close

Enter

Log in using OpenID

ALANYA DEVLET HASTANESİ GÜNLÜK DOKTOR ÇALIŞMA

embedDownload
www.grada.com.tr
<'/ċ0'
HAYAT
8'4'0
5ċ56'/.'4
)4#&#;#2+-ċ/;#5#..#4+
)4#&#VCMČOČ[ČNČCĵCPUØTGFKT-KO[CXG;CRČ
FGVC[ÃÒ\ØONGTKPG[ÒPGNKMHCCNK[GVVGDWNWPOCMVCFČT
)4#&##ĴVGETØDGXGRQVCPUK[GNKPK;CRČ-KO[CUCNNCTČ
5GMVÒTØoPFGGPXGTKONKĵGMKNFGOØĵVGTKNGTKPGUWPCDKNOGMKÃKP
ċ\OKT#15$oFGIGPKĵØTØP[GNRC\GUKKNG[CRČUGMVÒTØPG
ÃÒ\ØONGTUWPOCMVCFČT¸TØPÃGĵKVNGTKCTCUČPFCGRQMUKXG
RQNKØTGVCP[CRČUKUVGONGTKCPVKMQTQ\KHGRQMUKXGRQNKØTGVCP
ÃGNKMMQPUVTØMUK[QPØTØPNGTKCJĵCRXGOGVCNVGMPGNGTKÃKP
GRQMUKXGRQNKØTGVCPØTØPNGT[CRČĵVČTČEČXGFGT\FQNIWNCT
OCUVKMXGFQNIWOCEWPNCTČVCOKTJCTÃNCTČÃKOGPVQXG
UKNKMCVGUCUNČ\GOKPUGTVNGĵVKTOGXGRCTNCVOCUKUVGONGTK
UWDC\NČRQNKOGTÃKOGPVQRQNKØTGVCPRQNKØTGCCMTKNKMXG
DKVØOGUCUNČUW[CNČVČOUKUVGONGTKKÃXGFČĵOGMCPNCTFC
MWNNCPČNCPMCRNCOCXGČUČ[CNČVČOUKUVGONGTKPG[ÒPGNKM
ØTGVKOÃÒ\ØONGTKDWNWPOCMVCFČT
)4#&##Ĵ.,
JČ\NČTGƃGMUIÒUVGTGP[CRČUČKNG
OØĵVGTKNGTKPG\COCPMC\CPFČTCTCk
MCTNČNČüČPCTVČTČNOCUČPC[ÒPGNKk
CXCPVCLNCTUCüNČ[QT
6GETØDGUKKNGVKĵKOIØEØ
UGMVÒTGJCMKOK[GVKKNGKĵNGVOGPK\KP
IØEØPGIØÃMCVCTCk
MCVOCFGüGT[CTCVČ[QT
(KTOCOČ\MCNKVGNKØTGVKOMCNKVGNKØTØPCPNC[ČĵČKNG#XTWRC
PQTONCTČPCW[IWPEKJC\NCTČXGCPCNK\GMKROCPNCTČPCUCJKR
#4)'XG-CNKVG-QPVTQN.CDQTCVWCTNCTČPFCMQPWUWPFC
W\OCPOØJGPFKUXGMKO[CIGTMCFTQUWKNGIØPØOØ\
FØP[CUČPFCMKVGMPQNQLKMIGNKĵKONGTK[CMČPFCPVCMKRGFGTGM
ØTØPNGTKPKUØTGMNKIGNKĵVKTOGMVGXG[GPKNKMÃKDKTCPNC[ČĵKNG
ÃCNČĵOCNCTČPČUØTFØTOGMVGFKT
¸TGVKOK[CRČNCPØTØPNGTKPUCPXGÃGXTGUCüNČüČCÃČUČPFCP
#XTWRCMTKVGTNGTKPFGDGNKTNGPOKĵOKPKOWO81%FGüGTNGTKPKP
CNVČPFCØTGVKNOGMVGKPUCPCXGÃGXTG[GUC[IČRTGPUKDKPFGP
ÒFØPXGTKNOGOGMVGFKT
-CNKVG-QPVTQN.CDQTCVWXCTČOČ\FCØTØPNGTKOK\KPMKO[CUCN
XGƂ\KMUGNOWMCXGOGVVGUVNGTKWNWUCNXGWNWUNCTCTCUČ
UVCPFCTVNCTFCMQPVTQNGFKNGTGM65'XG#XTWRCPQTONCTČPC
W[IWP
%'[ØMUGMRGTHQTOCPUNČØTØPNGTØTGVKNOGMVGQNWR
KÃXGFČĵRC\CTNCTCUGMVÒTGNÃÒ\ØONGTUWPCTCM
+51-#.ċ6';²0'6ċ/5ċ56'/ċFKTGMVKƃGTKPFG
GPK[KØTØPØXGJK\OGVKØTGVOG[GFGXCOGVOGMVGFKT
VİZYON
İnsana, çevreye ve doğaya duyduğumuz saygıyı siparişin
alınmasından teslimine kadar geçen her aşamada işlemlere
ve ürünlere yansıtmak suretiyle ülkemizde ve dünyada
örnek alınacak bir kurum haline gelmek.
MİSYON
Müşteri memnuniyeti odaklı, sektöre hizmet veren her
müşterilerimizin kendini ortağımız gibi hissettiği bir çalışma
prensibi ile beraberce büyüyerek, gelişerek imkansız
denilenleri başarmak.
DEĞERLERİMİZ
t Müşteri odaklı çalışmak.
t Çevre bilinci olmazsa olmazı kabul etmek
t İnovatif düşünce yapısı ile değişime ve gelişime açık
olmak
t Sosyal paydaşların beklentilerine önem verme
t İşçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst seviyede tutmak
t Tasarruf etmek ve tasarruf odaklı ürünler geliştirmek
t Toplumsal değerlere bağlılık bilinci ile insana değer
vermek
)4#&##Ĵ,
IGNKĵGPXG[GPKNGPGPVGMPQNQLK[i
MWNNCPCTCM6ØTMK[GoFGXGFØP[CFC
KPĵCCVUGMVÒTØPØPKJVK[CÃNCTČPČDGNKTNK[QT
OØĵVGTKNGTKPGUØTGMNK[GPKNKüKUWPCTCM
ØTØPÃGĵKVNKNKüKPKCTVČTČ[QT
KALİTE POLİTİKAMIZ
t Müşteri istek ve ihtiyaçlarını zamanında ve beklentilerine
uygun karşılamak
t Personelimizin gelişimini sürekli eğitim programlarıyla
desteklemek ve tüm süreçlerde katılımını sağlamak
t Kaliteden ödün vermeden ve kalite sistem şartlarına
uygun çalışarak, şirketimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek
ve verimliliğini arttırmak temel prensip ve politikamızdır.
BET10PARLATMA
Beton Parlatma Nedir ?
Neden Beton Parlatma ?
$GVQP2CTNCVOC7[IWNCOCNCTČPČP0G)KDK
(C[FCNCTČ8CTFČT!
$GVQP2CTNCVOC#ĵCOCNCTČ0GNGTFKT!
'21-5ċ5ċ56'/.'4
Epoksi Kaplama Nedir ?
'RQMUK-CRNCOC0GTGNGTFG-WNNCPČNČT!
Epo ksi Kaplam a Uyg ulam alar ČnČn Ne ) iDi
(C[FCNCTČ8CTFČT!
YAPILAR
<'/ċ0.'4&'
YÜK5'.ċ4
<'/ċ05ċ56'/.'4ċ
#UHCNV$Q[COC7[IWNCOCNCTČPČP0G)KDK
(C[FCNCTČ8CTFČT!
BETON PARLATMA
$'6102#4.#6/#0'&ċ4!
Beton Parlatma, Lavina yüzey silim makineleri ve Superabra
sivGGNOCUDČÃCMNCTNCMKTNKgörünümlü beton yüze[NGTKPUČrCUČ[NC
kC\ČOCJQPNCOCve parlaVOCDCUCOCMNCTČ[NCCĵČPFČTČNCrak mermer
ve granit parlaklČüČPCWNCĵVČTČNOCUČFČr. Parlak beton uygWNCOCNCTČ
kesinlikle bir yüzey kaplama yöntGOKFeüKNFKr, beton zemine,
Ãevreye zarCTNČJKÃDKTMKmyasal uygulanmaz. BW[Ø\FGP
tamamen ÃevrGFQUVWÃok uzun ömürlü ve ekonomik zeminler
GNFGGFKNKr. Beton parlatma geleceüKPzemin teknolojisi olarak
gösterilmektGFKr.
0'&'0$'6102#4.#6/#!
$GVQPRCTNCVOCW[IWNCOCNCTČPČPFKüGT\GOKPCNVGTPCVKƃGTKPG
oranla birÃok üstün yCPČDWNWPOCMtCFČr. Bunlar; ÃQMFCJC
FayCPČMNČQNOCUČDCMČOve temizleme kolaylČüČvGFØĵük
yCPUČOCNCTČPČCTVVČrarak %40’a varan enerji tasarrufu saüNCOCUČ
betonun ka[OCFKrGPEKPKCTVVČTOCUČUayGUKPFGFCJCgüvenli
zeminlerGFÒPØĵOGUKĵGMNKPFGözetlenebilir. Parlak betonun
MČyCUNCPFČüČPFCkat kat fazNCQNOCUČDGton parlatma uygWNCOCNCTČPČP
FGRQNCrFCØretim tGUKUNGTKPFGDØ[ØMOaüaza ve yCRČOCTMGVNGTFG
QƂUDKPCNCTČPFCQVGNNGTFGJCUVCPGNGTFGTGUVQTCPNCTFC
okullarFCJCUtanelerFGotoparklarFCvGFeXNGVDKPCNCTČP
FCterEKJGFKNOGUKPKPGPÒPGONKsGDGDKFKr. YCMČP\COCPFC
parlak beton uygWNCOCNCTČev zGOKPNGTKPFGJatta mutfak
tezgCJNCTČPFCFCWygulanmayCDCĵNCPOČĵVČr. Özellikle yoüun
ÃCNČĵVČüČzeminlerFGFayCPČOČPČPÃok fazNCQNOCUČve tekerlek
izNGTKPKGPC\CKPFKTOGUKsebebiyle en uygun zemin Ãö\ØOØFØr.
Beton yüzeyler bir kere parlaVČNFČMtan sonra temizNGPOGUKUCFGEG
Diama-CleCPDCMČORGFNGTKve su ile Ãok kolay bir ĵGMKNFG
yCRČNCDKNKr, cila, wax vGJGTJCPIKkaplama malzGOGUKMWNNCPČNOCUČPC
gerGMQNOCFČüČPFCPMKmyasal maliyetleri, uygulama süresi ve
iĵÃKNKMOCNKyGVNGTKFGQTtCFCPkCNMOČĵQNWr.
ParlaVČNOČĵDGton yüzeylerin ka[OCFKrGPEKUCFece perFCJNCPOČĵ
beton yüzeylere oranla ÃQMFCJCfazNCFČr. Parlak beton zeminler,
CJĵCRFÒĵemelere, mermer ve granite oranla yCMNCĵČM
BETON PARLATMA
FCJCC\kaygan bir zGOKPFKr. AĵČPOCUČkC\ČPOCUČkCNMOCUČ
vGUKNKPOGUKOØOMØPFeüKNFKr. Beton rGPMNGPFKTOGGUMKve yeni
betonlara uygulanabilir.
BETON PARLATMA
7;)7.#/#.#4+0+00')ċ$ċ
AVANTAJLARI VARDIR?
t AĵČPOCNCrCkCrĵČçok dirGPÃNKQNFuüWPFCPMWNNCPČOÒOTØGP
W\WPzGOKPNGrFGPDKTKFKr.
t YØze[OWkCvGOGVKçok fCzNCFČr.
t Korkusuz ve uçucu orgCPKMDKNGĵKMNGTKçGTOez.
t BeVQPVo\WOCNCTČPČVCOCOGPGPgGNNGFiüKIKDKDGVQPzGOKPNGTKP
PGfGUCNOCUČPCFCQNCPCMUCüNCr.
t 7[IWNCOCUČTCUČPFC\GOKPMWNNCPČNOC[CFGXCOGFGDKNKT
²TPGüKPDKTHCDTKMCFGRQQVQRCTMXG[CDØ[ØMUØRGTOCTMGVNGTKP
DGVQP\GOKPNGTKRCTNCVČNČTMGP\GOKPMWNNCPČNOC[CFGXCOGFKNKT
r15*##&#sürtünme katsayısı gereksinimlerini fazlasıyla
MCTĵČNCT-WTW\GOKPNGTFGMC[ICPNČMRCTCOGVTGUKKNG
#&#
#OGTKECP&KUCDKNKV[CTCUČČUNCM\GOKPNGTFGMC[ICPNČM
RCTCOGVTGUKKNG#&#CTCUČKNGRCTNCVČNOČĵDGVQP
[Ø\G[NGTGPIØXGPNK[Ø\G[NGTCTCUČPFCFČT
t £GXTG[GFQUV[GĵKNDKPCØTØPØQNCTCMDKNKPOGMVGFKT
t $GVQPOGMCPKMQNCTCMGNOCUNCTNCDKTMGTGRCTNCVČNFČüČPFCJGT
JCPIKDKTMCRNCOCOCN\GOGUKIKDKUQ[WNOCUČXG[CMCNMOCUČUÒ\
MQPWUWFGüKNFKT2CTNCMNČüČPČÃQMØ\ØPUØTGMQTWT2CTNCVČNFČMVCP
BETON PARLATMA
UQPTCEKNCXG[CRCTNCVČEČIKDKOCN\GOGNTMWNNCPČNOCUČPCIGTGM[QMVWT
t ;CPOC[CMCTĵČVCOCOGPFKTGPÃNKFKT
1.AĴAMA
Sert kC\Č[ČEČkaplama[Čve
kiri [ok eder.
2. AĴAMA
YWOĵCMkC\Č[ČEČ[Øze[K
FØzNGĵVKTKr.
3. AĴAMA
Elmas ile parlaVOC[C
geÃKNOGFGPÒPEG
zGOKPG[Øze[sGTVNGĵVKTKEK
u[gWNCPČr.
4. AĴAMA
DCJC[ØMsek parlatma
özelliüK olan inEe
GNOCUNCTNCÃCNČĵČNČr.
5. AĴAMA
BETON PARLATMA
Son parlatma ile zeminin
uzun ÒOØTNØØRCTNCMNČüČ
elde edilir.
BETON PARLATMA
/#-ċ0'5ċ56'/.'4ċ/ċ<ċ0
#8#06#,.#4+0'.'4&ċ4!
GRADA olarak, büyük veya küçük ölçekli beton, granit, mermer
ve her türlü zemin silim ve parlatma uygulamaları için beton
parlatma makinalarımızla, müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha
etkin çözümler bulma doğrultusunda çalışmaktayız. Yüzey
silimi konusunda piyasadaki en üstün makinaları, en yeni
özellikleri kullanarak uygulama yapmanın gururunu yaşıyoruz.
Kullanılan son teknoloji makinalar ile en kötü zeminlerde bile
beton parlatma makinaları beklenenden çok daha iyi sonuçlar
vermektedir. Özel motoru bulunan modellerimiz ile betonun
her bölümünden son teknoloji makinalar ile eşit hızda geçerek
BETON PARLATMA
işçilik hatalarını minimuma indirip mükemmel yüzeylerin elde
edilmesine olanak sağlamaktayız.
EPOK5ċ-#2.#/#
EPOK5ċ-#2.#/#0'&ċ4!
Epoksi sistemi, epoksi reçinesi vGDKTMØTNGOGCLCPČPFCP
JCTFGPGTsGTVNGĵVKTKEKOeyFCPCgelir. Epoksi sistGOKMWNNCPČNFČüČPFC
epoksi reÃKPGUKPFGMKtekil moleküller (monomerUMØTNGOG
CLCPČ
JCrFGPGTKNGDKTNGĵerGMW\WP\KPEKTNGOGOQNGMØNDaüNCTČ
oluĵur
RQN[OGTEpoksi ve harFGPGTkCTČĵČOČMØTNGPKPEe, sert
bir polimer meyFCPCgelir. BC\ČGRQMUKUKUtGONGTKQFCUČECMNČüČPFC
bir kaÃFCMKkCFCMØTQNWTkGPDC\ČNCTČsGTVNGĵOGUKKÃKPFCJC
fazla zamana vGČUČya ihtiyaÃFWyar.
içerir. Sertleĵen Epoksilerin karakteristik özellikleri epoksinin
eklenmesine görGFeüKĵKMNKMgösterir.
Epoksi reçinenin en önemli tek özelliüKUČXČJCNFGPkola[NČMNC
sert, elastiki kaVČkapla[ČEČJCNGgeçebilme yeteneüKFKr.
Epoksi bu kCFCTçok yönlü niteliklerGUCJKRQNFuüWPFCPFQNa[Č
epoxy reÃKPGNGTĵKOFKNGrFGkoruyuEu kapla[ČEČNCrFGPKzEKNKMte
MWNNCPČNCPDoyalarFÒĵemelikler, yCRČĵVČTČEČNCr, tutkallar, kCNČRNCOC
kCTČĵČONCTČKzolasyon malzemeleri, saüNCONCĵVČTČNOČĵRNCUVKM
ve tekstil ürünleri gibi pek çQMCNCPFCMWNNCPČNOCMtCFČr.
'21-5ċ-#2.#/#
0'4'.'4&'-7..#0+.+4!
t DonaVČvGFGOKTNGTKPyCRČĵVČTČNOCUČPFC
t BetQPCTOGFG
t YCNČVOC
KCRNCOC
t Prefabrik betQPGNGOCPNCTČve kQNQPNCTČPOQPtCLČPFC
t Taze betonu, eski sGTVNGĵOKĵDGton veya harECDaüNCOCMKÃKP
yCRČĵVČTČEČreçine olarak
t AĵČPOaya karĵČkoruyuEu kaplama yüzeyi olarak
t YüksGMFayCPČONČzemin vGFWvar boyCUČQNCrak
t SWCNVČKOCNaVNCTČPFC
t Boya ve astar olarak
t EPFØUVTKyel üretim tGUKUNGTKIČFCØretim tesisleri, tekstil fCDTKMCNCTČ
ilaç fabrikCNCTČGPtegrGDØ[ØMDCĵJayvan çiftlikleri sØVUCüČO
ve saüOCNØPKteleri, hastaneler, okullar, elektrik santralleri
FGRQNCr[ØMNGOGDQĵCNVOCCNCPNCTČOQPtCLCNCPNCTČoto galeri,
göstGTKCNCPNCTČDoyahane vGDCMČOØPKteleri, otoparklar,
sGTXKUCNCPNCTČve benzeri tesislerFGDGtQPWPCĵČPOCFCTDG
ve kimyCUCNFayCPČOČPČCTVVČTOCUČPFCPötürü zemin kCRNCOCUČ
olarCMFCMWNNCPČNOCMtCFČr.
benzeri tesislerFGDGtQPWPCĵČPOCFCTDGve kimyasal
EPOK5ċ-#2.#/#
FayCPČOČPČCTVVČTOCUČPFCPötürü zemin kCRNCOCUČQNCrCMFC
MWNNCPČNOCMtCFČr.
EPOK5ċ-#2.#/#
UY)7.#/#.#4+0+0
0')ċ$ċ#V#0T#,.#4+
V#4&+4!
t Hijyenik ve antibakteriyeldir.
t Estetik Görünümlüdür.
t Yekparedir, derzsiz bir yüze[QNWĵVWTWr.
t Tozuma yapmaz.
t Kolay temizlenir.
t Yüksek mekanik mukavemetine sahiptir.
t Kimyasallara dayCPČMNČFČr.
t Kaymaz yüzey seçeneklidir.
t )GPKĵRenk seçeneüKPGUCJKRVKr.
EPOK5ċ-#2.#/#
t Uzun ömürlüdür.
t BCMČOČkolayFČr.
EPOK5ċ-#2.#/#
ASFALT BOYAMA
ASFALT BOYAMA
UYGULAMALARININ
0')ċ$ċAVANTAJLARI
VARDIR ?
r Özel çimento ile akrilik reÃKPGGUCUNČDoya asfalta iyice
yCRČĵVČüČPFCPkolay kolay asfCNVČPØzGTKPFGPÃČMOC\ve renkli
gÒTØPØO[ČNNCrca kCNČr.
r Özel çimentQPWPKÃKPFGDWNWPCPsGTVNGĵVKTKEKUayGUKPFGCUfalt
[Øzeyi sGTVNGĵKrCUfCNVČPCĵČPOCOWkavemeti normal asfalta
görGØÃkat artar.
r ÖzGNDoyCUČUayGUKPFGCUfalt -FGrecGKNG7FGrece
UČECMNČüa kCFCTFayCPČMNČNČüČPČOWJafC\CGFGrFGTzler ilk
gÒTØPØOØPØOWJafC\CGFGr.
r Özel asfCNVDoyCUČgØPGĵČĵČPNCTČPČyCPUČVVČüČKÃKPCUfCNVČPyCMČEČ
UČECMNČüČPČJKUsettirmez.
r Mevcut asfalt kCRNCOCØzerine uygulanan özel asfCNVFQlgu
macunu vGDoya sayGUKPFGyCNČVČOözelliüKve su izolasyQPWFC
saüNCr.
r ċUtGPKNFiüKPFGØzeri tekrar a[PČyCFCfCTMČrenklerFGDo[CPCDKNKT
ASFALT BOYAMA
r KCRNCOCDoyCPČPÒOTØKÃKPFGMKRQNKOGTNGTvGFoüal malzGOGNGTFGP
FQNa[ČDGton ve asfalttan çQMFCJCW\WPÒOØTNØFØT
EPOKSİ POLİÜRETAN SİSTEMLER
SON KAT KAPLAMA
YOĞUNLAŞTIRILMIŞ
EPOKSİ ARA KAT
FLOOR SC 645 PORTAKAL KABUĞU
GÖRÜNÜMLÜ EPOKSİ SON KAT BOYA
FLOOR SC 645 EPOKSİ ARA KAT
PRIMER SC 210ÇOK AMAÇLI EPOKSİ
ASTAR (03 - 07 KUVARZ)
YÜZEY HAZIRLIĞI YAPILMIŞ
BETON YÜZEY
YÜZEY HAZIRLIĞI YAPILMIŞ
BETON YÜZEY
SC 650 ST EPOKSİ SON KAT BOYA
PRIMER SC 200-K YOĞUNLAŞTIRILMIŞ
EPOKSİ ARA KAT
PRIMER SC 210AMAÇLI EPOKSİ
(03-07 KUVARZ)
YÜZEY HAZIRLIĞI YAPILMIŞ
BETON YÜZEY
SC 650 ST SOLVENTSİZ EPOKSİ
SON KAT KAPLAMA
PRIMER SC 210 ARA KAT
(03-07 KUVARZ)
PRIMER SC 210 ÇOK AMAÇLI EPOKSİ ASTAR
(03-07 KUVARZ)
YÜZEY HAZIRLIĞI YAPILMIŞ
BETON YÜZEY
FLOOR SC 470 ANTİSTATİK
EPOKSİ SON KAT KAPLAMA
SON KAT KAPLAMA
PRIMER SC 200 K
ARA KAT KAPLAMA
PRIMER SC 210 EPOKSİ
ARA KAT (03-07 KUVARZ)
PRIMER SC 210 ÇOK AMAÇLI
ELYAFI LAMİNASYONU
YÜZEY HAZIRLIĞI YAPILMIŞ
BETON YÜZEY
FLOOR SC 470 ANTİSTATİK
EPOKSİ ARA KAT
İLETKEN BAKIR BANT
PRIMER SC 375 KONDUTİF ASTAR
PRIMER SC 200 ARA KAT KAPLAMA
PRIMER SC 210 ÇOK AMAÇLI
EPOKSİ ASTAR (03-07 KUVARTZ)
YÜZEY HAZIRLIĞI YAPILMIŞ
BETON YÜZEY
POLIFLEX PU 126 POLİÜRETAN
ELASTİK BOYA
FLOOR PU 145 POLİÜRETAN
SELFLEVELING KAPLAMA
FLEX PU 076
POLİÜRETAN YAPIŞTIRICI
8MM KAUÇUK ŞİLTE
FLEX PU 076
POLİÜRETAN YAPIŞTIRICI
YÜZEY HAZIRLIĞI YAPILMIŞ
BETON YÜZvY
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 193 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content