close

Enter

Log in using OpenID

dosyayı indir - Hanifi DEMİR

embedDownload
8. SINIF SBS TEKRAR SORULARI -20141. I. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı Devleti’ne sığınan 2 Alman savaş
gemisinin adı nedir? Goben (Yavuz) - Breslav (Midilli)
2. Yararlı Cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti
adıyla hangi olayda birleştirilmiştir? Sivas Kongresi
3. Kurtuluş Savaşı’nda Güney Cephesi’ndeki düşmanımız kimdir?
Fransızlar ve Ermeniler
4. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında kullanılan parola nedir? Ayşe tatile
çıksın.
5. Almanya ile Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan barış
antlaşmasının adı nedir? Versay Antlaşması
6. Soyadı Kanunu hangi alanda yapılan bir inkılâptır? Toplumsal alan
7. Londra Konferansı’nda Osmanlı Devleti temsilcisi kimdir? Tevfik
Paşa
8. Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin yerine açılan 2 kurumun adları
nelerdir? Diyanet İşleri Başkanlığı – Vakıflar Genel Müdürlüğü
9. Doğu sınırımız hangi antlaşma ile çizilmiştir? Moskova Antlaşması
10. I. Beş Yıllık Kalkınma Planı hangi Atatürk ilkesine uygundur?
Devletçilik
11. Mustafa Kemal’e Sakarya Savaşı’ndan sonra TBMM hangi rütbe
verilmiştir? Mareşal
12. TBMM’yi tanıyan ilk Müslüman ülkenin adı nedir? Afganistan
13. Batı Cephesi’nde Londra Konferansı’ndan sonra gerçekleşen savaş
hangisidir? II. İnönü savaşı
14. İkinci Dünya Savaşı’ndaki müttefik devletler hangileridir?
İngiltere, Fransa, SSCB, ABD
15. Türkün Ateşle İmtihanı adlı eserin yazarı kimdir? Halide Edip
Adıvar
16. Mustafa Kemal’in Selanik Mülkiye Rüştiyesi’nden sonra eğitim
gördüğü okulun adı nedir? Manastır Askeri İdadisi
17. Mustafa Kemal’in ilk askeri görev yeri neresidir? Şam
18. Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı’nda hangi cephelerde
savaşmıştır? Çanakkale, Kafkas ve Suriye Filistin Cephesi
19. Düyun-ı Umumiye hangi olay sonrasında kaldırılmıştır? Lozan
Barış Antlaşması
20. II. Dünya Savaşı başladığında Japon hükümdarı kimdi? Hirohito
21. Avrupa ülkeleri ve ABD’nin SSCB’ye karşı kurdukları örgütün adı
nedir? NATO
22. 1921 Ankara Antlaşması hangi ülke ile yapılmıştır? Fransa
23. Çarlık Rusya hangi antlaşma ile I. Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir?
Brest Litowsk Antlaşması
24. Başka bir dini inançlara sahip olan insanları kendi inancına
geçirmek için yapılan çalışmalara ne ad verilir? Misyonerlik
25. Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası uygulanan ambargo döneminde
Türkiye savunma sanayisini geliştirmek için füze imalatı alanında
hangi kurumu kurmuştur? ROKETSAN
26. Sevr Antlaşması’nın şartları hangi konferansla belirlenmiştir? San
Remo Konferansı
27. Antep savunmasında halka öncülük eden lider kimdir? Şahin Bey
28. Batı Cephesinde kaybettiğimiz tek savaş hangisidir? Kütahya
Eskişehir Savaşı
29. Batı cephesindeki son savunma savaşımız hangisidir? Sakarya
Meydan Savaşı
30. 1970’li yıllarda Ermeniler tarafından kurulan ve büyükelçilerimizi
şehit eden terör örgütünün adı nedir? ASALA
31. Türkiye’ye yönelik tehditler nelerdir? Terör, misyonerlik, irtica
32. Osmanlı Devleti hangi olayla resmen sona ermiştir? Saltanatın
kaldırılması
33. Boğazların denetimi kesin olarak hangi antlaşma ile Türkiye’ye
bırakılmıştır? Montrö Boğazlar Sözleşmesi
34. Mustafa Kemal, İstanbul Harp Akademisi’nden hangi rütbe ile
mezun olmuştur? Kurmay Yüzbaşı
35. TBMM’ye karşı isyanlar çıkınca TBMM’nin isyancılara karşı
çıkardığı kanun nedir? Hıyanet-i Vataniye Kanunu
36. Hatay sorunu Türkiye ile hangi ülke arsında yaşanmıştır? Fransa
37. Kuvay-ı Milliye birliklerinin hangi yenilgisinden sonra Düzenli
orduya geçilme kararı alınmıştır. Gediz Taarruzu
38. ABD, atom bombasını hangi Japon şehirlerine atmıştır? Hiroşima
ve Nagazaki
39. Almanya’yı II. Dünya Savaşı’na sokan ırkçı liderin adı nedir?
Adolf Hitler
40. Kurtuluş Savaşı’nda ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için halktan
toplanan zorunlu yardımlara ne denir? Tekâlif-i Milliye Emirleri
41. İzmir Müdafaayı Hukuk Cemiyeti’nin adı İzmir işgal edilince ne
olarak değiştirilmiştir? Reddi İlhak Cemiyeti
42. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesine neden olan
devletin adı nedir? Almanya
43. I. Dünya savaşı sonunda Avusturya ile imzalanan barış
antlaşmasının adı nedir? Sen Germain Ant.
44. Milli Mücadelede Doğu cephesi hangi antlaşma ile kapanmıştır?
Gümrü antlaşması
45. Osmanlı Devleti’nin dağılması halinde bir devlet kurma düşüncesi
olan yararlı cemiyetin adı nedir? Trakya Paşaeli Cemiyeti
46. Nutuk hangi yıllar arasındaki olayları anlatmaktadır? 1919-1927
47. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplandığı şehrin adı nedir?
İstanbul
48. Cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partisinin adı nedir?
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
49. Azerbaycan’da çıkarılan petrolü Avrupa’ya ulaştırmak amacıyla
kurulan boru hattının adı nedir? Bakü-Ceyhan Boru Hattı
50. Ulusal bağımsızlık hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir? Milliyetçilik
51. Çarlık Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesine neden olan olay
nedir? Bolşevik Devrimi
52. Mustafa Kemal’in kız kardeşinin adı nedir? Makbule
53. Atatürk ilkelerinden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin bir sosyal
devlet niteliği kazandırmıştır? Halkçılık
54. Manda ve himaye kesin olarak hangi olayla reddedilmiştir? Sivas
Kongresi
55. ABD’nin II. Dünya Savaşı’na katılmasına neden olan olay nedir?
Japonya’nın Pearl Harbor Limanını bombalaması
56. I. Dünya savaşı sonunda Bulgaristan ile imzalanan barış
antlaşmasının adı nedir? Nöyyi Antlaşması
57. Cumhuriyet döneminde kurulan ilk özel bankanın adı nedir? İş
Bankası
58. Mondros Ateşkes Antlaşması ile İtilaf Devletlerinin Osmanlı
Devleti’nde ilk işgal ettikleri yer neresidir? Musul
59. Mustafa Kemal, Albaylığa hangi savaştan sonra terfi etmiştir?
Çanakkale Savaşı
60. Bir Ermeni devleti kurulmasını önlemek amacıyla kurulan yararlı
cemiyetin adı nedir? Doğu Anadolu Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti
61. Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı nedir? Trablusgarp Savaşı
62. Sivas Kongresi’nde çıkarılması kararlaştırılan gazetenin adı nedir?
İradeyi Milliye Gazetesi
63. Başkanı Türk olan bir “Boğazlar Komisyonu” hangi antlaşma
metninde yer almıştır? Lozan Barış Antlaşması
64. TBMM’yi tanıyan ilk batılı devletin adı nedir? Sovyet Rusya
65. Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmayı amaçlayan zararlı
cemiyetin adı nedir? Ermeni Hınçak-Taşnak Cemiyeti
66. Kadınlara erkeklerle evlilik, boşanma, miras ve şahitlik gibi
konularda eşitlik getiren kanunun adı nedir? Medeni Kanun
67. Osmanlı Devleti hangi olayla fiilen sona ermiştir? Mondros
Ateşkes Antlaşması
68. Cumhuriyet döneminin ilk başbakanı kimdir? İsmet İnönü
www.hanifidemir.net
MFK EĞİTİM - ELVANKENT / 2014
www.hanifidemir.net - www.hanifidemir.net - www.hanifidemir.net - www.hanifidemir.net - www.hanifidemir.net
69. Irak (Musul) sınırı hangi ülke ile TBMM arasında sorun olmuştur?
İngiltere
70. Laik olmayan anayasa hangi TC anayasasıdır? 1921 ve 1924
Anayasası
71. Birinci Dünya Savaşı sonunda Macaristan ile hangi antlaşma
imzalanmıştır? Trianon Antlaşması
72. Londra Konferansı’nda TBMM temsilcisi kimdir? Bekir Sami Bey
73. Atatürk’ün Lozan Görüşmelerine giden İsmet Paşa’dan hangi iki
konuda kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir? Kapitülasyonlar Ermeni Yurdu
74. I. Balkan Savaşı’na katılıp II. Balkan Savaşı’na katılmayan devletin
adı nedir? Karadağ
75. İzmir İktisat Kongresi’nde özel teşebbüsü desteklemek için hangi
kanun çıkarılmıştır? Teşviki Sanayi Kanunu
76. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan ve 1 Ocak 1996
yılında yürürlüğe giren antlaşmanın adı nedir? Gümrük Birliği
Antlaşması
77. II. Balkan Savaşı’na neden olan devletin adı nedir? Bulgaristan
78. İstanbul Hükümeti, Sivas Kongresi’ni basmakla kimi
görevlendirmiştir? Elazığ valisi Ali Galip Bey
79. “Siz orada yalnız düşmanı değil Türk milletinin makûs talihini de
yendiniz.” sözünü, Mustafa Kemal hangi savaştan sonra
söylemiştir? II. İnönü Savaşı
80. Dil, kültür, tarih, ülkü birliği hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir?
Milliyetçilik
81. II. Dünya Savaşı’nda Almanya, İtalya ve Japonya’nın oluşturduğu
gruba (birliğe) ne ad verilir? Mihver devletler
82. Batum şehri hangi antlaşma ile kaybedilmiştir? Moskova
Antlaşması
83. II. Dünya Savaşı sonrası dünya barışını korumak amacıyla kurulan
örgütün adı nedir? Birleşmiş Milletler
84. Eşitlik, sosyal devlet hangi Atatürk ilkesinin anahtar kelimesidir?
Halkçılık
85. 1930 yılında Derviş Mehmet ve yandaşları tarafından “Din elden
gidiyor” parolasıyla çıkarılan isyanın adı nedir? Menemen Olayı
86. Mustafa Kemal’in Çanakkale Cephesi’nde düşmanın Gelibolu’dan
çıkartma yapacağını tahmin etmesi hangi kişisel özelliğini gösterir?
İleri görüşlülüğü
87. Lozan Barış Antlaşması’nda Ege Denizi’nde hangi adalar
Türkiye’ye bırakılmıştır? Bozcaada, Gökçeada
88. Kurtuluş Savaşı’nda manda ve himaye ilk kez hangi olayda
reddedilmiştir. Erzurum Kongresi
89. Fransız ajanların kışkırtması sonucu Urfa ve çevresinde çıkartılan
isyanın adı nedir? Milli Aşireti isyanı
90. Ermeni meselesi ilk olarak nerede ortaya çıkmıştır? 1878 Berlin
Antlaşması
91. Milli mücadelede temsil heyeti fikri hangi olayla ortaya
konulmuştur? Amasya Genelgesi
92. Mustafa Kemal’in Şam’da kurduğu cemiyetin adı nedir? Vatan ve
Hürriyet Cemiyeti
93. Türkiye ilk kez yurt dışına askeri birliği hangi savaşa göndermiştir?
Kore Savaşı
94. Güney cephesi hangi antlaşma ile kapanmıştır?
Ankara
Antlaşması (1921) Fransa
95. I. Dünya Savaşı başladığında Mustafa Kemal hangi görevdeydi?
Sofya Askeri Ataşesi
96. Adana ve çevresinde kurulan yararlı cemiyetin adı nedir?
Kilikyalılar Cemiyeti
97. Tekke ve zaviyelerin kapatılması hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir?
Laiklik
98. Bir toplumun sahip olduğu çağdaş değerleri reddedip akla ve bilimi
reddedip aykırı faaliyette bulunarak eski düzeni geri getirmeye
çalışmaya ne ad verilir? İrtica
99. Milli mücadelenin ilk kurşunu nerede atılmıştır? Hatay Dörtyol
100.
Sofya günümüzde hangi ülke sınırları içindedir? Bulgaristan
101.
Doğu sınırımız hangi antlaşmayla kesinleşmiştir? Kars
Antlaşması
102. Afganistan’la dostluk antlaşması hangi savaştan sonra
imzalanmıştır? I. İnönü Savaşı
103.
Din ve vicdan hürriyeti, akılcılık ve bilimsellik hangi Atatürk
ilkesiyle ilgilidir? Laiklik
104.
Bir ülkenin eğitimli, kültürlü ve teknik bilgilerle donanmış
insanların oluşturulduğu güce ne ad verilir? Sosyokültürel Güç
105.
İkinci Dünya savaşı başladığında İtalya yönetiminde kim
vardı? Benito Mussolini
106. Atatürk’ün ünlü söylevi olan NUTUK, kaç bölümden
oluşmaktadır? 3
107. I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı padişahı kimdi? V.
Mehmet Reşat
108. Mustafa Kemal generalliğe hangi savaştan sonra terfi etmiştir?
Kafkas Cephesi
109. Hatay şehri hangi antlaşma ile sınırlarımız dışında kalmıştır?
Ankara Antlaşması 1921
110. 1921 anayasası hangi alanda yapılan bir inkılâptır? Siyasi alan
111. Osmanlı Devleti’nin Türkçülük düşüncesiyle açtığı cephenin adı
nedir? Kafkas Cephesi
112. Ermeni iddialarının yalan olduğunu ortaya koyan belgenin adı
nedir? General Harbord Raporu
113. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı gerçekleştirildiği zaman Türkiye’nin
Dışişleri Bakanı kimdir? Turan GÜNEŞ
114. Türk Tarih Kurumu’nun açılması hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir?
Milliyetçilik
115. I. Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olan devletler
hangileridir? Sırbistan- Avusturya Macaristan İmp.
116. Beş yıllık kalkınma planının uygulanması hangi Atatürk ilkesiyle
ilgilidir? Devletçilik
117. Lozan Barış Antlaşması’nda çözümlenemeyen tek sınırımız
hangisidir? Irak Sınırı (Musul sebebiyle)
118. Milli mücadelede Doğu cephesindeki düşmanımız kimdir?
Ermeniler
119. Yaban ve Ankara adlı eserlerin yazarı kimdir? Yakup Kadri
Karaosmanoğlu
120. Türkiye NATO’ya hangi olay sonrasında katılmıştır? Kore
Savaşı
121. Milli güç unsurları nelerdir? 1-Siyasi güç 2-Askeri güç 3Ekonomik Güç 4- Sosyokültürel Güç
122. Tevhid-i tedrisat hangi alanda yapılan bir inkılâptır? Eğitim ve
kültür
123. Milli mücadelede, milli sınırlardan ilk kez hangi olayda
bahsedilmiştir? Erzurum Kongresi
124. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı savaş gemisinin adı
nedir? Agamemnon
125. Kurtuluş Savaşı’nın askeri yönü hangi olayla sona ermiştir?
Mudanya Ateşkes Antlaşması
126. Milletler Cemiyeti’nin kurulması fikri ilk kez hangi belgede yer
almıştır? Wilson İlkeleri
127. Çarlık Rusya ile Balkan topraklarını ele geçirmek için rekabet
halinde olan devletin adı nedir? Avusturya Macaristan İmp.
128. II. Dünya Savaşı Almanya’nın hangi ülkeyi işgal etmesiyle
başlamıştır? Polonya
129. Şu Çılgın Türkler adlı eserin yazarı kimdir? Turgut ÖZAKMAN
130. “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri” sözünü Mustafa Kemal
hangi savaşta söylemiştir? Büyük Taarruz, Başkomutanlık
Meydan Savaşı
131. İstanbul hangi olaydan sonra resmen işgal edilmiştir? Misak-ı
Milli kararlarının kabulü
8. SINIF SBS TEKRAR SORULARI -2014132. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’yı ikiye ayıran sınıra ne ad
verilir? Berlin Duvarı
133. Mustafa Kemal’in Bandırma Vapuru’yla ulaştığı şehir? Samsun
134. Karadeniz’de samsun’dan Batum’a kadar bir devlet kurmak
isteyen zararlı cemiyetin adı nedir? Pontus Rum Cemiyeti
135. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne katılan milletvekillerinden
Mustafa Kemal’in kurulmasını istediği grubun adı nedir?
Müdafaayı Hukuk Grubu
136. Kuvayı milliyeciler tarafından çıkartılan isyanların adları nelerdir?
Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe İsyanları
137. I. Körfez Savaşı öncesinde Irak hangi ülkeyi işgal etmiştir?
Kuveyt
138. Kore Savaşı’nda Güney Kore’yi destekleyen süper güç devletin
adı nedir? ABD
139. Birinci Dünya Savaşı’nda Ermenilerin Kuzey Suriye’ye zorunlu
göç ettirilmesi için çıkarılan yasaya ne ad verilir? Tehcir Yasası
140. Mustafa Kemal, Samsun’a hangi yetkiyle gönderilmiştir?
Dokuzuncu Ordu Müfettişi
141. Milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi nerede
belirlenmiştir? Amasya Genelgesi
142. Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen dört şehir hangileridir?
Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya
143. İstanbul’u başkent yaparak yeniden Bizans Devleti’ni kurmayı
amaçlayan zararlı cemiyetin adı nedir? Mavri Mira Cemiyeti
144. SSCB’nin dağılmasına neden olan Rus lider kimdir? Mihail
GORBAÇOV
145. İstiklal Marşı hangi gelişmeden sonra kabul edilmiştir? I. İnönü
Zaferi
146. Sadabat Paktı’na hangi ülkeler katılmıştır? Türkiye, İran, Irak,
Afganistan
147. Mondros Ateşkes Antlaşmasını Osmanlı devleti adına kim
imzalamıştır? Rauf ORBAY
148. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz, maddesi ilk
olarak hangi belgede yer almıştır? Erzurum Kongresi
149. Nüfus mübadelesi hangi ülke ile yapılmıştır? Yunanistan
150. Demokrat Parti’nin kurucuları kimlerdir? Celal BAYAR, Adnan
MENDERES, Mehmet Fuat KÖPRÜLÜ, Refik KORALTAN
151. ATATÜRK döneminin son başbakanı kimdir? Celal BAYAR
152. İtilaf devletleri hangi olayla TBMM’nin varlığını resmen kabul
etmiştir? Londra Konferansı
153. Yararlı cemiyetler nerede tek çatı altında toplanmıştır? Sivas
Kongresi
154. Sivas Kongresi’nde alınan kararla Batı Cephesi Kuvayı Milliye
komutanlığına atanan kişi kimdir? Ali Fuat CEBESOY
155. Birinci Dünya Savaşı’nda İtalya hangi gizli antlaşma ile taraf
değiştirmiştir? Londra Antlaşması
156. Ulusal
egemenlik
hangi
Atatürk
ilkesiyle
ilgilidir?
Cumhuriyetçilik
157. Kars Antlaşması hangi olay sonrasında imzalanmıştır? Sakarya
Savaşı
158. Sivas Kongresi’nde kurulması kararlaştırılan ancak kurulamayan
cephe hangisidir? Güney Cephesi
159. Kılık kıyafet inkılâbı hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir? Halkçılık
160. Türk parasını koruma kanununun çıkarılması hangi Atatürk
ilkesiyle ilgilidir? Milliyetçilik
161. Musul sorunu hangi ülke ile yapılan hangi antlaşma ile
çözümlenmiştir? İngiltere, Ankara Antlaşması 1926
162. Birinci Dünya Savaşı’nda Alsas-Loren kömür madenlerini
Almanya’dan almak isteyen devletin adı nedir? Fransa
163. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesine neden olan
devlet adamı kimdir? Enver Paşa
164. Basın-yayın yoluyla mücadele eden yararlı cemiyetin adı nedir?
Milli Kongre cemiyeti
165. Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası uygulanan ambargo döneminde
Türkiye savunma sanayisini geliştirmek için elektronik alanında
hangi kurumu kurmuştur? ASELSAN
166. Çanakkale Savaşı sonrasında İttifak devletlerine katılan devlet
hangisidir? Bulgaristan
167. Mustafa Kemal gazilik unvanı ve mareşallik rütbesini hangi
savaştan sonra kazanmıştır? Sakarya Meydan Savaşı
168. Denizlerden ve limanlardan yararlanma hakkı hangi kanun ile
Türkiye Cumhuriyeti’ne geçmiştir? Kabotaj Kanunu
169. Lozan Konferansına gözlemci olarak katılan devletin adı nedir?
ABD
170. Meclis hükümeti sisteminden kabine hükümeti sistemine hangi
olayla geçilmiştir? Cumhuriyetin ilanı
171. Demokrasi, siyasi partiler, yönetim, egemenlik hangi Atatürk
ilkesiyle ilgili anahtar kelimelerdir? Cumhuriyetçilik
172. Şeyh Sait İsyanı sonrasında kapatılan partinin adı nedir?
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
173. Kore Savaşı’nda Kuzey Kore’yi destekleyen süper güç devletin
adı nedir? SSCB
174. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesi Osmanlı ülkesini
işgale açık hale getirmiştir? 7. Madde ya da ordunun terhis
edilmesi
175. “Hattı Müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, bu satıh bütün
vatandır.” Sözünü Mustafa Kemal hangi savaşta söylemiştir?
Sakarya Meydan Savaşı
176. Sovyet Rusya hangi antlaşma ile TBMM hükümetini resmen
tanımıştır? Moskova Antlaşması
177. Saltanatın kaldırılması hangi alanda yapılan bir inkılâptır? Siyasi
alan
178. Mustafa Kemal “Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum.”
sözünü hangi cephede söylemiştir? Çanakkale Cephesi
179. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurucusu kimdir? Fethi Bey
(OKYAR)
180. Mustafa Kemal hangi okulu bırakarak askeri okul sınavına
girmiştir? Selanik Mülkiye Rüştiyesi
181. İzmir ve çevresi hangi olay sonrasında İtalya’dan alınarak
Yunanistan’a verilmiştir? Paris Barış Konferansı
182. Mustafa Kemal hangi olay öncesinde askerlik mesleğinden istifa
etmiştir? Erzurum Kongresi
183. Mustafa Kemal’i Samsun’a götüren geminin adı nedir? Bandırma
Vapuru
184. Mustafa Kemal’in II. İnönü Savaşı sırasında düzenlediği
toplantının (Kongrenin) adı nedir? Maarif (Eğitim) Kongresi
185. Osmanlı Devleti hangi ülkenin savaş ilan etmesi sonucu I. Dünya
Savaşı’na girmiştir? Çarlık Rusya
186. Doğu sınırımız hangi antlaşma ile belirlenmiştir? Gümrü
Antlaşması
187. Temsil Heyeti hangi olayla kurulmuştur? Erzurum Kongresi
188. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndaki yardım
cephelerinin adları nelerdir? Galiçya, Makedonya, Romanya
189. Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın isteğiyle İngiltere’nin sömürge
yollarını kesmek amacıyla açtığı cephe hangisidir? Kanal (Süveyş)
Cephesi
190. Medeni Kanun hangi alanda yapılan bir inkılâptır? Hukuk alanı
191. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olmasını teklif eden devlet
kimdir? İspanya
192. Türkiye’nin AET (AB) serüveni hangi antlaşma ile başlamıştır?
1963 Ankara Antlaşması
193. Mustafa Kemal’in en büyük eseri nedir? Türkiye Cumhuriyeti
www.hanifidemir.net
MFK EĞİTİM - ELVANKENT / 2014
www.hanifidemir.net - www.hanifidemir.net - www.hanifidemir.net - www.hanifidemir.net - www.hanifidemir.net
194. 1933 yılında Darülfünun’un yerine hangi üniversite açılmıştır?
İstanbul Üniversitesi
195. Yabancı kelimelerin dilimizden atılması hangi Atatürk ilkesiyle
ilgilidir? Milliyetçilik
196. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda çarpıştığı ilk cephe
hangisidir? Kafkas Cephesi
197. Temmuz 1945’te Nuri Demirağ tarafından kurulan siyasi partinin
adı nedir? Milli Kalkınma Partisi
198. Birleşmiş Milletler kurulması kararı hangi görüşmelerden sonra
gerçekleşmiştir. Yalta (Kırım) Konferansı
199. Yararlı Cemiyetler içinde ilk kurulan cemiyet hangisidir? Trakya
Paşaeli Cemiyeti
200. İkinci Dünya Savaşı’nda mihver devletler hangileridir? Almanya,
İtalya ve Japonya
201. SSCB’nin Doğu Bloğu ülkeleriyle NATO’ya karşı oluşturduğu
birliğe ne ad verilir? Varşova Paktı
202. Kabotaj Kanunu ile hangi alanda gelişme sağlanmıştır? Ekonomi
203. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hangi olay sonunda
kapatılmıştır? Şeyh Sait İsyanı
204. Düzenli ordunun ilk başarısı nedir? Birinci İnönü Savaşı
205. Boğazlar, Doğu Trakya ve İstanbul hangi antlaşma ile savaş
yapılmadan geri alınmıştır? Mudanya Ateşkes Antlaşması
206. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndaki taarruz cepheleri
nelerdir? Kafkas Cephesi – Kanal Cephesi
207. İtalya hangi savaş sonrasında Anadolu’yu terk etmiştir? Sakarya
Savaşı
208. Paris Barış Konferansı’nda İzmir ve çevresi hangi ülkeye
verilmiştir? Yunanistan
209. TBMM’yi tanıyan ilk devlet kimdir? Ermenistan
210. Kurtuluş Savaşı’nda 15. Kolordu komutanı kimdir? Kazım
KARABEKİR
211. TBMM Hükümeti’nin ilan ettiği ilk anayasanın adı nedir? 1921
(Teşkilat-ı Esasiye) Anayasası
212. Yeni Türk devletinin uluslar arası alanda tanındığı barış
antlaşmasının adı nedir? Lozan Barış Antlaşması
213. Kabotaj Kanunu hangi Atatürk İlkesi ile ilgilidir? Milliyetçilik
214. Sevr Antlaşması’nı Osmanlı Devleti’ne kabul ettirebilmek için
Yunan ordusu hangi iki şehri işgal etmiştir? Edirne - Bursa
215. Manastır şehri günümüzde hangi ülke sınırları içinde yer
almaktadır? Makedonya
216. Osmanlı ordusunun Müslüman Araplarla savaştığı cephe
hangisidir? Hicaz Yemen
217. TBMM hükümetini tanıyan ilk devletin adı nedir? Ermenistan
218. Eğitim ve öğretim hangi kanunla birleştirilmiştir? Tevhid-i
Tedrisat Kanunu
219. Atatürk’ün farklı alanlarda inkılâplar yapması onun hangi yönünü
gösterir? Yöneticiliği, Çok yönlülüğü
220. TBMM’ye karşı İstanbul Hükümeti tarafından çıkarılan isyanların
adları nedir? Anzavur İsyanı – Kuva-yı İnzibatiye (halifelik
Ordusu)
221. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndaki 24. maddede yer alan 6 şehir
hangileridir? Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, SİVAS
222. Harf İnkılâbından sonra halka yeni harfleri öğretebilmek amacıyla
hangi kurum açılmıştır? Millet Mektepleri
223. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde taviz verilmeyeceği belirtilen
sınırlarımız için kullanılan terim nedir? Misak-ı Milli
224. Türkiye’de çok partili hayat hangi parti ile başlamıştır? Demokrat
Parti
225. Yeni Türk harflerinin kabulü hangi alanda yapılan bir inkılâptır?
Eğitim ve kültür alanı
226. Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz sömürgelerini ele geçirmek
isteyen devletin adı nedir? Almanya
227. Aşar vergisinin kaldırılması hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir?
Halkçılık
228. TBMM’yi tanıyan ilk İtilaf devleti hangi ülkedir? Fransa
229. Mustafa Kemal askeri ataşe olarak hangi şehirde görev yapmıştır?
Sofya
230. Birinci Dünya Savaşı’nda taraf değiştiren devletin adı nedir?
İtalya
231. “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için
kendinde kuvvet bulacaktır.” Sözü hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir?
Milliyetçilik
232. Kurtuluş Savaşı’nda Urfa’da halkı örgütleyen liderin adı nedir?
Ali Saip Bey
233. Kurtuluş Savaşı’nın ilk belgesi nedir? Havza Genelgesi
234. TBMM Hükümetinin Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra Kafkas
Cumhuriyetleriyle imzaladığı antlaşmanın adı nedir? Kars
Antlaşması
235. Şeyh Sait İsyanı’nı bastırmak için çıkarılan yasanın adı nedir?
Takrir-i Sükûn Kanunu
236. Avrupa Birliği’nin ortak para birimi nedir? Avro (€) (EURO)
237. Kılık kıyafet inkılâbı hangi alanda yapılan bir inkılâptır?
Toplumsal alan
238. Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası uygulanan ambargo döneminde
Türkiye savunma sanayisini geliştirmek için havacılık alanında
hangi kurumu kurmuştur? HAVELSAN
239. Türk Dil Kurumu’nun açılması hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir?
Milliyetçilik
240. Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Mustafa
Kemal’in çıkardığı yasanın adı nedir? Tekâlif-i Milliye Emirleri
241. Birinci Dünya Savaşı’ndan ilk çekilen devletin adı nedir?
Japonya
242. Yararlı cemiyetler hangi adla tek çatı altında toplanmıştır?
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti
243. Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’nın lideri olmasını sağlayan
savaşın adı nedir? Çanakkale Savaşı
244. “Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz” sözünü
Atatürk hangi olayla ilgili olarak söylemiştir? Hatay Meselesi
245. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ilk şubesini hangi şehirde
açmıştır? Urfa
246. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda galip geldiği tek cephe
hangisidir? Çanakkale Cephesi
247. Maraş’ta halkı örgütleyerek savaşı başlatan kişi kimdir? Sütçü
İmam
248. Türk Kurtuluş mücadelesinin haklılığını ortaya koyan ilk belge
nedir? Amiral Bristol Raporu
249.
Amasya Görüşmelerine İstanbul Hükümeti adına kim
katılmıştır? Bahriye Nazırı Salih Paşa
250. Sivas Kongresi’nde çıkartılması kararlaştıran gazetenin adı nedir?
İrade-yi Milliye
251. Birinci Dünya Savaşının 2 yıl uzamasına neden olan cephe
hangisidir? Çanakkale Cephesi
252. Temsil Heyeti, İstanbul Hükümeti tarafından resmen hangi olayla
tanınmıştır? Amasya Görüşmesi
253. Kabotaj Kanunu’nun ilanı hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir?
Milliyetçilik
254. II. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD ve SSCB arasında başlayan
rekabet dönemine ne ad verilir? Soğuk Savaş Dönemi
255. Misak-ı Milli’den verilen ilk taviz neresidir? Batum
Hanifi DEMİR
MFK EĞİTİM-ELVANKENT
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
350 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content