close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
TURKiYE HALK SAGLIGI KURUMU BA$KANLICI
AiLE HEKiMLiGi uvculamAsr KApSAMTNDA
z0rllz ir,lnR lnLsr
sdzlrgvrnli,liln nnriui vrnr,rgrinue iglnvri
ESASLARI
2411112004 tarihli ve 5258 sayrh Aile Hekimlili Kanununun 8. maddesine dayanrlarak
hazrlanan Aile Hekimlili Uygulama Ydnetmeliline gtire sdzlegmeli aile hekimi olarak gdrev
yapanlardan, mezkur Ycinetmelilin 15 inci maddesine gdre belirlenen miinhal yerler igin
agagrda belirtilen gartlar ve belirlenen takvim gergevesinde noter huzurunda bilgisayar
ortamrnda hizmet puanr ve tercih srrasr ile yerleqtirme iqlemi yaprlacaktrr.
GENEL ESASLAR
l23-
4-
S6zleqmeli aile hekimi yerleqtirme iglemleri, Aile Hekimlili Uygulama
Ydnetmeliline g<ire yaprlacaktrr.
illerdeki bog aile hekimlifi pozisyonlanna tist iiste iki yerlegtirme igleminde de
doldurulamayan pozisyonlar miinhal birim olarak ilan edilecektir.
Mtinhal olarak agrlan birimin bulundulu aile salhgr merkezinde uzman aile hekimlili
kontenjanr yok ise bu pozisyona aile hekimlili uzmanlan baqvuramayacaktrr. Aile
hekimlili uzmam kontenjanr var ise hem aile hekimlili uzmanr hem de diler aile
hekimi tabipler baqvurabilecektir.
Miinhal birime yerlegtirme iglemi igin Bagkanl[rmrza bildirilen bo; pozisyonlara,
iller arasr yerlegtirme iglemi tamamlamncaya kadar (noter sonuglarr ilan edildili
tarih), i1 iginde yerlegtirme iglemi yaprlmayacakttr.
A- BA$ITURU$ARTLARI
1-
2345-
iller arasl aile hekimligi yerleqtirme iqlemine sadece scizlegmeli olarak g6rev yapan aile
hekimleri baqwrabilecektir.
Gdrev yaptlEr son pozisyonda fiilen l(bir) yrl siireyle gahgmayan aile hekimleri aile
hekimlili yerlegtirme iglemine bagvuramayacaktrr. Son bagwru tarihi itibariyle bu qartt
ta$lmayan sdzlegmeli aile hekimlerinin bagvurularr kabul edilmeyecektir.
3359 sayrlt Kanun kapsamtnda DHY (Devlet Hizmet Yiikiimliisii) ve 4924 say r
Kanun kapsamrnda gdrev yapan aile hekimlerinin baqurrulan kabul edilmeyecektir.
(DHY bitit tarihi son bagvuru tarihi itibariyle sonlandrnlmtq olmahdrr.)
iller arasr aile hekimlili yerlegtirme iqlemine katrlan, fakat yerlegtirildili farkh ildeki
birimde gdrevine baglamayan aile hekiminin gahgtrlr ildeki siizlegmesi fesih edilir ve
l(bir) yil siireyle iller arasr aile hekimligi yerleqtirmesine baqvuramaz.
dzelden(kamu drgt) yerlegerek aile hekimlili pozisyonlarrnda gahqan personel, tercih
ettipi ilde 6zel igin aile hekimi kontenjam var ise baqvurabilecektir.
BA$VURULARIN YAPILMASI
l-
Bagvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) tizerinden agrlan miinhal
yerlerden ilan edilen takvim gergevesinde en fazla 5 (beg) tercih, 5 (beq) mnnhal yerin
bulunmamasr durumunda ise en fazla ilan edilen yer saylsl kadar tercih
vaoabileceklerdir.
a
Tercihini yapacak olan adaylar tercihlerinin drgrnda genel yerlegtirmeye katrlmak
isteyip istemediklerini PBS iizerinden segmeleri gerekmektedir.
Iller arasr yerleqtirmeye agrlan birimin bulundulu aile salhlr merkezlerinde aile
hekimlili uzmanr igin kontenjan olup olmadr[r ilanda belirtilecektir.
c- EVRAKLARIN TESLIMI
l-
Adaylar PBS iizerinden bagvurulanm kesinlegtirdikten sonra tercih fbrmunun grktrsrru
imzalavaraki tercih formunun crktrsrnr notere veva cahstrklarr kuruma
onavlatacaklardrr.
Bagvurusunu yapan adaylar evraklanm ilan edilen takvim gergevesinde; Tiirkiye Halk
SaEIlEr Kurumu BaskanltEl Genel Evrak Subesi SaEhk Mh. Adnan SavsunCd.
No:55 06100 Srhhive / ANKARA adresinde olacak gekilde kargo girketi veya APS ile
gdnderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. (Elden teslim edenler, ewaklannr bizzat
kendisi veya noter tarafindan vekdlet verdili kigi aracrhlr ile teslim edebilirler. Aksi
takdirde evrak teslim ahnmayacaktrr.) Karqo sirketi veya APS ile ednderilen va da elden
teslim edilen beleelerin BalkanhErmrza vaktinde ulasmamasr halinde sorumluluk
Kuruma ait deEildir.
inceleme neticesinde uygun gdr0lmeyen miiracaatlar, ret gerekgeleri ile birlikte tebligat
yerine gegmek iizere intemet iizerinden ilan edilecektir.
Bagvuru evrakr imzasz ve onayslz olanlar ile baqvuru ewakr 02/09/2014 tarihi saat
18:00'den sonra gelenlerin evraklan delerlendirmeye altnmayacaktrr.
D- YERLE$TiRME i$LEMi VE TEBLiGAT
1-
2-
Evraklann teslimi srrasrnda onayl tercih formu ile PBS kayrtlarrndaki tercihler arasrnda
farkhhk bulundulu takdirde adayn bagvurusu kabul edilmez. Tercih bildirmeyen, hatah
form gdnderen, tercih formu kuruma ulagmayan ve tercihleri gegersiz sayrlanlar
yerlegtirmeye ahnmayacaktrr.
il drgrndan yerleqtirmeye agrlan aile hekimlili pozisyonlannda s<izlegme ile
gahgtrnlacak aile hekimleri agalrdaki srralamaya gdre yerlegtirilir.
a) il
drqrndan yerlegtirmeye agrlan aile sallpr merkezinde uzman aile hekimlili
kontenjanr var ise; pozisyonun bulundulu il drgrnda aile hekimlili yapan aile hekimligi
uzmanlarr, hizmet puanl ve tercih slralamastna gdre yerlegtirilir.
b) Miinhal pozisyonun bulundulu ilin drgrnda sdzleqmeli aile hekimi olarak gdrev
yapanlar, hizmet puanl ve tercih stralamastna gdre yerleqtirilir.
3-
Hizmet puanlarmrn egit olmasr hdlinde tercih srralamasrna bakrlrr. Tercih stralamastntn
aym olmasr durumunda ise toplam sdzleqmeli aile hekimlili siiresi fazla olan dncelikli
olarak yerle gtiri lecektir.
4- Yerlegtirme sonuglan ve tebligat yerine geqecek ilan www.thsk.gov.tr ve
http://yonetim.sb,gov.tr intemet adreslerinde ilan edilecektir.
5- Yerlegtirme iqlemine dahil edilen ve iller arasr yerlegtirilen personelin mi.iracaat
$artlanm tagrmadrlr sonradan anlaqtltrsa atamalan yaprlmayacak sehven yaprlmtq olsa
dahi iotal edilecektir.
E- AyRrLr$ vE BAgLAyr$ i$r,rnry-nni
l'
23-
Atamasr yaprlan sddegmeli aile hekimleri tarafrndan yerlegtinne iglemini mtiteakip 15
(on be9) gfin igerisinde yeni pozisyonlarda baglayrg yaprlr.
Yerlegtimre igleminden sonra gergeklepen kaza t't.. zonurlu hallerde 3(fl9) ayl gegen
mueret durumlan kabul edilmez. 3(t9) ay iginde gdreve baglamayanlann
yerlegtirmesi iptal edilir.
Aile hekimi olarak yerlegtirrresi yapdan personelin kadro nakilleri, Sa$rk Bakanlfr ve
Bagh Kuruluglan Atama ve Yer Deligtirme Ydnetmeliginin 16 rncr maddesinin 4 iincfl
fikrasrna gdre deferlendirilecektir.
TiJRIdYE HALK SAGLIGI KURUMU BA$KANLIGI
AiLE HEKiMLiGi wcur,,*r,lsl KAPSAMTNDA
nrxilri vnnr,rsrirurn
zontz ir,r,rn .q,n l,sr sdzlrsvrnr-i
dlr
ACIKLAMA
TARIH
SIRA
I Agustos 2014 Pazartesi - l5 Apuskrs 201.{
I
1
2
12 Alustos 201'1 Cunra
raxvinri
Cun-ta
illerden miiLnhal yer
belirlenmek iizere bog
pozisyonlann Kuruma
bildirilmesi
Miinhal yerlerin ilan
edilmesi
25 Afustos 2014 Pizarlesi - 28 Alustos 2014 Per;etnbe
J
A
5
Son Bagvuru 28 Agustos 2014 Pergembe Saat: 18:00'de son"
erecektir.
2 Evlnl 2014 Sah Saat: I 8:00
3
PBS i.izerinden
bagvurulann yaprlmasr
Adaylann tercih bagruru
evraklarmm Kuruma son
gelig tarihi
Eyliil 201.{ Qari;amba - 5 Eyliil 2014 Cuma
Bagluru evraklanmn
kontrolii ve
de!erlendirilmesi
Eyliil 201a Pazartesi
Yerlegtirme komisyonu
delerlendirme, kabul ve
red listelerinin
Yaylmlanmasl
6
8
7
9 Eyliil 2014 Sah - 10 Eylill 2014 (argamba
Red listelerine itiraz
baslurularmrn ahnmast
1l Eylirl
Yerlegtirme komisyonu
son delerlendirme,
kabul red listelerinin
vavrmlanmasr
8
9
2014 Perpernbe
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
1 439 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content