close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

embedDownload
T.e. . ......
MUS V ALILIGI
il Milfi Egitim Miidiirliigii
SaYI : 77453069/954.99/1016624
Konu: "Ikaz-Alarm Tatbikatt ve
Personel tahliye Tatbikatt ll
29/0112015
................................................... KAYMAKAMLIOmA
(ilc;e milli egitim Miidiirliigu)
"'*..
u
_
••
.................................................. MlJDURLUOUNE 28 ~ubat "Sivil Savunma Giinii ve 01-07 Mart deprem haftasmda yaptlmasl planlanan
tatbikat He ilgili Milli Egitim Bakanhgl Destek Hizmetleri Genel miidiirliigiiniin 2110112015
tarih ve 663066 sayth yazl ve ekleri ili~ikte gonderilmi~ olup; tatbikatlann zamamnda
yaptlmasl ve ekte gonderilen sonuc; raporunun 27/0412015 tarihine kadar miidiirliigiimiiz sivil
savunma ~ubesine gonderilmesini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a
Milli Egitim Miidiirii
Ek:Form.2. DAGITIM: iIc;e Milli egitim Miidiirliikleri kurum ve okullanmlza. Aynntlh bilgi i9in: M.Sakir KO{::LARDAN (Uzman) 05323639949
Bu evrak giivenli elektronik imza i1e imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov,tr adresinden
adbf-ddcd-3c38-bc56-fl)f5 kodu ile teyit edilebilir,
..
A.
T.e.
....
w
..
MILLI EGITIM BAKANLIGI Destek Hizmetleri Genel Miidiirliigii Say. : 486804691954.991663066
Konu: "Ikaz-Alarm Tatbikatt" ve
"Personel Tahliye TatbikatI"
Ilgi
2110112015
: a) 05/0112011 tarihli ve B.08.0,iMD.O.l4.00.00/30 saYlh yazl, (Genelge No: 2011101)
b) Milll Egitim Bakanitgl ili Takvimi.
iIgi (a) Genelge ve iIgi (b) Milli Egitim Bakanhgl ili Takvimi geregince 2015 ydmda
telikilatt okul ve kurumlannda 28 Subat Sivil Savunma Giiniinde
"Ikaz-Alarm Tatbikatl", 01-07 Mart Deprem Haftasmda "Personel Tahliye Tatbikatt"
yaptlacakttr. ikaz-Alarm Tatbikatmda; personel ve ogrencilere sivil savunma tedbirleri ile
ikaz ve alarm i~aretleri, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Niikleer (KBRN) silahlann etkileri,
bunlara kar~l korunma onlemleri, gizleme ve karatma konulannda egitim verilecek, alarm
iliaretleri iizerine planh bir liekilde kurum ve okullann bo~alttlarak slgmaklarda/slglnma
yerlerinde toplanmalan saglanacaktlr.
Personel tahliye tatbikatmda; personel ve ogrencilere okul ve kurumlarda can ve mal
kaybmm en aza indirilmesi il(in ahnanlalmacak tedbirler He deprem ve yangm konulannda
egitim verilecek, kurum ve okullann planh bir ~ekilde bOlialtdacak ve onceden belirlenen al(lk
alanlarda toplamlacaktlr.
Gerek 28 Subat Sivil Savunma Giiniinde yapJlacak "Ikaz-Alarm Tatbikatl", g~rekse
01-07 Mart Deprem Haftasmda yapdacak "Personel Tahliye Tatbikatl" etkinliklerinde II Afet
ve Acil Durum Miidiirliikleri, Belediye Ba~kanhklan (itfaiye Dairesi Ba~kanhgt!itfaiye
Miidiirliigiilitfaiye Amirligi) ile koordinasyon ve i~birligine gidilecektir. Tatbikatlarm siiresi
il(inde yaptlmasmm takibi birim amirlerinin ve IlIIll(e Milli Egitim Miidiirliiklerinin
sorumlulugundadlr. Tatbikatm sonunda, Bakanbglmlz Destek Hizmetieri Genel Miidiirliigiine
rapor verilecek, yapdacak denetimlerde bu konu aranacaktlf.
Tatbikatlann zamamnda yapdmasl ve ekte gonderilen rapor formatlllln doldurularak
25.05.2015 tarihine kadar Bakanhglmlz Destek Hizmetleri Genel Miidiirliigiine
gonderilmesini arzlrica ederim.
~akanhglmlz ta~ra
Bahattin GOK Bakan a. Genel Miidiir V. EK: Tatbikat Sonul( Rapor Formatl (1 Sayfa)
DAGITIM: Geregi:
BPlam
Geregi: A Plant Atatiirk Blv. No: 98 Giri~ Kat C Blok 06648 KIzllay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
AyrmtllJ bilgi i-;;in: Huseyin Gazi YAL~IN Uzman
Tel: (0 312)413 1842
Faks: (0312) 222 05 32
Bu evrak giivenli elektronik irnza ife irnzafanrnl~tlr. http://evraksorgu.rneb.gov.tradresinden
9424-ecd J-39cO-8f02-5e84 kodu ile teyit edilebilir.
EK-l
.MiLLi EGiTiMiN BAKANLIGI HiZMET BiNALARI (OKUL VE KURUMLAR)
IKAZ-ALARM TATBiKATI VE PERSONEL TAHLiYE TATBiKATINA iLi~KiN
TATBiKAT SONU<: RAPORU
iLiN ADI
iL MiLLi EGiTiM MUDURU
ADISOYADI
siviL SAVUNMA iKAZ-ALARM
PERSONEL TAHLiYE TATBiKATI
TATBiKATI
TATBiKATIN AMACI
TATBiKATIN AMACI
Personel ve ogrencilere sivil savunmanm
onemi, tanlm ve tedbirleri ile ikaz ve alarm
i~aretleri, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik,
Niikleer (KBRN) ve benzeri silahlarm etkileri,
bunlara kar~l korunma onlemleri, gizleme ve
karartma konulannda egitim verilerek alarm
i~aretleri iizerine planh bir ~ekilde kurum,
okul ve dersliklerin bo~altIlarak slgmaklardaf
slgmma yerlerinde toplanmalanm saglamak..
Olasl deprem/yangm anmda personel ve
ogrencilere kurum ve okullarda can ve mal
kaybmm en aza indirilmesi lym egitim
verilerek derslikler ve yurtlann planh bir
~ekilde bo~alttlmasl ve onceden belirlenen
aylk alanlarda hiybir izdihama yol aymadan
toplanmalarlm saglamak.
TATBiKATA KATILAN KURUM VE OKUL
SAYISI (il~eler Dabil)
TATBiKATA KATILAN KURUM VE OKUL
SAYISI (il~eler Dahil)
" ......
~
................. ......... ...........................................................................
~
~
TATBiKATA KATILAN OGRENCi VE
PERSONEL SAYISI
.. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. * ...
a
"
....
t ............ " . . . . . . . . . . . . . . . . .
~
.................................................................. TATBiKATA KATILAN OGRENCi VE PERSONEL SAYISI ~
..
............................................... " ................. "ikaz-Alarm Tatbikatl" ile "Personel Tahliye Tatbikatl" vukuatslz olarak tamamlanml~br.
HAZIRLAYAN
1 12015
Sivil Savunma UzmaDl/Amiri
Adl Soyadl
imza
ONAYLAYAN
1 12015
Milli Egitim Miidiirii
Adl Soyadl
imzafTarih
A£lklama:
1. il Mi1di1rli1kleri bu formu ornek alarak ilgelerden tatbikat sonu raporlarml isteyerek it dosyalarmda
muhafaza edeceklerdir.
2. Tatbikat esnasmda herhangi bir vukuat ya~ml~ ise vukuatt ve alman tedbir belirtilerek ayn bir
rapor halinde bildirilecektir.
3. Genel Mi1di1rli1ge gonderilecek rapor tUm il ve ilge milli egitim mi1di1rli1kleri kurum ve okullarmm
toplam say dan baz ahnarak gonderilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
165 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content