close

Enter

Log in using OpenID

07.02.2014 - İçki, Sigara ve Uyuşturucunun Zararları

embedDownload
İL
: SAKARYA
TARİH : 07/02/2014
‫ِيم‬
ِ ‫ِب ْس ِم ه‬
‫الر ْح َم ِن ه‬
‫َّللا ه‬
ِ ‫الرح‬
ِ
ِ َّ
‫اب َواْألَ ْزالَ ُم‬
ُ ‫ص‬
َ ْ‫آمنُوا إِنَّ َما الْ َخ ْم ُر َوال َْم ْيس ُر َواْألَن‬
َ ‫ين‬
َ ‫يَا أَيُّ َها الذ‬
ِ َّ ‫ ِرجس ِّمن َعم ِل‬.
‫اجتَنِبُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن‬
ْ َ‫الش ْيطَان ف‬
ْ
َ ْ
ِ ِ‫" اَلْ َخمر اُ ُّم الْ َخباَئ‬:‫قال عليه الصالة و السالم‬
"‫ث‬
ُْ
İÇKİ, SİGARA VE UYUŞTURUCUNUN
ZARARLARI
Kıymetli Müslümanlar!
Yaratılışımızda Allah (cc)’ın bizlere verdiği
temel emanetlerden olan akıl, beden, fıtrat ve
neslimizi,
Allah’ın emirleri doğrultusunda
korumakla görevliyiz. Akıl emanetini korumak,
onun doğru bir şekilde çalışmasına imkân
sağlamaktır. Beden emanetini korumak, ona zarar
verecek şeylerden uzak durmaktır. Fıtratı korumak
da, onu Allah’ın yarattığı şekilde tertemiz muhafaza
etmektir. Nesil emanetini korumaksa, neslimizi her
türlü kötülük ve fenalıktan, azgınlık ve taşkınlıktan
uzak tutmaktır.
Kıymetli Kardeşlerim!
Zararlı alışkanlıkların başında gelen içki ve
alkolün her çeşidi, hem dini hem de toplumsal
açıdan kötülüklerin anası olarak telakki edilmiştir.
Maddi ve manevi zararlarının yanında insanı, fıtratı
ve özünden uzaklaştıran içki ve alkolü terk etmenin
imanımızın bir gereği olduğunu unutmamak lazım.
İşte bu hakikati Rabbimiz, Yüce kitabı Kur’an-ı
Kerîm’de şöyle anlatıyor: “Ey iman edenler! (Aklı
örten) içki (ve benzeri şeyler) kumar, dikili taşlar
ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir.
Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan,
içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin
sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan
alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz
değil mi?”1
Kardeşlerim!
Sağlığımızı tehdit eden kötü alışkanlıklar
sadece içki ve alkolle sınırlı değil. Uyuşturucu ve
sigara da, hayatımızı altüst eden, sağlığımızı ciddi
manada riske sokan, hem kişiyi hem de toplumu
maddi-manevi buhranlara sürükleyen yasak ve
günahlar arasındadır. İnsanlık için bir felaket olan
uyuşturucu ve sigara, maddi ve manevi açıdan
aileleri dağıtmakla kalmıyor, toplumda onarılması
güç yaralar da açıyor. Bu insanlık dramının birçok
örneğini basın ve yayında üzülerek müşahede
etmekteyiz.
Kıymetli Müslümanlar!
Tüm insanlığa örnek bir şahsiyet olarak
gönderilen Hz. Muhammed (sav), ikaz ve
tavsiyeleriyle sık sık bu hususları dile getirmiştir.
Ümmetine, hayrın ve güzelliklerin temsilcisi olmayı,
Allah’ın razı olmayacağı her türlü kötü tavır ve
davranıştan uzak durmayı emreden Peygamber
Efendimiz (sav)’in şu ikazı, bizce çok manidardır:
“Her sarhoş edici, içkidir. Her sarhoş edici içki
ise haramdır. Kim dünya hayatında içki içer ve
tövbe etmeden ölürse, ahiret içeceklerinden
içemez”2 Başka bir çağrısında da ümmetine şöyle
sesleniyor Allah’ın Rasulü: ‘Muhakkak ki içki
deva değildir, bilakis hastalıktır (hastalık
vericidir).’3
Kardeşlerim!
Öyleyse, sıhhatimizi bozan, neslimizi helake
götüren, maddi-manevi hayatımızı zindana çeviren;
bizleri namazdan alıkoyan, aramıza düşmanlık
sıokan bu kötü alışkanlıklara karşı ‘dur’ diyelim.
Geleceğimizin sahipleri olan çocuklarımızı ve
gençlerimizi, yarınlara hazırlarken, her türlü zararlı
alışkanlıklardan onları korumanın yol ve çarelerini
arayalım.
Ümmet olarak, bunun derdini
yüreğimizde
hissedelim.
Unutmayalım
ki,
geleceğimizi emanet ettiğimiz gençleri, bu tür kötü
alışkanlıkların her birisinden uzak tutmak, insanî,
imanî ve vicdanî bir sorumluluktur. Yüce
Rabbimizin şu emri, bizleri bu sorumluluğumuz
konusunda
uyarmaktadır:
“Ey
müminler!
Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan
ateşten koruyun…”4
Aziz Kardeşlerim!
Bu konuda daha duyarlı bir toplum olmamız
temennisiyle, hutbemi bir dua ile tamamlamak
istiyorum: Ya Rabbi! İmanımızı koru! Ya Rabbi!
Aklımızı her türlü kötülükten muhafaza eyle! Ya
Rabbi! Bize, tertemiz emanet ettiğin fıtratımızı
korumakta yardım et! Ya Rabbi! Bize temiz bir
fıtratla gönderdiğin neslimizi her türlü kötü
alışkanlıklardan uzak eyle!
1
Maide, 5/90–91.
Buhârî, Eşribe, 1; Müslim, Eşribe, 7.
3
İbn-î Mâce, Tıp, 27; Müslim, Eşribe, 12.
4
Tahrîm, 66/6.
2
Hazırlayan: Kudret ÇİMEN, Vaize, Sakarya İl
Müftülüğü.
Redaksiyon: İl Hutbe Komisyonu.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
314 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content