close

Enter

Log in using OpenID

2015 Türkiye Şampiyonası Kategorileri ve Katılım Sayıları

embedDownload
HS.01-V10
Strateji Menkul Değerler
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ALIM - SATIMINA ARACILIK
ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (REPO - TERS REPO İŞLEMLERİ ve
ELEKTRONİK İŞLEMLER (UZAKTAN ERİŞİM) DAHİL )
Seri No :
……………………………………..
Müşteri Hesap No :
……………………………………..
Tarih :
……………………………………..
Not: Bu alan müşteri yetkilisi tarafından doldurulacaktır.
MÜŞTERİ GENEL BİLGİLERİ
Soyadı:
İş Telefonu:
Adı:
Ev Telefonu:
Kimlik Türü:
GSM:
Kimlik No:
Fax:
Doğum Yeri ve Tarihi:
e-mail:
Mesleği:
T.C. Kimlik No:
Ev Adresi:
Vergi Kimlik No:
MKK No:
*Banka:
İş Adresi:
*Banka Şube:
*IBAN:
Yazışma Adresi:
Ev
İş
*Hesap Sahibi:
*İnternet şubesinde, hesabınızdan EFT yapmak istediğinizde görünecek banka bilgileridir. EFT yaparken sadece bu hesaba para transferi
yapabileceksiniz.
İMZA
İMZA
İMZA
MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
Adı:
Soyadı:
İMZA
www.strateji.com.tr
Sayfa 1 / 25
Lütfen okuduğunuza dair imza veya parafınızı atınız.
HS.01-V10
Strateji Menkul Değerler
UYGUNLUK TESTİ
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in (Yatırım Kuruluşları Tebliği)
33. maddesinde “Uygunluk Testi” ile ilgili düzenlemelere yer verilmekte ve aracı kurumlar tarafından müşterilerine yaptırmaları
zorunlu tutulmaktadır.
Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığınızın
anlaşılması, böylece size daha uygun hizmet sunulmasının sağlanmasıdır. Bu konuda bir değerlendirme yapılabilmesi
sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine bağlıdır.
Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirseniz, hangi ürün ya da hizmetlerin size
uygun olduğu tespit edilemeyecektir. Bu nedenle, aşağıdaki sorulara yanıt vermeniz, doğru, tam ve güncel bilgileri
vermeniz, size uygun ürün ve hizmetlerin tespit edilebilmesi açısından önemlidir.
Yaşınız
Eğitim Durumunuz
18 - 30 yaş
İlköğretim / Ortaöğretim
31 - 50 yaş
Lise
51 - 65 yaş
Lisans ve üstü
66 ve üzeri
Kurumsal Müşteri
Kurumsal Müşteri
Mesleğiniz
Mesleği / Ticari Faaliyeti:
Tecrübesi (yıl) :
Yatırımlarınızı ne kadar süreyle sermaye
piyasalarında değerlendirmeyi düşünürsünüz?
Kısa Vadeli (0 – 6 ay)
Orta Vadeli (6 – 12 ay)
Uzun Vadeli (1 − 3 yıl)
Daha Uzun Vadeli (3 yıldan uzun)
Risk ve getiri tercihiniz nedir?
a
b
c
d
e
Olabildiğince riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih eder, az ama düzenli bir getiri sağlamayı tercih ederim.
(Anaparam aynen korunsun)
Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımımda düşük riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan çok az bir
miktar kaybetmeyi göze alabilirim)
Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplam getirimi artırmak amacıyla, riskli ürünlere
makul ölçüde yatırım yapabilirim. (Anaparadan bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)
Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim (Anaparadan kaybetmeyi göze alabilirim)
Çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. Gelişmiş yatırım ürünlerinin riskleri
konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparayı tamamen kaybetmeyi göze alabilirim)
Sayfa 2 / 25
Lütfen okuduğunuza dair imza veya parafınızı atınız.
HS.01-V10
Strateji Menkul Değerler
Hangi ürünlerde daha önce yatırım yaptınız, ne sıklıkta yatırım yaptınız ve bu ürünlerdeki geçmiş 1 yıllık dönemdeki işlem
hacminiz ne kadardır? (Kutucuklara X işareti koyarak doldurabilirsiniz)
Ürün Bilgisi
İşlem Sıklığı
Hacim Bilgisi (TL)
Bilgim
Yok
a
Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP,
Para Piyasası Fonu, vb.)
b
Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,
Hazine Kira Sertifikaları, Borçlanma Araçları
Fonu, Değişken Fon, Garantili - Koruma
Amaçlı Fon, vb.)
Orta Riskli (Hisse senedi, Hisse Senedi
Fonları, Borsa Yatırım Fonları, Eurobond,
Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma
Araçları, Kira Sertifikaları, Yabancı Menkul
Kıymetler Fonu, Kıymetli Madenler Fonu, vb.)
Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve
Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım
Kuruluşu Sertifikası, Serbest Fonlar,
Yurtdışında Kurulu Yabancı Fonlar, vb.)
Çok Yüksek Riskli (Tezgahüstü Türev
İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları,
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, vb.)
c
d
e
Bilgim
Kısıtlı
Yeterince
Bilgim
Var
Nadiren
(Yılda
Birkaç
Defa)
Kredili İşlem Tercihi
:
Yıllık Ortalama Gelir
: ........................................................................................
Tahmini Portföy
: ........................................................................................
Tahmini İşlem Hacmi
: ........................................................................................
Daha önce çalıştığı
Aracı Kurumlar
: ........................................................................................
Evet
Arasıra
(Ayda
Birkaç
Defa)
Sıklıkla
(Haftada
Birkaç
Defa)
150.000
50.001 500.000
500.001
ve üzeri
Hayır
Strateji Menkul Değerler A.Ş’ni tercih sebebi: ..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda, kurumunuzca
uygun olduğu tespit edilecek ürün ve/veya hizmetleri tercih etmemin faydalı olacağı konusunda bilgilendirildiğimi beyan
ederim.
MÜŞTERİ
ADI/SOYADI :.......................................................................................
ADRES
:.......................................................................................
TARİH
:
......../……/……..
İMZA
Sayfa 3 / 25
Lütfen okuduğunuza dair imza veya parafınızı atınız.
HS.01-V10
Strateji Menkul Değerler
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ALIM - SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
I-TARAFLAR
Bir tarafta, İstanbul Büyükdere cad. No:100-102 Maya Akar Center. Kat:26 Esentepe, Şişli'de bulunan STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.)
Diğer tarafta, …………………………………………………………………………………… (Aşağıda kısaca MÜŞTERİ denilecektir.) arasında ..../..../.............. tarihinde aşağıdaki koşullarda tam bir
anlaşmaya varılarak işbu sözleşme imzalanmıştır.
II-SÖZLEŞMENİN KONUSU
MADDE 1- Bu sözleşmenin konusu ; MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM aracılığı ile Borsa'da veya Borsa dışı teşkilatlanmış diğer piyasalarda,Borsa Para Piyasasında, mevzuatın izin verdiği her
türlü Sermaye Piyasası Araçlarının Alım-Satımı işlemlerinin , Repo ve Ters Repo işlemlerinin ve bu işlemlerin Elektronik ortamda Uzaktan Erişim Kanalları ile yürütülmesi halinde Elektronik İşlem
Hizmetlerinin esasları ve uyulması zorunlu bulunan koşullar ile tarafların yukarıda sayılan işlemlerdeki hak ve yükümlülüklerinin ve MÜŞTERİ ile ARACI KURUM arasındaki ilişkilerin belirlenip,
düzenlenmesidir.
Bu sözleşme, hiçbir şekil ve surette Portföy Yönetim Sözleşmesi ve/veya Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi niteliğinde değildir ve bu Sözleşmeler çerçevesinde olduğu iddia dahi edilemez ve buna
yol açacak şekilde yorumlanamaz.Akdedilen sözleşme, MÜŞTERİ'ye ARACI KURUM'un sunduğu tüm hizmetlerden yararlanma imkanı vermez.
III- TANIMLAR
MÜŞTERİ: Bu sözleşmenin konusu ve hükümleri çerçevesinde kendisine ARACI KURUM nezdinde hesap açılan gerçek veya tüzel kişidir.
BORSA VEYA TEŞKİLATLANMIŞ DİĞER PİYASALAR: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, faaliyetleri SPK kanun ve mevzuatında belirtilen diğer borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalar.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI: Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatında belirtilen Menkul Kıymetler ve diğer Sermaye Piyasası Araçları
MKK: Türkiye'de ihraç edilmiş kaydi Sermaye Piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları, bilgisayar ortamında, üyeler ve hak sahi pleri itibariyle kayden izleyen merkezi saklama kurumu olarak
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.yi ifade eder.
TAKASBANK: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
SPK: Sermaye Piyasası Kurulu
EMİR: MÜŞTERi'nin ; ARACI KURUM'a , Sermaye Piyasası Araçlarının alınması, satılması ile ilgili, kural olarak yazılı yapılması gereken ancak mevzuat hükümleri doğrultusunda ARACI
KURUM'un kabul etmesi kaydıyla telefon , Faks ve "Uzaktan Erişim Kanalları" olarak anılan, Internet , Sesli Yanıt Sistemi (IVR), Kısa Mesaj Servisi (SMS)v.b. gibi ARACI KURUM tarafından
hizmete açılan veya açılacak olan Uzaktan Erişim Kanallarını da kullanarak yaptığı bildirimi ifade eder.
KURTAJ ÜCRETİ: ARACI KURUM tarafından aracı olarak Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda MÜŞTERi adına gerçekleştirilen alım-satım işlemleri karşılığında, menkul kıymetlerin işlem
gördüğü fiyatlarla hesaplanan tutarı üzerinden, belirlenmiş oran dahilinde MÜŞTERi hesabından ARACI KURUM tarafından alınan komisyondur.
Borsa : Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca bu sözleşme konusu işlemlerin yapılmasına izin verilen teşkilatlanmış diğer piyasaları
BIST : Borsa İstanbul A.Ş.
Menkul Kıymet : 4487 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“Kanun”) vesair kanun ve mevzuatın ilgili maddelerinde sayılıp tanımlanan her türlümenkul kıymeti
Alım Emri : Müşteri'nin Aracı Kurum'a Menkul Kıymet'in satın alınması için, yazılı, sözlü veya telefon, faks, internet veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi
Satım Emri : Müşteri'nin Aracı Kurum'a Menkul Kıymet'in satılması için yazılı, sözlü veya telefon, faks, internet veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi
Talimat : Müşteri’nin, menkul kıymet alım satım emirleri, virman, ödeme, EFT, havale talimatı; saklama talebi; rüçhan hakkı kullanım talebi vb. ve bu tür taleplerle sınırlı kalmayan, yasal mevzuat
çerçevesinde Müşteri’nin Aracı Kurum tarafından yerine getirilmesini talep ettiği tüm işlemlere ilişkin talimatları
Saklama Kuruluşu : Aracı Kurumlar ve/veya Müşteriler namına Menkul Kıymetlerin saklanması ile yetkilendirilmiş olan İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer yetkili kuruluşları.
Internet işlemleri : Aracı Kurum’un tahsis etmiş olduğu şifre kullanılmak suretiyle Internet ve benzeri iletişim ortamları kanalıyla yapılan emir, talimat, talep, bildirim ve diğer işlemler dahil tüm
işlemleri ifade eder.
IV- MÜŞTERİ'NİN TANINMASI
MADDE 2- ARACI KURUM, müşterilerin, vekillerin ve yetkili temsilcilerin kimliğini ve yetkili imzalarını, kendisine tevdii edilen kimlik bilgileri ve imza örnekleri ile gerekli özeni göstererek tesbit
eder.Müşteri ARACI KURUM’a, 5549 sayılı kanun ve ilgili tebliğler uyarınca Mali Suçları Araştırma Kurulu bilgisi dahilinde vereceği kimlik tesbitine yarar belgeri tevdi etmekle yükümlüdür. ARACI
KURUM kendisine ibraz edilen belgelerin ARACI KURUM'a atfı mümkün olmayan nedenlerle sahteliğinden,ve yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılacak tetkikler sonucu tesbit
edilemiyecek imza benzerliklerinden sorumlu değildir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği gereğince MÜŞTERi, ARACI KURUM'un hazırlamış olduğu Müşteri Tanıma Formu'nu gerçeğe uygun
ve eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür. Müşteri mali durumunda olacak değişiklikleri vakit geçirmeksizin ARACI KURUM'a bildireceğini beyan ve taahhüt eder. ARACI KURUM bu bilgileri
MÜŞTERi'nin risk tercihlerini ölçmek amacıyla edinmektedir. MÜŞTERi'nin bilgi vermekten kaçınması halinde sorumluluk tamamen MÜŞTERi'ye ait olacaktır. ARACI KURUM bu durumda Müşteri
Tanıma Formundaki bilgileri esas alacaktır.ARACI KURUM bilgi vermekten kaçınan MÜŞTERi'den bu durumu bildiren bir beyanname alır.
V- SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM - SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
MADDE 3- YATIRIM HESABI AÇILMASI
ARACI KURUM , MÜŞTERi'nin Borsa veya Borsa dışı piyasalarda alım satımını yapacağı Sermaye Piyasası Araçları için aşağıdaki koşullarda aracılık hizmeti verecektir. ARACI KURUM nezdinde
MÜŞTERi adına Yatırım Hesabı açılacaktır.Sermaye Piyasası Araçları Yatırım Hesabında izlenecek , Sermaye Piyasası Araçları satımı sonrası oluşan tutarlar Yatırım Hesabına aktarılacak
Sermaye Piyasası Araçları alımı sırasında yapılacak ödemeler bu hesaptan karşılanacaktır.
MADDE 4- MÜŞTERİ ALIM VE SATIM EMİRLERİ
4.1. Emirlerin Şekli:
Bir MÜŞTERi emrinde en az aşağıdaki bilgiler bulunur.
a)Emrin verildiği borsa üyesinin unvanı,örgüt kodu
b)Emri verenin adı, soyadı veya unvanı,imzası
c)Emrin alım emri mi, satım emri mi olduğu,
d)Satın alınacak veya satılacak menkul kıymetin cinsi, adedi, varsa nominal değer tutarı,
e)Emrin limitli mi, yoksa serbest fiyatlı emir olarak mı verildiği,
f)Limitli emirlerde limit fiyatı,
g)Varsa emrin geçerlilik süresi,
h)Emrin verildiği yer, tarih, saat ve dakika,
i)Emrin, borsa üyesi tarafından alındıktan sonra ilk seans mı, yoksa geçerlilik süresi içinde uygun göreceği bir seansta mı, borsayı intikal ettireceği,
j) Müşteri emir numarası,
k) Emri Alanın Adı Soyadı , imzası MÜŞTERi emirleri üzerine, ARACI KURUM tarafından en az iki nüsha Müşteri Emri Formu düzenl enir ve Emir Formunun imzalı bir nüshası emri veren müşteriye
verilir. MÜŞTERi emirlerine ait nüshayı ARACI KURUM'dan kendisinin teslim alacağını kabul ve taahhüt eder. ARACI KURUM'da kalan emir nüshasında kalan bilgiler MÜŞTERi tarafından kabul
edilmiş sayılacaktır.
MÜŞTERi'den telefon, faks, email ve elektronik ortamda Uzaktan Erişim Kanalları ile alınan emirlerde ARACI KURUM tarafından bilgisayar ortamında Seans Takip Formuna kaydedilerek önce
MÜŞTERi imzası aranmaksızın yazılı hale dönüştürülür.Alınan tüm emirlere numaratörle veya bilgisayar ile müteselsil bir numara verilir.
Yukarıdaki bilgileri içermeyen MÜŞTERi emirleri, ARACI KURUM'ca işleme konmayabilir.
4.2.Emirlerin Kabulü, Geçerlilik Süresi ve Yenilenmesi:
MÜŞTERi , alım ve satım emirlerini bizzat ARACI KURUM'a gelerek yazılı olarak verir. Ancak ARACI KURUM telefon, faks veya "Uzaktan Erişim Kanalları" olarak anılan, Internet , Sesli Yanıt
Sistemi (IVR), Kısa Mesaj Servisi (SMS) ile kendisine iletilen emirleri kabul edebilir. Bu tür emirlerin daha sonra MÜŞTERi tarafından yazılı hale dönüştürülmesi zorunluluğu olmayıp, bu emirler SPK
ve BIST düzenlenmeleri çerçevesinde müşteri imzası aranmaksızın bilgisayar ortamında yazılı hale dönüştürülür. MÜŞTERi verdiği emrin ARACI KURUM'ca borsaya intikal ettirilmesinden sonra
BIST Mevzuatı Çerçevesinde yapılabilecek değişiklikler dışında emri değiştiremez veya geri alamaz. Süresi belirlenmemiş emirlerden MÜŞTERi'nin seans sırasında verdiği emir ilgili borsada
sadece o seans, seans sonrasında verdiği ise izleyen ilk seans için geçerlidir. MÜŞTERi'nin borsa dışı piyasalar için verdiği emir ise aynı gün geçerlidir. ARACI KURUM emirlerin teyidi için
MÜŞTERi'ye ulaşılacak telefon numarası içermeyen faks ve benzeri iletişim araçlarıyla verilen emirleri uygulamamakta serbesttir. MÜŞTERi, verdiği emrin ARACI KURUM tarafından verilen süre
içinde herhangi bir nedenle yerine getirilmemesi durumunda ve verdiği emir doğrultusunda talebinin devamı halinde, emrini yenilemek zorundadır.
4.3.MÜŞTERİ Emirlerinde Fiyat Belirlenmesi:
MÜŞTERi, ARACI KURUM'a verdiği emirlerde , Sermaye Piyasası Araçlarının alım-satım fiyatlarını "limitli" ve "serbest fiyatla" olmak üzere iki türlü belirleyebilir. Limitli müşteri emrinde, emri veren
alıcı işlemin gerçekleşmesi için kabul ettiği en yüksek fiyat, satıcı ise satmaya razı olduğu en düşük fiyatı belli eder. Bu şekilde belirtilen fiyatlara "limit fiyatı" denir. Borsada teşekkül eden fiyat, alım
emirlerinde limit fiyatından düşük ya da ona eşit, satım emirlerinde ise limit fiyatından yüksek ya da eşit ise alım satım borsada teşekkül eden fiyat üzerinden yapılır.Ancak verilen limit fiyatı
Sermaye Piyasası Aracının fiyat adımları dışında kalması halinde MÜŞTERi işlem yapmak istemesi durumunda emrini yeni fiyat adımlarına göre yenilemek zorundad ır. Müşteri verdiği emirde fiyatı
belirleme konusunda üyeyi serbest bırakmak istediğinde, "serbest fiyatla" ibaresini taşıyan emri verir.
4.4. Satılması İstenen Sermaye Piyasası Araçlarının MÜŞTERİ Tarafından Teslimi:
MÜŞTERi tarafından satım emri verilen menkul kıymetler, satım emri verilmeden önce virman yolu ile ARACI KURUM'a teslim edilmek zorundadır.
Sayfa 4 / 25
Lütfen okuduğunuza dair imza veya parafınızı atınız.
HS.01-V10
Strateji Menkul Değerler
4.5.Satın Alınması İstenen Sermaye Piyasası Araçlarının Bedelinin Ödenmesi:
MÜŞTERi'nin vereceği alım emirlerinin ARACI KURUM tarafından borsada yerine getirilmesi satın alınması istenen sermaye piyasası araçlarının bedelinin ve ARACI KURUM tarafından işlemlere
ilişkin olarak taahhuk ettirilecek komisyon, kurtaj ücreti ve diğer giderlerin ARACI KURUM'a makbuz karşılığında ve peşin ödenmiş olmasına bağlıdır. ARACI KURUM'un kendi takdirine bağlı olarak,
sermaye piyasası araçlarının alım bedeli ile ARACI KURUM tarafından işlemlere ilişkin olarak taahhuk ettirilecek komisyon, kurtaj ücreti ile diğer giderleri tahsil etmeksizin alım emrini uyguladığı
durumlarda, MÜŞTERİ bedeli ödeme yükümlülüğünü, emir Borsa'da gerçekleşmişse en geç alım emrinin gerçekleştiği seansı izleyen seansın başlangıç saatine kadar, yerine getirmek zorundadır.
Aksi takdirde ARACI KURUM meydana gelebilecek zararı tazmin ettirmek hakkı saklı olmak üzere, bu sermaye piyasası araçlarını özen borcu çerçevesinde ve MÜŞTERİ'nin menfaatlerini
gözeterek borsa içinde ya da Borsa mevzuatı hükümleri saklı kalmak koşulu ile mevzuatın izin verdiği durumlarda borsa dışında satabilir.
4.6. Takas Süresi İçerisinde Yapılan İşlemlerin Teminatlandırılması
MÜŞTERİ'nin takası henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alımı işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari % 20 si oranında net varlığının bulunması
zorunludur. ARACI KURUM daha yüksek bir teminat oranı belirleyebilir.Açık takas pozisyonu hesaplanırken öncelikle aynı hisse senedi için yapılan alım ve satım tutarları netleştirilerek müşterinin
aracı kuruma karşı hisse senedi alım işlemlerinden doğan nakit yükümlülüğü hesaplanır. Müşterinin net varlığı SPK'nun Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım,Açığa Satış ve Ödünç Alma ve
Verme İşlemleri Hakkındaki iigili teblinde sayılan kıymetlerden oluşur. Net varlığın hesaplanmasında müşterinin takas yükümlülüğünü yerine getirmediği kıymetler ile herhangi bir işlemin teminatı
olan kıymetler dikkate alınmaz. Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan teminat oranının herhangi bir nedenden dolayı sağlanamaması halinde, teminat oranını daha da düşürecek emirler kabul
edilmez ve gün sonunda müşterinin teminat oranını sağlayamaması halinde, ertesi gün ilk seansın başlangıcında müşterinin beli rtilen teminat oranını sağlayacak tutardaki kıymeti aracı kurum
tarafından belirlenen teminat oranı sağlanıncaya kadar sözleşmedeki hükümler çerçevesinde re'sen satılır.
MADDE 5- ARACI KURUM'UN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İLE İLGİLİ OLARAK VEREBİLECEĞİ HİZMETLER VE DİĞER
YÜKÜMLÜLÜKLER
5.1.Sermaye Piyasası Araçlarının MÜŞTERİ'ye Teslimi:
ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ adına ve/veya hesabına satın alınan ve/veya MÜŞTERİ tarafından satılmak üzere bırakılıp da, emre uygun koşulların bulunmaması nedeni ile satılmayan
sermaye piyasası araçları MÜŞTERİ talebi doğrultusunda, MÜŞTERİ tarafından verilen virman talimatında belirtilen kuruma gönderilecektir
5.2.Sermaye Piyasası Araçlarından Doğan Hakların Kullanılması
Müşteri,hesapta bulunan hisse senetleri ile ilgili depo makbuzunu yazılı olarak talep ederek Şirket Genel Kurulu'na katılma hakkını kullanabilecektir. Müşteri,kendisi tarafından kullanılmayan Genel
Kurul'a katılma ve oy hakkı konularında ARACI KURUM'a kabul etmesi halinde Genel Kurul'a katılma hakkını devredebilir.ARACI KURUM'un özen borcu içinde bu yetkiyi kullanmasından veya
kullanma şeklinden dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.Ayrıca hesabında bulunan hisse senetleri ile ilgili rüçhan hakkı kullanımlarında bu hakkın kullanımı için öngörülen süre başlamadan
en az bir hafta önce MÜŞTERİ tarafından aksine bir yazılı talimat verilmediği takdirde,rüçhan hakkının kullanılıp kullanılmamasına karar verme yetkisi ARACI KURUM'a ait olacaktır.ARACI KURUM
rüçhan hakkı kullanımını gerçekleştirmesi durumunda,bedeli hesabın bakiyesinden karşılanacaktır;bakiye müsait değilse ARACI KURUM rüçhan hakkını kullanıp kullanmamakta serbesttir.Bakiyesi
müsait olmayan hesaplarda kullanılmış olan rüçhan haklarına ait bedellerin MÜŞTERİ tarafından derhal ve def'aten yatırılması talep edilecek,yatırılmadığı takdirde MÜŞTERİ'ye ait kıymetlerden
satış yapılmak suretiyle ARACI KURUM alacağı tahsil edilecektir.ARACI KURUM sözkonusu işlemlerin gerçekleştirilmesinde özen borcu çerçevesinde müşteri menfaatlerini gözeterek hareket
edecektir.
MADDE 6- ÜCRET
6.1. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'a Sermaye Piyasası Araçlarının alım satımı için verdiği ve gerçekleştirilen alım-satım işlemleri karşılığında, menkul kıymetlerin işlem gördüğü fiyatlarla hesaplanan
tutarı üzerinden, ...............................oranında Kurtaj Ücreti ve buna ait hertürlü mevcut ve konulacak vergiyi işlem gününde nakden ,tamamen ve def'aten ödeyecektir. ARACI KURUM, işbu
sözleşme ile belirlenen kurtaj ücretini MÜŞTERİ'ye haber vermek ve MÜŞTERİ'nin durumdan haberdar olmasından sonraki emirlere ilişkin olmak koşulu ile her zaman artırmaya yetkilidir. ARACI
KURUM'un konuyla ilgili olarak MÜŞTERİ'ye bildirimde bulunmasını müteakip MÜŞTERİ'nin sözleşmeyi fesih yetkisi bulunmaktadır.
6.2. ARACI KURUM'ca müşteri portföyündeki Sermaye Piyasası Araçları ile ilgili olarak nakit temettü alınması, bedelli veya bedelsiz rüçhan hakkı kullanılması,Saklama Kuruluşunca alınan saklama
ücreti kısaca Sermaye Piyasası Araçlarına ait her türlü hak ve vecibelerin MÜŞTERİ adına yerine getirilmesi durumlarında, MÜŞTERİ, bu hizmetler karşılığı ücreti ve buna ait hertürlü vergiyi ARACI
KURUM'a ayrıca ödemekle yükümlüdür.
MADDE 7- MÜŞTERİ'NİN DİĞER MÜKELLEFİYETLERİ
7.1.MÜŞTERİ Emir Karşılıklarının Bulundurulması:
MÜŞTERİ, ARACI KURUM'a verdiği alım emirlerinin bir önceki günün borsa kapanış fiyatının yüzde 10 fazlası ile TL karşılığını, limitli alım emirlerinde, verilen limit fiyatının TL karşılığını yatırmak,
satım emirlerinin konusu hisse senetlerini ise tevdi etmekle yükümlüdür. Müşteri hisse senedi alım emri verdiği halde, ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyerek temerrüde düşmesi durumunda,
temerrüt tutarını ortadan kaldıracak miktarda, temerrüde konu olan hisse senetleri ve/veya, müşterinin emanetindeki diğer menkul kıymetleri ile ilgili olarak ARACI KURUM'a otomatik satış emri
vermiş sayılacaktır. MÜŞTERİ hisse senedi satım emri verdiği halde, hisse senedi teslim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek temerrüde düşmesi durumunda ise temerrüde konu hisse senetleri için
otomatik olarak ARACI KURUM'a alış emri vermiş sayılacaktır.Varsa ARACI KURUM'un munzam zararlarını müşteriden talep hakkı saklıdır.
7.2.MÜŞTERİ'nin Temerrüde Düşmesi:
BIST yönetmeliği madde 39 daki hükümler saklı kalmak koşulu ile MÜŞTERİ'nin temerrüde düşmüş olması halinde, hisse senedi satış te merrüdünde, hisse senedi satış tutarı üzerinden; para
temerrüdünde ise hisse senedi alış tutarı üzerinden alım/satımın gerçekleştiği günden itibaren, BIST repo piyasasında oluşan ortalama gecelik faiz oranının en fazla 3 katına kadar oranda temerrüt
faizi uygulanır. MÜŞTERİ, borcunu BIST yönetmeliğinin 39. maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan ihtara rağmen ödemezse, ARACI KURUM mevcut portföyü tasfiye ederek alacağı kalması
halinde buna yukarıda belirtilen faiz oranını %50 arttırarak bulunacak faiz miktarını uygulayabilir
MÜŞTERİ
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ADI/SOYADI :.......................................................................................
ADRES
:.......................................................................................
TARİH
:
......../……/……..
Büyükdere Caddesi 100-102 Maya-Akar Center K:26
Esentepe – Şişli – İSTANBUL
www.strateji.com.tr
[email protected]
Tel: 0212 354 79 00 Faks: 0212 288 48 11
Mersis No : 0291001274900016
Tic. Sicil No : 262358
İMZA
Sayfa 5 / 25
Lütfen okuduğunuza dair imza veya parafınızı atınız.
HS.01-V10
Strateji Menkul Değerler
VI- REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER TANIMLAR
Repo: Menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satımını,
Ters Repo: Menkul kıymetlerin geri satma taahhüdü ile alımını,
Satıcı: Menkul kıymetlere geri alma taahhüdü ile satan taraf,
Alıcı: Menkul kıymetleri geri satma taahhüdü ile satın alan taraf,
Saklama Merkezi: İşlemin tarafı olan yetkili kuruluşun veya yasal olarak saklama hizmeti vermeye yetkili bir başka kuruluşun saklama merkezini ifade eder.
MADDE 8- İŞLEM HÜKÜMLERİ
Bu anlaşma taraflar arasındaki repo ve ters repo işlemlerinin genel esaslarını içermektedir. Münferit işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğinde konu edilen, dekont kapsamında yerine
getirilecektir.ARACI KURUM ve MÜŞTERİ arasında yapılan Repo/Ters Repo işlemi ile ilgili olarak müteselsil seri numarası taşıyan sözkonusu dekont iki nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası ilgili
tarafa işlem anında teslim edilir,diğer nüsha yetkili kuruluşta saklanır. Menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satımı (repo) işlemlerinde menkul kıymetlerin mülkiyeti müşteriye geçer ve getirileri
de ona aittir. Vade tarihinde ise menkul kıymetlerin mülkiyeti kararlaştırılan bedelin ödenmesi ile tekrar ARACI KURUM'a geçer. Menkul kıymetlerin geri satma taahhüdü ile alımı (ters repo)
işlemlerinde ise menkul kıymetin mülkiyeti müşterinin kararlaştırılan bedeli ARACI KURUM'a ödemesi ile tekrar müşteriye geçer.
MADDE 9- MENKUL KIYMETLERİN DEPO EDİLMESİ VE SAKLANMASI
Repo ve Ters Repo işlemlerine konu olan Menkul Kıymetler T.C. Merkez Bankası'nca düzenlenen şekilde "Depo"edilecektir. Repo/Ters Repo konusu Menkul Kıymetlerin alıcıya fiziki teslimi
yapılmaz. İşlemler hesaben gerçekleştirilir. ARACI KURUM,Borsada ve/veya Borsa dışında yapacağı repo işlemine konu olan Menkul Kıymetleri MÜŞTERİ adına Takasbank Saklama Merkezinde
MKK nezdinde ve/veya T.C.M.B.nezdinde saklamaya alır.ARACI KURUM saklamada olan Menkul Kıymetleri bir başka amaçla kullanamaz,rehnedemez,devredemez. Ters Repo işleminde ise;
MÜŞTERİ işleme konu Menkul Kıymetleri ARACI KURUM adına Takasbank Saklama Merkezinde MKK nezdinde ve/veya T.C.M.B.nezdinde saklamaya alır.MÜŞTERi saklamaya aldığı Menkul
Kıymetleri bir başka amaçla kullanamaz,rehnedemez,devredemez. Ters Repo ile alınan Menkul Kıymetlerin işlem tarihi ile vade arasındaki süre içinde kalmak ve vadesi geri satma vadesini
geçmemek koşuluyla Repo işlemi ile yeniden satılması mümkündür.
MADDE 10- MÜŞTERİ'NİN TAAHHÜTLERİ
ARACI KURUM'ca geri alma taahhüdü ile alınan Menkul Kıymetler için vadede ödeneceği kararlaştırılan bedelin ödenmesi üzerine
a) Satım ve teslim aldığı kıymetleri dekontun içeriğine uygun olarak belirlenen vadesinde ARACI KURUM'a teslim edeceğini, veya
b) ARACI KURUM'ca geri satma taahhüdü ile alınan menkul kıymetler için vadede ödeyeceği kararlaştırılan bedelin dekontun içeriğine uygun olarak belirlenen vadesinde ARACI
KURUM'a ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
MADDE 11- ARACI KURUM'UN TAAHHÜTLERİ
ARACI KURUM repo ve ters repo işlemlerinde;
a) Geri alma taahhüdü ile sattığı menkul kıymetlerin vadesinde müşteri tarafından iadesi üzerine dekontun içeriğine uygun olarak vadede ödeyeceği belirlenen tutarı vadesinde müşteriye
ödeyeceğini,
b) Geri satma taahhüdü ile satın aldığı menkul kıymetlere, müşterinin dekontun içeriğine uygun olarak vadede ödeyeceği belirlenen tutarı ödemesi üzerine vadesinde müşteriye teslim edeceğini
beyan, kabul ve taahhüt eder.
MADDE 12- ARACI KURUM'UN YETKİLİLERİ
12.1. Repo işlemi dolayısıyla müşteri tarafından satın alınan menkul kıymetler saklama merkezinde bulunuyorsa, ARACI KURUM bu menkul kıymetlerin repo vadesinde çıkışını yapmaya ve
kararlaştırılan bedeli müşterinin hesabına alacak kaydetmeye yetkilidir.
12.2. Müşterinin bu Sözleşmenin 10. Maddesindeki taahhütlerini repo yahut ters repo vadesinde yerine getirmemesi halinde, ARACI KURUM'un bu işlemlerden doğan taahhütleri sona erer. Buna
karşılık ARACI KURUM dilerse repo veya vadesini takip eden iki iş günü içinde müşteriden satın aldığı menkul kıymetlerin iadesini (repo işlemlerinde) veya kararlaştırılan bedelin ödenmesini (ters
repo işlemlerinde) ve vadesinde menkul kıymetlerin teslim edilmemesi yahut kararlaştırılan bedelin ödenmemesi sebebiyle repo ve ters repo konusu menkul kıymetlerin işlem vade tarihindeki rayiç
değeri ile kararlaştırılan bedel arasında ARACI KURUM aleyhine oluşan farkın %50 fazlasıyla ödenmesini talep edebilir.
12.3. Müşterinin repo işlemi münasebetiyle satın aldığı menkul kıymetlere vadesinden önce ARACI KURUM'a iade ederek bedelin ödenmesini talep etmesi halinde ARACI KURUM, ödeme
gününden vade tarihine kadarki günlere tekabül eden tutarda kararlaştırılan bedelden indirim yaparak ödeme yapmaya yetkilidir.
Ters repo işlemlerinde ise, kararlaştırılan bedelin tümü ARACI KURUM'a ödenmedikçe menkul kıymetlerin vadesinden önce ARACI KURUM tarafından iadesi talep edilemez.
MADDE 13- ÖDEMELER
13.1. Müşteri bu sözleşme çerçevesinde ARACI KURUM'ca kendisine yapılacak ödemelerin ARACI KURUM nezdinde hesabına yapılmasını kabul eder.Nakit ödemeler yine MÜŞTERi'nin ARACI
KURUM nezdindeki hesabından nakden yapılır. Bankalar kanalıyla yapılacak ödemelerde MÜŞTERi'nin bildireceği bankanın ilgili şubesindeki hesabına havale veya EFT ile ödeme yapılır.
13.2. MÜŞTERİ çalışma günlerinlerinde saat 12.00'ye kadar, ARACI KURUM'a ödemede bulunacaktır. Müşteri ARACI KURUM'un bu ödemeleri Müşteri'nin ARACI KURUM hesabından takasmahsup olduğunu beyan ve kabul eder.Nakit ödemelerde; MÜŞTERi,Menkul kıymet alma bedelini yukarıda belirtilen saate kadar ARACI KURUM kasasına nakden ve defaten yatırabileceği gibi
ARACI KURUM'un bildireceği bankanın ilgili şubesindeki hesabına yine belirtilen saate kadar alacak kaydettirecektir.
MADDE 14- CEZAİ ŞART
Tarafların Repo ve Ters Repo işlemlerinden doğan taahhütleri yerine getirmemeleri ve temerrüte düşmeleri halinde, temerrüte d üşen taraf karşı taraftan taahhüdün yerine getirilmesi ve temerrüt
gününden başlamak üzere BIST repo piyasasında oluşan ortalama gecelik faiz oranının en fazla 3 katına kadar oranda temerrüt faizi ve nominal değer üzerind en %1 cezai şart ödemekle
yükümlüdür.
Hesapta kalan paranızın REPO ‘da değerlendirilmesini istemiyorsanız, el yazinizla aşağidaki kutucuğa
istemediğinizi yaziniz.
__________________________________________________________________________________________________________________
MÜŞTERİ
ADI/SOYADI :.......................................................................................
ADRES
:.......................................................................................
TARİH
:
......../……/……..
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Caddesi 100-102 Maya-Akar Center K:26
Esentepe – Şişli – İSTANBUL
www.strateji.com.tr
[email protected]
Tel: 0212 354 79 00 Faks: 0212 288 48 11
Mersis No : 0291001274900016
Tic. Sicil No : 262358
İMZA
Hesapta kalan paranızın REPO ‘da değerlendirilmesini istemiyorsanız, el yazinizla yukarıdaki kutucuğa
istemediğinizi yaziniz.
Sayfa 6 / 25
Lütfen okuduğunuza dair imza veya parafınızı atınız.
HS.01-V10
Strateji Menkul Değerler
VII- ELEKTRONİK İŞLEM (UZAKTAN ERİŞİM ) HİZMETLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
MADDE 15-
ARACI KURUM'un MÜŞTERi'ye internet ve/veya Elektronik ortamlar aracılığı ile hizmet verecek olması MÜŞTERi'ye donanım ve yazılım temini konusunda bir ARACI KURUM
taahhüdü oluşturmaz.ARACI KURUM , internet ve/veya elektronik ortamdan hizmet verilmesine teknik nedenlerle kısmen veya tamamen ara vermeye yetkili olacaktır.
MADDE 16-
MÜŞTERi'ye ARACI KURUM'un Elektronik işlem Hizmetleri şifresi/şifreleri verebilmesi için, MÜŞTERi'nin öncelikle ARACI KURUM nezdinde Alım Satıma Aracılık Çerçeve
Sözleşmesi imzalamış olması ve bir yatırım hesabının bulunması şarttır. Şifresi kendisine verilen MÜŞTERi, bu hattan her zaman bilgi alabilir. Ancak, MÜŞTERi'nin ARACI KURUM Elektronik işlem
Hizmetleri aracılığı ile işlem yapabilmesi için işbu sözleşmeyi imzalamış olması şarttır.
MADDE 17-
ARACI KURUM, elektronik hizmetlerden faydalanmak isteyen MÜŞTERi'nin hizmetlerin alımını sağlayan bilgisayar, modem, telefon vs. gibi donanımların kullanımını bildiğini
varsayar. MÜŞTERi ARACI KURUM'a atfı mümkün olmayan nedenlerle kullanımdaki bilgi eksikliklerinden doğan zarardan ARACI KURUM'u sorumlu tutmayacağını kabul eder. ARACI KURUM
tarafından teslim edilen şifrenin muhafazası ve her türlü riski müşteriye aittir. Şifrenin kaybı halinde MÜŞTERi'nin yazılı beyanını takiben ARACI KURUM'ca hesabına blokaj konulacaktır. ARACI
KURUM'ca tanzim edilen şifrenin ilk işlemde MÜŞTERi tarafından değiştirilerek kullanılacağı MÜŞTERi tarafından kabul edilmiş olup, aksi takdirde oluşabilecek olumsuz sonuçlar MÜŞTERi'ye ait
olacaktır. ARACI KURUM hiçbir şekilde kaybedilmiş şifreden sorumlu tutulamaz.
MADDE 18-
MÜŞTERi işbu sözleşmeden doğan haklarının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin şifresini, güvenlik kodunu ve müşteri kodunu başkasına
kullandırmayacağını ve devretmeyeceğini veya başkasının eline geçmemesi için her türlü önlemi alacağını, aksi takdirde kendi güvenlik şifresi ve kodu ile yapılan işlemlerin tüm sorumluluğunun
kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.
MADDE 19- MÜŞTERi işbu sözleşmeye konu olan hizmetlerden yararlanırken ARACI KURUM'un işlem anında yürürlükte bulunan tarifesindeki oran ve / veya tutarda (ileride arttırıldığı taktirde,
arttırılan oranda/tutarda) her türlü komisyon vergi ve masrafı talep ve tahsile ya da herhangi bir Türk Lirası/Döviz hesabına re'sen borç geçmeye yetkili olduğunu kabul eder.ARACI KURUM'un bu
değişiklikleri MÜŞTERi'ye bildirmesini müteakip MÜŞTERi'nin sözleşmeyi fesh etme yetkisi bulunmaktadır.
MADDE 20- ARACI KURUM ,elektronik ortamda yapılacak işlemlerin azami güvenliğini sağlayacaktır. Ancak MÜŞTERi; elektronik ortamdaki güvenlik risklerinden haberdar olduğunu , kabul
eder.bu riskler içinde ARACI KURUM'a atfı mümkün olmayan sebeblerle üçüncü şahısların kendisine ait bilgilere erişiminden ARACI KURUM'un sorumlu olmayacağını beyan,kabul ve taahhüt eder.
MADDE 21- MÜŞTERi'nin Elektronik Hizmetler Sözleşmesi'ni imzalamış hatta şifre almış olması ARACI KURUM'a bu hizmetlerin tamamından ve/veya bir kısmından MÜŞTERi'yi yararlandırma
yükümlülüğü getirmez. MÜŞTERi, ARACI KURUM Elektronik Hizmetler'ini, kullanım süresi içinde yürürlükte olan Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik ve Tebliğler ile ARACI KURUM ile imzalanmış olan
sözleşmenin içeriğine ve ARACI KURUM'un belirlediği kurallara uygun kullanacağını taahhüt eder. MÜŞTERi, sözleşmede yer alan bilgilerin ARACI KURUM'un uygun göreceği kuruluş ve mercilere
aktarmasını şimdiden kabul eder.
MADDE 22- ARACI KURUM personeli tarafından üretilerek elektronik ortamda sunulan raporlar güvenirliğine inanılan kaynaklardan sağlanan bilgiler ile oluşturulmuştur. MÜŞTERi bu bilgilerin
elektronik ortamda gecikmesinin, kaybolmasının ve/veya kısmen ulaşılamaz olabileceğini bilir ve bu bilgiler ile yapacağı işlemlerden doğacak sorun ve zarardan ARACI KURUM'a atfı mümkün
olmayan hallerde ARACI KURUM'u sorumlu tutmayacağını kabul eder. Müşteri elektronik ortamda kendisine sunulan bilgi ve raporları çoğaltarak 3. kişilere iletmeyeceğini ve ticari amaçla
kullanmayacağını kabul eder. Müşteri aksi durumlarda ARACI KURUM'un, verilen hizmeti durdurma ve kanuni takibat başlatma hakkına sahip olduğunu kabul ederr.
MADDE 23- Elektronik İşlem Hizmetleri, ancak hesap bakiyesinde yeterli nakdi veya menkul kıymeti olan hesaplar için gelen işlem emirlerini yerine getirecektir. Hesap bakiyesi yeterli olmayan
veya hesabında yapılması istenilen işlemi yerine getirecek menkul kıymeti olmayan MÜŞTERİ'nin bu hattı kullanarak vermiş olduğu talimat yerine getirilmeyecektir. MÜŞTERİ, bu hususu bildiğini ve
bu nedenle işlemin yapılmamasından dolayı ARACI KURUM'u sorumlu tutamayacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca MÜŞTERi'nin ARACI KURUM'un Elektronik İşlem
Hizmetlerinden faydalanabilmesi için MÜŞTERi tarafında olması gereken yazılım ve donanımlar kendisine bildirilecektir. MÜŞTERi tarafındaki teknik donanımların yetersizliği dolayısıyla hizmet
alamayan MÜŞTERi, uğrayabileceği zarar ve ziyandan ,ayrıca ARACI KURUM tarafında Elektronik İşlem Hizmetlerinin verilmesi sırasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek donanım ,
yazılım ,link bağlantıları ve internet sunucusundan kaynaklanabilecek aksaklıklar sonucu bu hizmetlerin kısıtlı kapasitede verilmesinden veya hizmetin kesintiye uğramasından kaynaklanabilecek
zarar kayıp ve gecikmelerden dolayı MÜŞTERİ , ARACI KURUM'u sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.
MADDE 24- Ekstrelerin MÜŞTERİ tarafından her gün sistemden alındığı varsayılır. Aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi takip eden yedi gün içerisinde MÜŞTERİ'ye Hesap Ekstresi gönderilir
MÜŞTERİ , Elektronik İşlem Hizmetlerini kullanarak vermiş olduğu işlemlerden doğacak bütün borçların, MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM'da açılmış olan yatırım hesabına borç kaydedileceğini kabul
eder.
MADDE 25-
MÜŞTERİ tarafından ödeme yapılmadığı durumlarda, ARACI KURUM hiçbir bildirimde bulunmaksızın sair talep hakları saklı kalmak kaydı ile verilen şifreyi iptal ederek,
MÜŞTERİ'ye işlem yaptırmayabilir. Herhangi bir sebeple kayıtlarda ve ekstrelerde meydana gelecek hatalar ARACI KURUM tarafından tespit edildiğinde derhal düzeltilir Bu esas sözleşmenin 26.
maddesi için de geçerlidir.
MADDE 26-
ARACI KURUM, Elektronik İşlem Hizmetleri, hesabında yeterli nakdi olmayan veya hesabında yeterli menkul kıymeti bulunmayan hesaplar için verilecek talimatları yerine
getirmeyecektir. Ancak, elektronik ortamda meydana gelebilecek herhangi bir arıza ve aksaklık sonucunda işlemin yerine getirilmiş olması durumunda, MÜŞTERİ tarafından ortaya çıkacak olan
borcun gecelik binde 5 (%0.5) faizi ile birlikte ARACI KURUM'a engeç 2 (iki) gün içinde ödenmesi esastır. Bu esasa uymaması durumunda ayrıca herhangi bir ihbar ve ihtara, bildirime gerek
olmaksızın MÜŞTERİ kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılır.MÜŞTERİ lerin temerrüde düşmesi halinde, alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren, MÜŞTERİ, İşbu Sözleşmenin 7.2. maddesi
uyarınca ayrıca temerrüd faizi ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
MADDE 27- MÜŞTERİ'nin, temerrüd hali burada yer alan esaslara uymaması durumunda, ARACI KURUM, MÜŞTERİ'ye bilgi vermek suretiyle bu hattın MÜŞTERİ tarafından kullanılmasını
durdurabilir, şifresini iptal edebilir. ARACI KURUM, ayrıca MÜŞTERİ'nin ölümü,hacir altına alınması ve iflası gibi nedenlerin de ortaya çıkması durumunda aynı şekilde hareket edebilir. ARACI
KURUM tarafından Elektronik İşlem Hizmetleri'nin kullanımının durdurulması ve MÜŞTERİ'ye ait şifrenin iptali durumunda, iptalden önceki kullanımlardan ortaya çıkan borç ve yükümlülükler devam
edecektir. Bu borç ve yükümlülükler tamamen tasfiye edilinceye kadar, yatırım hesabı sözleşmesi hükümleri ile burada yer alan esaslar geçerli olacaktır. MÜŞTERİ,ARACI KURUM tarafından
hattının kullanımının durdurulması ve şifrenin iptali halinde ARACI KURUM'a olan bütün borçlarını bildirimi müteakip nakden ödemeyi, borç bakiyesinin tamamı ödeninceye kadar belirlenmiş olan
temerrüd faizini sair masraf ile birlikte ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
MADDE 28- MÜŞTERİ, Elektronik İşlem Hizmetleri'nden faydalanarak verdiği emirleri ve işlemleri takip etmek, ekstre bilgilerini kontrol etmek zorundadır. MÜŞTERİ almış olduğu şifre ile ARACI
KURUM'un Elektronik İşlem Hizmetleri'nin herhangi bir nedenle kendisi tarafından kötüye kullanılmasından dolayı ARACI KURUM 'a karşı sorumluluğu olduğunu, bu yöndeki bütün itiraz ve
def'ilerden feragat ettiğini, bu nedenle ARACI KURUM'un uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
MADDE 29- MÜŞTERi internet, e-mail gibi elektronik ortamlarda yazıcı çıkışı alarak imzaladığı sözleşmelerde olabilecek tahrifattan sorumlu olduğunu ve bu gibi durumlarda ARACI KURUM'un
orijinal sözleşmesinin şartlarını kabul eder.
MÜŞTERİ
ADI/SOYADI :.......................................................................................
ADRES
:.......................................................................................
TARİH
:
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Caddesi 100-102 Maya-Akar Center K:26
Esentepe – Şişli – İSTANBUL
www.strateji.com.tr
[email protected]
Tel: 0212 354 79 00 Faks: 0212 288 48 11
......../……/……..
Mersis No : 0291001274900016
Tic. Sicil No : 262358
İMZA
İnternet üzerinden işlem yapmak istemiyorsanız imzalamayınız
Sayfa 7 / 25
Lütfen okuduğunuza dair imza veya parafınızı atınız.
HS.01-V10
Strateji Menkul Değerler
MÜŞTEREK HÜKÜMLER
MADDE 30- SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÖZELLİKLERİ
MÜŞTERİ ;
30.1. Tüm sermaye piyasası araçlarının çeşitli oranlarda risklere tabi olduğunu, bir yatırımdan elde edilmesi beklenen kar payı ve faiz gibi gelirlerin gerçekleşmemesi ihtimali olduğunu, bazı hallerde
anaparayı da kaybedebileceğini,
30.2. Özel sektör tarafından ihraç edilen finansman bonosu ve tahvil gibi borç senetlerinde şirketin iflası halinde faiz ve/veya anapara ödenmesinin gerçekleşmeyebileceğini, bu durumda şirket
garantisi varsa şirkete rücu edebileceğini, aksi halde alacağını Türk Ticaret Kanunu'nun iflas ve tasfiye ile ilgili hükümleri çerçevesinde takip etme zorunda kalabileceğini, özel sektör borç
senetlerinin faiz dalgalanmalarına hassas olduğunu ve bu senetlerin uzun süre elden çıkarılmaması veya zararına satılması olasılığının bulunduğunu,
30.3. Devlet'in kendi ihraç ettiği borç senetlerinin ödemelerini durdurabileceğini veya erteleyebileceğini, bu tür senetlere ek veya yeni vergi getirebileceğini, tedavüllerini kısıtlayabileceğini,
30.4. Yabancı menkul değerlerde (Sermaye Piyasası Araçlarında), yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle TL bazında değer kaybı olabileceğini,
devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceğini, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceklerini, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceğini, yukarıda belirtilen ve
benzer nedenlerle ARACI KURUM dışındaki sebeblere bağlı olarak menkul değerlerin kendisine teslim edilmeme riskinin olduğunu,
30.5.ARACI KURUM'un sermaye piyasası araçlarının, ARACI KURUM'a atfı mümkün olmayan nedenlerle anapara, faiz, temettü ve sair getiri-lerinin ödenmesini garanti etmediğini ve bu konuda
hiçbir şekilde taahhütte bulunmadığını bildiğini ve yukarıdaki hususları okuyup, anladığını, özgür irade sonucu bu sözleşmeyi imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
MADDE 31- EMİRLERİN FAKSLA VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR VE MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MÜŞTERİ ; ARACI KURUM nezdinde bulunan hesaplarına ilişkin olarak her türlü alım-satım ,havale, hesaplararası virman,EFT,nakit ödeme v.b. işlemlere ilişkin talimatlarını ARACI KURUM'a işbu
sözleşme ile bildirmiş olduğu ve ARACI KURUM kayıtlarına alınan faks numarasından vereceğini Faks numarasındaki değişiklikleri yazılı olarak derhal ARACI KURUM'a bildireceğini, talimatların
ARACI KURUM'da adına kayıtlı olmayan faksdan gönderilmesi ,imzanın gerçekliği konusunda şüphe duyulması ,talimatların silik veya eksik bilgiler içermesi v.b. durumlarda ARACI KURUM'un
talimatı yerine getirmeme hakkı olduğunu ayrıca ARACI KURUM'un imzanın gerçekliği konusunda makul bir dikkat göstereceğini ilk bakışta ayrıdedilemiyecek imza benzerliklerinden hile ve
sahteciliklerin sonuçlarından dolayı ARACI KURUM'dan hiç bir talepte bulunmayacağını oluşabilecek zarardan ARACI KURUM'u sorumlu tutmayacağını , sadece kendisi veya yetkili temsilcisi
tarafından faks talimatı iletilmesi için gerekli önlemleri alacağını , faks talimatlarının asıllarını teyide delil teşkil etmek üzere aynı gün içinde ARACI KURUM'a elden ya da taahhütlü olarak
göndereceğini kabul beyan ve taahhüt eder
MADDE 32- EMİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİNDE ARACI KURUM'un TAKDİR HAKKI:
ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin emrini kısmen veya tamamen reddedip, uygulamaya koymayabilir bu durumu nedenini açıklama zorunluluğu olmadan derhal MÜŞTERİ'ye bildirir. MÜŞTERİ Borsa
ve teşkilatlanmış diğer piyasalara iletildiği halde ARACI KURUM'a atfı mümkün olmayan nedenlerle gerçekleşmeyen emirler dolayısı ile ARACI KURUM'u sorumlu tutamaz. MÜŞTERİ, alım veya
satım emrini fiyat limitli olarak vermemişse emrin geçerlilik süresi içerisinde gerçekleşen işlem fiyatı nedeniyle ARACI KURUM'u sorumlu tutamaz.
MADDE 33- EMİRLERİN VEKİL ARACILIĞI İLE VERİLMESİ:
MÜŞTERİ, dilediği takdirde, kendi adına ve/veya hesabına emir vermek üzere üçüncü bir kişiye yetki verebilir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM bünyesinde çalışan hiçbir kişiyi vekil tayin edemez. Vekil
veya yetkili olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi öngörülmedikçe ARACI KURUM nezdinde MÜŞTERİ'yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, şekil ve içeriği önceden ARACI
KURUM tarafından saptanan noter tasdikli vekaletname veya yetkili belgesi ile ARACI KURUM'ca istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmuhaberi gibi diğer belgelerin düzenlenip, ibraz
edilmesi zorunludur. MÜŞTERİ tayin ettiği vekilini kanunen aksi öngörülmedikce ARACI KURUM'a yazılı olarak ve elden imza karşılığında teslim edilecek veya noter marifetiyle tebliğ edilecek
azilname ile her zaman görevden alabilir.Ayrıca MÜŞTERİ, vefatı halinde kanuni mirascılarının ARACI KURUM'a müracaatına kadar vekilin yapacağı işlemleri kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ,
ARACI KURUMA atfı mümkün olmayan nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine aykırı davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı ARACI KURUM'u kesinlikle sorumlu tutamaz.
MÜŞTERİ, komisyon veya herhangi bir ad altında, yaptığı işler karşılığı ücret alan şahıslara vekalet vermeyeceğini, vekalet verdiği şahsın bu tür bir talebi olduğunda beklemeksizin ARACI
KURUM'u haberdar edeceğini ve vekili bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen şekilde azledileceğini beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERi, vekili olduğu kimselerden yaptığı işler karşılığı komisyon veya
herhangi bir ad altında ücret almayacağını, aldığı takdirde izinsiz aracılık faaliyeti yapmış olacağını bildiğini beyan eder.
MADDE 34- MÜŞTEREK HESAP
işbu sözleşme ile birden fazla MÜŞTERi tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde,Hesap sahiplerince aksi beyan edil medikce ilgili hesap ARACI KURUM'ca doğrudan teselsüllü
müşterek hesap sayılacaktır.Hesap sahiplerinden her birisi tek başına işlem yaptırabilecek/yapabilecek emir verebilecek,bu sözleşmenin diğer maddelerinde belirtilen yetkileri tek başına
kullanabilecektir.Bundan dolayı hesap sahiplerinden birisi,diğerinin/diğerlerinin Yatırım Hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından doğacak tüm sonuçlardan sorumlu olacaklarını önceden
kabul ve taahhüt ederler.
MADDE 35- SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SAKLANMASI:
ARACI KURUM sadece, MÜŞTERi tarafından verilen satış emrinin yerine getirilmesi için teslim edilen Menkul Kıymetler'le, MÜŞTERi'nin alım emri gereği satın alınan Menkul Kıymetler'i, borsa
mevzuatında belirlenen satış emrinin geçerlilik süresi ve gerçekleşen alım emrinin tasfiyesi için öngörülen azami süre içinde emanetinde tutabilir. Bu halin dışında MÜŞTERi'ye ait Sermaye Piyasası
Araçları , SPK tebliğ yönetmelik ve diğer düzenlemeleri çerçevesinde Takasbank'ta ve kaydi olarak MKK'da saklanacaktır.MÜŞTERi'nin ARACI KURUM'a satılmak üzere tevdii ettiği Sermaye
Piyasası Araçları hakkında da bu hüküm geçerlidir.
MADDE 36- NAKİT ALACAK BAKİYENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ARACI KURUM gün içinde MÜŞTERi emrine konu olmayan ve gün sonu itibariyle alacak bakiye veren hesaptaki nakitleri, yetkili olduğu faaliyetler, işletme politikaları ve MÜŞTERi'nin tercihi
doğrultusunda değerlendirir. MÜŞTERi'nin tercih yapmadığı durumlarda MÜŞTERi nakitleri; Repo, Borsa Para Piyasası ve gecelik faiz getirisi sağlayan diğer teşkilatlanmış piyasalarda gecelik faiz
olarak değerlendirilir. Bu nemalandırma nedeniyle elde edilen gelir müşteri hesabına alacak kaydedilirken üzerinden hesaplanan ................komisyon ve yasal yükümlülükler borç kaydedilir. ARACI
KURUM, .......................TL(………..... TL) tutarından daha az bir miktarı değerlendirmeme hakkına sahiptir.
MADDE 37- KURTAJ ÜCRETİ VE DİĞER MASRAFLARIN ÖDENMESİ:
MÜŞTERi,verdiği alım,satım emirleri doğrultusunda gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak, ARACI KURUM tarafından tahhakkuk ettirilen kurtaj bedeli ile Yatırım Hesabında yapılacak tüm işlemlerin
tabi olacağı konulmuş ve konulacak vergi , fon , v.b. yasal yükümlülükleri Sermaye Piyasası Aracı alım satımının yapıldığı işlem gününde nakden tamamen ve def'aten ödeyeceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder. ARACI KURUM'ca MÜŞTERi'ye gönderilecek Hesap Ekstreleri ve diğer bildirimler için yapılacak postalama giderleri ve yatırım hesabı ile ilgili her türlü masraflar müşteri hesabında
gerekli açıklama yapılarak mahsuben ARACI KURUM tarafından re'sen tahsil edilir. ARACI KURUM, komisyon ve/veya kurtaj ücretlerini,Borçlar Kanunun 118.maddesinin birinci fıkrası ile yine aynı
Kanunun 123.maddesinin birinci fıkrasındaki koşullar dikkate alınarak varsa MÜŞTERi'nin ARACI KURUM'dan olan alacağı ile takas edebileceği gibi, bu tutarlar ödeninceye kadar MÜŞTERi'ye ait
olup da henüz kendisine teslim edilmeyen Sermaye Piyasası Araçları üzerinde hapis hakkını da kullanabilir. Doğacak alacaklarını sermaye piyasası araçları ile takas ve mahsup edebilir, alacağını
tahsil için sermaye piyasası araçlarını Borsa'da veya Borsa mevzuatı saklı kalmak koşulu ile mevzuatın izin verdiği durumlarda özen borcu çerçevesinde ve müşteri menfaatlerini gözeterek Borsa
dışında satabilir.
MADDE 38- ARACI KURUM'CA SUNULAN SAİR HİZMETLER
Alo Takas Alo- MKK ve Hesap Blokajı: Müşteriye ait menkul kıymetler ARACI KURUM'un Takasbank A.Ş. ve MKK hesabının alt hesabı şeklinde MÜŞTERi adına açılan hesapta saklanır.
MÜŞTERi , Takasbank'ın ve MKK'nın kurmuş olduğu sesli yanıt sistemi olan Alo-Takas , Alo-MKK, SMS,Internet ve Çağrı Merkezi sayesinde ARACI KURUM'ca MÜŞTERi adına Takasbank veya
MKK sisteminde açılmış olan hesabına ulaşabilir ve bu hesabında bulunan kıymetlerini öğrenebilir.MÜŞTERi ismine saklama sistemi kapsamında, alt hesap sahibi MÜŞTERi, serbest hesabında
bulunan hisse senetlerine, Takasbank veya MKK tarafından kendisine gönderilen şifre ve sicil numarasını veya ARACI KURUM kodu, müşteri hesap numarası ve ARACI KURUM'ca kendisine
verilecek şifreyi kullanarak hesabına bloke koyabilir. SPK tarafından haklarında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilmiş aracı kurumların sermaye piyasası işlemleri nedeniyle müşterilerine karşı olan
hisse senedi ve hisse senedinden kaynaklanan nakit yükümlülüklerini yerine getirmekle ve hakkında tedrici tasfiye kararı verilen aracı kurumların tedrici tasfiye işlemlerini yürütmekle Yatırımcıları
Koruma Fonu görevlendirilmiştir. Fon'un koruma kapsamı hisse senedi ve hisse senedinden kaynaklanan nakit ile sınırlandırılmıştır.
MADDE 39- ARACI KURUM'UN REHİN VE HAPİS HAKKI
MÜŞTERi, ARACI KURUM'a karşı doğmuş bütün borçları için, ARACI KURUM nezdinde mevcut olan her türlü hak ve alacakları, hesapl arı üzerinden ARACI KURUM lehine Medeni Kanunun ilgili
maddesi ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehin tesis ettiğini, herhangi bir şekilde ARACI KURUM nezdinde bulunabilecek döviz ve Türk Lirası bakiyesi, repo hesabı, senetler, çekler,
nama ve hamiline yazılı hisse senetleri, tahviller, hazine bonoları, devlet tahvilleri ve diğer her türlü kıymetli evrak üzerinde ARACI KURUM'un Medeni Kanunun daki koşullar uyarınca hapis hakkı
olduğunu, ARACI KURUM'un herhangi bir ihbarda bulunmadan ARACI KURUM'da mevcut her türlü alacakları üzerinde mahsup hakkı olduğunu ve MÜŞTERi tarafından yapılan ödemelerin hangi
borca, borcunun aslına ve fer'ilerine mahsup edileceği hususunda ARACI KURUM'un tek taraflı tayin yetkisi bulunduğunu kabul eder. Keza MÜŞTERi, borcun geri ödenmesi ile ilgili süresinde ve
borcun tamamının ödenmemesi halinde hesabı carideki tüm borcu için MKK'da Takasbank'da bulunan ve ARACI KURUM'a rehinli menkul değerlerinin borca yetecek miktarını ARACI KURUM'un
dilediği şekilde tasarruf ederek borcunu kapatmaya, borca karşılık menkul kıymetler üzerindeki rehin hakkını kabul etmiş olup işbu hüküm ve tüm sözleşme aynı zamanda rehin sözleşmesi anlamı
da taşıdığını MÜŞTERi kabul eder.
MADDE 40- SORUMLULUK:
ARACI KURUM, kendisine atfı mümkün olmayan hallerde;
Sayfa 8 / 25
Lütfen okuduğunuza dair imza veya parafınızı atınız.
HS.01-V10
Strateji Menkul Değerler
a) Tevdii edilen ve Borsalardan usulüne uygun olarak müşteri adına alınan menkul kıymetlerin sahteliğinden, mahkeme kararı ile tedbir konulmasından, tahrifat ve benzeri haller nedeni ile
geçersizliğinden,
b) MÜŞTERi'nin yazılı talimatının eksikliği nedeniyle kendisine atfı mümkün olmayan nedenlerle menkul kıymetlerden doğan hakların kullanılmamasından sorumlu değildir.
ARACI KURUM ve MÜŞTERi arasında iş bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, müşterinin sadece kendisi veya temsilcisi olduğu gerçek veya tüzel kişi nam ve hesabına işlem yapmayı kabul ve
taahhüt ettiği anlamını taşır.
c) ARACI KURUM, MÜŞTERi'nin Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlar'a ilişkin esaslar hakkındaki tebliğie aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde derhal müşteri ile hesap ilişkisini
keserek Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirimde bulunur.
d) MÜŞTERi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatında tanımlanması halinde derhal müşteri ile hesap
ilişkisini keserek Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirimde bulunur.
e) MÜŞTERi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun gerekli izni olmaksızın yetkisiz aracılık yapması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatında tanımlaması yapılan 'Acenta Addolunma' hükmü
kapsamına dahil olduğu, ARACI KURUM veya Kurul raporu ve/veya yargı hükmü ile belirlenmesi halinde ARACI KURUM'un uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararları ödemeyi ayrıca ARACI
KURUM nezdinde bulunan tüm nakit ve menkul varlıkları üzerinde ARACI KURUM tarafından kanuni koşullar oluşturulmak suretiyle rehin ve hapis hakkının kullanılabileceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder.
f) MÜŞTERi işbu sözleşme ile, ARACI KURUM nezdinde açılan hesapta bulunan tüm menkul malların ve nakdin kendisine ait olacağını, hiçbir hal ve şartta üçüncü şahsa ait menkul malları ve
nakdi hesabında bulundurmayacağını, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanan hukuki veya cezai sorumluluk söz konusu olduğunda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt eder.
g) Borsa veya Teşkilatlanmış Diğer Piyasaların işleyiş düzeni,seans süresinin yetersizliği ya da resmi mercilerin alacağı kararlar nedeniyle MÜŞTERi emirlerinin yerine getirilememesi veya yerine
getirilen emirlerin maddi hata veya başka nedenlerle iptalinden dolayı ARACI KURUM'a hiçbir hukuki ,mali ve cazai sorumluluk yüklenmiyecektir.
MADDE 41- ARACI KURUM'UN DEFTER VE KAYITLARININ DELİL GÜCÜ
MÜŞTERi bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde ARACI KURUM defter ve kayıtlarının kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve kabul eder.İşlemlerde
emirlerin sözlü olarak verildiği hallerde emrin varlığı hususunda taraflar arasında doğacak uyuşmazlıklarda; ARACI KURUM'un kayıtları,ancak faks,ATM kayıtları bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar
gibi her türlü yazılı delil başlangıcı ile teyid olunabildiği takdirde esas alınacaktır.
MADDE 42- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
42.1. Bu sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir.
42.2. ARACI KURUM , MÜŞTERİ'nin sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde 7 iş günü önceden bildirmek koşulu ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. ARACI KURUM
tarafından yapılan fesih bildirimine rağmen MÜŞTERİ tarafından teslim alınmayan nakit ve/veya Menkul Kıymetler için ARACI KURUM, masrafı MÜŞTERİ'ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri
tayini talep edebilir.
42.3. MÜŞTERİ, 2 iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek kaydıyle bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
MADDE 43 - BİLDİRİMLER
43.1. Taraflar aşağıdaki yazılı adreslerin kanuni ikametgah ve tebligat adresi olarak kabul edileceğini, bu adreslerde vaki olacak değişikliklerin iadeli tahhütlü posta ile veya MÜŞTERİ'nin imzalı
beyanı ile MÜŞTERİ'nin sözlü beyanı ile ARACI KURUM'a bildirileceğini, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak değişikliklerin aşağıda yazılı adreslere iadeli tahhütlü posta ile yapılması halinde
tebellüğ edilmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
43.2. MÜŞTERİ, ARACI KURUM nezdinde bulunan hesaplarındaki tüm hareketleri her zaman öğrenme hakkına sahiptir. ARACI KURUM, Müşteri Hesap Ekstresini Sermaye Piyasası Kurul
düzenlemelerinde belirlenen sürelerde MÜŞTERİ'ye taahhütlü posta ile gönderecek ayrıca MÜŞTERİ'nin talebi doğrultusunda her an elden tebliğ edebilecektir.
43.3. Postada meydana gelebilecek gecikme, yırtılma ve kaybolma gibi ARACI KURUMA atfı mümkün olmayan hallerden dolayı ARACI KURUM sorumlu değildir.
MADDE 44- UYGULANACAK HÜKÜMLER
Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurul'u düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri,Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan
hallerde Genel Hükümler uygulanır.
MADDE 45- YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ
Bu sözleşme akdedildiği tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 46- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Bu sözleşmenin uygulama ve yorumunda doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde, Şişli Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
MADDE 47- DAHA ÖNCE AKDEDİLMİŞ SÖZLEŞMELER
Taraflar arasında daha önce akdedilmiş olan sözleşme ve sair tüm belgenin bu sözleşmeye aykırı olmayan hükümleri geçerli ve yürürlükte olacaktır.
MADDE 48- SÖZLEŞMENİN TADİLİ:
ARACI KURUM bu sözleşmedeki hükümleri (kısmen veya tamamen) borçlar hukuku ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile dilediği tarihte ve diledi ği şekilde değiştirme
hakkına sahiptir. ARACI KURUM bu tür değişiklikleri MÜŞTERİ'ye iadeli taahhütlü posta ile bildirecektir. MÜŞTERİ 7 gün içinde bu değişikliklere itiraz etmediği takdirde değişiklikleri kabul etmiş
sayılacaktır. İtiraz ettiği takdirde bu sözleşmenin 42.3 nolu maddesine göre bu sözleşme fesh edilmiş olacaktır.
MADDE 49- TARAFLAR 49
maddeden oluşan işbu Sözleşmenin tamamını okuduğunu her sayfayı ayrı ayrı imza veya paraf etmeye gerek olmadığını, tüm Sözleşme hükümlerinin kendileri
hakkında geçerli olacağını kabul ve beyan ederler. Talep etmesi durumunda, MÜŞTERİ’ye sözleşmenin fotokopisi veya taranmış hali verilecektir.
MÜŞTERİ
ADI/SOYADI :.......................................................................................
ADRES
:.......................................................................................
TARİH
:
......../……/……..
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Caddesi 100-102 Maya-Akar Center K:26
Esentepe – Şişli – İSTANBUL
www.strateji.com.tr
[email protected]
Tel: 0212 354 79 00 Faks: 0212 288 48 11
Mersis No : 0291001274900016
Tic. Sicil No : 262358
İMZA
İŞBU SÖZLEŞMENİN MÜŞTERİ TARAFINDAN, STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. İNTERNET SAYFASI’NDAN ALINIP İMZALANARAK
ŞİRKETE GÖNDERİLMESİ HALİNDE, İNTERNETTE YAYINLANAN VE ASLI MATBUU OLARAK ŞİRKETTE SAKLANAN SÖZLEŞMENİN
METNİ GEÇERLİDİR.
Sayfa 9 / 25
Lütfen okuduğunuza dair imza veya parafınızı atınız.
HS.01-V10
Strateji Menkul Değerler
EKSTRE GÖNDERİM ŞEKLİ
Ekstrenizin hangi şekilde tarafınıza iletimesini istiyorsanız ilgili kutucuğu işaretleyiniz.
POSTA ile
E-MAIL ile
MÜŞTERİ
ADI/SOYADI :.......................................................................................
TARİH
:
......../……/……..
İMZA
Tarafınıza hiçbir şekilde ekstre gönderimi istemiyorsanız aşağıdaki bölümü doldurunuz.
EKSTRE İSTENMEDİĞİNE DAİR BEYAN
İmzaladığım Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Sözleşmesinin 43.2. maddesi gereği gönderilmesi gereken Hesap Ekstremin
sözleşmede belirtilen adrese gönderilmesini istemiyorum. Hesap ekstresinin gönderilmemesi nedeniyle şirketinizden herhangi bir hak, zarar, alacak
ve tazminat talebinde bulunmayacağımı gayrikabilirücu kabul beyan ve taahhüt ederim.
Tarafınıza ekstre gönderilmesini istemiyorsanız, el yazınızla aşağidaki kutucuğa ekstre istemediğinizi yaziniz.
__________________________________________________________________________________________________________________
MÜŞTERİ
ADI/SOYADI :.......................................................................................
TARİH
:
......../……/……..
İMZA
Sayfa 10 / 25
Lütfen okuduğunuza dair imza veya parafınızı atınız.
HS.01-V10
Strateji Menkul Değerler
YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU
Önemli Açıklama
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya
karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz
gerekmektedir.
Bu amaçla, Seri: III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 25. maddesinde öngörüldüğü üzere “Yatırım
Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.
Uyarı
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin “Yetki Belgesi” olup
olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya
www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.
Risk Bildirimi
İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok
önemlidir.
1.
Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu,
borsa ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme yükümleri uygulanacaktır.
2.
Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız
paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3.
Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği
gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisini tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği
ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
4.
Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve
doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
5.
Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin
kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate
alınmalıdır.
6.
Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk
Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler
getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
7.
İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit
almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler
içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup,
sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı
bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. Yedi maddeden ve iki sayfadan oluşan bu formun her
sayfasına imza/paraf atmaya gerek olmadığını, önceki sayfalar imzalanmamış olsa da formdaki tüm hükümlerin geçerli olduğunu kabul
ve beyan ederim.
Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında yatırımcı kuruluşun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek
zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nu
imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme’yi imzalayarak Form’un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.
MÜŞTERİ
ADI/SOYADI :..............................................................................
TARİH
:……....…/…….…./……………....
Bu metin yatırımcı tarafından kendi elyazısıyla "okudum, anladım" ibaresi ile imzalanacaktır
_____________________________________________________________________________________________
İMZA
Sayfa 11 / 25
Lütfen okuduğunuza dair imza veya parafınızı atınız.
HS.01-V10
Strateji Menkul Değerler
A, B, C ve D GRUBU HİSSE SENETLERİNE İLİŞKİN İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU
SPK’nun 30.10.2014 tarih ve 31/1080 sayılı Kararı gereği BIST’da payları işlem gören şirketlerin paylarının alım satım esaslarının
farklılaştırılmasına yönelik olarak; hisse senetleri A, B, C ve D olmak üzere gruplandırılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun i-SPK.101.1 (30/10/2014 tarihli ve 31/1080 s.k.) sayılı İlke Kararı:
ABC Düzenlemesi olarak bilinen, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören payların işlem esaslarının farklılaştırılmasına yönelik Kurulumuz
düzenlemelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesi, Borsa İstanbul’da işlem gören payların işlem
esaslarının yeni mevzuat, yeni pazarlar ve son yıllarda halka açılmış olan şirketler dikkate alınarak gözden geçirilmesi sonucunda;
A) Piyasa, platform veya pazar bakımından;
Borsa pay piyasasında işlem gören payların işlem esaslarının belirli özellikleri dikkate alınarak farklılaştırılması ve bunların sınıflandırılması
amacıyla söz konusu payların A, B ve C olmak üzere üç farklı grupta izlenmesine,
Pay piyasası dışında kalan; Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP), Serbest İşlem Platformu (SİP), Nitelikli Yatırımcı İhraç Pazarı ve Gözaltı Pazarı’nda
(GP) işlem gören payların genel olarak D Grubu adı altında izlenmesine ve söz konusu payların içinde bulunduğu piyasa, platform veya pazarın
özellikleri dikkate alınarak farklı işlem esaslarına tabi tutulmasına,
B) Fiili Dolaşımdaki Pay (FDP) değeri bakımından, Borsa tarafından belirlenen değerleme dönemi itibarıyla FDP değerinin ortalaması;
30 milyon TL ve üzerinde olan payların, A Grubuna dahil edilmesine,
30 milyon TL’nin altında ancak 10 milyon TL ve üzerinde olan payların B Grubuna dahil edilmesine,
10 milyon TL’nin altında olan payların C Grubuna dahil edilmesine,
C) Mevcut veya ilave kurallar bakımından;
A GRUBU payların;
i) Sürekli müzayede işlem yöntemine tabi olmasına,
ii) Kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine konu olabilmesine,
B GRUBU payların;
i) Sürekli müzayede işlem yöntemine tabi olmasına,
ii) Kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine konu olabilmesine,
iii) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir
müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda B grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun
asgari %100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve
yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak
oranlarının değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
iv) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak oranının
hesaplanmasında en çok %50’si oranında özkaynak olarak kabul edilebilmesine,
C GRUBU payların;
i) Piyasa yapıcısı veya likidite sağlayıcısına sahip olması durumunda sürekli müzayede işlem yöntemine tabi olmasına,
ii) Piyasa yapıcısı veya likidite sağlayıcısına sahip olmaması durumunda tek fiyat işlem yöntemine tabi olmasına,
iii) Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,
iv) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir
müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda C grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun
asgari %100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve
yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak
oranlarının değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
v) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul
edilmemesine,
D GRUBUnda Gelişen İşletmeler Piyasasına (GİP) dahil olan payların;
i) Piyasa yapıcısına sahip olması durumunda sürekli müzayede işlem yöntemine tabi olmasına,
ii) Piyasa yapıcısına sahip olmaması durumunda tek fiyat işlem yöntemine tabi olmasına,
iii) Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,iv) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında
özkaynak bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda
D grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, ayrıca bu
paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak
özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
v) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak oranının
hesaplanmasında en çok %50’si oranında özkaynak olarak kabul edilebilmesine,
D GRUBUnda Serbest İşlem Platformu (SİP) veya Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarına (NYİP) dahil olan payların;
i) Tek fiyat işlem yöntemine tabi olmasına,
ii) Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,
iii) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir
müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda D grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun
asgari % 100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve
yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak
Sayfa 12 / 25
Lütfen okuduğunuza dair imza veya parafınızı atınız.
HS.01-V10
Strateji Menkul Değerler
oranlarının değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
iv) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul
edilmemesine,
v) Brüt takas uygulamasına tabi olmasına,
D GRUBUnda Gözaltı Pazarına dahil olan payların;
i) Tek fiyat işlem yöntemine tabi olmasına,
ii) Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,
iii) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir
müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda D grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun
asgari %100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve
yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak
oranlarının değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
iv) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul
edilmemesine,
Ç) Bu kapsamda; A, B, C ve D gruplarında yer alan paylara ilişkin sınıflandırma ve kuralların aşağıdaki tabloda özetlenen şekliyle kabul
edilmesine,
GRUP
Piyasa
FDP'nin Piyasa
Platform Pazar Değeri (TL)
Mevcut veya Düzenleme Kapsamında Getirilen İlave Kurallar
Piyasa Yapıcı
Özkaynak
(PY) veya
Açık Takas
Brüt
Kredili İşlem
Hesabına Konu
Likidite
İşlem Yöntemi
Pozisyonu
Takas
veya Açığa Satış
Olabilecek
Sağlayıcı (LS)
Özkaynak Oranı
Uygulaması
Oran
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
A
Pay Piyasası
30 Milyon TL
ve üstü
-
Sürekli
Müzayede
VAR
GENEL
HÜKÜMLER
GENEL
HÜKÜMLER
YOK
B
Pay Piyasası
( 10 - 30 )
Milyon TL
-
Sürekli
Müzayede
VAR
% 100
% 50
YOK
VAR
Sürekli
Müzayede
YOK
% 100
%0
YOK
YOK
% 100
% 50
YOK
C
Pay Piyasası
GİP
D
10 Milyon
TL'nin altı
YOK
Tek Fiyat
VAR
Sürekli
Müzayede
YOK
Tek Fiyat
-
-
Tek Fiyat
YOK
% 100
%0
VAR
-
-
Tek Fiyat
YOK
% 100
%0
YOK
SİP
NYİP
Gözaltı Pazarı
Kısaltmalar: GİP (Gelişen İşletmeler Piyasası), SİP (Serbest İşlem Platformu), NYİP (Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarı), FDP (Fiili Dolaşımdaki Pay), PY (Piyasa Yapıcı),
LS (Likidite Sağlayıcı)
(1) Piyasa, Platform veya Pazar ayrımı, buralarda işlem görecek payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ön şart niteliğindedir.
(2) FDP’nin Piyasa Değeri, ilgili payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ikincil şart niteliğindedir, tutar belirtilmediyse bu şart aranmaz.
(3) Piyasa Yapıcı veya Likidite Sağlayıcı olup olmadığı, payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından üçüncül şart niteliğindedir.
(4) İlgili payların hangi işlem yöntemine tabi olacağını göstermektedir.
(5) İlgili paylarda Kredili Alım İşlemi veya Açığa Satış yapılıp yapılamayacağını göstermektedir.
(6) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun veya takas gerçekleşene kadar ilgili pay için asgari olarak hangi oranda özkaynak bulundurulması gerektiğini
gösterir, oran belirtilmediyse mevcut düzenlemeler kapsamındaki uygulama geçerlidir.
(7) İlgili payın, sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine dair özkaynak hesabında hangi orana kadar özkaynak
kabul edilebileceğini gösterir, oran belirtilmediyse mevcut düzenlemeler kapsamındaki uygulama geçerlidir.
(8) İlgili paylarda Brüt Takas uygulaması olup olmadığını göstermektedir.
Sayfa 13 / 25
Lütfen okuduğunuza dair imza veya parafınızı atınız.
HS.01-V10
Strateji Menkul Değerler
D) Düzenleme kapsamındaki diğer hususlara ilişkin olarak;
1. Yukarıdaki kurallara ek olarak Borsa tarafından belirlenen değerleme dönemi içerisinde ve hesaplama yöntemi ile Borsa fiyatı pay başına net
aktif değerinin 1,5 katı ve üzeri olan menkul kıymet yatırım ortaklıklarının B Grubu’na, Borsa fiyatı pay başına net aktif değerinin 2 katı ve üzeri olan
menkul kıymet yatırım ortaklıklarının C grubuna dahil edilmesine,
2. Payların sınıflandırılması ve gruplar arası geçiş işlemlerinin belirlenecek değerleme dönemi ve veri seti üzerinden Borsa Tarafından yapılmasına,
3. Borsa’ya ilk defa kote olan şirket paylarının grubu belirlenirken; halka arz edilen payların değerinin dikkate alınmasına ve söz konusu payların
değerlendirme sonrası dahil oldukları grupların kurallarına göre işlem görmesine,
E) Söz konusu düzenlemenin 2 Ocak 2015 tarihi itibarıyla uygulamaya başlanmasına,
F) Kurulumuzun (1) 23.07.2010 tarihli ve 21/657 sayılı, (2) 23.09.2010 tarihli ve 28/821 sayılı Kararlarının 2 Ocak 2015 tarihi itibarıyla
yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.
İşbu İşlem Kuralları Bildirim Formu, SPK tarafından 30 Ekim 2014 tarihinde yapılan BIST’de işlem gören hisse senetlerinin gruplandırılmasıyla ilgili
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler
için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri
uygulanacaktır.
Strateji Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yapacağım hisse senedi alım-satım işlemleri nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıda bulunan
kararını okuyup anladığımı, söz konusu karar ve düzenlemeler ile tek fiyat sistemine ilişkin olarak Bankanız ve Aracı Kurum tarafından
bilgilendirildiğimi, bu hususlarda risk bildirimi uyarısı yapıldığını, bundan böyle anılan Sermaye Piyasası Kurulu kararı ve diğer düzenlemelerde
yapılacak değişiklikleri takip edeceğimi kabul ve beyan ederim.
MÜŞTERİ
ADI/SOYADI :..............................................................................
TARİH
:……....…/…….…./……………....
İMZA
Sayfa 14 / 25
Lütfen okuduğunuza dair imza veya parafınızı atınız.
HS.01-V10
Strateji Menkul Değerler
NOMİNAL DEĞERİN ALTINDA PAY İHRACI YOLUYLA SERMAYE ARTIRIMI RİSK BİLDİRİM FORMU
Önemli Açiklama:
Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın, artırılan sermayeyi temsil eden payları satın almanız
sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, sermaye artımına katılma kararı vermeden önce, piyasada
karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin (Tebliğ) 18. maddesinde belirtildiği üzere bu "Risk Bildirim Formu"nda
yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.
Uyari:
İşlem yapmaya başlamadan önce; nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan ortaklığın, payları borsada işlem gören
halka açık ortaklık statüsünde olup olmadığını, nominal değerin altında pay ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınıp alınmadığını,
payları satın almanıza aracılık eden yatırım kuruluşunun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmaya yetkili olup olmadığını www.spk.gov.tr,
www.borsaistanbul.com ve www.kap.gov.tr internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz.
Nominal Değerin Altinda Pay İhraci Yoluyla Sermaye Artirimina İlişkin Genel Bilgi:
Anonim şirketlerle ilgili genel düzenlemeleri içeren Türk Ticaret Kanunu, itibarî (nominal) değerinden aşağı bedelle pay çıkarılmasını
yasaklamaktadır. Bu durum piyasa fiyatı, itibarî (nominal) değerinin altına düşen halka açık şirketlerin itibarî (nominal) değerin altında bir bedelle
nakit sermaye artırımı yapmalarına imkân vermemekte ve sermaye ihtiyacı olan bu şirketleri zor durumda bırakabilmektedir.
Örneğin, borsada işlem gören bir halka açık ortaklığın bir adet payının itibarî (nominal) değeri 1 TL'yken piyasa fiyatının 1 TL'nin altında (örneğin
0,8 kuruş) olması durumunda, bu halka açık ortaklığın itibarî (nominal) değer (1 TL) üzerinden yapacağı sermaye artırımına katılım sağlaması (0,8
kuruş piyasa değeri olan bir paya, ortakların 1 TL vermesi söz konusu olacağından) mümkün olamayabilecektir.
Bu nedenle, halka açık ortaklıklara ilişkin özel düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda payların piyasa fiyatı, nominal değerinin altında
olması durumunda, payların nominal değerinin altında bir fiyatla ihraç edilmesine SPK tarafından izin verilebileceği belirtilmiştir. Böylece, piyasa
fiyatı nominal değerinin altına inmiş bir halka açık ortaklığın sermaye artırımı yaparak nakit elde etmesi mümkün olabilecektir.
SPK tarafından yayımlanan VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 18'inci maddesinde nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımına
ilişkin şartlar düzenlenmiştir. Buna göre;
1. Bu olanaktan sadece borsada işlem gören halka açık ortaklıklar yararlanabilecektir
2. Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar nominal değerin altında pay ihraç edemeyecektir.
3. Bu olanaktan yararlanmak için, sermaye artırım kararının kamuya açıklanma tarihinden önceki otuz gün içinde paylarının borsada oluşan
ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasının nominal değerinin altında olması gerekmektedir. (Örneğin 1 TL nominal değerli bir şirketin
sermaye artırım karar tarihinden önceki günlük ağırlıklı ortalama piyasa fiyatının 30 günlük ortalamasının 0,8 kuruş olması durumunda).
4. İhraç edilecek payların fiyatı, sermaye artırım kararının kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı
ortalama fiyatların ortalamasından aşağı olamayacaktır. (Yukarıdaki örnekte 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyat 0,8 kuruş olduğu için
nominalin altında ihraç edilecek pay bedeli 0,8 kuruş ile 1 TL arasında olabilecektir)
5. Ortaklığın sermayesi, nominal değer üzerinden tescil edilecek ancak ihraç edilecek payların nominal değeri (örneğin 1 TL) ile ihraç değeri
(örneğin 0,8 kuruş) arasındaki fark (örneğin 0,2 kuruş), öz kaynaklarda indirim kalemi olarak izlenecektir.
Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımına ilişkin Pay Tebliği'nde belirtilen diğer bilgilere www.spk.gov.tr adresindeki mevzuat
sayfasından ulaşmanız mümkündür.
Risk Bildirimi
İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşmesi"nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok
önemlidir.
1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu,
Borsalar, Merkezi Takas Kuruluşları, Merkezi Saklama Kuruluşları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat
ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit
almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler
içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
3. Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın, artırılan sermayeyi temsil eden paylarını
satın almanız çeşitli risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü
kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
4. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği
gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol
açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
5. Yatırım kuruluşunun, nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımda bulunan ortaklık ve bu ortaklığın payları hakkında
tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
6. Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımda bulunan ortaklığın paylarının alım satımına ilişkin olarak yatırım
kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan
öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
Sayfa 15 / 25
Lütfen okuduğunuza dair imza veya parafınızı atınız.
HS.01-V10
Strateji Menkul Değerler
7.
8.
9.
Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla
sermaye artırımda bulunan ortaklığın Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul
A.Ş. düzenlemelerine uymaması halinde, ortaklık paylarının işlem sırasının geçici veya
sürekli olarak durdurulabileceği dikkate
alınmalıdır.
Finansal bilgileriniz, sermaye artırım sürecindeki gelişmeleri takip edemeyecek seviyede ise yatırım danışmanlarından destek almanız ya
da yatırımlarınızı kurumsal yatırımcıların sunduğu ürünler üzerinden yapmanız uygun olacaktır.
Yatırım yaptığınız ortaklığın, nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırım sürecini www.kap.gov.tr adresinden takip etmeniz
gerekmektedir.
İşbu nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımı risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi
amaçlamakta olup, nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımda bulunan ortaklık ve bu ortaklığın paylarının alım satımından ve
uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde
araştırma yapmalısınız.
MÜŞTERİ
ADI / SOYADI :..............................................................................
TARİH
:……....…/…….…./……………....
İMZA
Sayfa 16 / 25
Lütfen okuduğunuza dair imza veya parafınızı atınız.
HS.01-V10
Strateji Menkul Değerler
VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU
Önemli Açıklama
Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz varant ve/veya varantlara benzer sermaye piyasası araçları alım satım işlemleri sonucunda kâr
edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri
anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, Seri:III, No:37 "Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nin (Tebliğ) 16.
maddesinde öngörüldüğü üzere "Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.
Uyarı
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun "alım satım aracılığı yetki belgesi"ne sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu
yetki belgesine sahip banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.
Varantlara İlişkin Genel Bilgi
Aracı Kuruluş Varantı (Varant), elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya
belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki
sermaye piyasası aracıdır.
Varantın dayanak varlığını, BIST 30 endeksinde yer alan hisse senedi ve/veya BIST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse
senedinden oluşan sepet oluşturur. Dayanak göstergesi ise Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) tarafından oluşturulmuş hisse senedi endeksleridir.
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından uygun görülmesi halinde, yukarıda belirtilen dayanak varlık ve göstergeler dışında kalan konvertibl
döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler de varanta dayanak teşkil
edebilir.
Bu formda yer alan açıklamalar Tebliğ’in 20’nci maddesi uyarınca Kurul’un uygun göreceği varantlara benzer nitelikli sermaye piyasası
araçları (varant benzeri) için de geçerlidir. Varant benzeri sermaye piyasası aracı alım satım işlemini gerçekleştiren aracı kuruluş, söz
konusu sermaye piyasası aracının özellikleri hakkında müşterilerini bilgilendirmek zorundadır. İşleme başlamadan önce bu bilgileri
edinmeniz önemlidir. Aracı kuruluşunuzdan mutlaka talep ediniz.
İşleyiş Esasları, Hak ve Yükümlülükler
1.
Varantların alım satımı, Kurulun onayı üzerine BIST mevzuatı çerçevesinde belirlenecek işlem esasları kapsamında BIST'un uygun
göreceği pazarda, piyasa yapıcılık esasına dayalı olarak yapılır. Piyasa yapıcılığı kapsamında, piyasa yapıcısı aracı kurum likidite
sağlamak üzere, ilgili piyasa düzenlemeleri çerçevesinde sürekli alım-satım kotasyonu vermek zorundadır. Piyasa yapıcılığına ilişkin
esaslar, Kurulun uygun görüşü üzerine BIST tarafından belirlenir.
2.
Varantların satışının aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması ve BIST'de işlem görmesi zorunludur. BIST'de işlem gören varantların işlem
sırasının kapatılmasına ilişkin esaslar BIST tarafından belirlenir.
3.
Varantların vadeleri iki aydan az, beş yıldan fazla olamaz.
4.
Dayanak varlığı veya göstergesi BIST 30 endeksinde yer alan hisse senedi veya BIST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla
hisse senedinden oluşan sepetin olduğu varantlarda uzlaşı biçimi kaydi teslimat veya nakit uzlaşı olarak belirlenebilir. Dayanak varlığı
bunların dışında varlık ya da gösterge olan varantlarda ise nakit uzlaşı esaslarının uygulanması zorunludur.
5.
Varant ihracından doğan uzlaşı yükümlülüğünün yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur. Garantör bulunması halinde, ihraççı ile
garantör müteselsilen sorumlu olur.
6.
Varant ihraçları kaydi olarak yapılır ve ihraççının MKK üyesi olması zorunludur.
Risk Bildirimi
İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak çerçeve sözleşmede belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.
1.
Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu,
borsalar, takas ve saklama merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri
uygulanacaktır.
2.
Varant işlemleri çeşitli oranlarda riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü
kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3.
Kaldıraç etkisi nedeniyle varant alım işlemi yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç
etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
Sayfa 17 / 25
Lütfen okuduğunuza dair imza veya parafınızı atınız.
HS.01-V10
Strateji Menkul Değerler
4.
Bir varant satın alırsanız ve varantın sağladığı dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli
bir tarihe kadar alma veya satma hakkını kullanmamaya karar verirseniz, riskinizi varanta ödediğiniz bedel ve buna ek olarak
ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
5.
Aracı kuruluşun piyasada işlem yapacağınız varantlara ilişkin olarak tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve
doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
6.
Varant alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz
edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
7.
Varant ihracı nedeniyle ihraççının maruz kaldığı risklere ilişkin risk yönetim politikasının izahnamede yer alması zorunludur. İzahname,
Tebliğ uyarınca ihraççı ile piyasa yapıcının internet sitesinde yayınlanır. İhraççının risk yönetim politikası, yatırım kararınızı vermeden
önce dikkatle okunmalıdır.
8.
Yabancı para cinsinden düzenlenen varantlar ve/veya varantların dayanak varlığında, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin
olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini
kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
9.
İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit
almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler
içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
İşbu varantlara ilişkin risk bildirim formu yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, varantların alım
satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce
dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.
MÜŞTERİ
ADI/SOYADI :..............................................................................
TARİH
:……....…/…….…./……………....
İMZA
Varantlarla ilgili yukarıdaki bilgilendirmeleri LÜTFEN dikkatlice
okuyunuz. Eğer Varant işlemi yapmak istemiyorsanız,
imzalamanıza gerek yoktur.
Sayfa 18 / 25
Lütfen okuduğunuza dair imza veya parafınızı atınız.
HS.01-V10
Strateji Menkul Değerler
BORSA İSTANBUL A.Ş. (BIST)
GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) RİSK BİLDİRİM FORMU
Önemli Açıklama
BIST GİP’te işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır. BIST GİP’te yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar
elde edebileceğiniz gibi zarar edebilme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, GİP’te işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri
anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, BIST GİP Yönetmeliği’nin 67 nci maddesinde öngörüldüğü üzere, GİP Risk Bildirim Formu’nda yer alan aşağıdaki hususları okuyarak anlamanız ve
imzalamanız gerekmektedir.
Uyarı
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz aracı kuruluşun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen Alım Satıma Aracılık Yetki Belgesi ile
BIST GİP’te işlem yapma yetkisine sahip, BIST’nin halen faaliyetlerine devam eden bir üyesi olup olmadığını www.spk.gov.tr ve www.borsaistanbul.com internet
sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz.
Risk Bildirimi
(Yatırımcılar İçin GİP İşlemleri Hakkında Genel Açıklamalar)
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile yaptığım Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nde belirtilen hususlara ek olarak;
1. Aracı kuruluş nezdinde açtırdığım ve/veya açtıracağım hesaplar üzerinden GİP’te gerçekleştirilecek tüm işlemlerin SPK, BIST ve diğer sermaye piyasası
kuruluşları tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümlerine tabi olacağının,
2. GİP’in, BIST kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak için ihraç edecekleri
menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla kurulduğunun,
3. GİP’in, BIST Hisse Senetleri Piyasası’ndan (HSP) farklı ve münferit bir piyasa olarak organize edildiğinin, GİP’in işlem kurallarının ve uygulanan işlem
yöntemlerinin HSP ile benzerlikler gösterebileceği gibi farklılıklar da gösterebileceğinin; şirket paylarının GİP Listesi’ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı
uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve HSP arasında farklılıklar bulunduğunun,
4. Şirket paylarının GİP Listesi’ne kabulünün BIST GİP Yönetmeliği’ne göre yapıldığının, BIST Kotasyon Yönetmeliği’ne göre yapılmadığının,
5. Şirket paylarının GİP Listesi’ne kabul şartı olarak SPK ve BIST tarafından nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kriterler (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü,
piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) aranmadığının, şirketin hukuki ve finansal durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme
yapılmadığının,
6. Şirket paylarının GİP’te işlem görüp göremeyeceği hususunda piyasa danışmanı tarafından hazırlanan şirket raporuna ve rapor ekindeki belgelere
dayanarak BIST Yönetim Kurulu tarafından değerlendirme yapıldığının,
7. Şirketin SPK ve BIST düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak durdurulabileceği veya şirket paylarının GİP
Listesi’nden çıkarılabileceğinin,
8. Şirket paylarının GİP Listesi’ne kabul edilmesi, işlem görmeye başlaması ve işlem görmeyi sürdürebilmesi için şirketin bir piyasa danışmanı ile imzaladığı
piyasa danışmanlığı anlaşması bulunmasının zorunlu olduğunun,
9. Şirketin payları GİP’te işlem görmeye başladıktan sonra herhangi bir nedenle şirket ve piyasa danışmanı arasındaki anlaşmanın sona ermesi halinde;
şirketin yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşmasının bulunmadığı süre zarfında şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak durdurulabileceğinin, piyasa
danışmanı bulunmaması nedeniyle paylarının işlem sırasının kapanmasından itibaren dört ay içerisinde yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşma imzalamaması
halinde şirket paylarının GİP Listesi’nden çıkarılabileceğinin,
10. Şirket paylarının kayda alınmasının, şirketin veya şirket paylarının SPK tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, şirket paylarının GİP’te işlem
görmesine izin verilmesinin, şirketin ve/veya şirket paylarının BIST tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, GİP’te yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk
nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan BIST’nin sorumlu olmadığının,
11. GİP’in özelliği gereği bu piyasada payları işlem görecek şirketlerin sermaye piyasasından kaynaklanan bazı yükümlülüklerinin payları Borsa’da işlem gören
şirketlere göre daha az olduğunun, pay ihraçlarına ilişkin olarak izahname düzenleme muafiyeti kapsamında olmaları halinde izahname
düzenlenmeyebileceğinin ve bu durumda şirkete, faaliyetlerine, ihraç edilen menkul kıymete ilişkin bilgilerin GİP şirket bilgi formunda yer aldığının,
bu nedenler ile bu şirketlere yatırım yapmanın her durumda riskli olduğunun tarafımca bilindiğini, BIST GİP Risk Bildirim Formu’nu okuyup
anladığımı, özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.
AD/SOYAD veya UNVAN :..............................................................................
MÜŞTERİ NO
:..............................................................................
TARİH
:……....…/…….…./……………....
İMZA
GİP ile ilgili yukarıdaki bilgilendirmeleri LÜTFEN dikkatlice
okuyunuz. Eğer GİP işlemi yapmak istemiyorsanız,
imzalamanıza gerek yoktur.
Sayfa 19 / 25
Lütfen okuduğunuza dair imza veya parafınızı atınız.
HS.01-V10
Strateji Menkul Değerler
BORSA İSTANBUL A.Ş. (BIST)
SERBEST İŞLEM PLATFORMU (SİP) RİSK BİLDİRİM FORMU
Uyarı
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz aracı kuruluşun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen Alım Satıma Aracılık
Yetki Belgesi ile BIST GİP’te işlem yapma yetkisine sahip, BIST’nin halen faaliyetlerine devam eden bir üyesi olup olmadığını www.spk.gov.tr ve
www.borsaistanbul.com internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz.
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile yaptığım Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen hususlara ek olarak;
1.
Serbest İşlem Platformu (Platform)’nda Kurul kaydında bulunan fakat daha önce Borsa'da işlem görmeyen şirketlerden Kurulca belirlenen
şirketlerin paylarının işlem gördüğünün,
2.
Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında BIST tarafından şirketin hukuki ve mali
durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, bu alanlarda Kotasyon Yönetmeliği ve diğer Borsa mevzuatında
yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara
bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme yapılmadığının, söz konusu paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra da söz
konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacağının,
3.
SİP'te işlem gören şirketin SPK ve BIST düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak
durdurulabileceğinin,
4.
SPK'nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği "Şirketin paylarının Platformda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren SPK'nın
Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla
yükümlü olduğunun, ancak diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Serbest İşlem Platformunda işlem gören şirketler
için Kurul'ca belirlenen diğer yükümlülüklere tabi olduğunun,
5.
Şirket paylarının Platformda işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve BIST tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin,
Platfoım'da yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan SPK ve BIST'nin sorumlu olmadığının
bilincinde olarak işlem yaptığımı, Serbest İşlem Platformu Risk Bildirim Formu'nu ve www.strateji.com.tr/upload/pdf/EK-BIST-SIP-Genelge.pdf
linkinde bulunan Serbest İşlem Platformu İşleyiş Usul ve Esaslarını okuyup anladığımı, işbu belgeyi özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul,
beyan ve taahhüt ederim.
AD/SOYAD veya UNVAN :..............................................................................
MÜŞTERİ NO
:..............................................................................
TARİH
:……....…/…….…./……………....
İMZA
Sayfa 20 / 25
Lütfen okuduğunuza dair imza veya parafınızı atınız.
HS.01-V10
Strateji Menkul Değerler
AÇIĞA SATIŞ TAAHHÜTNAMESİ
(Not: Bu belge açığa düşmeniz (hesabınızın hisse stoğunun eksiye düşmesi) durumunda uygulanacak taahhütnamedir.)
STRATEJI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Dikkatine;
Başka aracı kurumlar nezdindeki portfoyümde bulunan veya bundan böyle bulunacak hisse senetlerimin, Kurumunuz aracılığı ile satılmasını talep
etmem halinde, satışa konu Hisse Senetlerimin Kurumunuz nezdindeki portföyüme devri için gerekli talimatı ilgili aracı kuruma vereceğimi kabul ve
taahhüt ederim.
Vereceğim bu devir talimatlarının gereğinin yerine getirilmesi, hisse senetlerimin nezdinde bulunduğu aracı kurumlardaki işlemlerin zaman alması
nedeniyle, Kurumunuza satım emri verdiğimde bu emre konu hisse senetleri henüz kurumunuza intikal etmemiş olsa bile, satım emrimin derhal
yerine getirilmesini talep ediyorum.
Başka bir aracı kurum nezdindeki portfoyümde bulunmayan hiçbir hisse senedi için talimat vermeyeceğimi ve Kurumunuza vereceğim satış emrine
konu hisse senetlerinin Kurumunuzun SPK/BIST/MKK/Takasbank tebliğleri gereğince MKK/Takasbanka vermesi gereken satış konusu senetlerin
yine yukarıdaki mazeret çerçevesinde MKK/Takasbank hesaplarında bulunması gereken saatte Kurumunuza intikal etmiş olacağını gayrı kabili
rücu olarak kabul ve taahhüt ederim.
Bu nedenledir ki bundan böyle, başka aracı kurumlar nezdindeki hisse senetlerimin satımı için vereceğim tüm satış emirlerinin Kurumunuzca,
satıma konu hisse senetlerimin fiilen Kurumunuza intikalini beklemeden derhal yerine getirilmesini talep ediyorum.
Buna karşın yukarıda açıkladığım şekilde vereceğim tüm satış emirlerimin teminatı olmak üzere, Kurumunuz nezdindeki.......... no 'lu portföyümün
ve bu portföyde bulunan tüm hisse senetlerimin (bedelli, bedelsiz paylar ile kar payları dahil) ile nakitlerin, Kurumunuz lehine rehinli olduğunu kabul
ve beyan ederim.
Hangi nedenle olursa olsun satış talimatını verdiğim hisse senetleri yukarıda taahhüt ettiğim süre içinde Kurumunuz hesaplarına intikal etmediği
takdirde; Kurumunuzun nezdindeki ............ no'lu portfoyümdeki Menkul Kıymetleri Rehin hakkına istinaden Borsada o gün oluşan cari fiyatta derhal
paraya çevirmeye ve bu tutarları, satışa konu hisse senetlerini cari fiyattan satın almakta kullanmaya ya da kurumunuz bu hisse senetlerini kendi
kaynağından satın almış ise bu alacağına mahsup etmeye yetkili olduğunu, işlem için kullanılan Menkul Kıymet Kredisi, Takasbank Teminat Faizi,
masraf ve komisyonlarının Kurumunuzca tahsil edileceğini gayri kabili rücu olarak kabul ve taahhüt ederim.
Bu yazım (tüm taleplerim ile kabul ve taahhütlerim), imzalayarak Kurumunuza verdiğim .................tarihli .................. sözleşmenin ayrılmaz bir
parçası olup, her ikisi birlikte uygulanacaktır. Kurumunuzun yukarıdaki kabullerim ve taahhütlerime rağmen işlemleri yapıp yapmamakta her
defasında muhtar olduğunu kabul ederim.
MÜŞTERİ
ADI/SOYADI :..............................................................................
TARİH
:……....…/…….…./……………....
İMZA
Sayfa 21 / 25
Lütfen okuduğunuza dair imza veya parafınızı atınız.
HS.01-V10
Strateji Menkul Değerler
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü’ne,
Konu: 09 Ocak 2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve
Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Madde 17.hk
Şirketinizde açılmış bulunan cari hesabım ile ilgili olarak yapmış ve yapacak olduğum iş ve işlemlerin ve her türlü nakit
ve menkul kıymet hareketlerinin şahsım nam ve hesabına olduğunu, başka kişi veya kuruluşlar hesabına olmadığını
beyan ederim.
MÜŞTERİ
ADI/SOYADI :..............................................................................
TARİH
:……....…/…….…./……………....
İMZA
Sayfa 22 / 25
Lütfen okuduğunuza dair imza veya parafınızı atınız.
HS.01-V10
Strateji Menkul Değerler
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü’ne,
GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU
(Kendi adına ve fakat başkası hesabına işlem yapılıp yapılmadığının beyan edilmesi)
Konu: 18 Ocak 2006 ve 26323 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 5549 no’lu Kanun, Madde 15.hk
Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası
hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak
bildirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
Strateji Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açtığım Yatırım Hesabında, kendi adıma ve kendi hesabıma (Tüzel Kişi
temsilcisi sıfatıyla kuruluşumuz adına ve kuruluşumuz hesabına) hareket ettiğimi, başkası hesabına hareket
etmediğimi ve kendi adıma (Tüzel Kişi temsilcisi sıfatıyla kuruluşumuz adına ) ve fakat başkası hesabına hareket
etmem/etmemiz halinde, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”un 15. Maddesine
uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımı/yaptığımızı ve bu kişi/kişilerin kimlik bilgilerini işlemin yapılmasından
önce Strateji Menkul Değerler A.Ş.’ye derhal ve yazılı olarak bildireceğimi/bildireceğimizi işbu GERÇEK
FAYDALANICI BEYAN FORMU ile kabul, beyan ve taahhüt ederim.
MÜŞTERİ
ADI/SOYADI :..............................................................................
TARİH
:……....…/…….…./……………....
İMZA
Not: Müşterek Hesaplarda her bir hesap sahibinin ayrı ayrı doldurup imzalaması gerekmektedir.
Sayfa 23 / 25
Lütfen okuduğunuza dair imza veya parafınızı atınız.
HS.01-V10
Strateji Menkul Değerler
Strateji Menkul Değerler A.Ş. ile …../…../…….. tarihinde yapmış olduğum SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ
ALIM - SATIMINA ARACILIK, REPO - TERS REPO İŞLEMLERİ ve ELEKTRONİK İŞLEMLER (UZAKTAN ERİŞİM)
SÖZLEŞMESİ’nin bir nüshası tarafımdan teslim alınmıştır.
EL YAZINIZLA, sözleşmenin kopyasını teslim aldığınızı aşağıdaki kutucuğa yazınız.
__________________________________________________________________________________________________________________
MÜŞTERİ
ADI/SOYADI :..............................................................................
İMZA
Sayfa 24 / 25
Lütfen okuduğunuza dair imza veya parafınızı atınız.
HS.01-V10
Strateji Menkul Değerler
BİLGİLENDİRME. LÜTFEN OKUYUNUZ!
YATIRIMCI BİLGİLENDİRME ve UYARI SİSTEMİ (e-CAS)
Bu sistem ile aracı kurumlarda bulunan hesaplarınızla ilgili olarak SMS veya e-mail ile MKK
(Merkezi Kayıt Kurumu) tarafından bilgilendirme mesajları alacaksınız. Ayrıca aşağıda detayları
verilmiş işlemleri yapabilirsiniz.
Bu sistem ile yatırımcıların hesaplarında bulunan hisse senetlerine ilişkin olası hata ve
suistimallerin yatırımcılar tarafından farkedilmesi amaçlanmış ve oluşabilecek münferit ya da
sistemik risklerin azaltılması veya yok edilmesi hedeflenmiştir.
e-CAS üyesi olan yatırımcılar;
 Çıkış yönlü tüm hisse senedi işlemlerine (satış, kıymet transferi, ödünç pay senedi piyasası
işlemi, şartlı virman),
 Hisse senedi rehin ve teminat işlemlerine,
 Hesabındaki sermaye piyasası araçları üzerine tesis edilen haciz ve tedbir işlemlerine,
 Rehin aldıkları ve kendi hesaplarında saklanmakta olan sermaye piyasası araçları üzerinde
tesis edilen haciz ve tedbir işlemlerine, ilişkin kısa mesaj (SMS) ve/veya elektronik posta (eposta) kanallarından bilgilendirme alabilmektedirler.
Nasıl üye olunur?
www.mkk.com.tr adresine girip e-CAS linki üzerinden kayıt işlemlerinizi tamamlamanız
gerekmektedir.
444 0 655 (MKK) numaralı AloMKK Yatırımcı Çağrı Merkezini telefonla arayarak Sesli Yanıt
Sisteminden ya da www.mkk.com.tr adresinde “Yatırımcı Girişi” linki ile ulaşabileceğiniz MKKweb
Yatırımcı internet web sitesinden her gün akşam 20:00 – sabah 08:00 saatleri arasında tüm
kıymetlerinizi bloke edebilir ve bu şekilde kıymetlerinizin başka hesaplara virman edilmesi veya
satılmasını önleyebilirsiniz.
Koymuş olduğunuz bu blokajı günün 24 saati boyunca istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz. AloMKK
Yatırımcı Çağrı Merkezi (telefon) ve MKKweb Yatırımcı (internet) sistemini nasıl
kullanacağınızı www.mkk.com.tr adresinde yer alan MKKweb Yatırımcı Kullanım Kılavuzu ve
AloMKK Yatırımcı Sesli Yanıt Sistemi Kullanım Kılavuzu’ndan öğrenebilirsiniz.
Sayfa 25 / 25
Lütfen okuduğunuza dair imza veya parafınızı atınız.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
728 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content