close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

embedDownload
MU~
T.e. .
VALILIGI
il Milfi Egitim Miidiirliigii
Sayl : 94414164/821.05/5749858
Konu: Oykii Yazma Yan$maSI
26/1112014
........................................... KAYMAKAMLIGINA
ilge Milli Egitim Miidfuliigii
............................................ MUDURl,UGUNE Bakanhglmlz Yenilik ve Egitim Teknolojileri
Genet Miidiirliiguniin
22.11..2014 tarih ve 5606495 saylh Oykii yazma Yan$maSl ile
ilgili yazlsl ekte
gonderilmi~tir.
Istanbul'da faaliyet gosteren Ozel Darii$;;;afaka Lisesi Miidiirliigu'niin
Tiirkiye geneli resmi ve ozel tUm lise ve dengi okullardaki ogrencilerine yonelik "Hi~t
Hi~t,Gen~ Sait Faik " diizenlemek istediklerine ili$kin yazmm okulunuzdaki ogrencilere
duyurulmasl ve ekli yazl dogrultusunda i;;;lem yaptlmasl hususunda ;
Geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN VaH a. Milli Egitim Miidiirii Ek: ilgi yazl ve ekleri (9 Sayfa) DagltIm: ilge Kaymakamhklanna (itge M.E.Md.ne) Merkez Meslek Lisesi Miidiirliiklerine Bu evrak gilvenli elektronik imza lie imzalanml~lr http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
99a7·gebe·3a83·beOO·d323 kodu ile tey!t edilebilir.
T.e.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii SaYI : 88013337/821.0515606495
Konu: OykU Y azma Yan~masl
22/1112014
.................V ALiLiGiNE
(il Milli Egitim MUdUrtUgu)
ilgi: Ozel
Ogretim
Kurumlan
Genel
MUdlirliigu'nUn
18.11.2014
tarihli
ve
93778809/405.01/5409772 saYlh yazlSl.
istanbul'da faaliyet gosteren Ozel DarU~~afaka Lisesi MUdUrtUgu'nUn TUrkiye geneli
resmi/ozel lise ve dengi okul ogrencilerine yonelik "Hi~t Hi~t, Gen~ Sait Faik!" oykU yazma
yan~masl dUzenlemek istediklerine ili~kin ilgi yazlsl incelenmi~tir.
Tfukiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu ile Tfuk Milli
Egitiminin genet amaylanna uygun olarak, ilgili yasal dUzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaylara aykmhk te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul, illilye milli egitim
mUdfuliikleri tarafmdan geryekle~tirilmek Uzere soz konusu etkinligin yapllmasl uygun
gorUlmli~tUr.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
M. Sadlk ARSLAN
Bakan a.
Genel MUdfu V.
EK : ilgi yazl ve ekleri (9 sayfa)
DAGITIM: Geregi:
BPlam
Konya YohllT.OkuUar/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi: Ortaogretim Gene} MUdfuIUgu Din Ogretimi Genel MUdUrlUgU
Mesleki ve Teknik Egitim Genel MUdfuIUgli
Ozel Ogretim Kururnlan Genel MlidfuIUgu
Ozel DarU~~afaka Lisesi
Aynntlh bilgi iyin: Ya:;ar SAHiN (Uz. Ogretmen)
Tel: (0 312) 2969440
Faks: (0312) 2238736
Su evrak guvenli elektronik irnza ile jmzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
b 1f6-6235-36e4-bf89-2a63
kodu ile teyit edilebilir.
T.C. MiLLf Ecil1M BAKANLIGI 0zeI Ogretim Kurumlan Genel MiidiirliiP SaYl : 93778809/405.0115409772
Konu: 10. Hift Hi,t. Gen~ Sait Faik to
Oyku Vanna Vartfmul
18/t 1/2014
YENiLiK VE EGhiM TEKNOLOJiLERi GENEL M{i'DURLUCUNE
ilgi: a) Istanbul Valiligi il MjUi Egirim Mudiirlugiiniln I U 1.2014 tarihli ve 5220878 saylh
yazlsL
b) 07/0312012 taribh
VI!
B.08.0.YET.OO.20.00.0!3616 (20l2/B) saydt Genelgc.
lstanbul iii S~lfJyer i1~esindc faaHyette bulunan Ozcl Darii$~fak.a Liscsi Miidiirlilgunce,
Tiirkiye genelindeki Resmi-Ozel Lise ogrencilerine yooelik, "Hi, Hif, Gen~ Salt Fai""
oyku yal.ma yansmasl duzenlemek istedikle:rine m,kin ilgi (a) yazl ve ekleri ilgi (b) Genelge
geregince degenendirilmck uzere ckte gOnderilmi~tir.
SOl: Jmnu~u etkinligin gen;ekJe,tirilmesinde ve Tilrkiye genelindeki ekli Iistede belirtilen
ozcl okuHanmtman istekli oJanlann programs katllmalannda Genel MildurlilgumUzce
sakmea bulunmamaktadtf.
BHgllerinizi ve geregini an ederim.
Omer Farok YELKENCt
Genet MUdiir V.
EK: itgl yazl ve elderi
!\larurk Blv. 06Mlt KIZllllyi.o\NKARA
Elekt..onik Ag: \n.wntdl.gov.tr
c-pos.ta:.
ad~lyad(i.imeh.govtf
Aynnul! hilgi ."in: Ad SOYAD UnvlUl
Tcl:(O 312) XXX XX XX
Fales: (0312) XXX XX XX
T.e.
iSTANBUL VALiLiGi
nMilfi Egitim Midirliiji
Sayt : 50720270;405;5220878
Kono: "10. Hi~ Hi;;. Genff SaitFaik"
Oykii Yazma yan$ma51
IIJI 112014
MiLLi EGiTiM BAKANLIGINA
(Ozel Ogretim Kurumlan Genel MiidUrliigu)
ilgi:
Sanyer Kaymakamhgl ilffc MiUi Egitim MiidiirliigiinUn 03.1 1.20J4 tarih ve 272212/4
410.01 /4944924 saytb ya2181.
ilimiz Sanyer tl~esinde faaliyette bulunan Oze! Darii$~faka Lisesi MiidUrliigiince.
Tiirkiye genelindeki Resmi-Ozel Lise ogrencilerine yfulelik, "Hi~ Hi.,. Gen~ Sait Faik" oyku
yazma yan~mast diizenlemek istediklerine ili.~kin ilgi yaZI ornegi ekte gonderilmitttir.
SOz konusu oykii yazma yan~mal)l Tiirkiye geneJi olmasl nedeniyle gerekH iznin
verilmesi hususunda;
Gcregini arz edcrim.
Dr. Muamrner YILDIZ Vali 3. Milli Egitim Miidiirii Eki : 1- iLgi yazl
il Milti Egltim Mi'idiirli.ijUc Blot
Tiyatro Cad No: 6) Fatibf1sT.,,",'''mtJl
e-puilta: [email protected];meb.gov.tr
Aynmdl mlgi i~in: S. OK. vHKi
Tel: 0212 455 0400!311Dahili
T.C SARlYER KAYMAKAMLIGI iJ~e Mlli Eiftim Miidiirtiiji SaYI : 27221210/405.01/4944924
KORo: :'f.O.Hi~ H~. Gen~ Sail Faik"
Oyku Yazma yar.,mas1.
03/11/2014
VALiLIK MAKAMINA
iL MiLLi EGiTiM MUDURLUOUNE
(OzelOgretim Bolumiine)
ISTANBUL
ilgi:Ozel Darii,~faka Lisesi MUd.:niin28JO.2014 tarih ve 569 saylll yansl.
h.;emiz Ozel Darii~~faka Lisesi MiidUrtiigiince, Tiirkiye geneJindeki Resmi..Qzei Lise
ogrencHcrine yonelik, "Hili Hj~. Gen. Sait Faik" oykU yan$maSl diizenlemek istediklerine
iti~kin OkuJ Miidiirlugunun ilgi yaztSI ve ekleri i1i~jkte sunulmujitur.
Adl ge<;en Okul MUdiirluguniin sOz konusu istegi Kaymakamhglmlzca da uygun
goriilmektedir.
Geregini bilgilerinize au ederim.
Oursoy Osman BiLOiN
Kaymakam
EK: ilgi yazl ve ekleri
Sanyer i~e Milli Egitim Muolirluju (Oz<!I6gretiro Kurumlan·()zel OkuJiIll' BOlmmi) ("ayn Caddtii Gul Stlkalc Nn:5
Balllllimani Sanyer Tt'lefon I0212) l2941·17·1S Fales: (0212)22941·79 Oahili: 128
T.e
LIsE
SAIUYER KAYMAKAMLI(;I
Ozel Daritfafaka Lisesi MiidiirlftjU
SaYl : R08A.MEM.0.34.69.49.31.0.01.01l569
Knnu : "10. Hi~t Hi~t. Oen~ Sait Faik!"
OykU Yazma Yan~maSl
28.10.2014
IL<;E MiLLi EOITtM MUOORLOOO
Oze] Okullar BolUmUne.
SARIYER
Eserlcrinin yaym hakkJ ve geJiri DarU$~aka' ya blraktlml~ alan degcrli Ya7NtmlZ Sait Paik
Abaslyamk'tn gen~ler tarafmdan tamnmasml, okUnmaSlnl saglamak; gen~leri yazmaya ozendinnek ve
gelecegin yazarlanmn yeti~mesine dc.,tclt (llmak amaclyla geleneksel olarak dUzenledigimiz "Hi~
Hi~1. Gen~ Sait Faik!" oykU ,azma yan~ma8mm dokuzuncu8unu, TORKtVE GENELiNDE lise ve
deng! okul ogrenciteri ara"mda ger'tekle~tirmek istemekteyiz.
ili.,ikte kal1hm ko~uUan belinilmj~ alan "Hi~ Hi~. G~ Sait Faik!" aill] oykU yazma
olurlanmza sunar. yan~mamn okuHara duyurulmMl i~in geregini emir ve izinlerinize an
ederim.
yan~mamlZt
Nevzat KULABERoGLU
Okul MUdUrU
Eki:
1­ Yan~maya Kattbm Ko~Uan
2­ Kaubm Formu
KUruCUl;U: Daru~p(aka Cemiyeti. Kurulu~ Tanhi: J863 Tel: (212)2862200 Fax:(212)2852586
SanyerliSTANBUL
Dartissafaka
1.63
'
!
I
LISE!
'--____---'1
OZEL DAROSSAFAKA LisESi
"JO.Ht$T Ht$T GENe; SAlT FAtK!" OYKti YAZMA YARI$MASI KA.TILIM FORMU
1. OGRENdNIN ADI-SOYADI:
2. OGRENctNiN ADI -SOY ADl:
2. OGRENCtN1N OYKOSfJNlJN ADl
3. OGRENctNiN ADI-SOYADI:
3. OGRENCiNiN OVKUSUNUN ADI
OGRENciNiN EDEOivAT OORETMENtN:
ADI-SOY ADI:
CEP TELEFONU:
E-POSTA ADRESi:
KatIhm k~uUanm okudum, kabul ediyorum.
D
II
DarUssafaka
Jl()l
• •
..In
OZEL DARC~AFAKA LlsESi
L
I "H).HiST Hi~T GEN~ SAiT FAiR!" OYKU VAZMA VARI$MASJ KA TILIM FORMll
OarUi$afaka lisesi MUdurlOlfjne
istanbul
Kurumunuzca duzenlenen 10." Hi~ Hilt Gen~ Sait faikl" Oyku Vazma Yan~masl'na a~glda adlan yazlh
olan ogrencilerimiz katllml~lardlr. Geregini bilgilerinize arz ederim.
..../.... /2015
imza
ORNEK
Ogretmenin Ach SoyadJ
SAYI/TARiH
OKUWNKODU
OKUlUNADI
OKULUN TEL£FONU
OKULUN E·POSTA
AORE~ .
i
I
I
II
----'-----_._---------'
f
iLETi~tM BiLGiLERi:
• OVKOLER1N E-POSTA TESLfM ADRESi: gencsaitfaik20 [email protected] • TELEFON NUMARASI:
0212 286 22 001 Dahili 254 (TORK<;E-EDEBiYATI B0LOMO)
• BtRtNctLiK ODOLO
1000 TL
• IKtNctLiK ODOU);
600TL
• D<;UNCOLOK OOOLO:
400TL
5846 SaYlb 'Vasa geregi, 0081 amn veya almaslft ya",maya gonderilen tim
eserierlll her tiirlit kuBanlm laaklan - bedelsiz olarak- ya",mayt diizenleyen OZEL
DARir~$AFAKA LisESt'ne ait olaeaktJr. Eserlerin batkanna ait almb veya kopya
olmamast gerekir. Yarqmaya katllaD Iter OIrenei ve veDsi bu tartlan kabul
saytlJr.
A~lklama:
etJn"
Darlissafaka
1"3
'
!
lisl
KATILIM $ARTLARI: • rURKCE [)()(JRU KULLANIMfNA OZEN OOSTER1LMELIDiR
• OYKOLE~ WORD BELGESiNDE ;~~ ~.ENAR BOSLUKLARl BlRAKlLARAK SiR
BU{'UK SATIR ARALI(;J VE 11PUNTOYLA TiMES NEW ROMAN YAZI
KARAKTERiNDE YAZILMAUDIR.
• OYKOLER. BES SAYFADAN F6ZLA OLMAMALIDIR.
• HER YARISMACI YARISMAYA TEK aiR ()YKOYLE KATILABiLiR
• HER OKUL YARI$MAYA EN <;OK 0<; ()YK:qYL~J)AL{LABiLiR
_¥,,"~_"""_'~ "'/"0''''''
,."""¥~//-.,,
,,--.
• OYKOLER HERHANGI aiR YERDE YAYJMLANMAMlS VEYA HERHANGI BiR ODOL
ALMAMIS OLMALIDIR.
• YARISMACILAR VELI YA DA VAStLERINDEN tZtN YAZISI ALMAK
ZORUNDADfRLAR.
• SECiLEN OYKOLER Y.~Rl$MACtNIN OORETMENI ARACIUGIYLA OKULUNUN
RESMt MAIL ADREStNDEN GONDERILMELtOtR.
(ORNEK: adls<)yadl;:a'okutkl ,.W mh".;;[email protected]\.)kulunmailaQi,CQrn)
I
• VELI YA DA VASiDEN ALINAN iMZAU iZiN BELGES! TARANMIS YA DA FOTOGRAFI
CEKiLMiS OLARAK MAiL YOLUYLA GONDERtLMELiDiR
t
,
• KATILIMCILARlN VESlKAUK fOTOGRAFLARf KENDt ADl4RI VE SQYADLAruYLA
KA YDEDIUp MAiLE EKLENMELlotR.
• YARJSMACILARIN (}YKULERiNiN @LARI KENDI ADLAIID'LA BiRLtKTE doss.
UZANTIU KAYDEDlLip ORNEK MAiLDE GOROLDOOO Bi<;jMDE EKLENMELiDIR
• 27 SUBAT 2014 CUMA SAAT 17:00'de BA~VURU slSTEMI KAPATILACAKTIR.
I
~
Darli~~afaka
t86)
Lise
Ii
I
OZEL DARO~~AFAKA LlsESi 2014-101S EtmM-OGREl1M YJU LisELER ARMI .8. "Hj~T Ht~T, GENt; SAiTFMK" OYKU YAZMA YARI$MASI YARiSMAYI DUZENLEYEN : OlEL DAROSSAFAKA USEsl
• ESERLERlNtN YAYIN HAKKI VB GELiRI DARVSSAFAKA
CEMtYETtNE BIRAKILMIS OLAN SAlT FAIK'tN GEN<;LER
TARAFINDAN TANINMASINI, OKUNMASINI SAGLAMAK.
• GENCLERl YAlMA YA OZENDiRMEK VE GELECEGIN
YAZARLARININ YETiSMEStNE DESTEK OLMAK.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
723 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content