close

Enter

Log in using OpenID

DERi ENDÜSTRİSİ ATlKSULARININ MERKEZi SİSTEM İLE

embedDownload
SALT Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
6 Cılt, 3.Sayı (Eylül 2002)
Deri Endüstrisi Atıksularının Merkezi Sisteın ile
Antılabilirliğinin Araştırılması
•
R.IJeri,V.Bulur
DERi ENDÜSTRİSİ ATlKSULARININ ME RKE Zi SİSTEM İLE
ARITILABİLİRLİGİNİN ARA ŞTIRILMASI
Recep
••
Ozet-
Deri
endüstrisi
sektörlea·den
biridir.
çok
Bu
kirli
atıksu
İLERi, Veysel BULUR
Sakarya
çalışmada;
İli,
Adapazari Merkez İlçesinde şehir i çinde kalmış deri
işletme lerinin Organize Sanayi B ölgesi n e taşınması
"'�linde
merkezi
gerekmektedir.
arıtma
Arıtma
tesisi
planlanm ası
tesisi
ünite! eri,
boyutları,
kullanılan kimyasa l maddeler, atıksu miktarları ve
t ks u
,,., ı·akteristikleri
a ı
havalandırnıa
irdelennıiştir.
havuzu
paraınetrelerin
..:tkisi,
Aktif çamur
tesir
hacmine
simülasyon
eden
çalışmaları
yap ı l ar ak belirlenmiştir. Ayrıca, Merkezi arıtına tesisi
için KOI, AKM ve Debi parametrelerine bağlı olarak,
y a tır ı m mal i y eti ve i şlet me maliyeti hesapları
yapı l m ı ştır.
Anahtar Kelimeler: Deri endüstrisi, Atıksu, Merkezi
Arıtma 'fesisi, Maliyet.
Ahstract- Leather l n d ustry is one of the i ııdustries
which are p r od uced the great amount of waste\-vater.
In thhis
study; leather industries located Sakarya city,
Adapazarı towncenter, in a case transfered to Third
Organized
plant
Industrıal Estate,
should
diınensions,
a ınounts
and
centralized treatment
be planed. Units of treatment plant,
chemical
materials
used,
wastewater
. Effect of parameters
e xamined
investmen t and management cost.
Leather
Ind ustry,
kull a nd ığ ı ilk elbise türü o larak
bilinınektedir. Gü nümüzde ise cazibesi sağlanılığı ile
pahal ı giyecekler arasında yer almaktadır. Ayakkabı gibi
temel giyecekler i nsan o ğlu i çin vazgeçilınezdir. Birçok
alanda kullanılan deriden i nsanoğlunun uzaklaşması
oldukça zor göıünnıcktedir.
Bugün gelişen teknolojiler kuUanılarak, modern şartlarda
deri imalatı yapılmaktadır. işlenmesinde zamandan
tasanllf, sağ l an1lık ve ekonorrıik olma sı için değ i şik
Deri,
insanoğlunuıı
,
kimyasal n1addeler kullanılmaktadır.
Kimyasal nıaddelerin bir kısmı atıksuya b ir kısrru ise deri
bünyesin de kalmaktad1r. Atıksuya karışan kimyasal
maddeler alıcı ortamda toksik etki yaparak doğal c a nl ı
hayatı yok etmekted ir . Yer altı s ulanna karışarak çevre ve
insan sağlığını olumsuz etkilemektedir.
Deri endüstrisi, en çok kirlilik o luşturan sektörlerden
bir i dir. Atıksular antıma tab i tutulmadan alıcı ortama
verilınemelidir [ 1 ].
Bu çalışmada; Sakarya İli, Merkez Serdivan Beldesi,
Çark Sanayii, Yeni Tabak haneler Çark Deres i kenar1nda
bulunan deri işletn1elerinde anket çalışması yapılınıştır.
Deri
ar ı tma
işletıne le rinin
hiçbirinde
tesisi
bulunmamaktadrr. Atıksular arıtılmadan Çark Deresine
de şarj edilmektedir [5].
,
on
vo1ume of ac t i v ated sludge aeration basin has been
dett\rnıined
by
In addition,
simul ation studies.
acco rdi n g to COD, SS and flowrate paran1eters for
ccntralized treatment plant were be en estima ted,
Keywords:
ı. GİRİŞ
oluşt uran
Waste�vater,
Centralized Treatment Plant, Cost.
1.1. Ha ınmaddesi ve Deri Çeşitleri
Hammadde, ham deridiL
Deriler, küçükbaş ve büyükbaş
hayvan d eri te ri olarak gnıplandırılabilir. Küçükbaş
h a yvan lar koyun, kuzu, keçi ve oğlak, büyükb aş
hayvanlar ise sığır ve camızclır. Bunların yanı su·a az
miktarda olmak üzere at, katır ve deve derileri ile av ve
kürk hayvanları n ın der il eri de işlenınektedir. Son
z a manla r da
kürk
hayvancılığı
yetiştiriciliği
dç
ya ygınlaşmaktadır.
ÜlJ<:emizde dini bayramlardan Kurban BayTamında
k esılen hayvanlardan çıkan deriler, ınezbalıalardan ve
it ha lat yolu ile deri temin edilmektedir.
Ham d eril er işlenme tarz ıa rı na ve ku ll a n ı ın alan ]arına
Bunlardan bazıları
g öre çeşitlilik arz etme k tedi r
.
R tleri,
V.
S� Ü. Ylüh.Fak. Çevre Müh.BöL Esentepe
Bulur,
Jl
Çevre
Müdürlüğü 1
Sakarya
Kampüsü/Adapazarı
195
şunlaıdır [ 1 J.
Ocri Endüstrisi Atiksuiarının 1\terkeıi
SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Arıtılabilirliğinin Aı·aştırılması
R.İieri,V.Bulur
6.Cilt, 3.Sayı (Eylül 2002)
-
Har ç h K ö s e le
- Vidala
- Rugan
- Gücleri
A)
- Kromlu Kösele - SemikJom K ö s e le
.
- Kürk-Süet
- Napa
- Nubuk
-Yarma
- Muton-dore
- S a h t iyan
- Yaketa
Sistem ile
- Glase
a)
Islatnıa/Y ıkaına işle mi
b)
c)
Kircçleıne Işleı n ı
K av ale ta İşlcn1i
d)
1.2. Deri Endüstrisinin Durumu
Der i end üs tr i si, bölgelerirıllz d en Ege, Marmara, Akdeniz,
Ye İç �t.\nadolu bölgelerinde faaliyet gösterme ktedü·. Diğer
bölgele rde
de
faaliyette
o l an
deri
işle tmel eri
bulunmaktadır.
,
.
Kireç Ciiderme i şlenıı
B) Tabaklaına İşlemleıi,
a) Sanıa İşlcn1i
b) Pıklaj ( Sal anıu r a) İ ş le 1ni
c)
d)
e)
l)
g)
I.Scpilcnıc lKroınlanıa) işleınİ
Sıkına İşlcıni
Yarnıa İş le nıi
Tıraşlaına İ şlenıi
Rctanaj (li.Sepilerne) Işleını
C) Boyanıa ve Y ağ l anıa İş l�mleri
a) Boyanıa İşleınl
Deri endüstrilerinde işlenmesi bakımın dan ç eş i t li l i k
arzeder. 374'ü V id ala 66,sı I<.ösele� 285'i elbiseilk de ri
43'ü kürk-süet, 56'sı nı s on deri, 29'u fiııisaj ve 62'si
diğer deri türleri işlemektedirler. İlirnizde bulunan deri
i�letmelerinde ise Vidala yani ayakkabılık deri imalatı
,
,
Yağlama işlemi
c) Sıkına, .1\çına ve Kurutma İşleınleri
D) Bitirıne (son) işle n1lcri
a) Tavh:ıına ve Zımparalan1a İşleıni
b) Finısaj (('ilalaına) ve Ölç me İ şlemi
b)
,
yapılmaktadır [2].
1.3. Sakarva 'da Deri İşlenıe T esi sler i
Sakarya
Kireçlcn1e İşlemleri,
III. Proseslerde Kullaıulan Su Miktarları
İli, Merkez İlçesi, Çaı·k Sanayi
Yeni
Tabakhaneler Mevkii, Çark Deresi kenarında 18 adet deri
işle me tesisi bulunnıaktadır. Bu tesislerde büyükba ş
hayvan derileri işlenmektedir. Az s ayıda koyun derileri
(post) de işlenebilmektedir. Büyiikbaş hayv a nlard an sığır
ç oğ unlukl a ay akk ab ı
c in s ine
aıt hayv an derileri,
yüzlüğünde kullanılan "Vidala deri" ç e ş i d i i şlen me kted ir .
,
Deri
end ü s t r i sind e
kullanılan suların hepsi atıksuya
dönüşmektedir.
tiikctimi her p rosesde farklı
Su
oluşnıaktadn. l kg. deri için 80-100 l su kulla nılmaktadır.
Sakarya
İ li
\1cı kez İl ç esi Çark Sanayii, Yeni
Tabakhanclcr�de faali yet gösteren GÜNEŞ DERİCİLİK
T'ESiSt bu çalı şma için örnek seçilmiş olup, büyükbaş
hayvan derılerinden s ı ğır cinsi derileri işlemektedir. Tesis
deri
üretin1iııde kullanılan ekipmanları itibar iyle
teknolojik olnrak son sistem değildir. Ancak yan
otomatik nı ak ına lar ya rd ı n1 ı y la deri inıalatı yapmaya
devam etnıe k tcdır [J J.
Proses i ş leml eri nde n sepilemede deri
ş işınektedi r ve şişen
deri belirli bir kalınlıkta yarılarak iç ve dış yüz o l ma k
üzere iki tür deri ortaya çıkmaktadır. Yarılan deri iç
yüzeyi "Yarma deri" olarak adlandırılır ve iş eldıveni vs.
yapılmak üzere ilgili kmuluşlar tarafından alınmakt adır
(3].
,
,
Güneş Dericilık Tesi s i nden alınan
1.4. Proses Akım Şeması
bilgilere göre; 1000 kg
ham derinin işlenebilmesi için proseslerde
kullanılan s u miktarlarının genel proses aşamalarında su
sarfiyatı yü z desi ve miktar lan toplarm Tablo 1. 'de
tuzlu
Haın derinin işlenmesindeki amaç; de riye su d an
e tki i eruneyen
mikroorganizınaların t esiriyle çüriiyüp
kokm ay an ve k ullanm a amacına göre estetik ve istenen
çeşitli özelliklerin kazandınhnas ının sağlanmasıdır. Deri
işl endikt e n som·a yumuşak esnek, elastik, sağlam ve
ku l l anım yerlerine göre ç eşitli renk, kal ınlık ve değişik
evsaflarda deri e lde ediln1e ktedi r
Deri endüstrilerinde uygulanan işlemler,
derinin
kullanılacağı yere ve hayvan derisinin tüıiine göre f arkl ı
işleınler g erek tir ir.
,
verilnıiştir.
1 a blo ı cıenc ı
top ı am su sar fiıyat )"llL
.. de1en· ve miktarlan
Su Kullan ı m Proscsleri
,
Is 1 atına/Yı ka nıa
Ki rcçlenıcdc
.
600
soo
(1/1 000 kg)
6000
sooo
100
1000
Ki�·eç Giderme
900
9000
PiklaJ
270
2700
Boyama
ve
Yağlama
Fahrika Yıkanıa
Deri en düstrisinde ham deri, çeşitli pı-os esl er ve ki m
y a s al
ışlemler
sonucunda
kullanıma
el veri şli
h a le
getiri lm ekte dir. Bu proseslerin hepsinde
kimyasal
mad dele � kulla?-ılınaktadır. Derinin kullanım
a el v erişl i
.
hale getırıl ı n e s ı dört aşamada çeşitli işlenıler
sonucu
gerçekleştirilir (3].
(%)
Su Miktarı
Kavaleta
li .S epi lcrne
II. DERİ İŞLEME AŞA1\1ALARI VE PROSESLER.i
.
Su Kullanımı
ve Kullanını
Genel Toplarn
1 ton ( l 000 kg)
soo
5000
210
2l00
200
2000
3280
32800
haın derinin i s te nilen aınaçla
kullanılır
hale gctırilebilmesi için bi r deri işletmesinde yaklaşık
olarak 32.8 (yaklaşık 40) katı su harcanmakt d r.
��
Sakarya,da bulunan jşletmelerde 1 kg ham derının
196
SAU Fen Bilimleri Er.stitüsü Dergisi
3.Sayı
6.Cilt,
Deri Endüstrisi Atıksularınlll Merkezi Sistem ilc
(Eylül 2002)
Antılabilirliğinin Araştıniması
.
kullanılır hale ge tiril eb ilmesi
tespit ed i l mi şti r
için 40
1
su kullanıldığı
2)
3)
III. KULLANILAN KİMYASAL MADDELER
4)
5)
kimy asal maddeler artık laboratuvar
koşu llarında üret i lrnekt en ç ıkarak, ticari an1açlar için gizli
formüllerle
şeki l t enerek
elde
edilmektedir. Deri
endüstri sin de imalatı yapılacak 1000 kg ham d eri için
kullanılacak kiınyasal maddeler ve kullan ı m miktarlan
Tablo 2. 'de ve ril miş t ir [1,3].
6)
Günüınüzde
Deri
K u llam ldığı
Kimyasal
Ticari Adı
Formülü
Miktarı
NaıS
25
Kireçleme
cı
5
"
Sodyum Sülfür,
(Zımık)
'/
'llsiyum
Ca(OH)ı
tlidroksit,
(Kıreç)
((
Prosesler
(kg)
25
Deri i le
Temas
Sü resi
24 st
((
"
S ama
Ba7r:sym T
8
"
Sodyt.m
NaCl
1 05- ı ı o
(Tuz)
Formik
100
Klorür,
-
1 0 dk
(sa1amura)
Asit
HCOOH
Sülf\irik t\sit
I-IıS04
Krom
Crı(S04)3
Sü1 fat
Sodyum
Bikarbonat
-
..
Piklaj
5
"
1 5 dk
12-15
"
2-2.5 st
25
"
37.5
N a HC03
5-6
"
Krom Sülfat
Crı(S04)3
12.5
Sodyum
NaHC03
4
T oplam Krom,
8)
Balık Biyodencyi,
9)
pH
4-5 st
"
,,
,,
Dolgu Maddeleri
Mimoza(toz)
2 st
fJi yokimyasal Oksijen İht:yacı,
l st
Rclugan RE
Valeks
Bitkise11
Yağlama
Boyaına
Dolgu( toz)
0o1gu(s1v1)
Dolgu(toz)
8
8
4-8
BOis, mg/l
20 dk
20 dk
20 dk
1 st
Hayvansal
--
KOI, mg/1
20 dk
Yağlaına
24
Oksijen ihtiyacı,
Askıda Katı Madde,
AKM,
1
mg/1
Yağ ve Gres,
Sülfür,
s-2,
mg/1
J<ron1,
Cr+6, mg/1
Toplam Krom, mg/1
Balık Biyodeneyi
IV. DEŞARJ EDİLECEI{ ALI CI ORT AM
STANDARTL ARI
ZSF, adet
PH
IV .ı. Su Kirliliği Kontrolü Çalışmalarında Yasal
tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'na
istinaden ç ıkartı lan, 04.09.1988 tari h ve 19919 s ayı l ı
yayımlanarak
yürürlüğe
gir en
"Su
K ontrolü Yönetmeliği" (SKKY) ni n 37 maddesi
ge reği nce ; Deri endüstrilerinin, Deşarj izni alm a sı
gereken endüstrilerden olup, Tablo
1 2 'ye dahil
Kirliliği
'
olmaktadır.
benzeri
deşarj
Sektör olarak; Deri,
e nd üstrtlerinin
standartları
deri
atıksularının
belirlenerek
parametreler aşağıya çıkanımıştır
mamulleri
ve
mamulleri ve
alıcı
kirlilik
Kompozit
benzeri
(2 saat)
150
Komp o zit
NTnure
saat)
100
(24
300
200
1 25
-
30
20
2
1
0.5
0.3
3
2
4
4
6-9
6-9
değerlerle karşılaştırı lması Tabl o 4. 'de verilmiştir.
09.08.1983
Gazetede
deri
Deri Endüstrisi atıksu analizleri ve SKKY'de standart
Dayanaklar
Resmi
ve
Numune
1 st
"
4
Deri
Parametre
1 st
Kimyasal
Dolup Boyası
ZSF, (ad e t),
en dus trı·ıennır,
. . atı ksu ıarının aı1cı or tama deşaıJ standartl arı
Bikarbonat
(Soda)
(mg/1),
.
"
5-6
7)
Tablo 3. SKJ(Y-Tablo 1 2:
ı st
Seoileıne
,
Deri endüstrisi için SI<KY-Tablo 12: Deri, deri
nıamulleri ve benzeri endüstrilerinin atıksulannın alıcı
,,
ortama deşaıj standart la rı adlı tabloda 2 saatlik ve 24
nunıune
kontrollerinde
kompozit
saat l ik
karşılaştınlmasına esas alınacak standaıt parametre
de ğe rleri Tablo 3. 'de gösteribniştir.
20 dk
.
Triopon
r
IV.2. Alıcı Ortam Standartları
dk
25
K on1 Cr+6, ( mg/1),
.
20-25
,,
2
Sülfür, s- , (mg/),
"
"
15
(NH4)ı.SO.ı
Amonyurrı
S ü l fat
�GLıbrc;
Kullanım
Yağ ve Gres, (n1g/l),
Bu parametrelerin kontrolü amacıyla 2 saatlık ve 24
saatlık kompozit numune al ınmak suretiyle analizler
yapılır. 24 saatlık komp oz ıt nunıune veya günlük çalışma
saati toplamı boyunca a lı na n kompozit numune 3 yıl
g e ç erl i olan "Deşaıj izni
işlernlerinde uygulanınakta
olup, p e ri yodik kontroller için 2 saatlık kompozit numune
alınarak analiz l er y ap ı l ma kta d ır
endüstrisinde kullanılan kimyasalınaddeler ve miktarları
Ki m yasa 1 Ad ı ve
ihtiyacı, BOI5, (mg/1),
Kimyasal Oksijen i hti y acı , KOI, (mg/1),
i\skıda Katı Madde, AKM, (ıng/I),
Biyokimyasal Oksijen
1)
.
T:ıhlo 2.
u
R.İleri,V B lur
ortama
oluşturan
[6];
197
SAU Fen B ilimleri
Enstitüsü
Dergisi
Deri Endüstrisi Atıksulannm Merkezi Sistem ilc
Antılabilirliğinin Araştıralması
6.Cilt, 3.Sayt (Ey:cı 2002)
R.İI eri,V .Bu lur
Tablo 4. Proseslerden çıkan
karşı ı aşt1rı ı ması
atıksuların
analiz1nin
SKKY -Tablo
12 i1e
___,
S.K.K.Y.
S.K.K.Y.
12.
Kanş•l<.
Numune
Numune
Tablo
Tablo 12.
VI.
KiRLiLİK YÜKLERİNİN GİDERİLMESİ
k i n1yas al maddeleri antmak üzere
Atıksu içerisindeki
Demir 3
içjnde
Klorür (Ferri Kl orür) kullanılacaktır. Atıksu
nı.iktarda
kireç bul unduğu
için
yeter l i
Kompozit
Numune
2 saatl i k
Kompozit
100
482
VI.l. Sülfür ve Krom için Reaksiyonlar
300
200
1795
Kimyasal adı
125
-
3840
30
20
8846
2
ı
1140
0.5
0.3
2.82
kul l anıl ac akt ır .
Toplanı Krom
J
2
4.18
havalandırmacia
Balık Bıyodeneyi
4
4
-
6- 9
6-9
9.15
Para metı·eler
1
Bivokimvasal
.,
-
İhtiyacı,
150
Oksijen
8015, (mg/1)
Kimyasal
24 saatlik
Oksijen ihtiyacı,
KOI, (mg/1)
Askıda Katı Madde.
AKM , (mg/1)
Yağ ve Gres,
(mg/I)
Sülfit r,
s-2, (mg!l)
K rom,
Cr+6, ( mg/1)
(mg/1)
ZSF
PH
IV.3. Atıksuların ;]rlilik Yükleri
Oranları
An h k
kullanılınayacaktır.
ünitelerinin
yapılınası
Kimyasal adı
Krom
=
Izgaralar(Kaba
b)
Kum
ekonomik
havalandıncı
Yüzey havalandıncı kullanılarak yapılan
1 1. 'ye
FeCh
200 ıng
v e rild iğ i
zaman
[4].
Değerlikli hali
Kirleticinin değeri
+3 değerlik li
Crı+3(S04)3-ı
S04=96
+
3 CaS04
sonuçlar
suda çözümnez.
İnce)
Tutucu
c)
Sülfür Gidern1e Ün i te si
d) Dengeleıne Havuzu
e) F l ok l aştı rma (yumaklaştırma)
f)
Ön Çökeltin1 Havuzu
g) AktifKarbonlu Aktif Ç amur Havuzu
h) Son Ç ökeltim Havuzu
i)
Çamur Yoğunlaştıncı
Önerilen
arıtma tes isi ak1m
şeması
Şek il
gösterilnıi ş t ir.
sülfat
zaten çökelebilen bir b il e ş iktir. Ama kireçle reaksiyon
gö stere rek krom hidroksit ol arak da çökelmektedir ve
2FeC13 + 3Ca(OI-I)2
ve
de
Yukarıdaki denklemde; atıksu iç in de bulunan lcrom
k in1yasal ve biyolojik a rı tım
a)
ve yüzey
FeC13
Cr2(S04)3 T 3Ca( O H) 2 -------> 2Cr(OH)3
alırunaktadır.
.Arıtı m Ü nit e leri ;
Sülfat
Cr 52
(jNiTELERİ
olumlu
olarak
hem
bulunan s= 1140 n1g /l olup, % 98.3 arıtma ile
19.3 8 ıng/1 kal m akta d 1 r ve den geleme havuzuna verildiği
takdirde kalan kısın1 (19.38 mg s=/1) hızlı kanştınna
sonucu FeC13 ile yapılan temasta gi derilmeye devam
edecektir. Hızlı karı ş tı rn1a da FeCh kullanıldığı i ç in tekrar
(19.38
%98.3 sülfür gideıme verimi ile 0.33 mg/1
x (ı 00-98.3 ) / 100== 0.33 mg /l ) sülfiir atıks uda bulunacağı
hesaplannııştrr. FeCh, Na2S, Ca(OH)ı, HıO ve Oı
kimy a sal eks i day ona uğramaktadır ..
ve Eşdeğer Nüfus
halinde
katalizör
verimli
Atıksularda
Eşdeğer Nüfus=25 21.83+0. 054-=46700 kişi
Hidrolik eşdeğer Nüfus=872+0.1 =8720 kişi
endüstrisinde fiziksel,
gr/mol
%98.3 arıtma verimi s ağtan nu ştır
edilirse;
Deri
=
Arıtım yöntemi olarak hem
olan
Kirleticinin değeıi
-2 değerliidi
s-ı
Sx 3 2
Na=23 gr/mol
,
V. ARITIM
'-T
+1
-"' aı
So dyu ın Sülfiir
debi ve BOI kirlilik yük ü olarak
ifade etmek yerine, atıksu debilerinin ve kirlilik
yüklerinin, kaç kişinin o luşt urduğu kirliliğe eşdeğer
o lduğ unu belirtmek daha anlamlı olabilir.
-Toplam o l uşa n BOI5 kirl il ik yükü;
BOI5 atıksuda=2521.83 kg BOI5/gün
Bir ins anın tek başına ol uştur duğu BOis kir1ilik yükü 54
gr/kişi. gün ve harcadığı debi 100 1/ kişi. gün olarak kabul
Endüstriyel atı ksulan
D eğerlikli ha li
--------------
>
2Fe(OH)3 + 3 CaCl ı
denklemde; ilave edilen demir 3 klorürle
atıksu i ç i ndeki kireç reaksiyona gi rerek dozajlaına
maddesi olarak demir hidroksit ol arak çökelen bileşik
oluşturur. Bu arada kalsiyum klorür tuzu oluşarak
atık s u yun tuzlanmasını sağl amakta dır ve bu tuz çökelerek
Yukarıdaki
çaınurda kalnıaktadu.
2 F eC l3 +
..L
1. 'de
Cr2(S04)3 + 3H20------->
3ocr
Fe2(S04)3 + 2Cr(OHh
Yukarıdaki denklen1de demir 3 klorürle atıksu içindeki
kroın sülfat ve
1 98
su
reaksiyona gırerek
d oz aj l ama maddesi
-
SAU Fen Bilimleri Enstitüsü
6.Cilt,
3.Sayı (Eylül 2002)
olarak
Deri Endüstı-isi Atıksularman Merkezi Sistem ile
Arıtılabilirliğinin Araştı rıl mas1
R.İleri,V.Bulur
sülfat
demir
oluşn1aktadır.
Dergisi
çökelen
ve
krom
hidroksit
Parametre Değerleri
Atıksu
VI.2. Deşarj Edilen Atıksuyun Standart Değerlerle
I<.i rlil iğ i
Kontrolü Yönetmeliğinde
12'de
Tablo
ve
a nalizi
değerler alınmıştır.
Karşılaştır ılması
Su
\'11.2. Sin1ülasyon Çalışmasında Kullanılan
bulunan deri endüstrisine ait endüstriyel atıksul ann alıcı
Q
boyutlandırma
�
872 m.)/gün
X : 198.72 mg/1
E :90%
:
sonucunda
S o : 178.34 mg BOI5/l
8 c : 6.7 gün
ortan1a deşarj standartları ile yapılacak arıtma tesisi ile
Biyokinetik katsayılar [ 12];
karşılaştırılması Tablo 5. 'de verilmiştir.
0.30 kg MLSS/kg BOI5
kdort: 0.186 gün-ı Y ort : 0.64 kg MLSS/kg BOI5
kdmax: 0.40 gün�1·Ymax: 0.80 k g MLSS/kg BOis
alıksular
Tablo 5.
çıkan
arıtılarak
Önerilen a tı ks u
12 ile karşılaştırılması
arıtma tesisi çıkışı
2 saatlik
24
150
,
Askıda Katı Madde,
AKM. (mg/1)
Yağ ve Gres,
(mg/1)
Sülfür,
S 2, (mg/1)
Krom,
Cr�6, (mg/1)
Toplam Kronı
saatlik
100
Ahksu
:
VII.3. Biyoreaktör Hacmi ile Giriş K ir lil ik Yükü
Arasındaki
Deşarjı
Yrnin
kdntin:0.06 gün-ı
İlişki
Tahmini
Biyokinetik katsayı olarak vetim sabiti (Y) ve ölüm hız
değerleri
16
sabiti (kd)'nin min, ort ve max değerleri kullanılmıştır. Y
sabit tutularak kd' ye ait ınin, ort ve max değerler sin1üle
ediinnştir ve Şekil 2., de verilmiştir. Havuz hacminin,
arıtma verimi (E o/o), çamur yaşı 8c (gün) ve biyokütle
arasındaki ilişkiler ise
X (mg/1)
konsantrasyonu
Şekil 3., Şe k il 4. ve Şeki 1 5. 'de verilmiştir.
300
200
103
125
-
54
30
20
ı5
2
1
0.33
VI1.4. S imülasyon Çalışmasının Değerlendirilmesi
0.5
0.3
<0.3
Şek il 2. 'de görülebileceği gibi bi yoreaktör hacmi ile giriş
3
2
<2
4
4
6-9
6-9
(mg/1)
Balık Biyodeneyi
ZSF
PH
değerlerinin
ks u larının SKKY �Tablo
Kon"!.2_ozit Numune
Biyokiınyasal Oksijen
İhrivacı,
BOı5, (mg/1)
Kimyasal Oksijen İlıtiyacı
atı
SKKY�Tablo 12
Parametreler
K(", (mg/I)
parametre
çıkan
kirlilik yükü arasındaki bağ ıntı doğru orantılı olup, lineer
artış göstern1ektedir. K irli lik yükünün artınası halinde
biyoreaktör hacmi de artmaktadır.
-
8
Şekil 3. 'de Y ve kd 'nin ortalama değerleri kullanılarak
arıtma verinıi (E)
ile biyoreaktör hacmi
doğru orantılı olduğu görülmektedir ve
BİYOKİNETİKIUTSAYILARLA
BİYOREAKTÖR HACMİ SiMÜLASYON
i zlemektedir.
VII.
Verimin (E)
(V)
lineer
arasında;
bir artış
artırılması halinde havuz hacnu
(V) de artmaktadır.
ÇALIŞMASI
Ş ekil
VII.l. Tam Karıştırmalı Geri Döngülü Biyoreaktör
kullanılarak çamur yaşı (ec) ve bi yoreaktör havuz hacıni
Bağıntısı
Y *Sc* E* Q *So
V=
X * (1 +kd * 8c)
(V)
10.7 gün üzerinde
olması halinde havuz hacminde küçük hacimlerde
1 O. 7 gün arasırıda olması
büyüıne olduğu ancak 1. 7
görülmektedir.
---
So
: Giriş debisi (m3/gün)
BOI5 konsantrasyonu (mg/1)
:
Biyokütle konsantrasyonu (mg/1)
y
:
Verim sabiti (kg MLSS/kg
:
Çan1ur yaşı (gün)
E
:
Sc
: Ölün1 hız sabiti (gün�1)
BOis
aşırı büyük yapılmasına
ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.
X
kd
yaşının
halinde ise havuz h acminin
:Havuz hacmi (m3)
: Giriş
Çamuıun
-
bağıntısı kullanılmıştır.
Q
arasında; çamur yaşının 1.7 - 1 O. 7 gün arasında
n onlineer ve 10.7 - 20.7 gün arasında lineer olduğu
--
V
4. 'de Y ve kd d eğerlerinin ortalama değerleri
Şekil 5. 'de ise Y ve kd değerlerinin ortalama değerlerj
kullamlarak biyokütle konsantrasyonu (X) ve biyoreaktör
havuz hacmi (V) arasında; bağıntıda X ile V ters orantılı
olması nedeniyle, biyokütle konsantrasyonu 100.72 292.72 mg/1 arasında nonlineer ve 292.72 - 404.72 mg/I
BOis)
giderme yüzdesi(%)
arasında lineer bir
azalma
bulunmaktadır.
Biyokütlc
artması halinde havuz hacminin
azaldığı göıülınektedir. Biyokütleyi artırmanın havuz
hacm i üzerinde fazla bir tesiri olnıadığı görüln1ektcdir.
konsantrasyonunun
199
Deri Endüstrisi Atıksulannın Merkezi Sistem iJe
Aratılabilirliğinin Araştırı lması
SAV Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
6.Cilt, 3.Sayt (Eylü 1 2002)
R.lleri,V.Bulur
•
VIII. İLKYATIRIM VE İŞLETME MALİYETİNİN
BELİRLENMESİ
Endüstri atıksularının deşarj edilmesiyle, alıcı ortamın
yararlı k:ullarumına engel olmaması için her bir endüstri
kuruluşunun antma tesisi yapması, Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerde çok büyük yatınmJar
gerektirmektedir. Her bir endüstrinin, daha planlama
safhasındayken belirli bir bölgede inşa edilmesi ve atıksu
karakterlerine bağlı olarak bölgedeki tüm endüstriler için
merkezi bir arıtma mn seçilme si en uygun çözümdür..
Ülkemizde, çevre sorunlarına yol açmayacak veya
minirnize edebilecek sanayileşmenin gerçekleştirilmesi
ve ya tınmlann yönlendirilmesi amacıyla Devlet Planlama
Teşkilatı (DPT) tarafından Organize Sanayi Bölgeleri
(OSB) modeli uygulanmaktadır.
O.S.B. 'lerde en uygun arıtma tesisinin seçilmesi ve hem
ilk yatırım maliyeti hemde işletme maliyetlerine
Jölgedek i endüstri kuruluşla nnın katılım paylannın
hesaplanması son derece önemli ve gereklidir.
madde ilavesi, personel istihdaıru, amortisman giderleri
v .b. konularda harcama yapılarak, işletme maliyeti
oluşmaktadır.
Her bir işletme ken di kirlilik yükleri ve debileri
bakımından katılım pa yı öde me k zorundadırlar.
QT=872 m3/gün
QT: Günlük deşarj edilecek debi
0 9895 [ 1 O]
Miş1=89 .097 * Q '
Mişl: İlk yatırım maliyeti($/yıl)
° 9895= 72361 $ /yıl
Miş1=89.097 * 872 .
VIII.2. Maliyetlere Katılım Payları
- Arıtına tesisine giren KOI v e AKM parametrelerinin
değerleri,
KOI=1795 mg/1
1-\.K.i\f =3 840 mg/1
- Arıtmaya giren günlük toplam KOI ve AKM yükü
mit
k arı ..
KOIT= 1795 * ı o-3 * 872 = 1565.24 kg /KOI gün
3
AKMT= 3840 * 10- * 872 = 3348. 48 kg /AKM gün
'
Bu nedeı..:e İlirniz, Ferizli İlçesi hudutlarında planlanan
ve yasal
işlemlerin yapıldığı
aşamada bulunan
III.O.S.B. 'de deıi endüstri kuruluşlarının çalışmaları
sürmektedir. Böyle bir organize sonucu sana y i bölgesinde
yer alınması halinde oluşacak kirlilik profiline (KOI,
AKM ve Debi) bağh olarak inşa edilecek arıtma tesisinin
maliyet boyutlarının belirlenmesi, arıtma tesisi ilk yatırım
ve işletme maliyetlerine bölgedeki tüm deri endüstri
kuruluşlarımn katıhm paylarının nasıl olması gerektiği
ta hmini bedeli incelenmiştir.
Maliyet yaklaşımında KOI, AKM ve debi parametreleri
esas alınarak hesaplar yapılmıştır.
Tablo 6. 'da arıtınada yer alan proseslerin maliyete olan
etkisinin ilk yatırım ve işletme maliyetleıi, Tablo 7. 'de
KOI, AKM ve debinin ilk yatırın1 maliyetine etkime
yüz de leri ve Tablo 8. 'de ise KOI, AKM ve debinin
işletme maliyetine olan etkime yüzdeleri hesaplannuştır.
Tablo 6. Proseslerin her birinde maliyet yüzde1eri, işletme ve ilk yatırım
ma ı·ıyetl en.
VIll.l. Maliyet Tahmini
Vlll.l.l Ilk yatırım maliyetinin hesaplanması;
Maliyet
•
O.S.B. 'de merkezi antma tesisi
Prosesler
Yüzdele
n
yapılacaktır. Merkezi
kimyasal
ve
biyolojik
arıtma
fiziksel,
bölümlerinden oluşmaktadır.
QT==872 m3/gün
QT: Günlük deşarj edilecek debi
Milk=2343 * Q 0· 7052 [ 1 O]
Milk: İlk yatırım ma liye ti ( $)
Milk=2343 * 872° '7052= 277603 $
ar1tım
Vlll.1.2. Işletme maliyetin in hesaplanması;
•
Arıtma tesisi kutulması ile birlikte yılın 3 50 günü
çalışacaktrr. Arıtına tesisinde elektrik giderinri, kimyasal
Pıhtı i aştırma- Yumaklaşt1rma
Ön çökeitim
Aktif karbon lu aktif çamur
Son çökeitim
Çamur yoğunlaştıncı
Maliyetleri
($/yıl) iŞM
70
0.5
50653
27
19537
0.5
362
362
1.5
Toplaın
Maliyet
prosese ait
işletme
(o/o)
0.5
Belt filtre
Her bir
100
362
1085
72361
Her bir
prosese ait
İlk Yatırım
Mali.
{$/yıl) İYM
194322
1388
74953
1388
1388
4164
277603
.
Not: Sülfür gıderim presesi sonradan eklendiği için
hesaplamalara konulmamıştrr. Izgara ve dengeleme
havuzu maliyeti ise düşük olması nedeniyle dahil
edilmemiştir.
200
Deri Endiistı-isi Atıksularının 1\terkezi Sistem ile
SAU Fen Bil im leri Enstitüsü Dergisi
Antllabilirli ğ i n i n Araştıni mass
6.Cilt, 3 Sayı (Eyiü 1 2002)
R.İieri,V.Bulur
. h b' . d
ı
ı
r yat ırım mal I· Vetlen· ve etlcırne
1'lk
Tablo 7 . P roses enn er ırın e olusan
·
Toplam [lk
,;
Yat.
Proses ler
M
($/yı l)
Ön çökeitim
Aktif karbon lu aktifçamur
çökelt i m
Çamur yoğunlaşt ıncı
Belt fıltre
1 388
Toplam etkime yüzdesi
Kats
(İY.\1 1)
-
AKJ\11
ı
3747 7
Yatırım
Ka ts
208
0.85
-
0. 1 5
0.50
694
0.50
0. 1 5
.(İYM3)
ı
694
74890
1 1 80
37477
0.85
208
1 1 80
-
-·
1 249
0.30
$/yıl
0.50
-
-
DEBi
0.90
1 9432
-
29 1 5
Maliyeti)
$/yıl
( i Ytvf 2 )
0. 1 5
4 1 086
(İYM 1/İYM)
277603
İlk
*
0. 1 0
-
0.70
4 1 64
Parametre Dcğerlen
$/y1 l
0.50
1 3 88
..
KOI
-
74953
-
(Malivet=K2tsavı
-
1 3 88
·-
Toplam
Kats
İYM
l 94322
Pıhtılaştırma- Yumaklaştı rma
Son
al iyet
yuz
.. d e1 en.
-
-
2 1 4727
2 1 791
(İYM2/İYM)
(İYM3/İYM)
0.08
0. 77
.
.
ı
r
e
l
etlc
et
y
ve
t �e��
d�
'z�
e�
y t�
l eı�
· ı�
�
�
�
�
�
�
�·�-· ��
�
�
�ablo 8 . Pı�seslerin her bi rinde oluşan işle�e � alı
�����
Parametre Ot;ğerleri
Toplanı
fşletme
Maliyet
Proscsler
Ka ts
($/ytl) iŞM
işletme J\1a._
I iy_
-,c t.J...
----ı
i)
�T
AKM
DEBi
··---.,.-...�-- ··---ı-�----,--��--ı
Kats
$/yı 1
Kats
$/yıl
(Maliyet=Katsayı
KOI
$/yı J
(İŞM 1 )
*
_
_
_
(İŞM2)
1 2663
1
(İŞM 3)
50653
1 2663
0.25
Pıhtı l aş tııma - Yumakla
ştırma
0.25
�
� �25327
0.50
�
.
-·
·
-�
ı.
7
--ı
�
�
-+---+
� 3
-+. kt__
_ı
0- �
ı-:=:.:- ---.1...-0
2
6 0 ----lr -�
7·--ı
liö
ı
m
e
.
0
2
0.2
2
0
7
1
ç�
6
.2
2
0
n
t
Aktif karbonlu akti fçamur
Son çökeitim
Çam·;,· yoğunlaştırıc1
1 9537
70
362
0.25
l 085
0.70
362
Beit tiltre
O
1
1 3676
91
0. 1 0
0.30
7 60
0.50
91
0.25
254
0.70
0 .20
1 954
0.30
181
11
-
1 09
3907
326
1�
52 1�
5
72361
275�
16 �
Toplam
29632
---�
-�
�
��
-�-�
---- ��
-�
�
·
-- 4��
-- +
�
- -�
--�
+
r
(
l
/
İ
Ş1-t
İŞM
)
)
(1ŞM3/İŞ!v1)
(
İ
ŞM2/
İŞM
Toplam etkime yüzdesi
0.38
0.2 1
0.41
- 1 ton ham d eri için 40 �7 su ha rcanmaktadır;
VID.2. 1 . Birim kirlilik yüküne düşen ilk yatırım
- Buna göre günlük oluşan KOI, AK.\11 ve D ebi ıniktarı,
KOT.ş= 1 795
maliyeti;
-
A KMiş= 3 840
B iri m KOI maliyeti==26.25 $/kg KOI
ı o-3
*
*
3
40
=
1 0- * 4 0
*
DEBi paran1etreleri iç i n
ödenmesi gereken ilk yatırım ma li yetl eri ;
- 1 to n ham de r i için 40 n13 su harcanmaktadır. Buna göre
günlük oluşan KOI, AKM ve Debi miktarı,
3
KOiiş= 1 7 9 5 * 1 0- * 40 = 7 1 .80 kg /KOI gün
3
AKM iş= 3840 * 1 0- * 40 = 1 53 . 6 kg /AKM gün
3
Qiş=40 m /gün
- Günlük KOI , AK..t\1 ve D E B I parametrelerine b ağl ı
olarak arıtn1a tcsisinü1 iş l eti l m e si için ödemnesi gereken
i ş l et ıne n1aliyet i ;
KOI= 7 1 , 80 * 0 .05
AKM = I 5 3 ,6
DEBİ= 40
*
*
=
0. 0 1 2
3 . 5 9 $/gün
1 . 84 $/gün
=
0.093 = 3 . 72 S/gün
TOPLAM=3 . 5 9
+
1 . 84
+
- Günlük KOI, AKM ve DE B i parametre lerine bağlı
olarak arıtma te s i si y apı rmn da ödenmes i gere ke n ilk
yatrr ı n1 ma li yet i ;
DEBİ= 40
*
TOPLAM=
999. 94
•
hesapları;
Ri lkyatırıın=4.03
rna l i .,
ve tıne
24 6 . 2 5 = 9 8 5 0 $
+
9 . 1 5 $/gün olınaktad ı r.
Rişletme=4 . 1 7
,
6,5 1 = 999.94 $
1 8 84.75
==
R : Bi rin1 KOI gi dem1e ma hyet in in birim AK.J\1 g idenne
26,25 = 1 . 884.75 $
*
1 .84
VIII .2.3. Ilk ya tırını ve Işletme maliyetine katılı m payı
•
AKM= 1 5 3 . 6
1 5 3 .6 kg /AKM gün
•
1 Ier b ir işletmenin KOI, AKM ve
*
=
Qiş=40 m3/gün
- Birim AKM maliyeti=6. 5 1 $/kg AKM
- 1 m3 DEB i maliyeti==246.25 $/kg KOI
KOI= 7 1 . 8 0
7 1 . 8 0 k g /KOI gün
+
bölümüdür .
K I işletme=O . O S
K l i lkyatırım==O 05
9850 -
1 27 3 5
$
K1
: Kir leti d kaynağı
te ms
il
eden K O I paraınetresinin
günlük yük cinsinden değerinin(kg/gün), atıksu arıtma
olmaktadır.
tesisine
KOI
gırış
parametresının
günlük
VIII.2.2. Birim kirlilik yükü n e d üşen işletnıe maliyeti;
c ins i nden(kg/gün) değerine bölümüdür.
- B irim KOI mali yeti 0 . 0 5 $/kg KOI
K2 ilkyatrrım=0 .05
K2işletme=0. 0 5
K2:
tems il
==
- B irim AKM n1aliyeti= 0 . 0 1 2 $/kg AKM
- 1 m 3 DEBi mal i y e ti 0.093 $/kg debi
Kirletici
kaynağ1
eden
gün1ük
yük
d eb i n i n
(m3/gün), atıksu arıtma tesisi girişinde ö lçül e n g ü n l ü k
.
J�
debıye (m /gün) bölümüdür.
=
I-ler bir işletmenin KOI AKM ve DEB i paraınetreleıi için
,
ödenmesi gereken i ş letme mal iyetleri;
201
a i lk yatırım = 0.23
a işletme=0.59
a: Toplam KOI etkime yüzdes i.ı.Top1anı AK M etkinıc
yüzde s i
Deri E n d ü stı-isi Atıksulannın Merkezi Sistem ile
SAU Fen B i l i mleri Enstitüsü Dergisi
6.Cilt, 3. Sayı (Eylül
Antılabilirliğinin Araştınlma ı
2002)
R. i leri,V. Bulur
bişletme_;:0.4 1
b ilkyatırım 0.77
b : Toplam debi etkime yüzdesi
Iişletme=O.OS
I ilkyatırım =0.05
I: Her bir işletmeıtin, ortalama işletmeye katılım katsayısı
İşletmenin ödeyeceği ilk yatırım mal iye ti I * fop l am
i ş l e tme ma l i yeti
İlk Yatınm Maliyeti=0.05 * 277603 $= ı 3 8 8 0 $
İşletme maliyeti I * Top l am işletme maliyeti
=
=
-
'
Antma
tesisinin 1 yıl (365 gün) çal ış tığı dıkkate alınacak
olursa;
İ ş letme Maliyeti=0 .05 * 72361 = 3 6 1 8 $/yıl = 9.91 $/gün
3
n
atıksuyu bulunan
m
ve
işleye
40
deri
haın
ton
Günde 1
bir iş letmen in antm a te sisini n merkezi olarak yapılması
halinde ilk yatırım v e işletme mal iyet i o larak kanlım
paylan Tablo 9. ' d a veri lmiş t i r.
=
-
Tablo 9. Deri işletmelerinin her birinin i l k yatırım
1 ton ham
deri işleyen v e 40
m3/gü n atıksuyu bul u n a n
ve
işletme maliyetine katılım paylan
tv1a1iyete Giren Paraınetrelerin $ Dağılımları
.
Rişle1 me=4 . 1 7
'
-
AKM
KO[
1 884
ilk yatınm maliyeti (Yatır ı m
RyatLrım=4 .03 ayatJrınr=0.23
DEBİ
1 000
9850
1 .84
3.72
Maliyeti ($)=Kirlilik yükü*Biriln
aişletme=0.59 bişletme=0.4 ı
K2
Kl
Toplan1
I
1 2734
o 05
0.05
0.05
9.15
0.05
0.05
0.05
Maliyet)
İşletme Maliyeti ( İşletme Maliyeti
3.59
($/gün )=Kirlilik yükü*Biıim
Mal iyet)
O . S . B . ' de
bu1unması
düşünülen
deri
endüstrisi
kuruluşlanndan, giıı1de 1 ton ( ı 000 kg) ham deri iş l e y e n
ve 40 m3 atıksu de şarj eden deri işletmesine ait kirletici
p ara me trel e r inin (KOI ve AKM) ve debi parametresi
dikkate alınarak ilk yatırım ve işletme maliyeti etkiıne
yüzdeleri Tablo 1 O . 'da gösterilmiştir.
Tablo 1 O.
Kirletici parametrelerin ilk yatırım ve işletme mal i yeti etkinıe
yüzdelen
K irl e tic i
Parametre
Toplam Işletme
•
M ali ye t ine Etkime
Yüzdesi
Toplam İlk Yatırım
KOI
0.38
AKM
0.2 ı
0.08
D EBi
0.4 1
0.77
•
Maliyet
1' 2734
$
9.91
$/gün
IX.SONUÇ
Bu
çalışına.da; deri e ndüstrisinin İlimizdeki durumu ve
deşarj edilen atıksuların çevreye zarar
vermeden!
merkezi bir arıtma ile nasıl bir arıtma ol acağ ı çalışması
yapılını ştır.
Deri endüstrisinde kullanılan su miktarlan araştınlmıştır
ve ı kg ham derinin işlenmesi için 40 ton su kullanıld1ğ1
tesbit edilmiştir.
M ali yetin e Etki m e
Yüzdesi
O. ı 5
byaıırım=0.77
Aynı
zamand a
miktarlan ile
inc e le nmi ştir.
kullanılan kimyasal madde l er ve
çevreye veımiş olduklan tahribatlar
Deri endüstrisi atıksularının merkezi arıtmaya verilecek
anal iz değerleri v e antn1a sonucunda atıksu deşarj mın
2872 sayılı Çevre Kanunu 'na bağlı olarak ç ıkartıl an Su
Kirliliği Kontrolü
Y ö ne tme l iği Tab lo
1 2 . standart
değerleri ile karş ı laştırılması yapılmıştır.
-
e ndüs trisi nde yapılan 1 ton ( 1 000 kg) han1 deri
irnal atında 40 m3 atıksu o luşmaktadır. ı m3 atıksuyun
antılabilnıesi iç in yaklaşık o larak ilk yatınm ve işle t me
maliyeti yönünden masrafı Tablo l l . ' de verilmis tir.
D er i
J
Tablo
1 1
J
Bir m
•
attksuyun ı· ık yatı n m ve ı. �1 etme
3
(m )
Ilk Yatırım
M al i ye ti
40
($)
1 3880
Debi
ı
40
ı
ma rıyetı
İşletme
Mal i ye ti
($/gü n)
Toplanı
9.9 1
1 3 889.91
( $)
0. 2 5
Dikron1attaki
+6
değerlikli
krom
düşük
konsantasyonlarda bile biyolojik proseslere toksik etki
yapar. Kroma tanınan tolerans, çökme özelliğinde olan
+3 değerliidi olma s ıdır ve artık çamur içinde kalmaktadır.
+3 değerlikl i krom; çözeltinin p H ' sım 8 - l O'a yüks e l tme k
ve oluşan krom hidroksiti çöktürrnek suretı ile
uzaklaştırılabilir [ 1 J .
347.25
(ilk ya tır1m dahil )
-
-
9. 9 1
9.91
0.25
(ilk yatırım hariç)
0.25
(ilk yatınrn hariç)
en
i nmiştir.
(il k yatırım dahil)
347
büyük
çevre problemi olan sülfiir
parametresinin
yüksek
oluşu nedeniyle
sülfürlü
atıksuları n ayn. antılması gerekmektedir. Çalışmada
s ülfürün 1 140 mg/I ike n 200 mg/1 FeCh katalizörü ile
hava oksidasyonu uygulanması halinde %98.3 verim elde
edilerek 1 9 .38 mg/1 ' ye inmiştir. Hızlı kanştıınıada
kullanılan demir klörür ile sültür se viyesi 0 . 3 3 mg/I ,ye
Endüstrinin
202
SAU fen Bil imleri EnstitüsU
6 Cilt� 3.Sayı (Eylül 2002)
Deri Endüstrisi Atıksulannın Merkezi Sisten1 i l e
Dergisi
Antıla bili rliği n i n Araştı rı lması
R.İicri, V .Bu l u r
Tam karışıml ı geri döngülü biyoreaktör havuzu hacmine
tesir eden biyokine tik katsayıların etkisi incelenmiştir.
Sakarya İ l i, Ferizh İlçesi hudutlarında kurulan
IIf.O.S.B ölgesinin ihtisas sanayi olarak çok k irl i olan
ışletmelerin özellikle deri endüstrisinin taş ınınas ı halinde
ınerkezi bir atıksu arıtn1a tesisi pla nlandığın da işletrnenin
oluşturduğu deb i , KOI ve AKM paran1etrelerine bağlı
olarak ilk yatu·ım payı ve işletmeye katıinn payları hesap
edihniştir.
olarak
deri
endüs tTisinin
atıksu
Orta1anıa
karakteı izasyonu aynı özelliği gösterdiği görüln1üştür. Ve
debiye orantıl ı olarak 1 m3 atıksu için ilk yatırın1
ınaliyetinin 347 $ ve işletme n1al i yetinin 0.25 $ o lduğu
tesbit
edilmiştir.
KAYNAKLAR
[ 1 ] ŞE�GÜL, F., ''Endüstriyel Atıksulann Özellikleri ve
Arıtılma��", Deri Sanayi Atıksulannın Özellikleri ve
Antırnı, ızmir, 1989
[2] ÇED ve Planl" ına Genel Müd. , Çe v reyi Öncelilde
Etkileyen Bazı Sanayiler ve Temel Sektör Faaliyetleri",
Ankara, l 996
[3 J Güneş Dericilik Tesisi, "Ahn1et GÜNEŞ 'ten aluıan
Bilgiler", Sakarya, 1 999
[4] ŞEi'JGÖRÜR, B., Deri Endüstrisi Atık Sularındaki
Sülfürün Giderilmesi Üzerine B i r ..t\.raştırma'', Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul, 1 984
[5] Norm Çevre Mühendisliği ve Tic.Ltd.Şti, "Biga Deri
Sanayii Toplu İşyeri Kooperatifi", B i ga, 1 995
[61 Çevre B akanlığı Mevzuatı, "Su Kirliliği Kon1ı-olü
Yönetn1eliği", Ankara, 1 995
[7] Çevre Bakanlığı,
Sakarya Valiliği İl Çevre
Müdürlüğü Verileri'', Sakarya, 1 999
[8] EROGLU, V., "Atıksu Tasfiyesi Ders Notları"
[91 E ROGLU, V . , "Su Tasfiyesi", İTÜ İnş.Fak.Matbaası,
İstanbul, 1 99 5
[ 1 OJ S A RIKA YA, H.Z., M ERİÇ, S., YILMAZ, E. ve
TORÖZ, İ., "O.S.B. 'nde Arıtma Tesisi Maliyet Tahın.ini
ve Katılım Paylarının Belirlenmesi'\ İTÜ S .Endüstriycl
Kirlenme Kontrolü Sempozyumu '96, 25-27 Eylül,
İstanbul, 1 996
[ 1 1 ] PTI\ARLI) V., AKAL, S .K. ve BAŞKAYA, H . S . ,
·IFeasibility Studies and Canceptual Design Of Coınn1on
E ffluent Treatment System For Tanneries in B ursa
Leather Organized Industrial Estate", Fourth Inten1ational
Synposium On \Vaste Management Problen1S in Agro­
Industries İstanbul-Turkey 2 3 - 2 5 September'', Bursa,
"
''
"
1 998
r 1 2] İ LERİ,
Yayınları,
R,
"Çevre
Biyoteknoloj isi",
Değişin1
Sayfa:208-209, Adapazarı, 2000
203
Deri Endli�trisi Atıksulannın Merkezi Sistem ile
SAU Fen B ılimleri Enstitüsü Dergisı
Arıtıiabilirliğini n Araştıniması
6.Cilt, 3.Say1 (Eylül 2002)
R.İicri,V.Bulur
Diğer Atıksular Sülfür lü atıksular
FeC13
Kaba Izgara
Sülfiir Oksidasyon havuzu
- - - - - - - - -
�
Rögar
- - - - - - - - -
�
- - - - - - - - - - - - - - - -
FeCh
Ince Tzgara
Kum tutucu
ön c ökeltim
,
Hızlı K. Y umak.
Dengeleme Havuzu
Çamur
Yoğunlaştıncı
Filtre Pres
Şekil
1 . Önerilen atı.ksu arı tma tesisi
akım şcması
204
Aktif Karbon!u
Akti f Çamur
Havuzu
Son Çökeltin1
�AC F�n I3 ı l ı rn1eri t=n s t i tii'\ii Dere isi
6.Cılt, J . Sayı (!:.ylül 2002)
3500
�
-
c0
......
E
---
So=1 78.34 rrg/1
X=1 98. 72 rrg/l
>
+
·
·- ·-:i
···
··
·
>
;ili
· -
E=90 °/o
3000
-.ıı:\:-·
•
2500 +----
'
---- - - --
Ym i n = 0 . 3 0 kg/kg kdort= 0. 1 86 1 /gü n
V4
Y-mirı=e.€4 ka/ka kdmin-0. 86 -1-fgtırı
V6
---.--
V?
1 000
---
-!--,
-
-
ı
·
----·
·-·
i
ı
ı
1
-
....
- -- -- -
··----
/.JI'r
.
-
__
_
Y m i n= 0 . 64 kg/kg kdort= 0. 1 86 1 /gün
Y m i n = 0 . 64 kg/kg kdmax=0.40 1 /gün
Y m i n= 0 . 80 kg/kg kdm in=0. 06 1 /g ün
'?rnir:ı=O��tkg kdort=0.186--t�tm
VB
---
-------�
- ---- ·
Y m i n = 0 . 8 0 kg/kg kdm ax = 0 40 1 /g ün
--
----
.
V9
----
-----
---
-.
--
-
--. •
·
-
- ---
·----
---
�
- -------
----
,6
:7ı
�
----
�
�·-7�
---
.
.
-
·
- -. . _
--
,
· -- - - -
.,...
o
-,
,
__,
•
--·
...
J
..
1'
•
l
,.,-.
• 1 .....
•
�
.. -- .4ı"'i.;.,
... --«-; ..
,:;.ho
- ·'
,..,,.
ı . •-
.
.. ·!,:
1'
...,·
ıl � ·#'- •
r
r,�
••
••
�- -- ,,.
·�·
- ı. --- . ·:��--
--
-�:'--...- --;;;;�
" ....�.
- ..
• • .-
.
..
'
.-
·--
--r
T
-
,----,..--- r---.-----.
•
•
--- ..-:-. .- ....
• ,.
,. -- - th.t'll'
-ı:
... .,.
.
-
.
'.. _ ..
_
.
..
J
-
--
., .r,.·-
� . -.
j,Jrı�
--
.•
.
��--
-
..···.ı::.:
...,
QxSo (kg/gün)
.. _... -�;;J�;
·
· ·�
,-
---..---.,-
r
�
�
o/
�
�
�
�
0
v
�
�
*
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
o/
� � � � � � � � �
�
�- 0' 0 ' o/' �- �- �- �- �- �- �- Ô �- �- � - �- �- � - �- �- � ' #' � - � - � - �- & - �'�$�
' $' �� � - $- $' �' $' �- � �'
-------
Şekil
2
kd
ve Y 'ye
bağh
otarak,
--
·
-j
,... ---r-U:
• -:.:•JI;ı�
�·
·..c
t;.
ı
ı. . ,. . ·
-"'
,_
·
·�_...
�
"'.._ - �
'
..
.·�
;;;.
• -- '�
,,
-
-
- ·.
·-
-----
-.....A��
-
--
---- ----- -----
'
500 -ı--
�
<o
tx -
---
.....__
..
-
ı
------
Ymin=0. 30 kg/kg kdmax=0. 40 1 /gün
- ------
�A"'
ı
----
.
1 500
!
-------
------
V2
•
__...,._
2000
ı
R.llca·i, V . Bulur
Y m i n = 0 . 3 0 kg/kg kdm i n = 0 . 06 1 /gün
V5
•
1
V1
V3
•
�
ı
Antılabilirliginin �ra�t1rılmasa
- --·--
c=6.7 g ü n
_..
Ueri Endiistrisi Attksula n na n '\1t'rkczi Sistem ilc
---·-
-·----
biyorcaktör hac.:mi(V) 1le giriş kirl111k yülcli(QxSo) i lişkisi
205
ı1
J
Deri Endüstrisi Atıksu larınan
SA U Fen B ı 'imleri Enstittisü Dergisi
6.Ci lt, 3 .Sayı (Eylül 2002)
··�·
r..
-
2
.
>
-
!lO�
-
-
-
R.İieri,\7.Bulur
.
1/çjjn
0=872 m 3/gt.:ın
So= 178 34 rı glı
- -x:::-198 72·mg�r-·
c=6.7 gun
-
-- -
-
-
•
ı-----
•ta:
..,
____ ..
·----·
-
- -
-
·--- -----
------
--
-
_
..
-
� - · ·· - -
-
-
- -
ı
-
..
-- - � --
--- --
--
·
·
-
ı
ı
·
---
-
- ----
--
--
.
-
.
--
.
-
1--·--
..�
-
-
..
-
ı
i
-
-
·
-
..... -
_ _
·
·
-
-
--
.
- ·
__
- - - - - ·--
---
-·-· -·--·--
1
,,
..,
-
-
-
..., ı·
,
-
-
-
-
----
·----
--- - ---
.
·
..
V (E' ye göre)
•
Yort:=0.64 kg/kg
-
_-_ . .
-
- __ _ - �_ _-
. -.-_
_
-==--=
. .-=-_-_--
-
kdort= O. 1 00
•
--
- -
-
-- -----·---- --
--
--
·--·-----
- ---
- ..
·-
-
-·
o
-
. l_�,--. .--"----, o--�-., ---, ,----"---. 0------"--,.-��-��--�
;o--��
t l --����.�
.--���:
u-�:
.,.-ı
..
..
Şekil 3. Kdort,Yort sabil, biyoreaktö:· hacmi (V) ile kirl i l ik giderme {E) ilişkisi
17!00
1
ı
-
·
·
·
- -·
.
.
·
-
-
.
kdort= O. 186
-
.
V
-
Yort=0.64 kg/k
7.IlO ---
·
1 /gün
0=872 m3/gün
.
-
So
1·7-8.34 nı g/ l
=
•
(
c' ye
.. --·-�-
----· -
göre)
------·-·
--·--
- ..
-
.
·-
�19R72 m�l
1---
-----
-
-��������
�
�
�
�
�
�
-
-
- - �
__
__
_•. 7
�'----'7
�ı
__
__
s r__
n
__
__
s'
_
__
_
__
''
__
__
_
_
-··--
�ı
97
_
!.
kdat= O. 186 1/gJı
>
So=178.34 mg/1
-
-
· ·-- ·
.
X=198.72 mg/!
c=6.7 gün
.:.. oo %
.
. .
..
.
.. ..
......·- -- . .
.
-
1
..
- - - ·-
..
-
-
·
·
-
- -
.
-
�
-
.
.
-
..
· ·-
..
···--------
-
__
__
'l 7__
_
�
·'
__
__
' s.r__
's 7__
'1.7
__
__
�ı
.
__
mı
.
__
__
- -·-....- ·--
_
_
_
_
__
_
__
c
� '�
_
'u
__
_
_
_
_
_
Çamur y�ı (Tc) i l işkisi
-
·--
-
-
·
-
·
-
-
-
-
-
·
0=872 m31g::ın
.
··
V ( X'e göre}
•
•
�
__
_
_
-- - ·
Yctt=0.64 kg/kg
-
_
_
-
---
_
· t�
__
__
__
_
__
Şekil 4. Kdort,Yort sabit, biyoreaktör hacmi (V) ile
...
-
- - -
�
�
�
����
�
�
.
ı� -
..
---- - - -. . .
·
E=90 %
1!);)
i le
Antılabilirliği n i n Araştınimasi
-
..
Merkezi Sistem
-
·
-
-
-- ·
---
---
-
-·- ---- --
-
- -
---··
- - - -
-
-
.
-
-
··-· -
-
-
.....
ııooc
.
_.,
- --- ·
..
..
-
··-
·--- ·
· ·-
-
-
· ---
-
---
.
.
-
-·-- ·--
..
.
...
-
...
..
-
.
-
-
-·
.
.
· -
.
.
-·
.. ....
-
·-·
-
··-
-
-
.
-
--···- --
-
--
-
- - . ·- . - .
�-------�-- �-------
Şekil 5 . Kd ort, Yort sabit, b iyoreaktör hacmi (V) ile Biyokütle konsantrasyonu (X) ilişkisi
206
Xfn�
SA U ı-en Di lim leri En �tıt üsü De rgi si
6.C ılt, 3.S a_yı ( Eyl ül 200 2)
Deri End üstr·isi Atıksu l a n n ı n 1\lerkczi Sistem ile
�
Q
QxSo
Y mi n=0.30 kg/kg
So= l 78,34 mg/1 X = l 9 8 72 nı:�l Tc-6.7
.
E=90 %
Arıtılaoiliriiğini n Aı·aştı n l n1ası
R.İleri,V . B u lur
\' m a :\=0 . 80
Yort=0.64 kg/kg
So= l 7R,34 mg/1 X= 1 93.72 mg/1 Tc:.-:6.7
gün
So==-1 78,34 mg/1
X..;: 1 °�.72
%
Ymin-0.30
-
(m3/
giin)
(kg/gün)
·
kdmin:-0.06
l lgü n
l /gü n
4,46
50
8,S>2
75
1 3,3 8
1 00
1 25
22,29
4
1 4 ,7 5
1 73.70
2 0 2 ,64
1 75
3 1 ,2 1
200
35,67
2 3 1 ,59
225
40, 1 3
260,54
250
44 ,5 9
49 , 04
325·
350
53,50
57,96
62 ,42
2 89 ,49
3 ı 8,44
3 47 ,39
3 7 6 34
,
4 05 ,29
434,24
375
66 ,88
400
7 1 ,34
425
492 , 1 4
475
75,79
80 ,7 5
R4,7 ı
500
89 , 1 7
55 0,04
450
sı .)-
�
s so
575
600
636,88
ı 02,55
ı 07 ,0 0
11
725
750
775
800
825
�50
8 '7/ �
000
925
950
075
1 000
578,99
98,09
650
700
5 2 ] )09
607 ,9 3
1 l l ,46
675
463 , 1 9
9 3, 6 3
625
-
1 1 5 ,80
5 ,9 2
t 70,38
1 24 , 84
1 56,05
1 60,5 1
1 64,96
1 69,42
ı 7 3,88
ı 78,34
,
99.26
555,83
l l 0,29
6 1 7,58
1 80 , 6 9
ı
2 1 6 83
1 43 ,18
214,90
252,97
] 54,4 1
27 1 ,04
90,35
424,02
46? ,57
501 ' 1 2
539,66
-
,
1 64 ,70
ı
88,23
6 1 7,58
433 ,66
2 35,29
7 7 1 ,98
4 8 1 ,84
2 58,g ı
2 R 2 ,34
926, 3 8
305,87
1 003,57
3 29,40
- ·
3 2 5 , 24
1 98,52
1 1 73 ,4 1
73 2 ,40
1 466,76
1._ ?
_ 3)
- , 1 '71
770,95
447.04
1 358,69
1 420,44
R09,50
84 8 , 04
494, l O
5 1 7,63
8 86,59
541 ' 1 6
1 4 8 2,2 0
925, 1 4
96 3, 69
! 002 ,2 3
5 64 ,69
37 9,4 5
23 1 , 6 1
242 ,64
397,52
4 87 , 87
297,78
308,8 1
505,94
5 24 ,00
3 1 9,84
542,07
560, 1 4
..
_
_
_
_
_
330,87
3 4 1 ,90
ı ?96,93
1 543,96
1 605,7 2
1667,48
ı 729,24
1 79 1 ,00
1 852,75
1 9 1 4 ,5 1
423,5 2
470,57
5 8 8 , 22
1 389,57
1 62 1 ' 1 6
1 698,36
1 775,56
ı 852,75
ı 029,95
397.52
848,04
705:86
..ı ı 5,5 9
433 ,66
886 , 59
735,27
45 1 ,73
963, 69
764,68
469,80
ı 002,23
1 ?04,6 1
1 252,79
632,42
386,02
2 1 6 1 ,55
1 34 9, 1 6
2 7 0 1 ,93
1 686,45
722,77
44 1 ' 1 6
2470,34
794,09
1 349, 1 6
ı 3 97 ,]5
1 63 8 , 2 7
ı 1 57 ,9 7
'
1 1 56,42
2624,73
430, 1 3
676 45
1 1 08,24
/99,97
704,70
542,07
94 1 , 1 5
578,2 1
9 1 1 ,7 3
1 590,08
970,56
999,97
.
ı 029,3 8
1 734,6 4
870,56
2856,33
1 7 82 8 2
1 088,20
9 1 7 ,62
2933,53
3 0 1 0)2
ı
831 ,O1
l l l 7,61
1 927,37
ı ı 76,43
207
3087,92
,
1 87 9, 1
9
1 058 7 9
,
1 1 47 ,0 2
92 5 , 1 4
·
-
487,8 7
823,50
85 2 .91
8 82 ,3 2
2779J 3
94 1 , ı s
9 1 5 ,501
ı 060,06
1 3 1 0,6 1
894,09
732,40
l 0 1 1 :87i
2099,79
1 464,80
1 503 ,3 5
1 54 1 .90
Y
809,50
374,99
2346,82
2408,58
'
J79A5
6 1 4, 3 5
4 1 9, 1 0
722 ,77
G 1 7:63
647,0-+
1 O l l ,87
254 7,54
686,63
578,21
963,691
7 7ô,44
1 1 00 ,0 7
34 3 ,3 ı
674,sg
770 ,95
1 2 72 07
1 426,26
558,80
539,66
3 6 1 ,38
2038,03
2285,06
626,40
588,22
1 54 1 ,90
408,07
501 ' 1 2
2 34,90
578,2 1
9 63 ,69
363,96
6 68 ,5 6
4 1 1 ,75
9 1 5 ,50
2470,34
'
462 ,57
867,32,
752,92
847 03
2 1 6 ,83
-
693,85
1 233,52
1 387,7 1
4 24, 02
1 98,76
3 25 ,24
1 493,72
2221,30
ı 80,69
5 29 , 3 9
1 976,27
� 97 ,05
433,6 6'
346,93
867�32
2393 , 1 4
82 3, 50
4 8 1 , 84
530,03.
3 85 ,47
8 1 .9, 1 3
i 445,53
,
385,47
,
655,3 1
231 5.94
39
1 4 4 ,55
1 6 2 ,62
3 3 7 29 .
307 , 1 8
6 8 2 .3 3
,
240,92:
2 89, 1 1 1
1 92 ,74 i
499,98
1 1 1 7,88
729
1 92,74
2 3 1 ,2 8
269,83
3 08 , 38
1 54 , 1 9
8 1 9, 1 3
658,80
97
1 44,55;
7 7 0 ,9
1 079,33
,
1 1 5 ,64
6 1 6,76
1 300,98
1 1 94
96,3 7 ı
.
-
?89, 1 1
2084,35
2 l 6 1 55
705,86
7 7 09
48, ı 8
47 0, 57
635,27
2
V(3)
•
7 /0,95
1 040,78
1 1 5 6 ,4
,
38,55
kg/kg
44 ı ,ı 6
2007 . 1 5
2238,74
3 8 2 34
V(2)
Ymax=0.80
? 52,97
2 7 1 ,04
6 1 1 ,74
,
352,93
722 .77
)
1 543,96
3 2 3 ,52
674 ,5 8
'
1 26,48
294, ı ı
626,40
1 1 57 9 7
205,88
'
5 7 8 ,21
1 080 , 77
ı 08,41
264 '/0
Yort=0.64
kg/kg
3 6, 1 4
1 7 6,46
23 5,2 9
5 10,01
84C)J 8
1 3 1 2,37
2 20 , 5 8
3 8 5,47
694,78
3 99,99
3 6 1 .3 8
33 7 ,29
2 1 1 ,76
-·
691,8'5
2 89 , 1 1
54 0,3 9
655,3 1
650,49
9
1 41 17
1 47,05
2 3 1 ,28
46 3 , 1 9
240, 92
1 049,89
5 96 ,2 8
1 1 2 ,02
385,99
1 87 49
955,3 3
1 07 1 ' 1 2
ı 1 7 ,64
307' 1 8
3 5 2 ,93
1 04?. , 1 7
1 92 ,74
1 235 1 �/
578,21
l o 1 3 ,22
72,28
3 76,46
9?6,38
984,2�
1 1 7,64
6 1 6,76
2 86,76
8 9 7 ,43
ı 92,74
988, 1 4
209,55
1 8.07
'308,79
1 76,46
343.31
29.4ı
C)4, l l
352,93
1 1 1 1 ,6 5
48, 1 8
V( l )
54, / l
578 2 1
,
V9
88,23
926,38
289, l l
V8
1 54,40
1 65 ,44
469 ,80
8 1 0,58
.
8 02 ,8 6 .
8 64 ,62
l leü n
1 44,55
3 85 ,47
74 1 , 1 0
ı 32,35
,
1 /gü n
kg/kg
2 3 1 ,59
346,93
679,34
l 2 1 ,32
98_76
275,73
,63
494,07
kdmax=0.40
5 8 , 82
2 69 ,83
3 0 8 ,3 8
432 , 3 1
1 62 ,62
45 1 ,73
78 ı
5
370, 5
88,23
264 ,70
7 5 2 ,68
3 0 8 , 79
1 44,55
1 54, 1 9
7 7 , 20
kdort=0 . 1 86
96,37
1 1 5,64
247 ,03
77,20
1 26,4 8
4 33 , 66
72 3, 7 3
1 85,28
V7
2 3 ,5 3
47 ,06
7 0 , 59
77,09
1 2 3 ,52
66, 1 7
1 0R 4 1
694 ,78
868,48
] j l ,59
55, 1 5
2 5 3 ,6'/
1_ 33,76
1 47, ı 3
90 ,3 5
4 1 5 ,59
839,53
,
44, 1 2
66S ,8J
ı 29,30
ı ] 8 .2 1
1 42 67
72 , 28
V6
3 8,55
,
3 3 ,09
kdmax=0.4 kdmin=O.O
6 t lgün
O 1 /gü n
llgü n
6 1 76
1 1 03
22 '06
54,2 1
kdort=0. 1 86
vs
V4
�
36, 1 4
86,85
26,75
300
1 8,07
5 7 , 90
1 50
2 75
1
1 7 ,83
2 8 , 95
1u..lmax�0.40 kdmin-0.0
6 1 /gü n
1 /gü n
V3
vı
V1
25
kdort=O. 1 86
--
kd ort=O.l86 lig :in
mg/1 Tc=6.7 gün Q= 1 78,34 mg!! X== l �8 . 72 n1gil Tc=6.7 gün E=90
kg/kg
I:.-�u 'Yo
gün E=90 o/o
-
ı 040 7 8
,
5 05 .94
1 079)3
'
524,00
1 1 7 ,88
1 1 56 4 2
1 1 94 ,97
1
-
,
560, 1 4
1 233,52
596,28
ı 272 ,07
6 1 4,35
1 3 1 0,61
6 3 2,42
650,49
---
1 349, 1 6
1 387 7 1
1 426,26
-
,
()68,56
686,63
704,7 0
1 464,80
722 77
1 54 1 ,90
,
] 503,35
ı 060,06
,
l l 08 24
1 1 56,42
1 204,() 1
ı 252,79
1 300,98
1 349, 1 6
1 397 ,3 5
1 445,5J
1 493,72
1 54 1 ,90
1 590,08
1 638,27
1 686,45
1 734,64
1 7 82,82
1 83 1 ,0 1
I R79, J 9
1 927 3 7
,
SAU .F'cn Jl i l i rnlcl'i
Ucri Enc.lüstrisl Ataksulannın Merkezi Sistem ile
lm�titilsü Dcr·gisi
ArıtaJabilirliğinin Araştarılması
R. ileri, V.Bulur
6.Cilt, 3.SaY1 (Eylül 2002)
E
o/o
5
Yort=0.64 kg/kg kdort=0. 1 86 1/gün
Q=872 m3/gün So=1 78.34 mg/1
X=198.72 mg/1 Tc=6.7 g ü n
V (E'ye göre)
Yort=0.64 kg/kg kdort=0. 1 86 1/gün
Tc
Q=872 m3/gün So=178.34 mg/1
X=198.72 mg/1 E=90 %
gun
••
.
74,70
1,7
10
1 49,39
15
X
mg/1
Yort=0.64 kg/kg kdort=0.1 86 1/gOn
Q=872 m3/gUn So=178.34 mg/1 E=90
0/a Tc=6.7 g O n
.
V ( c'ye g öre)
V {X'e göre)
582 ,20
1 00 , 72
2652,76
2,7
8 1 0, 1 8
1 1 6, 72
2289 , 1 2
224 , 0 9
3,7
987,93
1 32,72
201 3, 1 6
20
298,79
3 7 3 , 48
5,7
1 1 30 3 9
1 247' 1 3
1 48 7 2
1 796,57
25
4 7
1 64 , 72
1 622,06
,
,
,
30
448 , 1 8
6,7
1 344 , 54
1 80 , 72
1 478,45
7,7
1 358 ,2 1
59 7, 57
1 42 7 , 04
1 96 , 72
40
45
522,88
2 1 2 , 72
1 2 56,05
228,72
1 1 68 , 1 8
35
8,7
1 497,83
672 ,27
9,7
1 559,23
746, 9 6
1 0, 7
1 6 1 2 , 98
244,72
1 09 1 ,80
55
82 1 , 66
1 1 ,7
1 660,44
260 , 72
1 024,80
60
896,36
1 2, 7
1 70 2 , 6 5
2 76 7 2
965,55
50
65
70
971 ,05
1 045,75
1 3, 7
14 7
1 74 0 ,44
..
,
9 1 2 77
292 , 72
,
�
1 774,46
308 , 72
1 5,7
1 805,25
324 , 72
822 , 82
1 833 ,2 5
340
72
784, 1 8
,
:
865746
75
1 1 20,45
80
1 1 95 , 1 4
1 6,7
85
1 269,84
1 7, 7
1 85 8 , 83
356,72
749 , 0 1
90
1 344,54
1 8,7
1 882,28
372 , 72
7 1 6,86
1 903,86
388,72
687,35
1 493,93
1 9, 7
20,7
1 923,79
404,72
95
1 00
1 4 1 9,23
,
--------·
208
-
ı
660, 1 8
-.-
-- -
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
4 202 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content