close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

embedDownload
MU~
T.e. . . "'" .
VALILIGI
iI Milfi Egitim Miidiirliigii
SaYl : 320261981772/6171829
Konu: Darii~~afaka Ortaokulu
Giri~ SmavI KayItlan
08/12/2014
............................................ KAYMAKAMLIGINA
I1((e Mi1li Egitim Miidiirliigii
.................................................... MUDlTRLUGlTNE Ilgi :Milli Egitim BakaniIgl Temel Egitim Genel Miidiirliigii'niin 05/12/2014 tarih ve
6106038 saYlh yazlSl.
Darii~~afaka
Cemiyetince anne ve babasl olmayan ve iyi egitim firsatt bulamayan
yetenekli, ba~anh kIZ ve erkek ((ocuklanna 5. smiftan b~layarak lise bitimine kadar yatth
egitim verilen okulda, yemek, bannma, bakIm, giyim, ogrenim vb. giderlerinin kar~t1anacagi
ilgi yazi ve eklerinde belirtilmektedir.
Darii~~afaka Ortaokuluna giri~ smaVI kaYItlan ile ilgili okulunuz 4. smlf ogrencilerine
gerekli duyurunun yapllarak, adaylarda aranan ko~ullan ta~lyan ogrencilerin kaydl i((in
gerekli belgelerin hazlr1anarak eksiksiz ve dogru olarak Darii~~afaka Ortaokulunun adresine
dogrudan gonderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
Milli Egitim Miidiirii
Ekler: l-Yazl (2 Sayfa) 2-Kaytt Sartlan (1 Sayfa) 3-Ba~vuru Fonnu (1 Sayfa) DagitIm: Ilge Kaymakamhklarma (iIge Milli
.. Egitim .Miidiirliigii) Resmi/Ozel Tiim Ilkokul Miid.
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~tJr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
9086-28e8-3e9f-86c9-2c89 kodu de teyit edilebilir.
T.e.
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI Temel Egitim Genel Miidiirliigii SaYI : 235086951772/6106038
Konu: Darii~~afaka Ortaokulu
Giri~ SmaVl KaYlt1an.
05/12/2014
.............. V ALiLiGiNE
(il Milli Egitim Miidiirliigu)
ilgi: Darii~~afaka Cemiyetinin 01112/2014 tarih ve 913saylh yazlSl.
Darii~~afaka
Cemiyetince anne ve babasl olmayan ve iyi egitim fusatl bulamayan
yetenekli, ba~anh ktz ve erkek yocuklanna yatlh olarak ingilizce egitim verilecegini belirten
ilgi yazl ve ekleri ili~ikte gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ve bu konuda okullara gerekli duyurunun yapIlmasml rica ederim.
Zeynep 6CGUDER
Bakan a.
Genel Miidiir V.
EKLER:
l-Yazl (1 Adet)
2-Kaytt Bilgi Formu (1 Adet)
3-Smav Ba~vuru Formu (1 Adet)
DAGITIM:
B Plam
Atatiirk Blv. 06648 KlZllay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr.
e-posta: bursluluk @meb.gov.tr
Aynntlh bilgi i~in: E.Dz Egt.Uzm. (Sahsa Bagh)
Tel: (0 312)413 1586
Faks: (0 312)417 71 05
Bu evrak gilvenli elektronik imza ile imzalanml~rr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
a223-0eef-39bb-be7a-7baO kodu ile teyit edilebilir.
• T.C.
S".~bakanl Ba~kanllgrnda
Darilnafaka Cemiyeti
Dari.i~~afaka
Cad. 14, MasJak 34457 Sanyer / Istanbul
t (212) 276 5020 - 444 1863 f (212) 276 5011
darussafaka.org
Darussafaka
'
2863
!
CEMlvET
istanbul. 01.12.2014
Say" 913
T.C.
MILLI EGlTiM BAKANU(}I
TEMEL EGlTiM GENEL MODORLO(}O
ANKARA
Konu: Darii~~a/aka Ortaakulu Giri~ SmaVi KaYltlan Hk.da
Darui~a/aka,
1863 Yllmdan bu yana babasl hayatta almayan, 2012 Yllmdan itibaren de annes; veya babasl
hayatta a/mayan ve ailelerinin madd; olanakslzllgl nedeniyle iy; egitim /Irsatl bu/amayan yetenekli, ba~anll
k,z ve erkek racuklanmlza ingilizce egitim veren bir kurumdur. Okulumuzda egitim yattlldtr; be~inci slnl/ta
ba}layarak lise bitimine kadar surer. Ogrencilerin yemek, barmma, baklm, giyim, ogrenim vb. giderlerinin
tam ami Dariina/aka Cemiyeti tara/mdan kar§tlanmaktadlf.
Okulumuz, ogrencilerini, her 'III iilkemizin 20 ilinde aym tarih ve saatte yaptlgl bir smavla sermektedir.
Babasl veya annes; hayatta o/mayan rocuklarm her birine, DariJ§sa/aka ve gitiS smaVi hakkmda bi/gi
bir mektup gonderilir. Darii$~a/aka bu rocuklara,
i~eren
MEB Bilg; 1$lem Grup Ba§kanllgl'ndan aldlgf bilgilerle
ulasmaya ralt§maktadlr. Ancak Cemiyetimiz, MEB BUg; i~/em Grup Ba~kan"gl'nm yam slfa MiIIl Egitim
Bakanltglmlza bagh dlger birimlerin ve Valillklerimizin destegine de ihtiyar duymaktadlf.
Bu nedenle Oku/umuzun yurt genelinde tamtl/masl; focuklaflmlzm onlara sundugumuz egitim a/anak/anyla
IIgi/i bilgilendirilmesi, kaYlt- kabul kosullanm ireren bUgi metninin ve basvuru /armunun okullanmlza
ufo} mlmasmm Valilik/erimiz aracfllgw/a saglanmasml an eder, egitime yonelik ralJ~ma/aflmlZln bugiine
kad r old - ibi gelecek ogre tim yl/ma doniik a/arak do desteklenecegi inanClyla saygllanml 5unanm.
- _...........11
f
Ekl:
1.} 1 Adet KaYlt Bilgi Formu
2) 1 Adet Smav Ba$vuru Formu
II
o3 Araok 2014
!
I I
NOT: IJ Milli Egitim Miidiirliiklerine, biinyelerinde mevcut ilkoku/saYlsl kadar bilgi metni, brosiir, ba~vuru
formu ve ogrenci bUg; formu posta ile gonderilmektedir.
Danl~v''"
_._--­
17/11/1930 tarihli karan ile Cemiyetimlzin kamu y.. ranna ~ah$t1AI kabul edilml~ lie Bakanlar Kurulunun 11/09/1940 tarih lie
2/1433 savill karan ile onaylanmlitlr. 28/11/1990 tarlltH ve 36115 sa'f1h kanun gereAince ootiin vergi, resim, har~, hisse ve fonlardan muaftlr.
Darlissafaka
1863
!
•
ORTAOKUl
OZEL DARU$$AFAKA ORTAOKULU ADAY
OGRENCi KAYIT $ARTLARI
KAYIT BA$LANGICI
KA VIT BITIMi
SINAV CONU
SlNAV SAATI
:05 OCAK
: 27 MAYIS
: 31 MAYIS
: 10:00 2015 2015 2015 SINAV YERLERi
ADANA
BURSA
GAZiANTEP
KONYA
SiVAS
AORI
DENizLi
iSTANBUL
MALATYA
SANLIURFA
ANKARA
DiyARBAKIR
iZMiR
MERSIN
TRABZON
ANTALYA ERZURUM KAYSER I SAMSUN VAN ADAYLAROA ARANAN KO~ULLAR
1) T.C. vatandafl olmasl,
2) Annesi velve'}a babasl hayaltaolmamasl. ." .
'
.
. 3) AYesinin maddi durumunun ~renlminj sllrdOrmesine yeterll olmamasi. 4) 2004ya da daha sonrakitarihlerde doOmu,t)lmaSl,(Y8fdl.izeltmesrge~rsizdlr) . 5) 2014-2015 ECitim..OOretlmYlhnda ilkol<uld6rd~n.CO.JnIfOOrencisi olmasi. . .'. 6) SaOhk ve dlOer yonlerden yatlll okula kabulOne saklnca bulunmamasl, Yukarldaki koJullarln tOmOn. uyanCHtrendlerllu,av bjd.
i~lnba.JVU,..bllJrIer.
.
ADAY KAYDIICIN GEREKU BELGELER
1) AdaYln okumakta oldu§u Ilkokul MOdurlaOO'nden ahnacak ve 4. Slnif OOrencisi oIduQunu kanltlayan imzall ve mOhOrlO beige. (Okul kamesi kabul edilmez) 2) NOtus COldan! fotokopisi. 3) VUKUATLI AILE NOFUS KAYIT ORNE~I (Suret, fotokopi, muhtar belgesi. OIOm tutanaQI kabul edilmez.) 4) Adaytn (2) adet yeni t;:ekilmi~ vesikahk fot~raft. 5) Ba~vuru formu ONEMli NOT:
Aday kaydl i~in,
istenen belgelerin eksiksiz ve dogru olarak Darii$$afaka Ortaokuluna ula$tlnimasl gerekir.
Kesin kaYlt hakkl,
.OArencilerin, smavi kazandlktan soma kendilerine bildirilen tarihlerde saAhk kuruluna girmek
uzere okula gelmelerine,
.Saghk kurulunun ogrencinin vatlll okula kabulilne bir engel olmadlAma iIi$kin rapor vermesine,
• Daru$$afaka'mn belirledigi tarihlerde yapllacak olan mali durum ara$tlrmasrnm sonucuna
ba~hdlr.
OKULlIN oIISA~UK KURULU H DAVETiNE UVMAYAN, "MALI DURUM AR,A$TIRMASI"
SURECiNE KATILMAVAN O&RENcI, SINAWA BA$ARILI OlSA DA KAYIT HAKKI
KAZANAMAZ.
W.bS....'
E-posta
Ad....
Tal
Filla
: www.cIIru_kl.k12.tr
: d.lru·gfakMldtMl"'Iia·ntt ..
•.
: DarllM8hlka Caddeal, DarO...... Mh.......k 34457.lstanbul : f0212) 281 22 00 fo.l1l11:131) .: (0212)2•• 31 n~ 28. 25 81- al5 '" 12 ..
..
2())5-2UI6 (){~RETi\l \ ILl ~IN \ \' BA~\,l:Rl FORl"l!:
DarUssafaka
~~TAOICUL
,863
OZEL DAROSSAFAKA ORTAOKULU MODORLOOO'NE
Sanyer I ISTANBUL
Velisi bulundugum
................................................................................................................................................................. ·10 okulunuza aday kaydmm yapllmasmt arz ederim. Ogrencinin Okulu: ................................................................... Smlrt: ........ $ubesi: ........ No'su: ...... . Okulun Bulundug,u: illre: ............................. II: ................................ Telefon No: ............................... .. Okul MUdOrUnlln
Ad, Soyadl :..................................... ..
Ogretmenin Adl - SoyadJ :..................................... iLETiSiM BiLGtLERi: Telefon No. I
Telefon No.2
Cep Tel. No
:(
:(
E- Posta
: ......................... @................................. ..
:(
)(
)(
)(
)
)
)
Velisinin, Adl - Soyadl - lmzasl
AORES: ................................................................................................................................ ,.................... .. OKULUMUZU NEREDEN VA OA KIMDEN DUYDUNUZ? UYGUN SEf;ENE(;E (X) I$ARETI KOYUNUZ:
Ogretmenden
()
Ba~ka
Bir yakmlmtzdan Gazeteden
()
Televizyondan
Radyodan
Mah. Muhtarmdan Smav Davet KartlOdan
( )
()
()
(
(
)
)
bir yolla 61lfendiyseniz belirtiniz : ........................................................... ,', ............ ,........................ .
SfNAVA HANGi fLOE GIRMEK iSTivORSANIZ (X) ISARETi KOYUNUZ:
AIlANA
(
I
IZMtR
(
)
AGRI
(
I
ANKARA
(
l
ANTALYA
KAYSER I
(
I
KONYA
MAlATYA
ONEMLi NOT:
Aday kaydl ~In,
(
)
(
(
)
)
BURSA
(
)
MERSIN
(
I
OENIZL.I
(
)
SAMSUN
(
)
DlvARBAKIR
(
)
SIVAS
(
)
ERZURUM
(
~ANt.lURFA
(
GAZIANTEI'
)
(
)
liSTANBlJl
)
(
VAN
TRABZON
)
(
)
I
(
istenen belgeJerin eksiksiz ve do~ru olarak DarO~~faka Ortaokuluna ula~tlnimasl gerekir. Kesln kaYlt haldel, •
6~rencilerin, SlnaVI kazandlktan sonra kendilerlne bildirilen tarihlerde saghk kuruluna girmek (izere okula
gelmelerine,
•
Saghk kurulunun Berencinin yatlll okula kabulune bir engel olmadlAtna iIi$kin rapor vermesine,
•
Dari.i$~afaka'nm
belirledigi tarihlerdeyapllacak alan mali durum ara~tlrmaStnln sonucuna baghdlr.
OKUlUN NSA~lIK KURULU" DAVETINE UYMAYAN, "'MAli DURUM ARA$TIRMAS'" SOREciNE KATILMAYAN
O~RENci, SINAVDA BA$ARILI OlSA DA KAYIT HAKKr KAZANAMAZ.
)
I
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
253 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content