close

Enter

Log in using OpenID

Abstract 2. Sanal Gerçeklik 2.1. Uzaktan Eğitimde

embedDownload
Online Statistics Education with Virtual Learning Environments
Selman HIZAL | Muhsin ÇELİK | Sakarya University, Turkey
1. Giriş
Teknoloji bütün hızıyla gelişirken bu durumun aynı hızla eğitim sistemi ile bütünleştirilmesi oldukça önemlidir. İnternet teknolojilerindeki
gelişme önümüzdeki yıllarda toplumların yaşam biçimini günümüzdekinden daha hızlı değiştirecektedir. İnternetin yaşamımızdaki yeri hızla
artmakla beraber geleneksel eğitim sistemleri de buna ayak uydurmuş ve buna ek olarak zaman, mekan ve maliyet gibi kısıtların
üstesinden gelebilecek uzaktan eğitim sitemlerinin gelişmesini sağlamıştır. İnternet yoluyla eğitim coğrafi sınırları ortadan kaldırmaktadır.
Web tabanlı uzaktan eğitim modelleri genel olarak son kullanıcıya hitap eden portallar, öğretim yönetim sistemleri ve web tabanlı
konferans platformlarından oluşmaktadır [1]. Eğitimci ve öğrencinin bir araya gelebilmesi için günümüzde sanal sınıflar kullanılmaktadır.
Sanal sınıflar herhangi bir konuya çok kültürlü bir bakış açısı kazandırabilmektedir. Öğrenciler sanal sınıflarda çok uzakta olsalar bile
etkileşim içerisinde olabilmektedirler.
D.Zenker ve arkadaşları yaptıkları çalışmada kapsamlı bir sanal matematik eğitimini modellemişlerdir. Yaklaşımları üç ana bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde web tabanlı matematik eğitim kursu ve öğrencilerin kendi başlarına çalışabilecekleri platformdan
bahsedilmektedir. İkinci bölümde ise geleneksel sınıf içi eğitiminden bahsedilmektedir. Son bölümde ise öğrencilerin sınıf içi eğitimlerinin
sonradan izlenmek amacıyla kamera ile kayıt altına alınarak web tabanlı eğitim platformuna aktarılmasından bahsedilmektedir [2].
Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen istatistik dersi 2013-2014 bahar yarıyılında Sakarya Üniversitesi Adapazarı Meslek
Yüksekokulu’ndaki uzaktan eğitim programlarından İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde verilmek üzere açılmıştır. Bu bölümün temel
amaçları çalışma yaşamındaki iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel saha
kontrolünü yapan, risk değerlendirme faaliyetlerini yürüten, iş araç ve gereçlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından kontrol eden, acil durum
uygulama, yangın önleme, kayıt ve raporlama işlemleri ile mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli meslek eleman yetiştirmektir.
İstatistik dersine toplam 104 öğrenci kayıt olmuştur. Dersin amacı öğrencilerin mevcut durumda en iyi kararı alabilmesi için ihtiyaç duyduğu
verilerin toplanabilmesi, işlenebilmesi ve yorumlanabilmesi becerisini kazandırmaktır. İstatistik dersi için hazırlanacak eğitimin en önemli
bileşenlerinden biriside eğitimin hangi konuları kapsayacağının belirlenmesidir. Önlisans programlarına yönelik istatistik eğitimi için
hazırlanmış olan yabancı ve yerli basım kitaplardan faydalanılmış ve bu kitapların bölümleri analiz edilerek konular oluşturulmuştur.
Seçilen kitaplar tüm konuları kapsamış olsa bile tek başına yeterli ve güncel bilgileri yansıtamadığından, konu ile ilgili ekstra iyileştirmeler
ve daha anlaşılabilir soru çözümleri eklenerek, dersin içeriği istatistiğin tanımı, kullanılan temel kavramlar, veri türleri ve toplama
yöntemleri, verilerin düzenlenmesi, seriler ile gösterilmesi, serilerin grafik gösterimleri, merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ölçüleri, dağılım
ölçüleri, korelasyon ve regresyon analizi, indeksler ve karar teorisi olarak belirlenmiştir.
Bu çalışma şu şekilde organize edilmiştir. İkinci bölümde sanal gerçeklik, sanal ortam kavramı ve uzaktan eğitimde sanal öğrenme
ortamlarından bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde öncelikle çalışmanın amacından bahsedilmiştir. Daha sonra gerçekleştirilen çalışma
hakkında detaylı bilgiler verilmiş ve dersin değerlendirilmesi ile birlikte öğrencilerin performans analiz tablosu oluşturulmuştur. Son
bölümde ise elde edilen sonuçlar ve gelecekte yapılması planlanan çalışmalardan bahsedilmiştir.
2. Sanal Gerçeklik
Sanal gerçeklik, bir konunun fiziksel olarak taşınmadan, farklı bir ortama kaydırılma kapasitesine sahip teknolojiden ileri gelir. En basit
şekliyle, bilgisayarda canlandırılan üç boyutlu görüntülerin, bazı aygıtların yardımıyla insanlara "gerçek bir dünya" gibi gösterilmesidir. Bu
amaçla konuyla ilgili duyu organları bir şekilde işlenerek, algılanması sağlanan ortama fiziksel ortam yerine sanal ortam denir. Bu nedenle
"yapay gerçeklik", "sanal dünyalar", "sanal ortamlar" gibi isimler de verilmektedir [3].
Arttırılmış Gerçeklik (Karma)
Sanal Ortam
Şekil 2. Sanal Gerçeklik Süreç Şablonu
Gerçek ortam ve sanal ortamların daha net anlaşılabilmesi için
yandaki şablondan faydalanılabilir. Gerçek ortam, dış Dünya’da
herhangi bir ek aygıt olmaksızın algıladığımız ortamlardır. Gerçek
ortam ve sanal ortam arasında kalan kısma karıştırılmış veya
arttırılmış gerçeklik olarak adlandırılır. Bu sistemlerde hem gerçek
ortamdan nesneler hem de sanal ortamdan nesneler bulunmaktadır.
Kullanılan sanal gerçeklik aygıtlarının çoğaltılmasıyla birlikte sanal
ortama doğru yaklaşılır. Sanal ortamda, her şey tamamen insan
algılarını yapay olarak uyaran sistemler mevcuttur.
2.1. Uzaktan Eğitimde Sanal Öğrenme Ortamları
Bu çalışmadaki sanal öğrenme ortamı yandaki
şekilde gösterilmiştir.
Windows
Linux
Apple
Eğitimci Windows, Linux veya Apple işletim
sistemlerinden herhangi birine sahip olan
masaüstü bilgisayar, laptop veya mobil cihazları
kullanabilmektedir.
Eğitmen
Sanal Sınıf
Veritabanı
Sunucusu
Web Tabanlı Konferans
Platformu
Öğretim Yönetim
Sistemi (LMS)
Web tabanlı konferans platformunda kullanılan
yazılım sayesinde oluşturulan sanal sınıflarda
eğitimci ve öğrenciler bir araya gelmektedirler.
Eğitmen gibi öğrencilerde Windows, Linux veya
Apple işletim sistemlerinden herhangi birine
sahip olan masaüstü bilgisayar, laptop veya
mobil cihazları kullanarak internet üzerinden
öğretim yönetim sunucusuna bağlanmaktadırlar.
Sanal Öğrenme Ortamı
Windows
Linux
Apple
Windows
Linux
Apple
Windows
Linux
Apple
Öğrenciler
Şekil 3. Uzaktan Eğitimde Sanal Öğrenme Ortamı
3. Çalışmanın Amacı
Günümüzde uzaktan eğitim veya e-öğrenme sistemleri zaman,
maliyet ve coğrafi konum kısıtlamalarına sahip geleneksel eğitim
metotlarına bir alternatif ya da tamamlayıcı yaklaşım olarak
kullanılmaktadır. Sanal öğrenme ortamları popüler e-öğrenme
metotlarından birisi olup internet yoluyla öğrenme anlamına
gelmektedir. Eğitmen ve öğrenciler senkron olarak internet
üzerinden bir araya gelebildiği ve öğrencilerden geri bildirimin
alınabileceği en etkin yerdir. Bu çalışmanın amacı, istatistik
dersinin sanal öğrenme ortamları ile desteklenmesi ve öğrenciler
üzerindeki etkisinin uygulamalı olarak araştırılmasıdır.
Senkron eğitimlerin verilebilmesi için sanal sınıf platformu
yazılımı olarak Perculus kullanılmaktadır. Perculus sistemi ile
görüntü ve ses paylaşabilir, dokümanlar üzerinde çalışabilir ve
sunum yapabilirsiniz. Yandaki şekilde Perculus sanal sınıf
oturumundan bir ekran görüntüsü gösterilmektedir. Perculus
sisteminde sesli ve videolu görüşme, ortak yazı tahtası, anket,
ekran paylaşımı, sunum paylaşma, anlık yazışma (sohbet), not
alma, dil desteği bulunmaktadır. Senkron olarak yapılan bu
sanal sınıf Perculus sunucusu tarafından sonradan izlenmek
üzere otomatik olarak kaydedilmektedir.
İnternet üzerinden istatistik dersi eğitimi toplamda 14 haftadan oluşmaktadır. Senkron
olarak her hafta 3 saat sanal sınıf eğitimi, asenkron olarak her hafta 30-40 sayfalık eders, 30-40 dakikalık video konu anlatımı yapılmıştır. İstatistik dersi için
gerçekleştirilen bir haftalık senkron ve asenkron ders aktivite dağılımları yandaki
şekilde gösterilmektedir.
N
Sanal Sınıf
3 Saat
Şekil 5. Bir haftalık ders aktivite dağılımları
3.1.1. Sanal Sınıf
Uzaktan eğitim programlarına kayıt olan öğrencilerin büyük
çoğunluğu çalışma hayatları nedeniyle genellikle mesai saatleri
dışında yani akşam 17:30’dan sonra müsait olabilmektedir. Bu
kısıtlama göz önünde bulundurularak, sanal sınıflara katılımın daha
fazla olabileceği saat olan 20:00 tercih edilmiştir. Her haftanın cuma
günleri 3’er saat olmak üzere sanal sınıf takvimi belirlenerek
öğrencilere gerekli duyurular yapılmıştır. Yandaki şekilde gösterildiği
gibi senkron olarak gerçekleştirilen sanal sınıflar öğrencilerle
karşılıklı iletişim, sohbet veya herhangi bir öğrenciye konuşma izni
verilerek gerçekleştirilmekte ve öğrencilerin konu ile ilgilerinin
kaybolmaması için en fazla 50 dakika ders ve ardından 10 dakika
mola verilmektedir. Konu anlatımları sonunda eğitimci konuyla ilgili
hazırladığı çoktan seçmeli soruları öğrencilere sunarak çözmeleri için
süre vermektedir. Senkron olarak yapılan bu sanal sınıf Perculus
sunucusu tarafından otomatik olarak kaydedilmektedir. Derse katılan
veya katılamayan tüm öğrenciler kaydedilen sanal sınıf aktivitesini
asenkron olarak diledikleri zaman izleyebilmektedirler.
Tablo 1. İstatistik dersinin değerlendirilmesi
Değerlendirme Sistemi
Uzaktan eğitim programlarında kısa sınavlar, ödev ve
ara sınav internet üzerinden yapıldığından yüzdelik
dilimleri az tutularak dönem sonu notuna toplamda
%20 katkı sağlamaktadır. Final sınavı için ise
öğrenciler dönem sonunda Sakarya Üniversitesi’nin
belirlediği
sınav
salonlarında
klasik
sınava
girmektedirler. Final sınavı dönem sonuna %80 katkı
yapmakta ve dersin başarıyla geçilmesinde önemli rol
almaktadır.
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Katkı
Kısa Sınav 1
%3
Kısa Sınav 2
%3
Ödev
%4
Ara Sınav
% 10
Final Sınavı
% 80
Toplam
% 100
Şekil 6. İstatistik Dersi Sanal Sınıfı
Şekil 12. Ödev aktivitesi
3.1.2. E-Ders
Öğrenciler ödevin son teslim zamanına kadar ödevlerini yüklemelidirler aksi takdirde yüklenmeyen ödevler için sıfır notu alacaklardır.
Eğitimci ödevlerini zamanında teslim eden öğrencilerin platforma yükledikleri ödevleri teker teker ya da tüm sınıfın ödevlerini bir seferde
kişisel bilgisayarına indirebilmektedir. Ödev dosyalarını inceledikten sonra platform üzerine ilgili ödevin notunu girebilmektedir.
Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen istatistik
dersinde her haftanın konusu ayrıntılı bir şekilde yazılı
doküman haline getirilerek öğrencilerin kullanımına
sunulmuştur. İstatistik dersi yazılı dokümanı
hazırlanırken yandaki şekildeki gibi gerekli yerlerde
renklendirmeler kullanılarak karmaşıklığın önüne
geçilmiştir.
3.3. Öğrenci Performans Analizi
104 öğrenciden 5’i platforma hiç giriş yapmadığı ve bu 5 kişiden biride final sınavına gelerek başarısız olduğu görülmüştür. Geriye kalan
99 öğrenci içerisinden sanal sınıfların bir kısmına veya hepsine katılan 39 öğrenci için ve sanal sınıflara hiç katılmayan 60 öğrenci için
değerlendirme sonuçları aşağıdaki gibi farklı tablolarda gösterildiğinde sanal sınıfın öğrenciler üzerindeki etkisi net bir şekilde görülecektir.
Şekil 8’de gösterilen bazı uyarıcı bilgiler sayfaların
yan sütununda öğrencilere sunulmuştur. Bazı yerlerde
verilebilecek ek bilgiler konu akışını ve bütünlüğü
bozmamak için “Ek Bilgi” başlığı altında ayrı
verilmiştir. Ayrıca öğrencilerin geçmiş haftalarda
öğrendiği bazı bilgileri sonraki haftalarda da kullandığı
yerler vardır. Bu durumda öğrencilerin geçmiş bilgileri
arayarak zaman kaybetmesinin önüne geçilmesi için
sayfa yanlarında “Hatırlatma” başlığı altında bilgilerde
verilmiştir. “Dikkat” başlığı altında verilen bilgilerde ise
öğrencilerin gözden kaçırabileceği yerlere vurgu
yapılmıştır.
Tablo 2. Sanal sınıfa katılan 39 öğrencinin performans analizi
Şekil 7. İstatistik Dersi Yazılı Dokümanı
Ödev
Kısa Sınav 1
Kısa Sınav 2
Ara Sınav
Final
Aktiviteye Katılanlar
24
37
35
35
39
Aktiviteye Katılmayanlar
15
2
4
4
-
Ortalama
72
84
78
80
74
Tablo 3. Sanal sınıfa katılmayan 60 öğrencinin performans analizi
Her dersin sonuna konuda geçen tanım ve
uygulamalardan oluşan çoktan seçmeli çalışma
soruları eklenerek öğrencilerin kendilerini test etmeleri
sağlanmıştır. Bu çalışma sorularının cevapları ise
eğitmenin hazırladığı video ders içerisinde çözümlü
olarak verildiğinden dolayı öğrencileri video derslere
yönlendirmesine katkı sağladığı görülmüştür.
Şekil 8. Uyarıcı Bilgiler
Ödev
Kısa Sınav 1
Kısa Sınav 2
Ara Sınav
Final
Aktiviteye Katılanlar
41
45
47
50
60
Aktiviteye Katılmayanlar
19
15
13
10
-
Ortalama
55
67
64
58
56
4. Sonuçlar ve Öneriler
İnternet üzerinden verilen eğitimin geleneksel sınıflarda verilen eğitimlerden birçok farklı yönleri olduğu unutulmamalıdır. Uzaktan eğitim ile
verilecek olan ders eğitim teknolojisindeki yeniliklerle birlikte farklı yöntem ve fikirler kullanılarak sürekli geliştirilebilmektedir. Geleneksel
sınıf eğitiminde kullanılan yazı tahtaları yerine bilgisayar ekranındaki beyaz tahtayı ve kamera görüntünüzü kullanmak zorundasınız. Sanal
sınıf platformu ile yapacağınız derslerde birçok farklı görevleri aynı anda yürütmek zorundasınız. Örneğin bir yandan sohbet ekranında
öğrencilerin sorduğu soruları gözlemlerken bir yandan sınıf listesindeki öğrencilerin parmak kaldırması ya da soru sorması gibi durumları
ifade eden simgeleri takip etmelisiniz. Geleneksel sınıf ortamında öğrencilerin yüz ifadelerinden ders ile ne kadar ilgili olduklarını ve konu
hakkında sorusu olan kişilerin parmak kaldırdığını gözlemleyebilirsiniz.
E-ders içeriğinin her sayfası eğitmen tarafından
seslendirilmiştir. Ayrıca öğrencinin ekranın sağında
bulunan başlıklardan istediği konuya anında giderek
aradığı
bilgiye
kısa
zamanda
ulaşabilmesi
sağlanmıştır. Öğrenci e-ders üzerinden o haftanın pdf
dosyasına ekranın sağ alt köşesindeki indirme
butonundan ulaşabilmektedir.
Şekil 9. E-Ders Aktivitesi
Her hafta e-dersinin sonuna “Deneme Sınavı” başlığı
altında yandaki şekilde gösteril diği gibi kısa sınav
eklenmiştir. Bu kısa sınavda pdf dosyasının
sonundaki
çoktan
seçmeli
çalışma
soruları
bulunmakta ve sınav sonunda öğrenciye 100
üzerinden puan verilmektedir. Öğrencinin aldığı bu
puan sadece kendini ölçmesi için olduğundan dönem
sonu notuna etkisi bulunmamaktadır. Öğrenci bu
sınava istediği kadar girerek kendini deneme hakkına
sahiptir. Bu kısa sınavın bir diğer özelliği ise öğrenci
bu
sınavı
dilediği
kadar
kendisine
uygulayabilmektedir. Ayrıca öğrenci sınava her
girişinde soru sırası değişmekte ve her sorunun
seçenekleri de kendi aralarında değişmekte
olduğundan ezberin önüne geçme hedeflenmiştir.
Öğrencilerin kendilerini sınıf ortamında hissedebilmeleri
için akıllı tahta üzerinde eğitmenin dersi ayrıntılı bir
şekilde anlattığı ders videoları mevcuttur. Eğitmen
animasyon ve geçiş efektlerini bolca kullanarak
hazırladığı
slaytlar
üzerinden
video
dersleri
hazırlamıştır. Burada akıllı tahta kullanımı zaman
bakımından öğrenciye büyük avantaj sağlamaktadır.
Normalde bir haftalık ders içeriğini eğitmen tahtaya
yazarak 4 veya 5 ders saatinde anlatabilmektedir. Fakat
burada kullanılan ders videoları eğitmenin önceden
hazırladığı slaytlar yardımıyla 30-40 dakika içerisinde
tamamlanabilmekte ve ders içerisindeki zaman
kayıplarının önüne geçilmektedir. Bu durum öğrenci ve
kurum adına teknik altyapı açısından da önemlidir.
Bu çalışmada tüm dönemi kapsayacak şekilde
notlandırılabilir kısa sınav, ara sınav, final sınavı ve
ödev aktivitesi yapılmıştır. Yandaki tabloda İstatistik
dersi için değerlendirme sistemi yüzdelik olarak
gösterilmektedir.
İnternet üzerinden istatistik eğitimi dersinde haftalık senkron sanal sınıf aktivitesi 3 saat ile sınırlı olduğundan, öğrencilerin kalan
zamanlarında dersin konularını pekiştirmeleri için ödev verilmekte ve bu ödev dersin her bölümünden sorular içermektedir. Uzaktan eğitim
platformlarında öğrencilere verilen ödevler için en az iki haftalık bir ödev hazırlama süresi tanımlanmaktadır. Ayrıca öğrencilere bir ödevi
birden fazla kez yükleyebilmeleri için de hak verilmiştir.
Genellikle öğretim üyeleri teknik altyapı hakkında detaylı bilgiye sahip değildirler. Fakat bir sorun yaşadıklarında sorunun çözümü ile ilgili
teknik altyapıya hızlı bir şekilde nasıl ulaşılacağı konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Özellikle büyük çaplı uzaktan eğitim
programları olan üniversitelerde teknik destek sağlayacak en az iki personel hafta sonları dâhil görevlendirilmektedir. Bu personeller
kişilere telefon ile yardım sağlamakta aynı zamanda gerekli görüldüğünde uzak masaüstü yazılımları kullanarak sorun yaşayan öğretim
üyesinin bilgisayarındaki sorunu online olarak çözümleyebilmelidir.
Sanal sınıf platformunda ders anlatımına başlamadan önce bilgisayar yazılım ve donanımınızın hazır olduğundan emin olmak için bir
takım testler yapılmaktadır. Bu testleri başarıyla geçtikten sonra sanal sınıfa katılmak daha doğru olacaktır. Aksi takdirde kamera, ses ve
benzeri donanımınızdan kaynaklanan sorunlar dersin işleyişini aksatacaktır. Ayrıca sanal sınıf platformlarında eğitim için gerekli
fonksiyonların kullanımı hakkında detaylı bilgileri ve varsa eğitim videolarını izleyerek deneme yapılması öğretim üyelerinin kendilerini
hazır hissetmelerini sağlayacaktır. Sanal sınıf platformlarında edindikleri tecrübeleri ve eğitim verme tekniklerini diğer öğretim üyeleri ile
paylaşmaları sayesinde sanal sınıflarda daha etkileyici bir eğitim verilebilmektedir.
Şekil 10. E-Ders Deneme Sınavı
Sanal sınıf platformlarında kullanılan sohbet alanı hakkında öğretim üyeleri farklı görüşlere sahiptirler. Örneğin bazı öğretim üyeleri ders
anlatırken sunum ekranı ile eş zamanlı sohbet ekranını takip etmekte zorlandıklarını, bazıları ise öğrencilerin sözel olarak ifade etmekten
çekinebildikleri soruları metin olarak sohbet alanına dökmelerinin oldukça verimli olduğu belirtilmektedir. Hatta dersin sonlarında tekrar
amaçlı olarak konu ile ilgili çoktan seçmeli sorular öğrencilere yöneltilmekte ve neredeyse her öğrencinin cevap vererek geri dönüş yaptığı
görülmektedir. Dolayısıyla sohbet kısmında öğrencilerin derse çekimser olmayıp atik ve duyarlı olduğu tespit edildiğinden sanal sınıf
platformları öğretim üyesi ve öğrencinin senkron olarak geri bildirimin alınabildiği en etkin yer olduğu görülmektedir.
Biliyoruz ki insanoğlu birçok kalıcı bilgi ve tecrübeyi oyunlar ve arkadaşlıklar sayesinde çocukluk evresinde pekiştirir. Eğlence
dünyasından, tıp alanındaki deneylere kadar pek çok uygulama alanı bulunan sanal gerçekliğin uygulamaları eğitimde kullanılabilecek
biçimde arttırılarak daha pratik anlatım teknikleri elde edilebilir. Ayrıca eğitmene gerek kalmadan öğrencilerin kendi aralarında
uygulayabileceği oyun benzeri sanal gerçeklik uygulamaları oluşturulabilir. Öğrencilerin uzaktan eğitim platformundaki forumları kullanarak
oluşturduğu arkadaşlıkları destekleyici çalışmalar burada önem arz etmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin eğitim modelinde kullanılacak olan
tüm aktivitelerini geliştirirken bu aktivitelerden çok daha iyi sonuçlar almak için öğrenciye gerekli ortamı hazırlamak ve bu ortamında
gelişmesini sürdürmek oldukça önemlidir.
3.1.3. Video
Şekil 4 Perculus Sanal Sınıf Ekran Görüntüsü
E-Ders
30-40 Slayt
Video
30-40 dk.
Her haftanın konusu için hazırlanan yazılı dokümanın
özeti Adobe Presenter ile yan şekildeki gibi e-ders
içeriğine dönüştürülmektedir. Böylece öğrenciye kısa
zamanda e-ders üzerinden tekrar yapabilmesi için
olanak sağlanmaktadır.
Eğitmenin sesi ve görüntüsü kullandığı cihazda
bulunan mikrofon ve kamera donanımları ile
internet üzerinden öğretim yönetim sistemine
(Learning Management System) aktarılmaktadır.
Öğretim yönetim sistemi sunucusu; veritabanı
sunucusu ve web tabanlı konferans platformu ile
iletişimi sağlamaktadır.
İnternet üzerinden verilen eğitimler genel olarak senkron ve asenkron olarak iki
bölüme ayrılmaktadır. Senkron eğitimde eğitmen ve öğrenci eş zamanlı olarak
birbirleriyle iletişime geçmekte ve geleneksel sınıf ortamındaki ders anlatımını online
olarak sanal sınıflarda gerçekleştirmektedir. Asenkron eğitimde ise eğitimci ve öğrenci
farklı zamanlarda etkileşime geçmektedir. Geleneksel sınıf ortamındaki ödev verilmesi
ve öğrencilerin ödevlerini hazırlayarak eğitimciye sunması asenkron eğitime bir
örnektir.
E
Teaching and learning has a significant impact in all areas of human life and it can be supported easily with technological developments in
educational systems. Today, distance education or e-learning systems are used as alternative or complementary approaches of traditional
education methods, which has time, cost and geographical location constraints. Virtual learning environments are a popular method of elearning, which refers to learn through internet. Instructors and students can come together with virtual classrooms over the internet as
synchronously and also the feedback can be achieved most effectively from students. In this study, online statistics education which is
supported by virtual learning environments at Sakarya University, Adapazarı Vocational High School in the department of occupational
health and safety is examined. Increasing was observed in the quality of education and student performance.
Gerçek Ortam
3.2. Dersin Değerlendirilmesi
3.1. Gerçekleştirilen Çalışma
Abstract
Referanslar
[1] H. F. O’Neil and R. S. Perez, Web-Based Learning: Theory, Research, and Practice. Routledge, 2012, p. 448.
[2] D. Zenker, K. Simon, L. Gros, and T. Daubenfeld, “Comprehensive virtual mathematics training,” Global Engineering Education Conference (EDUCON),
2013 IEEE. pp. 627–630, 2013.
[3] S. Hızal and C. Öz, “Histogram Tabanlı Algoritmalarla Sanal Giriş Birimi Tasarımı,” in Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Otomatik Kontrol Ulusal
Toplantısı,, 2009.
Şekil 11. Video Aktivitesi
[4] P. Milgram and F. Kishino, “A taxonomy of mixed reality visual displays,” IEICE Trans. Inf. Syst., vol. 77, no. 12, pp. 1321–1329, 1994.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 290 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content