close

Enter

Log in using OpenID

22 Ağustos 2014 - insan kaynakları değerlendirme seçme ve

embedDownload
UZMAN TABİP SUBAY
BAŞVURU KILAVUZU
2014
Başvurular: 06 Haziran – 22 Ağustos 2014 (Saat 18.00)
DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan başvuru işleminizi yapmayınız.
Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe
girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Genelkurmay
Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kararları gerekli kıldığı takdirde
değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru
sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda
izlenecek yol, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna
internet aracılığı ile duyurulur.
-1-
Sevgili Uzman Tabipler;
Bu kılavuz; Türk Hava Kuvvetlerinin 21’inci yüzyılda ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip,
içinde bulunduğu çağın gelişmeleri ile çağdaş havacılık teknolojisini yakından takip edebilecek ve
uygulayabilecek kapasitede yetişmiş, muvazzaf statüde uzman tabiplerin, Hava Kuvvetleri
Komutanlığına kazandırılması amacıyla, Hv.K.K.lığına nasıl başvuracağınız konusunda sizlere
yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.
Hava Teknik Okullar Komutanlığı tarafından hazırlanan bu kılavuz, Hv.K.K.lığına başvuru
esasları, seçim aşamaları ve kesin kayıt esaslarını kapsamakta, sadece www.tekok.edu.tr
internet sitesinde yayımlanmakta, basım ve dağıtımı yapılmamaktadır.
Çağdaş bilim ve tekniğin ışığında; bedensel, zihinsel ve akademik yönlerden üst seviyede
yetişmek, Türk Hava Kuvvetlerinin yürütmekte olduğu projeler ile uçuşları desteklemek ve
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” hedefi doğrultusunda silah
arkadaşımız olmak istiyorsanız, sizleri Hv.K.K.lığına bekliyoruz.
Başarınız devamlı, yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun.
Hava Teknik Okullar Komutanlığı
-2-
İÇİNDEKİLER
Sıra
Nu.
Başlık
Sayfa
Nu.
1.
Faaliyet Takvimi
4
2.
Başvuru İçin Adaylarda Aranacak Nitelikler
3.
Başvuru Şekli ve Tarihi
4.
Yazılı Sınav
5-6
5.
Seçim Aşamaları
6-8
6.
Ön Sağlık Muayenesi
8-9
7.
Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi
9-10
8.
Kişilik Testi
10
9.
Mülakat
10
10.
Nihai Karar Mülakatı
10
11.
Hastane Sevk
11
12.
Değerlendirme
11
13.
Sonuçlarının İlanı ve Subaylığa Kabul İşlemleri
11
14.
Uyarılar
11
15.
Uzman Tabip Subay Mülakat Tanıtım Kartı
12
16.
Yükümlülük Belgesi
13
17.
Nitelik belgesi
18.
Boy Kilo Tablosu
17
19.
Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi Tablosu
18
20.
Ulaşım Bilgileri
19
4-5
5
14-16
-3-
1. FAALİYET TAKVİMİ (*)
Faaliyet Adı
Yeri
Tarihi
Başvuruların yapılması.
İnternet
(www.tekok.edu.tr)
06 Haziran 22 Ağustos 2014
Saat:18.00
2.
Başvurusu kabul edilen adayların ilanı.
İnternet
(www.tekok.edu.tr)
29 Ağustos 2014
3.
Yazılı Sınav ve Seçim Aşamaları
Hava Teknik Okullar
Komutanlığı Gaziemir/İZMİR
09 Eylül 2014
4.
Seçim aşamalarında başarılı olan
adayların hastane muayenelerinin
yapılması.
Hava Harp Okulu
Komutanlığı
Yeşilyurt/İSTANBUL
22 Eylül 2014
5.
Asil ve yedek aday isim listelerinin
duyurulması.
İnternet
(www.tekok.edu.tr)
22 Aralık 2014
6.
Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı
Kazandırma Eğitiminin
başlaması.(KATILIŞ)
Hava Teknik Okullar
Komutanlığı Gaziemir/İZMİR
16 Şubat 2015
S.Nu.
1.
* Hava Kuvvetleri Komutanlığı, başvuru kılavuzunda ve faaliyet takviminde değişiklik
yapma hakkını saklı tutar.
Başa Dön
2. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
b. Hv.K.K.lığının ihtiyacı olan tıpta uzmanlık dallarından (İç Hastalıkları Uzmanı,
Kardiyoloji Uzmanı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Radyoloji Uzmanı, Üroloji Uzmanı,
Kulak Burun Boğaz Uzmanı, Göz Hastalıkları Uzmanı) birini, kendi nam ve hesabına bitirmiş
olmak (01 Aralık 2014 tarihine kadar uzmanlık eğitimini tamamlayacakların başvuruları da kabul
edilecektir),
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 32 (01 Ocak 1982 ve daha sonra doğanlar) yaşından
büyük olmamak,
ç. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af
kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi kanunda belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,
-4-
d. Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilecekler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini
yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun %85 veya
daha üstünde olması şarttır. Halen bu görevde bulunanlar ile askerlik hizmetini yapmakta iken
müracaat edenlerin ayrıca sıralı üstlerinden muvazzaf subay olmaya layık olduklarına dair
yönetmelikte belirtilen olumlu nitelik belgesi almış olmak,
e. Hakkında "Yedek Subay Olamaz." kararı bulunmamak,
f. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel
kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
g. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği
kesilmemiş olmak,
ğ. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak,
h. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği sağlık kriterlerini karşılamak ve boyu en az 168 cm.
olmak.
Başa Dön
3. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:
a. Nitelikleri uygun olan adayların başvurularını sadece internet yolu ile www.tekok.edu.tr
adresine en geç 22 Ağustos 2014 saat: 18.00'a kadar yapmaları gerekmektedir.
b. Başvuru tarihini geçiren ve nitelikleri uygun olmayanların müracaatlarına kesinlikle işlem
yapılmayacaktır.
c. Sınav ve seçim aşamaları tarihleri faaliyet takviminde bildirilmiş olup, adayların
adreslerine çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Bu sebeple internet adresimizi takip etmeniz
mağduriyetinizi engelleyecektir.
ç. Başvuru, sınav, seçim aşamaları ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için
www.tekok.edu.tr adresini ziyaret ediniz.
Başa Dön
4. YAZILI SINAV
a. Hv.Tek.Okl.K.lığı tarafından; adayların başvuruları incelenir ve başvuru kriterlerini
sağlayan adaylara, genel kültür ve genel yetenek sınavlarına katılmak üzere www.tekok.edu.tr
internet üzerinden çağrı yapılır. Başvurusu kabul edilen ve kendilerine internet kanalıyla bildirilen
adayların yazılı sınavları; 09 Eylül 2014 Salı günü Hava Teknik Okullar Komutanlığı
(Gaziemir/İZMİR)’nda, bir günde tamamlanacak şekilde toplu olarak icra edilecektir. Genel Kültür
ve Genel Yetenek Yazılı (Çoktan Seçmeli Test) Sınavları ile İlgili Esaslar:
b. Genel kültür bilgisi yazılı sınav soruları çoktan seçmeli (elli soru) olacak şekilde
hazırlanmaktadır. Genel kültür yazılı sınav soruları;
-5-
(1) Atatürkçülük,
(2) İnkılâp Tarihi,
(3) Siyasi Tarih,
(4) T.C. Anayasası,
(5) Uluslararası kurumlar ve antlaşmalar (NATO, AB, Birleşmiş Milletler, vb.),
(6) Türkiye Coğrafyası,
(7) Uluslararası Hukuk,
(8) Türkiye ve dünya ile ilgili güncel konulardan oluşmaktadır.
c. Genel yetenek sınavı, sözel ve sayısal yetenek olmak üzere iki bölüm hâlinde yirmi beşer
sorudan oluşarak, her iki yetenek bölümünde de adayların sözel, sayısal ve mantıksal akıl yürütme
(muhakeme) becerileri ölçülür. Genel yetenek yazılı sınav soruları;
(1) Türkçe (yirmi beş soru),
(2) Matematik (yirmi beş soru) konularından oluşmaktadır.
Başa Dön
5. SEÇİM AŞAMALARI
a. Yapılan sınavlar sonrasında her bir sınav için ayrı ayrı olmak üzere, tespit edilen baraj
notu ve üzerinde not alan adaylar, 09 Eylül 2014 Salı günü yapılacak olan seçim aşamalarına
katılabileceklerdir.Uzman tabip subay seçim aşamaları:
(1) Ön sağlık muayenesi,
(2) Fiziki yeterlilik değerlendirme testi (FYDT),
(3) Kişilik değerlendirme testi,
(4) Mülakat,
(5) Nihai Karar Kurulu,
(6) Değerlendirme işlemlerinden oluşmaktadır.
b. Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, 22 Eylül 2014 Pazartesi günü “Tabip sınıfında
muvazzaf subay olur.” kararlı sağlık raporu almak üzere, HHO Hava Sağlık Muayene Merkezi
Başkanlığı (Yeşilyurt/İSTANBUL)’na sevk edilecektir. Seçim aşamaları ve hastane muayeneleri
-6-
birer günde tamamlanacak olup, hastane muayenesi hakkındaki ayrıntılı bilgi, hastaneye sevk
aşamasında verilecektir.
c. Adayların, Hava Kuvvetleri Komutanlığına katılışları yapılıncaya kadar, her türlü
harcamaları kendilerine ait olup, Komutanlığımızı bağlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
ç.
Seçim aşamalarına gelirken beraberinizde;
(1) Mülakat Tanıtım Kartı, (Kendi el yazınız ve mavi tükenmez kalem ile okunaklı bir
şekilde doldurulacaktır.),
(2) Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi,
(3) Üniversitede okuduğunuz süre ve dersleri gösteren, onaylı not durum belgesi/transkript
(4’lük sisteme çevrilmiş örnek: 3.56),
(4) Mezun olduğunuz üniversiteden alınan uzmanlık belgesinin aslı ve bir adet
fotokopisi (öğrenimini yurt dışında bitirenler için, bu okullara ait denklik belgesi), Uzmanlık
belgeniz bulunmuyor ise mezun olduğunuz üniversiteden alınan geçici mezuniyet belgesinin aslı
ve bir adet fotokopisi, Uzmanlık belgeniz ve geçici mezuniyet belgeniz de bulunmuyor ise
mezun olacağınız üniversite tarafından onaylı ve 01 Aralık 2014 tarihine kadar mezun olacağınızı
gösteren öğrenim durum belgesi ve bir adet fotokopisi,
(5) Son üç ay içerisinde çektirdiğiniz 4.5 x 6 cm. ebadında, arkasında beyaz zemin
bulunan sekiz adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların bir adedi yüzün tamamı görünecek şekilde (en
2,5 x boy 3 cm boyutlarında kesilecektir.) Fotoğrafların arkasına adayın T.C. Kimlik Numarası, adı
ve soyadı tükenmez kalem ile yazılacak ve bir mektup zarfının içerisine konularak, ağzı üste
gelecek şekilde kenarından telli dosyaya takılacak,
(6) Askerlik yükümlülüğünü tamamlayanlar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi,
(7) Askerliğini yapmakta olanlar için nitelik belgesi ve görev yazısı (sicil amiri tarafından
onaylanmış görev yerini ve rütbesini belirten resmi belge),
(8) ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen, 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait, yabancı
dil sınav (KPDS, ÜDS, YDS vb.) sonucunu gösterir belgenizin aslı veya internet çıktısı,
(9) Yükümlülük belgesi,
(10)Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi sırasında kullanmanız için spor şortu, spor
ayakkabısı, havlu ve ıslak mendil getirmeniz gerekmektedir.
d. Belgeleriniz, bir adet mavi renkli plastik telli dosya içerisine, ç fıkrasında belirtilen sıra ile
takılacaktır.
e. Belgelerinizin, eksik olması veya durumunuzun giriş koşullarına uygun olmaması halinde,
seçim aşamalarına katılmanız mümkün olmayacaktır. Seçim aşamalarına gelmeden önce başvuru
koşullarını taşıyıp taşımadığınızı, internetten yapılan uyarıları ve belgelerinizi bir kez daha kontrol
ediniz. Belgelerinizin asıllarının yanında fotokopilerini de getirirseniz belgelerinizin asılları
size iade edilecektir.
-7-
f.
Yukarıda yazılı olanlar haricinde farklı bir malzemeye ihtiyacınız olmayacaktır.
g. Hastane sevk aşamasından sonra yapılacak olan güvenlik soruşturması için adayların
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle;
adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması büyük önem arz etmektedir.
Başa Dön
6. ÖN SAĞLIK MUAYENESİ
a. Ön sağlık muayenesi; seçim aşamalarına katılan adayların fiziki muayene ile kolayca tespit
edilebilen fiziksel veya diğer sağlık problemlerini belirlemek ve FYDT aşamasında adayın herhangi
bir sağlık sorunu ile karşılaşmaması için yapılan genel bir sağlık kontrolüdür. Ön sağlık
muayenesinde adayların beş temel konuda değerlendirilmesi yapılmaktadır:
(1). Boy ve Kilo Ölçüm İstasyonu:
Bu istasyonda adayların boy ve kiloları ölçülür. Boy alt ve üst sınırları TSK Sağlık Yeteneği
Yönetmeliği gereğince (TABLO-1’e bakınız.) ilan edilir. Bu sınırlara göre adayların boy-kilo
oranları, değerlendirilir ve sağlıklı bir boy-kilo oranına sahip olup olmadıkları tespit edilir. Ölçümler
mutlaka ayakkabısız olarak, sadece şort ve tişört ile yapılır.
(2) Tansiyon Ölçüm İstasyonu:
Bu istasyonda adayların tansiyonları ölçülür. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince
standartlar dışındaki adaylar elenir. Tansiyonu ilk ölçümde, standarttan yüksek veya düşük olan
adaylar, ölçümün yapıldığı salonda belirli bir süre (en fazla 30 dk.) istirahat ettirilir. İstirahat
sonunda yapılan ölçümde standart içinde kalan adaylar diğer istasyonlara devam eder, diğerleri ise
elenirler.
(3) Renk Ayırt Etme/Renk Körlüğü Kusuru (Dischromatopsi) Tespit İstasyonu:
Bu istasyonda adayların renk ayırt etme kusurlarının olup olmadığı tespit edilir. Görevli
uzman tabip tarafından renk ayırt etme ve renk körlüğü kusuru tespit edilen adaylar elenir.
(4) Ağız, Diş ve Çene Yapısını Kontrol İstasyonu:
Bu istasyonda diş tabibi tarafından adayların ağız, diş ve çene yapıları incelenir. Adayların
fonasyon, konjenital anomaliler (doğuşsal eksiklik ve bozukluklar), ön dişlerde diestema (dişler
arası boşluk), ortodontik anomaliler (açık kapanış, derin kapanış, sınıf 2, sınıf 3 kapanış,
çapraşıklık vb.), diş eti hastalıkları, çene eklemi bozuklukları, diş yüzeyinde kalıcı renk
değişiklikleri, ağız içi dokularda hijyen bozukluğu ve enfeksiyon odakları (apikal lapse, apikal fistül,
kist vb.), diş noksanlığı (konjenital veya diş çekimine bağlı) ve diş çürükleri (estetik, fonasyon ve
hijyen açısından değerlendirilir.) olup olmadığı değerlendirilmektedir.
(5) Genel Fiziki Muayene İstasyonu:
(a) Bu istasyonda adayların; genel fiziki yapıları, fıtık, ameliyat izi, çiçek bozuklukları,
ciltte bulunan lekeleri, çil, yanık izleri gibi genel görünümdeki anormallikleri, göğüs kafesi veya
-8-
omurgasında şekil bozukluğu, iskelet bozukluğu, vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici tatuaj,
göz estetiğini bozucu yara, kellik, cilt hastalığı, düztabanlık ve vücut yapısının TSK Sağlık Yeteneği
Yönetmeliğinde belirlenmiş standartlar içinde olup olmadığı incelenir.
b. Ön sağlık muayenesi sonuçları İKDSY K.lığı temsilcilerinden oluşan “Sonuç Tebliğ
Komisyonu” tarafından adaylara sözlü olarak bildirilir. Elenen adaylardan itiraz etmek isteyenler,
taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden, ön sağlık
muayenesi itiraz dilekçesi ile sonuç tebliğ komisyonuna iletir. Ön Sağlık Muayenesi İtiraz İnceleme
ve Değerlendirme Komisyonu itiraz taleplerini inceler ve aynı gün içerisinde kararını verir. İtiraz
talepleri uygun görüldüğü takdirde tekrar incelenmek üzere, ilgili istasyona gönderilir. İtiraz
muayenesi sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar
hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.
c. Adayların diğer Kuv.K.lıkları adına sevk edildikleri muayene merkezleri veya askerî
hastanelerden son altı ay içinde almış oldukları olumlu sağlık raporlarının, Ön Sağlık Muayene
Komisyonu Başkanı tarafından, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Sınıflandırma Çizelgelerinde
bulunan koşulları sağlayıp sağlamadığı değerlendirilir. Adayın sınıfındaki koşulları taşıdığı takdirde
tekrar hastaneye sevk edilmeyerek almış olduğu rapor kabul edilir.
Başa Dön
7. FYDT:
a. FYDT, uzman tabip subay adayları için şınav, mekik ve 400 m. koşu branşlarında yapılır.
Branşlara göre derece, puan ve barajlar adaylar için TABLO-2'de gösterilmiştir. Değerlendirmede
her bir branştan 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılırlar. Herhangi bir branştan 40’ın
altında puan alan adaylar, diğer istasyonlara devam edemeyerek elenirler. Değerlendirme puanı,
anılan üç branştan elde edilen puanların aritmetik ortalamasıdır.
b. Adayların, FYDT için yanlarında spor malzemeleri bulundurmaları gerekmektedir (spor
şortu, spor ayakkabısı, spor fanilası, ıslak havlu vs.). FYDT’ye katılacak adaylar, herhangi bir
sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle tüm seçim aşamaları
süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.
c. FYDT sonuçları İKDSY K.lığı temsilcilerinden oluşan “Sonuç Tebliğ Komisyonu” tarafından
adaylara sözlü olarak bildirilir. Elenen adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün
içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden, “Subay Adayı FYDT İtiraz
Dilekçesi” ile sonuç tebliğ komisyonuna iletir. FYDT İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu
itiraz taleplerini inceler ve aynı gün içerisinde kararını verir. İtiraz talepleri uygun görüldüğü takdirde
tekrar incelenmek üzere aday, ilgili istasyona gönderilir. İtiraz muayenesi sonucu, adaylara sözlü
olarak bildirilir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz
hakkı söz konusu değildir.
8. KİŞİLİK TESTİ:
Kişilik değerlendirme testi, seçim aşamalarına katılan tüm adaylara uygulanmaktadır. Kişilik
değerlendirme testi sonuçlarına göre aday hakkında başarılı ya da başarısız değerlendirmesi
yapılmaz. Mülakat sırasında kişilik değerlendirme testi sonuçlarının doğrulanmasına yönelik olarak
adaya sorular yöneltilerek, adayın kişilik yapısı değerlendirilir.
-9-
Başa Dön
9. MÜLAKAT:
a. Mülakat; subay adayının test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak
amacıyla, önceden planlanmış, yüz yüze ve sözlü iletişim gerektiren, farklı ve öznel bilgileri
edinmek üzere soru cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.
b. Mülakat komisyonları, mülakat teknikleri konusunda eğitim/kurs almış, konusunda uzman
ve tecrübeli personelden oluşturulmaktadır. Adayların duyuşsal alanlarına ait niteliklerin
değerlendirildiği bir aşamadır. Kurul üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak
değerlendirmekte olup, yapılan değerlendirme sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve
yukarısında puan alanlar başarılı olmuş sayılırlar.
c. Mülakat komisyonu sonuçları İKDSY K.lığı temsilcilerinden oluşan “Sonuç Tebliğ
Komisyonu” tarafından adaylara sözlü olarak bildirilir. Elenen adaylardan itiraz etmek isteyenlerin
talepleri, aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden subay adayı,
mülakat itiraz dilekçesi ile sonuç tebliğ komisyonuna iletir. Mülakat İtiraz İnceleme Komisyonu itiraz
taleplerini inceler ve aynı gün içerisinde kararını verir. İtiraz talepleri uygun görülen adaylar Nihai
Karar Kurulu Komisyonuna sevk edilir.
Başa Dön
10. NİHAİ KARAR KURULU:
a. Nihai Karar Kurulu; seçim aşamalarında başarılı olanlar ile mülakat kararına yapılan itirazı
Mülakat İtiraz İnceleme Komisyonu tarafından uygun görülen adayların, Hv.K.K.lığına uygun bir
personel olup olamayacağının değerlendirmesinin yapılarak, aday hakkında nihai kararın verildiği
komisyondur. Nihai Karar Kurulu Komisyonunun kararı kesindir, itiraz edilemez.
b. Nihai Karar Kurulu Komisyonu sonuçları, İKDSY K.lığı temsilcilerinden oluşan “Sonuç
Tebliğ Komisyonu” tarafından adaylara sözlü olarak bildirilir. Haklarında “Uygundur.” kararı verilen
adayların, güvenlik soruşturması için gerekli formları doldurulur ve hastaneye sevk işlemleri yapılır.
Haklarında “Uygun Değildir.” kararı verilen adayların, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeden
ayrılmaları sağlanır.
Başa Dön
11. HASTANE SEVK:
Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar daha sonra, sevk edilecekleri Hava Harp Okulu
Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBUL muayene merkezinden "…. Sınıfında Uzman Tabip Subay Olur"
- 10 -
kurul kararlı sağlık raporu aldıkları ve haklarında yapılacak güvenlik soruşturması olumlu
sonuçlanması halinde asıl/yedek listede kendilerine yer bulabileceklerdir.
12. DEĞERLENDİRME:
Adaylar; Askerlik Durumu, Yaş Durumu, Öğrenim Durum Puanı, Fiziki Yeterlilik Değerlendirme
Testi Puanı, KPDS/YDS notu, Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı Puanları ve Mülakat
Puanının, belirlenen katsayılar ile çarpımının toplamı sonucunda elde edilen performans puanına
göre değerlendirilmektedirler.
Başa Dön
13. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SUBAYLIĞA KABUL İŞLEMLERİ:
a. Olumlu sağlık raporu alan adaylar, performans puanına göre asıl ve yedek olarak
sıralanmakta ve Hava Kuvvetleri Komutanının onayına arz edilmektedir. Onayı müteakip
değerlendirme sonuçları www.tekok.edu.tr internet sitesinden açıklanmaktadır.
b. Uzman tabip subay adayları arasından güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlanan asıl
adaylara katılış yapmak ve ön sözleşme imzalamak üzere Hava Teknik Okullar Komutanlığı
(Gaziemir/İZMİR)’nda icra edilen “Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi”ne
katılmak üzere www.tekok.edu.tr internet sitemiz üzerinden çağrı yapılmaktadır.
14. UYARILAR:
Başvuruda bulunan adayların, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının
eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin işlemlerinin hangi aşamasında olursa olsun, işlemleri
iptal edilecektir.
NOT 1: Adayların ÖSYM tarafından yabancı dil bilgisi açısından eş değerliği kabul edilen sınavlar
(KPDS, ÜDS, vb.) ile 2012 yılı Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) ve 2013, 2014 yılları
YDS yabancı dil notları, performans puanı hesaplamasında dikkate alınacaktır.
NOT 2: Başvurularda adayların vereceği beyanlar esas olup, bu beyanların eksik ya da hatalı bilgi
içermesi durumunda, adaylık işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya
da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara
İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uygulanacaktır.
NOT 3: Sınav sonuçları ile ilgili tüm duyurular www.tekok.edu.tr internet sitemizden yapılmakta
olup, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmamaktadır. Bu nedenle temin sürecinin
tüm aşamalarında internet sitemizi takip etmeniz mağdur olmanızı engelleyecektir.
Başa Dön
- 11 -
UZMAN TABİP SUBAY MÜLAKAT TANITIM KARTI
ADAYA AİT BİLGİLER
Adı ve Soyadı :
T.C. Kimlik Numarası
:
Doğum Yeri ve Tarihi
:
Terhis Tarihi :
Medeni Hali :
Boyu, Kilosu :
Halen Oturduğu Adres :
Askerlik Yaptı İse Birliği :
Ask. Baş. Tarihi, Sınıf, Dönem
AİLESİNE AİT BİLGİLER
Adı ve Soyadı
Doğum Tarihi ve Yeri
Mesleği
Babası
Annesi
Eşi
Fotoğraf
Kardeşleri 1
Kardeşleri 2
Kardeşleri 3
:
HAKKINDA BİLGİ VEREBİLECEK KİMSELER
Adı ve Soyadı
OKUL DURUMU
Bitirdiği Okulların Adı
Bitirdiği Tarih
Derecesi
Mesleği
Adresi
Telefon Nu.
Kaybı Olup Olmadığı
1.
Özel Notlar (Kısa Özgeçmiş Kişisel Özellikleri Hobileri, Son Okuduğu Kitap vb.)
2.
3.
4.
Lisansüstü Öğrenim Durumu:
Bitirdiği Yabancı Diller ve Derecesi:
Görülen Kurs ve İlave Eğitimler:
Öğrenim Devresinde Sivil ve Askerî Okullardan İlişiğinin Kesilip Kesilmediği
Askerlik İşlemleri Sırasında “Bakaya” veya “Yoklama Kaçağı”’ Olup Olmadığı
Adli Sicil Kaydı, Mahkûmiyet veya Beraatla Sonuçlanan Davası Olup Olmadığı
Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Olup Olmadığı
Geçirdiği Önemli Hastalıklar ve Ameliyatlar
Varsa Halen Çalıştığı İş Yeri
Bu tabloda yer alan bilgilerim eksiksiz ve doğrudur. Bilgilerimin eksik ya da yanlış olmasının ortaya
çıkması halinde kazanılmış tüm haklarımı kaybedeceğimi kabul ediyorum . İMZA.
* NOT: Tablo aday tarafından kendi el yazısı ile okunaklı bir şekilde doldurulacak ve yer kalmadığı takdirde kartın arkası da kullanılabilecektir. Kardeşler 18 yaşından büyükse bilgileri yazılacaktır.
- 12 -
TARİH:09/09/2014
HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞINA
GAZİEMİR/İZMİR
(İNSAN KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME SEÇME VE YERLEŞTİRME KOMUTANLIĞI DİKKATİNE)
Hv.K.K.lığı uzman tabip subay temin faaliyetleri ile ilgili olarak; seçim aşamaları süresince
karşılaşacağım herhangi bir olumsuz olayda (sağlık sorunu, kaza, düşme vb.) her türlü
sorumluluğun şahsıma ait olduğunu, Hava Teknik Okullar Komutanlığı başta olmak üzere ilgili
devlet kurum ve kuruluşlarından herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı arz ederim.
ADAYIN
İmzası
:
Adı Soyadı :
Başa Dön
-13-
MUVAZZAF SUBAY OLMAYA İSTEKLİ YEDEK SUBAYLAR İLE ERBAŞ VE ERLER İÇİN
DÜZENLENECEK NİTELİK BELGESİ
Adı ve Soyadı :
Sınıf ve Rütbesi :
Görev Yeri
:
Dönemi/Tertibi :
Sicil Numarası :
Nasbı
:
SIRA
NU.
1
2
3
4
5
Kendisinin
Fotoğrafı
Resmî Mühür
ve İmza
SİCİL ÜSTLERİ
1’İNCİ
2’NCİ
3’ÜNCÜ
ÜST
ÜST
ÜST
NİTELİKLER
Genel görünüşü, temizliği, kılık kıyafeti, tavır ve
hareketleri
Ahlak, seciye ve karakter bakımından kusursuz ve iyi
hâl sahibi olması
Askerî ruhu, disiplini ve itaati, her türlü tesire rağmen
muhafaza edecek şekilde benimsemesi
Yedek subaylar için hizmet süresi içinde almış olduğu
sicil ortalamasının sicil tam notunun % 85 ve üzerinde
olup olmadığı
Çalışkanlığı, azim ve iradesi, soğukkanlılığı ve
durumlara uyma yeteneği
6
Güvenilme ve sadakati
7
Görevindeki titizliği ve sorumluluğu benimsemesi
8
Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü
9
Mesleki bilgisi, genel kültür ve terbiyesi
10
Zekâ, kavrama ve anlayış (muhakeme) yeteneği
11
12
İrade, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma
yeteneği
Muhite intibak, arkadaş edinme, kendini sevdirme ve
kabul ettirme yeteneği
Eşinin ve ailesinin sosyal yapısı
14
Yıkıcı, bölücü ve ideolojik faaliyetlere eğiliminin olup
olmadığı
15
“Atatürk İlkeleri”ne bağlılığı
16
Muvazzaf subay olmasını engelleyecek hususlar
17
Komutanlık ve amirlik yapabilme, subay olabilme niteliği
18
Muvazzaf subaylığa alınmasının uygun olup olmadığı
SİCİL
ÜSTELRİNİN
13
İmza ve Resmî Mühür
Adı ve Soyadı
:
Sınıf ve Rütbesi
:
Sicil Numarası
:
Görevi
:
Evli ise Eşinin
Fotoğrafı
Resmî Mühür
ve İmza
:
NOT :Niteliklerin doldurulması aşağıdaki doldurma talimatına uygun olarak yapılacaktır.
ONAY
Tug./Tüm.veya
Eşiti Kurum Amiri
- 14 -
MUVAZZAF SUBAY OLMAYA İSTEKLİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREVLİ
SİVİL MEMUR VE İŞÇİLER İÇİN DÜZENLENECEK NİTELİK BELGESİ
Adı ve Soyadı
Sınıf ve Rütbesi
Görev Yeri
Dönemi
Sicil Numarası
Nasbı
SIRA
NU.
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
:
Kendisinin
Fotoğrafı
Resmî Mühür
ve İmza
SİCİL ÜSTLERİ
NİTELİKLER
1’İNCİ ÜST
Güvenilme ve sadakati
7
Görevinde titizliği ve sorumluluğu benimsemesi
8
Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü
9
Mesleki bilgisi, genel kültür ve terbiyesi
10
Zekâ, kavrama ve anlayış (muhakeme) yeteneği
12
İradesi, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma
yeteneği
Muhite intibak, arkadaş edinme, kendini sevdirme ve
kabul ettirme yeteneği
13
Eşinin ve ailesinin sosyal yapısı
14
Yıkıcı, bölücü ve ideolojik faaliyetlere eğiliminin olup
olmadığı
15
“Atatürk ilkeleri”ne bağlılığı
16
Muvazzaf subay olmasını engelleyecek hususlar
17
Komutanlık ve amirlik yapabilme, subay olabilme niteliği
18
Muvazzaf subaylığa alınmasının uygun olup olmadığı
SİCİL
ÜSTELRİNİN
2’NCİ ÜST
Genel görünüşü, temizliği kılık kıyafeti, tavır ve
hareketleri
Ahlâk, seciye ve karakter bakımından kusursuz ve iyi
hâl sahibi olması
Askerî ruhu, disiplini ve itaati, her türlü tesire rağmen
muhafaza edecek şekilde benimsemesi
Sivil memur veya işçi olarak görev yaptığı süre içinde,
almış olduğu sicillerin ortalamasının, sicil tam notunun
%85 ve üzerinde olup olmadığı
Çalışkanlığı, azim ve iradesi, soğukkanlılığı ve
durumlara uyma yeteneği
6
11
Evli ise Eşinin
Fotoğrafı
Resmî Mühür
ve İmza
İmza ve Resmî Mühür
Adı ve Soyadı :
Sınıf ve Rütbesi :
Sicil Numarası :
Görevi
:
:
NOT : Niteliklerin doldurulması aşağıdaki doldurma talimatına uygun olarak yapılacaktır.
ONAY
Tug./Tüm.veya
Eşiti Kurum Amiri
- 15 -
3’ÜNCÜ
ÜST
NİTELİK BELGESİ DOLDURMA TALİMATI
1. Sorular; birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri tarafından “Evet”, “Hayır”, “Çok İyi”, “İyi”, “Orta”,
“Zayıf”, “Vardır.”, “Yoktur.” şeklinde açık olarak cevaplandırılacak, varsa not düşülerek gerekli
belgeler eklenecektir.
2. “Muvazzaf subaylığa alınmasının uygun olup olmadığı” hanesi (18’inci hane) “Uygundur.” veya
“Uygun değildir.” şeklinde doldurulacaktır.
3. Doldurulduğunda “ÖZEL” gizlilik derecesi verilecek ve MY 75-1(B) esaslarına uygun olarak
zarflanacaktır.
Başa Dön
- 16 -
TABLO - 1 Subay Adayları İçin Boy ve Kilo Oranları
Boy
Ağırlık
Üst Sınırı
Ağırlık
Alt Sınırı
Boy
Ağırlık
Üst Sınırı
Ağırlık
Alt Sınırı
168 cm.
73 kg.
54 cm.
190 cm.
94 kg.
69 kg.
169 cm.
74 kg.
54 cm.
191 cm.
95 kg.
70 kg.
170 cm.
75 kg.
55 cm.
192 cm.
96 kg.
70 kg.
171 cm.
76 kg.
56 cm.
193 cm.
97 kg.
71 kg.
172 cm.
77 kg.
56 cm.
194 cm.
98 kg.
72 kg.
173 cm.
78 kg.
57 cm.
195 cm.
99 kg.
72 kg.
174 cm.
79 kg.
58 cm.
196 cm.
100 kg.
73 kg.
175 cm.
80 kg.
58 kg.
197 cm.
101 kg.
74 kg.
176 cm.
81 kg.
59 kg.
198 cm.
102 kg.
75 kg.
177 cm.
81 kg.
60 kg.
199 cm.
103 kg.
75 kg.
178 cm.
82 kg.
60 kg.
200 cm.
104 kg.
76 kg.
179 cm.
83 kg.
61 kg.
201 cm.
105 kg.
77 kg.
180 cm.
84 kg.
62 kg.
202 cm.
106 kg.
78 kg.
181 cm.
85 kg.
62 kg.
203 cm.
107 kg.
78 kg.
182 cm.
86 kg.
63 kg.
204 cm.
108 kg.
79 kg.
183 cm.
87 kg.
64 kg.
205 cm.
109 kg.
80 kg.
184 cm.
88 kg.
64 kg.
206 cm.
110 kg.
81 kg.
185 cm.
89 kg.
65 kg.
207 cm.
111 kg.
81 kg.
186 cm .
90 kg.
66 kg.
208 cm.
112 kg.
82 kg.
187 cm.
91 kg.
66 kg.
209 cm.
114 kg.
83 kg.
188 cm.
92 kg.
67 kg.
210 cm.
115 kg.
84 kg.
189 cm.
93 kg.
68 kg.
Başa Dön
- 17 -
TABLO - 2 Subay Adayı Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi Kriterleri
Şınav (60 sn.)
Tekrar
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Yardımlı Mekik (60 sn.)
Puan Puan Puan
(1)
(2)
(3)
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
47
44
41
38
35
32
29
26
23
20
15
10
5
1
100
97
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
50
48
46
44
40
35
30
25
20
15
8
1
100
97
94
91
88
85
82
80
77
74
72
70
68
66
64
62
60
55
50
45
40
30
20
10
1
17-25 YAŞ ARASI 1’İNCİ GRUP
26-30 YAŞ ARASI 2’NCİ GRUP
31- YAŞ ÜZERİ 3’ÜNCÜ GRUP
Tekrar
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
Puan Puan Puan
(1)
(2)
(3)
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
- 18 -
100
99
97
95
93
91
89
87
85
83
79
77
75
73
71
69
67
65
63
61
59
57
55
53
51
49
47
45
43
41
39
35
33
31
29
25
20
15
10
5
0
100
98
96
93
90
87
84
81
78
75
72
70
67
64
62
60
58
56
54
52
50
45
40
35
30
20
10
400 M. Koşu (sn.)
Derece
Puan
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
NOT1:
Değerlendirmede her
bir branştan 40 ve daha
fazla
puan
alanlar
başarılı
sayılırlar.
Herhangi bir branştan
40 altında puan alan
adaylar diğer notlarına
bakılmaksızın
elenecektir.
NOT 2:
Değerlendirme puanı,
anılan üç branştan elde
edilen
puanların
aritmetik
ortalaması
olup, alacağınız her
yüksek
not,
değerlendirme
esnasında üst sıralarda
yer
almanızı
sağlayacaktır.
20. ULAŞIM BİLGİLERİ
a. Seçim aşamaları için otobüsle İzmir’e gelen adaylar, otogardan Yeni Garaj–Gaziemir
minibüslerine ya da belediye otobüslerine binerek, Gaziemir TANSAŞ durağında veya KİPA AVM
durağında inebilirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İZBAN demiryolunun diğer
istikametinde bulunan İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.
b. Hava yolu ile İzmir’e gelen adaylar ise, hava alanı içerisinde bulunan İZBAN metro trenine
binip bir durak sonraki Sarnıç istasyonunda inerek STARWOOD yapı market tarafına ilerlemelidirler.
Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300
metre içeridedir.
c. Adaylar taksi kullanmaları durumunda ise, Gaziemir KİPA AVM yanındaki Sarnıç köprüsünün
hemen bitiminde sola dönülerek İZBAN metro treni Sarnıç istasyon durağı ve STARWOOD yapı
market tarafına ilerlemelidirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İl Özel İdaresi Tesislerinin
yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.
ç. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, Gaziemir TANSAŞ veya KİPA AVM bölgesinden
yaklaşık 1.500 metre uzaklıkta olup ulaşım krokisi aşağıda belirtilmiştir.
Başa Dön
- 19 -
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
585 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content