close

Enter

Log in using OpenID

2.GRUP

embedDownload
SATI$ $ARTNAMESI
I-GENEL $ARTLAR
MADDE
1-
Satrqr yaprlacak tagrn maztn:
iri
Istanbul
ilgesi
Bahgelievler
Mahalle/Kiiyii
Mevkii
Pafta No / Cilt No
Adar No / Sayfa No
Parsel No / Srra No
Kocasinan/
Ahlat Sok.
244dr4d
1255
I
20
l-
Yiiz:iilgiimi.i
4,35 m2
Hazine Payr
Ul
Cinsi
Ta;rudaki Eerhler
Arsa
Srnlrlarr
NitreliIi
I
Tapu kiittiftini.in beyanlar hanesinde 1091'l parselle tevhid gartr
vardrr.
: Bog
MA.DDE 2- Yukarrda tapu kaydr, niteli[i ve difer ozellikleri belirtilen tagtnmaz
istanbul Defterdarhftnca, ....1.....1....., tarihine tesadiif eden ..................giinti saat '........ de
yaprlacak ihale ile sattlacakttr.
Defterdarhfrnda, 2886 sayrh Devlet ihale Kanunu
hi.ikiimleri gergevesinde Agrk Teklif usulii ile yaprlacakttr'
MI,DDE 4- Taqrnmazrn tahmin edilen bedeli 17.400,00-TL ve g;egici teminat miktarr
3.480,00-TL'dir.
M.drDDE 5- ihaleye katrlabilmek igin; 81911983 tarihli ve 2886 sayrh Devlet ihale
Kanunu ve Hazine Taqrnmazlarrnrn idaresi Hakkrnda Yonetmelikte belirtilen niteliklere haiz
olmak ve a.nrlan Kanun ve Ycinetmelikte agrklanan bigimde teklifte bulunmak, gegici teminatr
MA,DDE
3- ihale, istanbul
yatrrmak gaftttr.
M4DDE 6- ihale komisyonu, gerekgesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi
yaprp
yapmamakta serbesttir. Komisyonlann ihaleyi yapmama karanna ituaz edtlemez.
MI\DDE 7- ihale komisyonlarr taraflndan ahnan ihale kararlarr ita amirlerince, karar
tarihinden itibaren en geg onbeq iq giini.i iginde onaylanrr veya iptal edilir. ita amirlerince
karar iptal edilirse ihale hi.ikiimsiiz saytlr.
gi.inden itibaren en geg be;
iqgtinri igirrde, miir;teriye veya vekiline imzast altnmak suretiyle elden veya iadeli taahhtitlti
mektupla teblig edilir.
ita amirlerince onaylanan ihale kararlarr, onaylandrfir
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
53 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content