close

Enter

Log in using OpenID

buradan

embedDownload
2014 YILI İLERLEME RAPORU’NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN
2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI
Fasıl
1.
MALLARIN
SERBEST
DOLAŞIMI
2013 İlerleme Raporu
İlerleme Var
Malların serbest dolaşımına ilişkin genel ilkelere uyum; Risk Esaslı
İthalat Kontrol Sistemi (TAREKS); Karşılıklı Tanıma (Ürün
Güvenliği ve Kontrolü Tebliği ile uygulanmaya başlaması); Yatay
önlemler (Türk Standartları Enstitüsü Avrupa Standardizasyon
Komitesi (CEN) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon
Komitesi’nin (CENELEC) tam üyesi olması; Türk standardizasyon
sistemi, Avrupa sistemine tam olarak entegre olması); Uygunluk
değerlendirmesi (onaylanmış kuruluşlar); Akreditasyon; Piyasa
gözetimi ve denetimin (yeni yönetmeliklerin yayınlanması); Yatay
tedbirler; “Klasik Yaklaşım” altında ürün mevzuatı (motorlu
araçlar, tarım ve orman traktörleri, kozmetik); “Yeni ve Küresel
Yaklaşım” çerçevesindeki ürün mevzuatı (taşınabilir basınçlı
ekipman ve yapı malzemeleri); Usule ilişkin önlemler.
Sınırlı İlerleme
Piyasa gözetimi, kuruluşların kullandığı yöntemler ve kaynaklar ile
faaliyetler ve görünürlüğün artırılması.
İlerleme Yok
Ticaret önünde teknik engeller (özellikle ilaçlar, tekstil ürünleri,
ikinci el veya yenilenmiş ürünler ve alkollü içkiler);
Tıbbi
ürünlerde uygulanan ruhsatlama zorunluluğu; Kültürel mallar ve
ateşli
silahlar;
Piyasa
gözetiminde
etkin
uygulamaya
geçilememesi; Gümrük Birliği’nin tam ve istisnasız uygulanması.
2. İŞÇİLERİN
Sınırlı İlerleme
2014 İlerleme Raporu
İlerleme Var
Malların serbest dolaşımına ilişkin genel ilkelere uyum; Risk Esaslı
İthalat Kontrol Sistemi (TAREKS); Karşılıklı tanıma ilkesi;
Yatay
önlemler; Türk standardizasyon sistemi; Uygunluk değerlendirmesi
(onaylanmış kuruluşlar); Akreditasyon; Piyasa gözetimi; Yasal metroloji;
“Klasik Yaklaşım” altında ürün mevzuatı (motorlu araçlar, tarım ve
orman traktörleri); “Yeni ve Küresel Yaklaşım” çerçevesindeki ürün
mevzuatı (oyuncak güvenliği); Usule ilişkin önlemler; Piyasa gözetimi.
İlerleme Yok
Ticaret önünde teknik engeller (özellikle tekstil ürünleri, ikinci el ürünler
ve alkollü içkiler); Kültürel mallar ve ateşli silahlar; Piyasa gözetiminde
etkin uygulamaya geçilememesi, AB’nin Genel Ürün Güvenliği
Yönetmeliğine tam uyum sağlanmaması.
SERBEST
DOLAŞIMI
İtalya ile sosyal
onaylanması
güvenlik
anlaşmasının
Bakanlar
Kurulu’nca
İlerleme Yok
Türkiye’nin Avrupa İstihdam hizmetleri Ağı’na katılımı veya Avrupa
Sağlık Sigortası Kartı ile ilgili gelişme sağlanmaması
3.
İŞ KURMA
HAKKI VE
HİZMET
SUNUMU
SERBESTİSİ
Sınırlı İlerleme
Yeni posta kanununun kabulü ancak yasal tekel statüsünü
sürdürmeye devam etmesi ve ikincil mevzuatın halen yürürlüğe
girmemesi
İlerleme Yok
İş kurma hakkı ve sınır ötesi hizmet sunumu serbestisi alanlarında
uyum stratejisinin hazırlanmamış olması
İş kurma hakkı konusunda orantılı olmayan koşulların devamı
Hizmetler direktifine uyum sağlanmaması ve “Tek Başvuru
Noktası”nın bulunmaması
Mesleki yeterliliklerin ve akademik yeterliliklerin karşılıklı
tanınmasının ayrıştırılmaması
Sınırlı İlerleme
AB üyeleriyle bu zamana dek 13 kadar ikili anlaşmanın imzalanması;
İlerleme Yok
Türkiye’nin ikili anlaşmalara teşvik edilmesine rağmen, bu alandaki
hazırlıkların daha erken safhada olması
İlerleme Var
Geçerli çalışma izni olan yabancılar için oturma izni alma şartının
kaldırılmasını kapsayan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun
yürürlüğe girmesi
Sınırlı İlerleme
Posta hizmetleri alanında önemli niteliğe sahip kanunların kabul
edilmesi ancak ikincil düzenlemelere dair eksikliklerin devamı
İlerleme Yok
İş kurma hakkı ve sınır ötesi hizmet sunumu serbestisi alanlarında
uygulanmakta olan şartların iş kurma hakkı üzerinde engeller
oluşturmaya devam etmesi
Hizmetler direktifine uyum sağlanmaması ve ‘Tek Başvuru Noktası’nın
kurulmaması
Mesleki yeterliliklerin ve akademik yeterliliklerin karşılıklı tanınmasının
ayrıştırılmaması
4.
SERMAYENİN SERBEST
DOLAŞIMI
İlerleme Var
Terörizmin finansmanı ile mücadelede Şubat 2013’te Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun, Mayıs 2013’te
uygulama yönetmeliğinin uygulamaya konulması
Ödemeler sistemi konusunda ödeme ve menkul kıymet mutabakat
sistemlerini ve elektronik para uygulamasını düzenleyen yeni bir
kanun çıkarılması
İlerleme Var
Terörizmin finansmanı ile mücadelede önemli ilerleme sağlanması ve
Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara paranın
aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda stratejik
yetersizlikleri olan ülkeler listesinden çıkarılıp bu alanda gelişme
kaydeden ülkeler listesine alınması
Ödemeler sistemi konusunda ödeme ve menkul kıymet mutabakat
sistemleri ve elektronik para uygulaması kurallarını belirleyen
yönetmeliğinin kabul edilmesi
Sınırlı İlerleme
Kara paranın aklanması ile mücadelede AB müktesebatına uyum
sağlanmasında sınırlı ilerleme
Türkiye’nin Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Koyulması
ve Müsaderesi ile Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Avrupa
Konseyi Sözleşmesi’ni 2007’de imzalamasına rağmen henüz
onaylamaması
Terörizmin finansmanına ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu’na
(MASAK) bildirilen şüpheli işlemlerde mahkûmiyet, müsadere, el
koyma ve varlıkların dondurulması ile ilgili sonuçların sınırlı olması
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun, Mali
Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından tespit edilen eksikliklerin
tamamını karşılamaması sebebiyle, FATF tarafından Türkiye’nin
kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele
konusunda stratejik yetersizlikleri olan ülkeler listesinde kalmasına
karar verilmesi
İlerleme Yok
Sermaye hareketleri ve ödemeler konusunda yabancıların
gayrimenkul edimine ilişkin yasal çerçevenin AB’nin İşleyisi
Hakkında Antlaşma’nın 63’üncü Maddesi ile uyumlu olmaması
Gayrimenkul edimine ilişkin şeffaf olmayan düzenlemelerin AB
müktesebatı ile uyumlu olmaması
Yunanistan, Bulgaristan ve GKRY vatandaşlarının kısıtlamalara
maruz kalması
Radyo ve televizyon yayıncılığı, taşımacılık, eğitim elektrik üretimi
ve dağıtımı sektörlerinde yabancıların mülkiyetine yönelik
kısıtlamaların devam etmesi
Sınırlı İlerleme
Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konması ve Müsaderesi ile
Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin 2007
yılında imzalanmasına rağmen onaylanmaması
Terörizmin finansmanına ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu’na
(MASAK) bildirilen şüpheli işlemlerde mahkûmiyet, müsadere, el koyma
ve varlıkların dondurulması ile ilgili sonuçların sınırlı olması
İlerleme Yok
Sermaye hareketleri ve ödemeler konusunda yabancıların gayrimenkul
edinimine ilişkin yasal çerçevenin AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın
63. Maddesi ile uyumlu olmaması
Gayrimenkul edinimine ilişkin düzenlemelerin şeffaf olmaması ve AB
müktesebatı ile uyumlu olmaması
Yunanistan, Bulgaristan ve GKRY vatandaşlarına gayrimenkul edinimi
konusunda ek kısıtlamalar uygulanması
Radyo ve televizyon yayıncılığı, taşımacılık, eğitim, elektrik üretimi ve
dağıtımı sektörlerinde yabancıların mülkiyet edinimine yönelik
kısıtlamaların devam etmesi
5.
KAMU
ALIMLARI
6.
ŞİRKETLER
HUKUKU
İlerleme Var
Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Kalkınma Bakanlığı’nın
idari kapasitelerinin geliştirilmesi
Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) kamu ihale süreçlerini içeren
elektronik kamu alımları platformunun (EKAP) kapsamını
genişletmesi
KİK’in AB tarafından finanse edilen Kamu Alımları Alanında Eğitim
Sağlanmasına Yönelik Çok Yararlanıcılı Programda aktif rol
üstlenmesi
İlerleme Yok
Kamu Alımları Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı taslağının
henüz kabul edilmemiş olması,
Yerli istekliler lehine fiyat avantajı hükmünden yararlanmanın
2012 yılında da artması,
Kamu İhale Kanunu’nun kapsamının AB müktesebatı ile uyumlu
hale getirilmesi
Başta istisnalar, su, enerji, ulaştırma ve posta sektörlerinde
faaliyet gösteren kuruluşların alımları ile imtiyazlar ve kamu-özel
işbirliği konuları olmak üzere mevzuatın AB ile uyumlu hale
getirilmesi
Şikayet inceleme mekanizmalarına ilişkin mevzuatın AB
müktesebatı ile uyumu için gözden geçirilmesi
Sınırlı İlerleme Var
Koordinasyonun ve AB ile uyumun sağlanmasına yönelik olarak, Şubat
2014’te kabul edilen “torba yasa” ile birlikte kamu alımlarıyla ilgili yasal
mevzuatta düzenlemeler yapılması;
Elektronik kamu
alımları platformunun geliştirilmeye devam edilmesi ve Türk Standartlar
Enstitü’sü tarafından platformun akredite edilmesi; Şikayet inceleme
mekanizmalarına ilişkin mevzuatın AB müktesebatı ile uyumu için
gözden geçirilmesi; Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Kalkınma
Bakanlığı’nın idari kapasitelerinin geliştirilmesi;
İlerleme Yok
Kamu Alımları Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı taslağının henüz
kabul edilmemiş olması; Malların yerli üretim olmaması halinde telafi
önlemleri talep edilmesinin AB müktesebatıyla uyum teşkil etmemesi;
Kamu İhalelerine dair yasal mevzuatın AB müktesebatı ile uyumlu hale
getirilmesi; İlgili bakanlıkların Kamu ihaleleri ile ilgili olarak
koordinasyonunun sağlanamaması; İmtiyazlar ve kamu/özel sektör iş
birliğine yönelik şeffaflığı ve güvenilirliği sağlamak için daha siyasi
etkilerden uzak ve tutarlı bir yasal çerçevenin oluşturulmamış olması;
İlerleme Var
Şirketlerin elektronik ortamda tesciline yönelik çalışmalar devam
etmiştir; TTK’nın uygulanmasına ilişkin bir dizi mevzuat kabul
edilmişrir; SPK kurumsal yönetim ilkelerinde finansal kuruluşları
ve bankaları da içerecek şekilde değişiklik yapmıştır; ilgili Uluslar
arası Finansal Raporlama standartlarına dayalı Muhasebe ve
Finansal Raporlama Standartları (TAS/TFRS) kabul edilmeye
devam edilmiştir; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu ile ticaret mahkemeleri ve ticari meslek
örgütleri kapasitelerini güçlendirmiştir.
İlerleme Var
TTK’nın uygulanmasına ilişkin yasal mevzuata yönelik düzenlemeler
yapılmaya
devam
edilmesi;
Uluslararası
Finansal
Raporlama
standartlarına dayalı Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları
kabul edilmeye devam edilmesi; Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu’nun kapasitesinin güçlendirmesi;
Uluslararası denetim
standartları benimsenmesi ve bununla bağlantılı olarak tescilli bağımsız
denetçi ve denetim firmalarının sayısının artması;
Sınırlı İlerleme Var
Yatırım şirketlerinin kurulumu, sermaye tescili, birleşmeler, hisse senedi
7.
FİKRİ
MÜLKİYET
HUKUKU
İlerleme Var
Telif hakları ve bağlantılı haklar konusunda, Kültür ve Turizm
Bakanlığı bünyesinde yeniden yapılandırılan Telif Hakları Genel
Müdürlüğü’nün idari kapasitesinin, bilinçlendirme ve eğitim
faaliyetlerinin ve çevrimiçi hizmetlerinin daha da geliştirilmesi
Markaların, endüstriyel tasarımların, patentlerin korunması ve
Avrupa Patent Sözleşmesi’nin Türkiye’de uygulanmasına ilişkin bir
dizi yönetmeliğin kabul edilmesi
Sinema eserleri alanında yeni bir meslek birliğinin kurulması
Türk Patent Enstitüsü (TPE) idari kapasitesinin geliştirilmesi
Gümrüklerdeki fikri mülkiyet hakları uygulamaları konusunda idari
kapasitenin artırılması ve gümrük görevlileri arasında farkındalığın
artması
geri alımı, kurumsal yönetim, pazar manipülasyonu, insider trading, kar
dağılımı konularında, uygulamaya yönelik mevzuatın, müktesebatla
uyumu ;
İlerleme Var
Telif hakları ve bağlantılı haklar konusunda, Telif Hakları Genel
Müdürlüğü’nün idari kapasitesinin geliştirilmeye devam etmesi;
Kötü niyetli marka ve endüstriyel tasarımlarla mücadeleye yönelik
hukuki sistemin ve uygulamaların belirgin bir dönüşüm geçirmesi;
Aralık 2013’te Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu’nun
gerçekleştirdiği 9’uncu toplantı ve Nisan 2014’te gerçekleştirilen ABTürkiye çalışma grubu toplantıları ile, koordinasyon ve farkındalığın
artırılması; Şikayetler üzerine sahte kanser ilaçları da dahil olmak
üzere sahte ve korsan ürünlere yönelik geniş kapsamlı baskınlar
düzenlenmesi; Türk Patent Enstitüsü’nün (TPE) idari kapasitesinin
geliştirilmesi; Gümrüklerdeki fikri mülkiyet hakları uygulamaları
konusunda idari kapasitenin artırılması ve gümrük görevlileri arasında
farkındalığın artması; Fikri mülkiyet hakları sahipleri ile işbirliğinin
artması;
Resen
yapılan
gümrük
kontrollerinin
sürdürülmesi
ve
basitleştirilmiş usul kapsamında daha çok sayıda mal imha
edilmesi
Sınırlı İlerleme
Sınırlı İlerleme
Meslek birlikleri faaliyetlerinin şeffaflığının artırılması gereği
TPE’nin uygulama konusundaki nihai kararları ile fikri ve sınai
haklar mahkemelerinin kararları arasındaki tutarlılığın artırılması
Sınai mülkiyet hakları konusunda kötü niyetli markalara ilişkin
olarak hukuki sistemin geliştirilmesi gereği
Gaziantep bakalavası’nın AB tarafından bir Türk coğrafi işareti olarak
kaydedilmesinin yanı sıra, coğrafi işaretlerin korunmasına dair daha
yaygın bir hukuki anlayışın benimsenmesi gereği; TPE’nin, kararlarını
sağlam gerekçelere oturtması; TPE’nin uygulama konusundaki nihai
kararları ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinin kararları arasındaki
tutarlılığın artırılması; Gümrük ve adli kolluk kapasitelerinin
geliştirilmesi;
Kötü niyetli markalara ilişkin olarak hukuki sistemin geliştirilmesi
gereği
Yargılama süreçleri konusunda fikri mülkiyet hakları alanında
uzmanlaşmış
yargı
organlarının
performansının
artırılarak
sürdürülmesi gereği
İlerleme Yok
Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kanunun henüz kabul edilmemiş
olması
Marka ve patent vekillerinin çalışma şekillerinin denetlenmesine
yönelik düzenleyici bir çerçevenin olmaması
İlerleme Yok
Mülkiyet haklarının toplam yönetiminin yetersizliği; Yeni Patent
Haklarının Korunması Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı’nın askıda olması; Sınai Mülkiyet Hakları Yasa Tasarısı’nın
henüz kabul edilmemiş olması; Taklit malların suç işleyenlere iadesi, el
konulan taklit malların hak sahipleri tarafından depolanması ve ihtiyati
tedbir kararlarının alınmasındaki zorlukların devam etmesi;
Yargılama süreçleri konusunda Türkiye’nin AB’nin uygulama
direktifi ile uyumlu fikri mülkiyet hakları uygulama usullerini kabul
etmesi gereği
Taklit malların suç işleyenlere iadesi, el konulan taklit malların hak
sahipleri tarafından depolanması ve ihtiyati tedbir kararlarının
alınmasındaki zorlukların devam etmesi
Türkiye’nin fikri mülkiyet hakları ihlali şüphesi bulunan malların,
AB’ye giriş yaptığı başlıca ülkelerden biri olmaya devam etmesi
Gümrüklerde fikri mülkiyet hakları uygulama kapasitesinin
artırılması ve bu hakların getireceği faydalar hakkında
farkındalığın artırılması gereği
8.
REKABET
POLİTİKASI
Sınırlı İlerleme
Rekabet Kurumu, yatay işbirliği anlaşmaları ve birleşmelerin
değerlendirilmesine ilişkin klavuzlar da dahil olmak üzere bazı yeni
klavuzlar kabul etmiştir. Kurum idari ve operasyonel bağımsızlığı
konusundaki kararlılığını sürdürmüştür.
İlerleme Yok
İlerleme Var
Anti tröst ve birleşmeler alanında ileri düzey uygulamalara devam
edilmesi;
Sınırlı İlerleme
Rekabet Kurumu’nun 2014-2018 için bir stratejik Plan hazırlaması; Yeni
klavuzlar hazırlama ve destek sağlama aktivitelerine devam edilmesi;
9.
MALİ
HİZMETLER
Bankacılık sektöründe Pazar payı %20’nin altında kalan birleşme
ve devralmaların halen Rekabet Kanunu’nun kapsamı dışında
tutulması; yatay işbirliği anlaşmaları, “de minimis” kuralları ve
kamu teşebbüsleri ile münhasır ve özel haklara sahip teşebbüslere
ilişkin düzenlemelerin AB müktesebatıyla uyumlaştırılması; Devlet
Destekleri
Hakkında
Kanun’un
uygulanmasına
ilişkin
düzenlemelerin çıkarılması; Devlet Desteklerini Denetleme
Kurulu’nun devlet yardımlarına ilişkin envanteri ve yardımların AB
müktesebatına uyumu için eylem planını hazırlaması.
Kurum’un idari ve operasyonel bağımsızlığı konusundaki kararlılığını
sürdürmesi; Öncelikli yatırım bölgelerine yapılan yatırımlarda vergi
oranını azaltmak üzere 2012 tarihli kanun hükmünde kararnamede
değişiklik yapılması; Devlet yardımlarına ilişkin düzenlemelerin sınırlı
olması;
İlerleme Var
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK)
kurumsal kapasitesini daha da güçlendirmek amacıyla Dünya
Bankasıyla ikili işbirliği anlaşması imzalaması; BDDK’nın, Basel-III
sermaye yeterliliği çerçevesine uyum sağlamak amacıyla
yönetmelikler yayımlaması.
İlerleme Var
BDDK’nın, Basel-III sermaye yeterliliği çerçevesine uyum sağlamak
amacıyla bazı yönetmeliklerde değişiklik içeren yeni yönetmelikler
yayımlanması.
Sınırlı İlerleme
Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün, önümüzdeki dönemde yapılacak
mevzuat uyumu çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, Türk
mevzuatının AB müktesebatıyla uyum durumunu inceleyen bir
çalışma başlatması; bireysel emeklilik fonlarına ilişkin yeni bir
kanun hükmünde kararname kabul edilmesi.
Sınırlı İlerleme
Sermaye Piyasası Kurulu’nun yatırım şirketlerinin kurulması, faaliyet
göstermesi, kayıtlı sermaye, birleşme ve devralmalar, hisse geri alma,
şirket yönetimi, içerden öğrenenlerin ticareti, piyasa manipülasyonları
ve kar payı dağıtımına ilişkin uygulama yönetmeliğinin kabul etmesi.
İlerleme Yok
Devlet
Destekleri
Hakkında
Kanun’un
uygulanmasına
ilişkin
düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin ertelenmesi; Devlet Desteklerini
Denetleme Kurulu’nun devlet yardımlarına ilişkin envanter çıkarmamış
olması ve yardımların AB müktesebatına uyumu için bir eylem planı
oluşturulmaması; Çok sayıda devlet desteği planının Gümrük Birliği’ni
ihlal etmesi
Menkul kıymet piyasaları ve yatırım hizmetleri alanlarında, yeni
Sermaye Piyasası Kanunu ile Finansal Araç Piyasaları Direktifi
(MiFID) prensiplerine uygun olarak yatırım hizmetlerinin, yan
hizmetlerin ve yetkilendirme usullerinin tanımlanması;
İlerleme Yok
Sigortacılık sektörüne yönelik bağımsız bir düzenleyici otoritenin
İlerleme Yok
Sigortacılık sektörüne
kurulamamış olması.
yönelik
bağımsız
bir
düzenleyici
otoritenin
10.
BİLGİ
TOPLUMU VE
MEDYA
kurulamamış olması.
İlerleme Var
Elektronik haberleşme ile bilgi ve iletişim teknolojileri (evrensel
hizmetin uygulanması, piyasa analizi, geçiş hakkı ve siber
güvenlik politikası);
Mobil geniş bant penetrasyon oranının
artması;
Bilgi Toplumu Hizmetleri Siber Güvenlik Kurulu’nun
oluşturulması; Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013–2014
Eylem Planı’nın yayımlanması); Rekabetçi korunma tedbirleri;
Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde yayın yapılması.
Sınırlı İlerleme
Spektrum yönetimi, evrensel hizmet rejimi, yetkilendirme ve
öngörülebilirlik ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasındaki
sorumluluk paylaşımı; E-ticaret ve kişisel verilerin korunması ile
ilgili kanun tasarılarının henüz kabul edilmemesi;
İlerleme Var
Rekabetçi korunma tedbirleri (yeni bir tüzüğün kabul edilmesi); Mobil
geniş bant penetrasyon oranının artması; Türkçe dışındaki dil ve
lehçelerde yayın yapılması.
İlerleme Yok
Elektronik haberleşme ile bilgi ve iletişim teknolojileri (evrensel hizmet
rejimi, spektrum yönetimi, yetkilendirmeye ilişkin yasal düzenlemeler);
Görsel işitsel politika; RTÜK’ün şeffaflığı.
İlerleme Yok
İletişim hizmetlerinde uygulanan
bağımsızlığı; Frekans planlaması.
vergiler;
E-Ticaret,
RTÜK’ün
İlerleme Yok
Türkiye, Şartlı Erişime Dayalı Hizmetlerin Yasal Olarak
Korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesine h taraf olmaması; mobil
ağ operatörlerinin piyasada yer almaması; Frekans planlaması
(mahkeme tarafından askıya alınması); RTÜK’ün bağımsızlığı;
şeffaflık; Ulusal düzeyde özel yayıncıların bulunmaması.
11.
TARIM VE
KIRSAL
KALKINMA
İlerleme Var
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Çiftlik Muhasebe Veri
Ağıyla (ÇMVA) ilgili idari kapasitesinin geliştirilmesi; Arazi Parsel
Tanımlama Sistemi’nin geliştirilmesi; IPARD kapsamında AB
fonlarının yönetimine ilişkin yetki devri yapılan il sayısının 42’ye
çıkması; organik tarımın geliştirilmesi;
Sınırlı İlerleme
İlerleme Var
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Çiftlik Muhasebe Veri Ağı’na
ilişkin idari kapasitesinin artırılması; Arazi Parsel Tanımlama Sistemi’nin
geliştirilmesi; IPARD kapsamında AB fonlarının yönetimine ilişkin yetki
devri yapılan il sayısının artırılması; IPARD kapsamında 2013 yılında
134 milyon avro tutarında AB fonu dağıtılması; Tarım ve çevre üzerine
tedbirlere ilişkin pilot proje uygulanması; Tarımsal kredilere erişimin
artırılması; IPARD’ın yönetiminden sorumlu kurumun yönetim yapısında
iyileştirmeler yapılması;
Doğrudan
desteklemeler
konusunda
tarımsal
destekleme
politikasının Ortak Tarım Politikası (OTP) ile uyumlu hale
getirilmesi; Entegre İdare ve Kontrol Sistemi’nin hazırlanması;
Tarım ve kırsal kalkınma alanındaki mevzuat uyumu;
12.
GIDA
GÜVENLİĞİ,
VETERİNERLİK BİTKİ
SAĞLIĞI
Sınırlı İlerleme
Danışmanlık hizmetleri
İlerleme Yok
Ortak piyasa düzeni; Kalite politikası
İlerleme Yok
Tarımsal desteklerin Ortak Tarım Politikası ile uyumlaştırılmasına
yönelik strateji geliştirilmesi; Canlı sığır, sığır eti ve türev ürünleri
üzerindeki fiili ithalat yasağının kaldırılması;
Tarım istatistikleri
alanındaki strateji çalışmaları
İlerleme Var
Sığır türü hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması ile
hareketlerinin kontrolü; Koyun ve keçi türü hayvanların
kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması; Gönüllülük esasına
dayalı olarak hayvan hastalıklarının bildirilmesi; Ulusal kalıntı
izleme planının uygulanması ve veteriner tıbbi ürünlerinin
kontrolü; Gıda, yem ve hayvansal yan ürünlerin piyasaya arzı
konularındaki eğitim, denetim ve izleme programları; Risk esaslı
denetimler; Gıda güvenliği kuralları alanında, etiketleme, gıda
katkı maddeleri, saflık kriterleri, aroma verici maddeler ve gıda
takviyeleri konularında mevzuat uyumu; Bitki pasaportu
sisteminin uygulanması ve operatörlerin kayıt altına alınması
çalışmaları; AB’de kullanılmasına izin verilmeyen çeşitli aktif
maddeleri
içeren
pestisitlerin
kullanımının
yasaklanması;
Türkiye’nin Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi'nin (IPPC)
gözden geçirilmiş metnine taraf olması; Genetiği değiştirilmiş
organizmalar (GDO’lar) alanında laboratuvar kapasitesinin
iyileştirilmesi.
İlerleme Var
Büyükbaş hayvanların tsnımı,, imliklendirilmesi ve kayıt altına alınması
ile hareketlerinin kontrolü; Koyun ve keçi türü hayvanların
kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması;
Hayvan hastalıkları ile
mücadele; Kesim sırasında hayvan refahı; Gıda, yem ve hayvansal
yan ürünlerin piyasaya arzı konularındaki eğitim, denetim ve izleme
programları; Gıda işletmelerine yönelik risk temelli hijyen kontrolleri;
Gıda güvenliği kuralları alanında, etiketleme, gıda katkı maddeleri,
saflık kriterleri, aroma verici maddeler ve gıda takviyeleri konularında
mevzuat uyumu; Yemlere ilişkin kurallar bağlamında yemlerde
istenmeyen maddeler hakkında tebliğ; Zirai mücadele programı;
Sınırlı İlerleme
Gıda güvenliği konularında AB müktesebatına uyum sağlanması ve
müktesebatın uygulanması; Hayvan hastalıklarına karşı mücadele;
Hayvan refahı mevzuatının uygulanması; Tarımsal gıda işletmeleri
için ulusal bir modernizasyon planı oluşturulması; Gıda
Sınırlı İlerleme
Gıda güvenliği konularında AB müktesebatına uyum sağlanması ve
müktesebatın
uygulanması;
Hayvan
refahına
ilişkin
yasal
düzenlemelerin uygulanması; Tarımsal gıda işletmeleri için ulusal bir
modernizasyon planı oluşturulması; Gıda işletmelerinin kayıt edilmesi
ve onaylanmasına yönelik yeni kuralların uygulanması; Hayvansal yan
ürünler sektörünün yeni kurallara tam uyumunun sağlanması;
İlerleme Yok
Kara ve deniz limanı sınır kontrol noktalarının (SKN) ve İstanbul’daki
Sabiha Gökçen Havalimanında bulunan SKN’nin tam olarak faaliyete
işletmelerinin kayıt edilmesi ve onaylanmasına yönelik yeni
kuralların uygulanması; Hijyen kurallarının uygulanmasıyla ilgili
resmi kontrollerin daha etkili hale getirilmesinin sağlanması; Yem
için
özel
kurallar
konusu;
Bitki
sağlığı
politikasının
uyumlaştırılması; Tohum ve çoğaltım materyalleri konusu.
geçmesi;
Çiğ süt için mikrobiyolojik kriterlere ilişkin yönetmeliğin
yürürlüğe girmesi; Denetimlerin finansmanı konusunda AB sistemiyle
uyum sağlanması;
İlerleme Yok
Kara ve deniz limanı sınır kontrol noktalarının (SKN) ve
İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanında bulunan SKN’nin tam
olarak faaliyete geçmesi; Nakledilebilir süngerimsi ensefalopatiler
konusu; Kesim sırasında hayvan refah; Denetimlerin finansmanı
konusu; gıda katkı maddeleri hakkında kabul edilen yeni mevzuat
uyumu; Gıda enzimleri ve yeni gıdalar konularında uyum.
13.
BALIKÇILIK
İlerleme Var
Koruma tedbirleri; Kalkan avcılığına ilişkin müktesebata uyum
sağlanması; Su Ürünleri Bilgi Sistemi’nin geliştirilmesi; Balıkçılık
coğrafi bilgi sisteminin oluşturulması; Hamsi eylem planının
uygulanması; Balıkçılık liman ofisleri sayısı 42’ye ulaşması;
Denetimler ve yaptırımların uygulanması; Uluslararası Atlantik Ton
Balıklarını Koruma Komisyonunun (ICCAT) mavi yüzgeçli ton balığı
ve kılıçbalığı hakkındaki bazı tavsiyelerinin ulusal mevzuata
aktarılması;
Sınırlı İlerleme
Su Ürünleri Kanunu’nun revize edilmesi
14.
TAŞIMACILIK
POLİTİKASI
İlerleme Yok
Yapısal eylemler, piyasa politikası ve devlet yardımları konuları
İlerleme Var
Karayolu taşımacılığı alanında çok sayıda uluslararası anlaşmaya
taraf olunması (sürücü belgelerinin AB standartlarıyla uyumlu hale
İlerleme Var
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün kurumsal kapasitesinin
artırılması; Kaynak ve filo yönetimi; Su Ürünleri Veri Toplama programı
kapsamının genişletilmesi; Su Ürünleri Bilgi Sistemi’nin geliştirilmesi;
Balıkçılık liman ofisleri sayısının 43’e ulaşması; Denetimler ve
yaptırımların uygulanması; Bölgesel su ürünleri yönetim örgütlerinin
çalışmalarında yer almak; Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşması’nın kabulüne yönelik
kanunun onaylanması;
Sınırlı İlerleme
Su Ürünleri Kanunu’nun revize edilmesi
İlerleme Yok
Yapısal eylemler, piyasa politikası ve devlet yardımları konuları
İlerleme Var
Karayolu taşımacılığı alanında, tehlikeli madde taşımacılığı yapan
işletmelerde güvenlik danışmanı istihdam etme zorunluluğu getiren
getirilmesi yolunda büyük bir adım kabul edilen BM Karayolu
Trafiği Sözleşmesi, Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası
Taşımacılığına
İlişkin
Anlaşma
ve
Sınır
Kontrollerinin
Uyumlulaştırılmasına ilişkin Uluslararası Sözleşme); karayolu
emniyetine ilişkin paydaşları kapsayan yeni bir girişim ve
erişebilirlik ve intermodal taşımacılık alanında iki yeni girişim
başlatılması;
Hava taşımacılığı alanında, Türkiye’nin AB havacılık sistemine
entegre olması doğrultusunda teknik hazırlıkların sürdürülmesi;
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün müktesebata uyum
konusunda birçok yeni yönetmelik çıkarması;
Deniz taşımacılığı alanında, Türkiye’nin birçok Uluslararası
Denizcilik Örgütü anlaşmasına taraf olması (Gemilerden
Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi Ek III, IV
ve VI, 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi’ne
İlişkin 1988 Protokolü ve 1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesi
vb.);
Sınırlı İlerleme
Tehlikeli maddelerin taşınması (yol kontrollerindeki artışa rağmen,
Tehlikeli Maddeler Genel Müdürlüğü’nde uzman sayısının yetersiz
olması);
Demiryolu taşımacılığı alanında, Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının
Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun’un Mayıs 2013’te kabul
edilmesi, buna karşılık müktesebatın gerekliliklerinden bazılarını
karşılamaması, kapsamlı bir eylem çerçevesi oluşturmaması ve
önemli işlevlerin bağımsızlığını garanti altına almaması; Demiryolu
Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün özerkliği ile ilgili soru işaretleri
olması; TCDD’nin operasyonel kayıplarının ve sübvanse edilme
yönteminin endişe kaynağı olmaya devam etmesi;
İlerleme Yok
Yatay
havacılık
anlaşmasının
imzalanması;
hava
trafiği
yönetiminde bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi; Türkiye ve GKRY
hava trafik kontrol merkezleri arasında iletişimin sağlanması; hava
genelgenin ve tehlikeli madde taşımacılığında yol kenarı denetimine
ilişkin tebliğin çıkarılması; 1990 yılı ve öncesinde üretilen ticari araçların
kademeli olarak hurdaya ayrılmasının sürdürülmesi (118.557 araç),
ticari araçların ağırlık, boyut ve diğer konulardaki kurallara uyumunu
garanti altına almak üzere uygulanan denetimlerin artırılması;
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün kalite yönetimi sertifikası alması,
35 yeni personel işe alımı gerçekleştirmesi ve AB müktesebatı ile
Avrupa Hava Güvenliği Ajansı’nın (ticari havayolu operatörleri, uçuşa
elverişlilik ve hava aracı bakım personeline ilişkin) gerekliliklerine uyum
sağlamak üzere yeni yönetmelikler çıkarması;
Deniz taşımacılığı alanında, Türkiye’nin birçok Uluslararası Denizcilik
Örgütü sözleşmesine taraf olması (Balast Suyu Yönetim Sözleşmesi,
Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi ve Gemilerden
Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi Ek IV) ve
gönüllülüğe dayalı üye denetimini tamamlaması.
Sınırlı İlerleme
Demiryolu
taşımacılığı
alanında
demiryolu
taşımacılığının
serbestleştirilmesine ilişkin kanunun AB müktesebatının temel işlevlerin
bağımsızlığının sağlandığı, rekabetçi ve şeffaf bir piyasa oluşturulması
alanındaki gerekliliklere uyumlaştırılması ihtiyacı; Demiryolu Düzenleme
Genel Müdürlüğü’nün (DDGM) mali ve idari özerkliği hakkında endişeler
bulunması;
DDGM tarafından çıkarılan yönetmeliklerin henüz
onaylanmamış olması; demiryolu piyasası için kapsamlı bir yasal
çerçeveye ihtiyaç duyulması; TCDD’nin mevcut kurumsal yapısının AB
müktesebatına uymaması ve TCDD’nin operasyonel zararlarının ve
sübvanse edilme metodunun özellikle yüksek hızlı tren operasyonlarının
uzun vadede sürdürülebilirliği açısından endişe uyandırması;
İntermodal
taşımacılık
alanında,
Kombine
Taşımacılık
Genel
Müdürlüğü’nün kombine taşımacılığı teşvik etmek üzere strateji ve yasa
tasarısı hazırlaması, ancak bunların henüz onaylanmamış olması; kamu
ve özel kurumları bir araya getiren daimi bir platformun
oluşturulmasına duyulan gereksinim;
Türkiye’nin gemi formalitelerinin raporlanması alanındaki müktesebata
uyumu.
kontrol üniteleri arasında uçuş verilerinin değil tokuşu ve uçuş
mesajı transfer protokolünün uygulanması.
Komisyon, “Türkiye, GKRY’de kayıtlı veya son uğradığı liman GKRY
olan gemi ve uçaklara yönelik kısıtlamaların kaldırılmadan bu fasla
ilişkin AB müktesebatını tam olarak uygulayacak konumda
sayılmayacaktır” notunu düşmüştür.
15.
ENERJİ
İlerleme Var
Enerji arzı güvenliği alanında Türkiye ve Azerbaycan arasındaki
Trans-Anadolu
Boru
Hattı
Projesi’ne
(TANAP)
ilişkin
Hükümetlerarası Anlaşma ve eki olan Ev Sahibi Ülke Anlaşması’nın
Mart 2013 tarihinde onaylanması; doğal gazın daha batıya
dağıtımını sağlamak üzere, TANAP ile bağlantı kurmak amacıyla
Trans-Adriyatik Boru Hattı Projesi (TAP) seçilmesi;
İlerleme Yok
Havacılık alanında, yatay havacılık anlaşmasının halen imzalanmamış
olması; Türkiye ve GKRY hava trafik kontrol merkezleri arasında
iletişimin sağlanması; hava kontrol üniteleri arasında uçuş verilerinin
değiş tokuşu ve uçuş mesajı transfer protokolünün uygulanması.
Komisyon, bu yıl da “Türkiye, GKRY’de kayıtlı veya son uğradığı liman
GKRY olan gemi ve uçaklara yönelik kısıtlamaların kaldırılmadan bu
fasla ilişkin AB müktesebatını tam olarak uygulayacak konumda
sayılmayacaktır” notunu düşmüştür.
İlerleme Var
Enerji arzı güvenliği alanında Şah Deniz II sahası, Trans-Anadolu Boru
Hattı Projesi (TANAP), Trans-Adriyatik Boru Hattı Projesi (TAP) için
nihai yatırım kararlarının alınması;
Enerji iç piyasası alanında, Mart 2013’te yürürlüğe giren Elektrik
Piyasası Kanunu’na dayanılarak uygulamaya yönelik yönetmelik ve
tebliğlerin kabul edilmesi;
Türk Petrol Kanunu’nun kabul edilmesi;
Türkiye elektrik şebekesinin, Avrupa Elektrik İletim Sistemi
Operatörleri Şebekesi (ENTSO-E) Avrupa Kıtası Senkron Bölgesi ile
deneme paralel işletme bağlantısı üçüncü ve son aşamasının nihai
safhasında olması;
Gürcistan ile asenkron elektrik bağlantısının inşasında ileri düzeye
gelinmesi;
Enerji iç piyasası alanında AB Elektrik Direktifi (“üçüncü paket”)
ile uyumu geliştirmek amacıyla, Mart 2013te yeni bir Elektrik
Piyasası Kanunu yürürlüğe girmesi;
Elektrik piyasalarındaki toptan satış işlemlerinin düzenlenmesi ve
elektrik piyasası kapsamındaki faaliyetlerle ilgili finansal
Yenilenebilir enerji alanında Elektrik Piyasası Kanunu altında çok sayıda
yönetmelik ve tebliğin kabul edilmesi;
Sınırlı İlerleme
EPİAŞ’ın işleyişine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesi;
Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Taslak
Kanun’un kabul edilmesi;
Nükleer Enerji ve Radyasyon Kanunu’nun kabul edilmesi;
İlerleme Yok
işlemlerde uzlaşma sağlanması amacıyla yeni bir kurum olan
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin kurulması;
Sınırlı İlerleme
Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretilmesi hususunda ENAR
Yönetmeliği ve lisanssız elektrik üretiminde yasal değişiklikler
yapılması, ancak yenilenebilir enerji tesislerinin izin, belge ve
lisans almalarına yönelik kolaylaştırılmış idari prosedürler için
uygulamaya yönelik mevzuatın kabul edilmesinin gerekmesi;
Yenilenebilir
Enerji
güçlendirilmesi;
Genel
Müdürlüğü’nün
kapasitesinin
Nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma konularında, Mart
2013te Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından, “
Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği” ile “Nükleer Tesislerde
Serbestleştirme ve Sahanın Düzenleyici Kontrolden Çıkarılmasına
İlişkin Yönetmeliğin yayımlanması;
“Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin
Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşmeye Katılmamızın Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının TBMM’de olması
İlerleme Yok
Şeffaf bir doğalgaz transit rejiminin oluşturulması;
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) dağıtım şirketlerini
izleme ve denetleme görevinin
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na devredilmesi;
Maliyet esaslı tarifeler (2016 yılına kadar ulusal tarifede çapraz
sübvansiyon uygulanacağı için);
Doğalgaz Piyasası Kanunu’nun gereklerini yerine getirmek üzere
Enerji Verimliliği Kanunu’nun ve ilgili mevzuatın
Direktifi ile uyumlaştırılması;
Enerji Verimliliği
Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği
Üzerine Birleşik Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısının kabul edilmesi;
Doğal gaz ve elektrikte şeffaf ve maliyet esaslı fiyat sistemine
geçilmesi;
kontrat
devri
ayrıştırılması;
programı
veya
BOTAŞ’ın
faaliyetlerinin
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nin etkili bir şekilde uygulanması
amacıyla iddialı ve koordineli bir eylem planının oluşturulması;
Enerji Verimliliği Kanunu’nun ve ilgili mevzuatın 2012 Enerji
Verimliliği Direktifi ile uyumlaştırılması;
Çerçeve bir nükleer kanununun kabul edilmesi
16.
İlerleme Var
Tüm vergi beyannamelerinin elektronik ortamda verilmesi
VERGİLENDİRME
Sınırlı İlerleme
Özel tüketim vergilerine ilişkin olarak, vergilendirmedeki ayrımcı
uygulamaların kaldırılmasına yönelik 2009 Eylem Planı uyarınca
ithal tütüne uygulanan Tütün Fonu’nun azaltılması
İlerleme Yok
Alkollü içeceklerin vergilendirilmesine ilişkin olarak, ithal ürünlere
uygulanan özel tüketim vergisinin benzer yerli ürünlere uygulanan
özel tüketim vergisine kıyasla yüksek olması
Sınırlı İlerleme
Özel tüketim vergilerine ilişkin olarak, vergilendirmedeki ayrımcı
uygulamaların kaldırılmasına yönelik 2009 Eylem Planı uyarınca ithal
tütüne ton başına uygulanan verginin azaltılması.
Vergilendirmede idari işbirliği ve karşılıklı yardım kapsamında kayıt dışı
vergilendirme ile mücadele amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Eylem
Planında belirlenen faaliyetleri sürdürmesi; Operasyonel kapasite ve
bilgisayar donanımına ilişkin olarak Gelir İdaresinin çalışmalarını
sürdürmesi.
İlerleme Yok
Alkollü içeceklerin vergilendirilmesine ilişkin olarak,
ithal ürünlere
uygulanan özel tüketim vergisinin benzer yerli ürünlere uygulanan özel
tüketim vergisine kıyasla yüksek olması.
17.
Sınırlı İlerleme
EKONOMİK
VE
PARASAL
POLİTİKA
Merkez Bankası’nın dalgalı döviz kuru politikası çerçevesinde,
ekonomik temellerle tutarsız olduğu
düşünülen kısa vadeli döviz kuru dalgalanmalarını ve hareketlerini
Sınırlı İlerleme
Para politikası alanında, Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı ve mali
istikrar hedefini çeşitli araçlarla takip etmesi; Ekonomi politikası
alanında 2014 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programın sunulması.
sınırlamaya çalışması, likidite ve kısa vadeli faiz oranlarının
yönetilmesi amacıyla geniş ve karmaşık bir politika aracı
kullanması;
Kapsamlı ve geniş ölçüde tutarlı bir makroekonomik çerçeve ile
2012 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı’nın sunulması;
İlerleme Yok
Merkez Bankası Kanunu, Bankanın bağımsızlığını tam olarak
sağlamamaktadır;
Ayrımcılık yaratan stopaj vergilerinin kamu sektörü borç araçlarını özel
sektöre göre avantajlı hale getirmektedir;
Ekonomi politikalarının oluşturulması geçici ve bölünmüş yapıdadır.
Merkez Bankası Kanunu, Bankanın bağımsızlığını tam olarak
sağlamamaktadır.
18.
İSTATİSTİK
İlerleme Var
Sınıflandırmalar ve kayıtlar konusunda, TÜİK’in, metaveri
editörünü geliştirmesi; idari veri sahibi kuruluşların NACE Rev. 2
sınıflandırmasını kullanma usullerini belirleyen bir düzenlemenin
kabul
edilmesi;
TÜİK’in
turizm
istatistiklerine
yönelik
metodolojisini gözden geçirerek AB metodolojisi ile daha uyumlu
hale getirmesi; Tarımsal istatistikler alanında, bitkisel üretim
tahminlerine ilişkin takvimin Eurostat veri toplama dönemleri ile
uyumlu hale getirilmesi; Avrupa Komisyonu’na sunulan tarımsal
istatistiklere ilişkin strateji taslağı üzerinde Komisyon’un
yorumlarının dikkate alınarak güncelleme çalışmalarının devam
etmesi
İlerleme Var
kayıt ve sınıflandırma alanında TÜİK’İn NACE Rev.2’ye göre üretici
fiyatları endeksi ve çeyrek dönem ulusal hesapların gözden geçirilmesi;
Kapanış
kriteri
olarak
belirlenmiş
olan,
çiftlik
kayıtlarının
oluşturulmasındaki ilerlemenin ayrıntılı bir tanımı ile istatistiklerin
toplanmasına ilişkin öngörülen metodoloji ve organizasyon modelinin
ortaya koyulmasının sağlanması amacıyla tarımsal istatistiklerin
iyileştirilmesine yönelik stratejinin gözden geçirilmesi çalışmalarının
sürdürülmesi.
Sınırlı İlerleme
Temel ulusal hesap göstergelerinin, metodoloji ve kullanılan
kaynaklar ile birlikte sunulması gerekmektedir. Birçok alanda
bölgesel istatistiklerin mevcut olmaması ya da gecikmeyle
yayımlanması.
Sınırlı İlerleme
Temel ulusal hesap göstergelerinin kullanılan metodoloji ile ortaya
koyulması; Bölgesel istatistiklerin geliştirilmesi.
İlerleme Var
2012 yılında işsizliğin yüzde 9,2’ye, genç işsizliğinin yüzde 17,5’e
düşmesi
Tarım dışı sektörde 757.000’lik bir iş artışının olması ve kayıt dışı
istihdamın azalması
Türkiye İş Kurumu’nda kurumsal kapasitenin artması
İlerleme Var
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 187 sayılı Sözleşmesinin imzalanması
ile birlikte “iş sağlığı ve güvenliği” alanındaki bütün zorunlu yasal
düzenlemelerin kabul edilmiş olması; Uzun vadeli planlamaya yönelik ilk
Ulusal İstihdam Stratejisi’nin düzenlenmesi; Kamuda ve özel sektörde,
engelli vatandaşlara yönelik iş olanaklarının ve korumalı işyerlerinin
19.
SOSYAL
POLİTİKA VE
İSTİHDAM
Sosyal güvenlik primlerine devlet katkısı sağlanması
Aktif iş piyasası ile ilgili mevzuatın yayınlanması
Avrupa Sosyal Fonu’na hazırlık olarak IPA fonlarının yönetilmesi ile
ilgili kapasitenin artırılması
Yoksulluk sınır altında yaşayanların sayısının azalması
Sosyal hizmetlerin kapsam ve çeşitliliğinin artmaya devam etmesi
Sınırlı İlerleme
İş sağlığı ve güvenliği müfettişlerinin sayılarının artması, ancak
mevzuatın işyerinde uygulanmasında eksikliklerin devamı
İşletmelerdeki iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının bağımsızlıkları
açısından yeterli güvenceye sahip olmaması
İşyerinde güvenlik kültürü ve mesleki hastalıklarının teşhisinin
geliştirilmesi gereği
Sosyal diyalog alanında yeni sendika ve toplu iş sözleşmesi
kanununun yürürlüğe girmesi, ancak iyileştirmelere rağmen,
endüstri ilişkilerinin işleyişi ile ilgili engellerin varlığı
Çok az sayıdaki işçinin toplu iş sözleşmelerinden faydalanması ve
toplu eylemlerde bulunabilmesi
Ekonomik ve sosyal konseyin etkisiz olması
Kadınların iş piyasasına katılımında artışa rağmen, oranın hala
düşük olması
İstihdam hizmetlerine erişimde zorluklar yaşanması
En çok korunmaya muhtaç gruplar ile ilgili idari kapasitesinin
artmasına rağmen hala yetersiz olması
Engellilerin kamu sektöründe istihdamında artış olmasına rağmen
özellikle özel sektörde istihdamlarında sorunların devam etmesi
Ayrımcılıkla mücadele konusundaki mevcut kanunların yetersiz
olması, istihdamda cinsel yönelim ve yaşa dayalı ayrımcılığa karşı
koruma olmaması
Kadın istihdamına yönelik yeni girişimlerin başlatılması, ancak
karar alma pozisyonundaki kadınların oranının artmaması, uygun
fiyata çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinin olmayışının temel sorun
olmaya devam etmesi
artması; Eğitim ve iş hukukuna yönelik yasal mevzuata, engellilere
yönelik ayrımcılığı engelleyen prensiplerin eklenmesi ve Ceza
Kanunu’nda ayrımcılık saiki ile kişinin istihdamını ve ekonomik
etkinliklerini
engelleyen
eylemlerin
cezalandırılmasına
yönelik
düzenlemeler yapılması; “E-devlet” uygulaması aracılığı ile sendika
üyeliğinde %15.2 artış sağlanması; İSKUR’un ve Avrupa Sosyal Fonu’na
hazırlık olarak IPA fonlarının yönetilmesi ile ilgili kapasitenin artırılması
Sınırlı İlerleme
Sektör, statü ve cinsiyetteki eşitsizliklere rağmen kayıt dışı istihdamın
%33.6’ya düşmesi; 2013 Çocuk Hakları Ulusal Stratejisi’nde işaret
edilmesine rağmen çocuk işçi probleminin sürmesi; Eylül 2014’te yeni
yasal düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin yanında maden sektöründeki
çalışma koşullarının iyileştirilmesine devam edilmesi ve ölümcül iş
kazalarının daha şeffaf gözetimi gerekliliği; Eğitim ve istihdam dışı genç
nüfusun %25.5’e düşmesine karşın AB standartlarının üstünde kalması,
Sosyal katılım alanında, kapsayıcı ve bütünsel bir politikanın eksikliği;
Sağlık hizmetleri kapsamında yüksek standartlara ulaşılmış olmasına
rağmen bölgesel eşitsizliklerin varlığını koruması;
İlerleme Yok
Taşeron ve geçici işçilere yönelik yeni yasal düzenlemelerin gerekliliği;
Toplu sözleşmelerin kapsamının eksik kalması; Toplu görüşme ve
sendikal haklara dair kısıtlayıcı ve yetersiz yaklaşım ve düzenlemelerin
önüne geçilmemesi; Sosyal Güvenlik Sistemi’nin sürdürülebilirliği
noktasında
artan
eksikliklerin
giderilmemesi;
Sosyal
koruma
kapsamının gelişmemesi, sosyal güvenlik sistemindeki açıkların devam
etmesi ve bu alanlarda çocuklara, engellilere ve yaşlılara yönelik uzun
vadeli eylem planlarının eksikliği; Sosyal içerme ile ilgili bir genel
politika çerçevesinin bulunmaması; Cinsiyete ve yaşa dayalı ayrımcılığa
karşı koruyucu önlemler geliştirilmemesi; AB müktesebatı tarafından
İlerleme Yok
İş gücünün yaklaşık yüzde 40’ının iş hukuku kapsamında
olmaması, uzun çalışma süreleri, haftalık izin kurallarına
uyulmaması, gerekçesiz işten çıkarma gibi sorunların özellikle
küçük işletmelerde devam etmesi
Çocuk işçiliğinin azalmaması
İş sağlığı ve güvenliği kanunu için yönetmeliklerin yayınlanmaması
Uzun süreli işsizlik ve çalışmayan ve eğitim görmeyen gençlerin
sayısının yüksek olması
Ulusal istihdam stratejisinin kabul edilmemesi
Sosyal içerme ile ilgili bir genel politika çerçevesinin bulunmaması
Gelir eşitsizliğinin yüksek olması
Mevsimsel tarım işçilerinin yaşam ve çalışma koşullarının kötü
olması
Sosyal koruma kapsamının gelişmemesi, sosyal güvenlik
sistemindeki açıkların devam etmesi,
Fırsat eşitliği ile ilgili bir eşitlik biriminin henüz oluşturulmaması
20.
İŞLETMELER
VE SANAYİ
POLİTİKASI
İlerleme Var
Sanayi Stratejisi Eylem Planı’nın (2011-2014) uygulanmasının
sürdürülmesi; Hükümetin, Avrupa 2020 Stratejisi ilkeleriyle büyük
ölçüde uyumlu olan Onuncu Kalkınma Planını (2014-2018)
başlatması; KOBİ’lerin iş kurmaları yönünde finansmana
erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlayan “iş meleklerine” ilişkin
yönetmeliğin yayınlanması; Teknoloji geliştirme bölgelerinin
sayısının artırılması;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, elektrikli ekipman ve
elektroniğe ilişkin sektör stratejisini kabul etmesi; Hükümetin,
Türk sanayisinin bazı ham maddelerin ithalatına yönelik
bağımlılığını azaltmayı amaçlayan Girdi Tedarik Stratejisi’ni (20132015) (GITES) kabul etmesi.
Daha fazla KOBİ'nin devlet desteklerinden yararlanmasına imkan
gerekli kılınan, kadınlar ve erkekler arası fırsat eşitliğini sağlamaya
yönelik bir yapının kurulmamış olması; Kadınların istihdama katılımına
yönelik oluşturulan mevzuatın uygulanmasında ve gözetimindeki
eksiklerin sürmesi;
İlerleme var
Kuluçka merkezlerine ilişkin yeni bir uygulama yönetmeliğinin
çıkarılması; Üniversitelerde Ar-Ge altyapısının desteklenmesi amacıyla
yeni bir yasanın kabul edilmesi; rekabet gücü, Ar-GE ve yenilikçiliğe
ilişkin destek programlarının sürdürülmesi; Küçük İşletmeler Yasası’nın
uygulanmasının sürdürülmesi; Avrupa İşletmeler Ağı’na katılımın
sürdürülmesi; COSME programına katılım için başvuruda bulunulması.
sağlamak amacıyla
yapılması;
KOBİ
tanımının
ciro
tutarında
artırım
Teknoloji ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanmasına yönelik yeni
bir destek mekanizmasının geliştirilmesi
21.
TRANSAVRUPA
ŞEBEKELERİ
İlerleme Var
Enerji ağları ile ilgili olarak, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki
Trans-Anadolu
Boru
Hattı
Projesi’ne
(TANAP)
ilişkin
Hükümetlerarası Anlaşma ve eki olan Ev Sahibi Ülke Anlaşması’nın
Mart 2013’te onaylanması;
Şah Deniz II doğal gazının Türkiye ötesinde taşınması için TransAdriyatik Boru Hattı (TAP) Projesi’nin seçilmesi;
Elektrik konusunda, Türkiye elektrik şebekesinin, ENTSO-E Avrupa
Kıtası Senkron Bölgesi ile deneme paralel işletme bağlantısı
üçüncü ve son aşamasının nihai safhasında olması
Sınırlı İlerleme
Bir ulaştırma ana planının oluşturulması ve güvenilir ulaştırma
verilerinin toplanması;
Gaz enterkoneksiyonunun tesisi ve Güney Doğal Gaz
Koridorunun işler duruma gelmesi
22.
BÖLGESEL
POLİTİKA VE
YAPISAL
ARAÇLARIN
KOORDİNASYONU
İlerleme Var
Taşımacılık ağları ile ilgili olarak, ulusal ulaştırma ana planı ve ulaştırma
bilgi sisteminin hazırlanması, TEN-T demiryolu ağlarına yatırım
yapılması;
Enerji ağları ile ilgili olarak, Şah Deniz II sahası, Trans-Anadolu Boru
Hattı Projesi (TANAP), Trans-Adriyatik Boru Hattı Projesi (TAP) için
nihai yatırım kararlarının alınması;
Elektrik konusunda, Türkiye elektrik şebekesinin, ENTSO-E Avrupa
Kıtası Senkron Bölgesi ile deneme paralel işletme bağlantısının son test
aşamasında olması; Romanya ile elektrik bağlantısı için uzlaşma
sağlanması ve Gürcistan ile olan bağlantının tamamlanması.
Sınırlı İlerleme
Doğal gaz ve petrolün Türkiye topraklarından geçişine ilişkin Kanun
taslağı;
İlerleme Var
Bölgesel Kalkınma Ulusal Stratejisi’nin Bölgesel Kalkınma Yüksek
Kurulu tarafından kabul edilmesi
İlerleme Var
Kurumlar arasındaki işbirliği ve eşgüdümün artması ve operasyonel
programların işleyişinin gelişmesi
Bölgesel ve kentsel-kırsal farklılıkları azaltmayı hedefleyen Onuncu
Kalkınma Planı’nın Haziran 2013’te kabul edilmesi
Kalkınma Bakanlığı’nın farklı düzeylerde kurum ve komiteler arasında
eşgüdüm sağlaması
Hukuki çerçeve konusunda yerel idare sisteminde değişiklikler ve
yerel makamların yetkilerinin artırılması
2014 yerel seçimlerinden sonra büyükşehir belediyelerinin sayılarının
artması, sınırlarının genişletilmesi ve bunun çevre operasyonel
programının faaliyetlerine etkisi
Kurumsal
çerçeve
konusunda
IPA
uygulamasına
yönelik
düzenlemelerin yapılması
IPA III ve IV Bileşenler altındaki program otoritelerinin faal,
akredite ve ilgili operasyonel programlarının yürütür durumda
olması ve daha fazla proje tanımlanması
Sınırlı İlerleme
İdari kapasite konusunda, IPA’nın uygulanmasında yer alan tüm
kurumların güçlendirilmesi için teknik yardım ve eğitime devam
edilmesi; kurumsal kapasitenin artırılması için tedbir alınması
gereği
Programlama ve program uygulamasında,
IPA III ve IV
bileşenlerinde
projelerin
tanımlanması,
hazırlanması
ve
değerlendirilmesine devam edilmesi ancak yeterli derecede
çeşitlilik içermeyen proje havuzunun oluşması ve IPA III. Bileşeni
altındaki sektörlerin uygulama süreçlerinde engellerin oluşması
IPA Stratejik Koordinatörü olan Kalkınma Bakanlığı’nın kurumlar
ve komiteler arasında eşgüdüm ve uyum sağlaması ancak istişare
sürecine daha geniş paydaş katılımının sağlanması gereği
IPA kurumlarının ve kalkınma ajanslarının idari kapasitelerinin
artırılmasına yönelik teknik destek projelerinin ve eğitim programlarının
uygulanması
Kalkınma ajanslarının 2014-2023 yıllarını kapsayan bölge planlarının
hazırlıklarına devam etmesi
Sınırlı İlerleme
İzleme ve değerlendirme konusunda Entegre İzleme Bilgi Sistemi’nin
(IMIS) kurulması ve faaliyete geçirilmesi ancak IPA III ve IV Bileşenler
altındaki izleme programlarının daha fazla geliştirilmesi ve IPA
kurumlarının değerlendirme kapasitelerinin güçlendirilmesi gereği
İlerleme Yok
Bölgesel Kalkınma Ulusal Stratejisi ön çalışmasının sonuçlandırılmaması
Mali yönetim alanında IPA III ve IV Bileşenler altındaki ‘fonları sindirme
kapasitesi’nin (absorbtion capacity) temel sorunlardan biri olmaya
devam etmesi
Hibe taahhütlerine uyumsuzluk riskinin yüksek seviyelerde olması
İzleme ve değerlendirmede, Entegre Yönetim Bilgi Sistemi daha
da geliştirilmiş olup kısmen işlev durumda olması
IPA III ve IV. Bileşenler altındaki programların izleme sürecinin
daha fazla geliştirilmesi
gereği
ve
IPA kurumlarındaki
değerlendirme kapasitesinin güçlendirilmesi gereği
23.
YARGI VE
TEMEL
HAKLAR
İlerleme Var
HSYK stratejik planı çerçevesinde eğitim çalışmaları, AİHM
kararlarının çevrilmesi ve yayınlanması, Avrupa İnsan hakları
Sözleşmesi’ni ihlal eden kararları veren hakimlere bildirimde
İlerleme Var
Anayasa Mahkemesi’nin insan kaynağının artırılması; Kasım 2014’te
Bölge Adliye Mahkemelerinin hayata geçirilmesi kararı; Adalet Bakanlığı
bünyesinde kurulan İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’nun olumlu
bulunulması ve mesleki değerlendirmelerde dikkate alınması,
hukuki danışma toplantılarının düzenlenmesi, HSYK kararlarının
şeffaflığının ve öngörülebilirliğinin güçlendirilmesi,
Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuruları kabul etmeye
başlaması,
Bölge ağır ceza mahkemelerine atanan hakimlere eğitim verilmesi,
Dördüncü yargı reformu paketinin kabul edilmesi,
İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’nun başvuruları kabul etmeye
başlaması,
Ceza Muhakemesi Kanunu’nda sanıkların Türkçe dışındaki dilleri
kullanabilmelerine olanak tanıyan değişikliğin yapılması,
Ceza İnfaz Kanunu’ndaki değişiklik ile denetimli serbestlik
uygulamasının kapsamının genişletilmesi,
Çocuk Hakları Sözleşmesi İhtiyari Protokol’ünün imzalanması,
Aşırı uzun yargılama ve mahkeme kararlarının geç veya hiç
uygulanmaması konularında bir iç hukuk sisteminin oluşturulması,
Kamu Denetçiliği kurumunun faaliyete geçmesi,
İşkence suçunda zaman aşımının kaldırılması,
İbadet özgürlüğüne saygı gösterilmesi
Dördüncü yargı paketinin vicdani ret konusunda iyileştirme
getirmesi,
sonuçlar vermesi; İfade özgürlüğü ve insan hakları bağlamında bazı
kanunlarda değişiklik sağlayan 4. Yargı Paketinin Resmi Gazete’de
yayımlanması; Anayasa Mahkemesi’nin kararları 2010 yılında bireysel
başvuru hakkının getirilmesinin önemine işaret edilerek Türk Anayasal
Sisteminin dirençli olduğunun vurgulanması; Özel Yetkili Mahkemeler’in
kapatılması; AİHS İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı’nın
hazırlanması; Adalet Bakanlığı’nın, önemli AİHM kararlarının Türkçe
tercümelerini yayımlamasıyla farkındalığı artırması; Cezaevi Sistemi’nde
reformlara devam edilmesi; Kürt Meselesi ve Ermeni Meselesinin
kamuoyunda açıkça tartışılabilmesi ve ilgili eylem planının, ifade ve
basın özgürlüğüne yönelik olarak Ceza Kanunu’nda değişiklikler
öngörmesi; Nevruz kutlamalarının barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi;
Aralık 2013’te çocuk haklarına yönelik olarak 2013-2017 Strateji
planının onaylanması; Çok sayıda akıl sağlığı merkezi ve psiko-sosyal
engelli vatandaşların bir arada yaşayabileceği “umut evleri” projesinin
başlatılması; Ceza Kanunu’nda ayrımcılık suçuna düzenlemeler
eklenmesi; Ermeni Meselesi’nin 99’uncu yıldönümünde Başbakan’ın ilk
defa Ermenilere yönelik bir mesaj yayımlaması; Demokratikleşme
Paketi’nin düzenlenmesi ve bu bağlamda bir dizi kültürel hakkın da
kabul edilmesi
Sınırlı İlerleme
Sınırlı İlerleme
İnsan Hakları eylem planı teknik çalışmalarının tamamlanması
ancak henüz resen kabul edilmemiş olması
Yargıtay önündeki dava sayısının azalması,
Danıştayın sonuçlandırdığı davaların artması,
Tutuklama yerine adli kontrol uygulanmasında artış olması,
Üçüncü yargı paketi ile çok sayıda tutuklunun tahliye edilmesi,
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. Maddesi kapsamında tutuklu
sayısında azalma olması, ancak azami tutukluluk süresinin hala
çok uzun olması,
2009 yargı reformu stratejisinin revizyonunun devam etmesi,
Adli yardımın kolaylaştırılması, ancak bu konuda farkındalığın
Birinci derece mahkemelerde bekleyen davaların sayısı azalsa dahi,
başvuru sisteminin yetersizliği ve çok sayıda davanın beklemede
olmasıyla Adalet Sistemine zarar görmesi; Adalet Akademisi’nin düzenli
olarak etkinliklerini sürdürmesine rağmen paydaş kuruluşlarla işbirliği
yapması gereği; İmzalanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ek
protokolün yanı sıra, diğer beklemede olan ek protokollerin de
imzalanması gereği; İlgili reformlara rağmen bir Temel Haklar Eylem
Planı bulunmaması; Ölümcül hastalık sahibi hastaların tespiti ve salıvermesine yönelik karar mekanizması kurulmaması; İfade özgürlüğüne
yönelik çeşitli reformlara rağmen ilgili yasal mevzuatın yetersiz kalması
ve çok sayıda gazetecinin hapiste olması; Toplanma hakkı ve kolluk
kuvvetlerinin müdahalesi konusunda Avrupa Birliği standartlarının
sınırlı olması,
Ulusal yolsuzlukla mücadele stratejisi ve eylem planının
uygulanmasına devam edilmesi ancak bazı eksikliklerin olması,
Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun yolsuzlukla mücadele konusundaki
yetkilerinin güçlendirilmesi gereği, GRECO’nun tavsiyelerine uyum
konusunda ilerleme kaydedilmemesi, yolsuzlukla ilgili davalarda
milletvekili ve kamu görevlilerinin dokunulmazlıklarına ilişkin bir
değişikliğin yapılmaması,
AİHM’ye yapılan başvuru sayısının altı yıldan beri ilk kez azalması,
Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun faaliyete geçmesi ancak halen
iş planının oluşturulmaması ve akredite edilmesi için başvuruda
bulunulmaması,
Askere alınacak kişilerin hakları konusunda farkındalık yaratılması
ancak kötü muamele örneklerinin devam etmesi,
Geri
gönderme
merkezlerinde
sığınmacı
ve
göçmenlere
muamelenin iyileştirilmesi gereği,
Kolluk kuvvetleri tarafından yapıldığı iddia edilen işkence
davalarında hızlı, kapsamlı, bağımsız ve etkin soruşturmaların
yürütülememesi,
Cezaevi sistemi reformunun devam etmesi, ancak aşırı kalabalık
cezaevlerinin olması, infaz koruma memurlarının yetersizliği,
cezaevlerinin izlenmesine ilişkin BM standartlarına uyum
sağlanmaması,
Kayıp kişiler, toplu mezarların açılması ve yargısız infazlara ilişkin
soruşturmalar konusunda kapsamlı bir yaklaşımın olmaması,
Dördüncü yargı reform paketi ile ifade özgürlüğü alanında iyileşme
sağlanması, ancak henüz değiştirilmemiş olan TCK’nın 314.
Maddesi nedeniyle gazetecilerin tutuklu olması, TCK’nın 301.
Maddesinin değiştirilmemesi, devlet yetkilileri tarafından bizzat
muhalifler aleyhinde dava açılması veya verdikleri demeçlerin
savcılar tarafından soruşturmalara yol açması, uygulamada basın
özgürlüğünün kısıtlanması, TCK 216. Maddesinin yargı tarafından
kısıtlayıcı şekilde yorumlanması, internet sitelerinin orantısız
kapsam ve süreyle yasaklanması, RTÜK’ün birçok uyarı ve para
cezası kararı vermesi
gerisinde olunması; LGBTİ onur yürüyüşü pek çok şehirde barışçıl
şekilde gerçekleşmiş olsa dahi pek çok muhalif gösteriye karşı orantısız
güç kullanılması; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kadına karşı
şiddetin önlenmesine yönelik 2012-2015 Eylem Planı oluşturmasına
rağmen uygulamada sorunların devam etmesi; %33.2 ile kadınların
işgücüne katılımında gerçekleşen artışın Avrupa standartlarının
gerisinde kalması; Okul öncesi eğitim ve çocuk cezaevlerinin
kapasitesindeki artışın yanında bölgesel eşitsizliğin sürmesi; Yaşam
boyu eğitim fırsatlarının sınırlı kalmasıyla birlikte engelli vatandaşların
%41’inin okuma yazma bilmemesi; Azınlık temsilcileri ile hükümet arası
diyaloğun devam etmesi ve azınlıkların nefret ve ayrımcılığa karşı
yapılan Ceza Kanunu düzenlemelerinde koruma altına alınması;
Romanların vatandaşlık ve temel haklar noktasında yeterli haklar
edinememiş olması;
İlerleme Yok
Tarafsızlık noktasında, silahların eşitliği ilkesine dair hiçbir gelişmenin
sağlanmaması; Gözaltı sürelerinin Avrupa standartlarının üzerinde
olması; Adalet Sistemi’nde yapılan düzenlemelerin, paydaşların
görüşleri
dikkate
alınmadan
gerçekleştirilmesi;
Gizli
tanık
uygulamasının yaygın kullanımı; Tutuklu yargılanma oranının yüksek
olması; Adli yardım karşılığı ücretlerin düşük olması; Adli meselelerdeki
düzenlemelerde Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’ne danışılmadan
yapılan düzenlemelerin, bağımsız hukuk müessesesini etkilemesi;
Temmuz 2014 itibariyle Yargıtay’da beklemede olan dosya sayısının
geçtiğimiz yıl aynı döneme oranla artmış olması.
Çapraz sorgu
yöntemlerinin
etkili
uygulanmaması
ve
iddianamelerin
delirlendirilmesindeki yetersizlikler; Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun
disiplin yaptırımı olmaması; Bir Ayrımcılık Karşıtlığı ve Eşitlik Kurulu’nun
bulunmaması; Polis güçleri tarafından biber spreylerinin ve göz yaşartıcı
gaz kullanımının AiHM içtihat hukukuna aykırılıklar taşıması; Gezi
Olayları’na yönelik yargı süreçlerinin bağımsız devam etmemesi;
Demokratikleşme paketinin toplantı ve gösteri yürüyüşleri
kanununda değişiklikleri öngörmesi,
Örgütlenme özgürlüğü ile ilgili olarak derneklere ve sivil toplum
kuruluşlarına karşı mevzuatın sınırlayıcı bir şekilde yorumlanması,
KESK ve DİSK’in terörizmle ilgili suçlamalar ile soruşturmaya
maruz kalması, sendika kurma hakkı ile ilgili kısıtlamaların olması,
sendikalar ile ilgili yeni hukuki düzenlemenin önemli engeller
içermesi, sivil toplum kuruluşlarını finansal açıdan etkileyen
hukuki ve bürokratik engellerin olması,
Alevi açılımına rağmen, somut adımların atılmaması,
İlerleme Yok
HSYK’ya yönelik Adalet Bakanı ve Müsteşara verilen rol da dahil
olmak üzere eleştirilerin dikkate alınmaması,
Adli
kolluk
yönetmeliğinin
Avrupa
standartlarına
göre
uygulanmaması,
Türk ceza adalet sistemi mevzuatına ve adli uygulamaya ilişkin
endişelerin devam etmesi,
Savcıların yetkinliği, polisin delilleri filtreleme kapasitesi, savunma
makamının savcılık dosyalarına kısıtlı erişimi, duruşmalarda çapraz
sorgulamanın
düzgün
yürütülmemesi,
iddianamelerdeki
gerekçelerin yetersiz olması,
Gözaltına alma ve gözaltının devamına ilişkin kararların yeterli
şekilde gerekçelendirilmemesi,
Bölge adliye mahkemelerinin hala kurulmaması,
Hakimler, savcılar ve savunma ile ilgili uygulamaya yönelik
sorunların devam etmesi,
BM İşkenceyle Mücadele sözleşmesi İhtiyari Protokolü ile ulusal
önleme mekanizmasının oluşturulmaması,
Irkçılık, yabancı düşmanlığı, anti-Semitizm ve hoşgörüsüzlük ile
mücadele için yapı oluşturulmaması,
Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurulunun oluşturulmasına ilişkin
mevzuatın kabul edilmemesi,
İşkence ve kötü muamelenin önlenmesi alanında, gösteriler ve
Güneydoğu’daki toplu mezarların yeterince incelenmemesi; Cezaevi ve
Gözaltı Birimlerini İzleme Komisyonu’nun yeterli kapasiteye sahip
olmaması;
Yeni İnternet Kanunu, YouTube ve Twitter yasakları,
RTÜK’ün TV kanalları ve TRT üzerindeki uygulamalarının
özellikle
düşünce ve ifade özgürlüğü alanlarında ve basın özgürlüğü alanında
orantısızlık teşkil etmesi ve endişe yaratması; Sivil toplum örgütlerinin,
bürokratik ve yasal kısıtlamalardan kaynaklı olarak finansal
sürdürebilirlik sağlayamaması; Gayrimüslim cemaatlere tüzel kişilik
verilmemesi ve bununla bağlantılı olarak Venedik Komisyonu’nun 2010
yılında sunmuş olduğu tavsiyelerin uygulanmaması; Türkiye’nin vicdani
ret hakkını tanımayan tek Avrupa Konseyi üyesi olması; Azınlık
Okulları’nın yönetimine dair sorunları gidermeye yönelik yasal
düzenleme eksikliği; Kişisel verinin korunmasına yönelik yasal
düzenleme ve denetleyici kurum eksikliği;
tutuklamaların yanında,
resmi gözaltı merkezlerinde ve
cezaevlerinde aşırı güç kullanımının devam etmesi, büyük ölçüde
barışçıl gösterilerin dağıtılmasında aşırı güç kullanımı,
Bağımsız bir Kolluk Gözetim Komisyonu’nun kurulmaması,
Toplantı özgürlüğü ile ilgili olarak birçok insan hakları savunucusu
ve sivil toplum temsilcisi aleyhine dava açılması,
Gayrimüslim
cemaatlerin
tüzel
kişiliklerinin
bulunmaması
sebebiyle sorunlarla karşılaşması, ibadet yeri konusunda
engellerin olması, din adamlarının eğitime dair kısıtlamaların
sürmesi, nüfus cüzdanı gibi belgelerde dinle ilgili bilgilerin yer
almaya devam etmesi,
24.
ADALET,
ÖZGÜRLÜK VE
GÜVENLİK
İlerleme Var
Nisan 2013’te Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu’nun kabul edilmesi
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kurulması,
Türk makamları tarafından yakalanan düzensiz göçmen sayısının
2011 yılı rakamlarına göre %7’lik bir artış göstermesi
Doğrudan Türkiye’den geçiş yaparak yasadışı yollarla AB’ye
girmeye çalışırken yakalanan üçüncü ülke vatandaşlarının
sayısındaki düşüş trendinin devam etmesi
Organize suçlarla mücadele eylem planının kabul edilmesi
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun
Onaylanması
Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadelede 2013-2018
Ulusal Politika ve Strateji Belgesi ve 2013-2015 Eylem Planının
kabul edilmesi
Türkiye’nin Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme
Merkezine (EMCDDA) katılımına ilişkin anlaşmanın onaylanması
İlerleme Var
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yürürlüğe girmesi ve
kanunun AB standartlarında yürütülmesi için
Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü’nün görevlendirilmesi; Düzensiz göçmenlerin sayısında
2012’ye kıyasla %16 oranında düşüş sağlanması; Vize Serbestisi
Diyaloğu Mutabakat Metni’nin ve Geri Kabul Anlaşması’nın imzalanması;
Bulgaristan ve Yunanistan ile yapılan anlaşmalar ile görüleceği üzere AB
üyesi komşu ülkelerle ile sınır işbirliğinin artırılması; Türkiye ile Frontex
arasında 2014-2016 arasında geçerli olacak işbirliği planının
imzalanması; Terör ve suçla
mücadeleye yönelik olarak, kolluk
kuvvetlerini arasındaki işbirliğini güçlendirecek ikili anlaşmalar
imzalanması; 2010 yılında imzalanan Avrupa Konseyi Siber Suçlarla
Mücadele
Sözleşmesi’nin
onaylanması;
Türkiye’nin
“terörizmin
finansmanıyla mücadelede yasal eksikleri olan ülkeler” listesinden
çıkarılması ile bu alanda gelişmeler sağlanması; 2013-15 Organize
Suçlarla Mücadele Eylem Planı’nın uygulanması için gözlem ve
değerlendirmelere devam edilmesi;
Sınırlı İlerleme
Düzensiz göçmenlerin barındırılmasına yönelik kapasitenin
yetersiz olması
Suriyeli mültecilerin açık kapı politikası, koruma ve geri
göndermemeyi içeren geçici koruma rejiminden faydalanması
Sınırlı İlerleme
Nisan 2014’te Geri Gönderme Merkezleri’nin kurulumu ve işletimine dair
İçişleri Bakanlığı tarafından bir yönetmelik hazırlanmasına rağmen bu
konudaki yetersizliklerin sürmesi; Suriye’den gelen sığınmacılar
konusunda AB tarafından takdir edilen insani çabanın yanında özellikle
ancak ilave kamplara ihtiyaç duyulması
karşılıklı adli yardım kanununun çıkarılması için bir çalışma
başlatılmış olması
Europol ile işbirliğinin güçlendirilmesi gereği
Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi’nin imzalanması ancak
henüz onaylanmaması
Uyuşturucu ile mücadele konusunda daha gelişmiş tedavi ve
rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasını kapsayan daha dengeli
bir yaklaşım ihtiyacı, Veri toplama ve analiz kapasitesinin
geliştirilmesi ihtiyacı
İlerleme Yok
Türkiye-AB geri kabul anlaşmasının imzalanmaması
Mevcut ikili geri kabul anlaşmalarının etkili uygulanmaması
Türkiye’nin Mültecilerin Hukuki Statüsüne ilişkin 1951 Cenevre
Sözleşmesi’ne koyduğu coğrafi sınırlama kuralını kaldırmaması
Türkiye’nin mevzuatı ve uygulamalarını AB vize politikası ile
uyumlu hale getirmemesi
Sınır güvenliği kanunun henüz kabul edilmemesi
1996 tarihli Çocuk Koruma Sözleşmesinin henüz
İmzalanmamış olması
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın olmaması
Ulusal DNA ve parmak izi veri tabanı’nın olmaması
İnsan ticaret ile daha fazla mücadele edilmesi
Terörizmin Finansmanı ve
Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanması, Aranması, El Konması ve
Müsaderesi Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni henüz
onaylamaması
Suriyelilerin hukuki statüleri ve temel hizmetlere ulaşımı konusundaki
eksiklikler; İnternet üzerinde vize başvurularını mümkün kılan e-vize
sisteminin tanıtılmasına rağmen, uygulamada gereklilikleri daha
karşılayamamış olması; Türkiye’nin eski ve sahtecilik yapılması kolay
vize damgaları yerine üst düzey güvenlik önlemleri getiren yeni vize
pulları kullanılacağını ilan etmesine rağmen pulların halen kullanıma
sunulmaması; Havaalanlarında, özellikle de İstanbul’da bulunan
havaalanlarında daha verimli sınır yönetiminin sağlanması için AB
Göçmen İrtibat Büroları ile işbirliğinin artırılması; Türkiye’de veri
güvenliğine yönelik yasal düzenlemelerin eksikliği sebebiyle Europol ile
operasyonel düzeyde işbirliğinin artırılamaması; Türkiye ile AB üyesi
ülkeler arasında terörle mücadeleye yönelik diyalog devam etse daha
veri güvenliğine yönelik yasal düzenlemelerin eksikliği ve “terörizm”
tanımındaki farklılıklar sebebi ile işbirliğinin sınırlı kalması; Uyuşturucu
alanında işbirliği konusunda, Türkiye’nin EMCDDA’ya katılımına ilişkin
anlaşmanın onaylanması, ancak Reitox ulusal odak noktalarının
statüsünün ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi gereği, tedavi ve
rehabilitasyon merkezlerinin koşullarının iyileştirilmesi gereği;
İlerleme Yok
Türkiye’nin, Mültecilerin hukuki statüsüne ilişkin Cenevre Sözleşmesi’ne
koyduğu çekincenin devam ediyor olması; AB Vize Yönetmeliğine uyum
sağlanması ve AB vatandaşlarına yönelik yeknesak bir vize politikasının
oluşturulması gereği; Hâlihazırdaki sınır yönetim stratejisine yönelik
eylem planı ile paralel bir sınır güvenliği teşkilatının oluşturulmamış
olması; Sınır yönetiminden sorumlu kuruluşların kapasitelerini
artırmaya yönelik somut adımların eksikliği; Sınır güvenliğinden
sorumlu unsurlar ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Jandarma
arasında koordinasyon eksikliği; Sınır bölgesindeki mayınların
temizlenmesinden sorumlu ulusal bir teşkilatın kurulmamış olması;
Eurojust ile bir işbirliği anlaşmasının daha imzalanmaması; Veri toplama
ve veri analizi alanlarındaki hukuki yaptırım ve düzenlemelerin
artırılmamış olması; Eylül 2014’te kabul edilen torba yasa ile İnternet
Kanunu’nda
gerçekleştirilen
değişikliklerin
ifade
özgürlüğünü
sınırlaması; İnsan ticareti ile mücadele alanında çerçeve kanun hazırlık
çalışmalarının tamamlanamaması; İnsan ticaretine ilişkin istatistiki
verilerin toplanması için daha fazla çaba gösterilmesi gereği; Terörizmin
Finansmanı ve Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanması, Aranması, El
koyulması ve Müsaderesi Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin
henüz imzalanmamış olması
25.
İlerleme Var
İlerleme Var
BİLİM VE
ARAŞTIRMA
Ulusal düzeyde araştırma ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması;
Türkiye’nin Yedinci Çerçeve Program’a katılımın ve başarı oranının
artması (özellikle KOBİ’lerin katılımında ve uluslararası ortaklarla
işbirliği artış kaydedilmesi); Türkiye’nin Ortak Araştırma merkezi
ile işbirliği (Mutabakat Zaptı’nın yenilenmesi); Türkiye’nin Avrupa
Araştırma Alanı’na entegrasyonunun güçlendirilmesi (araştırmacı
sayısının artması; Avrupa Araştırma Alanı Komitesi’ne gözlemci
olarak katılması; dokuz Ortak Programlama Girişimi’nde yer
alması; Türkiye’nin bazı Avrupa Yenilikçilik Ortaklıkları’na
katılması; Ar-Ge personel sayısının artması); Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nın 2013–2017 yılları için stratejisini
açıklaması; Konya’da bilim merkezinin açılması.
Ulusal düzeyde araştırma ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması;
Türkiye’nin Yedinci Çerçeve Program’a katılımın ve başarı oranının
artması (özellikle KOBİ’lerin katılımında ve Marie Sklodowska-Curie
Eylemleri); AB “Ufuk 2020” Programı’na katılıma ilişkin anlaşma
imzalanması; Türkiye’nin Avrupa Araştırma Alanı’na entegrasyonunun
güçlendirilmesi.
Sınırlı İlerleme
Türkiye’nin yenilikçilik performansı (2014-2018 yılları için kabul edilen
kalkınma planında bilim, teknoloji ve yenilikçiliğe büyük önem
verilmesi).
Sınırlı İlerleme
Türkiye’nin yenilikçilik performansı.
26.
EĞİTİM VE
KÜLTÜR
İlerleme Yok
Türkiye’nin Yedinci Çerçeve Programı’nın Fikirler alanında katılımın
sınırlı kalması; Ar-Ge yatırımlarının GSYH içindeki payı artmaması.
İlerleme Var
Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarına talebin büyük
oranda artış göstermeye devam etmesi (2012’de 60.000’den fazla
yararlanıcı; Türkiye’nin programlara yaptığı katkı payının her iki
programın toplam AB bütçesinin yüzde 10’unu geçmesi);
Türkiye’nin Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim ve Öğretim 2020
hedeflerine
ulaşmaktaki
performansını
iyileştirmesi
ve
yükseköğretime erişim dışındaki alanlarda AB ile arasındaki farkı
kapatmayı sürdürmesi; 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesi ile
ilkokul, ortaokul ve lise kayıt oranlarının artması ve kız
öğrencilerin okula kayıt olma oranında artış yaşanması (%67’den
%69,3’e);
Ulusal
Hayatboyu
Öğrenme
Web
Portalı’nın
oluşturulması ve önceki öğretimin tanınması konusunda kılavuzlar
hazırlanması;
Türk kuruluşların AB’nin kültür ve diyalog programlarına
gösterdikleri talebin artması; projelerdeki Türk ortak sayısının
artması; Yaratıcı Avrupa Programı için hazırlıklara başlanması;
Sınırlı İlerleme
Okula başlama yaşını 84 aydan 64 aya indiren 4+4+4 eğitim
sistemine geçilmesine karşın, müfredatın bu doğrultuda
yenilenmemesi; eğitimde toplumsal cinsiyet farklılığının azalması,
buna karşılık bazı bölgelerde kayda değer düzeyde seyretmesi;
Türkiye’nin Bologna süreci tavsiyelerini uygulamakta ileri seviyede
olmasına karşın, faaliyette olan 170 üniversite arasında nitelik
açısından farklar bulunmaya devam etmesi; Avrupa standartları
ve kılavuzlarıyla uyumlu bağımsız ve işlevsel bir Kalite Güvencesi
İlerleme Yok
Ar-Ge yatırımlarının GSYH içindeki payı artmaması.
İlerleme Var
Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarına talepteki artışın sürmesi
(3.600’ü aşkın hibe anlaşması ve 70.000 yararlanıcıya ulaşılması);
2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin okul öncesi eğitim,
ilköğretim, alt orta öğretim ve ortaöğretime kayıt oranlarında artış
yaşanması (sırasıyla yüzde 42,5; yüzde 99,6; yüzde 94,5 ve yüzde 76,7
oranlarına ulaşılması); Gençlik Programı’na katılımın artmaya devam
etmesi; Türkiye’nin Erasmus+ Programı’na katılım anlaşmasını
imzalaması;
Kültür alanında, kültürel endüstrilerin teşviki, kültürel mirasın
restorasyonu ve yönetim planları gibi konuların 10’uncu Kalkınma
Planı’na dâhil edilmesi.
Sınırlı İlerleme
Öğrencilerin okulu terk oranlarının sistematik bir şekilde izlenmesi ve
eğitimin tüm seviyelerinde özellikle kız öğrencilerin okula kayıt
oranlarının artırılması ihtiyacı; ortaöğretimde toplumsal cinsiyet
farklılığının azalmasına karşın (yüzde 1,2) bazı bölgelerde kayda değer
düzeyde seyretmesi;
Türkiye’nin Bologna süreci tavsiyelerini uygulamakta ileri seviyede
olmasına karşın, faaliyette olan 176 üniversite arasında nitelik açısından
farklar bulunmaya devam etmesi; Avrupa standartlarıyla uyumlu
bağımsız ve işlevsel bir Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Ajansı
kurulması gerekliliğinin sürmesi ve yükseköğretim alanında kalite
güvencesi ajansı kurulması çalışmalarına henüz başlanmamış olması;
Türkiye’nin Yaratıcı Avrupa Programı’na katılım sağlamaması.
ve Akreditasyon Ajansı kurulması gerekliliğinin sürmesi ve
yükseköğretim alanında kalite güvencesi ajansı kurulması
çalışmalarına henüz başlanmamış olması;
Kültür alanında, bazı kentsel yenileme projelerinin kültürel ve
tarihi mirasa zarar verme potansiyeli taşıması, sivil toplumun
karar alma süreçlerinde yer almaması, şeffaflık ve kamuoyu ile
istişare eksikliği;
27.
ÇEVRE
İlerleme Yok
UNESCO’nun Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin
Geliştirilmesi Sözleşmesi’nin onaylanması
İlerleme Var
Korunması
ve
İlerleme Var
Su kalitesinde; nehir havzası ve yüzey suları yönetimi mevzuatlarının kabul
edilmesi. Atık yönetiminde; atık su arıtım kapasitesi. Gürültü alanında;
mevzuat uyumu (Gürültü haritaları ve eylem planlarına yönelik pilot
çalışmalar). Hava kalitesinde; Hava Emisyonları Koordinasyon Kurulu’nun
kurulması.
Sınırlı İlerleme
Hava kalitesinde; Ulusal Emisyon Tavanları Yönergesi ile Avrupa İçin Daha
Temiz Hava ve Dış Ortam Hava Kalitesine İlişkin (CAFE) Yönerge’ye uyum
için taslak mevzuatın hazırlanması. Atık yönetiminde; ayırma ve geri
dönüşüm kapasitesi; düzenli depolama tesislerinin standartları; AB Atık
Çerçeve Yönergesi’ne ve Maden Atıkları Yönergesi’ne uyum çalışmaları.
Endüstriyel kirliliğin kontrolü ve risk yönetiminde; Endüstriyel Emisyonlar
Yönergesi ve Seveso II Yönergesi’nin uygulanmasına yönelik AB teknik
yardım çalışmaları; Kimyasallar konusunda; REACH Tüzüğü’nün uyumuna
yönelik taslak mevzuatın hazırlanması.
mevzuatta;
Su kalitesinde, Şubat ayında kabul edilen yüzey suları ve yer altı suları
mevzuatının kabul edilmesi. Ulusal Havza Yönetimi Stratejisi (2014-2020) kabul
edilmesi. Atık yönetiminde; atık su arıtım kapasitesi. Gürültü alanında; mevzuat
uyumu. Endüstriyel kirliliğin kontrolü ve risk yönetiminde; SEVESO II Yöneresi’ne
uyum çalışmaları kapsamında
“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve
Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’in” Aralık ayında yürürlüğe girmesi. AB
Yakıt Kalitesi Yönergesi’ne uyumlu mevzuatın hazırlanması.
Aralık ayında yeni bir afet ve acil müdahaleye yönelik yasanın kabul edilmesi.
Yatay mevzuatta; Anayasa Mahkemesi tarafından çevre korumaya uygun olmayan
yatırımları ÇED’ten muaf tutan iki değişikliği iptal edilmesi.
Karbon pazarı çalışmaları alanında; Dünya Bankası ve Türkiye arasında imzalanan
Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı Programı ile elektrik sektöründe emisyonları
izleme, raporlama ve doğrulama (MRV) ve karbon pazarlarına uyum için teknik
destek çalışması. Çevre ve İklim Değişikliği Bölgesel Katılım Ağı (ECRAN) Projesi’ne
katılımın sağlanması.
İdari kapasitede; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde özel olarak İklim
İlerleme Yok
Yatay
İlerleme Yok
UNESCO’nun Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi
Sözleşmesi’nin onaylanması.
Değişikliği Bölümü’nün tekrar oluşturulması.
Çevresel
Etki
Değerlendirmesi
(ÇED)
Yönergesi
Sınırlı İlerleme
kapsamına, büyük projelerin (üçüncü köprü, Karadeniz ve Akdeniz’deki
nükleer santraller, hidroelektrik santralleri ve yeni havalimanı) dâhil
edilmemesine yönelik Nisan 2013 tarihli mevzuat değişikliği; ÇED
kapsamında sınır ötesi işbirliğine yönelik genel ikili anlaşmalar taslağının üye
devletlere sunulması; sınır ötesi istişarelere yönelik kuralların uyumu;
Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Yönergesi’nin uyumlaştırılması.
Su kalitesinde; kurumsal koordinasyon eksikliği (sektörün Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na aktarılması sonucu); sınır
ötesi istişareler. Doğa koruma alanında; çerçeve mevzuat ve ulusal biyoçeşitlilik strateji ve eylem planının kabul edilmemesi; Tabiatı ve Biyolojik
Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (Potansiyel ve mevcut Natura 2000
alanlarının belirlenmemesi; Milli Parklar Kanunu’nun yürürlükten kaldırılması
ile siyasi boşluk). Sivil korumada; aday ve potansiyel aday ülkelerle olan
işbirliğine yönelik IPA programına katılım eksikliği; AB Sivil Koruma
Mekanizması üyeliğinin gerçekleşmemesi.
Su kalitesinde; nehir havzası koruma eylem planlarının, nehir havza yönetimi
planlarına dönüştürülmesi çalışmaları. Atık yönetiminde; arazi doldurma
çalışmaları.
İlerleme Yok
Yatay mevzuatta; bazı büyük projelerin (üçüncü köprü, hidroelektik santralleri)
Çevresel Etki Değerlendirmesi’ne (ÇED) dâhil edilmemesine yönelik mevzuat
çalışması; ÇED kapsamında sınır ötesi işbirliğine yönelik genel ikili anlaşmalar
taslağının üye devletlere sunulması. Çevre konularında halkın katılımı ve
bilgilendirilmesi.
Su kalitesinde; sınır ötesi danışma süreçlerinin kontrolü ve yönetimi. Doğa koruma
AB’nin “2030 İklim ve Enerji Politikaları Çerçevesi” başlıklı Yeşil Kitabı’na
uyumlu ulusal program çerçevesinin oluşturulmaması.
alanında; ulusal biyo-çeşitlilik stratejisi ve eylem planı. Doğa Koruma Kanunu
Taslağı’nın AB mevzuatına uyumu, Natura 2000 alanlarının belirlenmesi, sulak
alanlar, ormanlar ve doğal sit alanları ile ilgili mevzuatın AB mevzuatına uyumu.
Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu’nun AB mevzuatına uyumu. Hava
kalitesinde; ulusal emisyon tavanları, uçucu organik bileşenler ve hava kalitesi
alanlarında mevzuatların kabul edilmesi. Atık yönetiminde; AB Atık Çerçeve
Yönergesi kapsamında, atık yönetimi planlarının hazırlık ve uygulama çalışmaları.
Endüstriyel kirliliğin kontrolü ve risk yönetiminde; Endüstriyel Emisyonlar
Yönergesi’ne uyum mevzuatı. Kimyasallar konusunda; REACH Tüzüğü’nün
uyumuna yönelik taslak mevzuatın kabul edilmesi.
İdari kapasitenin yetersizliği (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel
İklim değişikliği alanında; uluslararası müzakere ortamlarında Türkiye’nin özel
İklim değişikliği alanında; ulusal sera gazı emisyon hedefinin bulunmaması;
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)
kapsamında ikinci ulusal bildirimin sunulmaması; Katılım İçin Bölgesel Çevre
Ağı (RENA) çalışmalarına aktif katılımın sağlanmaması.
Genel olarak
farkındalık yaratılması gerekliliği.
değişimlerinin fazlalığı nedeniyle yetkinliğin azalması, kurumlar arası
koordinasyon eksikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre ve
kalkınma gündemleri arasındaki dengenin oluşturulmaması).
pozisyonunun kabul edilmesi ve Türkiye tarafından Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında Beşinci Ulusal Bildirim
Belgesi’nin Aralık 2013 tarihinde sunulmasına rapmen ulusal sera gazı
projeksiyonlarının sunulmaması, AB’nin “2030 İklim ve Enerji Paketi’ne” uyumlu
ulusal program çerçevesinin oluşturulmaması.
2015 yılında imzalanması öngörülen küresel bir iklim değişikliği anlaşmasına
yönelik ulusal taahhütlerin belirlenmesi ve AB stratejisiyle uyumu.
İklim değişikliği ile mücadelede bilimsel ve kapsamlı araştırmalar. Genel olarak
konuyla ilgili farkındalığın yaratılması. STK’lar ve ilgili kurumlara arası işbirliği. İdari
kapasitede; kurumlar arası güçlü koordinasyon ve stratejik planlamalar ve çevre
koruma yatırımları.
28.
İlerleme Var
İlerleme Var
TÜKETİCİNİN
Ürün güvenliği ile ilgili olmayan alanlarda; Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Ürün güvenliği ile ilgili olmayan alanlarda; Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren
yeni “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”. Tütün kontrolü konusunda; Dünya
VE SAĞLIĞIN
KORUNMASI
Gözetimi Genel Müdürlüğü, çevrimiçi hizmetleri, farkındalık ve tüketici
eğitimlerinin artması. Halk sağlığı konusunda; yatay konularda sağlık
sisteminin kurumsal reformunun merkezi düzeyde tamamlanması; Ulusal
sağlık bilgi sistemi kurulması. Tütün kontrolü konusunda; ulusal yardım
hattının kurulması ve tütün mamulleri kullanan yetişkin sayısındaki azalma.
Bulaşıcı hastalıklar alanında; AB destekli ulusal Erken Uyarı ve Yanıt
Sistemi’nin (EUYS) ve merkezinin yanı sıra 81 ilde alt birimlerin kurulması.
Kan, doku, hücre ve organlar konusunda; AB mevzuatına uyum; Türkiye
Organ ve Doku Bilgi Sistemi’nin kurulması. Ruh Sağlığında; sosyal bakım
hizmetleri ve eğitim modellerinin nihai hale getirilmesi, ruh sağlığı
merkezlerinin sayısının 54 ilde 67’ye çıkarılması.
Sağlıkta eşitsizlik konusunda; engelliler ve yaşlılar için evde bakım
hizmetlerinin yaygınlaştırılması. Temel sağlık hizmetleri olarak çeşitli illerde
obezite danışma merkezlerinin ve kanser tarama merkezlerinin kurulması.
Aktif ve sağlıklı yaşlanmaya ilişkin Avrupa Yenilikçilik Ortaklığı’na katılım.
Yeni alkol mevzuatının yürürlüğe girmesi, İlerleme Raporu kapsamına
alınmış ancak yoruma dâhil edilmemiştir.
Sınırlı İlerleme
Ürün güvenliğinde; piyasa gözetimi ve denetimine ayrılan kaynak artırımı.
Ürün güvenliği ile ilgili olmayan konularda; Tüketicinin Korunması Kanun
Tasarısı’nın Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM)
sunulması; tüketici mahkemelerinin ve hakem heyetinin kapasitesi. Halk
Sağlık Örgütü’nin 2013 verilerinde tütün ürünlerinin kontrolünde yüksek düzeydeki
uygulamalar. Uluslararası sektörel işbirliği. Hastalıkların kontrolü için epidemiyoloji
ve laboratuvar eğitim programları. Ürün güvenliğinde; Sanayi, Bilim ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından pazar gözetimi veri tabanının faaliyete geçmesi. Tüketici
koruma alanında; Tüketici Koruma ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından
internet üzerinden yürütülen çalışmalar ile farkındalık arttırma ve tüketici
eğitimleri. Kan, doku, hücre ve organlar konusunda; ulusal standartların ve
rehber nitelikteki çalışmaların tüm teknik servis çalışanlarına dağıtılması. AB
mevzuatına uyum. Organ bağışı, nakli, doku ve hücre alanında, AB mevzuat
uyumu.
Ruh sağlığında; toplum ruh sağlığı merkezleri ve toplumla ilgili sosyal yardım
hizmetlerinin yaygınlaştırılması. Ruh sağlığı merkezlerinin 81 ilde 59’a çıkarılması
ve 52 adet “Umut Merkezi’nin” kurulması. Şubay ayında zihinsel engelli kişilerin
yatılı bakım hizmetlerinden yararlanması. Beslenme konusunda; Avrupa Çocuk
Obezite Anketi’ne ilk kez katılım.
Sınırlı İlerleme
Bulaşıcı hastalıklar konusunda;
HIV/AIDS Stratejik Eylem Planı (2013-2017)
hazırlıkları, kurumsal mekanizmalar. Ruh Sağlığında; insan kaynakları kapasitesi.
Kan, doku, hücre ve organlar konusunda; kan bileşenlerinin ve temininin
güvencesini hazırlayan çalışmaların güncellenmesi.
sağlığı konusunda; yerel düzeyde yönetim yapılarının çalışma esaslarına
ilişkin hazırlıklar. Tütün kontrolü alanında; uyumlaştırılmış mevzuatın
uygulanması çalışmaları. Bulaşıcı hastalıklar konusunda; HIV/AIDS Stratejik
Eylem Planı 2013-2017 hazırlıkları. Ruh sağlığı konusunda; Ulusal Ruh
Sağlığı Eylem Planı ve sosyal bakım hizmetleri Ankara Eylem Planı’nın
gözden geçirilme aşaması. Sağlıkta eşitsizlik konusunda; sosyal sigorta
sistemine erişimin sağlanması. Sağlıklı beslenme alanında; 2010-2014
Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’nın güncellenmesi.
İlerleme Yok
Tüketici koruma alanında; tüketici hareketleri; Tüketici Konseyi kararlarının
29.
GÜMRÜK
BİRLİĞİ
takibi; yargılama giderleri; tüketici STK’ları tarafından bankalara ya da kamu
hizmeti sağlayıcılara açılan davaların sayısı; yasal düzenlemelerde
paydaşların aktif ve etkin katılımına yönelik diyalog ve işbirliği. Ürün
güvenliği ile ilgili olmayan alanlarda; tüketici mahkemesi kararlarının
erişebilirliği.
Ürün güvenliğinde; Genel Ürün Güvenliği Yönergesi ve
Tehlikeli Taklitler hakkındaki Yönerge’ye uyum; piyasa gözetimi ve denetimi.
Bulaşıcı hastalıklar alanında; Türkiye Saha Epidemiyolojisi ve Laboratuvar
programları için insan kaynakları kapasitesi; iki programın sürdürülebilirliği;
sağlık sistemindeki yapılanmanın ardından laboratuvar verilerini
raporlamaya yönelik sürecin yenilenmesi.
İlerleme Var
Yetkilendirilmiş yükümlüğü; Ortak Transit Rejimi Sözleşmesi’ne
katılım sağlanması; Gümrük mevzuatı; İdari ve operasyonel
kapasite (Elektronik beyan usulünün uygulamaya geçirilmesi).
Sınırlı İlerleme
Gümrük kontrolleri sırasında fikri mülkiyet hakları uygulamaları;
Yerel risk yönetimi birimlerinin kapasitesinin ve merkezle yerel
ofisler arasındaki geribildirim mekanizmaları güçlendirilmesi.
İlerleme Yok
Vergi muafiyeti; serbest bölgeler; gözetim; tarife kotaları ve
İlerleme Yok
Tüketici koruma alanında; tüketici hareketleri, yasal düzenlemelerde paydaşların
aktif ve etkin katılımına yönelik diyalog ve işbirliği. Ürün güvenliği ile ilgili olmayan
alanlarda; tüketici mahkemesi kararlarının erişebilirliği. Ürün güvenliğinde; Genel
Ürün Güvenliği Yönergesi ve Tehlikeli Taklitler hakkındaki Yönerge’ye uyum;
piyasa gözetimi ve denetimi. Kamu sağlığı alanında; ulusal sağlık bilgi
sistemlerinde güvenlik ve kişisel verilerin korunması. Bulaşıcı hastalıklar alanında;
Farkındalığın artırılması, AB destekli ulusal Erken Uyarı ve Yanıt Sistemi’nin (EUYS)
AB’nin tüm raporlanmış bulaşıcı hastalıklar listesinde yer alması. Sağlıkta eşitsizlik
konusunda; sisteme kayıtlı olmayan hastaların sağlık hizmetlerine erişimi. Kan ve
doku konusunda güvenli kan temininde idari kapasite yeterliliği.
İlerleme Var
İdari ve operasyonel kapasitesinin artırılması (özellikle kaçakçılığa karşı
yürütülen operasyonlar; yerel risk yönetim birimlerinin güçlendirilmesi);
Sınırlı İlerleme
Gümrük mevzuatı;
uygulanması.
Gümrük kontrolleri sırasında fikri mülkiyet hakları
İlerleme Yok
Vergi muafiyeti; serbest bölgeler; gözetim önlemlerdeki uygulamalar;
tarife kotaları ve serbest dolaşımdaki mallar için menşe beyanı gibi
tedbirler.
30.
DIŞ
İLİŞKİLER
serbest dolaşımdaki mallar için menşe beyanı gibi tedbirler
(özellikle güvenlik ve emniyet ile ilgili); Bazı ürünler için menşe
beyanının sunulması
gerekliliği Gümrük Birliği hükümleri ile uyumlu olmaması.
İlerleme Var
Üçüncü ülkelerle ikili anlaşmalara ilişkin (Güney Kore ve Morityus
ile olan STA’nin yürürlüğe girmesi; Lübnan ile olan STA’nın
onaylanması); Kalkınma politikası ve insani yardım.
İlerleme Yok
Tercihler Sistemi’nin (GTS) AB ile uyumlaştırılması (coğrafi ve
ürün
kapsamı
ile
menşe
kurallarının
AB’nin
GTS
ile
uyumlaştırılması gerekmektedir); Çift kullanımlı mallarının
kontrolleri (AB ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir).
31.
DIŞ
GÜVENLİK VE
SAVUNMA
POLİTİKALARI
İlerleme Var
AB ile Türkiye arasındaki müşterek çıkar alanlarını ilgilendiren
Kuzey Afrika, Afrika Boynuzu, Orta Doğu ve Körfez’deki
gelişmeler, Orta Doğu barış süreci, Afganistan ve Pakistan, Rusya,
Güney Kafkasya, terörle mücadele ve silahsızlanma gibi
uluslararası
konuları
kapsayan
düzenli
siyasi
diyaloğun
yoğunlaşması; Batı Balkanlar ve ortak dış ve güvenlik politikası
alanında daha yakın işbirliğine ilişkin gayri resmi istişarelerin
gerçekleştirilmesi;
Türkiye’nin, Kuzey Afrika’da yaşanan demokratik dönüşüm
sürecinde yapıcı ve olumlu bir rol oynaması; Afrika’da yeni
temsilcilikler açması; Afganistan ve Pakistan ile ve iki ülke
arasındaki işbirliğinin artırılması yönünde çaba sarf etmesi;
Mart 2013’te İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine
girilmesi diğer yandan, Filistin Yönetimi ile yakın ilişkilerin
sürdürülmesi;
İlerleme Var
Doha Kalkınma Gündemi’ne ilişkin olarak DTÖ’de ve G-20 çerçevesinde Türkiye ile
AB arasındaki eşgüdüm tatmin edici bir düzeye olması; Üçüncü ülkelerle ikili
anlaşmalara ilişkin (Ukrayna ile STA müzakerelerin devam etmesi; İran
ile bir ticaret anlaşmasının imzalanması ve 2013-2014 yılları arasında
birkaç ülke ile ikili yatırım antlaşmasının imzalanması); Kalkınma
politikası ve insani yardım.
İlerleme Yok
Tercihler Sistemi’nin (GTS) AB ile uyumlaştırılması (coğrafi ve ürün
kapsamı ile menşe kuralları); Çift kullanımlı mallarının kontrolleri (AB ile
uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir); Şirketlere yönelik orta ve uzun
vadeli ihracat kredileri; Türkiye’nin
Hizmet Ticareti Genel Anlaşması’na ilişkin (GATS) hükümleri AB ile
uyumlaştırılması.
İlerleme Var
AB ile Türkiye arasındaki müşterek çıkar alanlarını ilgilendiren Kuzey
Afrika, Afrika Boynuzu, Orta Doğu ve Körfez’deki gelişmeler, Orta Doğu
barış süreci, Afganistan ve Pakistan, Rusya, Ukrayna, Güney Kafkasya,
Orta Asya, terörle mücadele, yabancı savaşçılar ve silahsızlanma gibi
uluslararası konuları kapsayan düzenli siyasi diyaloğun yoğunlaşması;
Batı Balkanlar, Asya/Pasifik ve ortak güvenlik ve savunma politikası
alanında daha yakın işbirliğine ilişkin gayri resmi istişarelerin
gerçekleştirilmesi; AB Terörle Mücadele Koordinatörü’nün Nisan 2014’te
Türkiye’yi ziyareti;
Ukrayna konusunda, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ilişkin
BM Genel Kurulu kararının lehinde oy kullanması; Kırım’ın Rusya
tarafından yasadışı ilhakını kınaması ve tanımaması; Kırım Tatarları’nın
güvenliği konusuna dikkat çekmesi;
Türkiye’nin, Asya, Afrika ve Orta/Latin Amerika’da bulunan ülkelerle ikili
ilişkilerini güçlendirmesi; Afganistan ve Pakistan ile ve iki ülke
Türkiye’nin; Suriye konusunda krizin yayılma riskini sıkça telaffuz
etmesi, Suriye rejiminin sivillere uyguladığı şiddeti tekrar tekrar
ve güçlü bir şekilde kınaması, Suriye’deki muhalif güçlerin
desteklenmesi ve Suriye’den kaçan giderek artan sayıdaki
mülteciye insani yardım sağlanmasında öncülük etmesi;
Türkiye’nin Mısır’da yaşanan gelişmelere ilişkin görüşlerini açıkça
ifade etmesi;
Güney Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri ile ilişkiler alanında, Trans
Anadolu Boru Hattı Projesi’ne (TANAP) ilişkin hükümetlerarası
anlaşmanın Mart 2013’te Azerbaycan ve Türkiye tarafından
onaylanması; Türkiye’nin Kazakistan ve Kırgızistan ile ilk kez Üst
Düzey Stratejik İşbirliği Konseyi düzenlenmesi;
Türkiye ve ABD’nin bölgesel gelişmelere ilişkin düzenli
istişarelerde ve güvenlik ve terörle mücadele alanında yakın
işbirliğinde bulunmaları;
Batı Balkan ülkeleri ve Asya ülkelerinin yanı sıra, Rusya ile AsyaAvrupa Toplantıları’na (ASEM) uzanan üst düzey ziyaretlerin ve
toplantıların sürdürülmesi;
Yaptırımlar konusunda, Suriye rejimi ile bankacılık işlemlerinin
askıya alınması ve Suriye’nin genelleştirilmiş tercihler sisteminden
yararlanacak ülkeler listesinden çıkarılmasına ek olarak,
Suriye’deki bazı şahısların seyahat yasağı kapsamın alınması ve
malvarlıklarının dondurulmasının devam etmesi;
Kitlesel imha silahlarının yayılmasının önlenmesi alanında, 2005
tarihli Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin BM Sözleşmesi’nin
yürürlüğe girmesi;
Türkiye’nin BM ve Avrupa Konseyi başta olmak üzere uluslararası
kuruluşlarla etkin bir şekilde işbirliği yapmaya devam etmesi ve
2015-16 döneminde BM Güvenlik Konseyi’nin geçici üyeliği için
adaylığını açıklaması; İstanbul’da ikinci kez Arabuluculuk
Konferansı’na ev sahipliği yapması;
Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası çerçevesindeki sivil ve
askeri kriz müdahale konularında, Türkiye’nin Bosna-Hersek’te
yürütülen EUFOR/Althea askeri misyonu ve Kosova’daki AB
hukukun üstünlüğü misyonuna (EULEX) katkıda bulunmayı
arasındaki işbirliğinin artırılması yönünde çaba sarf etmesi;
Türkiye’nin Gazze’deki ateşkes müzakerelerine katılması; Hamas ve ElFetih ile iletişim kanallarını açık tutması, Gazze’ye insani yardım
sağlaması;
Türkiye’nin; Suriye konusunda krizin yayılma riskini sıkça telaffuz
etmesi, Suriye rejiminin sivillere uyguladığı şiddeti tekrar tekrar ve
güçlü bir şekilde kınaması; Suriye Muhalifler Koalisyonu’nun
kapsayıcılığının artırılmasına yönelik çabaları desteklemesi ve
Suriye’den kaçan sayısı giderek artan sığınmacıya hayati insani yardım
sağlaması; Suriye’ye yönelik kısıtlayıcı önlemlerin sürmesi;
İran ile ilişkilerin iyileşmesi ve üst düzey ziyaretler gerçekleştirilmesi;
Türkiye’nin Kuzey Irak’a ve özellikle bölgedeki Türkmen halka insani
yardım sağlaması, IŞİD’den kaçan binlerce Ezidi’ye ev sahipliği
yapması;
Güney Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri ile ilişkiler alanında, Türkiye’nin
Türk Konseyi ve Üst Düzey Stratejik İşbirliği Konseyi aracılığıyla bölge
ülkeleriyle ilişkilerini sürdürmesi; Nisan 2014’te, dönemin Başbakanı ve
mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1915 olaylarına ilişkin başsağlığı
dileyen bir açıklamada bulunması;
Türkiye ve ABD arasında bölgesel konulardaki istişarelerin, güvenlik ve
terörle mücadele alanlarındaki işbirliğinin sürdürülmesi;
Batı Balkan ülkeleri ve Rusya nezdinde ziyaretlerin ve istişarelerin
sürmesi; Türkiye’nin Asya-Avrupa Toplantıları’na katılım için başvurması
ve Asya İşbirliği Diyaloğu’na katılması; Japonya nezdinde üst düzey
ziyaretler gerçekleştirmesi ve Japonya ile nükleer işbirliği anlaşması
imzalaması;
Türkiye’nin kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi hakkındaki
mevcut tüm uluslararası anlaşmalara taraf olması; BM Uluslararası Silah
Ticareti Antlaşması’nı imzalaması;
Türkiye’nin uluslararası kuruluşlarla etkin bir şekilde işbirliği yapmayı ve
2015-16 döneminde BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için
çalışmalarını sürdürmesi;
Türkiye’nin OGSP çerçevesindeki sivil ve askeri kriz müdahale
konularında, Bosna-Hersek’te yürütülen EUFOR/Althea askeri misyonu,
Kosova’daki EULEX ve işgal atlındaki Filistin topraklarındaki EUPOL-
32.
MALİ
KONTROL
sürdürmesi ve AB’nin yürüttüğü diğer bazı misyonlara katılmaya
çağırılması.
COPPS misyonuna katkıda bulunmayı sürdürmesi ve AB’nin yürüttüğü
diğer bazı misyonlara katılmaya çağırılması.
Sınırlı İlerleme
Türkiye’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) alanındaki AB
deklarasyonlarına uyum düzeyinin (yüzde 46) artması gerekliliği;
Türkiye’nin Mart ve Mayıs 2013’te İran’ın nükleer programına
ilişkin EU3+3 formatındaki görüşmelere ev sahipliği yapması buna
karşılık; AB’nin İran’a uyguladığı yaptırımlara katılmaması;
Türkiye’nin Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’yle ilişkilerinin
kayda değer biçimde güçlenmesine rağmen, Irak ile ikili
ilişkilerinde yaşanan gerilimlerin artması;
Türkiye’nin bölgesel forumlarda aktif rol oynamaya devam etmesi,
ancak GKRY Dönem Başkanlığı sırasında Akdeniz için Birlik (UfM)
Bakanlar Toplantısı’na destek vermemesi;
Sınırlı İlerleme
Türkiye’nin OGDP kapsamındaki AB deklarasyonlarına ve Konsey
kararlarına azalan uyum düzeyinin (yüzde 29) artırılması gerekliliği;
Türkiye’nin, Kırım’ın hukuka aykırı şekilde ilhakı ve Ukrayna’nın
doğusundaki olaylarla bağlantılı olarak AB’nin Rusya’ya yönelik kabul
ettiği kısıtlayıcı önlemlerine uyum sağlamaması;
İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik Mart 2013’te başlatılan
sürecin
nihayetlendirilmemesi;
Türkiye’nin
İsrail’in
Gazze’deki
operasyonunu eleştirmesi;
İlerleme yok
Türkiye’nin
Uluslararası
Ceza
Mahkemesi
Statüsü’nü
imzalamaması;
Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik 2009 yılında
imzalanan protokollerin halen onaylanmamış olması;
Türkiye’nin Konvansiyonel Silahlar ve Çift Kullanımlı Malzeme ve
Teknolojilerin
İhracat
Kontrolüne
İlişkin
Wassenaar
Düzenlemesi’ne ve Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi’ne üyelik
konusundaki tutumunun AB pozisyonuna uyum sağlamaması;
Güvenlik önlemlerine ilişkin özel bir gelişme olmaması;
“Berlin Artı” düzenlemelerinin ötesinde AB üyesi tüm devletleri
kapsayacak AB-NATO işbirliği meselesinin çözüme kavuşturulmayı
beklemesi.
İlerleme Var
Kamu iç mali kontrolü (KİMK) alanında, Kamu İç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planı’nın yürürlüğe girmesi; Maliye
Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren Mali Yönetim ve Kontrol
Merkezi Uyumlaştırma Birimi’nin farkındalık yaratma ve eğitim
faaliyetleri gerçekleştirmesi;
İlerleme Yok
Irak ile ilişkilerin, Kürt Bölgesel Yönetimi’nden doğrudan enerji
kaynakları ithalatı nedeniyle gerilmesi;
Mısır ile ilişkilerin kötüleşmesi ve Büyükelçilerin karşılıklı olarak geri
çağrılması;
Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik 2009 tarihli
protokollerin halen onaylanmamış olması;
Türkiye’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nü imzalamaması;
Türkiye’nin Wassenaar Düzenlemesi’ne ve Füze Teknolojisi Kontrol
Rejimi’ne üyelik konusundaki tutumunun AB pozisyonuna uyum
sağlamaması;
“Berlin Artı” düzenlemelerinin ötesinde AB üyesi tüm devletleri
kapsayacak AB-NATO işbirliği meselesinin çözüme kavuşturulmayı
beklemesi.
İlerleme Var
KİMK alanında, birçok tebliğin ve genelgenin yayımlanması (İç denetim
standartlarına uyum, kamu iç denetim rehberi, iç denetçi atamaları ve
iç denetim yöntemleri vb.); İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun 20142016 Strateji Belgesi’ni açıklaması;
TBMM’ye 2013 yılında sunulan denetim raporlarında karşılaşılan
Anayasa Mahkemesi’nin Temmuz 2012’de Sayıştay Kanunu’nda
yapılan değişiklikle Sayıştay’ın yetkilerini kısıtlayan değişikliği iptal
etmesi;
Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun (BTK) AB fonlarını etkileyen
usulsüzleri inceleme sürecine ilişkin taslak rehberleri ve
Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi’nin (AFCOS) Eğitim
Stratejisi’nin güncellenmesi;
AB’nin mali çıkarlarının korunması alanında, BTK’nin Avrupa
Komisyonu ile işbirliğini sürdürmesi; Türk Ceza Kanunu’nun
Avrupa Topluluklarının Mali Çıkarlarının Korunmasına İlişkin
Konvansiyon (PIF Konvansiyonu) ile uyumlu olması;
Türkiye’nin Avro’nun sahteciliğe karşı korunmasına ilişkin Pericles
Programı’na katılım sağlamayı sürdürmesi; Sahte Para İzleme
Sistemi’nin kullanılmaya devam etmesi, sahte parayı tedavülden
kaldırmayan tüzel kişilere yönelik yaptırımların uygulanması.
Sınırlı İlerleme
Yeni KİMK Politika Belgesi’nin henüz tamamlanmamış olması;
KİMK ve mali denetim arasında uyumu sağlamak üzere bir politika
belirlenmesi gerekliliği; kamu kurumları mevzuatında iç denetim
işlevinin tanımlanması gerekliliği, iç denetimin kamu yönetiminde
tam anlamıyla uygulanmaması; merkezi ve yerel yönetimlere iç
denetçi atanması gerekliliği;
Sayıştay Kanunu’nun uygulanması ve Sayıştay’ın yeni denetim
tekniklerinin çalışanları arasında içselleştirilmesini sağlaması
gerekliliği;
AFCOS’un bağımsızlığının güçlendirilmesi, buna karşılık bu birimin
güçlendirilmesi için daha fazla adım atılması gerekliliği;
Türk kurumlarının Europol ile Operasyonel İşbirliği Anlaşması’nı
yürürlüğe koymak için hazırlanan yol haritasında öngörülen
adımları atması gerekliliği;
Dış Denetim alanında, Sayıştay tarafından 2013-17 Strateji Planı
ve Performans Denetimi Elkitabı’nın yayımlanması; Denetim
Geliştirme ve Eğitim Merkezi’nin faaliyete geçmesine karşın,
elkitabı kapsamında denetimlerin gerçekleştirilmemiş olması.
sorunları ele almak üzere, Sayıştay ve Maliye Bakanlığı ile ortak çalışma
grupları oluşturulması;
AB’nin mali çıkarlarının korunması alanında BTK’nın, AB fonlarını
etkileyen usulsüzlükleri inceleme sürecine ilişkin rehberler yayımlaması
ve AFCOS eğitim stratejisini güncellemesi; Türk Ceza Kanunu’nun PIF
Konvansiyonu ve Protokolleri ile uyumlu olması;
Avro’nun sahteciliğe karşı korunması alanında, Türkiye’nin Pericles
Programı’na katılımını sürdürmesi; Emniyet Genel Müdürlüğü’nün AB
kurumları ile işbirliği yapan merkezi merci olarak belirlenmesi; sahte
parayı tedavülden kaldırmayan mali kurumlara yönelik yaptırımların
bulunması; Türk makamlarının Europol ile işbirliğini güçlendirmek ve
operasyonel işbirliği anlaşmasını yürürlüğe koymak üzere bir yol
haritası hazırlaması.
Sınırlı İlerleme
Kamu yönetiminde iç denetim kapasitesinin geliştirilmesi ihtiyacı;
merkezi ve yerel yönetimlere iç denetçi atanması gerekliliği;
Dış denetim alanında, Sayıştay Kanunu’nun tam olarak uygulanmıyor
olması;
Denetim raporlarının TBMM’de takibinin sağlanması ve raporların
incelenmesi için kurumsal iyileştirmeler ve gerekli teknik uzmanlığın
sağlanması ihtiyacı;
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün teknik bilgi ve polis bilgisinin merkezi
noktada toplanması yönünden iyileştirilmesi gereksinimi.
İlerleme Yok
Yeni KİMK Politika
edilmemiş olması;
Belgesi’nin
henüz
tamamlanmamış
ve
kabul
33.
MALİ VE
BÜTÇESEL
HÜKÜMLER
Sınırlı İlerleme
Türk finansal ve istatistiki verilerinin Avrupa Hesaplar Sistemi ile
daha fazla uyumlu hale getirilmesi.
İlerleme Yok
KDV kaynağı ve idari kapasitenin oluşturulması konusunda,
istatistiki KDV matrah hesabı için hazırlıklar henüz başlamamıştır.
Türkiye’nin üyelikle birlikte öz kaynaklar sistemine gerekli katkıda
bulunması amacıyla KDV’deki ve gümrük vergilerindeki yolsuzlukla
mücadele
çalışmalarını hızlandırması gerekecektir;
İdari altyapı alanında, Türkiye’nin, öz kaynaklarının doğru tahsil
edilmesine, muhasebeleştirilmesine, izlenmesine, ödenmesine,
kontrol edilmesine ve bunların AB’ye raporlanmasına yönelik
koordinasyon yapılarını ve uygulama kurallarını oluşturması
gerekecektir.
İlerleme Yok
KDV kaynağı ve idari kapasitenin oluşturulması konusunda, istatistiki
KDV matrah hesabı için hazırlıklar henüz başlamamıştır. Türkiye’nin
üyelikle birlikte öz kaynaklar sistemine gerekli katkıda bulunması
amacıyla KDV’deki ve gümrük vergilerindeki yolsuzlukla mücadele
amacıyla önlemler alması gerekecektir; Avrupa Hesaplar Sistemi ESA
2010’da meydana gelen son
değişikliklere uyum
sağlaması
gerekecektir;
İdari altyapı alanında, Türkiye’nin AB’ye üye olduktan sonra, öz
kaynaklarının
doğru
tahsil
edilmesine,
muhasebeleştirilmesine,
izlenmesine, ödenmesine, kontrol edilmesine ve bunların AB’ye
raporlanmasına yönelik koordinasyon yapılarını ve uygulama kurallarını
oluşturması gerekecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
557 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content