close

Enter

Log in using OpenID

"fl ğ - Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
TURK STANDARDLARİ ENSTİTUSU
KRITERE UYGUNLUK BEIGESI
TURKİSH STANDARDS İNSTİTUTİON
GERTIFICATE OF GONFORMANGE TO GRITERİA
Markanın
Tanımı
TSEK
BELGE NUMARAS|
REFERENCE NUMBER OF LICENCE
BELGENiN
iıx veniıİş
TAR|Hi
DATE oF F/RSI/ssUE oF LlcENcE
Description of the Mark
vt-,ya /
tı,
FO
UJ
Y
14.10.02ITSEK-4842
1
0.08.1993
BELGENiN SoN GEçERL|LiK TARiHi
16.02.2o15
BELGE sAHiBi KURuLUşUN ADl
STANDART POMPA VE MAK|NA SANAY| T|CARET A.Ş.
BELGE SAHİBi KURULUŞUN ADRESi
i
üneriıvı yERiADı
STANDART PoMPA VE MAKINA SAN. TiC. A.Ş.
ünçriıvı yERiADRE§i
i
L|CENCE VALID UNTlL
NAME OF THE L|CENCE HOLDER
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
TEsciLLi TicARi MARKASl
DoS ORGAN ize sRıınyi 2.CADDE No.9
Dos oRGANİzE saııeyi 2.cADDE No.9
iSTANBUL
DULLU-ÜMRAN İYE
y. DuDU
LLU-üMRAN iyE
SAN.BAK. 09/06/1992 TARİH VE 133877 SAY| iLE
REG/SIERED TRADE MARK
TESCi
iı-ciıi epLcELENDiRME KRİTERl
ü
RELATED TU RKl SH STANDARD
Y. DU
iSTANBUL
BM-00-BK_0 00 24.08.20
1
0
BELGE KAPSAM|
SCOPE OF L|CENCE
PAKET HiDROFORLAR
TiPi MiNi HiDRoFoR 24 LT MEBRANLl TEK TUPLU,
-rrıripi TüPLü HiDROFoRLAR MEBRANLl TüPLü,
-DH TiPi DEPOLU HiDRoFORLAR HAVA EMiŞ ENJEKTöRLü VE HAVA TAHLıYE VALFL|, -erı ripi ENDüSTR|YEL
Hi DROFORLAR KOMPRESÖRLÜ
-MH
43ıoz.zoıq
o
//;
TSE |STANBUL BELGELENDiRME
MüDüRü
-Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği
şartlarl karşlladlğlnl da gösterir.
*Bu belge ile hak kazanllan
TSEK Markasl, ürünün TsE taraflndan belirlenen kriterlere uygunluğunu ve bu uygunluğun belgelendirildiğini ifade eder,
Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, klsmen veya okunmaslnl zorlaştracak şekilde çoğaıtllamaz, kazlnt ve silinti yapllamaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
764 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content