close

Enter

Log in using OpenID

Bursa il Mem ARGE Bülteni - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
BURSA MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ
S A Y I : 2
T.C.
e - b ü l t e n / O c a k 2 0 1 5
GİRİŞ
BURSA VALİLİĞİ
içselleştirmesiyle mümkün olacaktır. Bu içselleştirme sürecinde
ise kurumun kararlılığı kurumsal
öğrenme için önemlidir. Kurumsal öğrenme sayesinde kurumlar
“öğrenen kurum”a dönüşeceklerdir. Bunun sonucunda da paylaşılmış bir vizyon, takım halinde
öğrenme, zihinsel modelleme,
kişisel beceriler ve kurumsal
başarı ortaya çıkacaktır.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜLÜĞÜ
İmtiyaz Sahibi
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına
Veli SARIKAYA
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü
İbrahim ATAMAN
Strateji Geliştirme Şube Müdürü
Yusuf Murat ERK
Genel Yayın Yönetmeni
Yayın Kurulu
ASKE
PEK
İletişim
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Eski Odun Pazarı Mevkii Çarşamba
Semti Yeni Hükümet Konağı A Blok
16050 Osmangazi/ BURSA
İçindekiler
Giriş
1
Stratejik Yönetim
ve Planlama
2
Eğitimde İyi
Örnekler
3
Stratejik Plan
Hazırlama
4
Çalışmaları
Eğitimde Kalite
Yönetim Sistemi
5
Yerel ve Ulusal
6
Projeler
AB Projeleri
15
Bilgilendirme
18
Bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüzde yaşanan hızlı
değişim, buna bağlı olarak teknolojik gelişmelerin toplumsal
ve kurumsal yapılar üzerindeki
etkileri, eğitim sistemleri de
dâhil olmak üzere hemen her
alanda hissedilmektedir. Şahıslar ve kurumlar için bilgiye
ulaşmak ve onu kullanabilmek
büyük önem arz etmektedir.
Bundan dolayı da özellikle kurumların başarılı olmasında ve
kendini geliştirmesinde yenilikçilik ve yenilikçi öğrenme vazgeçilmez bir unsur durumuna
gelmiştir. Kurumlar, gelecekle
ilgili stratejilerini geliştirirken
yenilik faktörünü ön planda
tutmakta ve kurumsal stratejilerine yeniliği ayrılmaz bir unsur
olarak eklemektedir.
Yenilikçilik, genellikle toplumdaki insanlara faydalı olabilecek yeni bir fikrin, sürecin
kabulü ve uygulanması olarak
tanımlanabilir. Özellikle teknolojinin ilerlemesi, ar-ge çalışmaları sonucunda bilimsel buluşların hız kazanması ve bunların
tamamının insanların hayatlarını
kolaylaştırması ve vazgeçilmez
olması kurumların bu sürece
dâhil olmasını zorunlu bir hale
getirmiştir. Bundan dolayı ku-
rumların yenilik yaratacak fikirlere açık olması ve bu fikirleri
benimsemeleri,
çevrelerinde
meydana gelen çok sayıda gelişmeyi takip ederek bir bilgi ağı
oluşturması ve kendisini toplumun beklentisi yönünde davranmaya zorlaması bir gereklilik
haline gelmiştir.
Kurumların toplumsal beklentilere cevap verebilmesi ve
onların ihtiyaçlarına göre hizmetlerini yaygınlaştırması ancak
kurumsal öğrenme sistematiğinin geliştirilmesiyle gerçekleşebilir. Bir kurumda kurumsal
öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi için tüm kurum çalışanlarının yenilikçilik ve öğrenme
kavramlarının içinde yer alması
şarttır. En üst yöneticiden en alt
çalışana kadar herkesin kurumun sistematik problem çözme,
yenilikleri deneme, geçmiş tecrübelerden ders alma ve çevresine bilgi aktarımı konusunda
kendini geliştirmesi gerekir. Bir
anlamda kurumsal öğrenme,
kurum çalışanlarının ve kurumların kendilerini ve faaliyetlerini
bir plan çerçevesinde iyileştirme
süreciyle ilişkilendirilebilir. Bir
kurumda kurumsal öğrenmenin
sürekliliği kurumun bu durumu
Kurumsal öğrenmeyi gerçekleştirmek isteyen bir kurum olarak Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü kendisine bağlı tüm kurumlarda yer alan ve toplumumuzun
çoğunluğunu oluşturan genç
nüfusun kendi potansiyelini tam
olarak gerçekleştirebilmesi, yeni
teknolojilerin okullarda öğrenmeyi desteklemek için en iyi
biçimde kullanılması, gelecekteki
işgücü için risklerin tespit edilmesi ve hangi becerilerin geliştirilmesi gerektiği, dijital okuryazarlığın
yaygınlaştırılması,
kişilerin öğrenme biçimlerine
göre yeni stratejiler geliştirilmesi
için yoğun bir biçimde çalışmaktadır. Bu çalışmalarda üniversitelerle, sanayi kuruluşlarıyla ve
topluma ivme kazandıran tüm
kurumlarla işbirliğine gidilmektedir. Bunların yapılmasındaki
genel amaç yenilikçi öğrenme
biçimleriyle topluma değer katmak, bilgi çağının gerisinde kalmamak ve gençlerimizi bilinçli
olarak geleceğe hazırlamaktır.
Veli SARIKAYA
İl Milli Eğitim Müdürü
Sayfa 2
STRATEJİK YÖNETİM ve PLANLAMA
“21.yy bilgi
çağında planlama
gelişmiş ülkeler,
uluslararası
şirketler ve kamu
kurumları için çok
önemlidir.”
21.yy bilgi çağında planlama
gelişmiş ülkeler, uluslararası
şirketler ve kamu kurumları için
çok önemlidir. Kurumlar büyük
bir enformasyon ağıyla birbirini
izlemekte, yönetimsel ve işlevsel
anlamdaki tüm değişiklik ve
değişkenleri takip etmektedirler.
Kurumlar verimliliğin artırılması,
dünya kaynaklarının etkin kullanımı ve yönetimsel anlamda
etkililiğin artırılması, çoğulculuk,
şeffaflık, performans ölçümü,
paylaşımcı olma gibi kavramları
kendi bünyesine uyarlamakta;
bunları da kurdukları sistemler
aracılığıyla izleyip değerlendirmektedir. Bunların sonucunda da
hem maliyetlerini azaltmış, hem
de tüm girdi ve çıktılarını kontrol
altına almışlardır. Günümüzde
planlama ya da stratejik planlama
için beş büyük modelin kullanıldığından söz edebiliriz. Dünyadaki
bu değişiklikler ve ülkemizin
Avrupa’ya ve dünyaya adaptasyonu çerçevesinde sistematik bir
planlama yapmak ve onu yönetmek zorunlu hale gelmiştir. Bundan dolayı ülkemizde de kamu
idarelerinin sayı, nitelik ve teşkilatlanmaları konusunda önemli
değişiklikler
meydana
gelmiş
ve
“5018 sayılı
Kamu
Mali
Yönetimi ve
Kontrol Kanunu”
24.12.2003
tarih ve 25326
sayıyla resmi
gazetede
yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir. Kamu kurumlarının katılımcı, paylaşımcı,
şeffaf, hesap verebilir, gelecek
yönelimli, hedef, sonuç ve sistem
odaklı hareket edebilmeleri kanunla zorunlu hale getirilmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu’yla kamu
hizmetlerinin istenilen düzeyde ve
kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında
kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile
performans göstergelerine dayandırılmasının gerekliliği belirtilmiştir. Yani kısaca adı geçen
kanun sadece mali alanda düzenlemeler yapmayıp, kamu yönetimi
alanını yeniden şekillendirmiştir.
Stratejik Yönetim; kurumun mevcut durumu ile varoluş gerekçesinden hareketle ve geleceğe
dönük bir bakış açısını kapsayacak şekilde; bütçesinin uzun
vadeli amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanması, uygulanması
ile sonuçlarının izlenerek değerlendirilmesidir. Stratejik plan ise
kurumun belirlediği hedeflere
hangi süre, kaynak ve yöntemlerle
erişeceğini sistematik bir biçimde
ortaya koyduğu orta ve uzun
vadeli bir yapılanmadır.
Bakanlığımız 16/09/2013 tarih ve
26 sayılı Genelge ve Stratejik
Plan Hazırlık Programı aracılığıyla 2015-2019 Stratejik Planının
yapılmasına ilişkin yol haritasını
belirlemiştir. Buna göre stratejik
yönetime geçecek ve stratejik
plan hazırlayacak bir kurum öncelikle üst politika belgelerini incelemeli, mevcut durumunu tespit
etmeli, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmalı, bütçesini stratejik
hedefleri gerçekleştirecek bir
biçimde belirlemeli, bir performans programıyla yıllık hedef ve
yıllık bütçesini oluşturmalı, faaliyetlerini kontrol etmeli, hizmet
etkinliğini ölçmeli ve bunları
raporlamalıdır.
Türkiye’nin belki de dünyanın en
güzel şehri olan ilimizde stratejik
plan çalışmaları beş aşamalı bir
süreçten oluşmaktadır. Bunlar;
plan hazırlık çalışmaları, durum
analizi, stratejik plan, performans
programı ve faaliyet raporudur.
İlimizdeki stratejik yönetim ve
planlama çalışmalarının sağlıklı
bir biçimde ilerleyebilmesi için
tüm ar-ge birimi merkezi ve mahalli kurs-seminerlerine alınmıştır. Süreç tüm üst yönetime, ilçe
müdürlüklerine ve kurumlara
anlatılmış; gerekli görüldüğünde
kurum bazlı çalışılmıştır. Misyon
ve vizyon ifadeleri, ilke ve değerler İl Milli Eğitim Müdürümüz
Veli SARIKAYA’nın katıldığı bir
toplantıda belirlenmiş, tema ve
hedefler Bakanlığımızın hedefleri
doğrultusunda, ilimizin verileri
esas alınarak birimlerle tek tek
görüşülüp hazırlanmıştır. Performans göstergeleri için birimlerle
çalıştaylar düzenlenmiştir. Yıllık
faaliyet planı ve bütçelendirme
çalışması yapılmıştır. Bu hazırlıkların tamamlanması sonucunda
“Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü
2015-2019 Stratejik Plan Taslağı”
Bakanlığımıza gönderilmiştir.
İlimizin planlama sürecinde emeği geçen ve geçecek olan tüm
mesai arkadaşlarıma teşekkür
ederim.
İbrahim ATAMAN
Şube Müdürü
Sayfa 3
EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER:
NUR HAYATİ KURTCAN MESLEKİ ve TEKNİK
ANADOLU LİSESİ
maları yerinde görme imkanını elde
edeceklerdir.
“Nilüfer Nur Hayati
Kurtcan MTAL
koordinatörlüğünde
Hamitler Toki
MTAL, Ergin Ağaç
MTAL, İslam Uyar
MTAL, Gemlik
MTAL ve Yıldırım
MTAL Avrupa
yollarında…”
Nilüfer Nur-Hayati Kurtcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
(MTAL) koordinatörlüğünde Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Programı kapsamında
2014 yılı Mart ayında başvurusu
yapılan Avrupa Birliği projesi
Ulusal Ajans tarafından kabul
edilmiştir. Hamitler TOKİ MTAL,
Ergin Ağaç MTAL, İslam Uyar
MTAL, Gemlik MTAL ve Yıldırım
MTAL’nin yerel ortak olarak yer
aldığı projede Almanya ve Macaristan’dan çok sayıda kurum yurtdışı ortak olarak yer almaktadır.
Proje kapsamında ortaklıkta yer
alan okulların pazarlama ve perakendecilik alanında eğitim almakta olan 60 öğrencinin yurtdışı
hareketlilik faaliyetine katılmaları
planlanmaktadır.
Bu
çerçevede 30 öğrencinin 29 Mart 2015-18
Nisan 2015 tarihleri
arasında Macaristan’ın
Budapeşte şehrinde, 30
öğrencinin de 12 Nisan
2015-02 Mayıs 2015
tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf
şehrinde eğitim ve staj faaliyetlerine katılacaklardır. Proje katılımcıları eğitim ve staj faaliyetinin
dışında, pazarlama alanında faaliyet gösteren işletmelere ve bu
alanda eğitim verilen mesleki
eğitim kurumlarına düzenlenecek
teknik gezilere katılarak uygula-
Bir başka AB
projesinde ise
okulumuz
ve
Hamitler Toki
MTAL ortaklığı
ile
“e-ticaret
alanında grafik
ve web tasarımcılığı
stajı”
konusunda 50
öğrenci ve 5 öğretmenimiz Almanyanın Düsseldorf şehrinde 3 haftalık staj
faaliyetine katılacaktır. Bu projede de
5 meslek lisesi hareketliliğe dahil
edilmiştir. Ayrıca geniş katılımlı bu
projeler için “Ulusal Ajans” kurumumuza bir teşekkür mektubu göndermiştir.
Okulumuzda ayrıca “Kariyer GünleriMeslek Buluşmaları”, ticaret liselerinde ortak koordinasyonu sağlamak
için online dersler uygulanmaktadır.
TÜBİTAK projeleri için Bilişim öğrencileri yoğun bir biçimde çalışmaktadır.
Pazarlama Alanı öğrencilerinin sektörün büyük kuruluşlarıyla birlikte çalışabilmesi için protokoller imzalanmıştır. Kendi türünde Bursa'da tercih edilen bir meslek lisesi olan okulumuz sportif ve kültürel faaliyetlerde
de
adından
sıkça söz ettirmektedir. Üniversiteye giriş
sınavlarında
(YGS ve LYS)
ise
-ÖSYM
sonuç kitabından
edinilen
verilere göre–
kendi türünde
çoğu kez Türkiye birincisidir.
Bugün Bursa’da çeşitli meslek dallarında iyi konumlara gelmiş pek çok
mezun öğrencisi bulunmaktadır. Mezunlarımız her yıl haziran ayında
düzenlenen pilav gününde bir araya
gelmektedir.
“Üniversiteye
giriş
sınavlarında
(YGS ve LYS)
ise -ÖSYM
sonuç
kitabından
edinilen verilere
göre– kendi
türünde çoğu
kez Türkiye
birincisidir.”
Sayfa 4
Stratejik Plan Hazırlama Çalışmaları
“Az maliyet, yüksek
verimlilik düşüncesi
dünyada kamu malî
yönetimi ve kontrol sistemi
konusunda önemli
gelişmelerin yaşanmasına
neden olmuştur. Dünyadaki
bu gelişmelerin sonucunda
ülkemizde de kamu
idarelerinin sayı, nitelik ve
teşkilatlanmaları konusunda
önemli değişiklikler
meydana gelmiş ve “5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu”
24.12.2003 tarih ve 25326
sayıyla resmi gazetede
yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. ”
Kurumların geleceğe bakışı onların faaliyet gösterdiği alanlarda kalıcılığını
sağlamadaki en büyük unsurdur. Artık bir kurumdaki kişi sayısı, kurumun fiziksel büyüklüğü onların güçlü olarak görülmesini sağlayan en önemli unsurlar
olmanın dışında kalmıştır. Bunların yerini yapılan işin niteliği, işlevselliği, zamana ve mekana bağlı kalmadan ürettiği ve tüm süreçlerdeki verimliliği almıştır. Az
maliyet, yüksek verimlilik düşüncesi dünyada kamu malî yönetimi ve kontrol
sistemi konusunda önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur. Dünyadaki
bu gelişmelerin sonucunda ülkemizde de kamu idarelerinin sayı, nitelik ve teşkilatlanmaları konusunda önemli değişiklikler meydana gelmiş ve “5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” 24.12.2003 tarih ve 25326
sayıyla resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kamu idare ve kurumlarının elde ettiği her türlü kamu kaynağının daha verimli, etkin ve şeffaf kullanılmasını amaçlayan
kanunun 9. maddesiyle kamu idarelerinin stratejik plan hazırlaması zorunlu hale getirilmiştir. Aynı kanun maddesinde
kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırılmasının gerekliliği belirtilmiştir. Bu bağlamda Bakanlığımız 16/09/2013 tarih ve 26
sayılı Genelge ve Stratejik Plan Hazırlık Programı aracılığıyla 2015-2019 Stratejik Planının yapılmasına
ilişkin yol haritasını belirlemiştir.
Müdürlüğümüz 16/09/2013 tarih ve 26 sayılı Genelge ile Bakanlığımızın belirttiği takvim çerçevesinde 2015-2019 Stratejik Planlama çalışmalarına başlamıştır. Çalışmalar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi rehberliğinde tüm birimlerin katılımıyla yürütülmektedir. Müdürlüğümüzde Stratejik Planlama hazırlıkları kapsamında; İl Stratejik Plan Üst Kurulu, Stratejik Plan
Koordinasyon Ekibi ve İl Stratejik Plan hazırlama Ekipleri oluşturulmuştur. İlk aşamada Stratejik Plan
Üst Kurulu süreçle ilgili bilgilendirilmiştir. Tüm birim amirleriyle 5018 sayılı kanun ve stratejik plan hazırlama programı konusunda üst düzey toplantılar yapılmıştır. İl Stratejik Planlama
Ekibinde görevli olan kişiler stratejik planlama konusunda merkezi ve mahalli hizmet içi eğitimlere alınmıştır. Merkezi ve mahalli kurs ve seminerleri başarıyla bitiren ekip tarafından İlçe
Milli Eğitim Müdürlüklerinin tamamına kurs ve seminerler düzenlenmiştir. Daha geniş kitlelere ulaşmak ve yayılımı gerçekleştirmek için İlçe ve okul ekiplerine yönelik 5 günlük stratejik
plan hazırlama kursu düzenlenmiştir. Kurs ve seminerler devam
ederken eş zamanlı olarak temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, hayat boyu
öğrenme, din öğretimi, özel eğitim ve rehberlik ve özel öğretim bölümü şube müdürlerinin,
şeflerin, memurların, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin katılımı ile çalıştaylar düzenlenmiştir. Stratejik Plan konusunda yardım isteyen tüm kurumlarla yakından ilgilenilmiş, bizzat
kurumlarına gidilerek destek verilmiştir. Diğer öğrencisi olmayan kurumların yönetici ve çalışanları ile paylaşım toplantıları yapılmıştır. Müdürlüğümüz web sayfasında stratejik planlama
ile ilgi bilgi ve doküman ve örnek uygulamaların paylaşılacağı bölüm eklenmiştir Durum analizi çalışmaları bakanlık İl takvimine göre hazırlanarak raporlanmıştır. Süreç devam ederken
Bakanlığımızın istişare toplantılarına İl Milli Eğitim Strateji Geliştirme Şube Müdürü İbrahim
ATAMAN ve il koordinatörü Halis KORKMAZ katılmıştır. Müdürlüğümüze bağlı tüm kurumların stratejik plan durum analizi kısımları incelenmiş ve hepsine geri bildirim yapılmıştır.
Stratejik Plan II. Aşama çalışmaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürümüz Veli SARIKAYA
misyon-vizyon, ilke ve değerleri belirleme çalışmalarına katılmıştır. Müdürlüğümüzün tüm birimleri amaç, hedef, strateji belirleme çalışmalarına katılmış; performans göstergelerini hazırlamış ve geniş katılımlı fikir alışverişi toplantılarında
görüşlerini paylaşmışlardır. Bakanlığımızın belirlediği takvim doğrultuda Stratejik Plan çalışmalarımız devam etmektedir.
Sayfa 5
Eğitimde Kalite Yönetim
Sistemi ve Ulu Şehir
Bakanlığımız 1999 yılında
"TKY Uygulama Yönergesi" ve
"TKY Uygulama Projesi" ile
Toplam kalite çalışmalarını başlatmış ve 2001 yılında yayımlanan "MEB Taşra Teşkilatı TKY
Yaygınlaştırma Projesi" ile de
çalışmaların okullara kadar
yaygınlaştırılması sağlamıştır.
Bu kapsamda 2005 yılında,
TKY çalışmalarında ortaya
çıkan başarılı uygulamaların
tanıtılması ve bu başarıyı gösteren okul ve kurumlarımızın
ödüllendirilebilmesi
için
"MEB TKY Uygulamaları
Ödül
Yönergesi"ni yayımlamış ve bu yıldan
itibaren Bursa her yıl ödül sürecine katılarak "eğitimde kalite"
ödüllerine sahip olmuştur.
İlimizde kalite çalışmaları
2006 yılından bu yana hızlı bir
şekilde devam etmektedir.
Bursa’nın kalite sürecindeki
başarısının en önemli nedeni
Müdürlüğümüzün
kendisine
bağlı tüm okul/kurumlarda
stratejik yönetim modelini
yaygınlaştırmak istemesidir.
Toplam kalite yönetimi modelinin kurumlarımızca benimsenmesi hedef odaklı bir yaklaşımı da beraberinde getirmiştir.
bünyesinde BEBKA projesi kapsamında Ar-ge
çalışanlarına ve üst yönetime EFQM model eğitimleri verilmiş, sistem
odaklı çalışma prensibi
anlatılmıştır.
Bakanlığımızın kendisine bağlı
kurumlar için ilk plan dönemi
olan 2011-2014 Stratejik planı
çerçevesinde tüm okullarımız
planları dahilinde hareket ederek Eğitimde Kalite Yönetim
Sistemi’ni hedeflerine ulaşmak
için araç olarak kullanmışlardır.
Okullarımızdan bazıları MEB
Ödül Sürecindeki başarılarından sonra kalite yolculuğuna
KALDER ile devam ederek
kaliteyi kurum kültürü haline
getirmişlerdir. Müdürlüğümüz
Sayfa 6
Yerel Projeler - Hafızlık Eğitimi Projesi
“Bursa İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile Bursa
İl Müftülüğü arasında
Hafızlık Eğitimi
kapsamında yapılacak
faaliyetler tanıtıldı.”
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bursa İl
Müftülüğü arasında Hafızlık Eğitimi kapsamında yapılacak faaliyetler ile ilgili esas ve
yükümlülükleri belirleyen bir protokol; Bursa İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin AY ve
İl Milli Eğitim Müdürü Veli SARIKAYA
tarafından imzalandı. Protokol; İlköğretim
kurumları Yönetmeliği 32. Maddesine dayanarak Bursa ilindeki İmam Hatip Ortaokullarında öğrenim gören 5. Sınıf öğrencilerinden
hafız olmaya istekli olan öğrencilerin, hafızlık eğitimi almaları amacıyla yürütülecek kurs faaliyetleri ile ilgili planlama, uygulama, organizasyon, belge
tanzimine ilişkin esas ve yükümlülükleri kapsamaktadır.
Pilot uygulaması Şükrü Durmaz
Kur’an Kursu'nda yapılan projenin
devamı için atılan bu adımda her iki
kurumda çalışan öğretmen ve öğreticilerin işbirliği ile kısa sürede kalıcı
hafızlığın yapılması hedefleniyor.
Projeye göre; okulda eğitim öğretim devam ederken seçilen ve hazırlanmaya
başlayan öğrenciler 5.sınıfın sonunda Müftülük bünyesinde hafızlığa başlayacaklar. Bir senelik aranın ardından hafızlığını bitiren öğrenciler okula geri dönebilecekler.
Bursa genelinde uygulamaya geçen proje 5 merkez ilçede İmam Hatip Ortaokullarında 5. Sınıfların Kur'an-ı Kerim derslerine giren öğretmenlere de tanıtıldı.
Sayfa 7
Yerel Projeler - Yaşam Temelli Ölçme Değerlendirme
PISA İçin İşbirliği
Bu yıl yapılacak Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) kapsamında pilot illerden biri Bursa'nın bu sınavlardaki farkındalığını attırmak ve Pisa ve Teog sınavları arasında kazanım bazlı
soru tiplerini incelemek amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi (UÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
UÜ Rektörlük Binası B Salonunda yapılan imza törenine Rektör Prof. Dr.
Kamil Dilek, Bursa Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya, UÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Altun, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji
Geliştirme Bölümü Şube Müdürü İbrahim Ataman ile öğretmenler ve akademisyenler katıldı. İmza töreninde iş birliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Dilek, eğitim hayatındaki eksiklerin farkında olduklarını ve böyle bir
protokolü imzalamaktan onur duyduğunu söyledi.
“PISA başarısını
artırmak için Uludağ
Üniversitesiyle işbirliği
protokolü imzalandı”
Orta öğretim çağındaki çocukların veya ülkelerin eğitim kalitesini değerlendirmek amacıyla PISA sınavlarının yapıldığını belirten Dilek, " Türkiye olarak bu sınavlara biraz yabancı kalıyoruz.
Bu iş birliği sayesinde PISA testlerindeki açığı gidermeyi hedefliyoruz. Branş öğretmenlerine,
bu sınavlara yönelik alanlarında uzman akademisyenler tarafından eğitimler verilecek" dedi.
Bu iş birliğinin Türkiye'ye örnek olmasını
temenni eden Dilek, UÜ'nün Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü'ne her türlü desteği vereceğini
sözlerine ekledi.
Veli Sarıkaya da öğretmenlerin üniversiteyi
bitirdikten sonra mesleği sürdürürken gelişimlerine yardım etmek ve onları desteklemek için bu iş birliği projesini hazırladıklarını
ifade etti.
Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2003 yılından itibaren PISA sınavlarına pilot illerde ve okullarda
girildiğini belirten Sarıkaya, "Bu sınavlara ne halde olduğumuzu görmek için giriyoruz. Bu sınavlara 2003 ve sonrasında iki kere girdik. Sınavların analizleri neticesinde
ders programları üzerinde değişiklikler yapıldı. Ders müfredatlarında 2005
ve 2011'de güncellemelere gidildi. PISA merkezli olmak üzere Fen ve Matematik branşlarındaki öğretmenlerin 'Ölçme ve Değerlendirme' ile 'Yöntem
ve Teknikler' konularında yetiştirilmesine ihtiyaç duyduklarını için bu iş
birliği projesini gerçekleştirdik" diye konuştu. Konuşmaların ardından Dilek
ve Sarıkaya protokolü imzaladı.
UÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Altun'un koordinatörlüğünde
yürütülecek olan öğretmen eğitimi çalışmalarında uygulama kapsamındaki
okulların Fen ve Matematik öğretmenlerine, Eğitim Fakültesinde görevli
akademisyenler tarafından her alana yaklaşık 30 saat seminer verilecektir.
Sayfa 8
Yerel Projeler - E-Öğrenme
(Moodle Eğitimi)
Bursa´daki ortaokul ve lise öğrencilerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Avustralya
merkezli açık kaynak kodlu "moodle" sistemini kullanarak altyapısını öğretmenlere
hazırlattığı yöntemle "on-line öğrenme" yapılacak.
“İl Milli Eğitim
Müdürü Veli
Sarıkaya, Ar-Ge ve
stratejiye çok önem
verdiklerini, bunu
güçlendirmek için
Bursa´nın eğitim
sistemindeki bilgileri
bir merkezde toplayıp
analiz ettiklerini
söyledi ”
İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya, Ar-Ge ve stratejiye çok önem verdiklerini,
bunu güçlendirmek için Bursa´nın eğitim sistemindeki bilgileri bir merkezde toplayıp
analiz ettiklerini söyledi. Avustralya merkezli açık kaynak kodlu yani geliştirilebilir
“e-öğrenme” (moodle) kurslarına başlayacaklarını aktaran Sarıkaya, öğretmen ve
zümrelere bu yöntemi tanıtacaklarını anlattı. E– Öğrenme (moodle) sisteminin uzaktan konu anlatımı, oyun, forum anlık yazışma deneme sınavı yapmaktan akran değerlendirmesine kadar birçok detayı bulunduğunu belirten Sarıkaya, "Bu sistem, Türkiye´de önemli birçok üniversitenin kullandığı bir sistem. Teknolojiye eğitimi ya da eğitime teknolojiyi
entegre etmek gibi bir şey. İki türlü de düşünülebilir" dedi. Sarıkaya, bu sistem sayesinde "on-line Öğrenme" yapacaklarını ifade etti. Öğrencilerin, zamana ve mekana bağlı kalmadan cep telefonundan bile
eğitime katılabileceği bilgisini veren Sarıkaya, şöyle konuştu: "Bu program Türkçe ve altyapısı tamamen
bize ait. Deneme sınavlarındaki soru bankalarının oluşturulmasından analizlerine kadar her şeyi kendimiz yapacağız. Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü, on-line öğrenme ve arkasından on-line deneme sınavları
yapacak. Sınavın süresi bittiği anda analizler ve sonuçlar hazır. Ayrıca öğrenciler bu sistemle öğretmeniyle birebir sesli veya görüntülü iletişime geçebilecek. Müfredatınızı bir süreç içinde sisteme
entegre ediyorsunuz. Sonrası büyük bir derya.
Ondan sonrası öğretmenin sanatçılığına bağlı. E
-Öğrenme (moodle) o kadar geniş bir dünya ki
ölçme değerlendirmeden yöntem ve tekniklere
kadar her şeyi öğreteceğiz."
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme
Bölümü Şube Müdürü İbrahim Ataman ise eöğrenme (moodle) eğitiminin kendilerini çok
heyecanlandırdığını bildirdi. E-öğrenme sisteminin gerçekleştirilmesinden önce eğitimcilerin uyumunu
sağlamak için 35 öğretmeni mesleki gelişim uzmanı olarak yetiştireceklerini dile getiren Ataman, "Branş
öğretmenleri, ünitelere göre ders anlatımlarını içeren videoları e-öğrenme sistemine yükledikten sonra
öğrenciler bu videoları izleme fırsatı bulabilecek. Sunum, materyal, resim gibi görseller de bu sisteme
yüklenebilecek ifadesini kullandı. Ataman, Microsoft Türkiye’nin sponsorluğu ve Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’ın ortaklığında bu projeye başladıklarını belirtti. Bir sınıfa
ortak deneme sınavı yapılmasının 40 ila 45 bin arasında öğrenci olacağı için
yüksek maliyet gerektirdiğini vurgulayan Ataman, şunları kaydetti: "E-Öğrenme
sistemiyle kazanımlara uygun hazırlanan ders içeriklerinin ardından bu kazanımlara uygun sınavları da ücretsiz yapacağız. Dünyada eğitimin trendi değişiyor.
Artık insanlar kendi kendine elektronik ortamda uzaktan eğitimle birtakım belgelere sahip olabiliyor. Milli Eğitim Müdürlüğüne ait yüzde yüz yerli bir sistem
olacak." E-Öğrenme sisteminin eğitimlerle öğretmenlere aktarımını ise Karaman
Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Zeki Tuman yapacak. Eğitimler BEGEM’de 1627 Şubat 2015 tarihleri arasında yapılacak. Bu eğitimlerde 35 kişi E-Öğrenme
(moodle) sistemini kullanmayı öğrenecek.
Sayfa 9
E-Öğrenme
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tübitak ortaklığında Microsoft Türkiye’nin desteğiyle
yürütülen Bursa E-öğrenme projesi kapsamında E-öğrenme kursları başladı.
Zeki Tuman
Herhangi bir eğitim
içeriğinin eğitim
sayılabilmesi için
mutlaka öğretmen ve
öğrenci arasında bir
etkileşimi içermesi
gerekiyor.
E-öğrenme projesi ile Fatih projesinin aksayan ayağı olan tabletler için içerik hazırlanması
hedefleniyor. Bu amaçla seçilen Ortaokul ve lise öğretmenlerine içerik hazırlama konusunda
eğitimler veriliyor. Birkaç yıl öncesine kadar internetin yaygın kullanılmasıyla birlikte öğrenme
şekil ve ortamlarının değişeceği ve öğretmenin rolünün azalacağı öngörülüyordu. Oysa hep şu
göz ardı edilmişti, eğitim var olduğundan bu yana zamanın şartlarına uygun olarak pek çok araç
ve buna bağlı olarak da yöntem kullanılagelmiştir. En nihayetinde bilişim araçlarının birbiriyle
haberleşmesini esas alan internet veya intranet de birer araçtır. Öğretmen dün nasıl ki kendi çağının araç ve gereçlerini ve onlara uygun olan yöntemleri kullanarak öğrencilerini yetiştirmişse bugünde aynı şekilde internet ve bilişim
araçlarını kullanarak öğrencilerini yetiştirecektir. Dolayısıyla öğretmenin rolü azalmamış hatta bilgiye kolay ulaşmak –ki ortalıkta pek çok kirli ve yanlış bilgide çok kolayca ulaşılabilecek şartlara haiz- da beraberinde daha ciddi
sorunlar da getirmiştir. Bu durum öğrencinin bir kılavuza ihtiyacını da doğurmuştur. Öğretmene bugün düne göre
daha fazla ihtiyaç vardır. Ancak öğretmenin bu kılavuzluğu yerine getirebilmesi için yeterli donanıma ve bilgiye
ihtiyacı vardır.
Herhangi bir eğitim içeriğinin eğitim sayılabilmesi için mutlaka öğretmen ve öğrenci arasında bir etkileşimi içermesi
gerekiyor. Ülkemizde bu anlamda öğretmenlerimizin büyük emekler ve çabalar harcayarak hazırladıkları içerikler
maalesef etkileşimden ve belirli bir hedefe ulaşmaktan uzak. Hazırlanan içerikler materyal sitesi olmanın ötesine
geçemiyor. Birkaç cılız çalışmanın ötesinde sistemli bir çalışma görmek mümkün değil. Bu çalışmaların büyük bir
bölümü özel sektör marifetiyle hazırlanmış ve ticari olarak kullanıma sunulmuştur. Milli eğitim bakanlığının sadece
İngilizce dersini esas alan Dyned projesi dışında internet ortamında hazırlanıp kullanıma sunulan içerikler öğrenci ve
öğretmen etkileşimini esas almadığı için eğitim olarak nitelemem mümkün değildir. Oysa bugün Fatih projesi ile en
ücra köylere kadar geniş ağ internet bağlantısı kurulmuş ve öğrencilere de tabletler dağıtılarak ciddi bir altyapı kurulmuştur.
Bu projede de öğretmenin bu bilgi ve donanıma ulaşarak bu eksiği gidermesi hedefleniyor. Projeyle öğretmenin
“tebeşir ve konuşma” kıskacından kurtarılarak z kuşağına hitap edecek içerik ve yöntemlerin geliştirilmesi için hazırlıklar yapılıyor. Her branştan bir formatör öğretmen yetiştirilerek onlarında kendi zümrelerine eğitim vermeleri
sağlanacak. İnternet ve web’in imkânlarını ders içeriği hazırlayarak bir eğitim ortamına çevirebilmek adına onlarca
program üretildi. Bunlara (Learning Management System (LMS)) Ders yönetim sistemi (DYS) deniyor. Bursa’daki
projede dys programlarından dünyadaki yaygın kullanımı, açık kaynak kodlu olması ve baş tasarımcısın bir öğretmen olması vb. hususlar göz önünde bulundurularak hemen hemen tüm üniversitelerimizin de kullandığı Avusturalya kaynaklı MOODLE sistemi tercih edildi.
Sistemle fiziki olarak sınıfta yapılan eğitim ve öğretim etkinliklerinin tamamı çevrimiçi olarak webde yapılabilmektedir. Örn. Öğrencilere ders anlatımı, ödev, akran değerlendirmesi, eğitsel oyunlar, sınav, kaynak ve kitap kullanımı
başta olmak üzere pek çok etkinlik ve kaynak kullanılabilmektedir. Sistem öğrencilerin öğretmenle etkileşiminin
yanı sıra birbiriyle etkileşimini ve birbirlerinden de öğrenmelerine esas alan “sosyal inşacılık” felsefesi üzerine
kuruludur. Sistem internetin devasa imkânlarını kullanarak, normal sınıflarda sınırlı imkânlar (sınıfların kalabalık
olması, sürenin az olması, öğrencinin utangaçlığı vb.) nedeniyle çok yapılamayan, konu tekrarı, her öğrenciye söz
hakkı verme, başarısız olunan sınav uygulamalarının defalarca ve çok pratik olarak yapılmasına imkan tanımakta ve
tam öğrenme modelinin gerçekleştirilmesine fırsat tanımaktadır. Sınırsız web kaynaklarını kullanarak (resim, ses,
yazı vb) öğrenciler için dersi daha ilgi çekici kılmaktadır. Zaman ve müfredatın yetişmemesi adına yapılamayan
konu tekrarlarını, ölçme ve değerlendirmeleri defalarca tekrarlanmasına, konuyu kavrayan öğrencinin daha ileriye
gidebilmesine müsaade etmektedir. Son yıllarda çokça şikâyet konusu olan proje ve performanslar konusunda öğretmene büyük kolaylıklar getirmekte öğretmen adına işin büyük bir kısmını halletmektedir. Öğretmen kılavuzluğunda
öğrencinin doğru bilgiye doğru bir şekilde kolayca ulaşması ise sistemin en büyük avantajıdır.
Proje sonunda öğretmenlerin hazırlayacakları içerikler (etkinlik, sınav, ödev, kaynak sayfaları vb pek çok materyal)
hazırlanacak bir web sitesi aracılığıyla toplu halde tek bir paket içerisinde paylaşıma sunulacaktır. Diğer öğretmenlerde bu içeriği kendi sistemlerine alarak kullanabileceklerdir. Örn öğretmen 9.sınıf Din kültür ve Ahlak Bilgisi
içeriğini alan bir öğretmen bir yıl boyunca kullanacağı tüm içeriğe sahip olacak ilave bir kaynağa daha ihtiyaç duymayacaktır. Böylece öğretmen başarılı bir meslektaşlarının bilgi, birikim, yöntem ve tecrübesinden de istifade ederek, Dersleri Milli eğitim müfredatının öngördüğü kazanım ve hedeflere uygun olarak işleyebilecektir.
Sayfa 10
Yerel Projeler - Begem
“Bilginin ezbere
dayalı, öğretmen
merkezli aktarılması
yerine; öğrenci
merkezli, eleştirel,
yaratıcı, işbirlikçi ve
iletişime yönelik
metotlar hedeflenen
becerilere ulaşmada
öncelikli unsurlar
haline gelmiştir.”
Bilginin dakikalarla yarıştığı hızlı bir çağda yaşıyoruz. Bu hızlı bilgi çağında, değişen geleceğin nesillerinin küresel öğrenim ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve onları geleceğin becerilerine uyumlu yetiştirebilmek için uygun sınıf ve okul yönetimlerinin sağlanması gerekmektedir. Bu ihtiyacın giderilmesi, ancak öğretmenin ve okul yöneticilerinin Hayat Boyu eğitim sürecine dahil edilmesi ile mümkün olacaktır.
On dokuzuncu Milli Eğitim Şurası’nda Küreselleşme ve Avrupa Birliği sürecinde Türk eğitim sistemi ile
ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda yaşam boyu öğrenme, eğitimde nitelik ve hareketlilik başlığı
adı altında kararlar alınmış, yaşam boyu öğrenmenin önemi üzerinde durulmuştur. 2020 yılı Kilit Yeterlikler Avrupa Çerçevesi Hayat Boyu Öğrenme için; bilgi toplumu için kişisel başarı, aktif vatandaşlık,
sosyal içerme ve istihdam için gerekli sekiz kilit yeterlik belirler ve tanımlar. Bunlar:;
1. Anadilde eğitim,
2. Yabancı dilde eğitim,
3. Matematik ve fen alanındaki beceriler,
4. Dijital yeterlik,
5. Öğrenmeyi öğrenme,
6. Sosyal ve vatandaşlık yeterlikleri,
7. Girişimcilik becerisi
8. Kültürel Farkındalık ve Anlatım
Öğrencilerde kazandırılması gereken bu becerilere ulaşırken izlenecek yöntemler de elbette
artık değişiklik göstermektedir. Bilginin ezbere dayalı, öğretmen merkezli aktarılması yerine;
öğrenci merkezli, eleştirel, yaratıcı, işbirlikçi ve iletişime yönelik metotlar hedeflenen becerilere ulaşmada öncelikli unsurlar haline gelmiştir. Bu yöntemlerin eğitimde uygulanabilir olması;
günümüz öğretmen ve okul yöneticilerinin de hayat boyu öğrenen kavramına uyumlu olması
gerekliliğini doğurmuştur. Artık 21.yy da öğretmenden sürekli öğrenme, öğrenmeyi sürdürme,
öğrenmeye açık olma, yaşam boyu öğrenme, öğrendiklerini uygulamaya koyma, sınıfında
kullanma, öğrencileri ile paylaşma gibi beceriler beklenmektedir. Wagner’e göre 21.yy insanında olması gereken en önemli yetkinliklerden biri de etkili liderlik özellikleridir. Etkili liderler, değişime uyum gösterip, gelişmelere açık olabilen, sürekli öğrenme felsefesini kabul eden
kişiler olmalıdır. Birey, kendi öğrenmesinin lideri olmalı, öğrenen lider olmalıdır. Bu gerekçeler ışığında
Bursa Eğitim Geliştirme Merkezi (BEGEM) öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki gelişim ve
kariyerlerine katkıda bulunmak; öğretmenlerimizin sorgulayan, araştıran, yaratıcı, bilgiyi yaşantılarla
bütünleştiren, yorumlama ve analiz etme becerileri gelişmiş öğrenciler yetiştirmesine destek olacak şekilde ve yöneticilere 21.yy gerektirdiği mesleki yetkinlikleri kazandırıp, öğrenen lider olmalarına destek
sağlamak amacıyla eğitici eğitimleri, bilgi festivalleri, başarı senaryoları, paylaşım toplantıları, mentörlük uygulamaları, ulusal ve uluslar arası proje kapasitelerinin artırılması gibi faaliyetler gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.
Sayfa 11
Yerel Projeler - Eğitimcilerin Eğitimi
(EĞİTEP)
Bursa’da devam eden “Eğitimcilerin Eğitimi
Projesi” (EĞİTEP) kapsamında Bursa İl
Milli Eğitim Müdürlüğü ile Borçelik arasında protokol imzalandı. Protokol uyarınca
Borçelik Teknik Akademi (BTA)’da Meslek
Lisesi öğretmenlerinin yeterliliklerini artıran
eğitimler verilecek.
“Türkiye, mesleki
eğitimde önemli bir ivme
kazandı. Bu doğrultuda
müfredatımızda gelişen
teknolojiye paralel
önemli değişiklikler
oldu. Okullarda bu
müfredatı öğrencilere
aktaracak olan teknik
öğretmenlerin mevcut
yeterliliklerini artırarak
gelişen teknolojiye
uyumlu hale getirmek
amacıyla hazırladığımız
projemize, sosyal
sorumluk bilinci ile
destek veren Borçelik
ailesine teşekkür
ediyorum”
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
meslek lisesi öğretmenlerinin bilgi birikimlerini geliştirmek amacıyla yürütülen
“Eğitimcilerin Eğitimi Projesi’ne (EĞİTEP)
yassı çelik sektörünün önde gelen kuruluşlarından Borçelik de katkıda bulunacak. Bu
konudaki protokol Bursa İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile Borçelik arasında törenle imzalandı. Törene Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Veli
Sarıkaya, Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, Borçelik Genel Müdürü Kerem
Çakır, Mesleki Eğitim Şube Müdürü, Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürü ve Borçelik yetkilileri
katıldı.
Öğretmenlerin, önceden belirlenen ihtiyaçları doğrultusunda mesleki yeterliliklerini geliştirmek amacıyla planlanan eğitimler, BTA proje yöneticisi Emre Bülbül koordinatörlüğünde
BTA çatısı altında gerçekleştirilecek. Şubat- Haziran 2015 döneminde her ayın son Salı ve
Çarşamba günü yapılacak eğitimler Borçelik iç eğitmenleri Atay Bardak ve Bülent Baysal
tarafından verilecek.
Protokolün imzalanması nedeni ile bir açıklama yapan Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır
şunları söyledi: “Meslek liseleri ülkemizde sanayinin bel kemiğini oluşturan nitelikte insan
kaynakları yetiştiriyor. Bu nedenle meslek lisesi öğretmenlerinin en güncel ve yeni bilgilere
sahip olması, teknolojideki gelişmeleri yakından takip edebilmesi büyük önem taşıyor. Böyle
bir projeyi başarıyla hayata geçirdiği için Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü kutluyorum.
Borçelik olarak bu projeye katkı yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Protokolün önemine vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya ise; “Türkiye, mesleki
eğitimde önemli bir ivme kazandı. Bu doğrultuda müfredatımızda gelişen teknolojiye paralel
önemli değişiklikler oldu. Okullarda bu müfredatı öğrencilere aktaracak olan teknik öğretmenlerin mevcut yeterliliklerini artırarak gelişen teknolojiye uyumlu hale getirmek amacıyla hazırladığımız projemize, sosyal sorumluk bilinci ile destek veren Borçelik ailesine teşekkür ediyorum.
Koordinatörlüğünü Sezai Kuruşçu’nun yaptığı projeden, öncelikli olarak, Meslek liselerinin
Endüstriyel otomasyon, Elektrik, Elektronik, Haberleşme, Makine, Motorlu araçlar, Metal ve
Biyomedikal teknolojileri alanlarında görev yapan teknik öğretmenler yararlanacak.
Sayfa 12
Yerel Projeler - Mesleki Eğitim e-Platformu
Sanayi-Meslek Lisesi Dijital Platformda...
Bursa’nın, ülkenin önemli sanayi kentlerinden biri olduğunu
kaydeden Veli Sarıkaya, "Mesleki eğitimin geleceğine yön
vermek açısından sektör analizlerinin yapılmasının çok
önemli olduğunu düşünüyorum. Yapılacak sektör analizleriyle mesleki eğitimin sanayinin ihtiyacı olan alanlara doğru
yönlendirilmesi sağlanacaktır. Mesleki eğitimin gelişimini
sağlamak adına birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Sanayi
kuruluşlarıyla öğrencilerimizi, oluşturacağımız dijital bir
platformda buluşturmak istiyoruz. Böylelikle mesleki eğitimin sektör imkânlarından daha fazla faydalanmasını hedefliyoruz” diye kaydetti.
“Mesleki eğitimin
geleceğine yön vermek
açısından sektör
analizlerinin
yapılmasının çok
önemli olduğunu
düşünüyorum.
Yapılacak sektör
analizleriyle mesleki
eğitiminin sanayinin
ihtiyacı olan alanlara
doğru yönlendirilmesi
sağlanacaktır. ”
Yerel Projeler - Onun Formasını Sen Al
Tanıtıma Genel Sekreter Nihat Sapan, Mali
Asbaşkan Kemal Kirevetözen, Bursastore’lardan sorumlu yönetici Sadettin Garip,
Altyapı ve Futbol Okulundan sorumlu yönetici Ali Turan, AR-GE Grubu Başkanı
Kemal Güler, Genel Müdür İsmail Özdemir ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Mustafa Kahya ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Arı katıldı. Genel Sekreter Sapan,
"Onun Formasını da Sen Al" projesiyle çok sayıda minik öğrenciye karne hediyesi olarak Bursaspor forması hediye edileceğini belirtti. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahya
ise, "Bursaspor’dan bizlere böyle bir teklif geldi. Geleceğin sporcularına, sporseverlerine Bursaspor sevgisini aşılamak için çok anlamlı olan bu projeye gönülden destek veriyoruz" diye
açıkladı.
Yerel Projeler - Sosyal Sorumluluk Bursa
Bursagaz, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde engelli çocuklar için
82 okulda özel eğitim sınıfı açtı. Yirmi bir özel eğitim sınıfının toplu açılış töreni Hamitler TOKİ, Şehit Jandarma Er Samet Akdeniz Ortaokulu’nda yapıldı. Törene, Vali Yardımcısı Eyüp Sabri Kartal, Milli Eğitim
Müdürü Veli Sarıkaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Muhsin Özlükurt, Bursagaz
Genel Müdürü Ahmet Hakan Tola, Bursagaz Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Mehmet
Çerçi ve öğrenciler katıldı.
Sayfa 13
Yerel Projeler –Bilim Şenliği
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve BEBKA tarafından düzenlenen, Bilim Merkezleri Araştırma Geliştirme Enstitüsü Derneği tarafından desteklenen, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin ev sahipliğini yaptığı
Bursa Bilim Şenliği, bilim severlerin proje sergileri, mesleki yönlendirme – atölye
stantları, bilim gösterileri ve bilimsel birçok aktiviteyi bir arada sunarak halkımızın
bilime ilgisini arttırmayı amaçlamaktadır. Her yıl uygulanmakta olan Bilim Şenliğine 2014’te 100.000 kişi katılmış olup, 2015 yılında bu sayıyı daha da artırmayı hedeflemekteyiz.
Bilim Şenliği 2015 Yılı Uygulama Akış Şeması
1- Proje başvuruları; Ön Eleme Komisyonu tarafından değerlendirilerek
Temel Eğitim Bölümünden 40, Ortaöğretim Bölümünden 50, Mesleki ve
Teknik Eğitim Bölümünden 60 proje Toplamda 150 proje ; 26-27 Mart
2015 tarihlerinde Merinos Fuar alanında sergilenecek.
2- Merinos Fuar alanında sergilenen projeler; Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek Temel Eğitim Bölümünden 15, Ortaöğretim Bölümünden 15, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümünden 20 proje Toplamda 50 proje 08-09-10 Mayıs 2015 tarihlerinde Merinos Parkında sergilenecek.
3- Merinos Parkında sergilenen projeler; Yarışma Jürisi tarafından değerlendirilerek alanlarına
göre 1. 2. ve 3. projeler belirlenip, 10 Mayıs 2015 tarihinde ödülleri verilecek
Yerel Projeler –Bursa'yı Tanıyoruz
Bursa’nın tarihi, sosyal ve kültürel değerlerini öğrencilere
kavratmak hedeflenmektedir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 17 ilçeden 6. sınıf öğrencilerin katılacağı tarihi, sosyal ve kültürel geziler düzenlenecektir. Geçmiş yıllarda
uygulanmış olan bu proje Mart 2015’te planlanıp uygulamaya konulacaktır.
Sayfa 14
AB Projeleri
1. Supporting Teachers’ Professional At Schools
Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin desteklenmesi amacıyla oluşturulacak bir el
kitabı temeline dayanan, comenius regio kapsamında yürütülen bir projedir. Proje
ortağı Almanya Hessen eyaletinin eğitim müdürlüğüdür. 2013 yılında başlamış olup
halen yürütülmektedir. 2015 yazında proje tamamlanacaktır.
2. Sesame
Mentorlük ve sosyal girişimcilik kullanılarak okul terklerinin azaltılması ve iş gücü
kalitesinin arttırılmasının hedeflendiği bu projede Hollanda koordinatör ortak olup,
Türkiye, İngiltere, Litvanya, İspanya ve Finlandiya ile toplam 6 ülkeden 7 ortaklı bir
projedir. Proje Supreme projesinin devamıdır. Bütçesi 400 bin EURO civarında olan bu proje
2014-2017 yılları arasında sürdürülecektir.
3.Avrupa Gönüllü Hizmeti Akreditasyon Başvurusu
Avrupa gönüllü hizmeti kapsamında, diğer Avrupa ülkelerinden 18-30 yaş arası
gençlerin, proje deneyimi, farklı kültürleri tanıma, kariyer gelişimlerine katkı
sağlayacak gönüllülük faaliyetlerinde bulunacaklardır.
Gönüllülerin tüm yol, barınak ve yiyecek masrafları Avrupa komisyonu tarafından karşılanmakta ve ayrıca ufak bir cep harçlığı ödenmektedir. Bursa İl Milli
Eğitim Müdürlüğü gönderen kuruluş olarak yer alacaktır. (Proje kabul edildi)
Sayfa 15
Yerel ve Ulusal Projeler
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde ‘Başarıyı Artırma Projesi’, ‘Değerler Eğitimi Projesi’,
‘Hafızlık Projesi’, ‘Bilim Şenliği’ ve ‘Hep Birlikte Başarılı Olalım Projesi’ uygulanmaktadır. Projelerimizin uygulama süreci devam etmektedir. ‘Başarıyı Artırma Projesi’yle ortaöğretimde akademik
başarının artırılması ve aynı türdeki okullardaki başarının birbirine yaklaştırılması; ‘Değerler Eğitimi
Projesi’yle kaybolan değerleri yeniden kazanmak; hafızlık projesi İlimizdeki bağımsız İmam Hatip
Ortaokulunda öğrenim gören 5. Sınıf öğrencilerinden hafız olmaya istekli olan öğrencilerin, hafızlık
eğitimi almalarını sağlamak; bilim şenliğiyle öğrencilerin ders müfredatında olan konuları yaparak,
yaşayarak öğrenmelerini ve merak duygularını canlandırmak; ‘Hep Birlikte Başarılı Olalım Projesi’yle
ilimizin ulusal düzeyde yapılan ortaöğretim ve yükseköğretime giriş sınavlarında başarısının daha üst
seviyeye çıkarılması hedeflenmektedir. Bu projelerin dışında ‘ Bölünmüş Aile Çocuklarının Rehabilitasyonu’, ‘Mavi Tırtıl’, ‘Sağlıcakla Kal’ projeleri planlanmaktadır.
46.ORTAÖĞRETİM
“TÜBİTAK
yarışmalarında
Ortaöğretime devam
etmekte olan öğrencileri
temel ve sosyal bilim
alanlarında çalışmalar
yapmaya teşvik etmek,
öğrencilerin
çalışmalarını
yönlendirmek ve
bilimsel gelişmelerine
katkıda bulunmak
amaç edinilmiştir.”
ÖĞRENCİLERİ
ARAŞTIRMA
PROJELERİ
YARIŞMASI
Ortaöğretime devam etmekte olan Öğrencileri temel ve sosyal bilimler alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Dairesi Başkanlığınca
Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji ve Tarih
dallarında Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın başvurularının 06
Ocak 2015 tarihinde başlayıp 27 Ocak 2015 tarihinde sona ermiştir. Eskişehir Bölgesinden 10 alanda toplam 2119 proje başvurusu yapılmış olup, Eskişehir Bölgesi: Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya ve Yalova) illerinden
oluşmaktadır. Bursa’dan da 368 proje başvurusu yapılmış olup; İlimizin proje sayılarında, önceki yıllara göre sürekli bir artış gözlenmektedir.
MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK işbirliğinde yürütülen
“Ortaokul Öğrencilerine yönelik X. Matematik ve Fen Bilimleri-Bu Benim
Eserim Proje Yarışması’nın 2014-2015 eğitim öğretim yılı proje başvuruları 08
Aralık 2014 Saat 8.00’da başlayıp 09 Ocak 2015 tarihinde saat 23.59’da sona
ermiştir. Bursa'nın da dahil olduğu Eskişehir Bölgesinden Matematik ve Fen
Bilimleri alanlarında toplam 1603 proje başvurusu yapılmış olup, Bursa 270
proje ile yarışmaya katılmaktadır. Uzun soluklu bir çalışma olan ‘’Bu Benim Eserim’’ Proje yarışmasında Eskişehir Bölgesi: (Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya ve
Yalova) illerinden oluşmaktadır.
Sayfa 16
AB Projeleri
4. Eğitimde Yaşam Temelli Ölçme Değerlendirme Yaklaşımı
Öğrencilerin Pisa ve Timss sınavlarında belirtilen anahtar yeterlilikler matematik, fen ve teknoloji ve okuduklarını anlama alanlarında, günlük hayatta
karşılaşacakları problemleri çözebilme yeteneklerinin geliştirilmesinin hedeflendiği projede alacağımız hizmet içi eğitim kursu konsorsiyumdaki okullarımızda görevli öğretmenlerimizin,müfredatlardaki kazanımları gerçek hayatta
karşılaşılan problemleri çözmede kullanmak ,yenilikçi eğitim metotları ve
materyalleri oluşturma ve ilgili ölçme ve değerlendirme içeriğini oluşturabilme bilgi ve farkındalıklarını artıracaktır.
Bunun sonucunda konsorsiyumdaki her bir matematik, fen ve teknoloji,türkçe öğretmeni ve
ingilizce öğretmenleri günlük hayat problemlerinden yola çıkarak uygulamalı ders anlatım ve
soru hazırlama tekniklerini yaparak ve yaşayarak öğretecek anlatım yöntem ve tekniklerine
sahip olacaklardır. Proje kapsamında bir eğitim modülü ve örnek sorulardan oluşan bir veri
tabanı oluşturulacak ve düzenlenecek kurslarla yaygınlaştırılacaktır. Projenin ana aktivitesi
olarak Finlandiya’da yer alan bir kurumdan hizmet içi eğitim hizmeti alınacaktır.
5. Gelecek İçin Kayda Değer (GEKAD) Projesi
Başvuru Sahibi: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
İştirakçiler:
Bursa Valiliği, BEBKA,
KOSGEB Bursa Hizmet Merkezi Müdürlüğü,
Bursa Büyükşehir Belediyesi,
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı
İş-Kur Bursa Bölge Müdürlüğü,
Türkiye Muhtarlar Derneği Bursa Şubesi,
TOBB Bursa Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları,
Projenin amacı:
Kayıt dışı istihdamla mücadele ve kayıt dışı istihdamın azaltılması
Sayfa 17
AB Gençlik Projeleri
1.Kendinin Farkında Ol Geleceği Şekillendir Projesi
(KA1)
(Proje Sahibi: Bursa İl MEM)
Proje Hibe: 6300 Avro
Ortaklar: İtalya, Yunanistan, Slovakya, İrfan Gençlik Derneği
(Proje kabul edildi.)
2. Gençliğin Gücü (KA1- Proje sahibi : Romanya )
Katılımcılar: İtalya, Romanya, Bulgaristan, İspanya
(Proje
kabul edildi.) Proje kapsamında 8 tane genç öğretmenimiz proje liderleri
ile birlikte 46 katılımcı ile kırsal bölgedeki okul terkleri ve gençlerin
sorunları ile ilgili bir takım faaliyetleri içeren proje kapsamında 23 Mart
–1 Nisan tarihleri arasında Romanya’nın Horezu kentinde olacaklar.
3. Girişimcilikte İnsiyatif Almak (KA1) Gençlik
18-30 yaş arasındaki gençleri kapsamaktadır. Türkiye ve Romanya
ortaklığıyla gerçekleşecektir.
( 04.02.2015 tarihinde başvurusu yapıldı.)
4.İncubator (Gençliğin Girişimciliğini Artırmak) (KA2)
Bu proje kapsamında gençlik çalışanı gençlerin gitrişimciliği için danışmanlık yapacak. Bu proje hem Türkiye hem de Romanya’da gerçekleşecektir. 2 yıl sürecektir. Proje Hibe: 300.000 Avro. Proje kapsamında 20
kişi yurt dışında girişimciliğin desteklenmesini gözlemleyecek ve oradaki sitemi Bursa’da kurmak için gözlem ve uygulama projesidir.
(04.02.2015 tarihinde Romanya tarafından başvurusu yapıldı.)
5. Yes For Health (Sağlık İçin Evet) (KA1)
Sağlıklı yaşamla ilgili aktivitelerle dolu bir gençlik projesidir.
Bu projeye her ülkeden 7 kişi olmak üzere toplamda 38 kişi
katılacak. Proje Moldova ‘da 15-24 Nisan tarihleri arasında
doğru ve sağlıklı yaşamla ilgili Bulgaristan, Litvanya, Polonya,
Romanya ve Türkiye’nin katılımıyla gerçekleşecektir. Bursa İl
Milli Eğitim olarak 6 genç öğretmenimiz +1 grup lideri toplam
7 kişi katılacaktır.
(Proje kabul edildi.)
Sayfa 18
AB Gençlik Projeleri
MedFOOD) Mediterranean conFOODsion. Food as a tool for non formal learning and interculturality
Akdeniz yemek kültürü ve yemeğin kültürel bir uluslararsı birleştirici yönü örgün eğitim dışında
kullanımı ile ilgili eğitim projesidir. İtalya’da ki ortağımızla beraber geliştirdiğimiz ve eğitim faaliyetinde bulunacağımız bir projedir. 22-28 Temmuz tarihleri arasında 10 AB ülkesinin katılımıyla
Bursa İl Milli Eğitim olarak 4 kişinin katılımıyla İtalya’da gerçekleşecektir. Proje başvurusu 4 Şubat’ta yapıldı. Proje ile Akdeniz kültürünü yemeklerle ve bizimde theater labrotary tekniği ile konuyu diğer ülke katılımcılarına anlatacağımız, faaliyetlerde görev alacağımız ve sonrasında başka
projelere de dayanak olacaktır. Bir İl Milli Eğitim olarak yurt dışında eğitim vereceğimiz ab’ye
örnek bir eğtim faaliyetidir.
Erasmus + Vitamin
(Yeni dönem Erasmus programı ve yapılabilecek aktiviteler)
Gençlerin yeni dönem programı tanıması ve yönlendirmeleri ile ilgili gençlik projemiz. Proje ortaklarımız: Romanya, İspanya, İtalya, Bulgaristan ve Türkiye . 2015 haziran’da gerçekleşecek bir projemiz.
Proje kapsamında 6+1 toplam 7 kişi katılacağız. 18-30 yaş arası kurumlarımızdan genç öğretmenlerimiz
projeye dahil edilecektir.
Leaders are here for Action
( Harekete geçmek için liderler burada)
İngiltere ortaklığı ile Gençlik çalışanlarının ve proje çalışanlarının buluştuğu bir gençlik projemiz. Proje kapsamında Temmuz 2015’te 18-30 yaş arası genç öğretmenlerin başlarında bir
liderle katılacakları projemizin, öğretmenlerimizin diğer proje liderleri ile gelecek projelere
imza etmek için proje fikirlerini paylaştıkları ve proje ortaklıkları kuracakları bir takım faaliyetleri içermektedir. Bu faaliyetler 1 hafta süreyle İngiltere’de gerçekleşecektir. 4 Şubat 2015
tarihinde İngiltere Ulusal Ajansına proje başvurumuz, ortağımız tarafından yapıldı.
BURSA VALİLİĞİ
Milli Eğitim Müdürlüğü
Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Eski Odun Pazarı Mevkii Çarşamba
Semti Yeni Hükümet Konağı A
Blok 16050 Osmangazi/
BURSA
Telefon: 0 (224) 256 70 00
Faks: 0 (224) 256 66 80
E-posta: [email protected]
Bursa’da eğitim öğretim işlerini koordine
etmek amacıyla ilk
defa 1879 yılında
Maarif Dairesi kurulmuştur. Maarif Dairesi’nin temel görevi
okulları, matbaa ve kütüphaneleri, eski eserleri teftiş ve kontrol
etmektir. 1902 yılında Bursa Maarif Dairesi kadrosu bir müdür, bir
muhasebeci, dört kâtip, bir sandık emini ve iki müfettişten ibarettir.
Günümüzde ise İl Milli Eğitim Müdürlüğünün personel sayısı -2014
verilerine göre- bir müdür, beş müdür yardımcısı, sekiz şube müdürü, seksen altı maarif müfettişi ve diğer personellerle birlikte 305
kişidir. Bunların haricinde on yedi ilçede 1359 personel eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi için çaba sarf etmektedir.
Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu’nun üst
katında hizmet verirken 10.02.2000 tarihinde şimdi de hizmet verdiği Bursa Valiliği Ek Hizmet Binası’na taşınmıştır.
2014 yılına gelindiğinde Bursa Milli Eğitimi 1433 okul ve kurum
sayısına ulaşmış, 15372 derslik de 571325 öğrenci eğitim görmekte
olup 28932 öğretmen görev yapmaktadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
5 150 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content