t m e l i ğ i n 10
n c u maddesi hükümlerine v e işletmenin hizmet standardının ge­
reklerine u y g u n bir mutfak
düzenlenir.
ONBEŞÎNCİ B Ö L Ü M
Yan Hizmet Tesisleri
Yan Hizmet Tesislerinin Tanımı:
Madde
nin
129.
— Yan h i z m e t l e r
ü n i t e l e r i , d i ğ e r b i r t u r i z m tesisi­
bünyesi içinde veya bağımsız olarak spor ve boş
değerlendirme
hizmetleri
sunan
turizm
yatırımları
zamanları
veya
işlet­
meleridir.
Havuzlar:
M a d d e 130. — Y a n h i z m e t üniteleri,
diğer bir turizm
tesisi­
n i n b ü n y e s i i ç i n d e resinin d ü z e n l e n m e s i n d e , b u y ö n e t m e l i k ile ön­
görülen- niteliklerin
yanısıra,
işletme özellikleri dikkate
talep gerekleri
ikhm koşuUan
ve
alınır.
Havuzların Yatınm Nitelikleri:
M a d d e 131. — B e l g e l i h a v u z l a r ile, b e l g e l i b i r t u r i z m
mesinin bünyesi içinde bulunan
şu nitelikleri
a)
turizm
amaçlı havuzlar
işlet­
en
az
taşırlar:
Büfe,
b)
Yeterli sayıda s o y u n m a kabini v e dolap,
c)
K a d ı n v e e r k e k i ç i n y e t e r l i s a y ı d a a y r ı d u ş l a r v e W C 1er,
d)
H a v u z g i r i ş y e r l e r i n d e 10-15 c m . d e r i n h ğ i n d e a y a k y ı k a m a
havuzcukları,
e)
H a v u z u n t ü m ç e v r e s i n d e , e n a z 15 c m . g e n i ş l i ğ i n d e v e 7
cm. derinliğinde, taşıma oluğu,
f)
Havuzun
zemin k o d ı m d a , ani
azalmalarla
g)
sağlanan
değişik
düşmelerle
değil,
tedrici
derinlikler,
Havuzun zemin ve duvarlarında,
su b e r r a k l ı ğ ı n
arttırıcı,
güzel g ö r ü n ü m sağlayıcı ve k o l a y temizlenebilir m a l z e m e
ile
h)
yapılmış kaplama,
Havuzun suyunun
yon
i)
j)
k)
ve klorlama
devamlı temizliğini sağlayan
filitras-
tesisi,
H a v u z çevresi v e güneşleme alanlarında k a y m a y ı
yici
zemin kaplaması v e düzenlenmesi,
İlk
yardım
önle­
reviri,
H a v u z suyunun kanalizasyon sistemine v e y a güvenli fos e p t i ğ e b o ş a l m a s ı n ı s a ğ l a y ı c ı tesisat,
1)
H a v u z içinde v e çevresinde, yapısal k ö ş e l e r ovalleştirilir.
Havuzlarm İşletme Nitelikleri:
M a d d e 132. — H a v u z l a r ı n
a)
işletilmelerinde:
H a v u z suyımun devamlı temizliğini sağlayıcı m e k a n i k ve
kimyasal tedbirlerin
uygulanmasında
b)
H a v u z suları i k i g ü n d e b i r d e ğ i ş t i r i l i r .
c)
H a v u z giriş y e r l e r i n d e b u l u n a n
titizlik
ayak yıkama
gösterilir,
havuzcuk-
l a r m m temiz v e a m a c a u y g u n hizmet görmesini sağlayıcı
tedbirler
d)
alınır,
H a v u z d a düzeni v e c a n güvenliğini sağlayıcı bir görevli
bulundurulur.
Açık
Havuzlar :
Madde 133. — Açık
ve
y ü z m e h a v u z l a r ı n d a b u y ö n e t m e l i ğ i n 131
132 n c i m a d d e l e r i i l e b e l i r l e n e n n i t e l i k l e r i n y a n ı
a)
Güneşleme için yeterli alan v e yeterh
sıra:
gereçler ve
dü­
zenlemeler,
b)
K ü ç ü k ç o c u k l a r için a y n bir o y u n havuzu, gerçekleştirilir.
ONALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler
Yangına
Karşı
Önlemler:
M a d d e 134. — T u r i z m tesisleri, y a n g ı n a k a r ş ı h e r t ü r l ü e t k i n
ö n l e m l e r i alırlar. B u ö n l e m l e r k a p s a m ı n d a y a n g ı n d a n e n a z
kilenen boya, halı v e mefruşatın
et­
kullanılmasına, yangın söndür­
m e cihazlarının belli d ö n e m d e kontrol edilerek kontrol fişlerine
i ş l e n m e s i n e , tesiste L P G k u l l a n ı l m a s ı h a l i n d e t ü p l e r i n
muhafazası
masına
için gereken
yerleştirme
ve
emniyetle
düzenlemelerin
yapıl­
ö z e n gösterilir.
İ ş l e t m e p e r s o n e l i n i n , y a n g ı n v e d i ğ e r afet h a l l e r i n d e y a p m a ­
ları g e r e k e c e k k u r t a r m a v e tahliye çalışmaları mahalli itfaiyenin
i ş b i r l i ğ i ile p l a n l a n a r a k e ğ i t i m l e r i y a p ı l ı r v e b e l l i d ö n e m l e r d e d e ­
n e m e u y g u l a m a l a r ı yapılır.
Bilgi İsteme :
M a d d e 135. — Y a t ı r ı m v e y a i ş l e t m e n i n ö z e l h k a r z e t m e s i , il­
gili m e v z u a t t a değişiklik m e y d a n a g e l m e s i v e y a 7 n c i m a d d e u y ­
gulamalarında gerek görülebilecek ilâve bilgi ve belgeler Bakan­
lıkça belirlenerek duyurulur.
İşletmenin Birbiri, Müşterileri v e B a k a n l ı k l a İlişkileri :
M a d d e 136. — T u r i z m İ ş l e t m e l e r i K a n u n u n
nin c. 1 fıkrası u y a r ı n c a hazırlanan,
37 n c i m a d d e s i ­
«Belge Sahiplerinin
Bakan­
lıkla, b i r b i r l e r i v e m ü ş t e r i l e r i ile ilişkileri h a k k ı n d a k i y ö n e t m e l i k »
hükümlerine
uyarlar.
T u r i z m İşletmelerinin D e n e t i m i :
M a d d e 137. — B e l g e l i t u r i z m y a t ı r ı m v e i ş l e t m e l e r i n i t e m i z l i k ,
intizam, servis, fiyat, idare, işletme, p e r s o n e l nitelikleri v e d i ğ e r
belgeye
esas
münhasıran
vasıf
ve faaliyetlerinden
ötürü
denetleme
yetkisi
B a k a n l ı ğ a aittir. B a k a n l ı k d e n e t i m i n i n u s u l v e e s a s ­
ları, k a n u n i m 37 n c i m a d d e s i n i n ( A ) f ı k r a s ı n ı n (3) n c ü b e n d i u y a ­
r ı n c a d ü z e n l e n e n y ö n e t m e l i k hükümleri ile belirlenir.
Sağlıkla
ilgili denetim, yetkili k a m u
kuruluşlarının
görevli
hekimleri tarafından yapılır.
G e ç i c i M a d d e 1. - B u y ö n e t m e l i ğ m y a y ı m t a r i h i n d e n ö n c e .
a)
Bakanlıktan
« T u r i z m m ü e s s e s e l e r i n e ait i ş l e t m e b e l g e s i »
almış olan turizm işletmelerine sınıflandırma işlemleri v e işletme
b e l g e s i verilmesine, ilişkin işlemler t a m a m l a n m c a y a kadar, kaza­
n ı l m ı ş b i r h a k y a r a t m a m a k v e g e ç i c i o l m a k k o ş u l u ile, b u y ö n e t ­
m e l i k ile b e l i r l e n e n e m s a l s ı m f k u l l a n m a
izni verilebilir.
B u u y g u l a m a d a otellerde, lüks otel belgesi sahipleri b e ş yıl­
d ı z h , b i r i n c i sınıf b e l g e s a h i p l e r i d ö r t y ı l d ı z h , i k i n c i sınıf b e l g e
s a h i p l e r i ü ç yıldızlı, ü ç ü n c ü s m ı f b e l g e l i l e r , 2 y ı l d ı z l ı , d ö r d ü n c ü
sınıf olanlar tek yıldızlı sayılabihr. K a n u n u n g e ç i c i 1 n c i mad­
desi h ü k m ü u y g u l a n ı n c a y a k a d a r lokantalar halen sahip olduk­
l a r ı 1 n c i v e 2 n c i sınıfı m u h a f a z a e d e r l e r . B u y ö n e t m e l i ğ i n 123
n c ü m a d d e s i u y a r m c a lüks lokanta belgesi a l m a k isteyen, halen
belgeli işletmelerin b u talepleri yönetmelik h ü k ü m l e r i u y a r ı n c a
değerlendirilir.
b)
Bakanlıktan
« T u r i z m m ü e s s e s e l e r i n e ait k u r u l u ş b e l g e s i »
a l m ı ş o l a n l a r ı n b u y ö n e t m e l i k u y a r ı n c a a l a c a ğ ı sınıf, g e ç i c i d e n e ­
m e işletmesi izin talebinin değerlendirilmesi sırasında
belirlenir.
G e ç i c i M a d d e 2 — Y ö n e t m e l i ğ i n y a y ı m ı tarihinden ö n c e bel­
g e almış olan turizm yatırım ve işletmelerinin b e l g e a l m a y a esas
fiziksel niteliklerinin değiştirilmesi z o r u n l u değildir.
Geçici M a d d e 3 — Y ö n e t m e h ğ i n yayımı tarihinden önce M o ­
tel b e l g e s i a l m ı ş o l a n T u r i z m İ ş l e t m e l e r i n d e n y e r l e ş i m m e r k e z ­
l e r i i ç i n d e b u l u n a n l a r i l e tatil i h t i y a c ı n ı k a r ş ı l a y a n l a r ı n belgele-^
r i s ı n ı f l a r ı n a u y g u n o t e l t u r i z m i ş l e t m e s i b e l g e s i i l e değiştirilen
bilir.
Geçici Madde 4 — Bu yönetmeliğin yayımından önce belge­
l e n d i r i l m i ş m ü s t a k i l e ğ l e n c e y e r l e r i n d e n , y ö n e t m e l i ğ i n 127-128 n c i
m a d d e l e r i h ü k ü m l e r i n e u y g u n o l a r a k , y ö n e t m e l i ğ i n y ü r ü r l ü k ta­
r i h i n d e n i t i b a r e n 45 g ü n i ç i n d e i n c e l e n e r e k k a n u n u n g e ç i c i 1 n c i
m a d d e s i uyarınca yeniden belgelendirilirler. U y u m sağlamayan­
l a r ı n b e l g e l e r i i p t a l edilir.
M a d d e 138. — 27.12.1979 g ü n l ü r e s m i g a z e t e ' d e y a y ı m l a n a n
7/18695 sayılı k a r a r n a m e i l e y ü r ü r l ü ğ e k o n u l a n « T u r i z m M ü e s ­
seseleri v e Nitelikleri Y ö n e t m e l i ğ i » yürürlükten
kaldırılmıştır.
M a d d e 139. — B u y ö n e t m e l i k y a y ı m ı t a r i h i n d e y ü r ü r l ü ğ e
gi­
rer.
M a d d e 140. — B u y ö n e t m e l i k h ü k ü m l e r i n i K ü l t ü r v e T u r i z m
Bakanı yürütür.
T U R İ Z M BÖLGELERİ, T U R İ Z M A L A N L A R I V E T U R İ Z M
MERKEZLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN
ÇALIŞMA
GRUPLARININ OLUŞTURULMASIGÖREV V E
Y E T K İ L E R İ İLE Ç A L I Ş M A Ş E K L İ N E İ L İ Ş K İ N
YÖNETMELİK
BİRİNCİ
Genel
KISIM
Hükümler
R e s m î G a z e t e : 27 T e m m u z 1983 - S a y i : 18117
Amaç :
M a d d e 1. — B u y ö n e t m e l i ğ i n a m a c ı , 2634 s a y ı l ı T u r i z m i Teş­
vik Kanunu'nun
3 n c ü maddesinde tanımlanan Turizm Bölgeleri,
T u r i z m Alanları ve Turizm Merkezlerinin belirlenmesinde
alacak çalışma gruplarının
oluşturulması,
ç a l ı ş m a şekline ilişkin esasları
görev
g ö r e v v e yetkileri
ile
düzenlemektir.
Kapsam:
M a d d e 2. — B u y ö n e t m e l i k , T u r i z m B ö l g e l e r i , T u r i z m A l a n ­
l a r ı v e T u r i z m M e r k e z l e r i n i n tespiti v e
hükümleri
Yasal
ilan
edilmesine
ilişkin
kapsar.
Dayanak:
M a d d e 3. — B u y ö n e t m e l i k 2634 s a y ı l ı T u r i z m i T e ş v i k K a n u ­
n u ' n u n 37 n c i m a d d e s i n i n A f ı k r a s ı n ı n
1 nci bendine
dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar:
M a d d e 4. — B u y ö n e [-melikte y e r a l a n :
a)
T u r i z m B ö l g e s i : Sınırları Kültür v e T u r i z m
Bakanlığı'­
n m önerisi v e Bakanlar K u r u l u K a r a n ile tespit edilen bölgeleri,
b)
Turizm A l a n ı :
T u r i z m Bölgeleri i ç i n d e ö n c e l i k l e gelişti­
rilmesi öngörülen, mevkii v e sınırlan Kültür
ve Turizm
Bakan­
l ı ğ ı ' n m ö n e r i s i v e B a k a n l a r K u r u l u K a r a r ı ile t e s p i t v e i l a n e d i l e n
doğal
c)
v e y a sosyo-kültürel
Turizm Merkezi:
değerlerin yoğunlaştığı
alanları,
Turizm Bölgeleri içinde v e y a
dışında
yeri, m e v k i i v e sınırları Kültür v e T u r i z m B a k a n l ı ğ ı ' n m
önerisi
ve Bakanlar
K u r u l u K a r a r ı ile t e s p i t v e i l a n e d i l e n , t u r i z m y ö ­
n ü n d e n ö n e m taşıyan yerleri v e y a bölümlerini,
d)
K a n u n : 12.3.1982 g ü n v e 2634 s a y ı l ı T u r i z m i T e ş v i k K a n u ­
nunu,
e)
Bakanlık :
Kültür v e Turizm Bakanlığı'ni; ifade eder.
ÎKÎNCİ KISIM
Çalışma Gruplarının Oluşumu Görev ve Yetkileri
Bakanlık İçi K o m i s y o n :
M a d d e 5. — K a n u n u n
4 n c ü maddesi uyarınca, ülkenin do­
ğ a l , tarihi, a r k e o l o j i k v e s o s y o - k ü l t ü r e l t u r i z m d e ğ e r l e r i , k ı ş , a v
v e s u s p o r l a r ı v e s a ğ h k t u r i z m i ile m e v c u t d i ğ e r t u r i z m
potansi­
yelini dikkate alarak, ö n g ö r ü l e n turizm bölgeleri, t u r i z m
alanla­
rı v e t u r i z m m e r k e z l e r i n i n m e v k i i v e s ı n ı r l a r ı n ı b e l i r l e m e k a m a ­
c ı y l a Bakanlık içinde bir k o m i s y o n oluşturulur.
B a k a n l ı k İçi K o m i s y o n u n O l u ş u m u :
M a d d e 6. — B a k a n l ı k i ç i k o m i s y o n . B a k a n l ı ğ ı n P l a n l a m a
ve
Y a t ı r ı m l a r Dairesi Başkanının K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü n d e T u r i z m Genel
M ü d ü r l ü ğ ü , Eski E s e r l e r v e M ü z e l e r G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü ' n ü n
v e yetkili temsilcilerinin katılımıyla
terya
hizmetleri Planlama
oluşur. K o m i s y o n u n
ve Yatırımlar
Dairesi
ilgih
sekra-
Başkanlığı'nca
yürütülür.
B a k a n l ı k İçi K o m i s y o n u n G ö r e v i :
M a d d e 7. — B a k a n l ı k i ç i k o m i s y o n , i l a n e d i l m e s i
öngürülen
turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezlerinin mevkii
v e s ı n ı r l a r ı n ı İ m a r v e İ s k â n B a k a n h ğ ı i l e ilişki i ç i n d e b e l i r l e r l e r ,
a n ı l a n Bakanlığın g ö r ü ş ü ile birlikte Bakanlık M a k a m m m o n a y ı n ı
alarak kesinleşecek Bakanlık önerisini Bakanlıklararası
na
komisyo­
götürür.
Bakanlıklararası K o m i s y o n u n O l u ş u m u :
M a d d e 8. — B a k a n l ı k ç a b e l i r l e n i p s u n u l a n
turizm
alanları
ve
t m l z m merkezleri
turizm bölgeleri,
önerilerini
incelemek
ve
g ö r ü ş m e k üzere B a k a n h ğ m Planlama v e Yatırımlar Dairesi Baş­
kanının koordinatörlüğünde Genelkurmay
Başkanlığı, Başbakan­
lık D e v l e t P l a n l a m a Teşkilâtı Müsteşarlığı v e Ç e v r e
Müsteşarhğı
ile Milli S a v u n m a Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, M a l i y e Bakanlığı,
Bayındırlık Bakanlığı, G ü m r ü k ve Tekel Bakanlığı, Ulaştırma Ba­
kanlığı, Sanayi v e Teknoloji Bakanlığı, T a r ı m v e O r m a n Bakanlı­
ğı, Enerji v e Tabii K a y n a k l a r Bakanlığı, İ m a r v e İskân Bakanlığı,
Köyişleri v e K o o p e r a t i f l e r B a k a n l ı ğ ı ' n m ilgili v e yetkili temsilci­
lerinin katılmasıyla bir k o m i s y o n oluşur.
Bakanlıklararası
Komisyonun Çalışma
Esasları:
M a d d e 9. — B a k a n l ı k ç a , i l a n e d i l m e s i ö n g ö r ü l e n t u r i z m b ö l ­
geleri, turizın
a l a n l a r ı v e t u r i z m m e r k e z l e r i n i n m e v k i i ve. sınır­
larını gösteren haritalar v e bunlara ilişkin a ç ı k l a m a
içeren bilgi v e belgeler Bakanlıklararası
tarihinden
bir ay önce
raporlarım
K o m i s y o n u n toplantı
komisyon üyesi bakanlıklara
iletilir
ve
M a d d e 10. — K o m i s y o n 9 n c u m a d d e d e b e l i r t i l e n t o p l a n t ı
ta­
k o m i s y o n u n y a p a c a ğ ı t o p l a n t m m tarihi bildirilir.
B akanlıklararası K o m i s y o n u n Görevi :
rihinde toplanır v e bakanlıkça önerilen turizm bölgeleri, turizm
alanları ve turizm merkezlerinin mevkii v e smırlarını inceler, g ö rüşünii bir tutanakla belirler.
K o m i s y o n , ö n e r i n i n B a k a n l a r K u r u l u n c a k a b u l ü h a l i n d e ilgili
kuruluşlarca
yapılması gereken
çalışmalarla
alınması
gereken
tedbirleri de belirler.
Yeniden Toplanma:
M a d d e 13. — B a k a n l ı k l a r a r a s ı
üzerinde yeni çalışma ve
K o m i s y o n u n ilk
toplantısında
incelemeler yapılmasını
gerektirecek
nedenlerin belirmesi v e y a görüş ayrılıklarının olması h a h n d e
toplantıyı takip eden en g e ç bir aylık süre içinde yeni bir
lantı
bu
top­
düzenlenir.
Kuruluşlar, b u süre içinde k o n u y u y e n i d e n inceler ve kuruluş­
ların
kesin görüşlerini belirleyerek
Bakanlıklararası
ikinci toplantıya
getirirler.
komisyonda oluşan görüşler bir tutanakla be­
lirlenir.
Önerinin Bakanlar Kurulu'na
M a d d e 12. — B a k a n l ı k l a r a r a s ı
Sunulması:
komisyonda behrlenen görüş­
lerle birlikte m e v k i i v e sınırları halihazır, haritalar ü z e r i n d e b e ­
l i r l e n e n v e ö z e l l i k l e r i b i r r a p o r l a a ç ı k l a n a n t u r i z m b ö l g e l e r i , tu­
r i z m alanları v e turizm merkezleri Bakanlıkça Bakanlar
lu'nun onayına
sunulur.
Kuru-
Bakanlar Kurulu K a r a r m m İlanı:
M a d d e 13. — B a k a n l a r K u r u l u K a r a r ı y l a t e s b i t e d i l e n t u r i z m
bölgeleri, turizm alanlan v e turizm merkezleri Resmî Gazete'de
ilan olunur.
ÜÇÜNCÜ
Son
KISIM
Hükümler
Yürürlük :
M a d d e 14. — B u y ö n e t m e l i k ,
girer.
yayımı
tarihinde
yürürlüğe
Yürütme :
M a d d e 15. — B u y ö n e t m e l i k h ü k ü m l e r i n i
yürütür.
Bakanlar
Kurulu
Y A T T U R İ Z M İ N İ N GELİŞTİRİLMESİ H A K K I N D A Y Ö N E T M E L İ K
BİRİNCİ
Başlangıç
BÖLÜM
Hükümleri
R e s m î G a z e t e : 4.8.1983 - S a y i : 18125
Amaç :
M a d d e 1. — B u y ö n e t m e l i ğ i n a m a c ı Y a t T u r i z m i , Y a t L i m a ­
nı şletmecihği v e Y a t İşletmeciliğinin yönlendirilmesi v e geliş­
tirilmesi için gerekli d ü z e n l e m e l e r i n yapılması ile işletmecilerin,
k a m u görevlilerinin ve y a t ç ı l a n n u y a c a k l a n kuralların belir­
lenmesidir.
Kapsam:
M a d d e 2. — B u y ö n e t m e l i k , y a t l i m a n l a r ı y a t ı r ı m v e işlet­
meciliği, y a t işletmeciliği, y a b a n c ı y a t l a n n k a r a s u l a n m ı z d a k i se­
y i r e s a s l a n i l e T ü r k i y e ' d e k a l ı ş süreleri, k a b o t a j h a k l a r ı v e y a t
turizminin gehştirilmesi a m a c ı y l a alınacak diğer tedbirlere d a i r
h ü k ü m l e r i kapsar.
Yasal
Dayanak:
M a d d e 3. — B u y ö n e t m e l i k 2634 s a y ı l ı T u r i z m i T e ş v i k K a n u ­
n u ' n u n 37 n c i m a d d e s i n i n A f ı k r a s ı n ı n 4 n u m a r a l ı b e n d i u y a r m ­
c a düzenlenmiştir.
Tanımlar:
M a d d e 4. — B u y ö n e t m e l i k t e y e r a l a n :
a)
«Bakanlık» deyimi, Kültür v e T u r i z m Bakanlığı'nı,
b)
« K a n u n » d e y i m i , 2634 s a y ı l ı T u r i z m i T e ş v i k K a n u n u ' n u ,
c)
«Yat» deyimi, ölçü belgesinde
şahadetnamesi)
nin
(Tonalite belgesi-Mesaha
yat şeklinde tescil edilen gemilerle, ö l ç ü belgesi­
bulunmaması
halinde
gezi ve
spor amacıyla yararlanılan,
ancak y ü k v e y a y o l c u gemisi niteliğinde o l m a y a n tekmil deniz
araçlarım,
d)
«Yatçılık
Bölgesi»
için, ü l k e n i n b u a ç ı d a n
deyimi, yat
taşıdığı turizm
n a r a k K a n u n u n 28 n c i m a d d e s i n i n
turizminin
geliştirilmesi
potansiyeli dikkate
alı­
( d ) f ı k r a s ı u y a r ı n c a tespit v e
ilân bölgeleri,
e)
«Yat Limanı» deyimi, A n a Y a t Limanı, Tali Y a t Limanı v e
Y a t Y a n a ş m a Y e r l e r i ile Ç e k e k Y e r l e r i o l a r a k b e l i r l e n e n m a h a l ­
leri,
f)
« Y a t K a y ı t B e l g e s i » d e y i m i , T ü r k B a y r a k l ı y a t l a r ile, y a ­
bancı limanlardan gelen v e y a Türkiye'de kışlayan yabancı bayrak­
lı y a t l a r ı n v a r d ı k l a r ı
ilk T ü r k L i m a n ı n d a v e y a k ı ş l a m a k
üzere
kaldıkları son b a ğ l a m a yerinde yapacakları b e y a n ve işlemlerin
y e r aldığı, T ü r k
ifade
Limanları Y a t Kayıt Belgesini (Transit)
(Log)
eder.
İKİNCİ
BÖLÜM
Y a t L i m a n l a n Y a t m m v e İşletmeciliği
Belgelendirme :
M a d d e 5. — G e r ç e k v e t ü z e l k i ş i l e r b u b ö l ü m d e b e l i r l e n e n
vasıfları taşımak v e Bakanlıktan T u r i z m Yatırımı Belgesi a l m a k
ş a r t ı i l e . Y a t L i m a n ı alt v e / v e y a ü s t y a p ı y a t ı r ı m ı y a p a b i l i r l e r .
Özel veya k a m u kesimi tarafından
yaptırılan
yat
limanları
B a k a n l ı k ç a verilen T u r i z m İşletmesi Belgesi h a i z g e r ç e k v e tüzel;
k i ş i l e r t a r a f ı n d a n işletilebilir.
Fiziksel Nitelikler:
M a d d e 6. — Y a t L i m a n ı y a p ı l m a s ı a m a c ı y l a s e ç i l e c e k
luş yerlerinin;
/
kuru­
:
,
s
a)
H a k i m dalgalara açık olmaması,
b)
L i m a n içine yönelik y o ğ u n kanalizasyon v e su akıntıları
ile ç a m u r birikintisi olmaması,
c)
Y a k ı n y e r l e ş m e m e r k e z i , ile k a r a y o l u b a ğ l a n t ı s ı
ması,
d)
E l e k t r i k , tatlı s u v e h a b e r l e ş m e i m k â n l a r ı n ı n
e)
Denizdeki alanı kadar, k a r a alanının
bulun­
bulunması,
temini,
f)
Limanın su alanı içinde v e h m a n yaklaşmasında,
sığık, t o p u k v b . engellerin b u l u n m a m a s ı ,
şartlarının mevcudiyeti v e y a gerçekleşme imkânı aranır.
Altyapı
batık„
Nitelikleri:
M a d d e 7. — Y a t L i m a n l a n a l t y a p ı y a t ı r ı m l a n
ğ ı d a k i niteliklere sahip olmalıdır.
açısından
aşa­
a)
K o n m m u ş s u a l a n ı n ı n t a m a m ı n d a e n a z 2,5 m . d e r i n l i k ,
b)
Y a t limanı içinde soluğanları (Deniz çalkantısı)
d ü z e y d e tutacak rıhtım v e iskeleler,
c)
Yat limanına
nerler,
d)
denizden
emniyetli
girişi
en
sağlayacak
az
fe­
Yatların düzenli v e emniyetli b i r şekilde y a n a ş a b i l e c e ğ i
v e bağlanabileceği nitelikte r ı h t ı m v e iskeleler,
e)
R ı h t ı m v e iskelelerde b a ğ l a m a y a elverişli m a p a v e
leler,
f)
R ı h t ı m v e iskelelerin yeterli d e r e c e d e aydınlatılması,
g)
Yatlara
tesisat.
Üstyapı
tazyikli
su
v e elektrik
bağlantısı
ane
yapılabilecek^
Nitelikleri:
M a d d e 8. — Y a t l i m a n l a r ı n d a b u l u n m a s ı g e r e k l i a s g a r i üst­
y a p ı tesisleri ile sağlanması z o r u n l u h i z m e t l e r a ş a ğ ı d a behrtilnıiştir:
a)
R ı h t ı m v e i s k e l e l e r d e y a t l a r a e l e k t r i k v e tatlı s u bağlan-tısı s a ğ l a y a n k u t u l a r ,
b)
Y a t limanı idare binası v e yabancı yatların T ü r k i y e ' y e
giriş v e çikış yaptığı yat l i m a n l a n n d a b u yönetmeliğiüj
36 n c ı m a d d e s i n i n 2 n c i f ı k r a s ı n d a b e l i r l e n e n h i z m e t l e r
i ç i n gerekli kapalı alan,
c)
K a d m v e erkek yatçılara ayrı duş v e alafranga W C g r u p ­
lar
l a n ( A n a Y a t L i m a n l a n n d a B a ğ l a m a k a p a s i t e s i n i n e n a-z
y ü z d e lO'u k a d a r ) ,
d)
Ç ö p l e r i n l i m a n d ı ş m a , a t ı l m a s ı ile, k a t ı v e s ı v ı atıklar­
d a n ç e v r e n i n etkilenmemesini s a ğ l a y a c a k tasfiye
tedbir
leri,
e)
Acil
ihtiyacı
sağlamaya
yeteili jeneratör
ile
yedek
su
f)
Kullanılmış y a ğ t o p l a m a yeri,
g)
Kadın ve erkek görevliler için ayrı s o y u n m a yerleri, duş,
deposu,
W C v e ortak o t u r m a v e dinlenme yerleri,
h)
Yat limanında emniyeti sağlamak, kılavuzluk hizmetleri
vermek, p a l a m a r b o t u olarak kullanılmak v e yat limanı­
nın d e n i z ile t ü m
d i ğ e r ilişkilerini
sağlayacak
motorlu
bir tekne,
i)
îlk y a r d ı m
j)
Yangın söndürme
imkânı,
Yat L i m a n l a r ı n ı n
sistemi.
Sınıflandırılması:
M a d d e 9. — Y a t l i m a n l a n , b u y ö n e t m e l i ğ i n 7 v e 8 n c i m a d ­
d e l e r i n d e b e l i r l e n e n alt v e ü s t y a p ı n i t e l i k l e r i n e v e b u n l a r a
olarak
sağladıkları imkânlara
ilâve
g ö r e sınıflandırılır v e belgelendi-
rihr.
D e n i z üzerinde y a p ı l a ş m a z o n m l u ğ u o l m a y a n v e y a t l a r a kış­
lama, karada muhafaza, b a k ı m ve küçük o n a n m
y ü k o n a r ı m tesisleri h a r i ç )
hizmetlerini
(tersane v e bü­
v e r e b i l e c e k niteliklerle,
B a k a n l ı k ç a b e l i r l e n e c e k tesis v e t e ç h i z a t a s a h i p o l a n ç e k e k y e r ­
leri 7 v e 8 nci m a d d e şartları aranmaksızın belgelendirilir. Ç e k e k
y e r l e r i n d e g i r i ş v e ç ı k ı ş k o n t r o l ü ile t e k n e l e r i n e m n i y e t i n i n s a ğ ­
lanması, k a r a d a v e denizde ç e v r e kirliliğini önleyici
tedbirlerin
alınmış olması gerekir.
Yat
Yanaşma Yerleri :
M a d d e 10. — K ü ç ü k ç a p t a ,
,
kısa
süreli y a n a ş m a l a r a
imkân
t a n ı y a n yat limanları olup bunların 7 v e 8 n c i m a d d e l e r d e belir­
lenen asgari nitelikleri taşımaları yeterlidir. B u işletmelerde ba­
k ı m , o n a r ı m , i k m a l v e k ı ş l a m a tesisleri i l e j e n e r a t ö r
nıası
bulundurul-
ihtiyaridir.
T a l i Yat
Limanları:
M a d d e 11. — T a l i y a t l i m a n l a n , t a b i i
veya yapılmış
kapah
bir s u alanına sahip olan, d a h a u z u n süreli kalış v e o n a r ı m i m ­
k â n l a r ı y a n m d a aşağıdaki özelliklere sahip y a t limanlarıdır.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)
o)
p)
r)
A k a r y a k ı t satışı,
5 tona kadar tekneleri denizden k a r a y a v e k a r a d a n de­
nize çekebilecek nitelikte meyilli çekerek v e y a vinç,
M e t e o r o l o j i v e d e n i z l e ilgili b i l g i i m k â n ı ,
Çamaşır y ı k a m a v e y a yıkatma imkânı,
Y a n g ı n i k a z sistemi,
Yatçıların dinlenmelerini v e birarada b u l u n m a l a r ı n ı sağ­
layacak sosyal bir mahal,
G ü n ı r ü k l ü v e g ü m r ü k s ü z satış y e r l e r i ,
T e l e f o n v e i m k â n l a r ı ö l ç ü s ü n d e teleks,
Denizde seyreden yatlarla bağlantıyı sağlayacak mevzu­
a t a u y g u n telsiz sistemi,
Gümrüklü veya gümrüksüz eşya emanet deposu,
T e k n i k servis,
Y a t limanı ihtiyacı için kapalı depo,
Y a b a n c ı dil bilen e n a z 1 personel,
Otopark,
Y a k ı n ç e v r e d e o l m a m a s ı h a l i n d e y i y e c e k - i ç e c e k ünitesi,
K a r a d a p a r k h i z m e t i n i n v e r i l m e s i h a l i n d e , a n a y a t lin ı a n ı n ı n b u h i z m e t e i l i ş k i n şartları,
E m m i y e t l i b a ğ l a m a sistemi.
Ana ve Limanı:
M a d d e 12. — A n a y a t l i m a n l a r ı , d a l g a e t k i s i n d e n u z a k k a p a l ı
bir alanı k a p s a y a n b ü y ü k çapta, kışlama v e b a k ı m - o n a n m im­
k â n l a r ı y a n ı n d a tali y a t l i m a n ı ş a r t l a r ı n a i l â v e o l a r a k a ş a ğ ı d a k i
özelhkleri taşıyan yat limanlarıdır.
a)
b)
A k a r y a k ı t i k m a l iskelesi,
H a v a ve deniz d u r u m u
bilecek
ile i l g i l i s ü r e k l i
bilgi
sağlaya
cihazlar,
c)
İ m k â n l a r ö l ç ü s ü n d e t e l e k s v e y a teleks h i z m e t i ,
d)
Acil yardım merkezi,
e)
Limanın kapasitesi v e b a ğ l a n a c a k y a t l a n n nitelikleri v e
u y u m l u k a r a y a ç e k m e v e d e n i z e i n d i r m e tesisat v e t e ç h i z a t ı (5
t o n a k a d a r olan tekneler i ç i n meyilli ç e k e k v e y a v i n ç ile d a h a
8.ğır t e k n e l e r i ç i n a y r ı c a ö z e l tesisat v e t e ç h i z a t ) ,
f)
Yatların k a r a d a p a r k edebilecekleri drenajı yapılmış a ç ı k
alanlar ile b u alanın e n a z l / 4 ' ü o r a n ı n d a kapalı p a r k alanı
prk
yerlerindeki teknelerin
b a k ı m hizmetleri i ç i n elektriği,
ve
su­
yu, aydınlatılması v e özel y a n g ı n söndürme gereçleri sağlanmış
yerler,
g)
En a z 2 teknenin onarımının yapılacağı kapalı atölye,
h)
Y e m e i ç m e i h t i y a c ı n ı k a r ş ı l a y a c a k b i r tesis,
i)
Spor
imkânları.
Yat Limanlarının
İdaresi:
M a d d e 13. — Y a t l i m a n l a r ı n ı n i ş l e t i l m e s i , y a t l i m a n ı işlet­
m e c i s i t a r a f ı n d a n o l i m a n i ç i n ö z e l o l a r a k h a z ı r l a n a r a k , Baş-^
kanlıkça onaylanan bir y ö n e t m e l i k u y a r ı n c a yapılır. Çekek y e r
l e r i n i n i ş l e t i l m e e s s l a r ı ile b u y e r l e r i n s o r u m l u y ö n e t i c i s i n d e , a r a ­
n a c a k nitelikler Bakanlık tarafından belirlenir.
Y a t l i m a n ı n a g i r e n a r a ç v e kişiler, l i m a n d a b u l u n a n h i z m e t
ünitelerinin sahip v e görevlileri b u y ö n e t m e l i k hükümlerine v e
yetkilerin k a r a r l a r ı n a a y n e n u y m a y ı k a b u l etmiş; sayılırlar.
İşletme Y ö n e t m e l i ğ i n i n Esasları:
M a d d e 14. — B a k a n l ı k ç a d ü z e n l e n e c e k b i r m o d e l e u y g u n o l a ­
r a k , y a t l i m a n ı i ş l e t m e c i s i t a r a f ı n d a n 13 n c ü m a d d e u y a r ı n c a h a ­
z ı r l a n a c a k yönetmelik, e n a z aşağıdaki a n a esasları kapsar.
a) Yat limanından yararlanacak teknelerin tam donanımlı
v e k e n d i i m k â n l a r ı ile s e y r e d e b i l e c e k d u r u m d a o l m a l a r ı g e r e ğ i ,
b)
Tekne sahipleri v e kaptanlarının mürettebat v e yatçıların
y a t , l i m a n ı t e s i s l e r i n d e v e y a b a ş k a t e k n e l e r d e m^eydana g e t i r e c e k ­
leri h a s a r v e zararların t a z m i n i n d e n
bizzat sorumlu
oldukları,
c)
Kaptan v e tekne sahibinin, teknelerde b u l u n a n eşyaların
kaybından veya çalınmasından veya hasara
uğramasından ve
y a t ç ı l a r ile m ü r e t t e b a t ı n u ğ r a y a c a ğ ı k a z a l a r d a n s o r u m l u o l d u k ­
ları haller,
d)
Yat limanında
bağlı bir
teknenin
sahibinin
değişmesi
h a l i n d e , t e k n e n i n y e n i s a h i b i n i n adı, s o y a d ı v e a ç ı k a d r e s i ile b u
kurallara uyacağını bildiren bir belgeyi yat
limanı
yönetimine
vermesinin zorunlu olduğu, aksi halde b u kurallara
uyulmama-
s m d a n doğacak sonuçlardan teknenin eski sahibinin sorumlu tu­
tulacağı,
e) Yatın sahibinin 46 ncı madde uyarınca üçüncü bir şahsm
yatı kullanmasına izin vermesine ilişkin usul ve yat sahibinin
sorumluluğunun devamını belirleyen ayrıntılar,
f)
Y a t limanındaki denizcilikle ilgili tüm hizmetlerin
nızca g e m i adamı belgesine haiz kişilerce yürütüleceği,
yal­
g) Yatların uzunluk, derinlik ve tiplerine göre hazırlana­
cak b a ğ l a m a planı, iskelelerde b a ğ l a m a yeri numaraları ve li­
m a n planlarında derinlikler.
Y a t Limanı M ü d ü r ü :
M a d d e 15. — Y a t h m a n l a n n d a temizhk, düzen, güvenlik ve
hizmetler ile hizmetler arasındaki koordinasyon Y a t Limanı M ü ­
dürü tarafından sağlanır.
Y a t Limanı Müdürü bu amaçla:
a) Y a t hmanı
ve tedbirleri alır.
yönetmehğinin
öngördüğü
görevleri
yapar
b) Yatların limana giriş, bağlama, kalış ve limandan çıkışl a r m ı düzenler,
c) Olağanüstü hallerde yatları bağlama yerlerinden uzak­
laştırır, gerekli tamiratı kaptan veya sahibi adına yaptırıp bede­
llin tahsil eder.
d) Limanda huzur, düzen ve emniyeti bozan yatlar ve kişi­
leri uyarır ve gerekiyorsa yat hmanı dışına çıkarılmalarını sağ­
lar. Y a t limanı dışına çıkarılmasına karar verilen y a t l a n uygu­
l a m a d a n önce Liman Başkanına bildirir,
e) Bkanlıktan tasdikli tarifeye uygun olarak tahakkuk ettiirlen bedelleri ödemeye yatlara, yat h m a n m d a n ayrılma izni
vermeyebilir,
f)
Y a t limanı işletme belgesi
kapsamında sağlanan
diğer
hizmetlerde çalışan personelin, çalışmalarına ilişkin esasları dü­
zenler, b u hizmetler arasında koordinasyonu sağlar ve u y u m sağ­
lamayanlarla sakıncalı davranışları görülenlerin K a n u n u n 31 nci
maddesine
göre cezalandırılmalarım
Bakanlıktan v e / v e y a
hiz­
metten men'ini işletme sorumlusundan ister.
g)
Yatlardan gayri, teknelerin
yat limanına girmesine, Li­
m a n Başkanı'nm isteği üzerine izin verebilir.
A n a v e tali y a t l i m a n l a r ı
müdürlerinin en
az
yat
kaptanı
ehliyetine sahip olmaları gerekir.
Sahil güvenlik botları, z o r u n l u v e b a ş k a i m k â n b u l u n m a d ı ğ ı
hallerde y a t limanı m ü d ü r ü ile k o o r d i n e ederek, geçici o l a r a k yat
h m a n m a girebilir v e b u hale zorlayıcı nedenin d e v a m m c a yat
limanına bağlanabilir.
Liman B a ş k a m :
M a d d e 16. — U l a ş t ı r m a B a k a n h ğ ı L i m a n B a ş k a n m m b u y ö ­
n e t m e l i k t e a k s i n e h ü k ü m b u l u n m a y a n v e y a ilgili K a n u n l a r d a y e r alan yetkileri saklıdır.
Bakanhğm
Yetkileri:
M a d d e 17. — a ) Y a t l i m a n l a r ı n ı n f a a l i y e t v e y ö n e t i m i , işlet­
mecilik ve turizm mevzuatı açısından Bakanlık denetim eleman­
larınca
b)
ri,
denetlenir.
Yat limanlarmm
uygulayacakları, maktu
(tamir, k o n t r o l v e b e n z e r i b i r tarifeye
fiyat
tarifele­
bağlamayan
özellik,
t a ş ı y a n h i z m e t l e r h a r i ç ) , K a n u n u n 10 n c u m a d d e s i i l e b e l i r l e n e n
ilkeler u y a r ı n c a tasdikinden s o n r a uygulanabilir.
c)
B a k a n l ı ğ ı n i z n i o l m a d a n , b e l g e y e e s a s alt v e ü s t y a p ı te­
sislerinde v e hizmetlerde değişiklik y a p ı l a m a z .
ÜÇÜNCÜ
BÖLÜM
Yat İşletmeciliği
Yat İşletmeciliği:
M a d d e 18. — Y a t i ş l e t m e l e r i , s a h i p o l d u k l a r ı v e y a
ları y e r l i v e y a b a n c ı b a y r a k l ı y a t l a n
kiraladık­
mürettebatlı v e y a
müret­
tebatsız olarak b u yönetmelikte belirlenen şartlarla gezi, eğlen­
ce ve spor amaçlı kullanımları için yatçıların
na
vererek
faaliyette
bulunan,
Bakanlıktan
geçici kuUammı-
belgeli
yatırım
ve
işletmelerdir.
Y a t yatırım v e y a işletmeciliği için belge talebinde bulunacak
g e r ç e k v e y a t ü z e l k i ş i l e r i n , e n a z 30 y a t a k k a p a s i t e l i T ü r k v e y a
yabancı bayraklı yat v e y a yatlara sahip
olmaları v e / v e y a
bun­
ları kiralamış olmaları gerekir.
Y a t i ş l e t m e c i l e r i 1618 s a y ı l ı S e y a h a t
A c e n t a l a n Birliği K a n u n u
kapsamında
münhasır faaliyetlerde bulunamazlar.
Acentalan ve
Seyahat
Seyahat
Acentalanna
Kiralama Esasları:
M a d d e 19. — Y a t işletmeciliği
belgesine
sahip
teşebbüsleı
yabancılara ait yatları Bakanlığm izni ile beş yıla kadar kira­
layabilirler.
A n ı l a n iznin verilmesi için y a t l a n n :
a)
Mevsimde en az 4 ay kullanımlan ve b u sürede en az
60 g ü n b u a m a ç l a çalıştınimalan,
b)
Sağlanacak dövizin, asıl yat sahibine yapılacak ödemele­
rin bir katını geçeceğinin taahhüt edilmesi,
c)
Türkiye'de kışlamalan,
d)
Sözleşmelerin Bakanlıkça tasdik edihnesi,
e)
Sadece yabancı yatçılara v e yurtdışında m u k i m Türk va­
tandaşlarına döviz karşılığı kiralanabilmeleri Türkiye'de mukim
Türk vatandaşlanna kiralanmaması; şartları aranır.
Bayrak Çekme :
M a d d e 20. — Türkiye'de kurulmuş yat işletmeleri tarafından,
yönetmeliğin
19 ncu maddesi u y a n n c a
kiralanan yabancı
yat­
lara 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 823 ncü maddesine bağ­
lı k a l m m a k s ı z m Türk bayrağı çekilmesine izin vermeye, 2634 sa
yılı K a n u n u n 27 nci maddesinin (a) fıkrası h ü k m ü uyarınca Ba­
kanlık yetkihdir.
Y a b a n c ı Y a t İşletmeleri :
M a d d e 21. — Türkiye dışında kurulu yabancı yat
işletme­
lerinin, en az 60 yatal?: kapasiteh yabancı bayrakh yatlarım Tür­
kiye'de tutarak b u yatları bulundukları ülkede veya diğer yer­
lerde
pazarlamalanna Kanunun — n c ü
maddesinin
(e)
fıkrası
ve 27 nci maddesi u y a n n c a Bakanlık her yat için Turizmi Geliş­
tirme Fonu'na yapılacak katkı m i k t a n ile asgari döviz
kazancı
ve diğer şartları da belirleyerek 3 yıla kadar sürelerle izin vere­
bilir. B u izinler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.
Ticari işlemlerinin t a m a m e n yurt dışında yapıldığı b u yat iş­
letmelerinin, Türkiye'de temsil ve hizmetleri (A) veya (Geçici A )
g r u b u belgeh Türk Seyahat A c e n t a l a n veya belgeli Türk uyruk­
lu yat işletmecileri tarafından yapılır.
B u madde u y g u l a m a l a n n d a
temsilcihği
yüklenen
seyahat
acentası
v e y a y a t işletmecisi, b u yönetmeliğin yat
için ö n g ö r d ü ğ ü t ü m
şartları
Kullanılacak teknelerin
işletmecileri
gerçekleştirir.
temsilcisi, m e v s i m b a ş ı n d a o yıl uy­
g u l a n a c a k p r o g r a m ı v e tarifeleri, y u r t d ı ş ı n d a d a ğ ı t ı l a n b r o ş ü r l e ­
rin örneklerini v e gerekli görülebilecek diğer bilgi v e belgeleri
B a k a n l ı ğ a ulaştırır. T ü r k i y e ' d e g ö r ü l e c e k temsil v e h i z m e t l e r e
sözleşmelere
ilişkin esaslar Bakanlık v e M a l i y e
m ü ş t e r e k e n tespit
ait
Bakanlığınca
edilir.
B u m a d d e u y g u l a m a l a r ı n d a y ö n e t m e l i ğ i n 19 n c u m a d d e s i n i n
(a, d v e e ) f ı k r a l a r ı n d a k i
şartlar aranır.
Y a t İşletmeciliği İçin B a ş v u r u :
Ma.dde 22. — K a n u n u n . 27 n c i m a d d e s i u y a r ı n c a Ya.t İşlet­
meciliği Belgesi için Bakanlığa yapılacak başvurularda,
aşağıda
b e l i r l e n e n b i l g i v e b e l g e l e r istenir.
a)
İşletmeci h a k k ı n d a
b)
İşletme h a k k ı n d a
bilgi,
bilgi,
1.
Personel
2.
İşyeri b ü r o , şubeler
durumu,
lar) ile ilgili
c)
(veya b u amaçla yapılmış
İşletmeye d a h i l yatlar h a k k ı n d a bilgi,
1.
İşletme m ü l k i y e t i n d e b u l u n a n
2.
Kısa v e y a u z u n süreli kiralanan
yatlar,
yatlar,
d)
İşletme planı
e)
P a z a r l a m a ç a l ı ş m a l a r ı v e u y g u l a m a esasları,
f)
anlaşma­
ayrıntılar.
ayrıntıları,
Kısa v e u z u n süreli k i r a l a m a sözleşmesi y a p ı l a n
cı b a y r a k h
yatlar
ile ilgih d ö v i z
kazancı
yaban­
programı
ve
taahhütnamesi,
g)
İşletme ile ilgili anlaşmaların
örnekleri,
h)
Bakanlıkça gerek görülecek diğer bilgi ve belgeler.
Faaliyet R a p o r l a r ı :
M a d d e 23. — Y a t i ş l e t m e l e r i , k ı s a v e u z u n
süreli
kiralama
sözleşmesi yaptıkları yerli v e y a b a n c ı y a t l a r ile ilgili o l a r a k
aşa­
ğ ı d a belirtilen bilgileri h e r yıl, en g e ç A r a h k ayı içinde v e
her
yat için ayrı bir tablo halinde Bakanhğa v e r m e k
a)
Y a t ı n k i r a y a verildiği tarihler,
b)
S a ğ l a n a n g e l i r TL. v e d ö v i z c i n s i n d e n ,
zorundadırlar.
c)
i ş l e t m e n i n s a ğ l a d ı ğ ı t o p l a m d ö v i z v e d ö v i z satış b o r d r o ­
larının kopyaları.
Bürolar:
Madde
24. — Y a t
işletmeciliğine başlayacak
kuruluşların,
y a t ç ı l ı k b ö l g e s i n d e m ü ş t e r i l e r l e ilişkilerini d ü z e n l e y e c e k b i r b ü r o
kurmaları
v e y a a y n ı n i t e l i k t e b i r b ü r o ile t e m s i l c i l i k v e h i z m e t
anlaşması
düzenlemiş olmaları
Büro'da
Bakanlıkça
açılan
gerekir.
dil s m a v l a n n m
birinde
başarılı
o l m u ş bir yönetici ile yeterli e n f o r m a s y o n v e hizmet g ö r e v h l e r i
bulundurulur.
Yat Tipleri:
Madde
25. — B e l g e l i y a t i ş l e t m e l e r i a ş a ğ ı d a b e l i r l e n e n
lerdeki yatlar ile faahyette
a)
«Yelkenli Yat»
tip-
bulunurlar.
( R ü z g â r g ü c ü ile s e y r e d e n , b u n u n
d a acil d u r u m d a kullanılmak
üzere motoru da
yanmbulunan
yatlar),
b)
« M o t o r l u Y a t » ( M o t o r g ü c ü ile s e y r e d e n y a t l a r ) ,
c)
«Karma Yat»
taşıyan
(Yelkenli v e motorlu yatların
özelliklerini
yatlar).
İşletmelere Ait Yatların Nitelikleri:
M a d d e 26. — B e l g e h y a t i ş l e t m e l e r i n e d a h i l t e k n e l e r i n
sahip
olmaları g e r e k e n asgari nitelikler aşağıda belirlenmiştir:
a)
D e n i z d e ç a t ı ş m a y ı ö n l e m e t ü z ü ğ ü ile ö n g ö r ü l e n d o n a n ı m ,
b)
Tahliye
c)
12 m . ' d e n b ü y ü k y a t l a r
demir
d)
tulumbası,
d a eUe k u l l a n ı l a b i l e n
elektrikh
ırgatı,
M o t o r v e şaftların
yatçılara
zarar vermeyecek biçimde
kapatılması,
e)
f)
g)
Y e t e r l i b ü y ü k l ü k t e t e m i z su, y a k ı t v e p i s s u t a n k ı ,
S o ğ u t m a s u y u g i r i ş i i ç i n s ü z g e ç v e g ö v d e d e k i d e n i z iş­
t i r a k l e r i n d e elle u l a ş ı l a b i l e n
vanalar,
Kapasite
renkli c a n k u r t a r m a
adedince turuncu
yeleği
v e ü z e r i n d e ışık v e r e n t e ç h i z a t b u l u n a n 2 a d e t c a n s i m i d i ,
h)
ı)
Z e m i n i çift b ö l m e l i c a n k u r t a r m a salı,
D ü m e n e uzaktan k u m a n d a edildiği takdirde y e d e k yeke,
k)
1)
m)
M a d e n i o l m a y a n yatlar için r a d a r yansıtıcı,
Mıknatısı pusula, barometre, termometre, elektrikli para­
kete, seyir haritaları, seyir jurnali,
V H F r a d y o - telefon,
n)
E n a z 1,5 k g . k u r u
cihazı,
kimyevî maddeli yangın
söndürme
o)
p)
Mürettebatlı teknelerde mürettebat için ayrı y a t m a yerleri
îlk yardım malzemesi.
İlâve Teçhizat:
M a d d e 27. — Y e l k e n l i v e k a r m a y a t l a r d a 26 n c ı m a d d e d e b e ­
lirlenen niteliklere ilâve olarak aşağıda belirtilen d o n a t ı m malze­
meleri bulundurulur.
a)
Yelkenli yatlarda acil haller için yeterli motor,
b)
G ü v e r t e e m n i y e t k a y ı ş ı , tel h a l a t m a k a s ı v e y a d e m i r tes­
teresi.
Muayene:
M a d d e 28. — K i r a y a v e r i l e c e k y a t l a r
yılda en az bir
defa
uluslararası denizde can v e m a l emniyeti sözleşmesi ile denizde
çatışmayı ö n l e m e t ü z ü ğ ü v e ilgili m e v z u a t a g ö r e d e n i z d e
yene
mua­
edilirler.
Y a b a n c ı bayraklı yatların sahip oldukları aynı nitehkteki bel­
geler ve muayeneler geçerlidir.
Yatlann Kiralanmasında
Mürettebat:
M a d d e 29. — Y a t i ş l e t m e l e r i n e d a h i l t e k n e l e r i n m ü r e t t e b a t l ı
veya mürettebatsız olarak kiraya verilmelerinde aşağıda belirle­
nen esaslar uygulanır.
a)
100 g r o s t o n i l a t o y a k a d a r o l u p y a t ç ı k a p a s i t e s i 12'yi g e ç ­
m e y e n tekneler mürettebatsız olarak k i r a y a verilebilirler.
A n ı l a n ya^tlar y a t ç ı l ı k v e y a y e l k e n f e d e r a s y o n v e k u l ü p l e r i n c e v e r i l e n e h l i y e t l e r ile y a b a n c ı l a r ı n k u l ü p l e r i n d e n a l d ı k l a r ı li­
s a n s l a r dalıil armatör d e n i z c i ( y a t ç ı ) y ö n e t i m i n d e s e y i r y a p a b i ­
lirler.
b)
T e k n e b o y u 30 m . t o n i l a t o s u 101-150 y a t ç ı k a p a s i t e s i 12
kişiyi a ş m a y a n yatlar mürettebatlı olarak k i r a y a verilirler. B u
yatlar bir yat kaptanı v e y a kıyı kaptanı yönetiminde seyir ya­
pabilirler.
c)
(a) v e (b) fıkralarında
belirlenen yatlardan
49-100 g r o s -
tonilatoya kadar olanlar ayrıca bir amatör denizci v e y a
101-150 g r o s t o n i l a t o a r a s m d a
gemici,
o l a n l a r ise, a y n c a b i r a m a t ö r
de­
nizci v e y a u s t a g e m i c i v e b i r d e n i z m o t o r c u s u ile seyredebilirler.
A n c a k , makinesi d o ğ r u d a n d ü m e n başından kullanılan yat­
larda k a p t a n v e d i ğ e r mürettebattan birisi d e n i z m o t o r c u s u y e ­
t e r l i l i ğ i n e d e s a h i p ise, a y n c a b i r d e n i z m o t o r c u s u b u l u n d u r u l ­
ması gerekmez.
Bu Kararname kapsamındaki yatlarda bulundurulacak gemi
a d a m l a n n a ihşkin y u k a n d a belirlenen şartlarda teknik v e işletme
özellikleri nedeniyle g e r e k e c e k değişiklikler Bakanlık v e Ulaştır­
m a B a k a n l ı ğ ı ' n m m u t a b a k a t ı ile belirlenir.
İşletmelere A i t Türk Bayraklı Y a t l a r :
M a d d e 30. — Y a t i ş l e t m e c i l e r i t a r a f ı n d a n k i r a y a v e r i l e n T ü r k
B a y r a k l ı y a t l a r d a a r a n a c a k n i t e l i k l e r . K a n u n u n 29 n c u m a d d e s i ­
n i n 2 n c i f ı k r a s ı u y a r ı n c a b u y ö n e t m e l i ğ i n 26 n c ı m a d d e s i n d e b e ­
lirlenmiştir.
Bu
y ö n e t m e h ğ i n 21 n c i m a d d e s i u y a n n c a
işletilen y a b a n c ı
b a y r a k l ı y a t l a r d a d a a y n ı nitehkler aranır.
Yatların Ölçülmesi :
M a d d e 31. — Y a t l a n n ö l ç ü m ü n d e m e t r e v e s a n t i m e t r e
alınır:
a)
hariç)
esas
B a y u n hesabında; B a ş b o d o s l a m a n m ö n y ü z ü ile ( b a s t o n
kıç b o d o s l a m a n ı n (arkası
düz olan teknelerde
aynanın)
arka y ü z ü arasındaki yatay uzunluk,
b)
Enin hesabında; Teknenin en geniş yerinde (mastoride)
bordadan b o r d a y a kaplamalar dışında kalan yatay uzunluk,
c)
Derinliğin hesabında; B o y u n ortasına isabet eden güver­
te ü z e r i ile o m u r g a ü z e r i n d e k i k a p l a m a üst n o k t a s ı n a
sız t e k n e l e r d e o m u r g a i ç s a t h ı n a )
(kaplama-
o l a n dikey u z u n l u k esas alınır.
Sigorta:
M a d d e 32. — B u y ö n e t m e l i k u y a r ı n c a işletilen y a t l a r i l e b u
yatların ü ç ü n c ü kişilere i k a edecekleri zararlara karşı sigorta
ettirilmeleri zorunludur.
Daimi mürettebat v e yatçılar için yaptırılacak bedeni
s i g o r t a s ı n ı n şahıs b a ş ı n a m i k t a r ı B a k a n l ı k ç a t e s b i t edilir.
kaza
Teminat:
M a d d e 33. — Y a t l i m a n ı ile y a t i ş l e t m e c i l e r i
müşterilerine
sunacakları hizmetler v e faaliyetleri nedeniyle yapacakları işlem­
lerinden d o ğ a c a k yükümlülüklerine
n a i k t a n B a k a n l ı k ç a tesbit
karşılık
edilecek bir
teşkil e t m e k
teminatı
vermek
üzere,
zorun­
dadırlar.
Teminat, Bakanlık e m r i n e kayıtsız şartsız o l a r a k para. D e v ­
let İstikraz
Tahvilleri, katı v e süresiz
türlerinden
biri
banka
teminat
seçilerek verilir. B u y ö n e t m e l i k t e k i
mektubu
faaliyetler
dışında b a ş k a bir alacak nedeniyle temlik, terhin v e h a c i z edile­
mez.
Teminatlarda m e y d a n a gelen eksilmelerle, teminat
r m m arttırılmasından
miktarla-
d o ğ a c a k f a r k l a r 30 g ü n i ç i n d e t a m a m l a n ı r .
İşletme faaliyetinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde
t e m i n a t b i r y ı l s o n r a i a d e edilir.
Teminattan
Ödeme
M a d d e 34. — Y a t l i m a n ı v e y a y a t i ş l e t m e l e r i n d e n t e m i n a t k o ­
n u s u ile i l g i l i t a l e p h a k k ı d o ğ a n l a r . B a k a n h ğ a
başvururlar.
Borcunu ödemesi için Bakanlığın tebligatına u y m a y a n
veya
ödemeyiş nedeni haklı bulunmayan işletmenin b o r c u Bakanlıkça
teminatından
Fiyatların
ödenir.
Tasdiki:
M a d d e 35. — B u y ö n e t m e l i k u y a r ı n c a f a a l i y e t g ö s t e r e c e k y a t
işletmecileri bir sonraki yıla
ait
fiyat
tarifelerini
Kanunun
10
n c u maddesi uyarınca Bakanlığm tasdikinden sonra uygulayabiMer.
DÖRDÜNCÜ
BÖLÜM
Yatların Karasularında
S e y i r Esasları
Türkiye'ye Giriş-Çıkış İşlemleri:
M a d d e 36. — T ü r k i y e ' y e g i r e n v e y a ç ı k a n y a t l a r ı n h u d u t
pılarından giriş-çıkış y a p m a l a r ı
ka­
zorunludur.
Y a t l i m a n l a r ı n ı n 5682 s a y ı l ı P a s a p o r t K a n u n u ' n u n 1 n c i m a d ­
desi u y a r ı n c a giriş kapısı haline getirilmelerine Bakanlığın
lifine d a y a n a r a k
Bakanlar
tek­
K u r u l u k a r a r v e r i r . Y a t l a r l a i l g i l i li-
man, g ü m r ü k pasaport, sağlık v e diğer işlemler, ilgililerce yat
limanı içinde bir m a h a l d e toplanır.
Bu m a d d e u y a n n c a bir mahalde toplanan k a m u görevlileri
arasındaki k o o r d i n a s y o n v e ç a l ı ş m a düzeni b u kişiler arasın­
d a n v a h l e r c e s e ç i l e c e k b i r g ö r e v l i t a r a f ı n d a n s a ğ l a n ı r . G i r i ş iş­
l e m l e r i y l e ilgili i d a r e l e r d e n b i r i n i n y a t l i m a n ı n a g ö r e v l i tahsis
e d e m e m e s i halinde o i d a r e y e ilişkin işler V a l i n i n tayin e d e c e ğ i
diğer bir k a m u görevlisi tarafından yürütülür.
Yatlardan Yapılacak Tahsilat:
M a d d e 37. — Çeşitli m e v z u a t u y a r ı n c a T ü r k v e y a b a n c ı y a t ­
lardan alınması gereken h e r türlü vergi, resim harç v e benzeri
tahsilatın ( G ü m r ü k v e r g i v e resimleri hariç) b e y a n edilen güzer­
g â h a g ö r e u ğ r a n ı l a c a k l i m a n l a r dikkate a l m a r a k ilgili idareler­
c e y a p ı l m a s ı 35 n c i m a d d e u y a r ı n c a s e ç i l e c e k g ö r e v l i t a r a f ı n d a n
s a ğ l a n ı r . H e r a y ı n t a h s i l a t ı , i z l e y e n a y ı n i l k 20 g ü n ü i ç i n d e m a ­
halli M a l Sandığına, ilgili k u r u l u ş l a n n p a y l a n belirtilerek yatmlır.
B u d ö n e m l e r , k e s i n ç ı k ı ş y a p ı l m a d ı ğ ı t a k d i r d e . Y a t K a y ı t Belgesi'nin yürürlük süresince uğranılacak diğer limanlarda da ge­
çerlidir.
Yat Kayıt Belgesi:
M a d d e 38. — Y a t ç ı l a n n g ü m r ü k , p a s a p o r t , s ı h h î m u a m e l e , h m a n , yat, yatçı mürettebat, e ş y a v e diğer b e y a n l a r ı v e b u b e ­
yanlara g ö r e gümrük, pasaport, liman, sağlık v e diğer görevli­
lerce y a p ı l a n giriş v e çıkış kayıt v e işlemlerinin t a m a m ı y a t ka­
yıt b e l g e s i n d e (Transit l o g ) ; çeşitli k a m u idarelerine ait giriş v e
ç ı k ı ş k a y ı t v e i ş l e m l e r i n i n t a m a m ı ise y a t k a y ı t b e l g e s i n e d a y a ­
nılarak y a t kayıt k ü t ü k defterinde toplanır.
Y a b a n c ı bayraklı v e y a b a n c ı limanlardan g e l e n y a t l a r için
ilgili m e v z u a t u y a r ı n c a ilk vardıkları T ü r k Limanında, Y a t K a y ı t
Belgesi kapsamında y a p a c a k l a n b e y a n ve görevlilerce yapılan
işlemler, kesin çıkış y a p ı l a n a k a d a r sonradan u ğ r a y a c a k l a n Türk
L i m a n l a n n d a da ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın geçerlidir.
Türkiye'de kışlayan yatlann,
ri k ı ş l a m a m a h a l l e r i n d e yapılır.
anılan
b e l g e y e ilişkin işlemle­
Y a t Kayıt Belgesinin K u l l a n ı m ı :
* M a d d e 39. — T ü r k L i r a s ı n ı Y a t K a y ı t B e l g e s i ' n i a l a r a k g i -
riş
işlemlerini
tamamlayan
yatlar ve
yatçılar
Türkiye'ye
giriş
y a p m ı ş olm-lar.
Türk Bayraklı Yatların Kayıt Belgesi :
M a d d e 40. — T ü r k B a y r a k l ı y a t l a r ı n , b a ş l a m a l i m a n ı n d a y a ­
pacakları
liman, sağlık v b . işlemleri, b i r b e l g e ü z e r i n d e
topla­
nır. B u işlemler ( b e l g e d e y e r alan b e y a n l a r d a b i r değişiklik ol­
madığı sürece) seyir güzergâhına göre uğranacak ara
limanlar­
da da a y n c a bir işlemi gerektirmeksizin geçerlidir.
Yat Kayıt Belgesinin Dağıtımı:
M a d d e 41. — B a k a n l ı k ç a
belirlenen esaslara
uygun
olarak
hazırlanacak Y a t Kayıt Belgelerinin dağıtımı, yat turizminin ge­
liştirilmesi h i z m e t l e r i n e yatların k a t ı l m a p a y ı olarak. B a k a n l ı k ç a
h e r y ı l d ö v i z v e T ü r k Lirası o l a r a k
belirlenecek miktar
karşı­
lığında T.C. T u r i z m Bankası A . Ş . tarafından yapılır. Y a t
Belgeleri v e Y a t Kayıt Kütük Defterlerinin
baskı
Kayıt
masraflarının
ödenmesinden sonra net hasılattan anılan B a n k a ' y a idare ve ge­
n e l g i d e r l e r k a r ş ı l ı ğ ı y ü z d e 10 k o m i s y o n ö d e n i r v e k a l a n n e t g e hr, T u r i z m i G e l i ş t i r m e F o n u ' n a katılır.
M ü c b i r Sebep v e Olağanüstü Haller
M a d d e 42. — O l a ğ a n ü s t ü h a l l e r , m ü c b i r s e b e p l e r v e y a 4922
sayılı D e n i z d e C a n v e M a l Koruma- H a k k ı n d a k i K a n u n ' d a
öngö­
rülen yükümlülükler nedeniyle gerekebilecek zorunlu çıkış ve gi­
rişlerde beyanı sonradan y a p ı l m a k k a y d ı y l a yatlara
istisna
ta­
nınır.
Sıhlhi M u a m e l e :
M a d d e 43. — Y a t l a r ı n Y a t K a y ı t B e l g e s i
kapsamında
yap­
tırdıkları sıhhi m u a m e l e (vize v e patenta dahil) anılan belgenin
süresi i ç i n d e v e y a çıkış işlemlerine k a d a r geçerlidir. A y r ı c a
bir
işlem yapılmaz.
Ö l ü m v e bulaşıcı hastalık hali en y a k m Liman Başkanlığına
v e y a mahallin e n b ü y ü k M ü l k i A m i r l i ğ i n e derhal bildirilir.
Yatçılık Bölgesi:
M a d d e 44. — K a n u n u n 28 n c i m a d d e s i n i n
(d) fıkrası
uyarın­
c a b e l i r l e n m e s i g e r e k e n b ö l g e , 2565 s a y ı l ı A s k e r i Y a s a k B ö l g e l e r
ve Güvenlik Bölgeleri K a n u n u uyarınca belirlenmiş v e belirlene­
cek olan Askeri Y a s a k Bölgeler, Askeri Güvenlik v e Özel
venlik Bölgeleri ile G e n e l k u r m a y Başkanlığı'nca y a t
Gü­
turizminin
y a p ı l m a s ı s a k ı n c a l ı g ö r ü l e n b ö l g e l e r d ı ş ı n d a k a l a n ü l k e m i z sa­
h i l l e r i n i n t a m a m ı n ı k a p s a r (2565 s a y ı h K a n u n u n g e ç i c i b i r i n c i
maddesi h ü k m ü saklıdır).
Y a b a n c ı b a y r a k l ı y a t l a r ile, y a b a n c ı l a r ı n k u l l a n d ı k l a r ı
Bayraklı yatlar söz k o n u s u bölgede;
Türk
1.
Seyir evrakında gösterilen güzergâh
lirler,
üzerinde seyredebi­
2.
B u güzergâh üzerinde, g ü m r ü k idaresi b u l u n m a y a n yer­
lere, b a ş k a c a b i r tahdit b u l u n m a m a s ı k a y d ı ile yanaşabi­
lir, d e m i r l e y e b i l i r .
B u b ö l g e l e r d e 1615 s a y ı l ı G ü m r ü k K a n u n u ' n u n 32 n c i m a d d e ­
si, 1918 s a y ı l ı K a ç a k ç ı l ı ğ ı n M e n v e T a k i b i n e D a i r K a n u n i m 11 n c i
m a d d e s i n i n 1 n c i f ı k r a s ı i l e 12 v e 13 n c ü m a d d e l e r i y a t ç ı l ı k dışı
f a a l i y e t l e r i n tespiti h a l i n d e u y g u l a n ı r .
Yatçılık Bölgelerinin K o n t r o l ü v e Geliştirilmesi
M a d d e 45. — Y a t ç ı l ı k b ö l g e l e r i n d e y a t l a r ı n seyir, d e m i r l e m e
v e d u r m a l a r ı a ç ı s ı n d a n s a k ı n c a , g ö r ü l e n y e r l e r ilgili i d a r e l e r c e
Bakanlık koordinatörlüğünde belirlenerek ayrıca duyurulur ve
kontrol düzeni görevli k u r u m l a r c a temin edilir ve ilgili m e v z u ­
atla öngörülen müeyyideler uygulanır.
Yatçılık bölgelerinde diğer deniz sporlarının yapılmasında
u y u l a c a k kurallar, ilgiil kuruluşlarla işbirliği halinde B a k a n l ı k ç a
t e s p i t edilir.
BEŞİNCİ
BÖLÜM
Y a b a n c ı Y a t l a n n Kalış Süreleri v e Kabotaj Hakları
" Y a t l a n n Bırakılması v e Kalış Süreleri
(1) M a d d e 46. — T ü r k i y e ' y e y a t l a r ı i l e b i r l i k t e - g i r i ş
yabancılar. Kanunun
29 n c u m a d d e s i u y a n n c a
yatların
yapan
belgeli
b i r yat l i m a n ı n a v e y a y a t ç e k e k yerlerine iki y ı l a k a d a r b i r süre
için k ı ş l a m a b a k ı m v e o n a r ı m a m a c ı ile b ı r a k a r a k b a ş k a b i r va­
sıta ile T ü r k i y e ' d e n
ayrılabilir.
Bu halde yat limanı v e y a yat çekek yeri m ü d ü r ü n d e n
c a k l a n b i r belge ile m a h a l l i g ü m r ü k idaresine
leri takdirde, pasaportları
müracaat
alaettik­
ü z e r i n d e g e r e k l i i ş l e m y a p ı l ı r . B u sü­
relerle y a t h m a n m d a v e y a y a t ç e k e k yerlerinde kışlayan en
iki y ı l d a b i r
sahipleri
tarafından
kullanılan
yatlar,
ayrıca
az
bir
izne g e r e k kalmaksızın beş yıla k a d a r Türkiye'de kalabilirler. Beş
y ı l m bitiminde b u süreyi u z a t m a y a Bakanlık yetkilidir.
Kabotaj
Uygulamaları:
* (1) M a d d e 47. — T ü r k i y e ' d e k ı ş l a y a n v e y a y a b a n c ı b i r li­
m a n d a n gelerek Türkiye'ye giriş y a p a n h e r türlü y a b a n c ı bayrak­
lı ö z e l y a t ı n l i m a n i ç i n d e v e y a T ü r k L i m a n l a r ı a r a s ı n d a
nılmasına
yalnızca sahibi içinde olmak
şartıyla
kulla­
izin verilebilir.
Ç o k sahipli y a b a n c ı b a y r a k l ı özel yatlar ile y a b a n c ı k l ü p d e r n e k
v e b i r l i k l e r i n e ait y a t l a r e n f a z l a d ö r t . s a h i b i t a r a f ı n d a n
kullanı­
labilir. B u ç e ş i t y a t l a r a y a t s a h i b i n i n - a i l e s i d ı ş ı n d a k i ş i l e r b i n e ­
mezler. A n c a k , özel yatın sahibinin talebiyle karşılığında hiçbir
ücret alınmadan y a l n ı z c a gezi, spor, e ğ l e n c e a m a c ı y l a y a t a Türk
veya yabancı misafir alınmasına
y ı l d a iki sefer v e h e r
seferde
10 g ü n d e n f a z l a o l m a m a k ş a r t ı y l a y e t k i l i l e r c e i z i n v e r i l e b i l i r . B u
durumda değişikliğin yapıldığı limanda yeni Türk Limanları Yat
Kayıt Belgesi (Transit Log) alınması mecburiyeti vardır.
Türkiye'ye giriş y a p a n özel yatların
tarafından
kullanılmaları
fir ile m ü r e t t e b a t
sahibi v e y a
mürettebatı
y a d a ücretsiz Türk v e y a b a n c ı misa­
alınması,
yatçıların
raladıkları yatları kullanmaları
mürettebatsız
olarak
gemi adamlığı sayılmaz ve
çılar, g e m i a d a m l a r ı n ı n h a i z o l d u ğ u h a k l a r d a n
belgeli yabancı bayraklı
yat­
yararlanamazlar.
Bu yönetmelik u y a r m c a yat işletmeciliği k a p s a m ı n d a
nılan Bakanlıktan
ki­
kulla­
ticari turistik
rın faaliyetleri y o l c u taşımalıcığı sayılmaz. A n c a k , b u
yatla­
yatların
ücret v e n a v l u n m u k a b i l i l i m a n içinde v e T ü r k L i m a n l a n arasın­
da y o l c u taşımacılığı yapması
yasaktır.
Y a b a n c ı b a y r a k l ı ticari turistik yatların belirli p r o g r a m
hilmde veya programsız olarak yabancı bir limandan yolcu
rak Türk Limanları
Ancak
ticari
arasında
gezi tertip etmeleri
a m a ç l a kullanılan
bu
daala­
yasaktır.
çeşit y a b a n c ı
bayraklı
yatlar ile içinde sahibi o l m a y a n y a b a n c ı b a y r a k l ı özel yatların ilk
giriş yaptıkları T ü r k L i m a n ı n d a n diğer b i r T ü r k L i m a n ı n a g e ç e ­
bilmeleri için Bakanlıkça yatların b o y u n a g ö r e belirlenecek mik­
tarda konvertibi döviz y a
manlan
d a karşılığı T ü r k Lirasının
T ü r k Li­
Y a t K a y ı t Belgesi ile birlikte ö d e n m e s i m e c b u r i d i r . B u
u y g u l a m a Türk Limanlan arasında yapılacak her gezi için baş­
l a m a noktası ile bitiş noktası arasında
bir defa geçerlidir.
Belge Sürelerinin Uzatılması:
Madde 48. — Yabancı yatçılık ve yelken kulüp, dernek ve
birlikleri tarafından verilen belgelerin süreleri, T.C. Turizm Ban­
kası Genel Müdürlüğü örgütü tarafından uzatılabilir. Bu işlem­
ler için almacalc ücrete ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.
Personel Yetiştirilmesi :
Madde 49. — Yat limanları ile yat işletmeciliğinde çalışacak
personelin yetiştirilmesi için Bakanlık Millî Eğitim ve Ulaştırma
Bakanlıklarının işbirliği ile kurslar ve programlar düzenlenir.
ALTINCI
Son
BÖLÜM
Hükümler
Belge İşlemleri
M a d d e 50. — Y a t v e y a y a t l i m a n ı y a t ı r ı m v e y a i ş l e t m e c i l i ğ i
için Bakanlığa yapılacak başvurular, k a n u n v e b u yönetmelik
b ü k ü m l e r i uyarınca değerlendirilirler. Bakan v e y a Müsteşar'm
o n a y ı ile k e s i n l e ş e n d e ğ e r l e n d i r m e l e r s o n u n d a u y g u n g ö r ü l e n l e r e
T u r i z m Y a t ı r ı m ı v e y a T u r i z m İşletmesi Belgesi verilir.
Kullanma
Esasları:
M a d d e 51. — Y a b a n c ı b a y r a k l ı y a t l a r ı n T ü r k S a h i l l e r i n d e
v e T ü r k L i m a n l a r ı a r a s ı n d a t u r i z m a m a c ı ile k u l l a n ı l m a l a r ı n a
i h ş k i n e s a s l a r b u y ö n e t m e l i ğ i n D ö r d ü n c ü B ö l ü m ü n d e y a t işlet­
m e c i l i ğ i n e ihşkin k u l l a n ı m esasları y i n e b u y ö n e t m e l i ğ i n Ü ç ü n ­
c ü B ö l ü m ü n d e K a n u n u n 27 n c i m a d d e s i n i n ( b ) f ı k r a s ı h ü k m ü
u y a r ı n c a düzenlenmiştir.
* Yetki:
(1) E k M a d d e 1. — T ü r k B a y r a k l ı y a t l a r i l e T ü r k i y e ' d e k ı ş ­
layan yabancı bayrakh yatlara yabancı ülkelerde yapılan uygu­
lamalar dikkate alınarak, y a b a n c ı Limandan g e l e n yatları için
B a k a n l ı k ç a ilgiü bakanhklarla birlikte g e r e k h tedbirler alınabilir.
ya
Y a b a n c ı yat işletmelerinin temsil v e hizmetlerini üstlenen ve­
yabancı bayraklı yatları kiralayan Türk seyahat acentalan
i l e y a t i ş l e t m e l e r i ym-t d ı ş m d a n g e l e n y a b a n c ı y a t ç ı l a r ı n
getirdiği toplam döviz miktarını
her
ülkeye
yıl Bakanlığa belgelemek
mecburiyetindedirler.
B u miktar yatların b o y l a r ı n a g ö r e tesbit edilen v e y a h e r yıl
B a k a n l ı k ç a belirlenecek kişi b a ş ı n a getirilmesi m e c b u r i olan top­
lam döviz miktarından
belirlenen
toplam
az olamaz. Bir yıl içerisinde Bakanlıkça
getiremeyen
sözkonusu
işletmelerin
yabancı
b a y r a k l ı yatlara ilişkin belgeleri iptal edilir. D ö v i z l e r i n hesabın­
d a b a n k a l a r c a verilen d ö v i z alım b o r d r o l a r ı esas
alınır.
G e ç i c i M a d d e 1 — 4.9.1974 t a r i h v e 7/9005 s a y ı l ı
ile işletmeciliği T.C. T u r i z m Bankası
Kararname
A.Ş.'ne verilmiş olan Kuş­
adası A n a Y a t Limanına v e B o d r u m Y a t Tali Limanına, b u y ö ­
netmeliğin ikinci b ö l ü m ü n d e belirlenen şartlar aranmaksızın
Ba­
k a n l ı k ç a Y a t Limanı İşletmecihği Belgesi verilir.
G e ç i c i M a d d e 2. — B u y ö n e t m e h ğ i n . a)
32 n c i m a d d e s i i l e b e l i r l e n e n k i ş i b a ş ı n a s i g o r t a
miktarı
1983 y ı h i ç i n 200.000.— T L .
b)
33 n c ü m a d d e s i i l e b e l i r l e n e n t e m i n a t
için yat limanlarında
m i k t a r ı 1983 y ı l ı
1.000.000.— T L . y a t i ş l e t m e l e r i n d e h e r
yat
i ç i n 250.000.— T L .
c)
41 n c i m a d d e s i i l e b e l i r l e n e n Y a t K a y ı t B e l g e l e r i n d e n y a ­
bancı tekneler için düzenlenenlerin
1983 y ı l ı n d a k i d a ğ ı t ı m ı (10)
A m e r i k a n doları, e ş d e ğ e r d ö v i z v e y a TL. karşılığı, T ü r k
i ç i n d ü z e n l e n e n l e r i n d a ğ ı t ı m ı ise 2.000.— T L . k a r ş ı l ı ğ ı
tekneler
yapılır.
G e ç i c i M a d d e 3. — Y a b a n c ı b a y r a k l ı y a t l a r d a T ü r k p e r s o n e l
çalıştınlmasınm
teşvikine
ilişkin
esaslar,
n ö r l ü ğ ü n d e İçişleri, M a l i y e G ü m r ü k
Bakanlığın
koordina-
v e Tekel ve Ulaştırma
Ba­
k a n l ı k l a r ı n ı n i ş b i r l i ğ i ile d ü z e n l e n i r .
Yürürlük:
M a d d e 52. — B u y ö n e t m e l i k y a y ı m ı t a r i h i n d e y ü r ü r l ü ğ e g i r e r .
Yürütme :
M a d d e 53. — B u y ö n e t m e l i ğ i B a k a n l a r K u r u l u y ü r ü t ü r . 19252
s a y ı 15.10.1986 t a r i h l i R e s m i G a z e t e ile d e ğ i ş e n m a d d e l e r i n y a n m a
işareti
konulmuştur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
5 530 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content