close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 bedensel engelliler (yüzme)

embedDownload
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ
BEDENSEL ENGELLĠLER (YÜZME) BRANġ AÇIKLAMALARI
1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Uluslararası Oyun
Kuralları ve Yarışma Talimatları ile Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere
uygun olarak yapılacaktır.
2. Yarışmalar;
a) Yıldızlar ve Gençler kategorisinde mahalli ve Türkiye birinciliği kademelerinde, kız
erkek sporcular arasında ayrı ayrı ferdi olarak yapılacaktır.
b) Mahalli Yarışmalar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri'nce belirlenecek
takvim doğrultusunda ilan edilecek ve düzenlenecektir.
c) Türkiye Birinciliği yarışma duyuruları ve katılımcı listeleri Daire Başkanlığımızca
http://okulsportal.gsb.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.
3. Kategori ve Doğum tarihleri:
Yıldızlar Kategorisi ( kız - erkek)
Gençler Kategorisi ( kız - erkek)
2001-2002-2003-2004
1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000
4. a) Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak ferdi sporcu kafileleri;
Sporcuların; 1-6 olması halinde 1 idareci, 1 çalıştırıcı veya sadece 2 çalıştırıcı, 1
refakatçiden;
7-13 olması halinde 1 idareci, 2 çalıştırıcı veya sadece 3 çalıştırıcı, 2 refakatçiden;
14-20 olması halinde 1 idareci, 3 çalıştırıcı veya sadece 4 çalıştırıcı, 3 refakatçiden;
21 ve üzeri olması halinde ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce belirlenecek
yeterli sayıda idareci ve çalıştırıcı ve refakatçiden oluşur.
b) İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre müsabakaları erken
sonuçlanan veya tamamlanan sporcuların yasal harcırahları, organizasyonu düzenleyen
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlülüğü'nce hazırlanan ayrılış evrakında belirtilen
tarihe göre, bağlı bulundukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri'nce ödenecektir.
c) Mali konularla ilgili hususlarda, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 17 nci
maddesine göre işlem yapılır.
ç) Avans kapatma işlemleri kafile idarecisi veya çalıştırıcısı tarafından yapılacaktır.
Ödemelerde kafile onay listesi ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.
d) Türkiye birinciliğinde görevlendirilen Hakemler ve sınıflandırma ölçüm yetkilisinin
yasal harcırahları, yol giderleri vb. organizasyonu düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürlüğü’nce ödenecektir. Görevli hakem sayısı müsabakanın durumuna göre on
beşten az, otuz beşten fazla olmamasına dikkat edilmelidir.
5. a) Mahalli yarıĢmalarda; ferdi olarak ilk dört dereceyi elde eden sporculara ve okullarına
başarı belgesi, sporculara madalya, dereceye giremeyen sporcu ve okullarına ise katılım
belgesi verilir.
b) Türkiye birinciliği yarıĢmalarında; ferdi olarak ilk dört dereceyi elde eden sporculara
ve okullarına başarı belgesi, sporculara madalya, dereceye giremeyen sporcu ve okullarına
ise katılım belgesi verilir.
6. a) Yıldızlar ve gençler kategorisinde Türkiye Birinciliği yarışlarına katılacak sporcu
sayıları;
1) 2014-2015 eğitim öğretim yılının, Mahalli yarışmalarına fiilen katılan sporcu sayıları,
dikkate alınarak Daire Başkanlığımızca belirlenecek ve ilan edilecektir.
b) K.K.T.C. okul sporcuları, direkt olarak Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacaktır.
c) Ġl DıĢı ÇıkıĢ Oluru'nda; 4 üncü maddenin (a) fıkrasında belirtilen sporcu, idareci
ve çalıĢtırıcı sayısından fazla kiĢi yer alamaz.
7. a) Daire Başkanlığımız gerekli gördüğü takdirde, branş açıklamalarını ve yarışmalara dair
diğer hususları değiştirmede yetkilidir.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bedensel Engelliler Yarışmaları Açıklamaları
Sayfa 1
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ
BEDENSEL ENGELLĠLER (YÜZME) BRANġ AÇIKLAMALARI
b)Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Daire
Başkanlığımız tarafından yayınlanan branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer
hususları dikkate alarak müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
8. İtirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde belirtilen hükümlere
göre tertip komitesine yapılır. İtirazın değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu
düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün hesabına 250,00. TL ücret
yatırılır.
9. Yarışma alanına, 4 üncü maddenin (b) fıkrasında yer alan sporcu, idareci, çalıştırıcı ve
görevliler dışında başkasının girmesine izin verilmeyecektir.
10. Örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören sporcu öğrenciler, yaş ve kategorilerinde kendi
okulunu temsilen yarışmalara katılmak zorundadır.
Ancak sporcu öğrencilerin;
a) Okullarından ferdi katılımın olmaması,
b) Okullarından ferdi katılımın olması fakat ferdi katılımda yer alamaması,
Durumlarında,
Okul müdürlüğünden izin almak şartı ile bağlı bulundukları ilde faaliyet gösteren ve
Bakanlığımızca okul spor faaliyetlerine katılması uygun görülen yaygın eğitim kurumlarını
temsilen yarışmalara katılabilirler.
11. Sporcular, İlkokullarda öğrenim gören sporcu öğrenciler Yıldızlar kategorisinde,
Ortaokullarda öğrenim gören sporcu öğrenciler ise gençler kategorisinde yarışamazlar.
13. Yıldızlar ve gençler kategorisinde;
yüzme (kız-erkek) kategorisinde yarışmalar öncelikle bu talimata ve ilgili yarışmaların
açıklamalarında ki genel kurallarına ve yarışma talimatlarına uygun şekilde yapılacaktır.
14. Sonuç bildirme tarihine kadar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri Türkiye
Birinciliği yarışmalarına katılıp katılmayacaklarını, katılacaklarsa okul isimleriyle birlikte
kafile listelerini (sporcu öğrencilerin ad soyadı, doğum tarihi, kategorisi, branşı, katılım
durumu belirtilecek şekilde) Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına
bildireceklerdir. Katılım durumlarını bildirmeyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlükleri yarışmalara kesinlikle alınmayacaktır.
15. Okullar; müsabaka öncesi teknik toplantıya, http://okulsportal.gsb.gov.tr adresinden
duyurusu yapılmış olan saat ve yerde katılmak zorundadır. Teknik toplantıda katılamayan
kafileler geçerli mazeretlerini il tertip komitesinin kabul etmesi halinde müsabakalara
alınacaklardır. Teknik toplantıya katılan veya geçerli mazeretleri kabul edilen kafileler il
tertip komitesi yetkililerine aşağıda bulunan evrakları ibraz edeceklerdir. Eksik evrakları
bulunan sporcular müsabakalara alınmayacaktır.
 Valilik Oluru
 Müsabaka Katılım İsim Listesi
 Lisans
 Nüfus Cüzdanı Aslı (Gençler kategorisinde resimli olmalıdır.)
YÜZME
16. Yüzme yarışmaları ferdi olarak yapılacaktır. Okullar istediği kadar sporcu ile mahalli
yarışmalara katılabilirler.
17. Yıldızlar ve gençler kategorilerinde bir sporcu en fazla dört mesafede yarışabilirler.( seans
sayısı dikkate alınmaz.
18. Her kategoride sporcular bir günde en çok 2 mesafede yarışabilir.
19. Bedensel Engelliler de yüzme yaş guruplarına göre ve engel durumlarına göre
yüzülmektedir. Bedensel Engelliler yüzmede 10 kategori vardır.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bedensel Engelliler Yarışmaları Açıklamaları
Sayfa 2
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ
BEDENSEL ENGELLĠLER (YÜZME) BRANġ AÇIKLAMALARI
Bu kategoriler: S.1-S.2-S.3-S.4-S.5-S.6-S.7-S.8-S.9-S.10 dur. Sınıflandırma ölçümleri;
hem muayene masasında yüzücünün vücut ölçüleri ve kaslarının gücü ölçümü yapılır.
Ölçümlerden sonra sporcular yüzdürülür. Sporcunun stiller de burada belirlenir. Muayene
masası ve su içerisindeki kontroller sonucunda sporcunun S gurubu belirlenir.
20. Yarışmalar doğrudan final olarak yapılacaktır.
21. Mahalli ve Türkiye birinciliği yarışmalarında sadece Bedensel Engelliler Federasyonuna
bağlı Bedensel Engelliler yüzme hakemleri görev yapacaktır. Hakemi olmayan iller
Bedensel Engelliler Federasyonu MHK den hakem talep edecektir.
22.Her kategorideki yarışmalara katılan tüm sporculara FINA yüzme puan cetveline göre
puan verilir.
23. (S 1 En ağır engelli - S 10 En hafif engelli)
S Serbest-Sırtüstü-Kelebek
SB Kurbağalama
SM Karışık
24. S gurupları aşağıda belirtilen mesafelerde ve stillerde yüzerler.
(S. 1)- Kategorisi
50 -100 m. Serbest-50 m. Sırtüstü
(S. 2)- Kategorisi
50 -100 -200 m. Serbest -50 m. Sırtüstü-50 m. Kurbağalama
(S. 3)- Kategorisi
50 -100 m. Serbest -50 m. Sırtüstü-50 m. Kurbağalama-150 m. Karışık
(S. 4)- Kategorisi
50 -100 m. Serbest -50 m. Sırtüstü-100 m. Kurbağalama-50 m. Kelebek
(S. 5)- Kategorisi
50 -100 m. Serbest -50 m. Sırtüstü-100 m. Kurbağalama-50 m. Kelebek
(S. 6)- Kategorisi
50 -100m. Serbest-100 m. Sırtüstü-100 m. Kurbağalama-50 m. Kelebek
(S. 7)- Kategorisi
50 -100 m. Serbest -100 m. Sırtüstü-100 m. Kurbağalama-50 m. Kelebek
(S. 8)- Kategorisi
50 -100 m. Serbest -100 m. Sırtüstü-100 m. Kurbağalama-100 m. Kelebek
(S. 9)- Kategorisi
50 -100m. Serbest -100 m. Sırtüstü-100m. Kurbağalama-100 m. Kelebek
(S. 10)- Kategorisi
50 -100 m. Serbest -100 m. Sırtüstü-100 m. Kurbağalama-100 m. Kelebek
25. Bu yıl ilk defa yapılacak yarıĢmalara pilot olarak aĢağıdaki iller katılacaktır;
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Antalya, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır,
Kocaeli, Samsun, Balıkesir, Kahramanmaraş, Denizli, Sakarya, Erzurum, Muğla, Malatya,
Afyonkarahisar, Kütahya, Çorum, Elazığ, Çanakkale, Isparta, Giresun, Edirne, Aksaray,
Kırklareli, Siirt, Erzincan, Sinop
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bedensel Engelliler Yarışmaları Açıklamaları
Sayfa 3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
528 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content