close

Enter

Log in using OpenID

500 kVA teknik şartnamesi

embedDownload
1 ADET 500 KVA (STAND-BY) DİZEL ELEKTROJEN GRUBU
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
İŞİN TANIMI:
TRT Ankara Radyosu Müdürlüğünde yedek enerji kaynağı (şebeke yedeği) olarak
kullanılmak üzere, bu Teknik Şartname ile tanımlanmış dizel jeneratör grubu, montajlı
olarak (fonksiyonel yapısında çalışır şekilde) satın alınacaktır.
1.1. İşin kapsamı:
- 1 adet 500 kVA gücünde (stand-by) dizel jeneratör grubu temini-montajı,
- Kumanda-transfer panoları ve çalışması için gerekli diğer teçhizat-ekipmanlar temini ve
montajı, inşaat işi. (Mahalde yapılacak tadilat işleri)
- Çıkış-Yük dağıtım panoları,
- Enerji aktarmaları,
- Yedek malzemeler,
- Eğitim,
Alım, jeneratör grubunun yüke bağlanması için gerekli bütün parçaları, kabloları, montaj için
gerekli tüm aparatları kapsamakta olup, Satıcı/Yüklenici, satın alınacak malzeme ve
hizmetlerle birlikte, jeneratörün kullanılacağı yerdeki bütün elektrik, çevre ve hacim
koşullarıyla uyumlu olarak ilgili cihaz ile malzemeyi tasarlayacak ve sağlayacaktır.
1.2. Teçhizatın kapsamı:
Satın alınacak jeneratör grubu aşağıda verilen miktarı kapsar.
- Ankara Radyosu Müdürlüğü için 1 adet 500 kVA gücünde (stand-by), 380/220Volt 50 Hz
dizel jeneratör grubu, enerji dağıtım-transfer panoları ve sistemin çalışması - montajı için
gerekli panjur vb. diğer ekipmanların (teçhizatlarının) temini.
1.3. Teklif fiyatları ve garanti sonrası destek hizmetleri bedelleri:
Teklif fiyatları İdari Şartname 6.1. maddesinde belirtilen TRT019.0/M Birim Fiyat Teklif
Cetveline ilaveten, Garanti Sonrası Destek Hizmetleri bedelleri için T.Ş. EK:3 fiyat
çizelgesi, ayrıca doldurularak verilecektir.
2.
GENEL TALEPLER:
2.1 Teklif veren firmalar Teknik Şartname maddelerini tek tek cevaplayacaklardır. Verilen
cevap sayfaları, doküman ve kataloglarda teklif edilen jeneratör-alternatör modelleri
işaretlenecek, ayrıca, bu dokümanlarda da firma imzası ve kaşesi olacaktır.
2.2 Satın alınacak jeneratör, çalışması için gerekli teçhizatı ile birlikte tamamı yeni ve
kullanılmamış olacaktır. Jeneratör setinin uygun ve görünen yerinde bulunacak etiketi
üzerinde imal yılı, seri numarası, tipi vb. bilgiler bulunacaktır.
2.3 Teklif edilen dizel motor, alternatör imalatçının orijinal üretimi olacaktır. (Hiçbir
malzeme çıkma veya kesinlikle 2. el olmayacaktır.)
2.4 Teklif edilecek jeneratör, test tarihi itibarı ile;
- İmal edilme tarihleri 24 aydan,
- İthalat tarihleri 6 aydan fazla olmayacaktır.
2.5 İhaleye teklif verecek firmalar en az bu güçlerde olmak üzere, jeneratör referans
listelerini teklifleri ile birlikte,
İhaleyi kazanan firma, testler öncesi;
- dizel motor ve alternatörün orijinal fabrika test raporlarını,
- ithalat aşamasında düzenlenmiş gümrük beyannamelerini, TRT Kurumuna verecektir.
2.6 Şehir şebekesinde bir kesinti olması halinde, jeneratör otomatik devreye girecek ve
yükü maksimum 20 sn. de üzerine alacaktır. Şehir şebekesi normale döndükten sonra grup
3 dakika daha yükü üzerinde tutacak, yükün şebekeye aktarılmasından sonra grup soğutma
amacıyla bir süre yüksüz çalışacak, bu sürenin sonunda otomatik stop edecek ve bir sonraki
şebeke arızası için hazır olacaktır.
2.7 Dizel motor alternatöre akuple edilerek (hareketli kısımlar muhafazalı) şasi üzerine
vibrasyon emici lastik takozlar ile bağlanacaktır.
2.8 Jeneratör grubunun çalışmasını izlemek üzere ilgili personelin bulunduğu teknisyen
odasına uzak izleme paneli montajı yapılarak sistemin şebekeden veya jeneratörden
beslendiği panelden izlenebilecektir. Uzak İzlemenin mümkün olmaması halinde jeneratörün
bilgisayar üzerinden izlenebilmesi sağlanacak olup, bunun için gerekli olan data prizleri ve
dağıtım kabinlerine kadar olan hatlar uygun kablolar kullanılarak firmaca çekilecektir.
2.9 Dizel jeneratör grubu bir adımda prime gücünün %60 yükünü üzerine alabilmelidir.
Tam yükten yüksüz duruma, yüksüz durumdan tam yüke, geçişlerde geçici hızdaki değişme
nominal hızın %15’ini, yük değişimlerinde ise nominal hıza göre hızdaki geçici değişme
%5’i geçmeyecek ve en fazla 2 saniye sonra nominal değere gelecektir.
2.10 Jeneratör grubunun montajı ve bağlantıları ile ilgili çalışmalar TRT Kurumunca
belirlenen gün ve saatlerde yapılacaktır.
2.11 Alınacak jeneratör grubunun montajının yapılacağı oda jeneratör odası olup, firmalar
söz konusu odayı görerek jeneratör grubu ve transfer panolarının yerleşim planlarını ölçekli
olarak çizerek Teknik Şartname cevaplarına ekleyeceklerdir.
Bu amaçla, firmalar, teklif vermeden önce yapılacak işler ve şartlarla ilgili olarak mahallinde
bilgi edinecektir.
2.12 Firmalar montajda kullanılacak malzeme (kablo, kablo kanalı, şalter, bara, inşaat
malzemesi vb) ve çalışma şartları hakkında bilgi edinecektir. Bilgi eksikliğinden dolayı
oluşacak aksaklıklardan TRT Kurumu herhangi bir sorumluluk almayacaktır.
2.13 Jeneratör odasında yüklenici firmaca yapılacak işlemler:
a) Jeneratör odasındaki mevcut 310 kVA gücündeki jeneratör grubu ve transfer panosu
sökülerek herhangi bir hasar verilmeden firmaca İdarenin Ankara içinde göstereceği yere
taşınacaktır.
b) Yeni kurulacak jeneratör grubu için ön duvarlar yıkılarak, üst kat saçağı ile birleşecek
şekilde yaklaşık 1.5 metre geriye çekilecektir. Tekniğine uygun olarak yeniden duvar
yapılacaktır.
c) Yapılan tadilatlara göre gerekli tamirat ve sıva işlerinden sonra duvarlar beyaz plastik
boyayla, kapılar ve panjurlar ise mevcut rengi ile boyanacaktır.
d) Jeneratör odasında yapılacak tadilatlar sonrası açığa çıkacak inşaat artıkları (molozlar)
firmaca attırılacaktır.
2.14 Jeneratör grubunun montajı ile ilgili işler tamamen firmanın sorumluluğu altında olup,
aşağıdaki hususları içermektedir;
a) Menfez ve kanalların açılması, beton kırılması, boru tesisatı döşenmesi, dağıtım
panoları üzerinde gerekli değişikliklerin yapılması,
b) Jeneratör grubunun kurulmasında, ilgili kurumlardan izin alınması, işin
projelendirilmesi, projenin onaylatılması ve alınacak izin belgeleri gibi her türlü belgenin
çıkarılması ile bu işlere ait her türlü masraf yükleniciye ait olacaktır.
c) Mevcut jeneratörden beslenen sistemlere ait transfer ile şebeke-jeneratör ana dağıtım
panoları tek hat şemalarına uygun olarak (EK:4 de gösterildiği şekilde) imal edilecektir.
d) Ana bina şalt odasında bulunan transfer panosu ile jeneratör dağıtım panosu arasına
mevcut 3x240+120 mm lik NYY kabloya (kablonun bağlantı esnasında kısa gelmesi
halinde ek yapılacaktır) ilave olarak yaklaşık 135 metre (3x95+50) mm2 kesitinde NYY
kablo çekilecektir.
2
e) Jeneratör grubunun 3x800 A TMŞ Alternatör kesici şalteri, jeneratör grubunun kaidesi
üzerine tutturulacaktır. Şalter çıkışı, yeni imal edilecek jeneratör dağıtım panosu (3x800
A TMŞ ve 3x400 A lik UPS by-pass şalterinin bulunduğu pano) barasına bağlanacaktır.
f) Jeneratör dağıtım panosu çıkışından şalt odasına gelen (3x240+120 ve 3x95+50)
kablolar, 3x800 A TMŞ ye bağlanacak ve şalter çıkışı transfer panosundaki 800 A lik
motorlu şaltere bağlanacaktır. Trafo gelişi 3x800 A TMŞ girdikten sonra 800 A lik
motorlu şaltere bağlanacaktır. Motorlu şalter çıkışları ortak barada birleştirilecektir. Bara
çıkışına 800 A TMŞ konulacak ve şalter çıkışı mevcut dağıtım panosunda bulunan 630 A
TMŞ’ye yaklaşık 15 metre 2x(3x150+70) kablo kullanılarak bağlanacaktır.
g) Motorlu şalterler için 2 adet 3x800 A TMŞ kilitli by-pass şalteri konulacaktır.
h) Montaj klimaları için yeni panoda 3x125 A TMŞ konulacaktır.
i) Jeneratör kontrol paneli jeneratör odasında veya jeneratör üzerinde olacaktır.
j) Motorlu şalterler ile by-pass şalterleri arasında elektriksel kilitleme yapılacaktır.
(Düşük gerilim bobini kullanılarak)
k) Manuel by-pass için seçici anahtar kullanılacaktır.
l) Kumanda kabloları ile uygun kesitte jeneratör odası aydınlatma, motor blok ısıtıcısı ve
akü şarj amaçlı kablolar firmaca enerji kablolarının güzergâhından çekilecektir.
m)Jeneratör egzoz susturucusuna ısı ve ses yalıtımı yapılarak galvanizli sac ile
kaplanacaktır.
n) Mevcut jeneratöre ait üfleme kanalı kontrol edilecek, yeni jeneratöre uygun ebatta ise
temizliği yapılacak, uygun olmaması durumunda yeni üfleme kanalı yapılacaktır.
o) Jeneratör odasında bulunan mevcut hava emiş pencere ebat ölçülerindeki değişikliğe
göre ses izolasyon kasetleri yenilenecektir veya ekleme yapılacaktır.
p) İlave yapılacak duvar, tavan ve zemine, tekniğine uygun olarak mevcut (yanmaz)
izolasyon maddesinden izolasyon yapılacaktır.
q) Jeneratör odası çıkışında bulunan yaklaşık 15 metre 30 cm lik kablo tavası 40 lık kablo
tavası ile değiştirilecek, mevcut kablolar yeni tavaya aktarılacak ve üstü kapatılacaktır.
r) Kamelyadan yeni çekilecek kablo geçişi mevcut kabloların yanından geçecek,
geçmemesi durumunda, tava bitiminden yaklaşık 1 metre öncesinde duvardan girilerek,
merdiven altından son basamak uzatılarak, bahçeye indirilip, bahçede pvc boruya
gömülerek bahçe bitimindeki mevcut kablo inişine getirilecektir.
s) Kablo inişi, yaklaşık 4 metre, tekniğine uygun olarak kablolar görünmeyecek şekilde
saçla kapatılacaktır.
t) Devamında yerde bulunan mevcut beton kanallar sökülerek yenilenecek ve yaklaşık
30 metre 2x3 mm baklava dilimli saçla kapatılacaktır. Saçlarda taşıma kulpları bulunacak
ve saçların kanaldan kaymaması için alt yan kısımlarında profil kullanılacaktır.
u) UPS odası önünde bulunan kablo inişi, yaklaşık 3 metre, tekniğine uygun olarak saçla
kapatılacaktır.
v) Devamında, yerde bulunan, her iki taraftaki kablolar, yaklaşık 17 metre, duvar
kenarındakiler 40 lık kablo tavası, bina kenarındakiler ise 30 luk kablo tavalarıyla
taşınacaktır. Tavalar yerden 10 cm. yükseltilecek ve tavaların üstü kapatılacaktır.
w) Bina duvarında monte edilmiş olan elektrik panosu, tekniğine uygun olarak, hemen
karşısındaki bahçe duvarına monte edilecektir.
x) Jeneratör odasının üstünde bulunan egzoz çıkışı yanındaki hava atış panjuru, tekniğine
uygun olarak yenilenerek, yaklaşık 20 cm yükseltilecektir.
y) Egzoz çıkışı kafes telle kapatılacaktır.
2.15 Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte aşağıdaki dokümanlardan ikişer takım
verecektir:
a) Teklif edilen jeneratör grubuna ait orijinal katalogu,
b) Dizel Motor, Alternatör, Tablo ve Akü Şarj cihazı ile ilgili teknik dokümanlar,
c) Dizel Motor ve Alternatör Performans Eğrileri
3
2.16 Jeneratör seti ile birlikte, dizel jeneratör grubunun transfer panolarının bakım, onarım
ve işletmesinde kullanılmak üzere verilecek dokümanlar;
a) Çalıştırma, İşletme ve bakım kılavuzu (2 takım)
b) Motor ve alternatöre ait tamir bakım ve yedek parça katalogları (2 takım)
c) Otomatik kontrol ve güç panoları açık devre kablaj şemaları (2 takım)
3.
STANDARTLAR:
3.1. Teklif veren Firmalar İdari Şartnamede belirtilen uluslar arası standartlara ait belgeleri
sunacaktır.
4.
ÇALIŞMA ŞARTLARI:
4.1. Şartnamenin 1.1 maddesinde anılan güçler ISO 3046/1 çerçevesinde ve aşağıdaki
şartlarda istenecektir.
a) Yükseklik
b) Bağıl nem
c) Sıcaklık
:1000 mt. ( Ortalama )
:% 60
:-15 ° C, + 40° C
4.2. Jeneratör grubu –15°C ile +40°C arasında sürekli çalışmaya uygun olacaktır.
Standartlara uygun olmayan teklifler kabul edilmeyecektir.
5.
DİZEL MOTOR:
5.1. Firmalar önerdikleri dizel motorla ilgili olarak aşağıdaki bilgileri vereceklerdir.
Marka
:
Model
:
Tip numarası
:
5.2. Dizel Motor aşağıda belirtilen özelliklerde olacaktır:
a) Net çıkış gücü:
Dizel motor çıkış gücü ISO 3046 standartlarına ve jeneratör grubunun çıkış gücüne
uygun seçilecektir. (Dizel motor çıkış gücü 1500 d/d ve güç faktörü Cos ϕ 0,8 e göre
alternatörden en az 360 kW gücü verebilecek kapasitede olacaktır.)
b) Zaman
:4
c) Silindir sayısı/düzeni: 6 adet / Sıralı tip (in line)
d) Devir sayısı
: 1500 rpm
e) Regülasyon sistemi : Elektronik hız regülatörü,
f) Soğutma şekli : Su soğutmalı
g) Start şekli
: Elektrikli 24 V DC marş motorlu
h) Aspirasyon şekli
: Turbo şarjlı (Tek kademeli)
i) Yakıt sistemi
: Her silindir, elektronik kontrollü birim enjektör içerecektir.
5.3. Firmalar teklif ettikleri dizel motorun prime güçteki;
% 100 yükte: ..................lt / kWh
% 75 yükte : ..................lt / kWh
% 50 yükte : ..................lt / kWh
% 25 yükte : ..................lt / kWh
olarak yakıt tüketim miktarlarını açık olarak belirteceklerdir.
5.4. Dizel motorun hız kontrolü için elektronik tip governor olacaktır. Jeneratörlerin
tasarımında belirtilen nominal hız ve yükte sürekli çalışmaya uygun Endüstriyel tip motor
kullanılacaktır.
4
5.5. Jeneratör grubunda kullanılacak dizel motorun, yakıt sarfiyatında ekonomik ve düşük
emisyon değerlerine sahip olması tercih sebebidir.
5.6. Jeneratör grubu şebeke yedeği olarak çalışacağından seçilecek motor %100 yük
altında çalışmaya uygun tipte olacaktır. Dizel motorun, şebeke geriliminin kesildiği anda
tam yük altında nominal kararlı hızına ulaşması ve Yük değişimlerinde de Yüksüz
durumdan tam yüke, Tam yükten - yüksüz duruma (Boşa), geçişinde nominal hızına
ulaşması 10 saniyeden fazla olmayacaktır.
5.7. Dizel Motor, herhangi bir mekanik arızaya veya anormal ısınmaya sebebiyet
vermeksizin 12 saatlik sürekli çalışma sonucunda, 1 saat süreyle nominal hızda prime gücün
% 10 fazlasını ( Nominal yük x 1.10 ) verebilecek güçte olacaktır.
5.8. Dizel Motor - 15°C ile + 40°C çevre sıcak aralığında çalışmaya uygun olacak ve su ile
soğutulacaktır. (Bu değerler dışında verilecek teklifler avantaj olarak kabul edilmeyecektir.)
5.9. Yükseklik kompanzasyonu, daha az duman ve gürültü seviyesi, yakıt ekonomisi
sağlanması için tek kademeli turbo şarjlı motorlar teklif edilecektir. İki veya daha fazla
kademeli (Seri) Turbo şarj kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5.10. Dizel motor soğutma sistemi +50 °C çevre/ortam sıcaklığında motorun sürekli
çalışmasını sağlayacak, motora monteli orijinal radyatör ve motordan tahrikli fan olacaktır.
Soğutma radyatör fanına dokunmayı önleyici muhafaza ve radyatör önüne petek koruyucusu
monte edilmiş olacaktır.
5.11. Soğuk havalarda motor bloğunun belli bir ısıda tutularak kolay çalışmasını ve yükü
üzerine almasını sağlamak amacıyla termostat kontrollü ceket suyu ısıtıcıları bulunacaktır.
Isıtıcıların giriş ve çıkışlarında küresel vana bulunacaktır. Isıtıcılar paslanmaz metalden imal
edilmiş olacaktır.
5.12. Hava filtresi, motor tasarımında kullanılan orijinal tipte olacaktır.
5.13. Dizel motor tek egzozlu olacaktır.
5.14. Stop selenoidi yalnız motor durdurulurken enerjilenecektir. Motor tamamen durduktan
sonra enerjisi kesilecektir. Teknik zorunluluk nedeniyle bu durumun mümkün olmaması
halinde stop selenoidinin yanmaması için yeterli elektriksel ve mekanik önlemler alınacaktır.
5.15. Egzoz manifoldu motor titreşimlerinin egzoz sistemini etkilememesi için uygun
uzunlukta her iki tarafı flanşlı esnek boru (kompansatör) sistemleri ile teçhiz edilmiş
olacaktır.
5.16. Teklif edilen dizel motor, jeneratör grubunda en az 5 yıl denenmiş olacaktır. Aynı
dizelin kullanıldığı jeneratör grubu kullanıcılarının yurt içindeki referansları ve / veya listesi
teklife eklenecektir.
5.17. Kullanılmış yağ uygun manuel bir pompa yardımıyla kolayca boşaltılacaktır. Pompa
grup üzerine monteli olarak verilecektir.
5.18. Dizel Motorlara son muayenelerini müteakip koruyucu yağ ve -30°C uygun antifriz
konulacaktır.
6.
ALTERNATÖR:
6.1. Teklif edilen senkron alternatör 4 kutuplu, tek yataklı kendinden ikazlı ve regüleli, tabii
havalandırmalı, fırçasız, döner alanlı, tropikal izolasyonlu H sınıfı, katı hal elektroniğine
uygun, elektronik tip otomatik voltaj regülatörüne haiz, sürekli çalışmaya müsait tipte
olacaktır.
6.2. Teklifte alternatörün marka, model ve tipi belirtilecektir.
6.3. Teklif edilen alternatör aşağıda belirtilen özelliklerde olacaktır.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Çıkış gücü stand-by (En az)
Gerilim (Fazlar arası)
Frekans
Devir
Verim (En az)
Dalga şekli
: 500 kVA
: 380 Volt
: 50 Hz
: 1500 rpm
: %93
: Sinüs
5
g)
h)
i)
j)
Parazit bastırma
Koruma sınıfı
Güç faktörü (Değişken yüklerde)
Isı izolasyon sınıfı
: N (VDE 0875) (Tercihen)
: IP 23
: Cos φ= 0,8 – 1 (Değişken yükte)
:H
6.4. Kalıcı Voltaj Regülasyonu: Alternatöre tam yük uygulandığında, geçici voltaj
değişimleri tamamlandıktan sonra ayarlanmış olan kalıcı voltaj regülasyonu %±1’i
geçmeyecektir.
6.5. Geçici Voltaj Regülasyonu: Set edilen (Ayarlanan) voltajda, tam yükten yüksüz
duruma, yüksüz durumdan tam yüke geçmesi halinde geçici voltaj değişimi, nominal
voltajın %15’ ini geçmeyecektir ve voltaj 1 sn içinde nominal voltajın %5’i sınırlarına
gelecektir.
6.6. Alternatör, kararlı çalışma sırasında frekansın 50 Hz ±1% değerinde kalacaktır.
6.7. Çalışma sırasında, kontrol panosundan gerektiğinde bir potansiyometre yardımı ile
veya menüden voltajı ayarlamak mümkün olacaktır.
6.8. Alternatörün çevre çalışma sıcaklığı -15°C, +40°C dir.
6.9. Teklif edilen alternatörlerin parazit giderme tipi belirtilecektir,
6.10. Alternatörlerde döner diyot devresi kullanılacak ve fırçasız tipte olacaktır. Üç fazlı tam
dalga doğrultucu rotor şaftı üzerinde olacak ve ikaz sargısı, ikaz akımı ihtiyacına yetecek
kapasitede olacaktır. Ayrıca bu düzenleme her hangi bir hasara uğramadan nominal akımın
%150’sini bir dakika süre ile verebilecektir.
6.11. Güç çıkış bağlantıları alternatör terminalinden yapılacaktır. Faz, Nötr ve Toprak
hatlarında iyi izolasyon sağlanacak. Çıkış baralarının üzerinde bağlantı için uygun çap ve
miktarda delik açılarak terminaller arasında kolay bağlantı ve atlama yapılabilmesi için
yeterli mesafe bırakılmış olacaktır.
6.12. Güç kablolarının çıkışları jeneratör montajına bağlı olarak sağ veya sol taraftan
yapılacaktır. Bunun için terminal kutusunun sağ ve sol tarafına uygun çapta kablo çıkış
delikleri bırakılacak, delik çeperlerinin kabloları kesmemesi için uygun genişlikte rekorlar
takılacak, kullanılmayacak delikler ise plastik kapaklarla veya rekorlarla kapalı olacaktır.
6.13. Üç fazda meydana gelebilecek kısa devre durumunda kısa devre akımı nominal akımın
2,5 – 4 katı olacaktır. Sargılar ve makinenin diğer parçalarına hasar vermeden izin verilecek
kısa devre süresi en az 10 sn. olacaktır.
6.14. Alternatör madde 6.3 de belirtilen şartlarda güç faktörü Cos φ: 0,8-1 arasında binada
bulunan UPS ’leri, klima ve kalorifer sistemleri ile aydınlatmayı besleyecektir. Bu
koşullarda voltaj dalga şekli sinüzoidal olacaktır.
6.15. Alternatör muhafazası çelik saçtan yapılmış olacak ve taşıma için halkalar
konulacaktır. Alternatör havalandırma muhafazası IP 23 standardına uygun olacaktır.
6.16. Alternatörle ilgili aşağıda belirtilen bilgiler ve diğer karakteristikler detaylı olarak
cevaplandırılacaktır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alternatör marka, Model ve Tipi
Alternatör karkası
Verim (Tam yükte )
Kısa devre performansı
Ani yük performansı
:
Aşırı yük performansı
:
Aşırı hız kapasitesi
Parazit bastırma derecesi
Konstrüksiyon tipi
Sargılar ve yerleştirme
360 kW da dalga şeklinde bozulma
Soğutma
Yataklar
6
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
• İkaz sargıları
• Toplam harmonik faktörü (THF)
7.
:
:
DÜZENLEME:
Firmalar tekliflerine dâhil olmak üzere, aşağıda belirtilen malzeme/teçhizatı da jeneratör
grubunun fiyatına dâhil olarak verecektir.
7.1. Motoru çalıştırmak için 20 sn aralıkla en az üç marş yapacak uygun güç ve kapasitede
az bakımlı veya bakımsız akü verilecektir.
7.2. Akülerin markası, tipi ve amper-saat kapasitesi teklifte belirtilecektir.
7.3. Alarm kablolarının her iki tarafı soketli olacak. (Çoklu kablo)
7.4. Yağ boşaltma pompası
7.5. Su ayırma filtresi (Yakıt tankı besleme hattı çıkışına konulacaktır.)
7.6. Dizel motora ait 2 takım orijinal yağ, yakıt ve hava filtresi ile su ayırıcı filtre
verilecektir.
7.7. Hava atma ve emiş panjurları. (Hava panjur ölçüleri, jeneratör havalandırmasına uygun
ölçülerde, dışarıdan içeriye her hangi bir madde, cisim veya canlı girişine imkan vermeyecek
şekilde tasarlanacaktır.)
7.8. Flanşlı egzoz özel susturucusu ve titreşim önleyici esnek egzoz borusu 90° derece egzoz
dirseği ve diğer gerekli bağlantı ekipmanları.
8.
YAKIT SİSTEMİ:
8.1. Mevcut yakıt tankı kalacaktır. Bakımı yapılarak boyanacaktır.
9.
PANO:
9.1. Jeneratör kontrol paneli jeneratör odasında veya jeneratör üzerinde olacaktır.
9.2. Panolarda kullanılacak şalterlerin marka ve modeli belirtilecektir. Uzak doğu menşeili
ürün kullanılmayacaktır.
9.3. Pano içerisindeki baralar ve şalter bağlantı uçları gibi tehlikeli aksamların üzerleri şeffaf
malzeme ile kapatılarak yanlışlıkla dokunma engellenecektir. Buralara ″DİKKAT!
YÜKSEK VOLTAJ″ etiketi, konulacaktır. Panoların içindeki tüm şalter, kontaktör, röle,
elektronik kontrol elemanlarının montajı, ön kapaktan kolayca ulaşılabilecek şekilde
yapılacak, kumanda kabloları basit ve kolayca bakım için kablo kanallarından geçirilecektir.
9.4. İmal edilecek olan şebeke-jeneratör ana dağıtım panosu ile transfer panosu üzerinde
dijital enerji analizörleri bulunacaktır. Enerji analizörleri, elektrik tesisine ait bütün
elektriksel parametreleri ve harmonikleri, gerilim ve akımdaki toplam harmonik
distorsiyonları, cosφ ve güç ölçümleri yapacak özelliklere sahip olacaktır. Transfer
panosundaki enerji analizörü ortak çıkışta olacaktır.
9.5. Kumanda ve Transfer Panoları aşağıdaki elemanlarla teçhiz edilecektir.
a) Çalışma konumu seçici anahtarı,
(örnek; 4 Pozisyonlu: 1-Off, 2-Manuel, 3-Test, 4-Otomatik.)
b) Manuel start ve stop anahtar veya butonları,
c) Test start anahtar veya butonları,
d) Işıklı şebeke arıza butonları,
e) Işıklı alarm reset butonu,
f) Acil durdurma butonu,
g) Korna susturma anahtar veya butonu,
h) Çalışma saati,
i) Transfer panosunda, voltaj, frekans ve akım bilgilerini gösterecek multimetre
(şebeke ve jeneratör için ayrı ayrı),
7
j) Akü şarj cihazı için ampermetre, voltmetre,
k) Pano iç aydınlatma lambası (DC Beslemeli),
l) Panolarda gerilim altında olmayan tüm metal aksam topraklanacaktır.
m) Akım trafoları,
n) Termik manyetik motorlu şalterler, (Şebeke - Jeneratör) Elektriksel kilitlemeli
olacaktır.
o) Alternatör kesici şalteri,
p) Gösterge lamba veya ledleri, ( şebeke var, şebeke devrede, jeneratör devrede,
dizel motor yağ basınç göstergesi, dizel motor soğutma suyu sıcaklık göstergesi vb.)
q) Pano devrelerini aşırı akımlara karşı korumak için otomatik sigortalar. (Plug tip
sigortalar kabul edilmeyecektir.)
r) Pano devrelerini ve özellikle şarjlı havalarda elektronik kartları aşırı gerilimden,
piklerden korumak üzere, mutlaka, uygun gerilim ve akımda parafudurlar, filtreler
(Surge Protector ) kullanılacaktır.
s) Pano nakliyesi için taşıma kancaları,
9.6. Pano sağlam metal konstrüksiyona sahip, Tamir ve bakım sırasında müdahale veya ölçü
alma işlemleri kolayca yapılabilecek şekilde komponentler yerleştirilmiş ve fırın boya veya
elektrostatik boya ile boyanmış olacaktır.
9.7. Pano içerisinde toprak ve nötr barası olacaktır. Gerilim altında olmayan tüm metal
aksam topraklanacaktır.
9.8. Panoda değişik tipteki devre elemanları mümkün olduğu kadar az seviyede tutulacak
aynı işlevi yapacak birden fazla malzeme kullanılıyor ise hepsi aynı cins ve marka olacaktır.
Devre elemanlarının seçiminde özel devre elemanlarının kullanılmasından kaçınılarak,
standart ve piyasada rahatlıkla bulunabilecek malzemelerin kullanılması sağlanacaktır.
9.9. Jeneratör grubunun çalıştırılması için tüm kontrol ve kumandalar tablonun ön yüzünden
yapılacaktır. Jeneratör grubunun kontrolü pano üzerine yerleştirilecek Otomatik Kontrol
Ünitesince yapılacaktır. Otomatik Kontrol ünitesi akü şarj cihazından beslenecek ve aşırı
gerilim ve akımlardan etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
9.10. Otomatik Kontrol Ünitesi, uzaktan kontrol ve kumanda sistemlerine bilgisayar PLC
gibi otomasyon sistemlerine bağlanabilecek altyapıya uygun ve tüm bağlantıları soketli
olacaktır. İhaleyi kazanan firma kontrol ünitesi ile ilgili çalışma prensibini, baskı devre
şemalarını, genel prensip, blok diyagramları ve malzeme özelliklerini vereceklerdir.
9.11. Pano içerisinde kullanılan kabloların her bağlantı için farklı numarası bulunacak ve
bunlar şema üzerine işlenecektir.
9.12. Güç kabloları hariç, jeneratör grubu ve pano arasındaki tüm bağlantılar uygun
uzunlukta ve her iki tarafı da soketli kablolarla yapılacaktır. Dış ortamdan geçen kablolar ise
mekanik darbelerden ve petrol ürünlerinden etkilenmemesi ve kirlenmemesi için uygun bir
muhafaza içerisinden geçirilecektir.
9.13. Pano içinde kullanılacak kablolar her bağlantı için farklı numaraya sahip olacak, AC
ve DC devreleri mümkün olduğunca ayrı tutularak farklı numara veya kodlanma yöntemleri
ile ayrılacak, hazırlanacak Tablo devre diyagramlarına (Projesine) aynı numara ve kodlarla
işlenerek, arıza bulma, ölçme işlemleri kolaylıkla yapılabilmesi temin edilecektir.
9.14. Bütün ekipmanlar işletim hatalarına karşı korunmuş olacaktır. (Fault Proof)
9.15. Pano devreleri çiziminde gösterilen elemanlara verilen kısaltma harfi numara ve
kodları ayrıntılı açıklayıcı antetler hazırlanarak çizim sayfalarının sağ bölümüne çizelge
halinde konulacaktır.(Örnek: S4 Seçici anahtar, K1 Jnt. Kontaktörü vs.)
10.
AKÜ ŞARJ CİHAZI:
10.1. Jeneratör grubu için, akülerin şarjı ve tablonun çalıştırılabilmesi için bir akü şarj cihazı
bulunacaktır.
8
10.2. Akü şarj cihazı beslemesi yük çıkışından yapılacaktır. (jeneratör veya şebekeden
hangisi devrede ise aküler sürekli beslenecektir.)
10.3. Şarj cihazı aküleri yavaş şarjda tutacak (Tampon şarj) ve tablonun çalışması için
gereken akımı karşılayacaktır. Gerektiğinde boşalmış aküleri otomatik olarak hızlı şarja tabi
tutacaktır.
10.4. Şarj cihazının akım kapasitesi; kontrol tablosunun çalışmasını ve tamamen boşalmış
aküleri en fazla 12 saatte şarj edebilecek güçte olacaktır.
10.5. Kontrol panosunda şarj cihazından beslenen devre elemanları, şarj cihazının kuvvetli
(Boost) şarj voltajına ve akımına dayanıklı olacaktır.
10.6. Şarj cihazı kontrol panosu içinde ayrı bir ünite olarak yerleştirilecek, şarj voltmetre ve
ampermetresi bulunacaktır.
10.7. Şarj cihazı girişi ve kritik elemanları sigorta devresi ile korunacak, cihazda herhangi
bir problem olduğunda ikaz verecektir.
10.8. Batarya şarj cihazı yerine şarj dinamosu kullanılmayacaktır.
10.9. Şarj redresörüne ait aşağıdaki bilgiler verilecektir,
a) Giriş voltajı
:…………… Volt,
b) Çıkış voltajı
:…………… Volt,
c) Çıkış akımı
:…………… Amper,
d) Tampon şarj akımı
:…………… Amper,
e) Hızlı şarjın kesim voltajı
:…………… Volt,
f) Hızlı şarjın başlangıç voltajı :…………… Volt
11.
ÇALIŞMA:
Jeneratör grubu iki konumda çalıştırılabilecektir:
a) Otomatik Konum
b) Direk Besleme Konumu
Yukarıda bahsedilen çalışma şekillerinin sağlanabilmesi için seçici anahtar kullanılacaktır.
11.1.
Otomatik Çalışma Konumu:
11.1.1. Seçici anahtar ''OTOMATİK'' konumda iken, sistem normal olarak şebekeden
beslenecektir.
11.1.2. Jeneratör ve şebeke fonksiyonları kullanılacak Otomatik Kontrol Ünitesi ile kontrol
edilecektir.
11.1.3. Seçici anahtar ''OTOMATİK'' konumda iken sistem aşağıda belirtilen hususlardan
herhangi birinin ortaya çıkması halinde, jeneratör grubu otomatik olarak çalışacak ve tam
yük altında 20 sn. içinde yükü üstüne alacak ve sistemi besleyecektir.
a) Şebeke voltajı nominal değerin %85 altına düşerse,(380x0,85=323Volt)
b) Şebeke voltajı, nominal voltajın %115'unun üstüne çıkarsa, (380x1,1=437Volt)
c) Fazlardan biri veya tümü kesildiğinde,
Yukarıda bahsedilen bu limitler Kontrol Ünitesinden ±20% aralığında ayarlanabilecektir.
11.1.4. Şebeke voltajının normal değerlere ulaşmasını müteakip (Şebeke voltajının
stabilizesi için 180 sn gereklidir.) Yük otomatik olarak şebekeye aktarılacak, aktarmadan 0120 sn sonra jeneratör grubu duracaktır. Bu süreler 0–180 sn arasında ayarlanabilir olacaktır,
Veya şebeke normale döndükten 3 dakika sonra yükü şebekeye aktaracak jeneratör grubu
5 dakika yüksüz çalışacak ve bu sürenin sonunda otomatik stop edecek, bir sonraki şebeke
arızası için hazır olacaktır.
11.1.5. Acil durdurma anahtarı / butonu bütün çalışma durumlarında devrede olacaktır.
11.2.
Direk Besleme Konumu:
11.2.1. Otomatik Kontrol Ünitesinde herhangi bir arıza olması halinde, seçici anahtar
"DİREK BESLEME'' konumuna alınacak ve sistem jeneratörden beslenecektir.
9
11.2.2. Jeneratör grubu bu konumda manuel olarak çalıştırılıp Otomatik Kontrol Ünitesi
olmaksızın yükü besleyecektir.
11.2.3. Alternatör voltajları ve yük akımları pano üzerinden okunabilecektir.
11.2.4. Jeneratör grubu manuel start-stop anahtarı veya butonları ile çalıştırılıp
durdurulacaktır.
11.2.5. Seçici anahtar ''DİREK BESLEME'' konumuna alındığında yük isteğe bağlı olarak
şebekeden veya jeneratörden beslenebilecektir.
11.2.6. Otomatik kontrol ünitesindeki arıza giderildikten sonra, seçici anahtar
''OTOMATİK'' konuma alındığında yük jeneratör grubundan şebekeye geçecektir. (Şebeke
var ise )
11.2.7. Seçici anahtar ''DİREK BESLEME'' konumunda iken aşağıda belirtilen aksaklıkların
herhangi biri olması halinde, jeneratör otomatik olarak duracak, sesli ve ışıklı alarm
verecektir.
a) Düşük yağ basıncı,
b) Motor aşırı harareti, (Aşırı ısınma)
11.2.8. Jeneratör grubu otomatik veya direk besleme konumunda çalışırken motora marş
yaptırılamayacak ve bunun için 2 farklı koruma yapılacaktır.
11.2.9. Fazlardan biri veya ikisinde arıza olursa ( Şebeke veya Alternatör) kontaktörler
açarak yükü ayıracak sesli ve ışıklı alarm verilecektir.
12.
OTOMATİK KONTROL ÜNİTESİ (ACU):
Otomatik kontrol ünitesi aşağıda belirtilen fonksiyonları yerine getirecektir. Bunların
sağlanabilmesi için gerekli anahtar ve butonlarla teçhiz edilmiş olacak, ünitenin
parametrelerini değiştirebilmek ve programlayabilmek mümkün olabilecektir.
a)
b)
c)
d)
Otomatik Konumu
Manuel Konumu
Test Konumu
OFF Konumu
12.1. Otomatik Konum:
Bu konumda şebeke ve jeneratör grubunun tüm fonksiyonları Otomatik Kontrol Ünitesince
Kontrol edilecektir.
12.2. Manuel Konum:
Bu konumda jeneratör grubu Otomatik Kontrol Ünitesi üzerinde bulunan start/stop anahtar /
butonu ile çalıştırılıp durdurulacak ve yüke manuel olarak verilecektir.
12.3. Test Konumu:
Test butonuna ( Anahtarına ) basıldığında jeneratör grubu çalışacak ve tüm alarmlar test
edilebilecektir. Bu konumda çalışırken şebekenin devre dışı kalması hariç jeneratör hiçbir
zaman yükü üstüne almayacaktır.
12.4. OFF Konumu:
Bu konumda jeneratör grubu hiçbir şekilde start almayacaktır.
13.
ALARMLAR:
13.1. Jeneratör grubu Otomatik Kontrol Ünitesi ile yukarıda bahsedilen konumlardan
herhangi birinde çalışırken aşağıdaki durumlardan birinin ortaya çıkması halinde jeneratör
grubu derhal durarak sesli ve ışıklı alarm verecek arıza giderilmeden tekrar çalışmayacaktır.
a)
b)
c)
d)
e)
Aşırı Motor harareti,
Düşük yağ basıncı,
Aşırı hız ( maksimum 1750 RPM )
Alternatör yüksek voltajı ( + %10 ayarlanabilir )
Alternatör düşük voltajı ( - %10 ayarlanabilir )
10
(Herhangi iki faz arasındaki Düşük/Yüksek voltaj anlamındadır.)
f) Aşırı akım
g) Radyatör su seviyesi düşük
h) Marş almadı alarmı (3 defa marş bastı ancak motor çalışmadı).
13.2. Jeneratör grubu otomatik olarak arka arkaya üç start denemesinden sonra eğer motor
çalışmaz ise sesli ve ışıklı alarm verecektir.
13.3. Şebeke ve jeneratör grubu alarmlarını uzaktan kontrol için kumanda tablosuna bir çıkış
terminali konulacaktır.
13.4. Şebeke voltajı, nominal voltajın -%85'i ile +%115'i arasında ise kabul edilecek. Voltaj
herhangi iki faz arasında bu sınırların dışında kalırsa şebeke arızası olarak algılayacak.
Şebeke mevcut lambası / Led’i, voltajın bu sınırlar içinde olması halinde yanacaktır. Arıza
ikaz lambaları sık sık flaman kesmemesi için nominal çalışma voltajının üstünde
seçilecektir. (Örnek: 24 V. Yerine 28 V. 220 V Yerine 240 V. Ampul takılmalıdır.)
13.5. Alarm durumları gerektiğinde resetlenebilecektir.
13.6. Otomatik konumda, şebekenin çok kısa süreli gelip gitmelerinde grup start almayacak
kesintiden 3 veya 5 sn sonra start alabilmesi mümkün olabilecektir.
14.
MALZEME VE İŞÇİLİK:
14.1. Bu şartnamede belirtilen ve belirtilmeyen malzemeler sınıfının en kalitelisi ve istenilen
amaca en uygunu olacaktır. Kullanılan malzemeler nihai mamulü etkileyebilecek her türlü
bozukluk ve uygunsuzluktan arındırılmış olacaktır. Özellikle elektronik kartlarla ilgili
imalat, soketler ve diğer tüm parçalar korozyona dayanıklı malzemeden yapılacak ya da
korozyona karşı işlemden geçirilmiş olacaktır.
14.2. İşçilik bu tip ekipmanlar için en iyi ticari tecrübeyi ihtiva edecek ve en üst kalitede
olacaktır.
14.3. Panolarda kullanılacak şalterler, termik manyetik kesiciler, kontaktörler, röleler,
zamanlayıcılar, TSE belgeli ve 1. kalite olacak özellikle kontaktörlerin kontak takımları
değiştirilebilir ve piyasadan kolaylıkla bulunabilir tipte olacaktır.
15.
GARANTİ SONRASI DESTEK HİZMETLERİ :
15.1. Firma, teklif ettiği Jeneratör grubu için, 2 yıllık garanti süresi sonu işletme sürecinde
geçerli olmak üzere, Garanti Sonrası Destek Hizmeti (GSDH) teklifi de verecektir.
15.2. Teklif fiyatları idari Şartname 6.1. maddesinde belirtilen TRT019.0/M Birim Fiyat
Teklif Cetveline ilaveten, garanti sonrası destek hizmetleri bedelleri için T.Ş. EK:3 fiyat
çizelgesi, ayrıca doldurularak verilecektir.
15.3. GSDH bedeli, teklifte Jeneratör grubu için, yıllık ve 10 yıllık toplamı şeklinde
verilecek ve tekliflerin değerlendirilmesinde, önemli bir kriter olacaktır.
GSDH bedeli teklifte USD veya AVRO cinsinden verilebilecektir.
15.4. GSDH teklifi, parçalı bakım ve parçasız bakım şeklinde olmak üzere 2 (iki) alternatifli
verilecektir.
Parçasız bakım (Parça bedeli TRT tarafından ayrıca ödenecek) teklifi içeriği olarak yedek
malzeme (kart ve elektronik modül bazında) fiyatları 10 yıl süre ile geçerli olacak bedelleri
teklifte USD veya AVRO cinsinden verilebilecektir.
Teklif eki olarak verilecek motor aksamı mekanik parçalar, alternatör kart ve parçaları,
kontrol ünitesi kart ve elektronik modül birim fiyatları olarak liste halinde (tanımlanmış
kodları ile birlikte) düzenlenmiş şekilde olacaktır.
15.5. Yıllık bedeli sözleşmede yer alacak GSDH ni, TRT alıp - almamakta serbesttir.
11
16.
MUHTELİF :
Jeneratör grubu ait çalıştırma, arıza-bakım ve eğitim dokümanları (kart bazında devre şema
ve diyagramlarını, genel hat şemalarını, şemalarla uyuşacak şekilde tanımlanmış elektronik
kart, parça ve modül listelerini da içerecek şekilde) ihaleyi kazanan firmaca ihale sonrası en
geç 1 ay içerisinde verilecektir (3 takım halinde Türkçe ve / veya İngilizce). Ayrıca, cihazın
işletmesini açıklayan Türkçe bir el kitabı firmaca hazırlanarak eğitime katılan İdare
personeline verilecektir.
17.
BU ŞARTNAME MADDE MADDE CEVAPLANDIRILACAKTIR.
Teknik şartname madde madde cevaplandırılacaktır. Net olmayan (kataloğa bakınız,
okunmuş anlaşılmıştır, vb.) cevaplar verilmeyecektir.
Bu amaçla, cevaplamalarda;
- Teknik özelliklere ait yanıtlar için,
reel ölçülen - ölçülebilecek rakamsal değerler-veriler yazılacaktır.
- Metinsel tanımlama ve isteklerde;
"tamam"
"kabul edildi"
"uygun" vb. ifadeler kullanılacaktır.
12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
99 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content