close

Enter

Log in using OpenID

Bugün Amerikada Cumhur Başkanı . Seçimleri Yapılıyor

embedDownload
m
İMTİYAZ SAHİBİ
ve „
Başyazarı
F E V Zİ A L t R tZ A
%*
Telefon 687
Posta Kutusu 156
Lefkoşa-Kıbrıs
HURSOZ
YIL.: 3
sabah
ç ik a r
g ü n d e l ik
g a z e t e d ir
Bugün Amerikada Cumhur Başkanı
. Seçimleri Yapılıyor
S AYI: 705
S A L I
2 Kasım 1949
Kıbrıs için Seneliği £2
H ariç için Seneliği £3*.
Sayısı t Kuruştur.
3 aylık abonesi 12 şilin
Adresinize gönderilir.
——r
Yazan: Bay M. ZlHNl
KIBRIS TARİH DEVRİNE
maruftur.
Bu kanunname
GİRERKEN
dünyanın
en
eski medeni ka­
67 IVIİL-YÖN REY SAHİBİ
Kıbrısm tarihî devrine baş­ nunudur.
OYLARINI KULLANACAK
lamadan önce etrafım çevBabil medeniyeti M .E. 1780
reliyen memleketlerin mede­ senesine kadar yaşadı. O za ­
Vaşington: 1 Kasım: Amerikan Halkı yarın (bu gün) yeni cumhur başkanı seçmek içiıı
niyetine bir göz atmak gere­ man Elânı dağlarından K a i­
v sandıklan başına gelecektir. Seçim mücadeleleri geçen Cumırtesi günü akşam sona ermesi
kir sanırım.
ve bütün namzedler kendi idare programlarım halka arzetmişlerdir. Amerikada rey vermeğe
delerin istilâsına uğradı.
Mısır Medeniyeti: U ç taraf­
hakkı olanların adedi 95 miıyon kadar ise de bunların yalnız 2/3 yani 67 milyon kadarı
Bu işgal altında Babil batı­
listelere isimlerim yazdırmışlardır. Hava ta'ımin raporlarına göre, bu gün Amerikada yağışlı
tan çöller ve bir taraftan ya doğru uzayan topraklar
geçececeğinden, birçok seçmenlerin reylerini kullanamayacakları zannediliyor.
deniz ile müdafaa edilen bu üzerindeki hakimiyetini gamemleketin ortasından bol yıp etti. Asur yüksek papasCumhur Başkanlığına ııamzedliklerini koyanlar arasında
ve bereketli bir su akar. Bu İarı Asuriye K ıralı oldular.
en ileri gelenler, Trumaıı ve Deweydir. Truman 64 yaşında ve
suyun adı (Nil nehri)dir. Nil
Kıbrıs tarihinin başladığı
rakibi Dewey ise 46 yaşındadır. Diğer namzedler Terekkiperver I s ta n b u lM u h b ir im iz H . N .K a r a g il b ild ir iy o r
her sene yaz' aylarında (Isı (1500) M. E. tarihinde Ba­
Partisinin namzedi Vallas, Vali Strom ve Sosyalist Partisinin KIBRISA VAPUR SEFERLERİ
Kuşak) taraflarında düşen bil Kaidelilerin elinde ve Dicnamzedi Norman Tomas’dır.
YAPILIYOR
bol yağmurlar neticesi taşa­ lenin
Şimalinde Asuriler
Bu namzedler arasında en fazla rey alarak
kazanacak
.İstanbul (Hususî)— Devlet rak Mısır topraklarını kaplar. merkezi (Nineva)olmak üzere
olanlar ya Truman veyahutta Dew^y’dir. Nev York Times ga­
Denizyolları İdaresi, Mersin Sular çekildikten sonra vadi­ istiklâl temin etmiş ve Asu­
zetesinin tahminlerine bakılırsa, Trumaıı bu seçimi kaybedecektir.
hattında çalışan vapurları nin üstünde bereketli bir riye hükümetini kurmuş bu­
tecrübe nihayetinde Kıbrısta çamur bırakır, işte bu top­ lunuyorlardı. Akdeııizin Su­
Lâm aka limanına uğratmak­ raklarda az zahmetle çok riye sahilinde (Fenike) ııa~
Ankara: 1 Kasım Türkiye Cumhur Başkam İsmet İnönü ta ve yolculara da ancak Is- mahsul alınır. Bu şeraitin mıylc m aruf Kıta, Babilden
her sene olduğu gibi, bu gün bir hitabe ile Büyük Millet kenderuna kadar bilet kesil­ varlığı burada pek eski bir gelme Semitik bir kavim ta­
Meclisini açmışlardır. Başkan İnönü nutkunda geçen sene zar­ mekte idi. Lârnaka^a gide­ medeniyetin kurulmasına saik rafından işgal edilmişti. Bu
fında yurtta ve cihanda vaki olan vakayi'e temas ile umumî cek yolcular biletlerini ikinci olmuştur.
Fenikeliler de Mısır hakimi­
direktiflerde bulunmuşlar ve izahat vermişlerdir.
defa Iskenderundan alıyor­ Mısırda medeniyet M.E.5000 yeti altında bulunuyorlardı.
lardı. Denizyolları idaresi, yıllarında başlar.
Mısırın
BAY SA R A ÇO Ğ LU B. M. M E C L İS İ B A Ş K A N I S E Ç İL D İ
Fenike — Kıbrıs tarihinde
iyi
netice
alman
bu
seferlerin
eski
ahalisi
nerden
geldiği
Ankara: Dün yapılan Büyük Millet Meclisi BaşkanlığınaKayer tutmuş olan Fenikeliler
hin bil ekseriyetle eski başbakan Bay Şükrü Saraçoğlu seçil­ Kıbrısa devamlı olarak uza­ belli değilse de O rta Asyâ- Semitik akvamın tabiatı hi­
tılmasına ve yolculara bir dan gelmek ihtimali çoktur.
miştir.
,
'
.
T Ü R K IY E D E İK İN C İ T R E N K A Z A S I
kolaylık olmak üzere önü­ Bu medeniyet Nil vadisinde lâfına yerlerinin iktizası de­
nizci idiler. Suriye sahillerin­
Samsun civarında vaki olan tren kazasına ilâveten Kırıkkale müzdeki haftadan itibaren (Nom) denilen bir çok şehir
de bir çok ticaret şehirleri
yakınlarında ikinci bir tren kazası daha olmuştur. Bütün mem­ İstanbul ve diğer T ürk li­ idarelerinin
kurulması ile
kurmuşlar
ve denize açıldık­
leketi mateme sokan bu feci kazadn 40 kişi ölmüş ve 50 kişi ya­ manlarından Lârnakaya bilet başlar, Bunları ilk defa bir­
ralanmışta. Yaralananların çoğunun daha hastahaneye gelmeden
larında
en
evvel Kıbrısı ön­
kesilmesine karar vermişti.
leştirip merkezi bir medeni
öldükleri bildirilmektedir.
lerinde bulduklarındanAdâya
FİLİSTİNE HİCRET EDEN
yet kuran (Menes) dir. Bu­
yerleşmişlerdir.
YAHUDİLER
rada 26 hükümdar ailesi hü­
(Yarın Etiler veya Hititler)
küm sürdü ve hâkimiyetleri
Gitmek Istiyen Yahudilerin
RUS ASKERLERİ BİR İRAN KÖYÜNÜ ZAPTETTİLER
M.E. 525 tarihine kadar de­ EKSELANS VALİ HÜKÜMET
Sayısı Beş Bini Aştı
MATBAASINDA
İstanbul (Hususî)— lilistine hicre- vam etti.
Tahran: (1 Kasım Pazartesi) Rus askerlerinin Azerbaycan
bölgesi hudut köylerinden Ântara civarındaki “ BU Taşı” ismin­ I te hazırlandıkları bildirilen Yalıu18 inci hükümdar; sülâle­
Ekselâns Vali dün sabah
deki bir köyü işg&l ettikleri bildirilmektedir. Rus askerleri ile dilerden ilk kafile dün ak3aın saal sinden (Thotmes)TotmesM.E.
Kıbrıs
Hükümet Matbaasını
çarpışan İran hudut muhafızları arasında külliyetli miktarda 21 de kiralanan ‘•Polixcuia” adlı
1450
tarihlerine
doğru
Mısır
ziyaretle
Müdür ve M uavini­
İngiliz motörü ile limanımızdan ayyaralı ve bir ölü bulunduğu bildü’ümektedir.
haricine de çıkarak Filistin, nin delâltiyle matbaayı gez­
|
nlımgtır.
ALMANLAR BÜTÜN İŞGÂL KUVVETLERİNİN ÇEKİLMESİNİ
Diğer, taraftan, gitmek isteyen Suriye ve bütün
doğu Ak mişlerdir. Matbaanın her ta­
İSTİYORLAR
I Yahudilerin resmi makamlara mü- denizi hâkimiyeti altına al­
rafını gezezerek esaslı tetkik­
Londra: 1 Kasım: Rus Kontrolü altında bulunan Leyipzig Iracaatı ayni lıızla devam etmekte­
mak
suretiyleKıbrıs
ta
Mısır
lerde
bulunan Lord VVinster,
radyosu, Amerika, Fransa ve İngiltere ehalisine hitaben bir be­ dir.
yanname yayınlarak bütün işgal kuvvetlerinin artık Almanyadan Gitmek istiyeıı Yahudilerin sayısı hâkimiyetine girmiş bulunu­ monotayp, Resmî
Gazete,
yordu. Bu hâkimiyetin M .E. tashih, kısımları ile bilhassa
çekilmesi lüzumuna işaret etmişlerdir. Bu beyannamede. Dışiş­ |beg bini aşmıştır.
leri Bakanlarının toplanarak bu meseleleri görüşmeleri isten­
Ayrıca Türkiyeden Filistine hic- 8 inci asra kadar devam et­ alâkadar olmuşlar ve basılan
mektedir.
I ret etmek istiyen Yahudileri naklet* miş olması muhtemeldir.
dtapların kolleksjyonunu göz­
nıek üzere Pan Cresceııd ve Pah
ŞİMALİ FİLİSTİN YAHUDİLERİN KONTROLÜNDE
Mesopotamya
Bu
nam
al­
den geçirmişlerdir. Gezinin
York adındaki gemilerin yakında
Tel-Av iv: 1 Kasım: Yahudi kaynaklarının iddiasına bakılırsa
limanımıza gelecekleri öğrenilmiştir- tındaki memlekete A rai ila r sonunda Ekselâns Valiye bü­
Yahudi kuvvetleri Galile Bölgesini de ellerine geçirerek bütün
îeynenııelıreyin, biz; lıa k tün memurların imzalı reŞimali Filistini Araplardan temizlemişlerdir.
ÇOCUKLAR MEKTEBE
havi bir albun
diyoruz.
Fırat ve Dicle ne- imlerini
Diğer taraftan Kahiıede çıkan bir tebliğ, Yahudilerin Cenubi
GİTMEDİ
Filistinde de Mlsır orduları üzerine hücum ettiklerini fakat M ı­
lirleri ile sulanan bu arazi hediye edilmiş ve mumaileyh
Girnedeki Rum ilkokul talebeleri
sırlılar taraftan püskürtüldüklerini iddia etmektedir.
iki tarafı çöller ve bir tarafı bunu kıymetli bir hatıra ola­
128 Ekim yıldönümü münasebetile
Y U N A N H Ü K Ü M E T BU H RAN I
[ebeveynleri tarafıudau mektebe git deniz ile koıunuyoısa da ku­ rak saklamak üzere memnu­
Mekteb zey tarafı yabancıların hü niyetle kabul etmişlerdir.
Atina: 1 Kasım: Buradaki gazetelerin yazdığına bakılırsa, 1mekten alıkonmuşlardır.
Koalisyonu
çıkardığı
el
ilânlanyle
Hükûmes matbaası ilk ola­
zaman zaman ortaya çıkan Hükümet Buhranı meselesi tekrar
cumuna açık bir halde idi.
başgöstermiştir. Sofoklis Venizelos alâkadar tarafların aralarım bu günün Manasım anlatmakta ve Su ve bereketli topraklar rak 1878 de açılmış olup o
bulmak işini üzerine almıştır. Bu tertibat muvakkat olup Tsal- çocukların baba ve anneleriyle kili- medeniyet kurulması için esas zâman İngiliz Askerleri tara­
daris’in Paristen dönmesiyle sona erecektir. Tsaldaris Pariste lseye gitmeleri icap ettiğini belirtolan rükünleri bulunduru­ fından işletilmekte idi. El
»toplanmakta olan Birleşmiş Milletler Derneğinde Yunan temsil­ İmekte idi
ile baskı yapan o zamanki
yordu.
Bilindiği gibi Girne Mektep
cisidir.
IKomisyonu tarafından maarif
makine saatta 100— 200 baskı
Pek
eskiden
O
rta
Asyadan
AMERİKALILARA FENA MUAMELE YAPTILAR
müdürüne bu hususta yapılan bir buraya yerleşen halk kanal­ yapabiliyordu. Şimdiki baskı
Viyana: â Kasım: Avrupa İktisadî işbirliği Teşkilâtının yük­ I müracaata ret cevabı verilmişti.
lar açıp nehir sularını tarla­ makinesi saatta 2000 kopya
sek memurlarından olan Amerikan Irving Ross ve yanında bu­
H ÜR SÖZ: Türklerin en bü lara akıtmağı bildikleri gibi, basabilir. Bu müesseseninşim­
lunan bir sefaret memuru buradaki Rııs bölgesinde Ruslar ta­ Iyük bayramı olan Cumhuriyet
memurları tamamen
tuğlalar üzerine “ MıhYazısı diki
rafından fena muameleye tabi tutulmuşlardır.
Bayramında, ilk okullarımız gibi
Bildirildiğine görei lrving Koss otomobili ile Rus bölgesin­ T âli mekteplerimizde tatil edil denilen yazıyı yazmağı da Kıbrıslılardan ibaret olup,
de tabancalı dört Rus askerinin tehdidine uğramıştır, otomobil­ Imemiş ve M aarif Komisyonla- öğrenmiş bulunuyorlardı.
İngilizce, Rumca ve Türkçe
de bulunan bir genç kız bayılmıştır.
] rındaki Türk aza tarafından bu
yapılmaktadır.
Bu sahada medeniyet M .E baskı işleri
yılda maalesef hiç bir teşebbüse 6000 senesinde başladı. İlk M emur adedi 52 dir 1941e
ESKİ MUHARİPLER VE AİLELERİNE YARDIMLAR
| geçilememiştir.
medeniyeti
kuran
Sümer kadar M üdür İngiliz idi. Şim
Geçen Cihan 'm mMBSmM
harbinden sonra
Dinamit koydular
Türkleri, iki nehrin denize diki M üdüı M r. Vasilyadis
harp malûlleri ile harpte ölenlerin veya esir düşmüştür. Ayrıca 400
Liopetri’li Dimitri Andoni dökülen gollük ve batak yer­ son zamanlarda Ingilterede
ailelerine yardım tnaksadıyle Ingi­ milyar lira kadar tahmin edilen za­
bir gezi yapmıştır.
liz Generallerinden Lord Haigh ta­ rar vaki olmuştur. Harpte malûl ol­ IveAndreas Pavlu isimli
iki lerini işgal etmişlerdi.
rafından kurulan sandığa yardım muş veya babalanın kaybetmiş bu kişi Mağıısa hastalıanesine
M .E. 3000 inci yılııı sonla
Yangın Çıktı
lunan insan kütlelerine yardım heiçiıı her senenin Kasını ayının mu­
pimizin vazifesidir. Çünkü b u n la r kaldırılmışlardır.
Bunların rında (Hamorabi) MesopoEvvelki gün Lefkoşa haricin­
ayyen bir gününde Flanders lale’
geride kalanlara daha iyi hayat te- İddiasına göre, bir kayığa tamyada kuvvetli ve merkezi de bulunan Helyopolis mahalle­
sini temsil edeıı rozetler takılmak­
min etmek ülküsü ve mancı ile-1bindikleri vakit oraya atılan bir hükümet kurmuştu ki sinde Kosta Argiridis isminde
tadır.
kay.8.n onun nufuz çevresi Babilden birisine ait bir garajda yangın
Son harbe nısbetle tahribatı az
olan 1914-18 harbine 29 millet i§. Kasım tarihinde göğüsümüze takıla-1 ' Tllmesiyle denize düşmüş Akdenize
kadar uzayordu çıkmıştır. Polis itfaiyesi " habu
alarak vak’a mahalline yetişmiş
tirak etmig olup 13 milyon kişi oık rozetler için olduğu k a d a r fazla Mirdir. Polis meseleyi incele
Hamorabi Kaıataş üstünde vc ateşi söndürmüştür. Pek az
"ölmüş 20 ınıhoıı kiji yaralanmış yardımda bulunmayı unutmamalıyız.(inektedir
bulunan
kanunnamesi _ile
T ü R K iv E HABERLERİ
İn ö n ü n ü n -D ün kü H u tk u
A c a b a H a rp B e lirtisi m it
MA AD TARAFINDAN S A Y Ë T l ÔRTAMA AKTARILMIŞTIR
”
öayia 2
(HUR&Üii
ff'M
LÂRNAKALILAR GÜZEL
Leymostmdan.
BİR BAYRAM YAPTILAR
Solcular Lefkoşa Yolunda
Cumhuriyet Bayramı Lâr- GEÇEN PAZAR ¿¡OLCULARIN
Solcular tarafından tertibYAPTIÖI MÎTÎNG
öakada bu sene her senekinolunan
Lefkoşadaki toplantı­
den daha güzel bir şekilde
Bundan bir müddet evvel ya iştirak için yüzlerce sol­
kutlanmıştır. Lârııaka halkı Rum sağcılarının
Lefkoşa
bayram şerefine Türk sem­ Stadyumunda yapmış bulun­ cu kasabamız ve köylerinden
tinde, evlerini Türk bayrak- dukları mitinge karşılık ola­ Lefkoşaya akın etmişlerdir.
larıyle süslemişler, millî kah­ rak geçen Pazar günü solcu­ Otomobiller Yunan bayrak­
ramanların resimleri muhte­ lar da Bayraktar meydanın­ ları ve birçok levhalarle süs­
lif semtlere asılmıştır. Bayram da bir toplantı yapmışlardır. lenmişti. (levhalar üzerinde
gerefine Türk kulübünde ya­ Kıbrısm bir çok yerlerinden bu gibi yazılar vardı “ K ah­
pılan toplantıda söz alan Bay tutulan otomobiller binlerce rolsun Faşistler” “ Muhtari­
Suphi Kenan, günün büyük­ köylüyü Lefkoşaya getirmiş­ yet isteriz” “ YabancılarMem
lüğünü belirten veciz bir söy­ tir. Bir çok kadın ve çocuk­ leketimizi terketsinler” ve sai­
lev vermiş ve çok alkışlan­ ların da bulunduğu bu mi­ re).
Ael - Pezoporikos
mıştır.
tinge gelenlerin bir çoğunun
Pazar günü yapılacağı bil­
Kulüp önü ve küçük iskele elinde Çeteci Lideri Markos’başı civarı şanlı Türk bay- un fotoğrafları bulunmakta dirilen Ael— Pezoporikos ma­
raklanyle donatılmış ve şen- idi. Bir grupun Markos’un çı Futbol Federasyonu ve
liklere Pazar günü gecesine büyük hacimde ve çelenkler Ael arasında çıkan bazı ankadar devam edilmiştir.
ile süslenmiş bir resmini taşı­ laşamamazlıktan dolayı ya­
pılamamıştır. Futbol Fede­
T.E.G . (Tuzla) kulübü ta‘ dığı da görülmüştür! Yalnız
rafından kulüp meydanı öze1 dikkati çeken bir şey varsa o rasyonu Âel’in sağcı bir K u ­
lüp olarak kaydolunmasını
nerek Türk bayrakları, fla‘ da her vakit olduğu gibi Rus
arzu etmektedir bu hareketi
mar, hurma dalları ve çe- bayrağının taşınmadığıdır.
Köylerden gelen bir çok yapmadığı takdirde Ael Fe­
lenklerle süslenmiş kapuyu
derasyona dahil olmak hak­
Atatürk resimleriyle tezyin köylünün bu ziyareti fırsat
eden gençler coşturucu mu' bilerek miting saatinde Lefko kına haiz olmayacaktır.
zik; havan toplan ve İstiklâl şa sokaklarında gezmekte ol­ Ael halâ bu hususta kat’i
kararını vermiş değildir.
marşıyle merasime başlamış­ dukları da görülmüştür!
Britanya Enstitüsünde
Mitingde muhtariyet—ilhak
lar ve Tuzladan Lârnakanın
Cumartesi akşamı kasabamız
âna caddelerine kadar süren istenmiştir.
Solculara göre, mitinge 70 Britanya Enstitüsünde bazı filim­
beş millik b ir resmi geçit
ler gösterilecektir. Üyelerin işti
yapmışlardır. Merasim yine bin kişi iştirak etmiştir.
raki memnuniyetle karşılanacak.
İstiklâl marşıyle sona erdiril
İanede Bulundu
Harup Fiyatları
_______
iniştir.
Antikalar Dairesinden res­ Kastjbamız tüccarları harubun
ABOHORDA CUMHURİYET
men
ilân edildiğine göre, kantaını £4.10.0 almaktadırlar.
Fiyatlarda halihazırda herhangi
BAYRAMI
Mağusalı
Bay Tahir Ali bir değişiklik beklenilmemekte29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mağusa hisarlarının alt kısım­ dir.
ilk defa olarak bu sene Abohor larının temizlenmesi uğruna
Türk halkı tarafından parlak bir
İN G İLTER E
surette kutlandı. Tören Türk sarfedilmek üzere £3— 5—0
Ü N İV E R SİTE LER İN E
Çiftçiler Birliği binasının önün­ ianede bulunmuştur.
G İRİŞ
de yapıldı, orada toplanan halk
İD HABERLER
400 den fazla idi. Küçük, bü­
yük, ihtiyar genç hepsi bu günü
büyük bir sevinçle kutluyordu.
Merasim, saat 7 de köy tale­
belerinin okuduğu millî şarkı ile
açıldı. Onu müteakip köyümü­
zün Başöğretmeni Mustafa Sıtkı
Bey, bugünün ehemmiyetini be­
lirten güzel bir söylev verdi, ve
sık sık alkışlandı. Bundan sonra
talebeler tarafından bu gün hak­
kında yazılan millî şiirler okun­
du. Merasime saat 9 da son ve­
rildi.
FECİ BiİR
KAZA
Teessüfle öğrendiğimize göre, ge­
çen Cumartesi gecesi Baf Komiser­
liği Başkâtibi Bay Bürhan Eııveri
Baf-Poli yolunda uçurum bir dönenıuyte kargıdan gelen otomobile yol
vermek üzere kenar alırken; yolun
yıkılması neticesi devrilen ve uçu­
ruma yuvarlanan otomobilin altında
kalmış ve almış olduğu ağır yara­
lardan sonra yetişenler tarafından
kaldırıldığı hastalıanede Pazar saba­
hı irtihal etmiştir.
Merhum 50-55 yaşj'armda olup
dirayet, ciddiyel ve samimiyeti ile
muhitinde her kesin sevgi ve say­
gısını kazanmıştı. Ruhuna fatihalar
ithaf eder, aile efradma^baş sağlığı
dileriz.
Türkiyedeıı Kepek Getirmek
Istiyenlere
Eşya, Çarşı ve Taşıt Kon­
trol Müdürlüğü tarafından
resmen ilân edildiğine göre,
Türkiyedert az miktarlarda
kepek ithali için yapılan is­
tidalar tezekkür edilecektir,
ödem e Sterlin ile olacaktır.
Alâkalı ithalâtçılar, Türkiyedeki firmalar ile temasa
geçerek çif fiat, kalite ve tes­
lim zamanı hakkında malû­
mat almalıdırlar.
KÖRLER MENFAATINA DANS
îngiltereye giderek orada yük­
sek tahsil yapmak isteyen bütün
talebeler mutlaka Maarif M ü­
dürü vasıtasıyle müracaat etme­
lidirler. Müracaat için Müdürden
forma alınmalı ve bunlar doldu­
rulduktan sonra. Hükümet dok­
torundan bir sıhhat raporu ala­
rak Maarif Müdürüne gönde­
rilmelidir.
Üniversiteye, girmek için halâ
lâzım gelen evsafı kazanmamış
olanlar ve ileride bu evsafı haiz
olacaklarını umanlar istidalarında
bunu zikretmelidirler. 1948-39
için müracaat edipte, yerleşme­
ydiler tekrar müracaat ederek
istidalarının ilerleyip ilerleme­
mesini bildirmelidirler.
Daha evvel böylece yer'temin
etmeden gitmek doğru değildir.
Çünkü Ingilterenin bütün yük­
sek okullarında namzed adedi
çok olup kaydolmadan çok £vvel müracaat etmek şarttır.
9 Ekim
1948 tarihinde
Lefkoşada “ Dasaki” isminde­
ki açık hava gazinosunda
St.. Barnabas Körler Okulu
menfaatına Baş Komiser Mr.
O. R. Arthur’un himayesi
altında
yapılan
balodan
f%>
ta k si
£61—8—6 hasılat toplanmış­
7 i
“
YAZIHANESİNE
tır. Mektep Komisyonu bu
balonun bir başarı olması için Telefon Ediniz. LÜKS Taksiler
hizmetleri geçen Mr. Ch. Emrinize Amadedir.
Loukaidis ve M r. A. MikroBasıldığı yer «HÜR SÖZ»
matis ile diğer şahıslara te­ Temiztoklu
Sokağı No. 29 ve
Idarevi
şekkür etmektedir.
Temiztoklu Sokoğı N o. 26 L E F K O Ş A
VIIV! Her şefi
Temizlik VİM
2 Kasım
Lefkoşa Mahkemesinde:
at
LÂRHAKALILAR
DÖGDÜ
Lefkoşalı Elli* Ispirö yine Lefkoşah Zekive Cemali döğdüğünden do­
layı £ 1— 10 ceza ve £ 3 da taz­
minat ödemesi emrolunmnştur.
Yine ayni suçtan ismet Hüseyin
Sava Bulli Kattoyu döğdüğünden
£ 3 para cezasına çarpılmıştır.
SAHTE POLİSLİK
Lefkoşalı Diş Doktoru Sodirakis
Yuanuidis ve Bedros Bedridis ken­
dilerini sivil Polis satarak iki kişiyi
Polise sevkettililerinden Mahkeme
tarafından birinci £ 15 ve ikinci de
£ 5 para cezaların çarpılmışlar ve
ayni zamanda her ikisi birlikte 12
şilin masraf ödemeleri emrolunmuştur.
Lefkoşa Polisinden
Bir Çuval Kannavuri (kuş yemi)
Kayboldu
Giryakos Andrea Eski Cuma Pa­
zarında kendisine ait bir torba kannavuriııin çalındığını ” Polise haber
vererek yardım istemiştir. Kunuavurinin kıymeti £ 6 idi.
Dikkat
Son posta ile Istanbuldan
getirdiğim Türkiyenin eu
meşhur
muharrirlerinden
Esat
Mahmut
Karakurt
Refik Halit, Reşat Nuri, Akagündüz, Peyami Safa, Sürür
Bedi, Mahmut Yesari, Güzi­
de Sabri, Muazzez Tahsin,
Kerime Nadir vesair bilcüm­
le üdebanın edebî, içtimai,
tarihî ve dinî eserleri ile
her nevi İlkokul kitapları ve
kırtasiye, mağazamızda en
ehven fıatlarla satılmaktadır.
Mağazamızı bir defa ziya,
ret edenler memnun kalacak­
lardır.
Dionisu Sokağı No. 16
İBRAH İM S IT K I
Lârnaka
TEKLIFNAME
DAVET o l u n u r
Mektep komisyonu Reisinin elinde bulunan Maarif Daire­
sinin plân ve şeraitnamesi mucibince Baf kazasında Evretu kö­
yüne aid yeni mektep ve aptesanenin inşası için teklifname
davet olunur.
2. Teklifnameler bu ilânın neşrinden 3 hafta zarfında doğ­
rudan Maarif Müdürüne gönderilmelidirler.
3 Her müteahhid teklifnameşinde, her iş içiıı ayrı ayn
meblâğ miktarını, kefilinin ismini, ve ayni zamanda bu münase­
betle şimdiye kadar inşa ettiği binaları zikretmekle, bina inşası
hakkındaki tecrübelerini sarahaten beyan eylemelidir.
4. Teklifnameler mühürlenmeli ve zarfın üzerine şu sözler
yazılmalıdır: “ Baf kazasınde Evretu köyündo inşa edilecek yeni
mektep ve aptesane için teklifname.
5. Yukarıdaki bilumum şeraite ve hususile 4 numaralı
kayda sıkı bir surette riayet olunmadıkça hiç bir teklifname
tezekkür olunmıyacaktır.
6. Mektep Komisyonu en dun veya hiç bir teklifnameyi
kabul eylemek mecburiyetinde değildir.
Evretu
MEKTEP KOMİSYONUNDAN
Tarih 28.10.48
l^ışlık P a l l a s S in e m asın d a
4 Kasım Perşembe Akşamı Saat 7 ve 9 30 da
İlk defa olarak Türkçe sözlü ve şarkılı
Buzlarda
Yaşıyan
Kız
(AYTANKA)
Şimalin karlı buzlarında geçen temiz bir aşkın filmi
sergüzeşt heyecan aşk ve intikam. Şimdiye kadar
gördüğünüz fıliınlerin eşsiz bir şaheseri ve en heye­
canlısı olan bu filmi mutlaka görünüz.
(H alk Sinem a Ş iıkeli)
Teklifname davet olunur
Mektep Komisyonu Reisinin elinde bulunan Maarif Dai­
resinin plân ve şeraitnamesi mucibince Mağusa kazasında Aysimyo köyüne aid yeni Mektep ve kademhanenin inşası için tek­
lifnameler davet olunur.
2. Teklifnameler, bu ilânın neşrinden 3 hafta zarfında doğ*
rudan Maarif Müdürüne gönderilmelidirler.
3. Her müteahid teklifnamesinde, her iş için ayrı ayrı meb­
lâğ miktarım, kefilinin ismini, ve ayni zamanda bu münasebetle
şimdiye kadar inşa ettiği binaları zikretmekle, bina inşası hakkındaki tecıübelesini sarahaten beyan eylemelidir.
4. Teklifnameler mühürlenmeli ve zarfın üzerine şu sözler
yazılmalıdır:- “ Mağusa Kazasında Aysimyo köyünde inşa edile­
cek yeni mektep ve abtesaııe için teklifname.”
tezekkür olunmıyacaktir,
*
* .
6. Mekteb Komisyonu en dün veya hiç bir teklfnameyi ka­
bul eylemek mecburiyetinde değildir.
M E K T E P KOM İSYONUNDAN
Aysimyo
Haşan Şerif Hüseyin Muhtar
Tarih, 28.10.1948
kolaylıkla
ile yapılırsa pek basittir!
Birkaç, saniye içinde pislik ve yağlar ortadan
kalkar ve kabın üzeri parlak, teiniz, pürüzsüz
ve yeni bir hale gelir.
a
L B V IİR
m o D u cı
MA AD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTI
-__ i__
______
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
510 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content