close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

embedDownload
MU~
T.e. .
VALILIGI
il Milfi Egitim Miidiirliigii
29/0112015
Sayl : 73774402/160.01.06/1056554
Konu: BHim ve Sanat Merkezlerine
Ogrenci Se~imi
...................................................KAYMAKAMLIGINA
il~e Milli Egitim Miidfuliigu
.......................................................... MUDURLUGUNE iIgi
:Milli Egitim Bakanltgl Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidfuliiguniin
28.01.2015 tarih ve 967553 sayIlI yazlSI.
BHim ve Sanat Merkezlerine Ogrenci Se~iminde 2015-2016 Egitim ogretim
yIlmda,halen ilkokul 2,3,4. smlfa devam eden ogrencilerin aday gosterilecegi ile ilgili ilgi
yazl yazlmlZ ekinde sunulmu:; olup konu ile ilgili ogrencilere gerekli duyurunun yapilmasl
hususunu;
Bilgilerinize rica ederim.
Cevdet ARSLAN
VaH a.
II Milli Egitim Miidiirii
Ek :1.Yazl Daglbm : Il~e Kaymakamhklanna Merkez Tiim iIkokul Miid. Bu evrak giivenli elektronik irnza He imzalanml~tIr. http://evraksorgu.rneb.govtr adresinden 876e-853d-3991-a5f5-5f4akodu ile teyit edilebilir.
T.e.
\)t;om..... ~
.,,~
...'
~1l:
t
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirliigu
28/01/2015
Say) : 71131733/160.01.06/967553
Konu: Bilim ve Sanat Merkezlerine
Ogrenci Sevimi.
........................v ALiLiGiNE
(il Milli Egitim Miidiirliigii)
Bilim ve Sanat Merkezlerine 2015-2016 egitim-ogretim YIlt ivin BakanlIgImlza
bagh ilkokullarm 2.,3.,ve 4.smtflanndan ogrenci tamlamaSI ivin gervekle~tirilecek olan, ozel
yetenekli ogrencilerin tamlama i~lemleri ile ilgili olarak;
1-2015-2016 Egitim Ogretim ytlmda, halen 2., 3., ve 4. slmfa devam eden ogrenciler aday
gosterilecektir.
2-Aday olarak gosterilecek ogrenciler "Genel Zihinsel Yetenek","Resim Yetenegi" ve
"Miizik Yetenegi" alanlannda belirlenecektir.
3-Aday gosterilecek ogrenciler en fazla iki yetenek alamnda aday gosterilebilecektir.
4-ilinizdeki 2., 3., ve 4'iincii smlf <;>gretmenlerine, ozel yeteneklilerin ozellikleri ve tamlama
siireci ile ilgili rehber ogretmenler tarafmdan bilgilendirme toplanttlan 09-13 Subat 2015
tarihleri arasmda yapIlacaktIr. Yapilacak bilgilendirme toplantIlarmda Genel Miidiirliigtimiiz
internet sayfasmda yaYlmlanacak sunudan destek alabileceklerdirO.
5-2., 3., ve 4 'iincii slmf ogretmenleri e-okul ~ifreleri ile 16 Subat-23 Subat 2015 tarihleri
arasmda e-okul sistemi iizerinden, ozel yetenekli oldugunu dii~iindiigu ogrenciler ivin
"Gozlem Formu" doldurarak aday gosterme i~lemlerini gervekle~tireceklerdir.
6-Aday gosterilen ogrencilerin Gozlem Formlarl dikkate ahnarak, Grup Tarama Testine
ahnacak ogrenciler Mart aymm ilk haftasmda Genel Miidiirliigllmiiz sayfasmda Han
edilecektir.
7- Grup Tarama Testi ve Bireysel Degerlendirme He ilgili avlklamalar ve takvim ileri bir
tarihte Genel Miidiirliigumiiz sayfasmdan duyurulacaktu.
Ogrencilerin ve velilerimizin magduriyet ya~amamasl IVm illilve Milli Egitim ve Okul
miidiirliiklerinin gerekli hassasiyeti gostermesi gerekmektedir.
Geregini rica ederim.
Oktay KILle
Bakan a.
Daire Ba~kan V.
DAGlTIM
64 il Valiligi'ne
MEB Be~ev1er Kampiisii A Blok
BejlevlerlANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
Ayrmtth bilgi i~in: Dilek GUVENCE- VHKi
Tel: (0 312) 413 3017
Faks: (0 312) 213 1356
Bu evrak gOvenli elektronik imza lie imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 218c-4241-31 f7-9fdb-f48c kodu ile teyit edilebilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
99 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content