close

Enter

Log in using OpenID

AIT 102 - Türk-Alman Üniversitesi

embedDownload
Türk-Alman Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ders Bilgi Formu
Dersin Adı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
ECTS
Kredisi
Ders
(saat/hafta)
2
Ön Koşullar
Dersin Dili
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Dersin Sunum Şekli
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenim
Çıktıları
Dersin Kodu
AIT 102
Uygulama
(saat/hafta)
-
Dersin Yarıyılı
2
Laboratuar
(saat/hafta)
-
Türkçe
Lisans
Zorunlu
x
Yüz Yüze
x
Yrd. Doç. Dr. Tolga CANDAN
Yrd. Doç. Dr. Tolga CANDAN
Araş. Gör. Esra YILMAZ EREN
Seçimlik
Uzaktan Eğitim
Devletin iç siyaseti ve milletlerarası politika gibi konuları
kapsayan başta siyasi tarih olmak üzere, siyasal bilimler, genel
kamu hukuku ve anayasa hukuku gibi alanlarla yakın ilişki içinde
bulunan bu ders ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarından
itibaren yapılan reform ve inkılaplar, 2. Dünya Savaşı ve sonraki
dönemde yaşanan tarihi olayların bugüne olan yansımalarıyla
karşılaştırmalı olarak irdelenmesi amaçlanmaktadır.
Bu ders kapsamında Cumhuriyetle birlikte gerçekleştirilen
inkılaplar ve sebepleri, siyasi hayata etkileri, bugüne yansımaları
ele alınacak, 2. Dünya Savaşı’nın dünya siyaseti ve tarihini nasıl
değiştirdiği, Türkiye’ye yansımaları, uluslararası düzenin yeni
kavram ve temelleri değerlendirilerek, 60’lar ve sonraki
dönemlerde yapılan darbeler, 1961 ve 1982 Anayasalarıyla
birlikte irdelenmektedir.
- Cumhuriyet’e geçişle birlikte yapılan İnkılaplar ve işlevleri
1
hakkında bilgi sahibi olur.
- Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş şartları ve oturduğu temeller
konusunda bilgi sahibi olur.
-2. Dünya Savaşı ve savaşın dünya siyasetine etkileri hakkında
genel bilgi sahibi olur.
- Yakın tarihte yaşanan darbeler ve 1961 ve 1982 Anayasaları
hakkında karşılaştırma yaparak anayasaların toplum üzerindeki
etkilerini inceler.
Kaynaklar
Ders Kitabı
Eric Jan Zürcher, “Modernleşen Türkiye’nin Tarihi”, İletişim
yayınları, 2012.
Bülent Tanör, “Kuruluş- Kurtuluş”, Cumhuriyet Kitapları, 2010.
Yardımcı Kaynaklar
Feroz Ahmad, “Modern Türkiye’nin Oluşumu”, Kaynak Yayınları,
1999.
İlber Ortaylı, “Cumhuriyet’in ilk Yüzyılı (1923-2023), Timaş
Yayınları
Haftalık Konu Dağılımı
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Konular
Dersin Tanıtımı ve Temel Kavramlar ( inkılap, devrim)
Lozan Barış Anlaşması ve Saltanatın Kaldırılması
Meşrutiyet Sonrası Cumhuriyete Genel Bakış
1924 Anayasası ve Devrimler
Yeni Demokrasi Denemeleri ve Tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası)
Yeni Devlet, Yeni Hukuk, Yeni Kültür
Yeni Demokrasi Denemesi (Serbest Cumhuriyet Fırkası) ve Dış Politika
Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Hatay Sorunu
Devrimin Kuramsal Boyutu
2. Dünya Savaşı ve Türkiye
Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş
Demokrat Partili Yıllar ve Kıbrıs Sorunu
1960 Darbesi ve 1960- 1980 Arası Türkiye
1980 Muhtırası, 1982 Anayasası
Yakın Türkiye tarihine Genel Bakış
2
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Sunum
Projeler
Ara Sınav(lar)
Final
Aktivite Sayısı Katkı Payı
1
40
1
60
Toplam
100
40
60
Toplam
100
Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleriyle İlişkisi
No Program Yeterlilikleri
1
Hukuk uygulaması ve kuramı arasındaki
ilişkiyi kavrar.
2
Almanya ve Türkiye hukuk sistemlerinin
karşılaştırmalı analizini yapar.
3
Hukuk metodolojisi ve yorum yöntemleri
konusunda bilgi sahibi olur.
4
Siyasi iktidarın kurumsallaşması ve
faaliyetlerini yürütmesi açısından hukukun
taşıdığı işlevi kavrar.
5
Ekonomik ilişkiler üzerinde hukuki
kurumların etkisini değerlendirir.
6
Tarihsel süreç içerisinde insan haklarının
gelişimini ve gündelik yaşamdaki önemini
kavrar.
7
Avrupa Birliği kurumları ve hukuku hakkında
bilgi sahibi olur.
8
Uluslararası siyasi ve hukuki kurumların
Dersin Öğrenim Çıktılarının Katkı
Düzeyi
1
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
3
9
10
11
Türkiye hukukuna etkisini kavrar.
Hukuki sorunları, hukuk kuramı ve mevzuat
çerçevesinde çözümleme yeterliliğini
kazanır.
Ekonomik ve finansal kurumlara dair hukuki
düzenlemeler ve uyuşmazlık çözüm
yöntemlerine dair bilgi sahibi olur.
Mesleki ve etik değerleri özümser.
x
x
x
ECTS İş Yükü Tablosu
Etkinlikler
Ders Saati
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Sunum
Projeler
Ara Sınav(lar)
Final
Etkinlik Sayısı
1
1
Süre (Saat)
İş Yükü
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü/30 saat
ECTS Kredisi
0
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
519 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content