close

Enter

Log in using OpenID

Bayilik Duyurusu - Milli Piyango İdaresi

embedDownload
DUYURU
MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LOTO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İdaremizce Sayısal Oyunlar Yönetmeliği hükümleri gereğince ekli listede belirtilen
yerleşim yerlerine 11 Haziran 2015 Perşembe günü Ankara’da Sayısal Oyunlar Bayiliği
kurası düzenlenecek olup, Bayilik kurasında aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır.
1- Sayısal Oyun bayilikleri dağıtılmasında, başvuru sahiplerinin aşağıdaki şartları
taşıması esastır.
a) Sayısal Oyun bayilikleri gerçek ve tüzel kişilere verilir. Başvuruda bulunulan işyerinde en
az 1 (bir) yıldır faaliyet gösteriliyor olunmalıdır. Bu husus vergi levhası ve İdarece uygun
görülen diğer resmi belgelerle kanıtlanmalıdır.(Vergi Levhası ve İşyeri Açma Ruhsatındaki
adreslerin aynı olmasına dikkat edilecektir.)
b) Sayısal oyun bayilikleri; gazete ve tekel bayilikleri, süpermarket, market, büfeler ile
kuruyemiş, kırtasiye, cep telefonu, bilgisayar ve müzik kaseti gibi çok sayıda ve sürümü bol
ürün satan veyahut sabit piyango, spor toto ve ganyan bayiliği üzerine faaliyet gösteren
işyerlerine verilebilir.
c) Başvuruda ücret talep edilmez. İdaremize yapılan ve halen geçerliliğini koruyan Sayısal
oyunlar başvuru sonrasında işyerine ait değişen tüm bilgi ve belgelerin 22/05/2015 tarihi
mesai bitimine kadar Milli Piyango İdaresine bildirilmesi zorunludur.
2- Bayilik verilmesinde;
a) Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinde öngörülen koşulları taşıyan başvuru sahiplerine,
(27/06/2014 tarihinden önceki olumlu başvuru yapanlara) kura çekilişinin yapılacağı yer ve
saati, başvurularında belirtilen adreslerine yazılı olarak bildirilecektir. 22/03/2015 tarihi
itibariyle başvuranlara ise başvurularına müteakip yazılı olarak bildirilecektir.
b) Çekiliş heyeti; İdare personeli ve noterden oluşacak, isteyen başvuru sahipleri kura
çekilişini izleyebilecektir.
c) İdare tarafından ilan edilen bayi sayısı kadar çekiliş, noter tarafından yapılacaktır. Sayısal
oyunlara ait bayilik verme işlemleri, başvuru sahipleri arasından kura çekilişi ile
belirlendiğinden, Sayısal Oyunlar bayiliği almak için aracı olabileceklerini söyleyenlere
kesinlikle itibar etmeyiniz.
d)Sayısal oyun bayiliği verilmesi planlanan yerleşim yerlerinde belirlenen adette asil ve
yedek sayısal oyun bayiliği kurası gerçekleştirilecektir.
Ancak, sayısal oyunlar bayiliği verilecek yerleşim yerinde bayi aday sayısının aynı yerleşim
yerine verilecek bayilik sayısıyla aynı ya da az sayıda olması halinde yedek çekilişe gerek
kalmayacaktır.
e) Çekiliş sonucu bir tutanağa bağlanacak, çekiliş heyeti ve noter tarafından imzalanacaktır.
Ayrıca, çekilişi izleyen başvuru sahiplerinin imzasının alınmasına da özen gösterilecektir.
f) Çekiliş sonucu belirlenmiş olan başvuru sahiplerinden, sonradan bayi olma şartlarını
taşımadığı anlaşılanlar için bu kura, kazanılmış hak sayılmayacaktır.
g) Kura sonucunda bayiliğe hak kazanan adaylarla, tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre
içerisinde bayilik sözleşmesi yapılacaktır.
1
h) Mevcut ve oluşabilecek terminal stok durumu dikkate alınarak kurada bayilik almaya hak
kazananlara terminal bağlanacaktır.
ı) Asil kura çekilişini kazananlardan bayi olabilme şartlarından herhangi birini haiz olmadığı
anlaşılanlar veya bayi sözleşme çağrı tebligat tarihinden itibaren 30 gün süre içinde sözleşme
imzalamayanlar ile hakkından vazgeçenler, sayısal oyunlar bayi olma hakkını kaybeder.
i) Yedek çekilişte kazananlar ise, sadece asil çekilişte kazananların arasında bayi olabilme
şartlarından herhangi birine haiz olmadığı anlaşılanlardan veya bayi sözleşme çağrısına
yönelik tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde sözleşmeye imzalamayanlar ile hakkından
vazgeçenlerin yerine sayısal oyunlar bayilik sözleşmesi için çağrılır.
Asil ve yedek çekilişte kazananın hakkı 11 Haziran 2015 tarihli sayısal oyunlar bayilik kurası
için geçerli olup, daha sonra yapılacak kuralarda hak iddia edemezler.
3- Sayısal oyunlar bayiliği için yapılacak başvurular 22 Mayıs 2015 Cuma günü mesai
bitimine kadar kabul edilecektir. (Postadaki gecikmeler, eksik belge ve faks ile yapılan
başvurular dikkate alınmaz)
4- İdaremize muhtelif tarihlerde yapılmış ve yapılacak olan sayısal oyunlar bayilik
başvuru sürelerinin geçerliliği ile ilgili olarak;
a) 22/05/2010 tarihinden önce yapılmış başvuruların 5 yıl geçerlilik süresi dolduğundan
gerçek ve tüzel kişilerin yeniden bayilik başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.
b) 22/05/2010 ile 31/12/2011 tarihleri arasında yapılmış başvurular 5 yıl süre ile geçerlidir.
c) 22/05/2012 ile 22/05/2013 tarihler arasında yapılmış başvuruların ise, 2 yıl geçerlilik süresi
dolduğundan gerçek ve tüzel kişilerin yeniden bayilik başvurusunda bulunmaları
gerekmektedir.
d) 22/05/2013 ile 27/06/2014 tarihler arasında yapılmış başvurular 2 yıl süre ile geçerlidir.
e) 22/03/2015 ile 22/05/2015 tarihler arasında İdaremize yapılacak başvurular ise,
11/06/2015 tarihinde gerçekleştirilecek sayısal oyunlar bayilik kurası için geçerli
olacaktır.
5) Resmi Gazete’nin 6/12/2012 tarih ve 28489 sayısında yayımlanan 6360 Kanunda yer alan
belde belediyelerin tüzel kişiliklerinin kaldırılıp, bağlı bulundukları ilçe belediyesine
katılması ve mahalle statüsüne geçmesi nedeniyle; mülga olan bu beldelerden Milli Piyango
İdaresi Genel Müdürlüğüne yapılmış sayısal oyunlar bayilik başvuruları ilçe yerleşim yeri
başvurusu olarak sayısal oyunlar bayilik kurasına katılacaktır.
MİLLİ PİYANGO İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adres :
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Loto Dairesi Başkanlığı
Nasuh Akar Mahallesi, Ziyabey Caddesi 1400. Sokak No:1
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
85 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content