close

Enter

Log in using OpenID

çevre ve şehircilik bakanlığı unvan değişikliği sınavı

embedDownload
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- MATEMATİKÇİ
28 ŞUBAT 2015
SAAT: 14.30
ADI
: _______________________________________
SOYADI
:________________________________________
TC KİMLİK NUMARASI
: _______________________________________
SALON NO
: ________________ SIRA NO: ______________
İMZA
: ________________________________________
GENEL AÇIKLAMALAR
1. Bu sınav Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı için hazırlanmış konu
alanlarına ait testi içermektedir.
2. Bu kitapçıkta 50 soru bulunmaktadır.
3. Soru kitapçığında her sorunun yalnız bir doğru cevabı bulunmaktadır. Bir soru için
birden fazla seçenek işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. Sınav süresi 75 dakikadır.
5. Cevap formu buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaretleme yapılmayacaktır.
6. Bu kitapçıkta verilen soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap formu
üzerinde kurşun kalemle işaretlenecektir.
7. Cevap formunda soruların cevapları doğru işaretlenmediğinde optik okuyucu cevabı
doğru algılamayacaktır. Yanlış işaretlemelerden kaynaklanan hatalardan tamamen
aday sorumludur.
8. Bu sınavın değerlendirmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar
dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı
işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
9. Sınavda uyulacak diğer kurallar kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının H.Ü.’nin yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli
cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
1. Bir
toplulukta
İngilizce
veya
Almanca
3.
dillerinden en az birini konuşan 121 kişi
 ab 
ve  ba  iki basamaklı sayılardır. Buna
göre
vardır. Yalnızca İngilizce dilini konuşanların
 ab    ba   a 2  b 2
sayısı; yalnızca Almanca dilini konuşanların
ise  a 2  b 2  toplamının en küçük değeri kaçtır?
sayısının 8 katı, her iki dili konuşanların
sayısının 4 katıdır. Buna göre, toplulukta
A) 65
İngilizce dilini konuşan kaç kişi vardır?
B) 53
A) 32
C) 41
B) 56
D) 36
C) 88
E) 110
D) 110
E) 115
2. Bir
sınıftaki
öğrenciler
sıralara
4. log 3 x 5 12  2 x  ifadesini tanımlı yapan tam
ikişerli
oturduğunda 2 kişi ayakta kalıyor. Öğrenciler
sayıların toplamı kaçtır?
dörderli oturduğunda 3 sıra boş kalıyor. Buna
A) 11
göre, sınıfta kaç öğrenci vardır?
B) 7
A) 7
C) 5
B) 16
D) 15
C) 12
E) 12
D) 9
E) 18
2
5.
x  log3 4 , y  log2 18 ve z  log4 36 sayıları
7. M liraya alınan bir çanta
satılmaktadır. M ile N arasında
için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
N
liraya
A)
xz y
B)
zx y
C)
x  z  2y
D)
x yz
bağıntısı vardır. Satıştan elde edilen kazanç
en az kaç liradır?
E)
y  2z  x
A) 38
N  3M 2  23M  90
B) 74
C) 56
D) 65
E) 42
6.
2
olsun. Buna göre,
f  x 
2 x
f
8.
f  x  aşağıdakilerden hangisidir?
f
 x 2  2a

f  x   2  x
3ax - 4


, x  3 ise 
 fonksiyonu
, x  3 ise

veriliyor. lim f  x  değeri var olduğuna
x 3
A)
f 2x
B)
2
C)
D)
E)
göre ilgili limit kaçtır?
2
x
A) 
3  f  2x
2x  2
x 1
B)
1
2 f  x
3
56
3
45
8
C) 
89
11
D)
65
4
E) 
34
5
9. İlk
n teriminin toplamı Sn  6 
3n  1
olan
3n
ax  b , x  2 


, x  2  fonksiyonu reel
11. f  x   4
 x2  a , x  2 


geometrik dizinin 4. terimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
sayılar kümesi üzerinde sürekli olduğuna göre
b=?
4
27
A) 2
3
B)
14
B)  2
C)
2
9
C) 0
D)
8
15
E)  4
E)
22
81
 3n 1  2 n 
10.  an    n 1
n 
 2  3 
D) 4
dizisinin
12. f  x   3x  x  5 olduğuna göre
limiti
aşağıdakilerden hangisidir?
lim
h 0
f  4  h   f (4)
değeri kaçtır?
h
A)
3
2
A)
11
4
B)
5
3
B)
5
3
C)
5
2
C)
0
D)
2
3
D)
1
6
E)
0
E)
8
5
4
13. y  0 olmak üzere x2  y 2  6 çemberine
x= 2
noktasında
çizilen
teğetin
15. y  2x2 eğrisi ile y  2 x doğrusu arasında
kalan bölgenin alanı kaç br2 dir?
eğimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
3
4
B)
1
C)

2
2
D)  2
E)
1

2
14. Dikdörtgen şeklindeki
A)
3
5
B)
1
2
C)
1
6
D)
1
3
E)
2
3
16. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve
bir bahçenin dört
Görevleri
kenarına 4 sıra tel çekilmiştir. Kullanılan telin
Hakkında
Kanun
Kararname’nin tarihi nedir?
uzunluğu 96 metre olduğuna göre en büyük
alanlı bahçenin çevresi kaç metredir?
A) 06.04.2011
B) 04.06.2011
A) 16
C) 29.06.2011
B) 24
C) 28
D) 04.07.2011
D) 48
E) 29.07.2011
E) 56
5
Hükmünde
17. Aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Şehircilik
18. 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
Bakanlığı’nın görevleri arasında yer almaz?
Teşkilat
Hükmünde
A) Bayındırlık ve iskân işleri ile ilgili şartname,
planların
tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim
Kararname’ye
göre
havza
veya
bölge
Kanun
“Sektörel
düzeyindeki
hangi hizmet biriminin görevidir?
B) Bakanlığın görev alanına giren konularda
idarelerin
idari
ve
A) Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
teknik
B) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
kapasitesinin geliştirilmesi için çalışmalarda
ve
bunlara
teknik
C) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve
destek
Denetim Genel Müdürlüğü
sağlamak
D) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
E) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
C) Konut sektörüne ilişkin strateji geliştirme
Genel Müdürlüğü
ve programlama iş ve işlemlerini yürütmek,
yapı
Hakkında
planlarına uyumlu hazırlanmasını sağlamak”
yayımlamak
bulunmak
Görevleri
mekânsal strateji planlarına ve çevre düzeni
fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve
mahalli
ve
kooperatifçiliğinin
gelişmesini
sağlayacak tedbirleri almak ve 5543 sayılı
İskân Kanunu uyarınca Bakanlığa verilen
görevleri yapmak
19. 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
D) Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair
Teşkilat
ve
Görevleri
Hakkında
Kanun
imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını
Hükmünde Kararname’ye göre “Türkiye Atom
hazırlamak,
Enerjisi
uygulamaları
izlemek
ve
denetlemek
E) Su
kaynaklarının
Kurumu
ile
nükleer
güvenlik
konusunda işbirliği yapmak” hangi hizmet
korunmasına
biriminin görevidir?
ve
sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına
A) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
dair politikalar oluşturmak, ulusal su
B) Avrupa
yönetimini koordine etmek
Birliği
Yatırımları
Başkanlığı
C) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
D) Strateji Geliştirme Başkanlığı
E) Hukuk Müşavirliği
6
Dairesi
20. 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
Teşkilat
ve
Görevleri
Hakkında
22. 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
Kanun
Teşkilat
ve
Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde Kararname’ye göre “Temiz hava
Hükmünde Kararname’ye göre “Gecekondu
merkezlerinin kurulması ve yönetilmesiyle ilgili
alanları ile vasfının bozulmasından dolayı
iş ve işlemleri yürütmek” hangi hizmet
orman ve mera dışına çıkarılan alanlara ilişkin
biriminin görevidir?
iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamaları
ile
A) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
afet
riski
altındaki
alanların
dönüştürülmesine ilişkin mevzuat ve 775 sayılı
B) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Kanun uyarınca ıslah, tasfiye, dönüşüm ve
C) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve
iyileştirme
Denetim Genel Müdürlüğü
bölgelerinin
tespitine,
ilanına,
program ve öncelik sırasına dair usul ve
D) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
esasları belirlemek” hangi hizmet biriminin
E) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
görevidir?
Genel Müdürlüğü
A) Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
B) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
C) Strateji Geliştirme Başkanlığı
21. 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’ye göre “Kamu
yatırımlarının projeleri ve yapımla ilgili iş ve
işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile etüt ve
projelerin
niteliklerini
belirlemek
ve
uygulanmasını sağlamak”
hangi hizmet
biriminin görevidir?
D) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
E) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
23. 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
Teşkilat
A) Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
ve
Hükmünde
B) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Görevleri
Hakkında
Kararname’ye
göre
görevlilerden
C) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve
hangisi
bakanlığın
birimlerinde görev yapmaz?
Denetim Genel Müdürlüğü
D) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
A) Hukuk Müşaviri
E) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
B) Yüksek Fen Kurulu Başkanı
C) Personel Dairesi Başkanı
Genel Müdürlüğü
D) Müsteşar
E) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
7
Kanun
aşağıdaki
hizmet
24. 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
Teşkilat
ve
Görevleri
Hakkında
26. 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
Kanun
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’ye göre “Planlı ve
Hükmünde Kararname’ye göre “Bakanlıkça
plansız
hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava
alanlardaki
projelendirme
ve
yapılaşmaya, yapı ruhsatı ve yapı kullanma
ve icra takiplerine ilişkin usul ve esasları
izinlerinin ulusal adres veri tabanına dayalı
belirlemek, bunları izlemek, koordine etmek ve
olarak düzenlenmesine ilişkin usul, esas ve
denetlemek” hangi hizmet biriminin
standartları
görevidir?
belirlemek”
hangi
hizmet
biriminin görevidir?
A) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
A) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
B) Strateji Geliştirme Başkanlığı
B) Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
C) Hukuk Müşavirliği
C) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
D) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
D) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
E) Avrupa
Genel Müdürlüğü
Birliği
Yatırımları
Dairesi
Başkanlığı
E) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
27. 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
25. 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
Teşkilat
ve
Görevleri
Hakkında
Kararname’ye
göre
Teşkilat
Kanun
ve
Görevleri
Hakkında
Kanun
aşağıdaki
Hükmünde Kararname’ye göre “Bakanın resmi
okullardan hangisinden mezun olanlar Çevre
ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini
ve
düzenlemek ve yürütmek” hangi hizmet
Hükmünde
Şehircilik
Uzman
Yardımcısı
olarak
biriminin görevidir?
atanamazlar?
A) Hukuk Fakültesi
A) Hukuk Müşavirliği
B) Mimarlık Fakültesi
B) Özel Kalem Müdürlüğü
C) Mühendislik Fakültesi
C) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
D) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İktisat
D) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
E) Eğitim Fakültesi
E) Strateji Geliştirme Başkanlığı
8
I. Ormancılık ve Su Şûrası
II. Yüksek Çevre Kurulu
III. Mahalli Çevre Kurulları
IV. Çevre ve Şehircilik Şûrası
V. Yüksek Komiserler Kurulu
30. 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
Teşkilat
ve
Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde Kararname’ye göre “Çevre ve imar
28. Yukarıdakilerden hangileri 644 sayılı Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye
göre Bakanlığın sürekli kurul ve şûraları
arasında yer almaz?
mevzuatının
yürütülmesinden
anlaşmazlıkları
ilgili
idarelerin
doğan
talebine
istinaden inceleyip karara bağlamak” hangi
hizmet biriminin görevidir?
A) Hukuk Müşavirliği
A) Yalnız I
B) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
B) Yalnız III
C) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
C) I, III
D) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
D) I, V
E) Strateji Geliştirme Başkanlığı
E) II, III, V
29. 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
Teşkilat
ve
Görevleri
Hakkında
31. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hangi
Kanun
tarihte kabul edilmiştir?
Hükmünde Kararname’ye göre “Bakanlığın
amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata,
A) 14.07.1965
plan ve programlara uygun çalışmasını temin
B) 23.07.1965
etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve
C) 14.07.1975
Bakana sunmak” hangi hizmet biriminin
D) 14.07.1982
görevidir?
E) 23.07.1982
A) Hukuk Müşavirliği
B) Özel Kalem Müdürlüğü
C) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
D) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
E) Strateji Geliştirme Başkanlığı
9
32. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre;
33. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre;
“Adaylık süresi içinde ------------------veya -----
I. Usulsüz müracaat ve şikâyette bulunmak
------------- cezası almış olanların disiplin
II. Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve
amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin
gelmemek
onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler
III. Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak
ilgili kurumlarca derhâl Devlet Personel
IV.Devlete ait resmî araç, gereç ve benzeri
Başkanlığı’na bildirilir.”
eşyayı kaybetmek
hâllerinde
verilecek
disiplin
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan alanlara
cezaları,
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Kademe ilerlemesinin durdurulması –
A) Uyarma – Aylıktan kesme – Devlet
devlet memurluğundan çıkarma
memurluğundan çıkarma – Kınama
B) Aylıktan kesme – kademe ilerlemesinin
B) Uyarma
–
Kınama
–
durdurulması
Devlet
memurluğundan çıkarma – Aylıktan
C) Uyarı – kınama
kesme
D) Kınama – aylıktan kesme
E) Kınama – kademe ilerlemesinin
durdurulması
C) Kınama – Aylıktan kesme – Devlet
memurluğundan çıkarma – Uyarma
D) Kınama – Uyarma – Aylıktan kesme –
34. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre;
kaç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası
almayan memurlara, aylık derecelerinin
yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir
kademe ilerlemesi uygulanır?
Devlet memurluğundan çıkarma
E) Uyarma
–
Devlet
memurluğundan
çıkarma – Kınama – Aylıktan kesme
A) 3 yıl
B) 4 yıl
C) 5 yıl
D) 7 yıl
E) 8 yıl
10
35. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre;
37. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre;
memurların adaylık süreleri ile ilgili aşağıdaki
“üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle
verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
birlikte veya münferit olarak evlat edinen
memurlar ile memur olmayan eşin münferit
A) Adaylık süresi altı aydan az bir yıldan çok
olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan
olamaz.
eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının
B) Adaylık süresi altı aydan az iki yıldan çok
kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin
olamaz.
izin
C) Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok
verme
tarihinden
itibaren,
istekleri
üzerine” ne kadar süre aylıksız izin verilir?
olamaz.
D) Adaylık süresi bir yıldan az üç yıldan çok
A) 15 gün
olamaz.
B) 6 ay
E) Adaylık süresinde sınırlama yoktur.
C) 12 ay
D) 18 ay
E) 24 ay
36. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre;
38. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre;
memura, eşinin doğum yapması hâlinde,
genel olarak kaç yaşını dolduranlar devlet
isteği üzerine en fazla kaç gün mazeret izni
memuru olabilirler?
verilebilir?
A) 15
A) 3 gün
B) 18
B) 5 gün
C) 20
C) 7 gün
D) 21
D) 10 gün
E) 25
E) 15 gün
11
39. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre;
“Görevden
41. 5543 sayılı İskân Kanunu’na göre; “Bir aileye
uzaklaştırma,
Devlet
kamu
projesinde öngörülen miktarda tarım arazisi,
gerektirdiği
hallerde,
görevi
işletme binası, konut, irat hayvanı, araç, gereç,
başında kalmasında sakınca görülecek Devlet
tezgâh ve kredilerden bir veya birkaçının
memurları
verilmesiyle yapılan iskâna” verilen ad nedir?
hizmetlerinin
tedbirdir.
hakkında
Görevden
alınan
ihtiyati
uzaklaştırma
bir
tedbiri,
A) Tarımsal iskân
soruşturmanın herhangi bir safhasında da
B) Tarım dışı iskân
alınabilir.”Buna göre görevinden uzaklaştırılan
Devlet
memurları
hakkında
C) Fiziksel yerleşim
görevden
D) Göçebe yerleşim
uzaklaştırmayı izleyen kaç iş günü içinde
E) Zaruri iskân
soruşturmaya başlanması şarttır?
A) 3 iş günü
B) 5 iş günü
C) 7 iş günü
D) 10 iş günü
E) 15 iş günü
40. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet
Memurları
Kanunu’na
göre;
42. 5543 sayılı İskân Kanunu’na göre; taşınmaz
istihdam
mallar temlik tarihinden itibaren kaç yıl süre
şekillerinden birisi değildir?
ile hiçbir suretle satılamaz, bağışlanamaz,
terhin edilemez, tapu kütüğüne satış vaadi
A) Memur
şerhi konulamaz ve haczolunamaz?
B) Sözleşmeli personel
C) İşçi
A) 1 yıl
D) Geçici personel
B) 3 yıl
E) Kamu iş takipçisi
C) 5 yıl
D) 7 yıl
E) 10 yıl
12
43. 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’na göre;
45. 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na göre; ıslaha
“Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından
muhtaç veya tasfiyesi gereken gecekondu
yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar
bölgeleri ile yeniden halk konutu veya nüve
plânlarında o maksada tahsis edilmiş olmak,
konut yapımına tahsis edilecek sahaların
uygulama imar plânı ve mevzuata aykırı
seçimi, haritalarının hazırlanması, imar ve
olmamak üzere mimarî, statik, tesisat ve her
ıslah
türlü fennî mesuliyetin Başkanlık tarafından
kurumun denetiminde, ilgili belediyelerce
üstlenilmesi
yapılır veya yaptırılır?
kaydıyla
ve
mülkiyetin
belgelenmesi
başkaca
belge
istenmeksizin”
planlarının
düzenlenmesi,
hangi
A) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
müracaat tarihinden itibaren kaç gün içinde
B) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
avan projeye göre yapı ruhsatı verilir?
C) Devlet Denetleme Kurulu
A) 3 gün
D) Yüksek Denetleme Kurulu
B) 5 gün
E) İçişleri Bakanlığı
C) 7 gün
D) 10 gün
E) 15 gün
46. 775
44. 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’na göre;
sayılı
Gecekondu
Kanunu’na
göre;
belediyelerce tahsis olunan arsalar, yapılar ve
Toplu Konut İdaresinin gelir ve giderleri hangi
bu arsalar üzerinde yapılan bina ile meydana
kurumun denetimine tabidir?
gelen taşınmaz mallar, tahsis tarihinden
A) Yüksek Denetleme Kurulu
itibaren kaç yıl içerisinde taksim ve satış
B) Bankacılık Denetleme ve Düzenleme
suretiyle şüyuun giderilmesi talebine konu
Kurulu
olamaz?
C) Devlet Denetleme Kurulu
A) 1 yıl
D) Sigorta Denetleme Kurulu
B) 2 yıl
E) Yükseköğretim Denetleme Kurulu
C) 3 yıl
D) 5 yıl
E) 10 yıl
13
47. 4734
sayılı
Kamu
İhale
Sözleşmeleri
49. 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre; fiyat
Kanunu’na göre; üzerine ihale yapılan ve
farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen
sözleşme imzalanan istekliye ne ad verilir?
işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin,
sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi
A) Hizmet sunucusu
halinde bu artış tutarının yüzde kaçı oranında
B) Tedarikçi
teminat
C) Yapım müteahhidi
E) Yüklenici
A) 3
B) 5
C) 6
D) 7
sayılı
Kamu
İhale
E) 10
Sözleşmeleri
Kanunu’na göre; İhale dokümanına uygun ön
teklif veren ve sistemin geçerlik süresi
içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün
isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada
mamul olarak bulunan malların tedarikine
yönelik
tamamen
kabul
edilen
üzerinden ek kesin teminat alınır?
D) İstekli
48. 4734
olarak
elektronik
ortamda
gerçekleştirilen alım sürecine ne ad verilir?
A) Ortak girişim
B) Elektronik Kamu Alımları Platformu
C) Dinamik alım sistemi
D) Elektronik eksiltme
E) Çerçeve anlaşma
14
değerler
50. 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre;
“Yüklenici
yasak
fiil
veya
davranışlarda
bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra
tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa
ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme
feshedilerek hesabı genel hükümlere göre
tasfiye
edilir.”
Ancak,
taahhüdün
tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması
kaydıyla taahhüdün en az yüzde kaçının
tamamlanmış olması halinde idare sözleşmeyi
feshetmeksizin
yükleniciden
taahhüdünü
tamamlamasını isteyebilir?
A) 50
B) 60
C) 70
D) 80
E) 90
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
15
16
17
18
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve
onlara soru sormak yasaktır. Aynı şekilde
görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak
sesle konuşmaları; ayrıca, adayların
birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye
kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine
yardım edenlerin kimlik bilgileri, Salon
Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların
sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler
kopya
çekmeye
veya
vermeye
kalkışanları uyarmak zorunda değildir,
sorumluluk size aittir. Adayların test
sorularına verdikleri cevapların dağılımları
bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu
incelemelerden elde edilen bulgular
bireysel veya toplu olarak herhangi bir
şekilde kopya çekildiğini gösterirse, kopya
eylemine
katılan
aday/adayların
cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal
edilecektir. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından
görülmeyecek
şekilde
tutmanız gerekmektedir. Sınav görevlileri
bir salonda, sınavın kurallara uygun
biçimde yapılmadığını, toplu kopya
girişiminde bulunulduğunu raporunda
bildirdiği takdirde, Hacettepe Üniversitesi
takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava
giren tüm adayların sınavını geçersiz
sayabilir.
7. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına
uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler
oturduğunuz yerleri de değiştirebilir.
Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden
önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve
yapılacak uyarılara uymayanların kimlik
bilgileri tutanağa yazılacak ve sınavları
geçersiz sayılacaktır.
8. Cevap kâğıdında ilgili alanları doldurmanız
gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak
SINAVDA UYULMASI GEREKEN
KURALLAR
1. 31 Ocak 2015 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Unvan Değişikliği Sınavına Nüfus Cüzdanı
veya Pasaport ile birlikte onaylı Sınav Giriş
Belgesinin aslı olmadan girilemez. Bu
şekilde sınava giren adayların sınavları
iptal edilecektir.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle
yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme
araçları, cep bilgisayarı ve saat fonksiyonu
dışında fonksiyonu olan saat vb. her türlü
bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, ayrıca
silah vb. teçhizatla, müsvedde kâğıdı,
defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan
elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap
cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb.
araçlarla da sınava girmek yasaktır. Bu
araçlarla sınava girmek isteyen veya sınava
giren adayların kimlik bilgileri mutlaka
Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu
adayların sınavı iptal edilecektir.
3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama
süresi 75 dakikadır (1 saat 15 dakikadır.).
Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika ve
sınavın son 15 dakikası içinde adayın
sınavdan çıkmasına izin verilmeyecektir.
Cevaplamayı
süre
bitmeden
tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı ve soru
kitapçığınızı salon görevlilerine teslim
ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav
süresinin bittiği ilan edildiğinde cevap
kâğıtları ve soru kitapçıkları salon
görevlileri tarafından toplanıncaya kadar
yerlerinizde kalınız.
4. Sınav süresince adayların tuvalet vb.
ihtiyaçlarını
gidermek
için
sınav
salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır.
Sınav salonundan, her ne sebeple olursa
olsun, dışarı çıkan bir aday tekrar sınav
salonuna alınmayacaktır.
19
her türlü yazıda ve yapılacak bütün
işaretlemelerde
kurşun
kalem
kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma
kalem
kesinlikle
kullanılmayacaktır.
Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
olması
gerekir.
Soru
kitapçığına
işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. Soru kitapçığınızı aldıktan sonra Salon
Başkanının
talimatıyla
kitapçıktaki
sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta
basım hatalarının bulunup bulunmadığını
kontrol ediniz. Eksik sayfalı ya da basımı
hatalı olan soru kitapçığını değiştirmek için
derhal Salon Başkanına başvurunuz. Soru
kitapçığında her sayfanın tepesinde basılı
bulunan soru kitapçığının ilgili alana ait
olup olmadığını kontrol ediniz. Farklı
olması durumunda Salon Başkanından
yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru
kitapçığınızın ilgili alana ait olmadığını
daha sonra fark ederseniz size o zamana
kadar cevaplama yaptığınız türden hatasız
bir soru kitapçığı verilmesi için Salon
Başkanına başvurunuz.
10. Cevaplamaya geçmeden önce, size
verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan
yere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik
Numaranızı ve bu salonun salon numarasını
yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları
toplanacak ve H.Ü. Sınav Merkezinde tek
tek incelenecektir. Soru kitapçığının tek
sayfası bile eksik çıksa sınavınız geçersiz
sayılacaktır. Cevap kâğıdına ve soru
kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi
gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya
yanlışlık
olması
halinde
sınavınızın
değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır.
Bu nedenle sınavınız geçeli olmayacaktır.
Tarafınızdan yazılması ve işaretlenmesi
gereken bu bilgilerde eksiklik ve/veya
yanlışlık olması halinde durumunuz Salon
sınav tutanağında belirtilecektir.
11.
12.
13.
14.
20
Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri
müsvedde olarak kullanınız.
Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları
ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı
çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
Sınav salonundan ayrılamadan önce soru
kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız
Sınava başvuran/giren adaylar sınavda
uygulanacak kuralları önceden kabul etmiş
sayılır
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
600 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content