close

Enter

Log in using OpenID

CHP`de önseçim heyecanı

embedDownload
TÜRK STANDARDLARİ ENSTirÜSÜ
rünx §TANDARDıARINA uyGuNtUK nrıcrsi
TURKİSH STANDARDS İNSTİTUTİON
cEnTIFıcATE oF coNronMıTy To TuRKı§H $TANDAnD§
Markanın
Tanımı ^ Descriotion
TsE.""
@*i.-,F,ıJJ
BELGE NUMARAS|
14.10.02lTSE-12100
sELceı.ıi].ı iı_x veniı-iş raEiHi
24.10.2002
nrrrnrvcr
NUMBER oF LIAEN,E
oF FlRSr/ssUE or ucğace
erı-cE].ü iı.l soN GEçERı-iı-ix rıniıı
DATE
of the Mark
24.10.2014
i
LICENCE VALID UNTlL
BELGE saHiei KURULUşuN ADı
öNMETAL DÖKÜM SAN. VE TiC, LTD. ŞTi.
NAME OF THE L|CENCE HOLDER
BELGE saHiei KuRuLuşuN aoResi
iK|TELLI
oncRNizr sRııRyi MAHALLES| 25.ÇAD.
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER
BAŞAKŞEHi R/ iSTANBUL/Tünxiyr
üneriıvı ypRiaoı
öNMETAL DÖKÜM SAN. VE TiC. LTD. ŞTi.
NAME OF THE MANUFACTURLNG
ünErirvı
PLACE
yeRiRoResi
ADRESS OF THE MANUFACTUR|NG PLACE
iprıı- eoiı-EN BELGE NUMARAsl
ricnni MARKAsı
ı_ı-i
iı-ciı_i
rünx sTANDARDı
REG/SIERED TRADE MARK
RELATED
TU
PKl SH SIANDARD
ş
iK|TELLI ORGANiZE SANAY| MAHALLES| 25,CAD. No:10
BAŞAKŞEHi R/ iSTANBUL/Tü RK|YE
(Varsa)
lNDlCATlON OF SUPERSEDED LICENCE
resci
No:,lO
(if any)
öNMETAL
TS EN 303-1 l Kazanlar Cebri Çekiş.Brülörlü Kazanlar- Bölüm 1: Terim ve
Tarifler Genel Özellikler Deneyler ve işaretleme l 23.11.2000 -- TS EN 3033 l Kazanlar- Bölüm 3: Merkezi lsıtma Kazanları- GazYakan- K-azan
Gövdesi ve Cebri Çekişli Brülörden Meydana Gelen Sistern l 06.02.2001
BELGE KAPSAM|
SCOPE OF L|CENCE
OO0 Kcal/h (76 kW), SlNlFl:GM YAKITL| (DÖKME DiLiMLi), TiPi:SlcAK SU, TicARi MoDELi:RiMA RS-05
80 OOO Kcal/h (os kw), SlNlFl:GM YAK|TLl (ooxıue DiLiMLi), TiPi:SlcAK su, ricnni MODELi:RiMA RS-O6
xRpRSirEsi: 95 00O Kcal/h (ı ıo kW), SlNlFl:GAZ YAK|TLL (DÖKME DiLiMLi), TiPi:S|CAK SU, TicARİ MoDELi:RiMA Rs-07
KAPASITESi:110 OOO Kcal/h (12a ı.W1, sıNırı:cAzYAK|TL| (DÖKME DiLiMLi), TiPi:slcAK sU, TiCAR| MODELi:RiMA RS-OB
KAPAS|TES|:125 O00 Kcal/h (ı+s ı<w), SlNlFl:GM YAK|TLl (DÖKME DiLiMLi), TiPi:SlcAK sU, TiCAR| MoDELi:RiMA RS-09
KAPASiTEsi:140 OO0 Kcal/h (ıoz.e kw), SlNlFl:GM YAK|TLl (DÖKME DiLiMLi), TiPi:slcAK SU, TicARi MoDELi:RiMA oN-05
KAPASiTESi:167.5O0 Kcal/h (194.B kW), SlNlFl:GAZYAKITLl (DÖKME DiLiMLi), TiPl:SlcAK sU, TicARi MoDELi:RiMA oN-06
KAPASiTESi:195 0O0 Kcal/h (226,7 kw), SlNlFl:GM YAK|TL| (DÖKME DiLiMLİ), TiPi:SICAK sU, TiCAR| MoDELi:RiMA oN-07
KAPAS|TESi:222.500 Kcal/h (zse.z kw), SlNlFl:GM YAK|TL| (DÖKME DiLiMLi), TiPi:S|CAK SU, TicARi MODELi:RiMA ON-OB
KAPASiTEsi:25O OO0 Kcal/h izgo.z ı<w), SlNlFİ:GM YAK|TL! (DÖKME DiLiMLi), TiPi:slcAK SU, TicARi MoDELi:RiMA oN-09
KAPAsiTESi:277 5OO Kcal/h (322.7 kw), SlNlFl:GAZ YAK|TLl (DÖKME DiLiMLi), TiPi:slCAK SU, TiCARi MoDELi:RiMA oN-10
KAPASiTEsi:305 000 Kcal/h (es+.z ı<w1, SlNlFl:GAZ YAKıTLl (DÖKME DiLiMLi),,TİPi:slcAK SU,.TicARi MoDELl:RiMA oN-1
KAPASiTEsi:260 O00 Kcal/h (302 kW), SlNlFl:GAZ YAK|TL| (DÖKME DiLiMLi), TiPi:slcAK SU, TicARi MoDELi:RiMA oM-05
KAPASiTESi:325 000 Kcal/h (ıze ı(w), SlNlFl:GM YAK|TLI (DöKME DlLlMLi), TiPi:SlcAK sU, TiCARi MoDELi:RiMA oM-O6
KAPAsiTESi:3B5 OOO Kcal/h i++e kwi, SlNlFl:GM YAK|TLl (DöKME oiı-iıı,ıı-i), TiPi:slcAK SU, TicARi MoDELi:RiMA oM-O7
KAPASiTESi:435 0O0 Kcal/h (soo xw), SlNlFl:GAZYAK|TLl (DÖKME DiLiMLı), r
«RpRsiTesi: 65
xRpRsirrsi:
,1
r:.;;;,
,oo.rıŞ
HAKAN DENiZ
TSE ISTANBUL BELGELENDiRME
MüDüRü
*Ensttümüzce Verilmekte olan "imalata Yeterlilik belgesi" 15.04,2oo7 tarihinClen itibaren uygulamadan kaldlıllmlştlr.
belgelendirilen ürünün, üretim yerinjn EnstitümüZün beljrlediği şartlarl karşıladığlnl da gösterir.
*Bu_bglge,
lSTANBUL-ıSTANBULBELGELENDiRN.4EvÜoÜnLÜĞÜÇayırovaTrenistasyonuYanlÇAYlRoVr',/GEBzE-re|2li27231273-Faks:262i231606tweb:
Bu betge hiç bir surei]e tahrif edilemez, klsmen Veya okunmaslnl zorlaştlracak şekilde çoğaltlıamaz, kazüntı ve silinti yapılamaz.
"e-mail:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 234 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content