close

Enter

Log in using OpenID

başvuru kılavuzu için tıklayınız

embedDownload
F
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KARA KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞINA 2014 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ
BAŞVURU KILAVUZU
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Danışma Adresi
:
İrtibat Telefonu
:
Genel Ağ
(İnternet) Adresi
:
K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA
(0312) 562 11 11 (2344,2323)
(Başvuru koşulları, müracaat, sınav merkezi vb. sorular için)
(0312) 411
61 93 (Tebligat ile ilgili sorular için)
İÇİNDEKİLER
(0312) 411 11 18 (Özlük hakları ile ilgili sorular için)
www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp
İÇİNDEKİLER
1. GENEL HUSUSLAR
2
2. SİVİL MEMURLUK HAKKINDA BİLGİ
2
3. BAŞVURU
3
a.
Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?
3
b.
Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
4
c.
Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?
5
ç.
Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?
5
4. SEÇİM AŞAMALARI
5
a.
Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?
5
b.
Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?
5
c.
Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?
6
ç.
Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?
6
d.
Değerlendirme/Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?
7
e.
Sonuçların Duyurulması, Sağlık Muayene İşlemleri ve Aday Bilgilendirme Nasıl
Yapılacaktır?
7
5. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI
8
6. TABLOLAR
11
TABLO-1 KONTENJAN
11
TABLO-2 FAALİYET TAKVİMİ
20
-1-
1.
GENEL HUSUSLAR:
a.
Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının merkez ve bağlı taşra
teşkilatı ihtiyacı için "Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet
Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama
yoluyla sivil memur temini yapılacaktır.
b.
Sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-1’dedir. Kontenjanlar idarenin
ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.
c.
Ön başvuru, başvuru, kayıt-kabul ve sınavlar TABLO-2’deki faaliyet takvimine uygun
olarak icra edilecektir. Ön başvurular, www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp Genel Ağ (internet)
adresinden 21 Temmuz – 11 Ağustos 2014 tarihleri arasında alınacaktır.
ç.
Ön başvurular, Genel Ağ üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle
yapılacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak ön başvurular kabul
edilmeyecektir.
d.
Başvurular, ön başvurusu kabul edilen adaylardan her unvan için belirlenecek
taban puan üzerindekilerin, istenilen belgeleri posta yoluyla göndermeleri veya şahsen
elden teslim etmeleri ile tamamlanacaktır.
e.
Kayıt-kabul ve sınavlar için çağırma işlemi en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
“her bir unvan için belirlenecek kat oranına göre” yapılacaktır.
f.
Adayların kendilerine planlanan gün ve zamanda sınavlara iştirak etmeleri
gerekmektedir.
g.
Çevrimiçi (Online) ön başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler
(Özellikle adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları vb.) tam ve doğru olarak
doldurulacaktır. İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet yerlerinin posta kodu doğru girilmelidir.
ğ.
Başvuruları uygun olan adaylar seçim aşaması sınavları kapsamında; K.K. Personel
Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA) ve uygulamalı sınav merkezlerinde uygulamalı
sınav ve/veya mülakata tabi tutulacaktır. Tüm aşamalarda başarılı olan adaylar asker hastanesine
(rapor almak üzere) sevk edilecektir.
h.
Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve
bu
suretle
işlemleri
sonlandırılan
adayların
bilgilendirilmesi
dahil.)
K.K.K.lığının
www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp Genel Ağ adresi üzerinden yapılacak, ayrıca adaylara yazılı
tebligat gönderilmeyecektir. (Ayrıca adaylara, işlemleri ve sınavlar hakkındaki bazı bilgilendirmeler
e-posta adresine mesaj ve/veya cep telefonuna SMS göndermek suretiyle yapılabilecektir.)
ı.
Tüm aşamalarda (Kayıt-kabul, uygulamalı sınav ve mülakat) “başvuru şartlarını
taşımadıkları anlaşılan” adayların işlemleri iptal edilecektir.
2.
SİVİL MEMURLUK HAKKINDA BİLGİ
Değerli adaylar;
Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda sivil memur olarak istihdam
edilmek üzere, TABLO-1’de yer alan unvanların karşısında belirtilen eğitim durumuna göre (Lise,
Ön Lisans veya Lisans mezunu olma şartı aranmaktadır.) sivil memur kadrolarına, “657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet
-2-
Komutanlıkları’nda İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Yönetmelik” esaslarına göre personel seçimi yapılmaktadır.
Kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne
zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme faaliyetleri ile sivil memurluğa ilişkin genel
bilgilere yer verilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında sivil memur
olarak görev almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda
bulunabilirsiniz.
a.
Sivil memur olma süreci;
Temin süreci ön başvuru, başvuru, kayıt kabul, uygulamalı sınav (Her unvan için
yapılmamaktadır.) mülakat, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından
oluşmaktadır.
İşlemleri tamamlanan adayların kayıt-kabul dosyası tamamlanır ve atamaları yapılmak
üzere Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığına gönderilir.
Dosyaların Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığı
tarafından teslim alınmasını müteakip personelin ataması yapılır ve atama tebligatı adaylara
gönderilir. Atama tebligatında belirtilen tarihte atandırıldığı görev yerine katılmak zorundadır.
Onbeş gün içerisinde görev yerine katılmayan adayların atama tebligatı iptal edilir.
Sürecin herhangi bir aşamasında işlemleri iptal edilen, feragat eden vb. adayların yerine
aynı esaslarda yedek listeden aday planlaması yapılır.
b.
Özlük hakları;
Sivil memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidir. Bunun yanı sıra TSK
bünyesinde görev yapmaları nedeniyle; 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği vb.
mevzuatta belirtilen hak ve yükümlülüklere tabidir.
Sivil memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve TSK İzin Yönetmeliği
düzenlenen esaslara göre yıllık ve mazeret izni verilir.
Sivil memurlar ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm sağlık
işlemleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu
hükümleri uygulanır.
Sivil memurlara, göreve başlamış olmak kaydıyla 657 sayılı Kanun'da belirtilen tablo
üzerinden aylık ödenir.
Sivil memurlar mevcut hükümler dâhilinde, Millî Savunma Bakanlığına ait konutlardan
istifade ederler.
3.
BAŞVURU
a.
Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?
Sivil memurluğa aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar, TABLO-1’de belirtilen
unvanlar için başvurabilir.
-3-
Başvuru Koşulları:
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve
özel şartlara sahip olmak (19 Eylül 2014 tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak),
(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olmamak,
(3) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak
sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,
(4) Sevk edilecekleri asker hastanesinden "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı rapor
almış olmak (Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sevk edilecekleri
asker hastanelerinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre muayene edilerek sağlık
raporu alacaklardır),
(5) Değerlendirmede başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu
olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,
(6) Erkek adaylar için; uygulamalı sınav/mülakatların son günü (19 Eylül 2014)
itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
(7)
Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
(8) Ortaöğretim (lise) ve Ön lisans mezunları için 2012; Lisans mezunları için 2014
yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve her bir unvan için belirlenecek
asgari puanı almış olmak.
UYARI: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi
olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı
puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.
b.
Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
(1) Çevrimiçi ön başvurular, 21 Temmuz – 11 Ağustos 2014 tarihleri arasında
www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp adresi üzerinden yapılacaktır.
(2)
Ortaöğretim mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94, ön lisans
mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93, lisans mezunları için 2014 yılı KPSS
sınavına ait KPSSP03 puanları esas alınacaktır.
(3) 15 Ağustos 2014 tarihinden sonra ön başvurusu kabul edilen ve her unvan için
belirlenecek taban puan üzerindeki adayların isim listesi (her unvan için belirlenecek taban
puanlar ile birlikte) www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp adresinde tebliğ niteliğinde
yayımlanacaktır.
(4) Başvurusu kabul edilen adaylar, 27 Ağustos 2014 tarihine kadar posta veya
şahsen müracaat ile istenilen belgeleri Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı
(Cebeci/Ankara)nda bulunduracaklardır.
(5) Belgelerini gönderen/teslim eden adayların merkezi sınavdan (KPSS) aldıkları
notlar esas alınarak (en yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama
yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, faaliyet takviminde
belirtilen tarihte TABLO-2’de belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp adresinde
-4-
tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve belirlenen adaylar sınavlara (uygulamalı sınav ve/veya
mülakata) çağrılacaktır.
UYARI: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön
başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
c.
Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?
(1) Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğindedir.
Adayların başvuru şartlarının uygunluğu seçim aşaması işlemleri için K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı
(Cebeci/Ankara)na geldiklerinde başvuru evrakları üzerinden kontrol edilecektir.
(2) Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu
tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.
ç.
Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?
(1) Ön başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek taban puan üzerindeki
adayların isim listesi (her unvan için belirlenecek taban puanlar ile birlikte) TABLO-2’de
belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.
(2) Belgelerini gönderen/teslim eden adayların merkezi sınavdan (KPSS) aldıkları
notlar esas alınarak (en yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama
yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, TABLO-2’de
belirtilen
tarihte
www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp
adresinde
tebliğ
niteliğinde
yayımlanacaktır.
4.
SEÇİM AŞAMALARI
a.
Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?
Temin süreci ön başvuru, başvuru (İstenen belgelerini gönderilmesi/teslim edilmesi) kayıt
kabul, uygulamalı sınav (Her unvan için yapılmamaktadır.) mülakat, sağlık raporu işlemleri ve
güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.
Ön başvurusu kabul edilen adaylar, uygulamalı sınav ve/veya mülakata tabi tutulacaktır
(Hangi unvanlar için uygulamalı sınav yapılacağı TABLO-1’de belirtilmiştir.).
Sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adayların sağlık raporu ve güvenlik
soruşturması işlemleri başlatılacaktır.
b.
Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?
(1) Uygulamalı sınavlar Ankara’daki uygulamalı sınav merkezlerinde; Mülakatlar ise
Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)’nda yapılacaktır.
(2) Uygulamalı sınava tabi tutulacak adayların hangi uygulamalı sınav merkezinde
hangi tarih ve saatte hazır olacağı ile tüm adayların mülakat tarihleri TABLO-2’de belirtilen tarihte
Genel Ağ üzerinden yayımlanacaktır.
(3) K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına Ulaşım: Otobüsle AŞTİ’ye gelen adaylar, otogardan
ANKARAY’a binerek son durak olan Dikimevi’ne, oradan yaya olarak Kara Kuvvetleri Personel
Temin Merkezi Komutanlığına gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından
karşılanacaktır. Krokide, Dikimevi metro istasyonundan nasıl gelineceği belirtilmiştir.
-5-
AŞTİ’den ANKARAY ile
Dikimevi’ne gelinebilir.
Dikimevi metro istasyonundan
yürünerek Personel Temin
Merkezi Komutanlığına
gelinebilir.
Dikimevi Metro
İstasyonu
Toplam Mesafe : 400 m.
K.K. Personel Temin
Merkezi Komutanlığı
c.
Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?
Ön başvuruları kabul edilen adayların gönderecekleri belgeler ile kayıt-kabul
aşamasında adaylardan istenen belgeler, faaliyet takviminde belirtilen tarihlerde
www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp adresinde yayımlanacaktır.
ç.
Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?
(1)
Başvuru Evraklarının Kontrolü:
Ön başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun,
yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.
(4)
Uygulamalı Sınav:
(a) Sadece TABLO-1’de belirtilen unvanlar için uygulanacaktır. Söz konusu
adaylara, branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacaktır.
(b) Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun
altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.
(c) Uygulamalı sınav sonuçlarına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların
yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.
(5)
Mülakat (Görüşme):
(a) Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu,
heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar
gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.
(b) Mülakat, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacaktır. Mülakatta
asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş
sayılacaklardır.
(c) Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal
süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.
-6-
d.
Değerlendirme/Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?
(a) Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’tir.
Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar
elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı
sınav notu (uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat notu toplamının girdikleri sınav
sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır.
(b) Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir. Bir aday unvan/il
tercihindeki öncelik sırasına göre yalnızca bir unvan/il tercihine asil olarak yerleştirilecektir.
(c) Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları
gereken hususlar www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp adresinde yayımlanacaktır.
(ç) Yapılan sınavlara katılım ve başarı durumuna göre kontenjanın (Asil ve yedek)
tamamlanamayacağı öngörülen unvanlarda; planlı sınav günü dışında (müteakip günlerde de)
sırası gelen adaydan itibaren çağrı yapılabilecektir (Sınavlar süresince adayların
www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp adresini takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.).
e.
Sonuçların Duyurulması, Sağlık Muayene İşlemleri ve Aday Bilgilendirme Nasıl
Yapılacaktır?
(1) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili
açıklamalar, TABLO-2’de belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde
tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.
(2) Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için
Asker Hastanelerine sevk belgesi verilecektir.
(3) Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu
işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre
içerisinde (üç iş günü) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi
verilmeyecektir.
(4) Adaylar, asker hastanesinden almış oldukları “Sivil Memur Olur/Olamaz” kararlı
sağlık raporu/ön bildirim belgesini, elden veya posta/kargo yoluyla K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı
(Cebeci/ANKARA)na teslim edeceklerdir.
(5) “Sivil Memur Olamaz” kararlı sağlık raporu alan adaylardan sonuca itiraz etmek
isteyenler, en geç 30 (Otuz) gün içerisinde sevk olmak istediği asker hastanesini belirten itiraz
dilekçesi ile şahsen veya posta/kargo yoluyla (İki adet fotoğraf, iki adet nüfus cüzdan fotokopisi,
ön bildirim belgesinin iki adet fotokopisi ve ön bildirim belgesinin aslı ile birlikte)
K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuruda bulunabileceklerdir.
(6) Başvuruda bulunan adaylar istenilen belgeleri tam olarak gönderen/teslim
edenler, itiraz için K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığınca kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol
hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak; olumlu ise aday, yine
K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığınca başka bir asker hastanesine (Hakem hastanesine) sevk edilecektir.
Hakem hastanesine sevk edilen adaylara hakem hastanesinden almış oldukları sonuca göre işlem
yapılacaktır. (Aday, hakem hastanesinden olumlu sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumlu, olumsuz
sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumsuz olarak sonuçlanacaktır.) Sağlık işlemleri olumsuz
sonuçlanan adayların idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara
İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.
-7-
UYARI: Adaylardan hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 90 (Doksan) gün içerisinde
sağlık raporu işlemlerini tamamlamayanların işlemleri sonlandırılacaktır.
(7)
Aday bilgilendirme:
(a) Sınavlarda başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması
işlemlerini www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde yer alan aday durumu
bilgilendirme programından öğrenebileceklerdir.
(b) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların atama
tebligatları www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde yayımlanacaktır.
(c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların
www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme
başvurularına işlem yapılmayacaktır.
BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI
5.
(a) Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda adayların doldurdukları
doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.
bilgilerin
(b) Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul
edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.
(c) Adaylar aşağıda açıklanan başvuru formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan
sonra “Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu”nu tıklayarak dolduracaklardır.
S.Nu.
Başlık
Alt Başlık
1
T.C. Kimlik
Numarası
2
Adı
3
Soyadı
Kimlik
Bilgileri
Açıklamalar
T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.
“Başvuru
Güncelleme”
safhasında
T.C.
Kimlik
numarası
değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği
seçildiğinde T.C. Kimlik numarası sorulacağından bilginizi hatasız
olarak giriniz.
Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için
bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa,
nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk
bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana
sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla,
ikinci adınızı bir boşluk bırakarak yazınız.
Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı
yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu
gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla
soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.
Baba Adı
Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus
cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.
5
Anne Adı
Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus
cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.
6
Doğum Tarihi
Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl
olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.
7
Doğum Yeri
Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili
bölümden bularak seçiniz.
9
Nüfusa Kayıtlı
Olduğu İl
Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ili,
ilgili bölümden bularak seçiniz.
4
-8-
Alt Başlık
Açıklamalar
10
Cilt Numarası
Nüfus cüzdanınızın “Cilt No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili
bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde cilt
numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
11
Aile Sıra Numarası
Nüfus cüzdanınızın “Aile Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları
ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde
aile sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
12
Sıra Numarası
Nüfus cüzdanınızın “Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili
bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde sıra
numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
13
Cinsiyet
S.Nu.
Başlık
Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.
14
Medeni Hali
Evli olanlar “EVLİ”, bekâr olanlar “BEKÂR”, dul olanlar ise “DUL”
seçeneğini işaretleyecektir. Kimlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen
“ileri” yazan bölümü tıklayarak aile bilgilerinin doldurulması ile ilgili
bölüme geçiniz…
15
Baba ve Anne
Mesleği
Baba ve annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.
Baba ve Anne
Öğrenim Durumu
Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.
Gazi veya şehit
çocuğu musunuz?
Bu alana gazi ve şehit çocuğu iseniz “EVET”, değilseniz “HAYIR”
seçeneğini işaretleyiniz.
16
Aile Bilgileri
17
18
Sürekli İkamet
Adresi
19
Posta kodu
20
İl
21
İletişim
Bilgileri
İlçe
E-posta (e-mail)
adresi
22
Telefon numarası
(cep telefonu)
23
Hâlen ikamet edilen (oturduğunuz) adresinizi (Adrese dayalı kayıt
sistemine kayıtlı olduğunuz adres.) tam ve doğru olarak yazınız.
www.nvi.gov.tr genel ağ adresinde “Adres Kayıt Sistemine” kayıtlı
olup olmadığınızı kontrol ediniz. Kayıtlı değilseniz, nüfus
müdürlüğünüze kayıt yaptırınız.
Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın
PTT şubesinden öğreniniz.
İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.
İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.
Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; elektronik
posta (e-posta) adresinizi yazınız.
Adınıza veya aile yakınlarınız adına kayıtlı bir-iki cep telefonu
numarasını giriniz. İşlemler/sonuçlar hakkında cep telefonunuza kısa
mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından, özellikle ilk girdiğiniz
telefon numarasının kullanımda ve doğru olması sizin yararınıza
olacaktır. Numaranızı 10 haneli şeklinde eksiksiz olarak girdiğinizden
emin olunuz. Cep numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir
telefon numarasını yazınız.
Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev
telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek.) yazınız. Ev numaranız
yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
24
Telefon numarası
(ev telefonu)
25
Eğitim Durumu
(Lise ve Dengi
Okul)
2012 yılı KPSS’ye girdiğinizde lise ve dengi okul mezunu iseniz ;
mezun olduğunuz lise türünü ve lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.
Eğitim Durumu (Ön
Lisans ve MYO)
2012 yılı KPSS’ye girdiğinizde ön lisans ve MYO mezunu iseniz;
mezun olduğunuz lise türünü, lise bölümünü, ön lisans/MYO adı ve
bölümünü ilgili alandan seçiniz.
Eğitim Durumu
(Lisans ve Lisans
Üstü)
2014 yılı KPSS’ye girdiğinizde 4 yıllık veya daha uzun süreli
üniversite/fakülte mezunu iseniz; mezun olduğunuz lise türünü, lise
bölümünü, üniversite adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.
26
27
Eğitim
Bilgileri
-9-
S.Nu.
Başlık
Alt Başlık
28
Ehliyet
29
Yabanci Dil
Seviyesi
Askerlik statüsü
30
Askerlik
Bilgileri
31
Terhis tarihi
32
Tercih ettiği
Unvan/Unvanlar
33
Adli sicil kaydı
34
Kılavuzda Belirtilen
Şartları Taşıyorum
Açıklamalar
Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz.
Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen
belgenizi almadıysanız, kodlama yapmayacaksınız. Sürücü
Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.
Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili
alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını
işaretleyiniz.
Askerlik hizmetini hangi statüde yaptıysanız onu seçiniz.
Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis
tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir.
(Askerlik hizmetinizi yapmadıysanız boş bırakınız)
Tercih ettiğiniz unvanı/unvanları ilgili bölümden seçiniz ve
işaretleyiniz. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan unvanı
işaretleyiniz. (Unvanların karşısındaki il tercihleri ve il öncelik
sıralarını içeren dilekçe mülakat sınavı öncesinde adaylardan
alınacaktır.)
Hakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askerî yargıya ait mahkeme
kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar “EVET”,
mahkeme kararı olmayanlar “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir.
(Mahkeme kararı sınavlara gelirken getirilecektir.)
İlgili alandan size uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
Tüm seçim aşaması sınavlarında başarılar diliyoruz…
- 10 -
6.
TABLOLAR
TABLO-1
SİVİL MEMUR AÇIKTAN ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU
SIRA
NO
1
2
3
UNVANI
Belge
Kopyalama
Teknikeri
Fizyoterapist
Giriş Kontrol
Görevlisi
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI
1
1
1
SINIFI
THS
SHS
GİHS
KADRO
DERECESİ
9
8
10
KPSS PUAN
TÜRÜ
KPSSP 93
KPSSP 3
KPSSP 93
CİNSİYETİ
E/B
E/B
E/B
ATAMADA
TERCİH
EDİLECEK
İLLER
Ankara
Ankara
Ankara
- 11 -
ADAYLARDA ARANILAN
NİTELİKLER
(EĞİTİM NİTELİĞİ)
ADAYLARDA ARANILAN
DİĞER NİTELİKLER
2 Yıllık Meslek Yüksek
Okullarının ;
- Bilgisayar Destek Tasarım ve
Animasyon,
- Bilgisayar Operatörlüğü,
- Bilgisayar Programcılığı,
- Bilgisayar Teknolojisi,
- Elektronik Haberleşme
Teknolojisi,
- Elektronik Teknolojisi Bölümü
Mezunu Olmak.
-
Branşı ile ilgili
uygulamalı sınav
ve/veya nazari
bilgi sınavı
YAPILACAKTIR.
Fakülte veya 4 Yıllık Yüksek
Okulların, Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon bölümü mezunu
olmak.
-
Yapılmayacaktır.
2 Yıllık Meslek Yüksek
Okullarının ;
- Güvenlik
- Özel Güvenlik ve Koruma,
- Savunma ve Güvenlik
önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
-
UYGULAMALI
SINAV KONUSU
Microsoft Word,
Excel ve Power
Point (2010)
programlarından
uygulamalı sınav
YAPILACAKTIR.
SIRA
NO
UNVANI
4
Hizmetli
5
Hizmetli
(Yaşlı
Bakıcısı)
6
İstatistikçi
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI
SINIFI
KADRO
DERECESİ
2
YHS
13
2
1
YHS
THS
12-13
8
ATAMADA
TERCİH
EDİLECEK
İLLER
UYGULAMALI
SINAV KONUSU
ADAYLARDA ARANILAN
NİTELİKLER
(EĞİTİM NİTELİĞİ)
ADAYLARDA ARANILAN
DİĞER NİTELİKLER
KPSS PUAN
TÜRÜ
CİNSİYETİ
KPSSP 94
E/B
Ankara (1),
İstanbul (1)
Yapılmayacaktır.
Lise mezunu olmak.
-
E/B
İstanbul(1)(Ba
yan) ,
Ankara (1)
(Erkek)
Yapılmayacaktır.
Lise mezunu veya Meslek
Liselerinin Yaşlı Hizmetleri
Bölümü mezunu olmak.
-
Ankara
Yapılmayacaktır.
Fakülte veya 4 Yıllık Yüksek
Okulların ;
-İstatistik,
-İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
lisans programından mezun
olmak.
-
Meslek Liselerinin;
- Ayakkabı ve Saraciye veya
- Ayakkabı Teknolojisi Bölümü
Mezunu Olmak.
-
KPSSP 94
KPSSP 3
E/B
7
Kunduracı
1
YHS
12
KPSSP 94
E/B
Ankara
Branşı ile ilgili
uygulamalı sınav
ve/veya nazari
bilgi sınavı
YAPILACAKTIR.
8
Memur (1)
2
GİHS
10
KPSSP 93
E/B
Ankara (1),
İstanbul (1)
Yapılmayacaktır.
2 Yıllık Yüksek Okul Mezunu
Olmak.
-
Yapılmayacaktır.
2 Yıllık Yüksek Okulların;
- Muhasebe,
- Bilgisayar Destekli Muhasebe,
- Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları,
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,
- İşletme veya
- İşletmecilik mezunu olmak.
-
9
Memur (2)
4
GİHS
10
KPSSP 93
E/B
Ankara (1),
İstanbul (1),
Kayseri (1),
Tatvan (1)
- 12 -
SIRA
NO
10
11
UNVANI
Mühendis
(Çevre)
Mühendis
(Elektrik)
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI
SINIFI
KADRO
DERECESİ
1
THS
8
1
THS
8
KPSS PUAN
TÜRÜ
CİNSİYETİ
KPSSP 3
E/B
KPSSP 3
E/B
ATAMADA
TERCİH
EDİLECEK
İLLER
Ankara
Ankara
UYGULAMALI
SINAV KONUSU
ADAYLARDA ARANILAN
NİTELİKLER
(EĞİTİM NİTELİĞİ)
ADAYLARDA ARANILAN
DİĞER NİTELİKLER
Yapılmayacaktır.
Fakülte veya 4 Yıllık Yüksek
Okulların Çevre Mühendisliği
Bölümü Mezunu Olmak.
-
Yapılmayacaktır.
Fakülte veya 4 Yıllık Yüksek
Okulların;
- Elektrik Mühendisliği,
- Elektrik - Elektronik
Mühendisliği Bölümü Mezunu
Olmak.
-
-
12
Mühendis
(Elektronik)
1
THS
8
KPSSP 3
E/B
Ankara
Yapılmayacaktır.
Fakülte veya 4 Yıllık Yüksek
Okulların
- Elektronik
- Elektrik - Elektronik
Mühendisliği Bölümü Mezunu
Olmak.
13
Mühendis
(Endüstri)
2
THS
8
KPSSP 3
E/B
Ankara(1),
Kırıkkale (1)
Yapılmayacaktır.
Fakülte veya 4 Yıllık Yüksek
Okulların Endüstri Mühendisliği
Bölümü Mezunu Olmak.
-
Yapılmayacaktır.
Fakülte veya 4 Yıllık Yüksek
Okulların Makine Mühendisliği
Bölümü Mezunu Olmak. (A sınıfı
veya B sınıfı iş güvenliği
uzmanlığı sertifikasına sahip
olmak)
-
14
Mühendis
(Makine)
2
THS
8
KPSSP 3
E/B
İstanbul(1),
Niğde Bor (1)
- 13 -
SIRA
NO
15
16
UNVANI
Mütercim
(Arapça)
Mütercim
(İngilizce)
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI
SINIFI
KADRO
DERECESİ
2
GİHS
9
1
GİHS
9
KPSS PUAN
TÜRÜ
CİNSİYETİ
ATAMADA
TERCİH
EDİLECEK
İLLER
KPSSP 3
E/B
Ankara (1),
Hatay
İskenderun (1)
KPSSP 3
E/B
Ankara
17
Osmanlıca
Bilir Arşiv
Uzmanı
1
GİHS
9
KPSSP 3
E/B
Ankara
18
Psikolog
1
SHS
8
KPSSP 3
E/B
Ankara
- 14 -
UYGULAMALI
SINAV KONUSU
Okuma, dinleme,
konuşma ve
yazma sınavları
YAPILACAKTIR.
Okuma, dinleme,
konuşma ve
yazma sınavları
YAPILACAKTIR.
ADAYLARDA ARANILAN
NİTELİKLER
(EĞİTİM NİTELİĞİ)
ADAYLARDA ARANILAN
DİĞER NİTELİKLER
Fakülte ve 4 Yıllık Yüksek
Okulların Arap Dili ve Edebiyatı
Bölümü Mezunu Olmak.
-
Fakülte ve 4 Yıllık Yüksek
Okulların;
- İngiliz Dili ve Edebiyatı,
- İngiliz Dili ve Kültürü,
- İngilizce Öğretmenliği,
- Mütercim – Tercüman
(İngilizce) Bölümü Mezunu
Olmak.
-
“Osmanlıca”
okuma, yazma ve
Fakülte veya 4 Yıllık Yüksek
tercümesi
Okulların Tarih Bölümü Mezunu
konularında
Olmak.
uygulamalı sınav
YAPILACAKTIR.
Yapılmayacaktır.
Fakülte veya 4 Yıllık Yüksek
Okulların Psikoloji Bölümü
Mezunu Olmak.
-
-
SIRA
NO
UNVANI
19
Sosyal
Çalışmacı
20
Tıbbi
Sekreter
21
Uzman (1)
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI
SINIFI
KADRO
DERECESİ
1
SHS
8
1
1
SHS
GİHS
10
9
KPSS PUAN
TÜRÜ
CİNSİYETİ
KPSSP 3
E/B
KPSSP 93
KPSSP 3
E/B
E/B
ATAMADA
TERCİH
EDİLECEK
İLLER
Ankara
Ankara
Ankara
- 15 -
UYGULAMALI
SINAV KONUSU
ADAYLARDA ARANILAN
NİTELİKLER
(EĞİTİM NİTELİĞİ)
ADAYLARDA ARANILAN
DİĞER NİTELİKLER
Fakülte ve 4 Yıllık Yüksek
Okulların Sosyal Hizmetler,
Sosyal Çalışmacı Bölümü
Mezunu Olmak.
-
Yapılmayacaktır.
2 Yıllık Sağlık Meslek Yüksek
Okullarının Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik
Bölümü mezunu olmak.
-
Yapılmayacaktır.
Fakülte veya 4 Yıllık Yüksek
Okulların;
- İktisat,
- Ekonomi,
- İş İdaresi ve İktisat, - İşletme-Ekonomi,
- İşletme-İktisat,
- İşletmecilik,
- İş İdaresi,
- Kamu Yönetimi ve Siyaset
Bilimi,
- İşletme,
- Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri veya
- Kamu Yönetimi Bölümü
Mezunu olmak.
-
Yapılmayacaktır.
SIRA
NO
22
23
24
UNVANI
Uzman (2)
Uzman (3)
Uzman (4)
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI
2
3
1
SINIFI
GİHS
GİHS
GİHS
KADRO
DERECESİ
9
9
9
KPSS PUAN
TÜRÜ
KPSSP 3
KPSSP 3
KPSSP 3
CİNSİYETİ
E/B
E/B
E/B
ATAMADA
TERCİH
EDİLECEK
İLLER
Ankara
Ankara
Ankara
- 16 -
UYGULAMALI
SINAV KONUSU
ADAYLARDA ARANILAN
NİTELİKLER
(EĞİTİM NİTELİĞİ)
ADAYLARDA ARANILAN
DİĞER NİTELİKLER
Yapılmayacaktır.
Fakülte ve 4 Yıllık Yüksek
Okulların;
- Maliye,
- Muhasebe,
- İktisat,
- Ekonomi,
- İş İdaresi ve İktisat,
- İşletme- Ekonomi,
- İşletme-İktisat,
- Muhasabe-Finansman,
- Muhasebe ve Finansal
Yönetim,
- Muhasebe Bilgi Sistemleri,
- Maliye-Muhasebe veya
- İşletme Bölümü Mezunu
Olmak.
Yapılmayacaktır.
Fakülte veya 4 Yıllık Yüksek
Okulların;
- Uluslararası İlişkiler,
- Uluslararası İlişkiler ve
Avrupa Birliği,
- Küresel ve Uluslararası
İlişkiler,
- Küresel Siyaset ve
Uluslararası İlişkiler,
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Mezunu olmak.
- İngilizce bilmek.
KPDS-YDS Sınavında En
Az C (70) Seviyesinde
İngilizce Sınav Notu
Bulunmak veya
Uluslararası geçerli sınav
notu olup ÖSYM
tarafından KPDS-YDS
eşdeğerliği 70 ve üzerinde
olarak belirlenmiş olmak.
Yapılmayacaktır.
Fakülte ve 4 Yıllık Yüksek
Okulların;
- Gazetecilik Halkla İlişkiler ve
Tanıtım veya
- Radyo Tv ve Sinema Bölümü
Mezunu Olmak.
-
-
SIRA
NO
25
26
27
UNVANI
Uzman (5)
Uzman (6)
Aşçı
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI
SINIFI
KADRO
DERECESİ
2
GİHS
9
1
2
GİHS
YHS
9
10/13
KPSS PUAN
TÜRÜ
CİNSİYETİ
KPSSP 3
E/B
KPSSP 3
KPSS P 93
KPSS P 94(*)
E/B
E
ATAMADA
TERCİH
EDİLECEK
İLLER
Ankara
Ankara
Kilis (1),
İzmir (1)
- 17 -
UYGULAMALI
SINAV KONUSU
ADAYLARDA ARANILAN
NİTELİKLER
(EĞİTİM NİTELİĞİ)
ADAYLARDA ARANILAN
DİĞER NİTELİKLER
Yapılmayacaktır.
Hukuk Fakültesi Mezunu
Olmak.
-
Yapılmayacaktır.
Fakülte ve 4 Yıllık Yüksek
Okulların;
- Moda Giyim Tasarımı,
- Moda Tasarımı,
- Moda Tasarımı Öğretmenliği,
- Moda ve Tasarım,
- Moda ve Tekstil Tasarımı
Bölümü Mezunu Olmak.
-
Branşı ile ilgili
uygulamalı sınav
ve/veya nazari
bilgi sınavı
YAPILACAKTIR.
Ön lisans kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olup aşçılık
bonservisine
veya 3308 sayılı
Kanuna göre aşçılık dalında ustalık
veya kalfalık belgesine sahip olmak
(Aşçılık, hazır yemek ve aşçılık,
yemek
pişirme
teknikleri
programlarından
/
alanlarından
herhangi birinden mezun olan
adaylardan ustalık kalfalık belgesi
ve bonservis aranmayacaktır).
* Bu şartları taşıyan
personel
bulunamadığı taktirde ortaöğretim
kurumlarından (lise veya dengi okul)
mezun olup aşçılık bonservisine
veya 3308 sayılı Kanuna göre
aşçılık dalında ustalık veya kalfalık
belgesine sahip olmak
(Aşçılık,
hazır yemek ve aşçılık,
yemek
pişirme teknikleri programlarından /
alanlarından
herhangi
birinden
mezun olan adaylardan ustalık
kalfalık belgesi veya bonservis
aranmayacaktır).
-
SIRA
NO
UNVANI
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI
SINIFI
KADRO
DERECESİ
KPSS PUAN
TÜRÜ
CİNSİYETİ
28
Elektrik
Teknisyeni
2
THS
12
KPSSP 94
E
29
Hademe
7
YHS
13
KPSSP 94
E/B
30
31
Mal / Hesap
Sorumlusu
Sıhhi
Tesisat
Teknisyeni
2
1
GİHS
THS
9
12
KPSSP 3
KPSSP 94
E
E
ATAMADA
TERCİH
EDİLECEK
İLLER
UYGULAMALI
SINAV KONUSU
ADAYLARDA ARANILAN
NİTELİKLER
(EĞİTİM NİTELİĞİ)
ADAYLARDA ARANILAN
DİĞER NİTELİKLER
Şırnak
Cizre(1),
İstanbul
Avrupa (1)
Branşı ile ilgili
uygulamalı sınav
ve/veya nazari
bilgi sınavı
YAPILACAKTIR.
Llise veya dengi okulların ;
- Elektrik veya
- Elektrik-elektronik alanlarının
birinden mezun olmak.
-
Ankara (4),
Balıkesir (3)
Yapılmayacaktır.
Herhangi bir ortaöğretim
kurumundan (lise veya dengi
okul) mezun olmak.
-
Microsoft Word,
Excel ve Power
Point (2010)
programlarından
uygulamalı sınav
YAPILACAKTIR.
Fakültelerin;
- Ekonomi ve finansman,
- İktisat,
- İşletme/işletmecilik,
- İşletme ekonomisi,
- İşletme yönetimi,
- Kamu yönetimi,
- Çalışma ekonomisi ve endüstri
ilişkiler,
- Maliye ve maliye muhasebe
lisans programından mezun
olmak.
- MEB'den veya fakültelerden
onaylı bilgisayar kurs
sertifikasına sahip olmak.
-
Branşı ile ilgili
uygulamalı sınav
ve/veya nazari
bilgi sınavı
YAPILACAKTIR.
Ortaöğretim kurumlarının (lise veya
dengi okul);
- Sıhhi tesisat,
- Sıhhi tesisat-kalorifercilik-ısıtma,
- Tesisat teknolojisi,
- Tesisat teknolojisi (ısıtma ve
doğalgaz),
- Tesisat teknolojisi (ısıtma-doğalgaz
iç tesisatçılığı),
- Tesisat teknolojisi (ısıtmadoğalgaz şebeke tesisatçılığı)
alanlarının birinden mezun olmak.
Ankara (1),
İzmir (1)
İstanbul
Avrupa (1)
- 18 -
-
SIRA
NO
32
33
34
UNVANI
Elektronik
Teknisyeni
Marangoz
Teknisyeni
Zabıt Katibi
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI
1
2
6
SINIFI
THS
THS
GHS
KADRO
DERECESİ
12
12
10
KPSS PUAN
TÜRÜ
KPSSP 3
KPSSP 94
KPSSP 94
ATAMADA
TERCİH
EDİLECEK
İLLER
UYGULAMALI
SINAV KONUSU
ADAYLARDA ARANILAN
NİTELİKLER
(EĞİTİM NİTELİĞİ)
ADAYLARDA ARANILAN
DİĞER NİTELİKLER
Yapılmayacaktır.
Llise veya dengi okulların;
- Elektrik veya
- Elektrik - elektronik alanlarının
birinden mezun olmak.
-
Ankara (2)
Branşı ile ilgili
uygulamalı sınav
ve/veya nazari
bilgi sınavı
YAPILACAKTIR.
Ortaöğretim kurumlarının (lise
veya dengi okul);
- Ağaç işleri,
- Mobilya,
- Döşemecilik,
- Mobilyacılık veya
- Ahşap teknolojisi dekorasyon
alanlarının birinden mezun
olmak.
-
Erzincan (3),
Erzurum (1),
Diyarbakır (2)
Microsoft Word
programında
dinlediğini yazma Adalet yüksekokulu veya
ve okuduğunu
adalet meslek yüksekokulu
yazma uygulamalı mezunu olmak.
sınavı
YAPILACAKTIR.
CİNSİYETİ
E
E
E/B
Kırıkkale (1)
NOT: Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda arttırılabilecektir.
- 19 -
-
TABLO-2
2014 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ
FAALİYET TAKVİMİ
Sıra
Nu.
Faaliyet
1
Ön başvuruların genel ağ (İnternet) üzerinden
çevrimiçi (Online) alınması
21 Temmuz – 11 Ağustos 2014
(Saat 17.00’a kadar.)
2
Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesinin
genel ağ (internet) üzerinden yayımlanması
15 Ağustos 2014’den sonra
3
Ön başvurusu kabul edilen adayların, istenilen
belgeleri
K.K.Personel
Temin
Merkezi
Komutanlığında bulundurması
27 Ağustos 2014 tarihine
kadar
4
Başvuru ve sınavlar için çağrılacak adayların genel
ağ (İnternet) üzerinden yayımlanması
04 Eylül 2014’den sonra
5
Sınavların icrası (Uygulamalı sınav ve/veya mülakat)
10 - 19 Eylül 2014
6
Başarılı (Asil ve yedek) adayların ilan edilmesi
(Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.)
02 Ekim 2014’den sonra
Tarih
NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.
ÖNEMLİ NOT:
1. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra ”ONAY”
sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.
2. Ön Başvuru bilgileri sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.
3. Mevcut ön başvuru bilgilerinizi, “Ön Başvuru Sorgulama” seçeneğini seçerek sorgulayabilirsiniz.
4. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Ön Başvuru Güncelleme” seçeneğini
seçerek kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.
5. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. Kaybettiyseniz “Aday Numaramı Unuttum” seçeneğini seçerek
öğrenebilirsiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday
Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.
- 20 -
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
790 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content