close

Enter

Log in using OpenID

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

embedDownload
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 1 / 3
Resmî Gazete
22 Ocak 2014 ÇARŞAMBA
Sayı : 28890
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN NLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/5)
Kapsam
M ADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin nlenmesi Hakkında
Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile y r rl ğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin
nlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resm Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin nlenmesi Hakkında Y netmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin nlenmesi Hakkında Mevzuat
h k mleri er evesinde, 2014 yılının ikinci yarısında s resi dolacak mevcut dampinge karşı nlemlerin ilanını
kapsamaktadır.
Y r rl k s resi sona erecek dampinge karşı nlemler
M ADDE 2 (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı nlemlerin y r rl kte kalma s releri, karşılarında
belirtilen tarihlerde sona erecektir.
G.T.İ .P. *
7315.81
7315.82
8301.40.11.00.00
8301.40.19.00.11
8301.40.19.00.19
8301.60.00.00.00
4011.40
4013.90.00.00.11
4011.50.00.00.00
4013.20.00.00.00
Ürün
M enşe veya
İ hracatçı
Ülke
Destekli halkalı
zincirler
Diğerleri
(kaynaklı halkalı)
Çin Halk
Cumhuriyeti
Topuzlu kapı kilidi
(elektromekanik
olanlar hariç)
Diğer kapı kilitleri
(elektromekanik o
lanlar hariç)
Yalnız kapı kilitleri
için silindir-bareller
ile kilit kasası
Motosikletlerde
kullanılan kauçuktan
yeni dış lastikler
Motosikletlerde
kullanılan kauçuktan
Bisikletlerde
iç lastikler
kullanılan kauçuktan
yeni dış lastikler
(8714.92.10.0000
GTİP’ te yer alan
jantlara takılı olsun
olmasın, ancak jantı
hariç )
Bisikletlerde
kullanılan kauçuktan
iç lastikler
(8714.92.10.0000
GTİP’ te yer alan
jantlara takılı olsun
Çin Halk
Cumhuriyeti
Önlemin
Yayımlandığı
Resmî Gazete
Tarih ve No’su
Tebliğ
No
Önlemin
Bitiş Tarihi
25/7/2009-27299
2009/25
25/7/2014
30/7/2009-27304
2009/21
30/7/2014
1/8/2009-27306
2009/28
1/8/2014
1/8/2009-27306
2009/27
1/8/2014
Endonezya
Malezya
Endonezya
Malezya
Endonezya
Malezya
Endonezya
Malezya
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140122-20.htm
22.01.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 2 / 3
olmasın, ancak jantı
hariç )
4011.50.00.00.00
4013.20.00.00.00
4011.40
Bisikletlerde
kullanılan kauçuktan
yeni dış lastikler
(8714.92.10.00.00
GTİP’ de yer alan
jantlara takılı olsun
Bisikletlerde
olmasın, ancak jantı
kullanılan kauçuktan
hariç)
iç lastikler
(8714.92.10.00.00
GTİP’ de yer alan
jantlara takılı olsun
olmasın,
ancak jantı
Motosikletlerde
hariç)
kullanılan kauçuktan
yeni dış lastikler
Motosikletlerde
4013.90.00.00.11
kullanılan kauçuktan
iç lastikler
Plastik
9608.10.10.10.00
maddelerden olan
sıvı mürekkepli
bilyalı kalemler
9608.50.00.10.00
Plastik maddelerden
olanlar
Çin Halk
Cumhuriyeti
Hindistan
Tayland
5/8/2009-27310
2009/29
5/8/2014
Çin Halk
Cumhuriyeti
Tayland
Çin Halk
Cumhuriyeti
Tayland
5/8/2009-27310
2009/30
5/8/2014
Çin Halk
Cumhuriyeti
12/11/2009-27404
2009/35
12/11/2014
Çin Halk
Cumhuriyeti
Hindistan
Tayland
(* )Dampinge karşı nlemlere konu olan eşyanın tarife pozisyonlarında ve bu pozisyonlar kapsamı madde tanımları ve/veya eşya
sınıflandırmalarına ilişkin tarife tatbikatında meydana gelen değişiklikler, ilgili Tebliğler ile Resm Gazete de yayımlanmaktadır.
Nihai g zden ge irme başvurusu ve işlemler
M ADDE 3 (1) İthalatta Haksız Rekabetin nlenmesi Hakkında Y netmeliğin 35 inci maddesi gereğince,
yukarıda belirtilen nlemlerin y r rl k s relerinin bitiminden nce tabloda yer alan maddelerin yerli reticilerinin
veya yerli retim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden ger ek veya t zel kişi ya da kuruluşların ilgili r ndeki
nlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol a acağı
iddiasıyla bir nihai g zden ge irme soruşturması a ılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli reticilerin veya
yerli retim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden ger ek veya t zel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli
delillerle desteklemeleri esastır.
(2) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili nlemin sona erme tarihinden en ge
ay nce;
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel M d rl ğ
Damping ve S bvansiyon Araştırma Dairesi
İn n Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA,
Tel: 0.312.204 77 10 veya 212 87 52,
Faks: 0.312. 212 87 65,
adresine ulaştırılması gerekmektedir.
(3) Başvurunun, ilgili mevzuat er evesinde ge erli g r lmesi halinde nihai g zden ge irme soruşturması
başlatılır.
(4) Mevcut dampinge karşı nlem, nihai g zden ge irme soruşturması sonu lanıncaya kadar y r rl kte
kalmaya devam eder.
(5) Soruşturma sonucunda, nlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden
meydana gelmesine yol a masının muhtemel olduğunun tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı nlemin
miktar veya oranının muhafaza edilerek veya değiştirilerek uygulanmasına devam edilir. te yandan, nlemin sona
ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol a masının muhtemel
olmadığının tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı nlem/s bvansiyona karşı telafi edici nlem y r rl kten
kaldırılır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140122-20.htm
22.01.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 3 / 3
Y r rl k
M ADDE 4 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde y r rl ğe girer.
Y r tme
M ADDE 5 (1) Bu Tebliğ h k mlerini Ekonomi Bakanı y r t r.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140122-20.htm
22.01.2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
159 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content