close

Enter

Log in using OpenID

DaimlerChrysler Finansman Türk A - Mercedes

embedDownload
(09 Temmuz 2014 Tarihi İtibariyle)
Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk A. Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİ
Bölüm I
Madde 1 - Kuruluş ve Kurucular
Aşağıda ünvan ve adları, vatandaşlıkları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine göre ani kuruluş yolu ile bir Anonim Şirket kurulmuştur.
İSİM/ÜNVAN
TABİİYETİ
ADRESİ
1.DaimlerChrysler Services (debis)AG Alman Şirketi debis Haus am Potsdamer Platz Berlin /Almanya
2.Dr. Till Becker de Freitas
Alman
Burmalı Çeşme Sok. Askeri Fırın Yolu No:2
Davutpaşa / İstanbul
3.Franz Gustav Ersan Koller
Alman
Nicolson Str. 191 Braoklyn-Pretorioa / Güney Afrika
4.Willi Jürgen Schrödelsecker
Alman
Han Çayırı Yolu 3 Ustay Evleri-Tarabya / İstanbul
5.Dr. Mustafa Ünal
T.C.
Hidiv Köşkleri G2 Beykoz / İstanbul
Madde 2 - Şirket ünvanı
Şirketin ünvanı, "Mercedes – Benz Finansal Kiralama Türk Anonim Şirketi" dir.
Madde 3 – Maksat
I. Yürürlükte bulunan ilgili mevzuata riayet etmek kaydıyla iştigal konusu içinde olmak ve /veya ona
yardımcı olmak ve yürürlükteki mevzuatın cevazı dahilinde bulunmak koşıluyla basilica şunlardır:
1. Mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve dışı finanasal kiralama faaliyetlerinde
bulunmak ve her çeşidi ile kiralama işlemleri yapmak,
2. Finansal kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketlerinin kuruluş ve Faaliyet Esasları
Hakkında Yönetmelik ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından
çıkarılan ilgili mevzuat hükümlerine gore, szöleşmeye konu teşkil edecek taşınır veya
taşınmaz malları ithal etmek, satın almak, kiralamak, hak ve mükellefiyetler tesis etmek,
sigorta ettirmek, satmak, veya devir ve temlik etmek,
3. Maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü borçlanmalara girmek; tahvil,
bono ve benzeri menkul kıymetleri ihraç ettirmek suretiyle sermaye piyasasından kaynak
sağlamak,
4. Finansal kiralama işleriyle ilgili olarak milli ve milletlerarası nitelikte mümessillik,
vekalet, ve acentelikler veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunmak, komisyon
muameleleri yapmak, mümesillik veya acentelik kurmak,
5. Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün
finansal kiralama ile gerçekleştirilmesi halinde, kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve
satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden hazine Müsteşarlığı ve Dış
Ticaret Müsteşarlığı’nın tesbit ettiği esaslar dahilinde yararlanmak,
6. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlayıcı veya yaratıcı işlemler ve anlaşmaları yurtiçi
ve yurtdışı kurumlarla gerçekleştirmek,
7. Maksat ve mevzuu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için :
a) Teminatlı veya teminatsız her nevi krediler almak ve gerektiğinde şirketin menkul ve
gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek,
1
b) Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve
gayrimenkuller üzerinde , şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek,
8. Finansal kiralama işlemlerine konu olmamak üzere şirketin ihtiyaçlarını karşılamak veya
alacaklarını tehsil etmek amacıyla, her türlü taşınır ve taşınmak mallar ile markalar,
ünvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri almak , satmak ve bunlar üzerinde her
türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmek,
9. Yukarıda sayılan işlerden başka, ilerde mevzuatın müsade ettiği ölçüde ve şartlarda
iştigal konusu genişletilmek istenildiğinde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet
genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonar şirket, karar konusu
işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde olan bu kararın
uygulanabilmesi için yürürlükteki mevzuatın gerekli kıldığı izin alınacaktır.
10. Mevzuat hükümleri dairesinde kiralama ve Finanasal kiralama evrakını devir ve iskonto
etmek veya ettirmek,
II. Şirket, yukarıda belirtilen şirket mevzuu dahilinde olmak şartıyla, aşağıdaki konularda faaliyetlerde
bulunabilir:
1. Şirket amacının gerçekleştirmesi için gerekli olan şözleşmeler yapmak. Yurtiçi ve
uluslararası piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlar almak, emval ve kefalet kredileri
temin etmek.
2. Düzenli bir finansman yönetiminin gereği olarak tahviller, kıymetli evrak ve diğer menkul
değerleri ihrac, iktisap ve devir etmek veya takyit etmek. Ancak bu işler Borsa Bankerliği
işleri olamaz. Sermaye Piyasası Kanununa göre menkul kıymet ihracı ile mali piyasalardan
ödünç para almak
3. Kendi faaliyet alanı içinde edindiği bilgi ve tecrübeleri değerlendirmek, bununla ilgili
müşavirlik hizmetlerini yurt içinde ve dışında ifa etmek, bizzat veya üçüncü kişilerle birlikte
şirket amacı içinde üçüncü kişiler için tesisler kurulmasını yüklenmek ve katılmak.
4. Ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla Markalar, patentler, kullanma modelleri,
resimler, ticaret ünvanları know-how gibi gayrimaddi hakları iktisap etmek, kendi haklarını
devir etmek, kullanım haklarının konusu yapmak veya bu haklar üzerinde herhangi bir
şekilde tasarrufta bulunmak
5. Yurt içinde ve yurt dışında şirket amacı dahilinde faaliyet gösteren şirketler kurmak veya yurt
içi ve dışındaki şirketlere katılmak
6. Eğitim faaliyetlerinde bulunmak, elektronik bilgi işlem sistemlerinden tek başına veya
başkaları ile birlikte istifade etmek.
7. Gayrimenkuller iktisab etmek, devir etmek, kiralamak, kiraya vermek, hasılat kirası ile
tutmak veya hasılat kirasına vermek, ipotek veya diğer ayni haklarla takyit etmek,
gayrimenkuller üzerinde ipotekler ve diğer ayni haklar iktisab etmek, ipotek karşılığında
veya diğer teminatlı veya teminatsız ödünç vermek veya almak, ipotekleri fek ve tadil etmek
Madde 4 - Müddet
Şirketin müddeti tahdit edilmemiştir.
Madde 5 - Merkez ve Şubeler
2
1) Şirketin merkezi İstanbul’ dur. Adresi: TEM Otoyolu, Hadımköy Çıkışı, Mercedes Caddesi
Bahçeşehir - İstanbul’ dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye
Ticaret sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Adres değişikliğinin, değişiklik tarihinden itibaren on beş
gün içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bildirilmesi zorunludur. Tescil ve
ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden
ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih
sebebi sayılır.
2) Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun uygun görüşünü almak şartıyla Türkiye
dahilinde şubeler ve temsilcilikler kurabilir. Yurtdışında teşkilatlanmaya gidilmesi durumunda
faaliyetin başlamasını müteakip 30 gün içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na
bilgi verilir.
Bölüm II
Sermaye, hisse senetleri, tahviller,
finansman bonoları
Madde 6 - Esas Sermaye
Şirketin esas sermayesi 20.895.000,- (Yirmimilyonsekizyüzdoksanbeşbin),- Türk Lirasıdır. Bu
sermaye 20.895.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Beher hissenin itibari değeri 1,- (Bir) TL’
dir.
Bu esas sermayenin 14.925.000,- TL lık kısmı tamamen ödenmiştir.
Esas Sermaye bu defa iç kaynaklardan 5.970.000,- (Beşmilyondokuzyüzyetmişbin Türk Lirası) TL
karşılanmak üzere 20.895.000,- (Yirmimilyonsekizyüzdoksanbeşbin) Türk Lirası’na tezyid edilmiştir.
Tezyid edilen bu sermaye karşılığında ortaklara hisseleriyle orantılı olarak yeni hisse verilecektir.
İç kaynaklardan yapılan artırımın dağılımı şöyledir. Şirketin sermayeye ilave edebileceği sermaye
hesapları enflasyon düzeltmesi olumlu farkları tutarı olan 2.340.248,08 TL. ile sermayeye ilave
edilebilecek olağanüstü yedeklerdeki 6.482.821,21 TL. sının toplamından şirketin 2008 yılında 2007
yılına ilişkin olarak yapmış olduğu BDDK düzeltmelerinden kaynaklı zarar tutarı olan 3.620.449,63
TL’nin mahsubu neticesinde oluşan 5.202.619,66 TL.sı iç kaynaklar toplamı ile 2013 yılı karından
olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacak 5.620.480,63 TL.sının 767.380,34 TL.lık kısmından
karşılanmıştır.
Şirket hisse senetleri pay sahiplerinin namına yazılı olup esas sermaye taahhüdünün tamamen
ifasından sonra ihraç edilir. Bu senetler hamiline yazılı hale getirilemez.
Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri 1,5,10 veya daha fazla hisseli küpürler halinde çıkarılabilir.
Yabancı ortakların şirkete ortak olmalarına Hazine Müsteşarlığı / Yabancı Sermaye Genel
Müdürlüğü’ nün 31.03.2000 tarih ve B.02.1.HM.O.YSGM.04.01.H.SÜ.25881 sayılı yazıları
ile müsaade edilmiştir.
Şirketin 20.895.000,- TL‘ lık sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.
Ortak: Daimler AG
Pay Adedi: 20.894.944
Sermaye Miktarı (TL): 20.894.944
Ortak: Rainer Christian Genes
Pay Adedi: 14
3
Sermaye Miktarı (TL): 14
Ortak: Tolga Oktay
Pay Adedi: 14
Sermaye Miktari (TL):14
Ortak: Serhan Şenoğulları
Pay Adedi: 14
Sermaye Miktari (TL):14
Ortak: Tansu Akın
Pay Adedi: 14
Sermaye Miktari (TL):14
Toplam
Pay Adedi: 20.895.000
Toplam Sermaye Miktarı (TL): 20.895.000,Madde 7 - Şirkete Karşı Hissedarlık
Hisse senedine malikiyet, esas sözleşme hükümlerine ve hisse senedine malikiyetten doğan hak ve
borçlara taalluk ettikleri ölçüde Genel Kurul kararlarına muvafakati tazammun eder.
Madde 8 - Hisselerin Devir ve Ferağı
I. Hisse senetlerini tamamen veya kısmen devir ve ferağ etmek isteyen pay sahipleri, bunları,
öncelikle, Yönetim Kurulu aracılığıyla, digger ortaklara teklif etmekle yükümlüdürler. Bu ihbarda
hisse senetleri için talep edilen bedel, keza mevcut ise , alıcının adı ve adresi belirtilir. Ortaklar,
devir ve ferağ edilmek istenen payları satın alma konusunda önalım hakkına sahiptirler.
II. Ortaklar, bu ihbarın kendilerine ulaşmasından itibaren üç hafta içinde, hisse senetlerinin tamamını
veya bir kısmını iktisap etmek isteyip istemediklerini yazı olarak Yönetim Kuruluna bildirirler.
III. Birden fazla pay sahibi alıcı olduğunu bildirirse hisse senetleri bunlara sahip oldukları hisse
senetleri nisbetinde verilir.
IV. Pay sahiplerinden hiçbiri, yukarıda verilen sure içinde , alıcı değilse, anılan hisse senetleri satıcı
tarafından alıcı üçüncü kişilere teklif edilebilir.
V. Devir ve ferağ sonucu hisselerin pay defterine kaydı ancak Yönetim Kurulu’nun bu hususta şttila
kesbetmesi ve durumun karar defterine işlenmesi halinde geçerlilik kazanır.
Madde 9 - Pay Defteri
Pay defterinin tutulması ve pay defterine tescil hususunda Türk Ticaret Kanununun 416.,-418.
maddeleri caridir.
Madde 10 - Pay Sahiplerinin Mesuliyeti
Pay sahipleri ancak hisse senetlerinin nominal değeri miktarında mesuldürler. Taahhüt ettikleri hisse
senetlerinin umumi baliğine tekabül edenden daha fazla mesuliyet kendilerine yüklenemez.
Madde 11 - Tahvil ve Finansman Bonosu İhracı
Şirket, Genel Kurul kararıyle ve bu husustaki kanun hükümlerine uygun olarak gerekli müsaadenin
istihsalinden sonra tahviller ve finansman bonoları çıkarabilir.
4
Bölüm III
Yönetim Kurulunun Kuruluşu, Vazife ve Hakları
Şirketin İdaresi
Madde 12 - Yönetim Kurulunun Kuruluşu
Şirketin yönetim kurulu, genel müdür dahil en fazla 6 kişiden oluşur. Genel müdür, bulunmadığı
hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Genel müdür sıfatının herhangi bir sebeple sona
ermesi halinde, mevcut genel müdürün yönetim kurulu üyeliği sıfatı da sona erer.
Genel müdürün bulunmadığı hallerde genel müdür ile aynı nitelikleri haiz olmak kaydıyla yönetim
kurulu toplantılarına genel müdür vekili olarak katılacaklar ve hangi hallerde bu toplantılara
katılacakları yönetim kurulunca belirlenir.
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. Maddesi uyarınca, düzenleyeceği bir iç yönergeye
gore, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye ,
devretmeye yetkili kılabilir.
Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu’na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel
kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan
tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.
Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Aynı üyenin birden fazla seçimi caizdir.”
Madde 13 - Hisse Senedi Tevdii
Her Yönetim Kurulu üyesi, vazifeye başlamadan önce, Türk Ticaret Kanununun 313. maddesi
gereğince, teminat olarak hisse senedi yatırmakla mükelleftir.
Madde 14 - Üyeliğin Boşalması
Ölüm, istifa veya sair sebeplerle bir üyelik açılırsa, diğer üyeler yeni bir üye seçerler. Bu seçim, ilk
Genel Kurul toplantısına tasvip zımmında arzolunur. Bu üye yerine kaim olduğu üyenin müddetini
dolduruncaya kadar vazife görür.
Madde 15 - Başkanlık
Yönetim Kurulu üyeleri, her Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra ilk içtimalarında, kendi
aralarından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerler.
Madde 16 - Yönetim Kurulu Toplantıları
I.
Yönetim Kurulu lüzum hasıl oldukça toplanır. Toplantılar ya şirket merkezinde veya Yönetim
Kurulu tarafından tesbit olunan Türkiye’ nin bir başka yerinde veya yurt dışında yapılabilir.
II.
Herhangi bir üye şifahi müzakere talebinde bulunmadıkça azalardan birinin muayyen bir mevzu
hakkında yaptığı teklife diğerlerinin muhabere yoluyla muvafakat etmeleri tarzında da Yönetim
Kurulu karar ittihaz edebilir. Kararların muteberliği, yazılı olarak ifade edilmelerine ve üyeler
tarafından imzalanmalarına bağlıdır.
III. Yönetim Kurulu kararlarını üye sayısının çoğunluğuyla alır.
Madde 17 - Şirketin İdaresi ve Temsili
5
I.
II.
Yönetim Kurulu kendilerine verilen direktifler çerçevesinde şirketin işlerini yürütmek üzere bir
veya birkaç murahhas aza veya müdür tayin edebilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu, murahhhas
azaların ve müdürlerin hak ve vazifelerini ve ücret vesair istihkaklarını ve tazminatlarını tesbit
eder.
Şirketin temsili her defasında iki imza yetkilisinin birlikte vazedecekleri imza ile mümkündür.
Ancak ,Yönetim Kurulu, Sosyal Sigortalar Kurumu’ na verilecek İşyeri Bildirgesi de dahil olmak
üzere, anılan bu kurumla yapılacak bilumum yazışmalar ve işlemler konusunda münferit imza
yetkisi verebilir.
III. Şirket adına düzenlenen ve şirketi ilzam eden bilcümle belgeler Yönetim Kurulu tarafından bu
hususta görevlendirilmiş şahıslarca imzalanmış olmalıdır.
Madde 18 - Üyeye Ücret
Pay sahipleri Genel Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerine tazminat, kar payı ve huzur hakkı tanıyabilir.
Madde 19 - Üyeler Arasında İş Bölümü
Bütün Yönetim Kurulunun şirketin sevk ve idaresinden sorumluluğu esasına halel gelmemek kaydıyla
üyeler arasında işbölümü derpiş eden bir iç yönetmelik Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır.
Bölüm IV
Murakıplık
Madde 20 - Murakıp
Genel Kurul bir murakıp seçer. Murakıbın görev süresi 1 yıldır.
Madde 21 - Murakıbın Vazifesi
I.
Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinden doğan mükellefiyetlerden maada murakıp bütün
defterleri ve muameleleri, muhabere evrakını ve zabıtları tetkik etmek hakkını haizdir. Yönetim
Kurulu her altı aylık devrenin sonucnda murakıba şirketin alacak ve borçlarını gösteren bir cetveli
vermekle mükelleftir. Murakıp, işbu esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanununun hükümleri
dairesinde yapacağı tetkikatın neticelerini, keza bilanço ve kar-zarar hesabı hakkındaki raporunu
Genel Kurul’ a arzetmekle yükümlüdür.
II.
Murakıp yönetim kurulu toplantılarına iştirak edebilir, fakat oy hakkı yoktur. Murakıp kendisine
uygun görünen teklifleri yönetim kurulunun ve Genel Kurul’ un gündemine koymağa mezundur.
III. Türk Ticaret Kanununda zikredilen hallerde murakıp Genel Kurul’ u toplantıya çağırmakla
yükümlüdür.
IV. Murakıba verilecek yıllık ücreti Genel Kurul tayin eder.
V. İlk murakıp olarak 1 yıl için Galipdede Cad. Tamer Han Kat 1 No: 30-32 Beyoğlu İstanbul'da
mukim T.C. Tabiyetinde sayın Prof. Dr. Osman Altuğ seçilmiştir.
Bölüm V
Pay Sahipleri, Genel Kurul
Madde 22 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul
I.
Pay sahipleri olağan ve olağanüstü Genel Kurul halinde toplanır.
II.
Olağan Genel Kurul senede en az bir defa hesap yılının sonundan itibaren üç ay içinde toplanır.
6
III. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanununun ve işbu esas sözleşmenin
hükümlerine uygun olarak aktedilir.
Madde 23 - Toplantı Yeri
Genel Kurul şirket merkezinde veya yönetim kurulu’ nun şirket merkezi il sınırları içersinde tesbit
edeceği herhangi bir yerde toplanır.
Madde 24 - Komiserin Huzuru
Bilumum olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin
huzuru şarttır. Komiserin gıyabında ittihaz olunan Genel Kurul kararları muteber değildir.
Madde 25 - Karar Nisabı
Kanunda ve esas sözleşmede daha fazla çoğunluk öngörülmüş olmadıkça, olağan ve olağanüstü Genel
Kurul kararları, esas sermayeyi oluşturan hisselerden en az yarısından fazlasını temsil eden hissedar
veya temsilcilerinin oylarıyla verilir.
Madde 26 - Rey Hakları
Genel Kurul toplantılarında her hisse senedi bir rey sağlar.
Madde 27 - Pay Sahiplerinin Temsili
I.
Örneği yönetim kurulu tarafından tesbit edilip ilgililere bildirilen vekaletnamelere istinaden pay
sahipleri kendilerini Genel Kurul’ da temsil ettirebilirler.
II.
Başkaları namına hareket etmeğe vekaletname ile yetkili kılınan pay sahipleri, gerek kendi
namlarına, gerek temsil ettikleri pay sahipleri namına rey vermek hakkını haizdir.
Madde 28 - Pay Sahipleri Cetveli
Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahiplerinin veya mümessillerinin adlarını ve adreslerini,
sahip oldukları veya temsil ettikleri hisse senedi sayısını gösteren bir hazirun cetveli başkan tarafından
imzalanır.
Madde 29 - Müzakerelerin Sureti Cereyanı
I.
Yönetim Kurulu Başkanı ve onun yokluğunda Başkan Vekili Genel Kurul’ a başkanlık eder. Her
ikisi hazır bulunmadığı takdire Genel Kurul başkanı seçer. En çok reye malik iki pay sahibi veya
pay sahibi temsilcisi rey toplayıcısı vazifesini görürler. Başkan ve rey toplayıcılar, bir pay
sahibini veya bir üçüncü şahsı zabıt katibi tayin ederler.
II.
Genel Kurul’ da oylar, el kaldırmak suretiyle verilir. Genel Kurul toplantısında hazır bulunan ve
esas sermayenin en az onda birini temsil etmeleri gereken bir veya birden ziyade pay sahibinin
veya pay sahibi temsilcisinin talebi üzerine oylar yazılı olarak verilir.
Madde 30 - Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi
Esas Sözleşmenin değiştirilmesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun uygun görüşü
aranır. Kurumca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülemez. Sicil memuru,
Kurumun uygun görüşü olmaksızın ana sözleşme değişikliklerini Ticaret Siciline tescil edemez.
7
Umumi heyet esas mukavelenin değiştirilmesi için toplantıya davet edildiği takdirde değişiklik
metninin asıl metin ile birlikte TTK 368 inci maddede yazılı olduğu üzere ilanı ve ilgililere tebliği
lazımdır.
Madde 31 - Senelik Raporlar
Şirketin yönetim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan
düzenlemeler ve diğer ilgili mevzuatın öngördüğü ve ileride mevzuatın değiştirilmesi halinde
istenebilecek her türlü bilgi ve belgeleri muntazam olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’na gönderir. Genel Kurul toplantısını takip eden ay içinde yönetim kurulu ve murakıp
raporları, senelik bilanço, kar ve zarar hesabı ile Genel Kurul zabıtnamesi ve Genel Kurul
toplantısında hazır bulunan pay sahiplerini gösteren cetvel üçer nüsha olarak Sanayi ve Ticaret
Bakanlığına gönderilecek veya Genel Kurul toplantısında hazır bulunan Bakanlık komiserine teslim
edilecektir.
Bölüm VI
Hesap yılı, Hesap Yılı Sonucunun Kullanılması
Madde 32 - Hesap yılı
Şirketin hesap yılı 1 Ocak'ta başlayarak 31 Aralık'ta sona erer. Bununla beraber ilk hesap yılı istisnaen
şirketin muteber surette kurulduğu tarihte başlayarak 31 Aralık'ta sona erecektir.
Madde 33 - Hesap Yılı Sonucunun Tesbit ve Kullanılması
Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması
zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tesbit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan safi
karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve
kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü
verilmesine yetecek miktarda çıkarılır.
Geri kalan kısmı Genel Kurul’ un tesbit edeceği şekil ve surette dağıtılır.
Kurucular ve yönetim kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla ikinci temettü
hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan
TTK’ nun 466. Maddesinin 2. Fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat
akçesine eklenir. Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında TTK’ nun 466 ve 467. Maddeleri
hükümleri uygulanır.
Madde 34 - Karın Dağıtım Tarihi
Senelik karın pay sahiplerine dağıtım tarihi ve şekli, yönetim kurulunun bu husustaki tavsiyesi
üzerine, Genel Kurul tarafından tesbit edilir. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak tevdi edilen kar
şirket tarafından geri istenemez.
Bölüm VII
Çeşitli Hükümler
Madde 35 - İlanlar
I.
Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükmü mahfuz kalmak kaydıyle şirketle ilgili ilanlar asgari
yedi gün önceden şirket merkezinin bulunduğu yerde intişar eden bir gündelik gazete ile yapılır.
8
II.
Bununla beraber Genel Kurul’ un toplantıya daveti Türk Ticaret Kanununun 368. maddesine
uygun olarak ilan ve toplantı günleri dahil olmamak üzere toplantı tarihinden asgari iki hafta önce
ilan olunur.
III. Nama yazılı hisse senedi sahipleri sözü geçen müddet içinde ayrıca pay sahipleri defterindeki
kayıttan anlaşılan son adreslerine iadeli taahhütlü mektup yollanarak davet olunurlar.
IV. Esas sermayenin arttırılması veya azltılması ile ilgili ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanununun
391. ve 397. maddeleri tatbik olunur.
Madde 36- Kanun Hükümleri
Bu esas mukavelenin düzenlemediği hususlarda Türk Ticaret Kanununun ve Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’nun yayınlamış olduğu finansman şirketleri ile ilgili yönetmelik ve sair ilgili
mevzuat tatbik olunur.
Damga Vergisi
Geçici Madde
Bu Esas Sözleşme ile ilgili damga vergisi kuruluşun tescilini takiben üç ay içerisinde ilgili Vergi
Dairesine ödenecektir.
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
193 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content