close

Enter

Log in using OpenID

/ffi,r

embedDownload
T.C.
ADANA
vAl,ll,lel
ll Saglrk Miidiirtfigij
Sryl
Konu
'flFt-
:
/ffi,r
Teklif
TEKLIF FORMU
Mitdiirliitilmiiziin ihriyacr olaq ajagrda cinsi,
miktafl ve dzellikleri beliriten
tfunu llul€ Kanlnun 22, maddesi gcregi
dogrudan terrin usuln ile remin editecekrir.
l'rnft nyatlain,n bildirilmesini rice ederim_
| (bn)
Not:Ekteki Teknik gsrtnemelere g6rc
,lyat veritecektir,
Toplam fiyatyalntz... ...
Sartlar tanamen okunqp kabul edilmirtir.
oNEMLI NoTl,AR:-En
rektifkabut rarihi1'/1.1_l2o l4 tarihi mesai
saari birimine kadardrr.
: Proforma fatuml4rda malzene teslim
tarihi belinilecekir.
t T€klifler Tiirk Lirast olaml veritocektir.
: Birim^fi,€tlar iizerinden leLlifelliginiz
r,oplam bedel K.D.V haris belirrilecekiil.
r |lyEt opsiyonu ............ ........giindiir.
son
: Usuliine uygun olmayan tekjifler
degerl€Ddirme d19, btraktlacakl|r.
: 6-ternrk tanname hlikiimlerine uygun
olarak yerine yeflne gerrrilec€ktrr.
: teknrk $anname geregidemo isl€necektir.
: tektrt edilen fiyatjafln esir olmasr durumu
<rarra fazra oran isterrinin
ilil;ffi;1r"a,i1":::f"ffi:ilffi
sanrral ret:o t22 344 03b3
Direl Tet& F;;:;122 3aat9l2
*,lri::,jeels&resmeve
iri$kin i$ deneyim rutafl
T.C.
ttz tcit
1.
ADANAVALiLiCi
ir, slclrx lrtinirru,UdU
s.q.dr,rx Hiztvlnrr,nni FATURALAMI vlzrr-rvr TiRALAMA
rrizvrori .lr,Iur rnrclir s,mrNaunsi
TAIIIM
Saghk MtdiidUgtine Balh 112 Acil Safhk Hizmetleri Tahakkuk Evraklan Faturalama Yazrlm
Kiraiama Hizmeti Ahmr.
2.
AMAq
Saghk Miidiirliiliine Ba[h 112 Acil Salhk Hizmetleri tarafindan diizenlenmiq olan tahakkuk
fiqlerinin elektronik ortamda kayrt altrna ahnarak faturalama iqlemlerinin temini igin yazrhm
kiralanmasrdrr.
3.
-
KISAADLARVEKISALTMALAR
ICD: Uluslararasr Hastalft Srmflandrrmasr (UHS)
IEEE: Elektrik ve Elektronik Miihendisleri Enstitiisii
ISO: Uluslararasr Standartlar Kurumu
Kurum/idare: Bilgi Sistemi Alacak Olan Kurum
MSVS: Minimum Salhk Veri Seti
ODBC: Agrk Veri Tabam Baflanrhgr
istekli: Teklif veren firma
SB: Saghk Bakanlfr
Sistem: Otomasyon Sistemi
SGK: Sosyal Giivenlik Kurumu
SKRS: Sallft Kodlama Referans Sunucusu
SQL: Yaprsal Sorgulama Dili
SUT: Salhk Uygulama Tebli[i
TDMS: Tek Di2en Muhasebe Sistemi
TUT: Tedavi Yardrmrna Iliqkin Uygulama Tebli$i
USVS: Ulusal Salhk Veri Sdzliigii
VTYS: Veri Tabam Ytinetim Sistemi
Yiiklenici: Ihaleyi alan gerqek ya da tiizel kigi
_ 4.
GENELKO$ULLAR
4.1. Kullamcr isteklerinin programa yansrtrlmasr siirecini 6nem srasma gdre kontrol ve
bu
iqlemleri disipline etmek amacryla; ti.im kullamcr istekleri, idare'nin belirledifi kurum
personeli olan bir sorumlu aracrh[ryla Yiiklenici'nin proje liderine bildirilecek olup istekler
d'nem ve gereklilik srrasrna g6re yazrhma yanstfilacaktr.
4.2. Ahnacak tirtin ve hizmetlerh, bilgisayar (dncelikle yazrhm)
sektdriinde faaliyet gdsteren
firmalardan ahnmasr gerekmektedir. Bu nedenle firmalar iq deneyim belgesi sunacaktrr.
4.3. Teklifi yeterli gdriilen isteklilerden, Program Demonstrasyonu (DEMO) istenecektir.
4.4. Tedarik ydntemine (satm alma, kiralama, hibe vb.) bakrlmaksrzn yazltm, ses, gdriintii ve
benzeri ga1,ri maddi mallar igin garanti siiresi en az l(bir)
sdzlegme siiresinin tiimiinii kapsar.
ytldr. Hizrnet ahmlannda bu siire
4.5. Istekli, kurumun mevcut sisteminde yer alan verileri dnerdigi sisteme aktarmak igin
kullanacalr ydntemi, veri giriq ve aktarma siirecini teklif ekinde detayh olarak belirtecektir.
4.6. Teklifin
verilmiq olmasr; teklif verenlerin her tiirlii inceleme ve ara$hrmayl yapmtq oldu!'unu,
iqin tiimiinii veya biiliimlerini yaparken karqrlagabilecegi her ttirlii durumu 96z dniine
aldrlrm, yaprlacak iqin kalitesi ve miktan hakkrnda tam bilgi sahibi oldulunu ifade eder.
ft/;.t'
4.7.
Sistem kullamma girdikten sonr4 tiim sistemin en
yiiklii biqimde gah$tlgr durumlarda bir tek
kaydrn sorgulanmast, kayrt eklenmesi, kaydrn defigtirilmesi ya da silinmesi gibi bir iqlemin
tamamlanmasl igin 4 saniyeden fazla siire gerekmemelidir.
4.8. Yiiklenici, uygulama yazrltmrrun sisteme yiiklenmesiyle birlikte lisanslama
iqlemlerini
tamamlamrq olacak ve bu durum 5846 sayrh Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu'nda
belirtilen yasal gereklere uygun olarak belgelenecektir.
4.9. Uygulama Yazrhmrnm iizerinde gahqtrlr
vrYS ve ftim yazrhmlar kurum adma
lisanslandrrrlacak ve gerekli lisans bedelleri Yiiklenici tarafindan kargtlanmrg olacaktn. Tek
elden yiirtitiilmesi bakrmrndan yazrhmlann kullammr ile ilgili dogabilecek mali ve yasal
sorumluluklann yerine getirilerek idareye teslimi tamamen yiikleniciye aittir.
4.10. istekliler teklif ettikleri uygulama yazrllmmrn % 100 uyumlu oldulu vryS ve iqletim
Sistemlerinin ismini ve striim(versiyon) bilgilerini bir belge halinde tekliflerinde sunacaktrr.
4.11. Sistem kuruldufunda Yiiklenici, sistem ve veri tabam iizerinde en tist diizeyde kullamcrya
sahip kullamcrmn (administrator, root, vb) adrm ve qifresini gerektiginde kullamlmak iizere
idareye kapah bir zarfla teslim edecektir. Kullamcr adr ve qifresinde degiqiklik yaprlmasr
durumunda yenileri aym giin idareye teslim edilecektir. idare ve Yiiklenici bu bilgilerin
3.$alus, diler firmalar, kurum ve kuruluglara kargr giivenliSini sallamakla mi.iqtereken
sorumludur.
4.12. Yi.iklenici; sistemin yolunlulunun az oldugu saatlerde haftahk veya ayhk olarak tiim
verilerin yedeklerini yeterli sayrda ve farkh fiziksel ortamlara manuel velveya otomatik
olarak alacak ve idarenin belirledili bir yerde ve kurumdaki teknik-idari bir personelin
sorumlululunda saklanmak iizere teslim edecektir.
4.13' Onceden mevcut olan ve sisteme dahil edilebilecek istemci bilgisayarlarrn, sisteme
entegrasyonunu ve ba$antrsrm Yiiklenici yapacaktrr.
4.14. Saglrk Mevzuatmda yaprlaa degiqiklik ve eklemeler, kurumu zarura v1rainayacak gekilde
ivedilikle yazirma yansrtrlacaktrr. Uygulama ve uyarlama iqlemleri, tebligattan itibaren bir
ayhk siireyi gegmeyecek gekilde idarece belirlenecek ve bu siire zaffnda gerekli yazr}m
diizenlemeleri Yiiklenici tarafindan yaprlacaktrr. Dokiiman ve raporlann qrktrsr mevzuat
do$ultusunda diizenlenecektir. Bu diiaenlemeler igin ek iicret 6denmez.
4.15.
Yaztlm koruyucu bakrm ve teknik destek hizmetlerinin zamamnda yerine getirilmesi
Yiiklenici'nin sorumlulufunda olup; Yiiklenici bu hizmetlerden dolayr aynca bir iicret talep
edemez.
4'16. Sistemde tutulan tiim veriler ve lisans bedeli ddenmig olan tiim yaztltmlann kullamm hakkr
siiresi iqinde idareye aittir. Sdzleqme herhangi bir qekilde sona erdiginde sistem gahqrr
vaziyette ve veriler en son haliyle orijinal veri tabaru formatrnda sadece veriler (data only)
olacak gekilde kolay ve sorunsuz okunabilir bir medya (taqmabilir hard disc) ile iki kopya
halinde Idareye teslim edilir. Sistemde tutulmasr gereken tiim veriler sdzlegme siiresi sona
erdilinde sisteme kaydedilmig ve sistemden iiretilebilecek tiim rapor, grktr ve faturalar
kusursuz olarak iiretilmiq olacakfir.
4-17. idare, mevcut y.vlhmr tiimiiyle ya da krsmen uygulamadan kaldrnp yeni bir yazrhmr
uygulamaya alacak olur ise yeni yazrhm gahgrr hale gelene kadar Yiiklenici kendi yazrlmrna
destek vermek zorundadrr.
4.18. Sistemdeki verilerin giivenlili igin alrnacak dnlemlere idare ve Yiiklenici birlikte karar verir.
Verilerin kaybolmasr, silinmesi, iigiincii qallslara verilmesi ve buna benzer nedenlerle
olugacak kurum zarannda sorumluluk miiqterektir.
4.19. Sistemin sa[hkl bir qekilde qahgmasr ve performansr agrsrndan gerekli olabilecek donaarm
ve pargalar, kurulum aqamasrnda belirlenip idareye bildirilecektir. Gerekebilecek her tiir
donamm ve sarf malzemeleri idareve aittir.
ft**
2
4.20. Kesin kabul 6ncesinde ve
diler gerekli durumlarda Yiiklenici'nin
gah$malan Muayene
Komisyonu tarafindan gerekli gdriildiikge denetlenir. Bu denetlemelerde sdzlegmeye
uymayan durumlar tespit edildilinde, Yiiklenici'ye yazrh olarak bildirilir. Bu bildirimterdeki
hususlar Yi.iklenici tarafindan siiresi iginde gdziime kavugturulur.
4.21. Ig ve iqlemlerin yiirtiti.ilmesi srrasmdaki her
aittir.
tiirlii ulaqrm ve iletiqim giderleri Yiiklenici'ye
4.22.z(iki) kez iist iiste yapian yazir bildirime ralmen (miicbir sebepler haricinde) aym
hatarun
verilen siire igerisinde giderilememesi durumunda, idare sdzlegmeyi tek taraflr olarak fesih
hakkrna sahiptir.
4.23. Yiiklenici orijinal yazrhmlar ve veriler iizerinde (bakrm, uyarlama, giincelleme, diizeltme,
yedekleme vb. iqlemleri hariq) kurumun yzlh iznl olmadan kdklii degigiklikler yapamaz.
4.24. Ytiklenici mevzuattaki degiqiklikleri esas olarak kendisi takip eder, sistemde gerekli
uyarlamalan yapar.
4.25. Yiiklenici ek iicret talep etmeksizin sistem planlamasr, gerekebilecek idari diizenlemeler ve
donamm segimi gibi konularda damqmanlk hizmeti verir.
4.26. Uyg:Jama yaz:dtmr parametrik olmahdrr. Kurum biinyesinde agrlacak yeni bir birim, sunulacak
yeni bir hizmet, kullamlacak yeni bir malzeme, fatura formatlanndaki degiqiklikl er veya bazt
kurumlara (Sosyal Giivenlik Kurumu, Yegil Kart, vb.) uygulanan iicretlendirme (genel ya da
6zel indirimler, iicretsiz sunma ya da o kurum hastalanna belli hizmetleri vefineme ya da fatura
drqt brrakma gibi) kullamcrlar tarafrndaa yetkileri gergevesinde kolayhkla sisteme dAhil
edilebilmelidir.
KOD
VE
SINIFLAI{DIRMA SISTEMLERi
paylaqrmr igin ortak bir dilin kullamlmasr gerekmektedir. Bu amaca
5.1. Bilgi iiretimi ve
da
hizmet eden bazr ulusal ve uluslararasr kodlama ve srruflaadrrma sistemleri mevcuttur. Bu
sistemlerden bazrlan hakkmdaki bilgiler agagrda yer almaktadrr.
5.2. Sallft bilgi sistemleri igin
kullarulacak tiim uygulama yazrhmlannda Bakanhlrmrzca kabul
edilen ve yayrmlanan biligim standartlanna, kodlama ve srruflandrrma sistemlerine uyrlmasr
zorunludur.
5.3. Kullamlmasrna karar verilen biliqim standartlafl, Bakanhlmrzrn web
sitesinde
(www.saglik.gov.tr www.e-saqlik.gov.tr ) yayrmlamr ve giincellenir.
5.4.
Sistem iizerinde en az agalrdaki parametrelerin kod velveya srmflandrrma sistemleri ile
tarumlanabilir olmasr gerekir;
a. Kuruluglar
b. Bireyler
c. ilaglar, trbbi malzeme ve hizmetler
d. Laboratuvar tetkikleri
e. Tamlar ve tedaviler
5.5. Bilgi
sistemleri ve istatistik uygulamalannda, hastahklarrn standart terimlerle tammlanmasr
ve/veya srntflandrrrlmast gereli vardrr. Bunun igin yaygrn kullamlaa sistemlerden biri ICD10 (Intemational Statistical Clasification of Diseases and Related Hea.lth Problems, 10th
Revision)'dir. Tiirkge'ye gevirisi yaprlmrq olup Bakanhlrmzrn web sitesinde
yayrmlanmrgtr.
5.6.
Hasta ve personel kayrtlarr T.C.
Kimlik Numarasr tizerinden takip edilmelidir.
t'/x
3
5.7. Verilen hizmetlerin
5.8.
iicretlendirilmesinde hali hazrrda Salhk Uygulama Tebligi (SUT) ve
Sagltk Bakanhgr tarafindaa giincellenerek her yrl yayrnlanan fiyai tarifesi kullamlmaktadrr.
Sa[ltk Uygulama Teblili (SUT) her yrl giincellenerek yayrnlanmakta ve salhk hizmeti veren
kurumlarla hizmet satm alan kuumlar arasrndaki finansal iligkinin esaslanni belirlemektedir.
Sistemin geligtirilmesinde hbbi cihaz ve sarf malzemeler igin Saghk Bakanlgr tarafindan
kabul gdren kodlama sistemlerinden (6meSin; Global Medicji Device ].iomenclature
(GMDN) veya benzer bagka bir kod sisteminden) yararlamlmahdr..
5.9. Bilgi sistemi
ahnmasr planlandrlr andan itibaren kuruma ait bina, kat, oda, makine, cihaz,
arag, gereg, ta$lt, personel ve iliqki iginde bulunulan tiim tedarikqi ve satrn ahcr
kurumlanmn adr, nitelili ve sayrlan belirlenmeli ve listelenmeli ve benzersiz bir kod
iiretilerek kodlanmahdrr.
YAZILII{ ALTYAPISI
6.1. Uygulama yanhmt' istemcVsunucu
veya n katrnanh (istemci ile uygulama sqnucusunun http ve
https protokolleri ile haberlegtili tiim sistemler) mimariye sahip olmahdrr.
6.2. istekliler uYeulama
Yazrhmmr modiiler ya da biitilnleqik olarak dnerebilir velveya tammlanan
iqlevleri yerine getirmek kaydryla dngdrtilen yazrhmr farkh gekilde ele alabilir. Iiurum idaresi,
iqleyig ve ihtiyaglarr 96z dniine alarak yazrhma srmrlama ya da ilaveler isteyebilir.
6.3'
Uygulama yaz rmr, ortak veri taban-r iZerinden gahgan biitiinleqik bir yaprya sahip olmaldrr.
veri hangi modiivarayiiz
tarafindan girilirse girilsin; gereksinirn duyan diler
modiiller/arayiizler yetkileri dahilinde bu veriye ulaqabilmelidir.
kullamlaa veriler aracrhlr ile kontrol edilebilmeli ve tetiklenebilmelidir
6.4.
Belirli iglemler
ortak
Sistemlere yeni modi.illerin/iqlevlerin ilavesi, deligtirilmesi ya da silinmesi miimkiin olmah,
bu iqlemler hizrnetleri aksatrnamah ve bu durumdan sistemin biiti.inii etkilenmemelidir.
6.5.
Tarih bilgisi her yerde 8 basamakh ve 10 karakter uzunlugunda 'GG/AA/YYYY' formatrnda
tutulmahdrr.
6.6.
Uygulama yazIrrmr Ttirkge olmah, tiim srralamalar ve kargrlagtrmalar Tiirkge alfabeye g6re
yaprlabilmelidir.
6.7. uygulama yazfiml
istemci igletim sistemi (coS) olarak en az Microsoft windows 7 veya
iistti istemci igletim sistemleri mimarisine uygun olmah ve bu igletim sistemleri ile uvumlu
gahgmahdrr.
6.8.
1
Uygulama yaz:Jtmt, hiznetin her kademesinde barkod uygulamalanm destekliyor olmaldrr.
\TRi TABAM YONETiM SisTEMi
7.1. Istekli, projede teklifedilen VTYS lisansrru kendisi temin edecektir.
7.2. isteklinin, teklif ettigi VTYS iiriinleri freeware, lisanssz ve Tiirkiye'de teknik
destepi
olmayan iirtinler olmayacaktrr. istekli, iiriinlerin lisansh oldu!'unu belgeleyecektir. istekii,
alnca teklif ettigi tiriiderin Tiirkiye'deki ana firma stattisiindeki qirketten bu iqe dzel yetki
belgesi alacaktrr.
7.3. Teklif edilen vrYS endiistri standardr olan iliqkisel mimariye dayah olmahdrr.
7.4. VTYS gok kullamcrh veri erigimini desteklemelidir.
7'5. Teklif edilen VTYS gerek verilerde gerekse nesne isimlerinde Tiirkge karakter setini
desteklemelidir. Srralama ve karqrlagtrrma iglemleri riirkge alfabe diziliqine g6re
yaprlabiimeli, bu dzellik igin herhangi bir programlamaya gerek duyulmamahdrr.
7.6. Onerilen VTYS, iligkisel mimari biinyesinde veri biitiinliigiinii saflayabilmelidir. Gerek
nesne biitiinlii$ii (entity integrity) gerekse referans biitiinliilti (referential integrity)
saElanmahdrr.
/+x
4
7.7' vrYs
_tetikleme (higger) mekanizmasma sahip olmahdrr. Tetikremeler, DML (Data
Manipulation Language) iqlemlerinden (yeni kayrt ekleme - insert, r.uy"t giin.irr.e
- update
ve kaylt silme - delete) 6nce velveya sonra gahqicak qek de
ayarlanabih!fidir-
7'8'
Teklif edilen VTYS, verilere eriqimi qifrelerle koruma altma almahdrr.
VTyS,nin geligmig bir
qifre
y6netim mekanizmasr olmahdrr.
7.9. vrYS'nin kullammr
srasrnda, durdurmaya gerek ormadan yedekleme ve yedekten geri
yiikleme dzellikleri olmahdrr.
7'10' Onerilen vTYS, veri tabamnda tiim iqlemlerin tutuldufiu log dosyalanna,
denetim iqlemlerini
kolaylaqfirmak, kim, neyi, ne zaman yaptl soruranna daha kolay-cevap verebilmek
amacryla,
SQT' arayiiziiyle (grafik ve. komut) ulaqma dzelliline sahip
olmahdr.. gu or.Iik 3.parti bir
yazrhm ile gergekleqtirilecek ise bu yazrhm da teklif edilmelidir.
KULLANICI ARAYUZO
8.1.
Kullarucr aru
Wi
grafrksel (GDI) olmahdrr.
8'2' Grafrk ara yiiztine uyg,n olarak kontroller hem
yaprlabilmelidir.
8'3'
mouse hem de klar,ye yardrmryla
Kullamcr ara yiiziinde gdrsel ig tiitiinltik sallanmah, yazrhmm her ara yiiziinde
benzer ekran
tasanmlan kullamlmah,.- tamm_lalmrq fonksiyon tuglannm uyn, u-uglu
kullamlmasr gibi
teknikler kullarularak kullamm kolayhlr sallanmahdrr.
8.4. Kullamcr ara yiizii agalrda veri girigi, dil dzelligi ve raporlama baglrHannda
sayrlan
dzellikleri tagrmahdrr.
9.
vERi ciRi$i
9'1.
Hatah veri girigini en aza indirmek igin ilgili alanlar iizerinde amnda
bilgi do!rulam4 bilgi
onerme ve gerektipinde kullamcr ydnlendirmede yaprlacak iglem hakkrnia
siirlkli mesa.l rie
bilgi gdsterilmelidir.
9.2. Sistemde veri biitiinliigtinti koruyacak denetimler bulunmah ve tutarsz ven
girigi
engellenmelidir' Programlar gerekli olan yerlerde, arahk (range) ve tutarhlk (consistency)
kontroliinii yapmah ve
ltimkiin olan yerlerde hatalan kendisi diizeltmelidlr. program,
miimkiin oldufunca, hatah veri giriqlerinde, kullamcrya zaman kazandrrmak igin
otomatik
segenekler sunup kullamcrrun segenekleri segerek hatayr diizeltmesine yardrmcr
olmaldrr.
10.
9'3'
Hastahk, hizmet, malzeme vb. kodlama sistemleri ile ilgili bilgi girigleri
idare ve yi.iklenici
tarafindan belirlenecek bir plan dahilinde, yiiklenici tarafindan;isleme girilmelidir.
9'4.
Bilgi giriqi esnasrnda, miimkiin olan her alanda hazr listelerden faydalanma, gerekli
yerlerde
istenilen veri alanlanna.ilk deler atama, tarih, giin, saat, ya$, vb. delerlerii
ilgili alanlara
otomatik olarak girilmesi, srk kullamlan alanlarda otomatik doldurma iglevinin
liullarulmasr,
hazrr listelerde liste elemamna girilen harflerle krsa siirede ulaqma gibi
veri glrifi srrasrnda
kullarucr hatalanru en aza indirgeyecek ve kulramm kolayhlr saglfracak torr:t
oit"." ,urrip
olmahdr.
9'5.
Hatalar igin uygun mesajlar ekranda belirmeli ve kullamcr uyanlmahdrr.
Verilerin tutarhk
kontrolleri ve modiiller/iqlevler arasr gapraz kontroller yaprlabilmelidir.
tir, ozrr,r,iGi
10.1. Tiim ekranlar ve raporlar, Tiirkqe olmahdrr.
10.2. Tiim srralamalar, karg aqtrrmalar ve sorgulamalar Tiirkge alfabeye g6re
yaprlmahdrr.
10.3. Kullamlan menii, dosya, alan, deligken, tablo vb. isimlendirmeler
Tiirkge ve anlamh
olmahdrr.
10.4. Para, tartr, uzunluk vb. konularda Tiirkiye'de gegerli yerel birimler kullamlmahdrr.
/1*
5
10'5' Tiim yazirmda Tiirkge karallerlerin aym kodlarla (TSE tarafindan
Haziran 1989 tarih ve TS
5881 savr ile kabul edilen 15 Mayrs 1989 tarihli I'SO/IEC ss59/9
s;;;;l;jtan,mlanmasr,
ve Tiirkqe karakter, Tiirkge(F) veya (e) klarye ve progmm destegi saglanmasi
gerekmektedir.
11. RAPORLAMA
11.1. Uretilen raporlar amacrna uygun ve kolay okunabilir olmahdrr.
l1'2' Kullarucr haarlanan raporu ekranda
gOrme, rapor hazrlama agamalarrnda geri-ileri gitme ya
da iptal etme olanaklanna sahip olmahdrr.
ll'3'
ll'4'
ll'5'
Raporun biiyiikliigu ile
ilgili
sayfa,/sahr uzunlugu gibi bilgiler ekranda izlenmelidir.
Hazrrlanan raporlann ayrr bir dosyaya belli bir gdrsel ve elektronik
formatta kayrt edilmesi
miimkiin olmahdrr.
Raporlar sadece veri tabam verilerine dayamlarak hazrlanmahdrr. Kullamcrlar
hazrrlanmrg
ve onaylanmtg raporlan deliqtirememelidir.
11'6' Kullarucr tarafindan orugturulmug oran raporlar, istendilinde
gdnderilebilmelidir. Raporlamalar, olabildilince esnek yaprya siJrip
ofis
uygulamaranna
'
olmahdrr.
1l'7' Uretilen,her tiirhi raporda tarih, deliqik bdliim,/servis vb. kriterlere gdre filtre
oulunmatrdrr.
segenekleri
11'8' Tiim raporlar, programlama gerektirmeden, istendiginde yetkili
kullamcrlar tarafindan
degiqtirilebilmelidir.
11.9' Uygulama yazrhmlarr, rapor ve veri grktrlanm hazrrlayabilmeli
uygulamalarrna tek tug yardrmr ile aktanlabilmelidir.
ve
raporrar ofis
l1'10. Idarenin istedigi goklu parametrelerle sorgu yaprlabilmeli ve rapor alnabilmelidir.
12. VERi TESLiM VE AKTARIMI
12'1' Sdzlegme siiresi sonunda, gerekmesi halinde sdzlegme(ler) siiresince
sisteme kaydedilmig
tiim veriler; Verilerin tutuldulu veri tabaruna ait, tablo adetleri, tablolardaki kayrt
sayllannl
igeren 6zet bir rapor, tablo yaprlan, iliqkileri, anahtar alanlar ile ilgili
bilgileri igeren gerekli
dokiimantasyon, baqka bir sistemde kullamlmak iizere idare gozelimind'e yeni
ytiklJniciye
eksiksiz teslim edilir.
imkanlar
dlgtisiinde
veri
akdnmr g..g"tt"gip bu verilerin
JekioJgjik
yeni uygulamada kullanlabilirli[i
anlagrlana kadar hem eski h"ern yeni' ytit<tenicinin
sorumlululu devam eder.
l2'2'
l2'3'
Sistemde tutulan tiim veriler ve lisans bedeli ddenmig olan tiim yazrhmlarrn
kullarum hakkr,
siiresi iginde idareye aittir.
herhangi
qekilde
bir
ro"a
sirte- 9u1,9,,.
!!1lewe
vaziyette ve veriler en son haliyle
".oi!ina"
orijinal veri tabam formatrnda sadeci
veriler (data only)
olacak gekilde kolay ve sorunsuz okunabilir bir medya ( tagrnabilir hard
disc) ile iki kopya
halinde Idare'nin istedi[i igerik, miktar ve kapsamda idareye teslim
edilecektir. Sistemde
tutulmasl gereken tiim veriler sdzlegme siiresi sona erdifinde sisteme kaydedilmig,
gerekmesi
halinde geri ddniilebilmesi igin ahnan son bir yedek idareye teslim edilmig
olma1drr.
Faturalama Yazrirmr sisteminde tutulan veriler, Tiirkge karakter igermeyen
(6, ii, 9, g, g, r, i)
ancak Tiirkge alan adlan ve anlaqrlrr tablo adlanna sahip tablolardatutjmahdrr. Veriler
teslim edilirken tablo yaprlan, iliqkileri, arahtax alanlar ite itglti bilgiler,
doktiman rralinde
verilerle birlikte teslim edilmelidir.
12'4' Teslim edilecek veri iginde yiikleniciye /yiiklenicilere ait know-how
sayrlabilecek herhangi
bit
tm kodu(trigger, procedur, vb) yer almamahdrr. Teslim
y1tr"*"ilyiikleniciler
laz
veri
sallanmasr ve data kaybr olmamasr iqin, teslim"a"n
ettigi u".if"rie ilgili tablo
-tutarhhlmrn
adetleri' tablolaxdaki kayrt sayrlanm igeren 6zet bir-raporu tutanik ile
idareye teslim
etmelidir.
/*p6
12.5. Teslim edilecek veriler txt, csv, excel, vb formatrnda olmayrp kurumda gahqan
orijinat veri
tabam formatrnda sadece veriler(data-only) olacak qekilde, koluy u"
okunabilir bir
medya (Daha 6nce kullamlmamrq yeni harddisk, vb.) iizerinde 2 kopya teslim edilmelidir.
Okunmasrnda sorun olabilecek tape, kartuq, vb. kullamlmamahdrr.
.o-nr*
12.6.
Yeni kurulacak sistemler igin; yazrhmrn sahibi olan )riklenicinin kuruma
verileri(Legacy),
ait
kendi kuracagt veri tabanma aktarmasr gereklcektir. Veri aktarrmr test
galtqmalan ise yeni progamm kurum hizrnetlerinde kullamlmaya baglanmasrndan
d,nce
yaphnlacaktr. Veri aktanmrrun saghkh bir gekitde yaprlabildigine dair testler d,nceden
tamamlanmrg olmahdrr.
13.
GTVENLiK \T, ERi$iM SisTEMi
13.1. Bilgi Sistemleri, Salhk Bakanhgr tarafindan yayrmlanan ve giincellenen .,Biliqim
Giivenlili
Politikalan" ile uyumlu olmahdrr.
13.2. Uygulama Yazrhm, VTYS' ne en etkin ve hrzh y6ntemle ballanmahdr.
13.3. Qeqitli yetki diizeyleri ve gruplan tarumlanabilrneli, yetki degigimi kolayca yaprlabilmelidir.
Verilere erigim bu tamrnlamalar gergevesinde yaprlmahdr.
13.4' Kullamcrlar ait olduklan yetki diizeyi ve grubu dlgiisi.inde uygulamalara erigebilmeli,
her
_
kullaruq grubu igin veri giri$, giincelleme ve rapor alma yetkileri iyn ay11 tamrnl'anmahdr.
tanmlar gerektilinde sistem ydneticisi tarafindan de[igtiriiebilmelidir. yap an
nu
bu
deligikliklerin anza bildirimi vb. gekilde geri ddnmemesi igin kullaotcryu gerekli mesajlar
otomatik olarak verilmelidir.
13.5. Kayrtlan gdrebilme ve de$igiklik yapabilme qeklinde iki ayn eriqim tipi tamrnlanabilrnelidir.
13.6. Herhangi bir iqlemin kimin tarafurdan, hangi tarihte ve hangi zarnanda yaprldrgrmn
kaytian
tuhrlarak istendigi taktirde sorgulaaabilrnelidir.
13.7. Veri tabaru kullarucr adr ve gifre tarumlamalan VTYS'nin iizerinde gall$tg sistemin
kullamcr
bilgilerinden bafrmsrz olmahdr.
13.8. Yiiklenici, kurumdaki verileri korumak ve veri kaybrru dnlemek igin her tiirlii
tedbiri almakla
yiikiimliidiir.
13.9. istekliler bilgi giivenligini artrmak igin altematif giivenlik
96ziim dnerilerinde bulunabilirler.
13.10. Uygulama yazimlan tiim sistem genelindeki kullarucr, iglem ve bilgi diizeylerinde
bilgi
gizliligini ve g0venligini saglamahdr. Her kullamcrmn ge."ktigitrd" degiqtirilebilir kiqisel
blr
gifresi olrnahdr.
14. EGiTiM HiZMETLERI
14.1. Kurulan tiim yazrhm birimleri igin yiiklenici, idare'nin belirleyeceli teknik ve ug
kullamcrlanna ttim sistemi verimli olarak igletebilmek igin egiiim vermelidir. Eliiim plamna
iki taraf birlikte karar vermelidir.
Dili: Elirim
f 4.2,
Egitim
14.3.
Elitim Materyalleri: Epitim tipine
14.4.
Elitim Yeri: Tablo I'de belirtilen
Tiirkge verilmelidir.
g6re diizenlenmesi gereken elitim ortamrru ve elitim
programlan igin gerekli materyalleri yiiklenici temin etmelidir.
ve kurum personeline verilecek eEitim prosramla.n
(Bilgisayar okur Yazarhlr, yazrhm Kullamcr Elitimi) idare,nin belirlediji m-ekan ya
da
mekaalarda, teknik gartlarda belirlenen esaslar 96z dniine ahnarak yaprlmaldrr.
14.5. Elitilecek Personel: Yi.iklenici, idare'nin en az Tablo 1'de belirtilen sayrda personelini
aym
tabloda belirtilen konularda efiitrnelidir.
14.6. Elitimde Kullamlacak Yaz r Dokiimanlar: Elitim siiresinde kullamlacak olan
elitim
dokiimanlan, efitim programlan baglamadan 6nce hazrrlanmah ve onaylanmak tiz"i" idar"y"
f'/'o
teslim edilmelidir. Bu dokiimanlar Tiirkge olmahdrr. Onaylanan dokiimanlar
en az elitime
ahnacak personel saysr kadar gogaltrlmahd''. Bu iglem igin Yiiklenici
ek bir iicret talep
etmemelidir.
14'7. Efitmenter: Yiiklenici, elitimin sallanmasmda yetecek egitmen/saati
temin etmelidir.
14.8. x'.gitim Programla'nm Delerlendirilmesi: Her elitim programrmn
bitirninden sonra
katrllmcrlar tarafindan delerlendirme formlan doldurulmah ve bu formlar
baz ahnarak Idare
tarafindan Elitim onaylanmahdrr. Katrhmcrrar tarafindan yeterli ve uygun
bi. g"tiid"
verilmedili belirtilen egitimler tekrarlanmahdu.
14.9. Yazrhn Kunamcr Efitimi: yiiklenici, Tablo 1'de belirtilen hedef
kitleye uygulama
yazthmmn kullarumr konusunda epitim vermelidir.
Tablo
EGiTiM PROGRAMININ ADI
-
1
EGITILECEK
EN DU$UK
PERSONELIN
GENEL TANIMI
EGiTiM
SURESi
(
Yazhm Kullanrcr E$itimi
Kurum Personeli
EGiTiLECEK
Ki$i sAYrsr
saat )
8
5
t5. YAZILIM LiSANS VE KULLANIM HAKLARJ
15'l' VTYS ve Uygulama Yazrltmrnm garanti siiresi en az 1 (bir) yrl olacaktrr. Giincellemeler
bu
garanti
kapsamrndadrr.
15.2. Uygulama yazrhmrmn server ve client kururumu igin gerekli yazrhm
uygun bir medya e
kuruma teslim edilmelidir. Programiarrn donammiara aktarrlmasrna aaii tiim
kolaytrklar
saflanmrg olmahdrr.
15'3'
I i52115
aittir.
bedeli 6denmig olan yazrhm ve veri tabaar uygulamalarrn kullamm hakkr
Idareye
l5'4' Veri
Tabamnda yer alan tiim veriler kayrtsrz gartsrz idarenindir. idare, bu verileri
ne zaman
isterse, Yiiklenici bu verileri idarenin istedigi formatta vermek zorundadr.
15.5. idare, yazr]rmr kendi personeline kullandrracalr gibi kurum drqmdan yapacaprhizmet
almr
ile kurumda gahgacak personele de kullandrrabilii.
15.6. Idarenin, bilgisayar programmln ytiklenmesi, gdriintiilenmesi, gahgtrrlmasr,
igletilmesi
veya depolanmasr fiillerini ifa.ettigi urada, bilgisayar programrnln herhangi
bir ogesi
altrnda yatan diigiince ve ilkeleri belirlemek a.ucr it" p.og.i-ttr iqleyiqini go'zlemlemesi,
tetkik etmesi ve slnamasr serbesttir.
15.7. Program; normal yararlanma ile geliqen, ahnma amacr drgrnda, makul
olmayan bir sebeple
kullamlamaz.
15'8. Anlasmazhga diigiilmesi velveya aciliyet arz ed.en durumlarda idare kendisine
kapah zarf
iginde teslim edilen qifreleri veya kodlarr yazrhma miidahale etmek amacryla
kullanabilir.
15.9. Yazrhmlara iligkin ttim kullanm ve sistem kitapgrklan, iizerinde saklandrlr
medya ile
birlikte (CD, DVD, disket, tape karrugu, vb.; idareye verilmelidir.
15.10. Tiim kullamm hakla', isimlerin deligmesi durumunda aynen gegerli
olmahdrr.
02.12.2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
21
File Size
3 676 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content