close

Enter

Log in using OpenID

40. Yıl Etkinlikleri

embedDownload
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SPOR LİGLERİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
YARIŞMA TALİMATI
1. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 1- AMAÇ : Selçuk Üniversitesinde, her düzeyde sporu çok yönlü olarak tanıtmak, sevdirmek,
öğrencileri spor yapmaya yönlendirmek için gerekli çalışmaları yapmak, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek
Yüksekokulları arasında yapılacak olan her türlü spor organizasyonlarını düzenlemek ve bu kurumlar
arasında koordinasyonu sağlamaktır.
MADDE 2- KAPSAM: Bu talimat, “ Selçuk Üniversitesi”nin düzenlediği ve düzenlenmesine izin verdiği
Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullar arası spor faaliyetleri ile ilgili açıklamaları ve uygulama
esaslarını kapsar.
MADDE 3-DAYANAK: Bu talimat, 3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre hazırlanmıştır.
MADDE 4- TANIMLAR: Bu talimatta geçen; SKSDB: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
Başkan: SKSD Başkanını, BESYO: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu Yönetim Kurulu: Selçuk
Üniversitesi Yönetim Kurulunu, Tertip Komitesi: Yarışmayı Tertip Eden Komiteyi, Sporcu: İlgili
talimatlar uyarınca spor faaliyetlerine katılanları, İdareci: Fakülte, Yüksekokul ve Meslek
Yüksekokulların spor faaliyetleri ile ilgili işlemi yürüten kişiyi, Yarışma: Selçuk Üniversitesi tarafından
düzenlenen Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları arası spor faaliyetlerini ifade eder.
2.BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 5- ORGANİZASYONLAR: Grup, Final ve Büyük final, şeklinde yapılacaktır. Bu
düzenlemelere ilişkin bilgiler ilgili spor dalının açıklamalar bölümünde belirtilmiştir.
MADDE 6- ORGANİZASYONLARIN TERTİP KOMİTELERİ:
A) TERTİP KOMİTELERİNİN OLUŞUMU: Başkan SKSD Başkanı, Tertip Komitesinin Başkanıdır.
Üye İlgili Spor dalının BESYO öğretim elemanı Üye İlgili Spor Dalının İl Temsilcisi Üye Üyelerce gerek
görülmesi durumunda yarışmalara katılan Üniversite yöneticileri arasından seçilecek en fazla 3 kişi.
B) TERTİP KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ
1. Yarışmalara katılacak Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları gruplarını belirler, fikstürünü
hazırlar, yapılamayacağı anlaşılan yarışmaları erteler. Müsabakaları takım ve sporcu sayısına göre
belirlenen günden önce bitirebilir.
2. Yarışmalarla ilgili açılış ve kapanış törenlerini düzenler, protokolü belirleyerek, ödüllerin dağıtılmasını
sağlar.
3. Yarışmalarda ortaya çıkacak idari ve teknik anlaşmazlıkları, problemleri, itirazları inceleyip, karara
bağlar. İtiraz sonucunda veya gerektiği hallerde ilgililerin savunmalarını alarak, cezaları belirler.
Çözümleyemediği konuları ayrıntılarıyla birlikte Üniversite Yönetim kuruluna bildirir. Müsabakaların
bitiminde gerekli tüm dokümanların asıllarını SKSDB ye iletir.
5. Müsabakalar sırasında tesislere zarar veren takımların, verdikleri zararı ve bedelini yazılı tutanakla
tespit eder, bu zararı ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarından talep edilmek üzere
belgeleriyle birlikte S.Ü. Rektörlüğüne iletir.
6. Tertip Komitesince aşağıda belirtilen cezalar verilebilir veya Rektörlüğe teklif edilebilir. Yarışmalarda
olay çıkaran, ihraç edilen sporcu veya idarecilerin;
a. Bir veya birden çok müsabakaya katılmamasına,
b. Organizasyon süresince oynamamasına,
c. Takımın yıl içerisinde ki müsabakalarda yarışmaması teklif edebilir,
d. Bir sonraki yıl faaliyetlere alınmamasını teklif edebilir,
e. Olayla ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına bilgi verilmesini teklif edebilir.
MADDE 7- ORGANİZASYONLARA KATILMA ŞARTLARI:
1. Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları bildirdikleri yarışmaya katılamayacak mazeretleri
olduğunda gerekçeleri ile 7 gün önceden SKSDB ye bildirmeleri zorunludur.
2. Yarışmalara 01. 01. 1987 tarihinden sonra doğanlar, okulun kayıtlı ve devamlı öğrencisi olup,
Fak/YO/MYO ca temsil etme görevi verilen tüm öğrenciler katılabilir. Kusurlu öğrenciler (formasyon
eğitimi alan, lisans tamamlama eğitimi gören vs. kurs öğrencileri) müsabakalarda yarışamazlar. (öğrenim
yılı göz önüne alınmaz) Öğrenci değişim programı ile üniversite öğrencisi olan yabancı uyruklu 2 öğrenci
yarışmalara katılabilir.
3. Federasyonlardan ceza kurulundan yarışmalara girmekten men edilmiş olan sporcu, antrenör ve
idareciler, özel öğrenci statüsünde veya kurumunda kayıt dondurmuş olanlar, Ön lisans ve lisans eğitimi
veren kurumların kapsamı dışında kalan ve Y.Ö.K. yasasına bağlı olarak eğitim veren kurumların dışında
kalan kuruluşlardaki öğrenciler, Lisansüstü eğitim yapan sporcu öğrenciler yarışmalara katılamazlar. (İl
Ceza Kurulundan ceza alanlar buna dâhil değildir)
Müsabaka Evrakları:
a) Öğrenci kimlik belgesi
Öğrenci Kimlik Belgesi: Fak/YO/MYO’ların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca veya Lisans Eğitimi
yapan Enstitülerce verilmiş, o yıla ait resimli öğrenci kimlik belgesidir. O yıla ait kimlik belgesi
vermeyen üniversite öğrencileri, yarışma tarihinden en fazla 2 ay öncesinden Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığınca onaylanmış, resimli öğrenci belgesi ibraz etmek zorundadırlar. Öğrenci Kimlik
Belgelerinde doğum tarihi yazılı olmayanların bu bilgileri Onaylı İsim Listesinde doğum yılı ve yabancı
ise uyruğu mutlaka yazılı olacaktır. Bu durumdaki sporcular istendiğinde resimli bir kimlik ibraz
edeceklerdir. Aksi halde yarışmaya katılamazlar.
b) Takım Listesi
1.Fak/YO Dekanlık/MYO/Müd.’den onaylı 12 oyuncu 1 antrenör 1 idareci ve Dr, masör vs. olmak üzere
en fazla 5 mensup olan liste.
MADDE 8- İTİRAZLAR:
a) Cezalı ve talimata uygun olmayan öğrenci, antrenör, idarecilerin oyun alanında bulunması.
b) Kimlikte kazıntı, silinti, yapılması ,
c) İtirazlar yarışmanın başlamasından önce müsabaka yerinde, karşı takım kaptanı veya idarecisi önünde
uygunsuzluğa neden olan konu belirtilerek takım kaptanı veya idarecisi tarafından, yarışmanın yetkili
hakemlerine yazılı olarak yapılır. Yarışma dışı yapılacak itirazlar antrenör veya idareci tarafından Tertip
Komitesine yapılır. Tertip Komitesi, öğrenci veya Kimlik belgesi konusunda gerek duyduğu hallerde
turnuvadan sonra yapılan itirazları değerlendirebilir.
d) S.Ü. yarışma talimatnamesinde olmadığı hallerde, Uluslararası kurallara aykırı olan hallerde yapılacak
itirazlar, ilgili spor dalının yönetmeliğinde belirtilen hükümlere göre yapılır. Tertip Komitelerine yapılan
itirazlar öncelikle bu komiteler tarafından sonuçlandırılır.
e) Organizasyonların tertip komitelerince itirazlar değerlendirilerek karara bağlanır. Ancak sonuç
alınmasının mümkün olmadığı hallerde, itirazlar SÜ SKSD tarafından karara bağlanır. SKSDB alınan
karar kesindir. Ayrıca, takım ve sporcunun derecesi iptal edilebilir, puan sıralaması yeniden yapılabilir,
takım ve sporcuya verilen ödül geri alınabilir. Fiil okuluna bildirilir.
f) İtiraz eden takım yöneticisi tarafından, Tertip Komitesi Başkanlığına veya Federasyona tutanakla 200
TL teslim edilir. İtirazın doğruluğu halinde tutar okuluna iade edilir.
MADDE 9- HÜKMEN YENİK SAYILMA:
a) Zamanında yarışma yerlerinde, yarışmanın gerektirdiği spor kıyafeti ile bulunmamak veya ilgili
yarışma yönetmeliğinin öngördüğü sayıdan az yarışmacı ile yarışmaya çıkmak. (Zamanında sözcüğü,
ilgili spor dalının yönetmelik esaslarının uygulanacağını belirtir.)
b) Yarışmaya çıkacak takımlardan formaları spor dalının yönetmeliğine uygun olmayanlara, bir defaya
mahsus olmak üzere ihtar verilir. Bu ihtar yarışma cetveline kaydolunur. Ayrıca takım daha sonraki
yarışmalarda da durumunu düzeltmeden sahaya çıkarsa hakem yarışmayı yaptırmaz ve buna sebep olan
takım hükmen yenik sayılır.
c) Yarışmaların sonucu üzerinde önceden anlaşmaya varmak.
d) Herhangi bir takımın yararına veya kaybına neden olacak biçimde yarışmayı tamamlamadan sahadan
çekilmek. (Tertip Komitesince, sahadan çekilen takımın idarecileri ve buna sebep olan yarışmacılar
hakkında Ceza Kurulu Hükümleri uygulanır.)
e) Turnuvadan ihraç edilen takımlar ile Tertip Komitesi Kararı olmadan özürsüz olarak iki defa yarışmaya
çıkmayan takımlarda yer alan, kafile idarecisi, antrenör ve sporcular bir yıl sonra düzenlenecek
faaliyetlerde yer alamazlar. Bu kararı almaya ve uygulamaya S.Ü. SKSDB yetkilidir.
f) Öğrenci Kimlik belgesiz yarışmak. ( Belgesini istendiğinde hakeme göstermeyen oyuncu yarıştırılmaz.)
g) Yarışma anında, sporcu, idareci, antrenör veya taraftar seyircilerden biri veya birkaçı tarafından
hakemin görev yapmasına engel olmak,
h) Lisanssız sporcu yarıştırmak, vizesi yapılmamış Lisans ile yarıştırmak veya Lisans da sahtecilik
yapmak.
i) Sahada kavga etmek, olay çıkarmak vs.
j) Sahte belgeli oyuncu oynatmak,
1. Belgedeki fotoğrafı değiştirmek, 2. Sahte belge düzenlemek, 3. Belge üzerinde silinti, kazıntı, yapmak,
k) Belge kontrolünden sonra hakemin oyuncuları tanımamasından yararlanarak oyuncu değiştirmek,
1. Federasyonların ceza kurulundan yarışmalara girmekten men cezası alan, sporcu, antrenör ve
idareciler, özel öğrenci statüsünde veya kurumunda kayıt dondurmuş olan öğrenci sporcular,
2. Ön lisans ve lisans eğitimi veren kurumların kapsamı dışında kalan ve Y.Ö.K. yasasına bağlı olarak
eğitim veren kurumların dışında kalan kuruluşlardaki öğrenciler,
3. Lisansüstü eğitim yapan sporcu öğrencilerin yarıştırılması,
l) Ertelenen yarışmalarda erteleme tarihinde yarışma hakkı olmayan sporcuları yarıştırmak.
m) Takım kadrolarında (2 ) iki yabancı uyruklu sporcudan fazla sporcuya yer vermek,
n) Doping yapmak.
MADDE 10- HAKEMLER İlgili spor dalının federasyonu tarafından görevlendirilen hakemleri ve o İl’ in
mahalli hakemleri ile Federasyon tarafından görevlendirilen kişiler.
MADDE 11- ÖDÜLLER Derece alan takım ve sporcuların ödülleri SÜ tarafından temin edilerek,
turnuvanın sonunda yapılacak törenle verilir. Mazeretleri nedeniyle Tertip komitesine bilgi vermeden
törene katılmayan takım ve sporculara ödül verilmez. Katılımın yetersiz olduğu branşlarda; örneğin üç (3)
takım olması durumunda birinci ve ikinciye ödül verilir, üçüncüye ödül verilmez. İki takım katılması
durumunda 1. takıma veya ferdi katılımcıya ödül verilir, ikinciye ödül verilmez.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 40.YIL ETKİNLİKLERİ
FAKÜLTE-YÜKSEKOKULLAR BASKETBOL LİĞİ
A GRUBU
S.B.M.Y.O
1
2
3
4
5
Müs.
X 5
Saati
1
4
2
Perşembe
26-Mar-15
Perşembe
Perşembe
Takımlar
Sonuç
16:00
HUKUK FAK.
VETERİNER FAK.
3
17:30
İ.İ.B.F
TURİZM FAK.
Müs.
Saati
Takımlar
Sonuç
BAY
VETERİNER FAK.
16:00
HUKUK FAK.
TURİZM FAK.
2
17:30
S.B.M.Y.O
İ.İ.B.F
Müs.
Saati
X
4
5
3
X
Takımlar
BAY
3
TURİZM FAK.
2
16:00
VETERİNER FAK.
İ.İ.B.F
1
17:30
HUKUK FAK.
S.B.M.Y.O
Müs.
Saati
4
5
02-Nis-15
HUKUK FAK.
BAY
S.B.M.Y.O
1
09-Nis-15
VETERİNER FAK.
Takımlar
2
BAY
İ.İ.B.F
3
1
16:00
TURİZM FAK.
S.B.M.Y.O
4
5
17:30
VETERİNER FAK.
HUKUK FAK.
Müs.
Saati
X
Takımlar
BAY
S.B.M.Y.O
X
1
2
5
16:00
İ.İ.B.F
HUKUK FAK.
3
4
17:30
TURİZM FAK.
VETERİNER FAK.
1) Gereki hallerde Tertip Komitesi tarafından maç saatlerinde değişiklik yapılabilir.
ÜNİV.TEMSİLCİSİ………………………….
19 MAYIS SPOR SALONU
Perşembe
Perşembe
19-Mar-15
12 Mart 15
Tarih
İ.İ.B.F
TURİZM FAK.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 40.YIL ETKİNLİKLERİ
FAKÜLTE-YÜKSEKOKULLAR BASKETBOL LİĞİ
B GRUBU
TIP FAK.
1
2
3
4
5
16:00
TIP FAK.
FEN FAK.
17:30
MÜHENDİSLİK FAK.
TEKNOLOJİ FAK.
4
3
X
4
5
3
Cuma
Saati
Sonuç
ZİRAAT FAK.
Takımlar
BAY
Sonuç
FEN FAK.
16:00
ZİRAAT FAK.
TEKNOLOJİ FAK.
2
17:30
TIP FAK.
MÜHENDİSLİK FAK.
Müs.
Saati
Takımlar
3
BAY
TEKNOLOJİ FAK.
4
2
16:00
FEN FAK.
MÜHENDİSLİK FAK.
5
1
17:30
ZİRAAT FAK.
TIP FAK.
Müs.
Saati
X
Takımlar
BAY
MÜHENDİSLİK FAK.
X
2
3
1
16:00
TEKNOLOJİ FAK.
TIP FAK.
5
17:30
FEN FAK.
ZİRAAT FAK.
Müs.
Saati
4
Cuma
Takımlar
BAY
X
1
2
5
16:00
3
4
17:30
Takımlar
BAY
TIP FAK.
MÜHENDİSLİK FAK.
ZİRAAT FAK.
TEKNOLOJİ FAK.
FEN FAK.
1) Gereki hallerde Tertip Komitesi tarafından maç saatlerinde değişiklik yapılabilir.
ÜNİV.TEMSİLCİSİ………………………….
19 MAYIS SPOR SALONU
Cuma
1
Müs.
cuma
27-Mar-15
03-Nis-15
FEN FAK.
ZİRAAT FAK.
Saati
1
10-Nis-15
TEKNOLOJİ FAK.
Müs.
X 5
2
Cuma
20-Mar-15
13 Mart 15
Tarih
MÜHENDİSLİK FAK.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 40.YIL ETKİNLİKLERİ
FAKÜLTE-YÜKSEKOKULLAR BASKETBOL LİĞİ FİNAL GRUBU
B GRUBU
A1…………………………………
B1………………………………………….
A2………………………………….
B2………………………………………….
Müs.
1
2
Cuma
17-Nis-15
Müs.
3
4
Saati
16:00
A1
Takımlar
B2
Sonuç
17:30
B1
A2
Saati
16:00
1.MAÇ MAGL.UBU
2.MAÇ MAGLUBU
17:30
1.MAÇ GALİBİ
2.MAÇ GALİBİ
Takımlar
Sonuç
3.lük
1) Gereki hallerde Tertip Komitesi tarafından maç saatlerinde değişiklik yapılabilir.
ÜNİV.TEMSİLCİSİ………………………….
1.lik
19 MAYIS SPOR SALONU
Perşembe
16 Nisan 15
Tarih
A GRUBU
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 40.YIL ETKİNLİKLERİ
FAKÜLTE-YÜKSEKOKULLAR VOLEYBOL LİĞİ
GRUBU
TURİZM FAK.
1
2
3
4
5
6
7
Cuma
Perşembe
03-Nis-15
S.B.M.Y.O
FEN FAK.
VETERİNER FAK.
Müs.
X 7
1 6
Saati
16:00
TURİZM FAK.
FEN FAK.
2
5
17:00
SAĞLIK BİL.FAK.
S.B.M.Y.O
3
4
18:00
ZİRAAT FAK.
TEKNOLOJİ FAK.
Müs.
Saati
X
6
7
5
Takımlar
BAY
Sonuç
VETERİNER FAK.
Takımlar
BAY
Sonuç
FEN FAK.
16:00
VETERİNER FAK.
S.B.M.Y.O
TEKNOLOJİ FAK.
ZİRAAT FAK.
1
4
17:00
TURİZM FAK.
2
3
18:00
SAĞLIK BİL.FAK.
Müs.
Saati
Takımlar
BAY
S.B.M.Y.O
16:00
FEN FAK.
TEKNOLOJİ FAK.
3
17:00
VETERİNER FAK.
ZİRAAT FAK.
2
18:00
TURİZM FAK.
SAĞLIK BİL.FAK.
Müs.
Saati
X
5
6
4
7
1
X
Takımlar
BAY
4
TEKNOLOJİ FAK.
3
16:00
S.B.M.Y.O
ZİRAAT FAK.
6
2
17:00
FEN FAK.
SAĞLIK BİL.FAK.
7
1
18:00
VETERİNER FAK.
TURİZM FAK.
Müs.
Saati
5
X
3
Takımlar
BAY
ZİRAAT FAK.
TEKNOLOJİ FAK.
SAĞLIK BİL.FAK.
4
2
16:00
5
1
17:00
S.B.M.Y.O
TURİZM FAK.
7
18:00
FEN FAK.
VETERİNER FAK.
Müs.
Saati
6
09-Nis-15
ZİRAAT FAK.
TEKNOLOJİ FAK.
X
3
Takımlar
2
BAY
1
16:00
ZİRAAT FAK.
SAĞLIK BİL.FAK.
TURİZM FAK.
VETERİNER FAK.
FEN FAK.
4
7
17:00
TEKNOLOJİ FAK.
5
6
18:00
S.B.M.Y.O
Müs.
Saati
Takımlar
BAY
TURİZM FAK.
SAĞLIK BİL.FAK.
VETERİNER FAK.
X
1
2
7
16:00
3
6
17:00
ZİRAAT FAK.
FEN FAK.
5
18:00
TEKNOLOJİ FAK.
S.B.M.Y.O
4
FİNAL
10.04.2015 -Cuma
15:00
GRUP 1. :………………. GRUP 2.:………………………..
1) Gereki hallerde Tertip Komitesi tarafından maç saatlerinde değişiklik yapılabilir.
2)Grup müsabakarı kazanılmış 2 set , final müsabakası ise kazanılmış 3 set üzerinden oynanacaktır.
ÜNİV.TEMSİLCİSİ………………………….
KAMPÜS 75.YIL SPOR SALONU
Perşembe
Cuma
Perşembe
Perşembe
Cuma
27-Mar-15
26-Mar-15
20-Mar-15
13-Mar-15
12-Mar-15
Tarih
SAĞLIK BİL.FAK.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
209 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content