close

Enter

Log in using OpenID

KOCAELİ GEBZE BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY

embedDownload
KOCAELİ GEBZE BELEDİYESİ
2013 YILI SAYIŞTAY
DENETİM RAPORU
Eylül 2014
İÇİNDEKİLER
KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ ................................. 1
DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU ...................................................... 2
SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU .................................................................................................................. 3
DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI ................................................................ 3
DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI................................................................................................ 5
DENETİM GÖRÜŞÜ ..................................................................................................................................... 8
DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER ................................... 9
EKLER ......................................................................................................................................................... 12
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI
HAKKINDA BİLGİ
Gebze Belediyesi belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını
karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve
malî özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir. Kurumun görev ve sorumlulukları esas olarak
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinde sayılmış olup bu Kanunda
hüküm bulunmayan hallerde 5393 sayılı Belediye Kanununa tabidir.
Belediye bütçesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 12 nci
maddesinde yapılan sınıflandırma uyarınca mahalli idare bütçesi olarak hazırlanmakta ve
uygulanmakta olup mali işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde 10.03.2006 tarih 26104 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine
tabidir. Kurumun 2013 yılı gider ve gelir bütçeleri ile gerçekleşen tutarları aşağıda
gösterilmiştir.
Bütçe Giderinin Ekonomik Kodu
01-Personel Giderleri
Bütçe Tahmini Gerçekleşme
Gerçekleşme
Oranı
34.242.214,10
29.842.852,50
%87
02-Sos.Güv. Krm.Dev. Prm.Gid.
5.637.535,20
5.002.736,78
%88
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
87.462.334,63
77.425.031,92
%88
900.000,00
1.084.893,32
%1.20
4.504.048,58
2.859.340,31
%63
25.525.250,00
22.023.210,89
%86
250.000,00
90.684,36
%36
---------
--------
-------
12.412.461,29
--------
-------
170.933.843,80
138.328.750,08
%80
04-Faiz Giderleri
05-Cari Transferler
06-Sermaye Giderleri
07- Sermaye Transferleri
08- Borç Verme
09-Yedek Ödenek
TOPLAM
Bütçe Gelirinin Ekonomik Kodu
01-Vergi Gelirleri
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04-Al.Bağış ve Yrd.ile Özel Gelirler
Bütçe Tahmini Gerçekleşme
Gerçekleşme
Oranı
74.154.000,00
53.513.878,65
%72
5.496.000,00
6.793.706,19
%1.23
1.000,00
269.101,61
%269
__________________________________________________________________________________________
Kocaeli Gebze Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
05-Diğer Gelirler
80.077.843,80
59.311.050,46
%74
06-Sermaye Gelirleri
12.205.000,00
7.248.513,42
%60
08-Alacaklardan Tahsilat
-------
-------
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI
-------
127.136.250,33
-1.000.000,00
-302.233,25
%30
170.933.843,80
126.834.017,08
%74
09-Red ve İadeler
NET BÜTÇE GELİRİ
Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe
Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5 inci maddesi gereğince hesap dönemi
sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar
denetime sunulmuş olup denetim bunlar ile Usul ve Esasların 8 inci maddesinde yer alan
diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.
·
Birleştirilmiş veriler defteri.
·
Geçici ve kesin mizan.
·
Bilanço.
·
Kasa sayım tutanağı,
·
Banka mevcudu tespit tutanağı,
·
Alınan çekler sayım tutanağı,
·
Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı,
·
Teminat mektupları sayım tutanağı,
·
Değerli kağıtlar sayım tutanağı,
·
Taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetveli veya envanter defteri.
·
Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu,
·
Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu,
·
Faaliyet sonuçları tablosu veya gelir tablosu.
Denetim görüşü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet
sonuçları tablosuna verilmişir.
DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine
uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek
şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların
__________________________________________________________________________________________
Kocaeli Gebze Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
2
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir
olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve
tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve
malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere
uygunluğundan; mali yönetim ve iç
kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak
oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını
oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından
sorumludur.
SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU
Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin
gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve
doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle
sorumludur.
DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI
Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, genel kabul görmüş uluslararası
denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm
faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence
elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla
yürütülmüştür.
Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu,
güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler;
uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle
gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol
sistemleri de değerlendirilmiştir.
__________________________________________________________________________________________
Kocaeli Gebze Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
3
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve
mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi,
belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri
oluşturmaktadır.
Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve
uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.
__________________________________________________________________________________________
Kocaeli Gebze Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
4
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI
BULGU 1:
Kuruma ait taşınırların tamamının kayıt altına alınmaması ve Kurumun Taşınır
Yönetim Hesabının Kurumun sahip olduğu taşınırların tamamını kapsamaması
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında
Bakanlar Kurulunun 21.11.2006 tarihli ve 19423 sayılı Kararnamesi ile yürürlüğe giren
Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde taşınır malların kayıt işlemlerinin
yapılmadığı ve kurumun 2013 yılı Taşınır Yönetim Hesabı kurumun sahip olduğu taşınırların
tamamını kapsamadığı tespit edilmiştir.
21.11.2006 tarihli ve 19423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe giren
Taşınır Mal Yönetmeliği’nin “Taşınırların Kaydı” başlıklı 12 nci maddesinde aynen;
“ (1) Kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına
alınması esastır. Taşınır kayıtları, yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulur. Her
bir kaydın belgeye dayanması şarttır.
(2) Bu çerçevede;
a) Önceki yıldan devren gelen taşınırlar ile içinde bulunulan yılda herhangi bir
şekilde edinilen veya elden çıkarılan taşınırlar,
b) Taşınırlardaki kayıp, fire, yıpranma ve benzeri nedenlerle meydana gelen
azalmalar,
c) Sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalar,
miktar ve değer olarak kayıtlara alınarak takip edilir.” denilmektedir.
Aynı Yönetmeliğin “Taşınır Yönetim Hesabı” başlıklı 34 üncü maddesinde de;
“Harcama yetkilileri tarafından Sayıştaya verilecek taşınır yönetim hesabı; önceki
yıldan devreden taşınırlar ile yılı içinde girenleri, yılı içinde çıkışı yapılan taşınırlar ile ertesi
yıla devredilenleri ve yıl sonunda yapılan sayım sonucu bulunan fazla ve noksanları
gösterir.” ifadesi yer almaktadır.
Yönetmelik hükmünden anlaşılacağı üzere, kamu idarelerinin herhangi bir yol ile
edindikleri taşınır malları kayıt altına almaları gerekmektedir. Aynı zamanda kamu idaresine
__________________________________________________________________________________________
Kocaeli Gebze Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
5
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
ait taşınır yönetim hesabı, önceki yıldan devreden taşınırlar ile yılı içinde girenleri, yılı içinde
çıkışı yapılan taşınırlar ile ertesi yıla devredilenleri ve yılsonunda yapılan sayım sonucu
bulunan fazla ve noksanlarını kapsaması gerekmektedir.
Ancak Belediye Kent Merkezi binasında yer alan taşınırların demirbaş kayıtları
yapılmamıştır. Bunun yanı sıra Belediye bünyesindeki birimlerin; taşınırların kaydı, giriş ve
çıkış işlemleri için kullanılan Pro-Taşınır programı (MMM Grup) 29/05/2012 tarihinde
bırakılarak, yeni otomasyon programı (OMİS) bünyesinde yer alan taşınır modülü
kullanılmaya başlanmıştır. Fakat ilk programda yer alan geçmiş dönem verileri yeni programa
aktarılmamıştır. Dolayısı ile mevcut programa göre oluşturulan taşınır yönetim hesabı
Kurumun sahip olduğu taşınırların tamamını kapsamamaktadır.
255 Demirbaşlar Hesabı, Kurumun sahip olduğu demirbaşların tamamını ve 2013 yılı
Taşınır Yönetim Hesabı da, Kurumun sahip olduğu taşınırların tamamını yansıtmadığı için
Belediyenin mali tabloları ile mevcut durumu arasında uyumsuzluk yer almaktadır.
Kamu idaresi cevabında: “Pro Taşınır” Programından “OMIS” olarak adlandırılan
belediye otomasyon programına geçiş yapılmıştır. “OMIS” te tasarlanan taşınır programının;
kullanıcı alışkanlıkları noktasında sorunlu olduğu, “Pro taşınır” dan gelen kayıtlarla
uyumsuzluğu, Yazılım geliştirilmedeki tasarım hataları, Taşınır Mal Yönetmeliği mevzuatına
göre eksiklikleri sebebi ile Bilgi İşlem Müdürlüğü yazılım ekibi tarafından tekrar tasarlanmış
olup, bu tasarım sırasında;
Taşınır Mal Yönetmeliğine uygunluğu, Özel Sektördeki taşınır mal yönetmeliği
uygulamaları, Kullanıcılar için daha anlaşılabilir olması ve pratik kullanımı, tüm müdürlükler
tarafından
kullanılması
ve
raporlanması,
Muhasebe
entegrasyonu,
Yakın
zamanda
gerçekleştirilmesi planlanan elektronik imza ile uyumluluğu, dikkate alınmıştır.
Tasarlanan bu proje yazılım ekibi tarafından yazılmaya başlanmıştır. Bu süre zarfında
müdürlüklere ait taşınır malların sayımı yapılacaktır. Sayım işlemleri için;
Mevcut demirbaşlar üzerindeki etiketlerin kullanışsız olduğu tespit edilerek, sayımı
kolaylaştıracak “karekod” lu yeni etiket bastırılmıştır. Sayımın yerinde ve daha hızlı
yapılabilmesi için, etiketleri okuyacak ve data girişi sağlayacak Android tabanlı mobil
uygulama planlanarak özel bir firmaya yazdırılmıştır. Sahada tüm müdürlüklerde bulunan
taşınır malların sayımı gerçekleştirecek ekip oluşturulmuştur. Bu sayımlar esnasında
müdürlüklerin taşınır kontrol yetkilileri sayıma eşlik etmesi planlanmıştır. Bu doğrultuda
çalışmalar başlamış ve devam etmektedir.
Sonuç olarak: Öneri doğrultusunda çalışmaların başladığı vurgulanmıştır. Ancak
konunun sonraki dönemlerde dikkatle takibi gerekmektedir.
__________________________________________________________________________________________
Kocaeli Gebze Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
6
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Öneri:
255 Demirbaşlar Hesabı ve 2013 yılı Taşınır Yönetim Hesabının Kurumun mali
tabloları ile mevcut durumu arasında uyumsuzluğun giderilmesi önerilir.
BULGU 2:
Tapu kayıtlarında yer alan taşınmazların tamamının muhasebe kayıtlarına
alınmaması
Tapu kayıtlarında yer alan Kurum taşınmazlarının tamamının muhasebe kayıtlarına
alınmadığı tespit edilmiştir.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 164, 165, 166, 167, 168 ve 169
uncu maddeleri mahalli idarelere ait taşınmaz malların ilgili hesaplara nasıl kayıt edileceğini
açık bir şekilde tanımlamıştır.
Yönetmelik hükümlerine göre, bütçeye gider kaydıyla satın alınan binaların maliyet
bedeli, bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilip yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen
bina yapımına ilişkin tutarlar binanın tamamlanıp geçici kabulün yapılması ile birlikte,
Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce mevcut olan kurum malı binalardan envanteri
yapılanların tespit edilen değerleri, bedelsiz olarak kuruma intikal eden binalar tespit edilen
değerleri üzerinden, bu hesapta kayıtlı tutarlar ile bunlara ilişkin birikmiş amortismanların
yılsonunda yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucu ortaya çıkan değer artışları
gayrimenkullerin takip edildiği hesaplara borç olarak kayıt edilir. Satış, bedelsiz devir,
herhangi bir nedenle değer kaybı gibi durumlarda tespit edilen ve kayıtlı olan değerle
taşınmaz mallara ilişkin hesaplara alacak kayıt edilir.
Belediyenin tapuda kayıtlı olan taşınmazlardan sadece 38 adedinin kayıtlara alındığı
görülmüştür.
Belediyenin
mülkiyetindeki
taşınmazların
tamamının
muhasebe
kayıtlarına
alınmamasından ötürü 250 Arsa ve Araziler Hesabı, 251 Yer altı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı
ve 252 Binalar Hesabı gerçek değerlerini yansıtmamaktadır.
Kamu idaresi cevabında: Kurumumuza ait olan arsa ve arazilerle ilgili tapudan alınan
kayıtlar doğrultusunda adres tespitleri yapılıp, rayiç bedelleri tespit edilerek muhasebe
kayıtlarına girilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
Sonuç olarak: Kuruma ait arsa ve arazilerle ilgili tapudan alınan kayıtlar
doğrultusunda adres tespitleri yapılıp, rayiç bedelleri tespit edilerek muhasebe kayıtlarına
alınmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilmektedir. Ancak söz konusu çalışmalar
__________________________________________________________________________________________
Kocaeli Gebze Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
7
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
2013 yılı mali tablolarındaki eksik durumu gidermediğinden konunun sonraki dönemde
izlenmesi gerekmektedir.
Öneri:
Belediyenin mülkiyetindeki taşınmazların tamamının muhasebe kayıtlarına alınması
önerilir.
DENETİM GÖRÜŞÜ
Kocaeli Gebze Belediyesinin 2013 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan
mali rapor ve tablolarının, “Denetim Görüşünün Dayanakları” bölümünde açıklanan
nedenlerden dolayı Maddi Duran Varlıklar hesap alanı hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve
güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.
__________________________________________________________________________________________
Kocaeli Gebze Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
8
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE
DEĞERLENDİRMELER
BULGU 1:
4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan işçiler için kıdem tazminatı karşılığı
ayrılmaması
Kıdem tazminatını hak edecek şekilde görevinden ayrılan personele yapılan kıdem
tazminatı ödemelerinin tamamının personelin işten ayrıldığı yılda giderleştirildiği (630Giderler Hesabına kaydedildiği) dolayısıyla 372 ve 472 nolu hesapların hiç çalıştırılmadığı
tespit edilmiştir.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “372 Kıdem Tazminatı Karşılığı
Hesabı - Hesabın niteliği” başlıklı 248 nci maddesinde;
“Bu hesap, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve faaliyet dönemi içinde
ödeneceği öngörülen kıdem tazminatı karşılıklarının izlenmesi için kullanılır.”
“Hesabın işleyişi” başlıklı 249 uncu maddesinde;
“Hesaba ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir.
a)Alacak
1-Vadeleri bir yılın altına düşen ve faaliyet dönemi içerisinde ödenmesi öngörülen
kıdem tazminatı tutarları bu hesaba alacak, 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına borç
kaydedilir.
b) Borç
Ödenen tazminatlar bu hesaba borç, ödemenin şekline göre ilgili hesaplara alacak;
diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak
kaydedilir.”,
“472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı - Hesabın niteliği” başlıklı 290 ıncı
maddesinde;
“Bu hesap, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan uzun vadeli kıdem tazminatları
karşılıklarının izlenmesi için kullanılır.”,
“Hesabın işleyişi” başlıklı 291 inci maddesinde;
“Hesaba ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir.
__________________________________________________________________________________________
Kocaeli Gebze Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
9
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
a) Alacak
Hesaplanan kıdem tazminatı karşılık tutarları bu hesaba alacak, 630 Giderler
Hesabına borç kaydedilir.
b) Borç
Vadeleri bir yılın altına düşen kıdem tazminatı karşılıkları bu hesaba borç, 372Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir.”
hükümleri yer almaktadır.
Yukarıda belirtilen Yönetmelik hükümlerinden anlaşılacağı üzere, 4857 sayılı İş
Kanununa tabi olarak çalışan işçilere faaliyet dönemi içinde veya sonraki yıllarda ödenmesi
öngörülen kıdem tazminatı tutarları için her yıl karşılık ayrılarak, hesaplanan bu tutarların
ilgisine göre 372 veya 472 no’lu hesapta izlenmesi gerekmektedir.
Öneri:
Kıdem tazminatı tutarları için her yıl karşılık ayrılarak, hesaplanan bu tutarların
ilgisine göre 372 veya 472 nolu hesapta izlenmesi önerilir.
BULGU 2:
Kurumda İç Denetçi Bulunmaması Nedeniyle Mali Yönetim ve İç Kontrol
Sisteminin Önemli Bir Unsuru Olan İç Denetim Faaliyetinin Gerçekleştirilememesi
Kurumda 3 adet iç denetçi kadrosu olmasına rağmen atama yapılmadığı anlaşılmıştır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55-66 ncı maddelerini
kapsayan beşinci kısmında iç kontrol sistemi ile ilgili hususlar düzenlenmiştir.
55 inci maddede, İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata
uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve
kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi
ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare
tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer
kontroller bütünü olarak tanımlanmıştır. Tanımadan da anlaşıldığı üzere iç denetim iç kontrol
sisteminin bir parçası olarak öngörülmüştür.
56 ncı maddede, iç kontrolün amacı;
a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
yönetilmesini,
__________________________________________________________________________________________
Kocaeli Gebze Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
10
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet
göstermesini,
c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi
edinilmesini,
e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,
sağlamak şeklinde sayılmıştır.
57 nci maddede, kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemlerinin harcama
birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluştuğu
belirtilmiştir.
63 üncü maddede, iç denetimin kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve
geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip
yönetilmediğinin değerlendirilmesi ve rehberlik yapılması amacıyla yapılan bağımsız, nesnel
güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olduğu ve iç denetçiler tarafından yapılması
gerektiği belirtilmiştir.
64 üncü maddede, iç denetçilerin görevlerinden birinin malî yönetim ve kontrol
süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak olduğu
belirtilmiştir.
Bu düzenlemelere göre, iç denetçiler kurumlarda mali disiplin ve etkin bir iç kontrolün
önemli parçasıdırlar. Kurumlarda iç denetçi olmasının mali disiplin ve etkin bir iç kontrol için
çok önemli olduğu anlaşılmaktadır.
Öneri:
Etkin bir iç kontrol için, İç Denetçi kadrosuna atama yapılması uygun olur.
__________________________________________________________________________________________
Kocaeli Gebze Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
11
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
EKLER
EK-1: KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI
BİLANÇO
2011
2012
2013
2011
2012
2013
Tl/Kr
Tl/Kr
Tl/Kr
Tl/Kr
Tl/Kr
Tl/Kr
89,904,328.92
106,286,612.79
112,060,363.55
4,298,639.24
3,912,400.00
3,600,000.00
698,639.24
312,400.00
-0.00
3,600,000.00
3,600,000.00
3,600,000.00
I
Dönen Varlıklar
123,110,309.40
120,053,279.79
131,903,402.26
Iıı
A
Hazır Değerler
20,430,024.44
10,350,752.49
8,759,265.80
A
102
Banka Hesabı
20,430,228.74
9,862,454.85
5,915,724.83
300
103
Verılen
Çekler
Gönderme Emırlerı
Banka
109
Ve
Kısa
Vadelı
Yabancı
Kaynaklar
Kısa
Vadelı
Iç
Malı
Borçlar
Banka Kredileri Hesabı
Kısa Vadeli
Diğer
İç
-204.30
0.00
0.00
309
0.00
488,297.64
2,843,540.97
C
Faalıyet Borçları
5,094,504.13
13,553,659.49
11,457,130.02
75,403,826.48
83,296,432.11
88,402,056.17
320
Bütçe Emanetlerı Hesabı
5,094,504.13
13,553,659.49
11,457,130.02
74,666,794.72
82,928,074.73
88,286,013.60
D
2,504,733.07
2,810,135.37
4,201,453.99
737,031.76
368,357.38
116,042.57
330
1,577,662.55
1,559,737.91
2,524,320.06
0.00
0.00
740,471.71
333
927,070.52
1,250,397.46
1,677,133.93
0.00
0.00
740,471.71
G
78,006,452.48
86,010,417.93
92,801,779.54
664,781.68
660,043.02
49,349.62
360
14,448,855.47
22,247,981.31
28,564,111.95
664,781.68
660,043.02
49,349.62
361
12,693,528.67
19,798,092.93
26,439,565.54
285,269.27
210,285.19
450,798.95
362
9,776,879.22
12,593,026.49
15,335,067.02
285,269.27
210,285.19
450,798.95
363
2,126,763.22
2,147,240.90
2,186,544.86
38,960,425.90
29,224,076.30
20,276,490.17
Mali Borçlar
Kredi
Kartlarından
Alacaklar
C
121
126
D
132
E
140
G
162
İ
190
Iı
B
218
E
240
241
F
250
251
252
253
Faalıyet Alacakları
Gelirlerden
Takipli
Alacaklar Hesabı
Verilen Depozito Ve
Teminatlar Hesabı
Kurum Alacakları
Kurumca
Verilen
Borçlardan
Dıger Alacaklar
Kişilerden
Alacaklar
Hesabı
Ön Ödemeler
Bütçe Dışı Avans Ve
Krediler Hesabı
Dıger Dönen Varlıklar
Devreden
Katma
Değer Vergisi Hesabı
Duran Varlıklar
Menkul Kıymet Ve
Varlıklar
Diğer Menkul Kıymet
Ve Varlıklar
Malı Duran Varlıklar
Mali
Kuruluşlara
Yatırılan Sermayeler
Mal
Ve
Hizmet
Üreten Kuruluşlara
Maddı
Duran
Varlıklar
Arazi
Ve
Arsalar
Ve
Yerüstü
Hesabı
Yeraltı
Düzenleri Hesabı
Binalar Hesabı
Tesis,
Makine
Cihazlar Hesabı
Ve
Emanet
Yabancı
Kaynaklar
Alınan
Depozito
Ve
Teminatlar Hesabı
Emanetler Hesabı
Ödenecek
Dıger
Yükümlülükler
Ödenecek
Vergi
Ve
Fonlar Hesabı
Ödenecek
Sosyal
Güvenlik Kesintileri
Fonlar Veya Diğer Kamu
İdareleri
Kamu İdareleri Payları
Hesabı
Vadesi
Geçmiş,
26,326,407.53
25,535,766.98
33,501,460.01
368
26,326,407.53
25,535,766.98
33,501,460.01
V
Öz Kaynaklar
88,473,107.77
96,233,543.94
253,122,875.08
55,267,127.29
82,466,876.94
233,279,836.37
A
Net Deger
32,193,621.50
32,193,621.50
179,792,137.88
0.00
0.00
28,679.40
500
Net Değer Hesabı
32,193,621.50
32,193,621.50
179,792,137.88
0.00
0.00
28,679.40
H
37,668,786.32
56,279,486.27
57,071,359.09
7,706,040.59
8,801,142.59
10,067,454.24
570
37,668,786.32
56,279,486.27
57,071,359.09
7,701,558.59
7,701,558.59
7,701,558.59
İ
18,610,699.95
7,760,436.17
16,259,378.11
4,482.00
1,099,584.00
2,365,895.65
590
18,610,699.95
7,760,436.17
16,259,378.11
47,160,876.11
72,965,289.34
222,289,631.47
0
0.00
0.00
0.00
13,901,700.85
15,149,000.85
148,887,043.57
0
0.00
0.00
0.00
20,944,145.79
43,494,857.33
56,889,148.72
0
0.00
0.00
0.00
224,611.12
686,226.24
7,456,012.15
0
0.00
0.00
0.00
301,430.19
469,299.66
469,299.66
0
0.00
0.00
0.00
Ertelenmiş Veya
Geçmıs
Yıllar
Olumlu
Yıllar
Olumlu
Faalıyet
Geçmiş
Faaliyet
Dönem
Faalıyet
Sonuçları
Dönem Olumlu Faaliyet
Sonucu Hesabı
__________________________________________________________________________________________
Kocaeli Gebze Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
12
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
254
255
257
258
G
260
268
Taşıtlar Hesabı
3,283,177.38
Demirbaşlar Hesabı
Birikmiş
Amortismanlar
Hesabı ( - )
Yapılmakta
Olan
Yatırımlar
Hesabı
Maddı
Olmayan
Duran
Varlıklar
Haklar Hesabı
Birikmiş
Amortismanlar
Hesabı ( - )
0
0
Aktif Toplam
0
3,389,482.39
3,389,482.39
0
0.00
0.00
0.00
2011
2012
2013
2011
2012
2013
Tl/Kr
Tl/Kr
Tl/Kr
Tl/Kr
Tl/Kr
Tl/Kr
2,028,970.25
2,580,348.80
2,794,507.95
0
0.00
0.00
0.00
-6,137,909.62
-7,283,535.37
-15,929,561.30
0
0.00
0.00
0.00
12,614,750.15
14,479,609.44
18,333,698.33
0
0.00
0.00
0.00
400,210.59
700,445.01
894,071.26
0
0.00
0.00
0.00
502,601.94
903,356.75
1,255,361.37
0
0.00
0.00
0.00
-102,391.35
-202,911.74
-361,290.11
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
178,377,436.69
202,520,156.73
365,183,238.63
0
178,377,436.69
202,520,156.73
365,183,238.63
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
Pasif Toplam
Ix
Nazım Hesaplar
34,471,499.83
95,209,492.45
81,750,959.48
Ix
Nazım Hesaplar
34,471,499.83
95,209,492.45
81,750,959.48
A
Ödenek Hesapları
0.00
11,551,386.32
6,649,373.88
A
Ödenek Hesapları
0.00
11,551,386.32
6,649,373.88
0.00
11,551,386.32
6,649,373.88
901
Bütçe Ödenekleri Hesabı
-0.00
11,551,386.32
6,649,373.88
7,796,780.79
11,159,160.23
12,445,972.23
B
7,796,780.79
11,159,160.23
12,445,972.23
7,796,780.79
11,159,160.23
12,445,972.23
26,674,719.04
72,482,072.26
62,610,059.73
26,674,719.04
72,482,072.26
62,610,059.73
0.00
16,873.64
45,553.64
-0.00
16,873.64
45,553.64
900
B
Gönderilecek
Bütçe
Ödenekleri Hesabı
Nakit Dışı Teminat Ve Kişilere
Ait Menkul
910
Teminat Mektupları Hesabı
7,796,780.79
11,159,160.23
12,445,972.23
911
C
Taahhüt Hesapları
26,674,719.04
72,482,072.26
62,610,059.73
C
920
Gider Taahhütleri Hesabı
26,674,719.04
72,482,072.26
62,610,059.73
921
İ
Diğer Nazım Hesapları
0.00
16,873.64
45,553.64
İ
990
Kiraya Verilen Duran Varlıklar
Hesabı
0.00
16,873.64
45,553.64
999
Nakit
Dışı
Teminat
Ve
Kişilere Ait
Teminat
Mektupları
Emanetleri Hesabı
Taahhüt Hesapları
Gider Taahhütleri Karşılığı
Hesabı
Diğer Nazım Hesapları
Diğer
Nazın
Karşılığı Hesabı
Hesapları
__________________________________________________________________________________________
Kocaeli Gebze Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
13
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
T.C.
GEBZE BELEDİYESİ
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Tarih
İlk Yevmiye Tarihi :
01/01/2013
Son Yevmiye Tarihi :
31/12/2013
İlk Yevmiye No :
1.0
Son Yevmiye No :
30/05/2014
999999.99
Ekonomi
Ekonomi
Giderin
Kodu
I
Iı
Iıı
Iv
630
0
0
0
0
630
1
0
0
0
630
1
1
0
0
2011
Türü
Giderler
Hesabı
Personel
Giderleri
2012
2013
Kodu
Gelirin Türü
I
Iı
Iıı
Iv
110,381,074.58
111,339,772.08
135,604,759.15
600
0
0
0
0
24,854,833.73
28,824,027.89
29,839,928.10
600
1
0
0
0
5,467,933.83
6,908,207.60
8,325,245.38
600
1
2
0
0
Gelirler
Hesabı
Vergi
Gelirleri
2011
2012
2013
128,991,774.53
119,100,208.25
151,864,137.26
57,732,818.98
53,086,217.97
58,590,035.96
41,096,266.80
38,778,128.47
41,893,252.39
41,096,266.80
38,778,128.47
41,893,252.39
Mülkiyet
Memurlar
Üzerinden
Alınan
630
1
1
1
0
630
1
1
1
1
630
1
1
2
0
630
1
1
2
1
630
1
1
4
0
630
630
1
1
1
1
4
5
1
0
630
1
1
5
1
630
1
1
9
0
Mülkiyet
Temel
1,815,869.89
Maaşlar
2,609,688.91
2,948,038.21
600
1
2
9
0
Alınan
Temel
Maaşlar
Zamlar Ve
Tazminatlar
Zamlar Ve
Tazminatlar
1,815,869.89
2,609,688.91
2,948,038.21
600
1
2
9
51
Bina Vergisi
26,170,400.60
25,107,838.78
28,227,664.86
1,522,326.74
2,216,569.02
2,839,264.41
600
1
2
9
52
Arsa Vergisi
10,868,151.17
9,328,351.46
9,745,814.44
1,522,326.74
2,216,569.02
2,839,264.41
600
1
2
9
53
593,316.28
996,036.34
1,006,090.52
131,555.84
239,102.21
173,676.26
600
1
2
9
54
3,464,398.75
3,345,901.89
2,913,682.57
7,601,280.59
8,815,137.67
9,967,005.28
5,174,532.92
6,777,817.22
8,638,046.99
227,651.66
178,061.79
119,053.03
4,946,881.26
6,599,755.43
8,518,993.96
Haklar
9
1
2,426,747.67
2,037,320.45
1,328,958.29
57,883.51
71,867.28
77,478.67
2,368,864.16
1,965,453.17
1,251,479.62
9,035,271.59
5,492,951.83
6,729,778.29
9,035,271.59
5,492,951.83
6,729,778.29
3,324,965.00
1,273,002.95
1,855,315.10
3,767,632.62
2,847,696.95
2,819,706.50
463,351.60
388,479.02
634,219.23
131,555.84
Haklar
239,102.21
173,676.26
600
1
3
0
0
1
2
0
0
630
1
2
1
0
Alınan Mal
Ve Hizmet
Ek Çalışma
Karşılıkları
Ek Çalışma
Karşılıkları
Özel
159,766.06
202,368.89
185,186.79
600
1
3
2
0
Tüketim
Vergisi
159,766.06
202,368.89
185,186.79
600
1
3
2
51
1,838,415.30
1,640,478.57
2,179,079.71
600
1
3
2
52
Haberleşme
Vergisi
Elektrik Ve
Personel
Havagazı
Tüketim
Dahilde
Personel
1,838,415.30
1,640,478.57
2,179,079.71
600
1
3
9
0
Giderleri
630
Temizlik
Dahilde
Sosyal
Diğer
1
Vergisi
Vergisi
Giderleri
1
Arazi
Çevre
Sosyal
Diğer
630
Üzerinden
Alınan
Diğer
Mal
Ve
Sözleşmeli
Personel
2,013,337.72
926,453.08
1,521,078.80
600
1
3
9
51
2,013,337.72
926,453.08
1,521,078.80
600
1
3
9
53
Eğlence
Vergisi
İlan
Ücretler
Ve
Reklam
Vergisi
657
630
1
2
1
1
S.K.
4/B
2,013,337.72
926,453.08
1,521,078.80
600
1
6
0
0
16,948,138.29
20,665,411.76
19,611,971.19
600
1
6
9
0
9,101,152.25
11,144,229.89
10,293,689.23
600
1
6
9
51
9,101,152.25
11,144,229.89
10,293,689.23
600
1
6
9
53
830,103.68
1,190,871.02
745,263.33
600
1
6
9
54
Harçlar
Sözleşmeli
630
1
3
0
0
630
1
3
1
0
630
1
3
1
1
İşçiler
İşçilerin
Ücretleri
Diğer
Harçlar
Bina İnşaat
Harcı
Sürekli
İşçilerin
İşgal Harcı
Ücretleri
İşçilerin
630
1
3
2
0
İhbar
Ve
Kıdem
İşyeri Açma
İzni Harcı
__________________________________________________________________________________________
Kocaeli Gebze Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
14
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Sürekli
630
1
3
2
1
Tatil
İşçilerin
830,103.68
1,190,871.02
745,263.33
600
1
6
9
57
İhbar Ve
1
3
3
0
Sosyal
3,235,480.01
4,277,104.64
4,343,427.87
600
1
6
9
58
3,235,480.01
4,277,104.64
4,343,427.87
600
1
6
9
60
Hakları
Sürekli
630
1
3
3
1
3
4
0
Fazla
670,123.91
688,521.09
705,238.93
600
1
6
9
99
670,123.91
688,521.09
705,238.93
600
3
0
0
0
Mesaileri
Sürekli
630
1
3
4
1
İşçilerin
Fazla
Tellallık
Harcı
Kullanma
Diğer
Harçlar
Teşebbüs
Ve Mülkiyet
Mal
630
1
3
5
0
405,880.00
1,215,841.11
640,800.71
724,614.93
35,523.90
70,404.83
71,583.93
99,924.70
158,889.37
218,458.60
3,799,057.42
3,724,166.97
10,145,039.27
313,042.05
386,490.83
1,687,132.11
313,042.05
387,690.56
1,687,132.11
88,021.55
196,334.56
1,518,207.64
225,020.50
191,356.00
168,924.47
0.00
1,199.73
0.00
0.00
1,199.73
0.00
556,121.14
704,785.68
571,973.16
556,121.14
704,785.68
571,973.16
556,121.14
704,785.68
571,973.16
2,929,894.23
2,632,890.46
7,885,934.00
2,927,874.23
2,632,240.46
7,885,934.00
58,910.17
6,522.40
0.00
33,300.00
39,265.24
72,505.29
2,835,664.06
2,586,452.82
7,813,428.71
2,020.00
650.00
0.00
2,020.00
650.00
0.00
451,153.22
0.00
269,101.61
İzni Harcı
İşçilerin
1
113,678.00
Yapı
İşçilerin
Sosyal
630
128,032.66
Çalışma
İşçilerin
630
Günlerinde
İşçilerin
3,095,441.32
Ödül Ve
3,344,831.48
3,089,134.19
600
3
1
0
0
Ve
Hizmet
Satış
Gelirleri
Sürekli
630
1
3
5
1
İşçilerin
3,095,441.32
3,344,831.48
3,089,134.19
600
3
1
1
0
15,837.12
19,853.64
435,217.64
600
3
1
1
1
Ödül Ve
İşçilerin
630
1
3
9
0
3
9
1
Diğer
İşçilerin
15,837.12
19,853.64
435,217.64
600
3
1
1
99
Diğer
630
1
4
0
0
Basılı
Evrak, Form
Sürekli
1
Satış
Gelirleri
Şartname,
Diğer
Ödemeleri
630
Mal
Mal
Satış
Gelirleri
Geçici
179,629.69
Personel
136,803.11
152,776.18
600
3
1
2
0
Hizmet
Gelirleri
İhaleye
630
1
4
1
0
Ücretler
179,629.69
136,803.11
152,776.18
600
3
1
2
9
İlişkin
Şikayetler
İçin
Aday
630
1
4
1
2
Çırak,
Çırak
Ve
179,629.69
136,803.11
152,776.18
600
3
4
0
0
245,794.20
187,152.34
228,856.55
600
3
4
9
0
Kurumlar
Hasılatı
Stajyer
630
1
5
0
0
Personel
Ücret
630
1
5
1
0
Diğer
Diğer
Hasılatı
Ve
Diğer
Diğer
245,794.20
187,152.34
228,856.55
600
3
4
9
99
Ödemeler
1
5
1
52
Meclis
245,794.20
187,152.34
228,856.55
600
3
6
0
0
4,188,212.57
4,700,538.15
5,002,736.78
600
3
6
1
0
663,009.01
804,384.99
948,237.56
600
3
6
1
2
663,009.01
804,384.99
948,237.56
600
3
6
1
3
Üyelerine
630
2
0
0
0
630
2
1
0
0
630
2
1
6
0
Sosyal
Güvenlik
Memurlar
Sosyal
Güvenlik
1
6
1
Güvenlik
663,009.01
804,384.99
947,670.31
600
3
6
1
99
1
6
2
Primi
0.00
0.00
567.25
600
3
6
2
0
3,525,203.56
3,896,153.16
4,054,499.22
600
3
6
2
1
3,525,203.56
3,896,153.16
4,054,499.22
600
4
0
0
0
Ödemeleri
630
2
3
0
0
630
2
3
6
0
İşçiler
Sosyal
Güvenlik
Kiraları
Ecrimisil
Gelirleri
Kira
Taşınmaz
Kira
Gelirleri
Sağlık
2
Taşınmaz
Diğer
Primi
630
Gelirleri
Gelirleri
Sosyal
2
Kira
Sosyal Tesis
Kurumuna
630
Kurumlar
Hasılatı
Belediye
630
Kurumlar
Taşınır
Kiraları
Taşınır Kira
Gelirleri
Alınan
Kurumuna
Bağış
Ve
Yardımlar
__________________________________________________________________________________________
Kocaeli Gebze Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
15
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
İle
Sosyal
630
2
3
6
1
Merkezi
Güvenlik
3,525,203.56
3,896,153.16
4,054,499.22
600
4
2
0
0
Primi
3
0
0
0
451,153.22
0.00
269,101.61
451,153.22
0.00
269,101.61
451,153.22
0.00
269,101.61
59,226,469.85
54,105,897.76
69,819,399.23
3,295,761.88
704,790.87
69,224.12
3,295,761.88
704,790.87
69,224.12
Bütçesine
Mal
630
Yönetim
Ve
Hizmet
Alım
50,047,551.53
64,180,302.40
64,955,771.29
600
4
2
2
0
231,349.49
323,774.71
462,821.01
600
4
2
2
99
Sermaye
Giderleri
Üretime
630
3
1
0
0
Sermaye
Yönelik
630
3
1
1
0
630
3
1
1
1
630
3
1
4
0
Hammadde
Alımları
Hammadde
Alımları
68,063.86
0.00
6,600.00
600
5
0
0
0
68,063.86
0.00
6,600.00
600
5
1
0
0
9,263.00
3,245.00
0.00
600
5
1
9
0
Kereste Ve
Kereste
Ürünleri
Kereste
630
3
1
4
1
Nitelikli
Diğer İşler
Mal Ve
Diğer
Gelirler
Faiz
Gelirleri
Diğer
Faizler
Ve
Kereste
9,263.00
3,245.00
0.00
600
5
1
9
3
Mevduat Faizleri
429,543.88
623,291.73
69,176.99
0.00
0.00
1.48
600
5
1
9
99
Diğer Faizler
2,866,218.00
81,499.14
47.13
0.00
0.00
1.48
600
5
2
0
0
34,939,594.22
34,392,543.08
41,196,746.13
31,570,224.59
32,833,570.03
39,499,995.11
31,570,224.59
32,833,570.03
39,499,995.11
2,900,792.83
1,374,287.00
1,421,488.50
2,900,792.83
1,374,287.00
1,421,488.50
468,576.80
184,686.05
275,262.52
28,000.91
35,906.54
43,201.44
440,575.89
148,779.51
232,061.08
13,509,210.45
12,012,221.43
20,229,996.02
10,369,790.78
8,335,709.79
16,349,102.58
10,369,790.78
8,335,709.79
16,349,102.58
3,139,419.67
3,676,511.64
3,880,893.44
3,139,419.67
3,676,511.64
3,880,893.44
7,481,903.30
6,996,342.38
8,323,432.96
7,481,903.30
6,996,342.38
8,323,432.96
2,998.29
7,186.50
63,625.57
Ürünleri
Kimyevi
630
3
1
6
0
Ürün
Alımları
Kimyevi
630
3
1
6
1
Kişi
Ürün
Alımları
630
3
1
9
0
630
3
1
9
1
630
3
2
0
0
Diğer
Alınan
Mal
Ve Malzeme
Diğer
Mal
Ve Malzeme
154,022.63
320,529.71
456,219.53
600
5
2
2
0
154,022.63
320,529.71
456,219.53
600
5
2
2
51
7,512,691.80
8,772,984.94
9,191,308.75
600
5
2
4
0
Tüketime
2
1
0
Büro
3
2
1
1
531,820.99
1,408,011.03
600
5
2
4
53
3
2
1
2
366,654.64
Alımları
256,413.92
491,289.87
600
5
2
8
0
2
1
3
3
2
1
4
630
3
2
1
5
630
3
2
1
90
82,170.78
43,784.10
48,931.09
600
5
2
8
51
55,682.18
132,490.75
84,551.21
600
5
2
8
99
2
0
İdarelere
Ait
Diğer
Diğer Yayın
Alımları
Baskı Ve Cilt
Giderleri
Kırtasiye Ve
Su
2
İşletmelerinden
Mahalli
Yayın
19,115.90
11,440.00
11,388.00
600
5
3
0
0
76,152.87
61,530.55
351,376.72
600
5
3
2
0
53,404.35
26,161.67
420,474.14
600
5
3
2
99
754,274.99
1,254,201.24
1,558,976.69
600
5
3
4
0
713,350.93
1,228,074.41
1,510,712.22
600
5
3
4
1
40,924.06
26,126.83
48,264.47
600
5
9
0
0
2,428,728.92
3,319,003.45
3,476,953.48
600
5
9
1
0
158,139.98
183,967.60
173,723.27
600
5
9
1
1
Büro
3
Ait
Alınan
Diğer
630
İdarelere
Maden
Malzemesi
Alımları
630
Harcamalarına
Paylar
Periyodik
3
Harcamalarına
Mahalli
Kırtasiye
Alımları
630
İdare
Vergi
Katılma
Büro
630
Merkezi
Yol
653,180.72
Malzemesi
630
Gelirlerinden
Katılma
Kırtasiye Ve
3
Vergi Ve Harç
Kamu
Yönelik Mal
Ve
630
Ve
Kurumlardan
Para Cezaları
İdari
Para
Cezaları
Diğer İdari Para
Cezaları
Ve
Temizlik
Vergi Cezaları
Malzemesi
630
3
2
2
1
630
3
2
2
2
Su Alımları
Temizlik
Malzemesi
Alımları
630
3
2
3
0
630
3
2
3
1
Enerji
Alımları
Yakacak
Alımları
Vergi Ve Diğer
Amme
Diğer
Çeşitli
Gelirler
Diğer
Çeşitli
Gelirler
İrat
Kaydedilecek
__________________________________________________________________________________________
Kocaeli Gebze Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
16
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Nakdi
İrat
Akaryakıt Ve
630
3
2
3
2
Yağ
1,572,178.62
2,052,020.96
2,321,632.65
600
5
9
1
3
Alımları
630
3
2
3
3
630
3
2
4
0
Kaydedilecek
185,000.00
97.20
0.00
170,423.09
256,025.36
522,528.40
7,123,481.92
6,733,033.32
7,737,278.99
9,063,988.61
9,717,494.91
13,342,472.92
9,054,463.61
9,715,784.91
13,342,472.92
5,532.68
0.00
0.00
5,532.68
0.00
0.00
Teminat
Elektrik
Alımları
1,083,014.89
981,597.56
600
5
9
1
6
24,800.36
1,487.53
0.00
600
5
9
1
99
24,800.36
1,487.53
0.00
600
6
0
0
0
252,772.95
143,011.02
75,690.66
600
6
1
0
0
14,874.29
78,926.66
43,201.36
600
6
1
3
0
237,898.66
64,084.36
32,489.30
600
6
1
3
1
250,256.72
392,023.93
731,081.05
600
6
1
5
0
Arsa Satışı
9,048,930.93
9,715,784.91
13,342,472.92
27,355.97
93,119.17
75,894.75
600
6
1
5
1
Arsa Satışı
9,048,930.93
9,715,784.91
13,342,472.92
30,680.00
36,075.00
36,469.60
600
6
2
0
0
9,525.00
1,710.00
0.00
192,220.75
262,829.76
618,716.70
600
6
2
2
0
Taşıt Satış Geliri
9,525.00
1,710.00
0.00
3,148,677.14
3,131,436.78
1,940,595.84
600
6
2
2
1
Taşıt Satış Geliri
9,525.00
1,710.00
0.00
3,067,979.20
2,956,039.67
1,741,935.63
600
9
0
0
0
Red Ve İadeler
1,281,713.55
1,533,569.36
301,911.73
80,697.94
175,397.11
198,660.21
600
9
1
0
0
Vergi Gelirleri
1,168,605.14
1,447,254.21
268,759.45
32,824.92
45,818.35
29,355.91
600
9
1
2
0
151,431.19
1,424,208.29
182,653.49
151,431.19
1,424,208.29
182,653.49
0.00
0.00
134.18
0.00
0.00
134.18
Yiyecek,
İçecek
Ve
Kişilerden
698,410.32
Yem
Alacaklar
Yukarıda
Tanımlanmayan
Diğer
630
3
2
4
90
Yiyecek,
İçecek
Ve
Sermaye
Gelirlerinden
Yem
Giyim
630
3
2
5
0
Ve
Kuşam
Alımları
630
3
2
5
1
630
3
2
5
2
Giyecek
Alımları
Spor
Malzemeleri
Alımları
Taşınmaz
Satış
Geliri
Diğer Bina Satış
Geliri
Diğer Bina Satış
Gelirleri
Özel
630
3
2
6
0
Malzeme
Alımları
Tıbbä°
630
3
2
6
2
Malzeme Ve
Ä°Laã?
Canlı
630
3
2
6
4
Hayvan
Alım, Bakım
Taşınır
Satış
Geliri
Ve
Diğer
630
3
2
6
90
Özel
Malzeme
Alımları
Diğer
630
3
2
9
0
Tüketim Mal
Ve
Bahçe
630
3
2
9
1
Malzemesi
Alımları İle
Diğer
630
3
2
9
90
Tüketim Mal
Ve
Mülkiyet
630
3
3
0
0
Yolluklar
Üzerinden
Alınan
630
3
3
1
0
630
3
3
1
1
630
3
3
1
2
Mülkiyet
Yurtiçi
Geçici Görev
Yurtiçi
Geçici Görev
32,824.92
26,827.64
29,355.91
600
9
1
2
9
Alınan
26,827.64
26,439.41
600
9
1
3
0
0.00
0.00
2,916.50
600
9
1
3
9
0.00
18,990.71
0.00
600
9
1
6
0
Harçlar
1,017,173.95
23,045.92
85,971.78
0.00
18,990.71
0.00
600
9
1
6
9
Diğer Harçlar
1,017,173.95
23,045.92
85,971.78
305,105.78
1,704,306.37
1,025,501.23
600
9
3
0
0
10,000.00
46,800.00
531.00
305,105.78
1,704,306.37
917,341.99
600
9
3
6
0
10,000.00
46,800.00
531.00
261,690.30
875,745.91
836,277.60
600
9
3
6
1
10,000.00
46,800.00
531.00
Yollukları
630
3
3
3
0
630
3
3
3
1
630
3
4
0
0
630
3
4
2
0
630
3
4
2
4
Yurtdışı
Geçici Görev
Yurtdışı
Geçici Görev
Görev
Giderleri
Yasal
Giderler
Mahkeme
Harç
Ve
Dahilden Alınan
32,824.92
Yurtiçi
Tedavi
Üzerinden
Giderleri
Mal Ve Hizmet
Dahilden Alınan
Diğer Mal Ve
Teşebbüs
Ve
Mülkiyet Geliri
Kira Geliri
Taşınmaz
Kiralar
__________________________________________________________________________________________
Kocaeli Gebze Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
17
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
630
3
4
2
90
630
3
4
4
0
Diğer
Yasal
Giderler
43,415.48
828,560.46
81,064.39
600
9
5
0
0
Diğer Gelirler
18,522.94
10,906.39
11,814.20
0.00
0.00
108,159.24
600
9
5
3
0
Para Cezaları
254.00
0.00
6,841.00
0.00
0.00
108,159.24
600
9
5
3
2
254.00
0.00
6,841.00
30,373,072.98
43,581,956.73
42,119,330.98
600
9
5
9
0
18,268.94
10,906.39
4,973.20
25,815,638.38
35,805,934.03
34,321,150.92
600
9
5
9
1
18,268.94
10,906.39
4,973.20
339,974.67
154,643.50
181,740.92
600
9
6
0
0
84,585.47
28,608.76
20,807.08
1,864.40
2,460.00
1,057.20
600
9
6
1
0
84,585.47
28,608.76
20,807.08
64,138.43
138,042.64
103,206.33
600
9
6
1
5
84,585.47
28,608.76
20,807.08
25,356,560.88
30,309,885.68
29,575,774.29
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
53,100.00
236,498.69
0.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
Kültür
Varlıkları
Alımı Ve
630
3
4
4
2
630
3
5
0
0
630
3
5
1
0
Restorasyon
Ve Yenileme
Hizmet
Alımları
Müşavir
Firma
Ve
Kişilere
630
3
5
1
1
630
3
5
1
2
630
3
5
1
3
Etüt-Proje
Bilirkişi
Araştırma Ve
Geliştirme
İdari
Para
Cezaları
Diğer
Çeşitli
Gelirler
Diğer
Çeşitli
Gelirler
Sermaye
Gelirleri
Taşınmaz
Geliri
Satış
Bilgisayar
Hizmeti
Arsa Satışı
Alımları
630
3
5
1
4
630
3
5
1
5
Müteahhitlik
Hizmetleri
Harita
Yapım
Ve
Alım
630
3
5
1
9
630
3
5
1
90
630
3
5
2
0
630
3
5
2
1
630
3
5
2
2
630
3
5
2
3
630
3
5
2
6
630
3
5
3
0
630
3
5
3
4
630
3
5
4
0
630
3
5
4
1
630
3
5
4
2
630
3
5
4
90
630
3
5
5
0
630
3
5
5
2
630
3
5
5
3
630
3
5
5
5
630
3
5
9
0
630
3
5
9
3
ÖZEL
GÜVENLİK
0.00
4,963,813.52
4,430,297.18
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
590.00
29,075.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
298,846.74
383,763.31
522,839.22
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
33,587.06
50,909.88
87,138.68
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
261,708.57
326,437.43
395,089.57
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
6,416.00
12,600.80
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
3,551.11
0.00
28,010.17
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
TAŞIMA GİDERLERİ
16,402.60
23,393.80
16,521.85
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
GEÇİŞ ÜCRETLERİ
16,402.60
23,393.80
16,521.85
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
338,453.66
462,929.71
932,278.97
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
303,905.25
412,085.89
654,382.37
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
31,750.41
47,631.92
90,123.38
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
2,798.00
3,211.90
187,773.22
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
2,920,560.94
4,150,655.58
2,828,345.89
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
705,289.14
1,492,752.94
1,138,280.94
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
1,953,240.62
2,260,685.10
1,296,727.60
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
262,031.18
397,217.54
393,337.35
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
983,170.66
2,755,280.30
3,498,194.13
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
72,235.92
108,083.93
115,260.07
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
910,934.74
2,647,196.37
3,382,934.06
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
3,047,161.64
2,710,786.41
2,465,954.91
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
HİZMETLERİ
DİĞER
MÜŞAVİR
FİRMA VE
HABERLEŞME
GİDERLERİ
POSTA VE TELGRAF
GİDERLERİ
TELEFON
ABONELİK VE
BİLGİYE ABONELİK
GİDERLERİ
HAT
KİRA
GİDERLERİ
TARİFEYE
BAĞLI
ÖDEMELER
İLAN GİDERLERİ
SİGORTA
GİDERLERİ
DİĞER
TARİFEYE
BAĞLI
KİRALAR
TAŞIT KİRALAMASI
GİDERLERİ
İŞ
MAKİNASI
KİRALAMASI
HİZMET
BİNASI
KİRALAMA
DİĞER
HİZMET
ALIMLARI
KURSLARA
KATILMA
VE
EĞİTİM
630
3
5
9
90
630
3
6
0
0
DİĞER
HİZMET
ALIMLARI
TEMSİL
TANITMA
VE
GİDERLERİ
__________________________________________________________________________________________
Kocaeli Gebze Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
18
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
630
3
6
1
0
630
3
6
1
1
630
3
6
2
0
630
3
6
2
1
630
3
7
0
0
TEMSİL GİDERLERİ
TEMSİL,
AĞIRLAMA, TÖREN,
TANITMA
GİDERLERİ
TANITMA,
AĞIRLAMA, TÖREN,
1,322,336.83
1,984,404.57
1,066,768.81
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
1,322,336.83
1,984,404.57
1,066,768.81
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
1,724,824.81
726,381.84
1,399,186.10
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
1,724,824.81
726,381.84
1,399,186.10
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
729,985.29
1,188,357.77
1,209,577.66
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
158,320.95
271,243.83
449,256.24
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
112,829.45
186,634.88
286,514.47
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
35,893.00
79,035.28
113,490.11
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
3,161.75
1,850.00
27,075.06
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
6,436.75
3,723.67
22,176.60
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
571,664.34
917,113.94
760,321.42
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
974.40
6,643.90
20,035.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
10,045.27
5,837.79
28,118.87
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
260,541.58
564,912.45
326,551.95
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
142,780.05
277,464.51
249,972.95
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
157,323.04
62,255.29
135,642.65
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
7,516,690.85
5,393,587.35
8,040,449.62
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
365,343.65
326,990.07
153,964.54
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
155,369.34
126,111.17
58,294.74
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
5,399.00
1,170.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
209,974.31
195,479.90
94,499.80
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
6,855,460.77
4,578,700.22
2,261,972.18
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
6,855,460.77
4,578,700.22
2,261,972.18
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
295,886.43
487,897.06
5,624,512.90
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
295,886.43
487,897.06
5,624,512.90
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
298,668.78
458,729.77
411,471.22
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
MENKUL
MAL,GAYRİMADDİ
HAK
MENKUL
MAL
630
3
7
1
0
630
3
7
1
1
630
3
7
1
2
630
3
7
1
4
630
3
7
1
90
630
3
7
3
0
630
3
7
3
1
630
3
7
3
2
630
3
7
3
3
630
3
7
3
4
630
3
7
3
90
630
3
8
0
0
630
3
8
1
0
630
3
8
1
1
630
3
8
1
2
630
3
8
1
90
630
3
8
6
0
630
3
8
6
1
630
3
8
9
0
630
3
8
9
1
630
3
9
0
0
630
3
9
3
0
CENAZE GİDERLERİ
295,197.36
458,696.36
411,471.22
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
630
3
9
3
1
CENAZE GİDERLERİ
295,197.36
457,193.77
371,185.25
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
1,502.59
40,285.97
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
2,331.96
33.41
0.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
630
3
9
3
2
630
3
9
8
0
630
3
9
8
90
630
3
9
9
0
630
3
9
9
90
ALIM GİDERLERİ
BÜRO
VE
İŞYERİ
VE
İŞYERİ
MAL VE
BÜRO
MAKİNE VE
YANGINDAN
KORUNMA
DİĞER
DAYANIKLI
MAL VE
BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ
TEFRİŞAT
BAKIM
VE ONARIM
MAKİNE TEÇHİZAT
BAKIM VE
TAŞIT
BAKIM
VE
ONARIM
İŞ
MAKİNASI
ONARIM GİDERLERİ
DİĞER BAKIM VE
ONARIM
GAYRİMENKUL
MAL BAKIM VE
HİZMET
BİNASI
BAKIM VE
BÜRO
BAKIM
VE
ONARIMI
OKUL
BAKIM
VE
ONARIMI
DİĞER
HİZMET
BİNASI BAKIM VE
YOL
BAKIM VE
ONARIMI
YOL
BAKIM VE
ONARIMI
DİĞER
TAŞINMAZ
YAPIM, BAKIM
DİĞER
TAŞINMAZ
YAPIM, BAKIM
TEDAVİ VE CENAZE
GİDERLERİ
MEZAR
VE
ŞEHİTLİK YAPIM VE
DİĞER TEDAVİ VE
SAĞLIK
DİĞER TEDAVİ VE
SAĞLIK
DİĞER
İLAÇ
GİDERLERİ
DİĞER
GİDERLERİ
İLAÇ
2,331.96
33.41
0.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
1,139.46
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
1,139.46
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
__________________________________________________________________________________________
Kocaeli Gebze Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
19
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
630
4
0
0
0
FAİZ GİDERLERİ
DİĞER
İÇ
BORÇ
184,569.59
1,084,368.82
1,084,893.32
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
184,569.59
1,084,368.82
1,084,893.32
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
184,569.59
1,084,368.82
1,084,893.32
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
184,569.59
1,084,368.82
1,084,893.32
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
3,024,681.66
3,503,159.43
4,756,316.30
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
630
4
2
0
0
630
4
2
9
0
630
4
2
9
1
630
5
0
0
0
630
5
1
0
0
GÖREV ZARARLARI
525,974.58
327,026.75
354,457.44
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
630
5
1
2
0
SOSYAL GÜVENLİK
15,635.59
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
15,635.59
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
510,338.99
327,026.75
354,457.44
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
510,338.99
327,026.75
354,457.44
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
1,193,768.45
1,164,198.67
879,491.49
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
1,193,768.45
1,164,198.67
879,491.49
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
601,042.85
575,147.47
282,268.57
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,943.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
592,725.60
589,051.20
565,279.92
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
1,304,938.63
1,343,474.84
1,097,651.38
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
1,304,938.63
1,343,474.84
1,097,651.38
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
322,185.09
317,360.35
816,354.38
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
286,416.00
387,880.00
281,297.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
696,337.54
638,234.49
0.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
668,459.17
2,424,715.99
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
668,459.17
2,424,715.99
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
668,459.17
2,424,715.99
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
14,514,445.62
3,343,960.08
9,473,007.13
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
94,970.79
250,020.73
301,693.96
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
43,594.79
68,603.74
25,344.81
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
43,594.79
68,603.74
25,344.81
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
22,041.20
129,182.15
153,268.90
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
22,041.20
129,182.15
101,524.18
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,744.72
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
10,726.20
52,234.84
42,766.94
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
10,726.20
52,234.84
42,766.94
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
18,608.60
0.00
80,313.31
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
630
5
1
2
1
630
5
1
5
0
FAİZ GİDERLERİ
DİĞER
İÇ
BORÇ
FAİZ GİDERLERİ
YTL
CİNSİNDEN
DİĞER İÇ BORÇ
CARİ
TRANSFERLER
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMUNA
FONLARA
KALKINMA
630
5
1
5
1
AJANSLARINA
İLİŞKİN
630
5
3
0
0
630
5
3
1
0
630
5
3
1
1
630
5
3
1
3
630
5
3
1
5
630
5
4
0
0
630
5
4
7
0
630
5
4
7
1
630
5
4
7
51
630
5
4
7
90
630
5
8
0
0
630
5
8
5
0
KAR
AMACI
GÜTMEYEN
KAR
AMACI
GÜTMEYEN
DERNEK,
BİRLİK,
KURUM,
İŞVEREN
KAMU
SENDİKALARINA
MEMURLARIN
ÖĞLE YEMEĞİNE
HANE
HALKINA
YAPILAN
SOSYAL
AMAÇLI
TRANSFERLER
MUHTAÇ
VE
KÖRLERE YARDIM
MUHTAÇ
ASKER
AİLELERİNE
DİĞER
SOSYAL
AMAÇLI
GELİRLERDEN
AYRILAN PAYLAR
MAHALLİ
İDARELERE
VERİLEN
630
5
8
5
2
630
6
0
0
0
630
6
1
0
0
630
6
1
1
0
630
6
1
1
1
630
6
1
2
0
630
6
1
2
2
630
6
1
2
5
630
6
1
3
0
630
6
1
3
1
630
6
1
5
0
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYELERE
SERMAYE
GİDERLERİ
MAMUL
MAL
ALIMLARI
BÜRO
İŞYERİ
VE
MEFRUŞAT
BÜRO
MEFRUŞAT
ALIMLARI
BÜRO
İŞYERI
VE
MAKINE
BİLGİSAYAR
ALIMLARI
İŞYERI
MAKINE
TEÇHIZAT
AVADANLIK
ALIMLARI
TAMİR
BAKIM
ALETİ ALIMLARI
İŞ
MAKİNASI
ALIMLARI
__________________________________________________________________________________________
Kocaeli Gebze Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
20
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
630
6
1
5
30
630
6
2
0
0
630
6
2
2
0
630
6
2
2
1
630
6
3
0
0
630
6
3
1
0
İŞ
HAREKETLİ
MAKİNASI
MENKUL SERMAYE
ÜRETİM
HAMMADDE
ALIMLARI
HAMMADDE
ALIMLARI
GAYRİMADDİ HAK
ALIMLARI
18,608.60
0.00
80,313.31
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
18,192.80
0.00
1,843.50
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
18,192.80
0.00
1,843.50
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
18,192.80
0.00
1,843.50
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
57,984.08
598,674.62
597,461.27
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
2,229.08
172,293.55
165,906.77
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
2,229.08
172,293.55
165,906.77
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
55,755.00
426,381.07
431,554.50
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
55,755.00
426,381.07
431,554.50
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
763,863.94
1,092,559.81
941,274.58
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
694,441.25
1,092,559.81
914,794.58
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
152,472.58
35,992.00
400.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
541,968.67
1,056,567.81
914,394.58
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
69,422.69
0.00
26,480.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
69,422.69
0.00
26,480.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
BILGISAYAR
YAZILIMI
ALIMLARI
630
6
3
1
1
630
6
3
2
0
630
6
3
2
2
630
6
4
0
0
630
6
4
2
0
630
6
4
2
5
630
6
4
2
90
630
6
4
3
0
630
6
4
3
90
630
6
5
0
0
630
6
5
2
0
BİLGİSAYAR
YAZILIM ALIMLARI
HARİTA
PLAN
PROJE ALIMLARI
PLAN
PROJE
ALIMLARI
GAYRIMENKUL
ALIMLARI VE
ARSA
ALIM
VE
KAMULAŞTIRMASI
YOL YAPIMI İÇİN
ARSA ALIMI
Diğer Arsa Alım Ve
Kamulaştırma
BINA
ALIM
VE
KAMULAŞTIRMASI
Diğer
Bina
Alım
Kamulaştırma
GAYRIMENKUL
SERMAYE ÜRETIM
MALZEME GİDERLERİ
İNŞAAT
MALZEMESİ
593,274.85
585,494.25
6,190,887.92
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
593,274.85
585,494.25
383,795.59
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
593,274.85
585,494.25
383,795.59
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,807,092.33
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
630
6
5
2
1
630
6
5
7
0
630
6
5
7
2
HIZMET TESISLERI
0.00
0.00
1,633,890.75
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
630
6
5
7
7
YOL YAPIM GİDERLERİ
0.00
0.00
4,173,201.58
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
12,986,159.16
817,210.67
1,439,845.90
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
295,796.21
105,774.63
27,000.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,000.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
630
6
7
0
0
630
6
7
1
0
630
6
7
1
1
GİDERLERİ
MÜTEAHHITLIK
GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK
ONARIM
MÜŞAVİR
FİRMA
VE
KİŞİLERE
PROJE GİDERLERİ
MÜŞAVİRLİK
630
6
7
1
2
630
6
7
1
3
KONTROL GİDERLERİ
295,796.21
105,774.63
0.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
630
6
7
2
0
MALZEME GİDERLERİ
0.00
19,013.00
7,374.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
19,013.00
7,374.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
12,690,362.95
692,423.04
1,405,471.90
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
GİDERLERİ
SIHHI
TESISAT
630
6
7
2
3
630
6
7
7
0
630
6
7
7
1
HİZMET BİNASI
166,727.41
65,828.78
601,592.21
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
630
6
7
7
90
DİĞERLERİ
12,523,635.54
626,594.26
803,879.69
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
68,167.20
90,684.36
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
68,167.20
90,684.36
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
68,167.20
90,684.36
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
68,167.20
90,684.36
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
630
7
0
0
0
630
7
1
0
0
630
7
1
9
0
630
7
1
9
1
GİDERLERİ
MÜTEAHHİTLİK
GİDERLERİ
SERMAYE
TRANSFERLERİ
YURTİÇİ SERMAYE
DİĞER
SERMAYE
TRANSFERLERİ
DERNEK,
KURUM,
BİRLİK,
__________________________________________________________________________________________
Kocaeli Gebze Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
21
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
630
12
0
0
0
630
12
1
0
0
GELİRLERİN
RET
VE
İADESİNDEN
VERGİ GELİRLERİ
MÜLKİYET ÜZERİNDEN
13,566,779.88
5,635,248.11
20,401,421.87
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
8,192,067.40
1,851,284.51
3,506,290.26
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
7,456,481.46
1,460,767.40
2,642,735.97
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
7,456,481.46
1,460,767.40
2,642,735.97
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
645,687.68
348,795.49
398,021.19
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
5.09
35,177.31
193,579.07
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
645,682.59
313,618.18
204,442.12
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
630
12
1
2
0
630
12
1
2
9
630
12
1
3
0
630
12
1
3
2
630
12
1
3
9
630
12
1
6
0
HARÇLAR
89,898.26
41,721.62
465,533.10
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
630
12
1
6
9
DİĞER HARÇLAR
89,898.26
41,721.62
465,533.10
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
1,932,254.26
200,698.06
3,012,420.12
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
2,208.78
3,025.73
40,218.06
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
ALINAN
MÜLKİYET ÜZERİNDEN
ALINAN
DAHİLDE ALINAN MAL
VE HİZMET
ÖZEL
TÜKETİM
VERGİSİ
DAHİLDE
ALINAN
DİĞER MAL VE
TEŞEBBÜS
VE
630
12
3
0
0
630
12
3
1
0
630
12
3
1
1
MAL SATIŞ GELİRLERİ
2,208.78
3,025.73
40,218.06
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
630
12
3
4
0
KURUMLAR HASILATI
280.70
23,374.70
6,001.74
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
280.70
23,374.70
6,001.74
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
MÜLKİYET
MAL VE HİZMET SATIŞ
GELİRLERİ
DİĞER
KURUMLAR
630
12
3
4
9
630
12
3
6
0
KİRA GELİRLERİ
1,929,764.78
174,297.63
2,966,200.32
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
630
12
3
6
1
TAŞINMAZ KİRALARI
1,929,764.78
174,297.63
2,966,200.32
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
630
12
5
0
0
DİĞER GELİRLER
2,368,531.97
1,173,126.31
4,704,348.74
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
630
12
5
1
0
FAİZ GELİRLERİ
0.10
386,929.00
63,718.41
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
630
12
5
1
9
DİĞER FAİZLER
0.10
386,929.00
63,718.41
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
13,101.00
0.00
586,669.99
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
13,101.00
0.00
577,080.12
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,589.87
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
HASILATI
KİŞİ
630
12
5
2
0
VE
KURUMLARDAN
ALINAN
KAMU
630
12
5
2
4
HARCAMALARINA
KATILMA
İDARELERE
MAHALLİ
630
12
5
2
8
630
12
5
3
0
PARA CEZALARI
2,194,150.92
783,582.87
649,812.21
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
630
12
5
3
2
İDARİ PARA CEZALARI
1,124,715.49
418,025.26
548,540.34
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
630
12
5
3
4
VERGİ CEZALARI
1,069,435.43
365,557.61
101,236.87
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
630
12
5
3
9
DİĞER PARA CEZALARI
0.00
0.00
35.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
161,279.95
2,614.44
3,404,148.13
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
161,279.95
2,614.44
3,404,148.13
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
1,073,926.25
2,410,139.23
9,178,362.75
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
1,073,926.25
2,410,139.23
9,178,362.75
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
1,073,926.25
2,410,139.23
9,178,362.75
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
630
12
5
9
0
630
12
5
9
1
630
12
6
0
0
630
12
6
1
0
630
12
6
1
5
Gider Toplam
AİT PAYLAR
DİĞER
ÇEŞİTLİ
GELİRLER
DİĞER
ÇEŞİTLİ
GELİRLER
SERMAYE
GELİRLERİNDEN
TAŞINMAZ
SATIŞ
GELİRLERİ
ARSA SATIŞI
110,381,074.58
111,339,772.08
135,604,759.15
Gelir Toplam
128,991,774.53
119,100,208.25
__________________________________________________________________________________________
Kocaeli Gebze Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
22
151,864,137.26
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
06100 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94
e-posta: [email protected]
http://www.sayistay.gov.tr
__________________________________________________________________________________________
Kocaeli Gebze Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
23
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 838 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content