close

Enter

Log in using OpenID

1 2 PYl:2014 - Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
T.C.
AKÇAABA T KA YMAKAMLIGl
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
: 3348692 1 -100 i {;
TCf 1-
1 2 PYl:2014
Konu: DynEd İngilizce Dil Eğitim i
S i stemİ DVD ' leri
.... . ....... ....... . .. . .. . ... MÜDÜRLÜGÜNE
İlgi
:a)İI Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 15/08/2014 tarih ve 3389064 sayılı yazısı.
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ilgi yazı
ekte
gönderilmiştir.
Ekte gönderilen DVD'lerin çoğaltılarak İngilizce dersini okutacak öğretmenlerinize imza
karşılığı teslim edilmesi hususunda gereğini rica ederim.
EKLER
-
ı Yazı
(1 Adet)
2- DVD ( . .. Adet )
Akçaabat Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ayrıntılı Bilgi: A.CAN
(Şube Müd.)
Tel: (O 462) 2281084-112 Faks : (0462) 2282490
MHALCI
( Şef)
e-posta:[email protected]
internet adresi:akcaabat.meb.gov.tr
T.C.
MİLLİ EGİTİM ·BAKANLıGı
Temel Eğitim Genel
Sayı
Müdürlüğü
13/08/2014
: 43769797/3 0/3363690
Konu :DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi DYO ' leri
............... ...... V ALİ LİGİN E
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : a) Milli Eğitim BakanlığınaBağlı Resmı Örgün Okullara DynEd İngilizce Dil Eğitimi
Yazılımlarının Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.ş. Tarafından Bağ ışlanarak
Lisanslanmasına İli şkin 24 Ocak 2013 tarihli Protokol,
b) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 13/09/2013 tarihli ve 43769797/20/2476532
sayılıOnay
2008-2009 eğitim ö ğretim yılından itibaren tüm resmi ilköğretim kurumlarının 4, 5, 6, 7 ve 8.
s ınıflarında uygulanan DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi, ilgi (a) Protokol kapsamında
20 i 4-20 15 e ğ itim öğretim yılından itibaren ortaöğretim 9, 10, II ve 12. sınıf öğrencileri tarafından
da kullanılacaktır.
DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi'nin etkili ve verimli bir şe kilde
uygulanmasını sağlamak amacıyla yapılması gereken iş ve işlemler ilgi (b) Onay doğrultusunda Genel
Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülmektedir.
İl , ilçe ve okul bazında İngilizce dersini okutan öğretmenlere verilmek üzere Bakanlığımızca
yeterli sayıda ço ğa ltılan DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi DYO ' leri Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından ilinize gönderilmeye baş lanmıştır.
Okul, ilçe ve illere ait kullanıcı adı ve ş ifre leri , ilgililere gizlilik esas ına riayet edilerek
duyurulmak üzere en kısa zamanda gönderilecektir.
Okullarımız, DynEd İngilizce Dil ~ğitim Sistemi'nin uygulamasına yönelik iş ve işlemleri
bağ lı bulundukları Genel Müdürlükle (Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim
Genel Müdürlüğü , Din Öğretimi Genel Müdürlüğü) iletişime geçerek yürütecekl~rdir.
Bilgilerinizi ve
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından ilinize
ula ş tırılan DynEd DYO ' lerinin titizlikle muhafaza edilmesi ve
1 Eylül 2014 tarihinden itibaren
(DVD ' lerin çoğa ltılıp ilinize tekrar gönderilmesi söz konusu olmayacağ ından) ilinizde İn g ilizce
dersini okutacak öğretmenlerimize imza karşılığı teslim edilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Zeynep ÖÇGÜDER
Bakan a.
Genel Müdür Y.
DAGITIM
Gereği
-B
Planı
Bilgi
- Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne
- Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne
- Mesleki ve Teknik Eğitim Gene Müdürlüğilne
- Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne
- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına
Bu be lge, 5070 sayı lı Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi gereği nce güven li elektronik imza ile im za lanmı şt ır
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ ANKARA
Elektronik Ağ : www. meb.gov.tr
e-posta: tegm _ ogretim [email protected]
Ayrıntılı
bilgi i ç in :Şenay KÖSE
Tel: (O 312)4131608
Faks: (O 3 12) 4254049
\ \~L- \JlJ 1'\ ed-
Te~\\~,\eN-Y\e..­
v -e.r'. \ e-c~
,
Placement Test
Part 1 & Part 2
,
5 - 45
dakika
First English
6-9 saat
8 Ünite
72 saat
En glish for Success
8-12 saat
20 Ünite
240 saat
Teac her Training
5-6 saat
7 Ünite
42 saat
DynEd Düzeyleri ve
Eğitim Yazılımlan
Placement
2.5
Test
Önemli Not: Çalışma metodu olarak her gün tekrarlanan ve 25-45 dakika arasında süren
oturumIarda "Tekrar Dinleme" .'
'. "Ses Kaydı" (
,"Kendi Sesini Geri Dinleme"
"Tekrar Diııierne" ~ iJufonlc.nrı:,-: .; ; .A:.ıKr:. :;Cr..:t{.N ku/lfamlr. 1asl tavsiye ed/lir.
DynEd Türkiye Distribütörü FuturePrints Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ş. 'dir.
.
-
.
ve bir daha
~
DYnEd®
Eğitimi
ingil izce Dil
DynEd Placement Test
Sistemi
,
'.
Placement Test Part 1:
TEST SCORE
Part 1
PLACEMENT
LEVEL
' 0-31
0.0 Beginner
,.
";
DynEd Courses
First English Unit 1
,-
'.
32-71
0.2
First English Units 2 - 3
72-111
0.5
English For Succ,essUnit 1; FE Units 4 - 5
112-180
0.7
181-227
1.0
~~,
1.2 or higher
228~250
(Take Part 2)
".- ,
,
,FE l!nits 6~7, EFS Unit 1
FE Unit 8, EFS Units 1 - 3
,...
.
<
.
,',
,
,.
;[
-
.
"
,
',.
..
,"
Placement Test, Part 2
Placement Test Part 2:
' 32-43
1.2
, EFS Units 1 ;- 6
44-87
1.5
EFS Units 1 - 8
88-115 ,
EFS Units '1 - 10
116-215
2.0
EFS Units 2 - 14
216-254
2.5
EFS Units 6 - 2Q
255-~83
'
EFS Units 6 :-
20
284 ...295
3.0
EFS Units 6 - 20
296-310
3.5+
EFS Units 6 - 20
~
~
"Placement Tes!" tamamlandıktan sonra eğitim yazılımına ilk girişte öğrencinin karşısına
"Contirmation Mastery Test" (Teyid Beceri Sınavı) ç ı kar. Öğrenci bu testten 85 veya daha
yüksek bir puan alırsa bir sonraki ünite de ku ll anımına açılır. Örneğin, Placement Test'ten 0.2
alan bir öğrenc iye First English yazılımında 2. ve 3. üniteler açı lı r. "Contirmation Mastery
Test"ten 85+ puan alırsa 4. ünite de açılır.
Öğren ci ni n çalı ştı ğ ı seviyenin yukarısındaki ki lit li ünitelerin açı l ması için bu l unduğu seviyede
%80 tamamlama yüzdesine u laşması ve Beceri S ı navından 85 veya üstü puan alması
gerekir.
DynEd Türkiye Distribütörü FuturePrints Bi lgisayar Sanayi ve Ticaret A.ş . 'dir.
'. ,
DynEd® Çalışma Verim Notu Kriterleri
,
,
DynEd® Verimli Çalışma Yöntemleri Listesi
tl
tl
Her duyduğum cümleyi Tekrar Düğmesini
Her
-+
~
en az 2 kez kullanarak tekrar dinledim.
dinlediğim cümleyi Mikrofon Düğmesini -+m1~ en az 1 kez kullanarak söyleyip sesimi
kaydettim.
-
tl
..
Her kaydetti ği m cümleyi (kendi sesimi) Kulakllk Düğmesini
-+
en az 2 kez kullanarak
Düğmesini
+
kullanarak anadilini
geri dinledim ve sonra en az bir kez yine Tekrar
konuşan kişi
ile kendi
se~imi karşılaştırdım. Telafuzumu
düzeltmeye
çalıştım.
Bana bir soru sorulduğunda soruyu acele etmeden,BekletlÇalrştır Düğmesini
tl
ve gerekirse Tekrar Düğmesini
sonra
tl
-+
~
-+
kullanarak doğru cevaptan iyice emin olduktan
cevapladım.
Bu oturumda en az 5 farklı bölümde
farklı
ünitelerde
çalışma yaptım.
Daha önce çalıştığım bir üniteyi tekrar ettim. Cümleleri kendime güvenerek ve akıcı olarak
tl
söyleyip kaydettim.
tl
Dün de DynEd çalıştım. Her gün DynEd'de çalışma yapmaya gayret ediyorum.
tl
Bu oturumda en-az 25 dakika aktif olarak çalıştım.
«
Bir üniteyi 96100
güvenerek ve
sonra temel amacım o ünitedeki bilgileri kendime
olmadGJn 'Iade edebilmek, özetleyebitmektir. > >
tamamladıktan
yazı de~teği
" '\oL '
'-./
t ,..., __
,
,
DynEd® Eğitim Sistemi'nin Ayırdedici Özellikleri
1. DynEd'in eğitim sistemi olan "Recursive Hierarchical Recognition" (RHR) ingilizce'yi
beynin dil becerisini edinme şekline uygun olarak öğreten tek ingilizce eğitimi sistemidir.
DynEd tarafından 1987'den beri kullanılmakta olan bu eğitim teorisi nörobilimsel
araştırmalar tarafından da desteklenmektedir. RHR karma eğitim sistemi için teknolojiyi
en etkili şekilde kullanan benzersiz bir çerçeve sunar.
2.
DynEd ingilizce eğitiminde uzmanlaşmıştır. Farklı yaş grupları, düzeyler ve ihtiyaçlar için
ayrı ayrı özelolarak hazırlanmış 15 değişik yazılımdan oluşan içeriği en geniş ingilizce
öğrenme sistemidir.
3.
DynEd'in ingilizce öğrenirken kullanıcının davranışlarını ölçen yapay zeka içeren Reçords
':1
Manager™ yazılımı şunları kapsar:
.
a.
Path Manager yazılımı;
i.
öğrencileri uygun düzeye yerleştirir,
ı ii.
uygun olan şekilde dersleri kilitler veya kilidini açar, ve
iii.
her öğrencinin ayrı ayrı her öğrenme adımında öğrenme , ve anlama hızına ,
göre programın zorluk derecesini arttırır veya
'
kolay düzeyde tutar.
b.
Tutor yazılımı; i
i.
çevrimdışı çalışsalar bile öğrencilerin öğrenme davranışlarını 100'den fazla
kritere göre değerlendirerek takip eder,
öğrencilerin gelişimini otomatik yazılı bir geribildirim sistemi
ii.
ile anında değerlendirir,
iii.
her öğrenci, sınıf, okul vs için ayrı ayrı rakamsalolarak
çalışma verim notu belirler.
4.
DynEd Sistemi, öğrenme verimliliğini arttırır ve dolayısıyla çalışma
a.
klasik yöntemlerle karşılaştırıldığında en az 3 misli,
b.
diğer bilgisayar destekli dil öğrenme programları ile
karşılaştırıldığında en az 2 misli azaltır.
5.
DynEd 21 yıldır dil eğitimi teknolojilerinde dünya lideridir ve
a.
dünyada ilk dil öğrenme CD ROM patentine,
b.
dünyada ilk USB üzerine yüklenmiş olan ve başka hiçbir yükleme gerektirmeden
her bilgisayar üstünde çalışan tek dil öğrenme uygulamasına, ve
c.
40'dan fazla uluslararası ödüle sahiptir.
6.
kendi kendilerine hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çalışabildikleri
destekli sınıf çalışmaları ile dil becerilerini en etkili şekilde
geliştirilebildikleri bir karma eğitim sistemidir.
'
.
DynEd ' öğrencilerin
ve bunun
7.
zamanını;
yanısıra eğitmen
DynEd, Beceri Sınavları ve Düzey Belirleme Sınavları ile eksiksiz ve güvenilir bir
sistemine sahiptir. Bu sınavlar çeşitli uzunlukta olup bilgisayar kontroııüdi.k
DynEd®, DynEd International Ine.'in tescilli markasıdır.
sınama
D YnEd®
Eği t i mi
ingi li zce Dil
•
'.
,
Sistemi
DynEd ingilizce Dil Eğitimi Sistemi 1987 yılında San Francisco
Silicon Valley'de tasarlanmış olan dünyanın en geniş eğitim içeriğine
sahip Bilgisayar Destekli Ingilizce Dil Eğitimi programıdır. Her yaş
grubu, düzey ve ihtiyaç için özelolarak tasarlanm ıŞ 22 farklı
yazılımdan oluşmaktadır.
•
DynEd sistemi, ingilizce dil becerisini tüm diğer dil eğitimi sistemlerine
oranla çok daha kısa zamanda geliştirir . .
•
DynEd sistemi, hem hiç ingilizce bilmeyenler, hem de ingilizcesini
ilerletmek isteyen veya bu becerisini canlı tutmak isteyenler için kişiye
özel farklı çalışma programlarını ' otomatik olarak belirler. Tüm düzey
belirleme, çalışma programı oluşturma ve zorluk derecesi ayarlama
işlemleri, sistemin içinde yer alan yapay zeka sayesinde otomatik
olarak gerçekleştirilir. DynEd tüm bunları birarada gerçekleştirebilen
ilk ve tek dil eğitimi sistemidir. Her kullanıcının sistemin içindeki bu
yapay zeka sayesinde sürekli olarak performansı değerlendirilir,
kendi hızında çalıştırılır ve ingilizce dil becerlsi kalıcı hafızaya
yerleşerek kazandırılır.
•
DynEd 21. Yüzyılın eğitim metodu olarak tanınmaktadır. DynEd
ingilizce Dil Eğitimi Sistemi ile zaman ve mekan bağımsız, istenilen
zaman ve yerde ingilizce öğrenme olanağı bulunmaktadır. internete
bağlı olmaksızın da çalışılabilir. Kullanıcılara 7-24 Anadilini konuşan
kişiler ile ingilizce çalışma olanağı sunulur.
•
DynEd "Kayıt Yöneticisi" (Records ManagerTM) yazılımı ile tüm grup,
ve kullanıcıların çalışmaları günügününe ve anında izlenebilir
ve yönetilebilir.
sınıf
•
yabancı bir ülkeye gitmeden de, özellikle dinleme ve konuşma
başta olmak üzere okuma ve yazma becerilerini de beyin temelli
öğrenme yöntemi ile geliştirerek, iletişim becerilerini en kısa
DynEd
zamanda
kazandırır.
HMisyonumuz en etkin yöntemlerle bireyleri başanya ulaştlfacak
ingilizce iletişim beceri/erinin gelişmesini sağlamaktif."
\.. ., ~ .
DynEd Türkiye Distribütörü FuturePrints Bilgisavar Sanavi ve
Tir.~rAt A ı::: 'rli,.
'. ,
DynEd® Kontrol Paneli
DynEd yazılımlarının tümünde ekranın altında beliren "Kontrol Paneli" sayesinde;
derslerden çıkabilir, programı durdurabilir, sesinizi kaydedip geri dinleyebilir, kelime ve
cümleleri ayn ayn tekrar edebilir, yazılı metni ve Türkçe altyazıyı görebilirsiniz.
Duyduğunuz birşeyi
tıklayın .
tekrar duymak istediğiniz zaman "Tekrar" düğmesini
Her cümleyi veya soruyu istediğiniz kadar tekrar dinleyebilirsiniz.
"BekletlÇalıştır" düğmesini kısa süreliğine
beklemek için
tıklayın
ya
da bir soruyu cevaplarken kullanın . "BekletlÇalıştır" düğmesi yanıp
sönerken program beklemede demektir. Devam etmek için tekrar bu düğmeyi tıklayın .
Sesinizi kaydetmek için "Mikrofon" düğmesini tıklayın. Mikrofonu, sesinizi
kaydetmeye başlamak için tıkladıktan sonra kaydetme işlemini
tamamlamak için tekrar tıklayın .
Daha sonra "Kulaklık" düğmesini tıklayın ve kaydettiğiniz sesi geri dinleyin.
"Tekrar" düğmesini tıklayarak kendi sesinizi örnek konuşma ile karşılaştırın .
Bu işlemi duyduğunuz her cümle için birkaç kere tekrar ederseniz telafuzunuz,
tonlamanız ve dildeki akıcılığınız gelişecektir. _
i
Bir dersten çıkmak için " Çıkış" düğmesini tıklayın . Böylece
seçebilir ya da programdan tamamiyle çıkabilirsiniz .
başka
bir ders
fJiiiirÇ) "Zaman Gösterici", bir sbruyu cevaplamak için kalan süreyi ya da
~ konuşmaya başlamak için kalan süreyi gösterir.
soru tekrarlanabilir ya da program sonlanabilir.
ix
Bu fonksiyonu çok
i .
sık
kullanmamaya
çalışın .
Eğer
zaman sona ererse,
Duyduğunuzu
anlamaya
. çalışarak ilerleyin. Yazılı metni görmek istediğiniz zaman "Altyazı"
düğmesini
belirecektir.
tıklayın. Seçili (karartıimış) bir
Eğer "Altyazı" düğmesi gri renkte
kelimeyi tıklarsanız ekranda "Sözlük"
ise bu düğme aktif değil demektir.
programda önceki ekranlara ya da bölümlere ulaşmanızı
sağlar. Geri düğmesi tıklandığında ekranda altyazılar belireceği için bu
fonksiyonu da çok sık kullanmamaya çalışın.
"Geri"
düğmesi
ı ileri" düğmesı ıse program ıçerı sınde !ıeri bölümıere uıaşmanızı sağla r.
Ancak bir egzersiz ya da anlama · sorusu sırasında ileri düğmesi ile
ilerleyemezsiniz. Eğer ileri düğmesi gri renkte ise aktif değil demektir.
Bazı programlarda "Türkçe Altyazı" düğmesi aktittir. Bu düğmeyi mümkün
olduğunca kullanmayınız. Bu düğmeye tıklamadan önce kelimelerin
an lamlarını iahmin etrrı\:::ye irdii9ln. Bi ı lt::f CCı' Ilt:: duyıı lalllL, ileı iemerıizi yavaşlata<.;aktıı .
işaretli O~eleri Lütfen Gerekmedikçe Kullanmaym! Çalışma Verim Notunuz Eksi Değere DüşebiJir!
OynEd"' OynEd Internationallnc.'in tescilli markasıdır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 102 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content