kaynaşlı - tactic

TACTIC
Genel Hatlarıyla
TACTIC Projesi
Tools, met hods And t raining f or
CommuniTIes and Society
to better prepare for a Crisis
Toplumların krize karşı daha iyi
hazırlanması için araçlar,
yönt eml er ve eğit im
Avrupa Birliği Komisyonu 7. Çerçeve
Programı kapsamında yürütülen
bir İşbirliği Projesidir.
Süre:
2 yıl
Başlangıç Tarihi:
Mayıs 2014
Proje Ortakları
Helmholtz Centre for Environmental Research
GmbH (UFZ)
Almanya (Yürütücü)
Trilateral Research and Consulting LLP (TRI)
İngiltere
Toplumların bir krize karşı daha iyi
hazırlanması için araçlar,
yönt eml er ve eğit im
TACTIC, Avrupa Birliği Komisyonu 7.
Çerçeve Programı kapsamında yürütülen
bir İşbirliği Projesidir.
Northumbria University (UoN)
İngiltere
European Dynamics (ED)
Yunanistan
Institute of Meteorology and
Water Management (IMGW-PIB)
Polonya
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Türkiye
Saxon State Office for the Environment,
Agriculture and Geology (LfULG)
Almanya
Türkiye Vaka Çalışması:
KAYNAŞLI
Proje Ekibi (Türkiye)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Prof. Dr. A. Nuray Karancı
Proje Yöneticisi
ODTÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi
(Klinik Psikolog)
[email protected]
Konsorsiyum:
5 ülkeden (Almanya, İngiltere, Yunanistan,
Polonya, Türkiye) 7 ortak
Canay Doğulu
Bu proje, Avrupa Birliği’nin araştırma, teknolojik gelişim
ve yaygınlaştırma için 7. Çerçeve Programı dahilinde
608058 numaralı hibe sözleşmesi altında finanse
edilmektedir.
Proje Asistanı (Sosyal Psikolog)
[email protected]
Gözde İkizer
Proje Asistanı (Klinik Psikolog)
[email protected]
Kaynaşlı
Vaka Çalışması: Amaçlar
Projenin Amaçları
1. Risk algısının bireylerin hazırlıklı olmalarını
nasıl etkilediğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak etkenleri belirlemek; özellikle büyük
ölçekli ve sınır ötesi afet ve krizler için hazırlıklılık
tedbirlerini teşvik etmede etkili mevcut hazırlıklılık programlarında iyi uygulama örneklerini
tespit etmek;
2. Çeşitli risklere maruz kalmış toplumların/
paydaşların (örn., afet yönetiminden sorumlu
kurumlar, yerel aktörler [halk, STK’lar, vb.]) çeşitli tehlikelere ne kadar hazırlıklı olduğunu değerlendirmek amacıyla çoklu tehlikeler için
katılımcı toplumsal hazırlıklılık değerlendirme
aracı (öz değerlendirme açısından) geliştirmek;
3. Büyük ölçekli ve sınır ötesi afet ve krizler için,
toplumların beklentileri ve ihtiyaçları çerçevesinde talebe yönelik hazırlıklılık iletişim ve eğitim malzeme ve uygulamalarını (eğitim programı ve araçları dahil) geliştirmek;
4. Terörizm, doğal afetler (örn., seller, depremler) ve salgın hastalıklar alanlarında bilim, politika oluşturma, yönetim ve sivil toplumdan
çeşitli paydaşların yer alacağı ve ortak çalışmaya ve üretkenliğe dayalı bir şekilde toplumsal hazırlıklılık kılavuzu ve bunun hazırlıklılık iletişim ve eğitim malzeme ve uygulamalarını geliştirmek, test etmek ve geçerliğini değerlendirmek;
5. Projenin esas çıktılarını ve fikirlerini, toplumsal hazırlıklılığı çok çeşitli tehlikeleri kapsayacak şekilde geliştirmek için uzun vadeli bir öğrenme çerçevesinde birleştirmek. Bu çerçeve,
toplumsal hazırlıklılık değerlendirme kılavuzuyla
beraber hazırlıklılık iletişim ve eğitim malzeme
ve uygulamalarını kapsayacaktır. Sürecin ve
sürecin sonucunun genel kalitesinin değerlendirilmesi için göstergeler de çerçevede yer
alacaktır. Çerçeve, genel kullanıma açık olarak erişilebilir ve kullanıcı dostu etkileşimli internet tabanlı bir platform aracılığıyla sunulacaktır.
Vaka Çalışmaları




Avrupa’da Terörizm
Orta Avrupa’da Seller
İngiltere’de Salgın Hastalıklar
 Sivil toplum örgütleri (örn., Acil Destek Vakfı),
acil durum ve afet yönetiminden sorumlu
kamu yetkilileri, belediye, işletme sektörü ve
toplum liderlerinin de dahil olduğu ana paydaşları belirlemek;
 Araştırma
bulguları ve vaka örnekleri/raporlarıyla beraber proje kapsamında
Kaynaşlı için yapılacak çalıştayın bulgularının incelenmesiyle önceki afetlerden alınan
dersleri, toplumsal katılımın iyi uygulamalarını
ve toplumsal katılımı engelleyici etkenleri
değerlendirmek;
 Çoklu tehlikeler için toplumsal hazırlıklılığı
kolaylaştıran ve engelleyen etkenleri değerlendirmek;
 Toplumsal hazırlıklılık değerlendirme kılavuzu,
iletişim ve eğitim malzemesi ve uygulamaları, ve genel uzun vadeli öğrenme çerçevesini (değerlendirme dahil) geliştirmek, test
etmek ve geçerliğini göstermek için bir vaka sunmak.
Türkiye’de Depremler [Kaynaşlı]
Kaynaşlı
Kaynaşlı Vaka Çalışması
Vaka Çalışması: Çalıştaylar
Bu vaka çalışması, 1999 depreminden etkilenen Kaynaşlı’da depremlerle beraber depremlere ilişkin ikincil tehlikelere (örn., yangınlar)
ve diğer tehlikelere (örn., sel, toprak kayması
ve ulaşım kazalarına bağlı kimyasal sızıntı) karşı
bireysel, toplumsal ve kurumsal hazırlıklılık üzerine odaklanmaktadır.
Proje kapsamında ilgili paydaşların katılacağı
iki çalıştay düzenlenecektir.
İlk çalıştayın amacı, toplumsal hazırlıklılık kılavuzunu sunmak ve test etmek, iletişim ve eğitim malzemesi ve uygulamaları açısından ihtiyaçları değerlendirmektir.
İkinci çalıştayın amacı ise, toplumsal hazırlıklılık
kılavuzuyla beraber iletişim ve eğitim malzemesi ve uygulamalarının (değerlendirme dahil) geçerliğini değerlendirmektir.