close

Enter

Log in using OpenID

9 adet Araç Satış İhalesi İdari Şartnamesi

embedDownload
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ARAÇLARIN SATIŞI İHALESİ
İDARİ ŞARTNAMESİ
Madde 1- İhalenin Konusu
TRT Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına ait olup, ekonomik ömrünü tamamlayan 9 adet çeşitli tip ve cins
aracın satılması işidir.
Madde 2- İdareye ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin;
a) Adı
b) Adresi
c) Telefon numarası
ç) Faks numarası
d) Elektronik posta adresi
: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Satınalma Dairesi Başkanlığı
: Turan Güneş Bulvarı TRT Sitesi 06109 Oran/ANKARA
: 0 312 463 4200 /
: 0 312 463 4207
:-
2.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak
suretiyle temin edebilirler.
Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler
3.1. a) İhale Usulü
: İlan Yoluyla Kapalı Teklif Alma Usulü
b) Muhammen bedeli
: Ekli listede belirtilmiştir.
c) Tekliflerin sunulacağı adres
: TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi
Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA
c) Teklifin verileceği son tarih/saat : 24/02/2015 saat:10.30
d) İhalenin yapılacağı adres
: TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı
İhale Komisyonu Toplantı Odası
C Blok Kat:3 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA
e) İhale tarihi ve saati
:24/02/2015 saat :10.30
3.2. Teklifler ilanda ve yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere
verilecektir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.4. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale ilanda belirtilen saatte yapılır.
3.5. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 4- İhale dokümanının temini ve yerlerin görülmesi
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanların İdarece onaylı ihale dokümanını KDV dahil 50,00 TL bedelle satın alması zorunludur.
“TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Doğrudan Temin Müdürlüğü C Blok Kat 3 No
325 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA”
Araç Satış İhalesi İdari Şartnamesi
1/7
4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve
belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin
tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha
olarak imzalanır.
4.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları
kabul etmiş sayılır. Şartnameye karşı teklifte bulunulamaz. İstekliler, ihale dokümanına belgelerde yer alan
tüm koşul ve kuralları kabul etmiş olarak teklif vereceklerdir.
Madde 5- İhale dokümanı ve ekleri
5.1. İhale dokümanı İdari Şartnameden oluşmaktadır:
5.2. İdari Şartnamenin ekleri aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) Araç ve Muhammen Bedel Fiyat listesi,
b) Geçici teminat mektubu örneği,
c) Teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli örneği.
5.3. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin
yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.
5.4. İstekliler tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine
ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında
öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları
6.1. Bildirim ve tebligatlar, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale
dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks
numarasının belirtilmesi halinde İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla da bildirim yapılabilir.
6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün tebliğ
tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.
6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde
yapılan bildirimlerin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın aynı gün iadeli taahhütlü mektupla bildirime
çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve
içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.
6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, madde 2’de belirtilen elektronik posta adresi ile yapılır.
6.6. İstekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, elektronik posta ve faks kullanılamaz.
Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler
7.1. Teklif vermeye davet edilen adayların ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri
kapsamında sunmaları gerekir:
a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. kimlik numarasının yer aldığı kimlik, tüzel kişi olması halinde, tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
c) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici
teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren
makbuzlar,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname.
Araç Satış İhalesi İdari Şartnamesi
2/7
e) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
f) Her sayfası isteklice imzalanmış ihale dokümanı.
7.2. Belgelerin sunuluş şekli:
7.2.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini
vermek zorundadır.
7.2.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya
fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar
geçerli kabul edilmeyecektir.
7.2.3. İsteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece
görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
Madde 8- İhaleye Katılma Şartları
8.1. Bu ihaleye ihale dokümanındaki şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler katılabilir.
Madde 9- İhaleye Katılamayacak Olanlar
9.1 Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt işletmeci olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir
şekilde ihalelere katılamazlar.
a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu
ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu
görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,
c) Kurumun ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,
Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri
10.1. Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı
bırakılacaktır:
a) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge veren.
b) Şartnamenin 7 inci maddesinde istenen belgeleri teklifi ile birlikte vermeyenler.
c) Şartnamenin 9 uncu maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.
Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar
11.1. İhalede aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla
ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik
etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
d) Bu şartnamenin 9. nci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
Araç Satış İhalesi İdari Şartnamesi
3/7
11.2. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre 4734 sayılı
Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.
Madde 12- Teklif hazırlama giderleri
12.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini
hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.
Madde 13 – Satılacak araçların görülmesi
13.1. Satılacak araçları görmek, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri
temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. Satılacak araçların görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye
aittir.
13.2. İstekli, satılacak araçları görmek; işyerinin sekline ve satın alınacak araçların mahiyetine ilişkin gerekli
her türlü bilgiyi almış sayılır.
13.3. İstekli satın alacağı araçları görmek istemesi halinde, ihale şartnamesi bedelinin ödendiğine dair
makbuzu ibraz etmek kaydıyla, gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.
13.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin satılacak araçları incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı
kabul edilir.
Madde 14- Zeyilname ve açıklamalar
14.1. İlan yapıldıktan veya teklif isteme yazısı gönderildikten sonra, ihale koşullarında herhangi bir değişiklik
yapılmaması esastır. Ancak, ihale dokümanında herhangi bir değişiklik yapılması gerekli görülür ise bu
değişiklik ihale yetkilisinin onayı ile zeyilname şeklinde şartname alan tüm isteklilere yazılı olarak bildirilir.
Yapılan değişiklik ilan edilen hususları da kapsıyorsa ayrıca ilan edilir. İlan yapılmamışsa yapılan değişiklik
teklif istenen tüm firmalara yazılı olarak bildirilir.
14.2. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç
duyulması veya ihtiyaç biriminin geçerli bir gerekçesine istinaden ihale yetkilisinden onay alınması halinde
ihale tarihi bir defaya mahsus olmak kaydıyla en fazla 20 gün süre ile ertelenebilir.
14.3. İlan yapıldıktan veya teklif istenildikten sonra ihale dokümanında yer alan hususlarla ilgili olarak
firmalardan gelecek yazılı soru ve açıklama taleplerine verilecek cevaplar tüm firmalara yazılı olarak
gönderilir.
14.4. Yazılı soru ve açıklama taleplerine tekliflerin açılma tarihinden en az üç iş günü öncesine kadar İdareye
bildirilmesi kaydıyla cevap verilir. Bu tarihten sonra İdareye bildirilen yazılı soru ve açıklama taleplerine
cevap verip vermemekte İdare serbesttir. İdarece uygun görülen cevaplar, tekliflerin açılma tarihinden bir iş
günü öncesine kadar yazılı olarak bildirilir.
Madde 15- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel
olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden
önce ihale iptal edilebilir.
15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur.
Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.
15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler
açılmaksızın isteklilere iade edilir.
15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Madde 16- Kısmi Teklif
16.1. Kısmi teklif verilebilir.
Araç Satış İhalesi İdari Şartnamesi
4/7
Madde 17- Teklif Zarflarının Hazırlanması
17.1. Teklif mektubu geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle
birlikte, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak
göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.
17.2. Aynı istekli tarafından aynı ihale için birden fazla teklif verilemez.
17.3. Tekliflerin açılmasından önce, teklif sahibinin yazılı talebi halinde verilen teklif geri alınabilir. Ancak,
teklif zarfını geri alan istekli yeniden teklif veremez. Tekliflerin açılmasından sonra her ne suretle olursa olsun
teklif geri alınamaz ve değiştirilemez.
17.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler, tekliflerini geri
çekerek yeniden teklif verebilir.
Madde 18- Teklif mektubunun şekli ve içeriği
18.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
18.2. Teklif Mektubunda;
a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Teklif üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel
kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,
d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
Zorunludur.
18.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki
verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.
Madde 19- Tekliflerin geçerlilik süresi
19.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır. Bu
süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz.
19.2. İhtiyaç duyulması halinde İdare, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar
uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli, İdarenin bu talebini kabul edebilir veya
reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade
edilecektir.
19.3. Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatını kabul
edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır.
19.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza
karşılığı elden teslim edilir.
Madde 20- Geçici teminat
20.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi
değerlendirme dışı bırakılır.
Araç Satış İhalesi İdari Şartnamesi
5/7
20.2. Geçici teminatların süresi ihale tarihi itibariyle en az 90 (doksan) gün geçerli olacaktır.
20.3. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, idare tarafından istenilen katılma
şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.
Madde 21- Teminat olarak kabul edilecek değerler
21.1. Tedavüldeki Türk Parası, konvertibl yabancı ülke paraları, devlet tahvilleri, Hazine Müsteşarlığınca
ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler ile Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulunca teminat mektubu düzenleme yetkisi verilen banka ve katılım
bankalarınca düzenlenmiş teminat mektuplarıdır.
21.2. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
21.3. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 22- Geçici teminatın teslim yeri
22.1. Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur.
22.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların İdarenin Muhasebe Müdürlüklerine yatırılması ve
makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
Madde 23- Geçici teminatın iadesi
23.1. İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat makbuzu veya teminat mektubu ihaleden sonra Muhasebe
Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise ihale kararının ihale yetkilisinin onayından
sonra istekliye iade edilir.
23.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı, ihale yetkilisisin ihale kararını onaylaması ve ihale
kararının istekliye tebliğ edilmesi ve süresi içerisinde satın aldığı aracın bedelini muhasebe müdürlüğüne
yatırması halinde iade edilir.
Madde 24- Tekliflerin alınması ve açılması
24.1. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit
edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış
sırasına göre inceler. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.
24.2. Belgelerin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatın usulüne uygun olup olmadığı
kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler
tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale
komisyonunca imzalanır.
Madde 25- Tekliflerin değerlendirilmesi
25.1. 26 nci maddeye göre belgelerinin eksik olduğu veya usulüne uygun olmadığı tespit edilen teklifler
değerlendirme dışı bırakılır.
25.2. İhale komisyonu tekliflerin değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili olarak
isteklilerden açıklama isteyebilir. Ancak, bu açıklama hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya
ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve
yapılamaz.
25.3. Teminat mektupları üzerindeki miktar ve geçerlik süresi hariç, teklifi oluşturan belgelerde esası
etkilemeyen şekle ilişkin noksanlıklar tamamlatılır.
25.4. Teklif fiyatlarındaki aritmetik hatalar birim fiyattan hareketle Komisyonca düzeltilir. İstekliye yazılı
olarak teyit ettirilir. İsteklinin kabul etmemesi halinde teklif değerlendirilme dışı bırakılarak geçici teminatı
irat kaydedilir.
25.5. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.
Teklifleri usulüne uygun olan isteklilerin teklifleri ayrıntılı olarak değerlendirilir.
Araç Satış İhalesi İdari Şartnamesi
6/7
25.6. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tekliflerin eş baza getirilmesi için veya uygun teklifin tespit
edilmesini teminen, teklif fiyatını değiştirmemek kaydıyla, firmalardan açıklama istenebilir.
25.7. Teklifler her bir araç için ayrı ayrı verilecektir.
25.8. Tekliflerin eşit çıkması halinde eşitlik bozuluncaya kadar İhale komisyonca isteklilerden tekrar kapalı
zarf içerisinde teklif vermeleri istenir.
Madde 26- İhalenin iptal edilmesi
26.1. İdare gerekli gördüğü veya ihalenin yapılmasına engel olan hususların tespit edildiği hallerde ihale
öncesinde veya teklifler alınmışsa bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
26.2. İhalenin iptal edilmesi halinde verilmiş olan tüm teklifler reddedilmiş sayılır ve varsa açılmamış teklifler
isteklilere iade edilir. İstekliler ihalenin iptal edilmesi nedeniyle İdareden herhangi bir hak talebinde
bulunamaz.
Madde 27- İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
27.1. 26 ve 27 nci maddelere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda ihale, en yüksek fiyatı veren isteklinin
üzerine bırakılır.
27.2. İhale yetkilisi, ihale kararını karar tarihinden itibaren 15 iş günü içinde onaylar veya gerekçesini
belirtmek suretiyle iptal eder.
Madde 28- Kesinleşen İhale kararının bildirilmesi
28.1. İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç beş iş günü
içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. Bildirimde
tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. Mektubun postaya
verildiği gün dâhil olmak üzere takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.
28.2. İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim
yapılır.
Madde 29- Diğer hususlar
İdare 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale TRT Satış ve Kiralama
İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. İdare ihale tarihini herhangi bir sebep göstermeden
daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve araç satışından önceki herhangi bir aşamada
ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
Araç Satış İhalesi İdari Şartnamesi
7/7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
72 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content