close

Enter

Log in using OpenID

54000 Adet ( 2501 Tip ) kompozit sabo

embedDownload
BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ.
YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ
FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE
BİLGİ AMAÇLIDIR. İHALE DOKÜMANI OLARAK KULLANILMAZ.
İhale Bilgileri
İHALENİN KONUSU
54000 ADET ( 2501 TİP ) KOMPOZİT SABO
İŞ YERİ
VAGON FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NUMARASI
85.02/142310
İHALE TARİHİ VE SAATİ
07/01/2015 14:00
İLAN TARİHİ
24/12/2014
İHALE USULÜ
Açık İhale
ŞARTNAME BEDELİ /
BANKA HESAP NO:
100,- TL /
Vakıfbank Esk. Şb. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73
TELEFON VE FAKS NO
0-222- 224 00 00 (4435-4436)
Satınalma: 225 50 60, Genel Müdürlük: 0-222- 225 72 72
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ [email protected]
İHALE İLANI
KOMPOZİT SABO ALINACAKTIR.
TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/174160
1- İdarenin a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72
2- İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı : 54000 Adet ( 2501 Tip ) kompozit sabo, teknik
şartname ve resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.
3- İhalenin a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
: 07/01/2015 - Saat 14:00
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile
ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 07/01/2015
günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7- Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8- Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi
değildir.
TÜLOMSAŞ
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK
TİP İDARİ ŞARTNAME
(YERLİ İSTEKLİLER İÇİN)
I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin:
a) Adı
: TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.)
b) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
c) Telefon numarası
: 0 222- 224 00 00 /4435-4436
d) Faks numarası
: 0 222- 225 50 60 (Satınalma) - 225 72 72 (Genel Müdürlük)
e) Elektronik posta adresi
: [email protected]
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Levent GÜRSES Memur
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı
: Kompozit Sabo
b) KİK kayıt no
: 2014/174160
c) Miktarı ve tür
: 54.000 adet (Tip 2501)
d) Teslim edileceği yer: TÜLOMSAŞ Malzeme Daire Başkanlığı
e) Diğer bilgiler
: 250.128 no’lu T.Şartname ile T.Resime göre
Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale
: Açık İhale Usulü
: TÜLOMSAŞ Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
b) İhalenin yapılacağı adres
c) İhale tarihi
: 07.01.2015
d) İhale saati
: 14.00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
Madde 4- İhale dokümanının görülmesi ve temini
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer : TÜLOMSAŞ Satınalma İkmal Daire Başkanlığı
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: TÜLOMSAŞ Satınalma İkmal Daire Başkanlığı
c) İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) : 100,-TL
4.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale
dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol
eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına
uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.
4.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve
kuralları kabul etmiş sayılır.
Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer
5.1. Tekliflerin sunulacağı yer: TÜLOMSAŞ Satınalma İkmal Daire Başkanlığı
5.2. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
5.3. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri
alınamaz.
5.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde
yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
5.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.
5.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 6- İhale dokümanının kapsamı
6.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İdari Şartname ve ihtiyaç listesi
b) 250.128 no’lu T.Şartname ile T.Resim
c) Sözleşme Tasarısı
d) Standart formlar ( Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Cetveli, Geçici Teminat Mektubu, Ortaklık
Bildirim Formu )
6.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, idarenin çıkaracağı zeyilnameler ile
isteklilerin yazılı talebi üzerine idare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının
bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.
6.3. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi
gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk
istekliye ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler
değerlendirmeye alınmaz.
II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri aşağıdaki sıraya göre teklifleri
kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile
kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Şekli ve içeriği Şartname ekinde belirlenen teklif mektubu,
d) Şekli ve içeriği şartname ekinde belirlenen geçici teminat,
e) Bu şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter
tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt
yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin ve alt yüklenicilerin listesi,
h) İş deneyim belgesi istenmesi halinde, istekli tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, ortaklık durum belgesi,
i) İdarenin isteyebileceği diğer belgeler: ─
7.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
7.2.1. İstekliler yerli imalatçı olacaktır. İsteklinin yerli imalatçı olduğunu gösteren belge veya
belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite
Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik
Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği
mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya
kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
7.2.2. İstekliler teklifleriyle birlikte, ihale tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan, konu ihale ile ilgili
kendilerine ait, akredite edilmiş bir kuruluş tarafından verilmiş ISO 9001:2008 ve ISO/TS 16949
kalite belgelerini verecektir.
7.2.3. İstekliler, 250.128 no’lu Teknik Şartnamenin 2.2 maddesinde belirtildiği şekilde, teklif
ettikleri fren pabuçlarının çizilmiş resimlerini teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
7.2.4. İstekliler, 250.128 no’lu Teknik Şartnamenin 2.1.10 ve 2.1.12 maddelerindeki şartları teyit
ettiklerini belirten yazıları teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
7.2.5. TÜLOMSAŞ isteklinin teknik yönden yeterli olup olmadığına karar vermeye yetkilidir.
Gerekli görülmesi halinde İdare, isteklinin (varsa alt yüklenicinin) tesislerini ziyaret edebilir ve
yaptığı işleri inceleyebilir. Bu inceleme sonucunda Tedarikçi Yeterlilik Formuna göre 70 puan
alamayan istekli değerlendirme dışı bırakılır.
7.3. Belgelerin sunuluş şekli:
7.3.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış
örneklerini vermek zorundadır. İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin
istenilmesi halinde, iş deneyim belgelerinin noter onaylı olanlarının asılları, ihale üzerinde kalan
istekli tarafından ihale yetkilisinin onayından önce idareye ibraz edilecektir.
7.3.2. Noter onaylı belgelerin ”aslına uygundur” şerhini taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi
görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar
geçerli kabul edilmeyecektir.
7.3.3. İstekliler, belgelerin asıllarını, ihale esnasında, ihale komisyonunca “aslı idarece görülmüştür”
ibaresi yazılan fotokopileri ile değiştirebilir.
7.3.4. Kalite kontrol belgelerinin istenmesi halinde;
[Kalite yönetim sistem belgesinin/Çevre yönetim sistem belgesinin/Kalite yönetim sistem belgesi ve
çevre yönetim sistem belgesinin] Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen
belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma
Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme
kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının,
Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal
akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu
kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon
Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir
yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından
akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK
Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit
alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
Madde 8- İhalenin yabancı isteklilere açıklığı
Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler
bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer
alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise
teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.
Madde 9- İhaleye katılamayacak olanlar
9.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına
hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar;
a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak
kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak
ve onaylamakla görevli olanlar.
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye
kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında
görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler
hariç).
9.2. İhale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine
katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin
sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
9.3. Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları
gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi
nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı
bırakılacaktır;
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini
askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme
idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
c) İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.
d) İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olan.
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.
f) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına
aykırı faaliyetlerde bulunduğu idare tarafından tespit edilen.
g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men
edilmiş olan.
h) Bu Şartname ile idare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya
sahte belge verdiği tespit edilen.
i) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
j) Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.
NOT:
Yukarıdaki (a), (b) ve (g) bentlerine ait belge, bağlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odasından
“İhale Durum belgesi” adı altında istenecektir.
(e) bendine ait belge;
— Gerçek kişiler bakımından gerçek kişiye ait
— Tüzel kişi istekliler bakımından,
• Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine ait,
• Limitet şirketlerde şirket müdürüne, yoksa ortakların tamamına ait,
• Komandit şirketlerde, komandite ortakların tamamına ve komanditer ortaklardan
kendilerine şirket temsil yetkisi verilmiş ortaklara ait,
• Kolektif şirketlerde, ortakların tamamına ait Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel
Müdürlüğüne bağlı birimlerden temin edilecektir.
Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar
11.1. İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka
yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya
teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
d) İhalede; Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından kendisi veya başkaları
adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
e) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
11.2. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre 4734
sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.
Madde 12- Teklif hazırlama giderleri
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin
seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde
sorumlu tutulamaz.
Madde 13- İhale dokümanında açıklama yapılması
13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç
duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden yedi (7) gün öncesine kadar yazılı
olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
13.2. Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale
dokümanı alan tüm isteklilere yazılı olarak mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir.
İdarenin bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az üç (3) gün önce tüm isteklilerin bilgi
sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.
13.3. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde
bulunan isteklinin kimliği belirtilmez.
13.4. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan
isteklilere ihale dokümanı içerisinde verilir.
Madde 14- İhale dokümanında değişiklik yapılması
14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, ilan
yapıldıktan veya teklif istenildikten sonra ilanlarda, şartnamelerde ve eklerinde değişiklik yapılması
zorunlu olduğunun idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi hallerinde,
zeyilname düzenlenmek suretiyle İdarece, ihale dokümanında değişiklik yapılabilir ve son durum
gerekirse yeniden ilan edilir.
14.2. Zeyilname, ihale dokümanı alanların tümüne mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı
elden verilir ve ihale tarihinden en az üç (3) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır.
14.3. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması
halinde, idare ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname
ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dokümanı satılmasına ve teklif alınmasına devam edilir.
14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere
tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.
Madde 15- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbestliği
15.1. İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına
engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde,
ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek
duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.
15.3. İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler
açılmaksızın isteklilere iade edilir.
15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Madde 16- Alt yükleniciler
İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
III - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 17- Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi, teklifin dili
17.1. İstekliler, tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak vereceklerdir. Ödemeler sözleşmede belirtildiği
şekilde Türk Lirası (TL) olarak yapılacaktır.
17.2. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde
sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu
durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.
Madde 18- Kısmi teklif verilmesi
18.1. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemez.
Madde 19- Alternatif teklifler
İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif verilemez.
Madde 20- Tekliflerin sunulma şekli
20.1. Teklif Mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu
Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya
ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık
adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya
kaşelenecektir.
20.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında
İdareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler
posta veya kargo ile de gönderilebilir. Bu şekilde gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında
belirtilen ihale saatine kadar İdarenin ihale salonuna ulaşması şarttır. Posta ve kargodaki gecikme
nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve
açılmaksızın istekliye iade edilir.
Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve
değiştirilemez. Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenen bütün belgeler de yukarıda açıklanan esas
ve usullere uygun olarak İdareye sunulur.
20.3. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif verme
tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme
tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.
Madde 21- Teklif mektubunun şekli ve içeriği
21.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
21.2. Teklif Mektubunda;
a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teknik şartnamesinde
belirtilmesi halinde, teknik şartnamedeki tüm maddelere ayrı ayrı cevap verilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
d) Teklif mektubunun ad, soy ad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış
olması, zorunludur.
Madde 22- Tekliflerin geçerlilik süresi
22.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) gün olmalıdır. Belirtilen
bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
22.2. İhtiyaç duyulması halinde idare teklif geçerlilik süresi sona ermeden, teklif geçerlilik süresinin
en fazla yukarıda belirtilen süre kadar uzatılması yönünde isteklilerden talepte bulunabilir. İstekliler,
idarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresi uzatılması
talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.
22.3. Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatını
kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere
uydurmak zorundadır.
22.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı
elden teslim edilir.
Madde 23- Teklif fiyatına dahil olan masraflar
23.1. İstekliler, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim,
harç ve benzeri giderler ile taşıma, boşaltma ve istifleme giderlerini teklif fiyatına dahil edeceklerdir.
23.2. (23.1.) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemleri
oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul
edilecektir.
23.3. Bu alım için yükleniciye Katma Değer Vergisi (KDV) ödenecektir.
Madde 24- Geçici teminat
24.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
24.2. Geçici teminat olarak sunulan banka veya özel finans kurumlarına ait teminat mektupları, teklif
geçerlilik süresinden itibaren en az otuz (30) gün fazla olacaktır.
24.3. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, idare tarafından istenilen
katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Madde 25- Teminat olarak kabul edilecek değerler
25.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;
a) Teklifteki para cinsinden nakit,
b) Teklifteki para cinsinden bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine
düzenlenen belgeler.
25.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere
faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul
edilir.
25.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların
düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
25.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, ihale dokümanı ekinde
yer alan formdaki esaslara veya ilgili mevzuata uygun olması gerekmektedir. İlgili mevzuata aykırı
olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.
25.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
25.6. Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz.
Madde 26- Geçici teminatın teslim yeri
26.1. Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur.
26.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüklerine yatırılması ve
makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
Madde 27- Geçici teminatların iadesi
27.1. İhale üzerinde kalan istekliye ait geçici teminat mektubu kesin teminatın verilip sözleşme
imzalandıktan hemen sonra iade edilir.
27.2. Diğer isteklilerin teminatları ise ihale kararının onaylanmasından sonra iade edilir.
27.3. Geçici teminatın iadesi, bankaya veya talebi halinde istekliye/yetkili temsilcisine imza karşılığı
elden teslim edilmek suretiyle yapılır.
IV - TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN
HUSUSLAR
Madde 28- Tekliflerin alınması ve açılması
28.1. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye verilir. İhale komisyonunca
ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır
bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre
inceler. Şartnamenin 20.1. maddesine uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek
değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre
açılır.
28.2. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne
uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne
uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere
ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya
kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale
komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.
Madde 29- Tekliflerin değerlendirilmesi
29.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 28 inci maddesine göre ilk oturumda tespit edilen
isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasını
değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi
eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin
tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan
istekliler değerlendirme dışı bırakılır.
29.2. Belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan tekliflerin ayrıntılı
değerlendirilmesi yapılır. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen
kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı tespit edilir.
İsteklilerce teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu ve eki cetvelde aritmetik hata bulunması
halinde isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla aritmetik hatalar ihale
komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas
teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli bu durumu kabul
etmiş sayılır.
29.3. Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en
avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde aşağıda belirtilen fiyat dışı unsurlar dikkate alınmak
suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır:
29.3.1. İhale konusu işe ilişkin olarak iş deneyim belgesi olup, belge tutarı fazla olan istekli
(Bu durumda isteklilere iş deneyim belgesi hazırlanması için yeterli süre tanınacaktır),
29.3.2. En fazla süreyle garanti veren istekli,
29.3.3. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip istekli.
29.4. En son aşamada, yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifi
veren istekli tespit edilerek ihale bu istekli üzerinde bırakılır. Ancak ihalede istekli çıkmaması veya
teklif edilen bedelin ihale komisyonunca kabul edilebilecek düzeyde bulunmaması durumunda
komisyon pazarlık usulüne geçebilir veya yeniden idarenin belirleyeceği usulle ihaleye çıkılır.
İhalenin pazarlık usulüne çevrilmesi durumunda şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen
muhafazası zorunludur.
29.5. İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda
isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine
hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
29.6. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç on (10) gün içinde ihale kararını onaylar veya
gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
29.7. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
29.8. İhale sonucu, üzerinde ihale kalmayan isteklilere, tebligat adreslerine mektupla postalanmak
veya imzası alınmak suretiyle bildirilir.
29.9. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
Madde 30- Sözleşmeye davet
İhale üzerinde kalan yerli istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde, yabancı istekliye onbeş gün
içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, posta yoluyla veya isteklinin
imzası alınmak suretiyle İdarede tebliğ edilir. İdarece uygun görülmesi halinde, bu süreye yerli
alımlarda on gün, yabancı alımlarda onbeş gün ilave edilebilir. Dokümanın satın alındığına ilişkin
formda ya da başvuru mektubunda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks
numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin
taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim yapılabilir.
Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılacak bildirimlerin kabul edilip edilmeyeceği
belirtilmemişse kabul edilmiş sayılır.
İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci
gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce
muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.
Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.
Bu şekilde yapılan bildirimler aynı gün İdare tarafından teyit edilir. Aksi takdirde bildirim
yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü
mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan
bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.
Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi
kullanılarak yapılır.
Madde 31- Kesin teminat
İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak
suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.
Madde 32- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
32.1. İhale üzerinde kalan istekli, bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g)
bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 30. maddesindeki süre
içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici
teminat iade edilecektir.
32.2. Mücbir sebep hâlleri dışında bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksızın, ihale yetkilisinden onay alınmak suretiyle ihale üzerinde kalan
isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir, uygun bulunması halinde ekonomik açıdan en avantajlı
ikinci teklif sahibi istekliden ihtiyacın temini yoluna gidilir. Durum istekliye yazılı olarak bildirilir.
Madde 33- İhalenin sözleşmeye bağlanması
33.1. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme ihale
yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.
33.2. Sözleşmenin yapılmasına ait ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV hariç), resim ve
harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.
33.3. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmenin noter onayına sunulması zorunlu değildir.
V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 34- Ödeme yeri ve şartları
34.1. İhale konusu alıma/işe ilişkin olarak Yükleniciye yapılacak her türlü ödeme TÜLOMSAŞ Mali
İşler Daire Başkanlığınca yapılacaktır.
34.2. Ödemeye ilişkin diğer koşullar sözleşme tasarısında belirtilmiştir.
34.3. Bu iş için iş artışı/eksilişi öngörülebilir.
34.4. İdarenin uygun görmesiyle, erken teslim edilen malzemenin bedeli sözleşmede belirtilen vadede
ödenir.
34.5. Kalite kontrol sonucu kullanılamaz hale gelen malzeme bedeli ödenmeyecektir.
Madde 35- Avans verilmesi ve şartları
Bu mal alımı için avans ödemesi yapılmayacaktır.
Madde 36- Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları
Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.
Madde 37- İşe başlama ve bitirme (malın teslim) tarihi
Sözleşmenin imza tarihinden itibaren teslim süresi yürürlüğe girecek ve işe başlanacaktır. Bu
tarihten itibaren 250.128 no’lu teknik şartnamenin 3. maddesine göre 30 gün içinde (tip 2501) 75
adet prototip teslim edilecektir.
Teknik şartnameye göre, Prototipin bildirimini (red veya kabul) müteakip, ilk partisi 30 günde
olmak üzere 1’er ay arayla;
-13.000 adet,
-13.000 adet,
-14.000 adet,
-14.000 adet olarak teslim edilecektir. İsteklilerce verilecek alternatif teslim süreleri
değerlendirilebilecektir. Belirtilen teslim süresinden daha erken sürede yapılacak teslimatlar İdarenin
uygun görmesi halinde mümkündür.
- Daha önce TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destekleme Programı 105G096 no’lu “Kompozit
Fren Pabucunun Yerli Yapılabilirlik Araştırılması” isimli proje kapsamında işletme testlerinde
başarılı olan firma/firmaların ürünleri yeniden işletme testlerine tabi tutulmayacaktır.
Madde 38- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
38.1. Mücbir sebepler;
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
e) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
38.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi
için mücbir sebep oluşturacak durumun;
a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,
d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin idareye yazılı
olarak bildirimde bulunması
e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.
38.3. Ayrıca İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi,
projelerin ve iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu
yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine
engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması
halinde; durum idarece incelenerek, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre,
gecikilen işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.
Madde 39- Gecikme halinde alınacak cezalar
39.1. Mücbir sebep hallerinden dolayı verilebilecek süre uzatımı halleri hariç, mal/iş zamanında
teslim edilmediği takdirde, İdare tarafından, geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak
ödemelerden geç teslim edilen malzeme bedeli üzerinden % 0,1 (bindebir) oranında gecikme cezası
kesilecektir. Bu gecikme sözleşmede belirtilen teslim süresinin 1/3’ünü aşamaz. Ancak Yüklenicinin
talebi üzerine İdarece uygun görülmesi halinde 1/3’lük cezalı süreye ek olarak cezalı süre verilebilir.
Ancak gecikmenin 7 günden az olması halinde ceza uygulanmaz.
39.2. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz.
39.3. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir.
Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
39.4. Yukarıda belirtilen sürelere rağmen malzemenin/işin teslim edilmemesi halinde sözleşmenin
fesih hükümleri yürürlüğe konulacaktır.
Madde 40- Teslim alma, teslim etme, muayene, kabul şekil ve şartları
40.1. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları:
İhale konusu alım/iş nakliye, boşaltma ve istifleme dahil şartnamede belirtilen yere teslim edilecek,
burada İdare elemanlarınca bir tutanakla teslim alınacak, ancak malzemenin muayene ve kabulü
tamamlanıncaya kadar yüklenicinin sorumluluğu devam edecektir.
Süresi içinde malzemenin bir bölümü teslim edilmişse ve bu bölümünden bağımsız olarak yararlanma
olanağı olsa bile İdare getirilen malzemeyi teslim alıp almamakta ve bedelini ödeyip ödememekte
serbesttir.
40.2. Muayene ve kabul şekil ve şartları:
Muayene ve kabul şekil ve şartlarına ilişkin koşullar teknik şartnamesinde ve sözleşme tasarısında
belirtilmiştir.
Madde 41- Garanti, bakım ve onarım ile ilgili hususlar
Malzemeler en az 2 (iki) yıl süre ile garantili olacak ve sipariş tutarının % 3’ü oranında 2 (iki) yıl
süreli, süre malzemelerin kabul tarihinden itibaren başlamak üzere garanti teminatı alınacaktır.
Madde 42- Anlaşmazlıkların çözümü
42.1. Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflar İdare
hakları saklı kalmak üzere İdari Yargıda dava konusu edilebilecektir.
42.2. Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda ise işin sözleşmesinde yer alan bu konuya
ilişkin hükümler uygulanacaktır.
Madde 43- Diğer Hususlar
43.1. Bu ihale ile ilgili olarak İdare, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735
sayılı Kanunlara tabi değildir.
43.2. Gizlilik:
43.2.1. Yüklenici, işle bağlantılı olarak Kuruluş bünyesinde veya Kuruluşla işbirliği içerisindeki 3.
şahıslarla gerçekleştirilen/yapılan işletme faaliyetleri ile birlikte, elde ettiği her türlü teknik/idari; iş,
karar, görüşme, bilgi aktarımı, ortak tasarım, resim, proses, antlaşma, yöntem, iş planları, programlar,
buluş, ar-ge ve prototip çalışmaları ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer benzeri nitelikteki her türlü
bilgi paylaşımını, Kuruluş ve 3. şahısların hak ve yükümlülüklerini ihlal etmeyecek şekilde gizlilik,
iyi niyet ve resmi mevzuat hükümleri çerçevesinde özel ve gizli tutacak; Sözleşmenin yerine
getirilmesi amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın
Sözleşmeye ait herhangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin
kararları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmenin amaçları doğrultusunda herhangi bir ifşa veya yayınlama
gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa İdarenin bu konudaki kararı nihai olacaktır.
43.2.2. Bu yükümlülüğün hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle İdare herhangi bir
zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları
saklı kalmak üzere (yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil) Yüklenicisinden tahsil ve tazmin
eder.
İHTİYAÇ LİSTESİ
CİNSİ
1) KOMPOZİT SABO – 2501 tipi
250.128 / 00.109 no’lu T.Şartname ve Resme göre
MİKTARI
54.000 ADET
Not: 1) 250.128 no’lu Teknik Şartnamenin 2.1.7 maddelerinde belirtilen test raporları teslimat
sırasında TÜLOMSAŞ’a verilecektir.
2) Yüklenici, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü ile seri üretim sözleşmesi yapacaktır.
3) Ortaklık bildirim formunun teklif ekinde verilmesi zorunludur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
124 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content