close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
SATI$ $ARTNAMESI
I-GENEL $ARTLAR
IVIADDE 1-
yaprlacak taqrn mazln:
istanbul
ilgesi
Kadrkdy
Mlahalle/Kiiyii
Tu$acrbagr Mahallesi
Mtevkii
$irinyuva-Bayraktar Camii Sk.
P:afta No / Cilt No
r43 I t69
Ada No / Sayfa No
897 I 16713
P;arsel No / Srra No
37 tS:atrqr
Ili
Yiiziilgiimii
618,00 m2
Hazine Payr
201200 arsa payh zemin kat 4 nolu diikkanrn tamamr
Cinsi
Bahgeli kargir apartman
Tapudaki gerhler
Beyanlar hanesinde yonetim plam27l08l1987 tarihli ve 4
otoluk otopark qchrinin 2410211987 tarih ve 927 yev. Ile iglendifii, eklenti bilgilerinde
E:1 WC kaydr bulunmaktadrr.
Srnrrlarr
Niteli[i
:
: Bahgeli kargir apartman vasrflr taqrnmazrn 201200 arsa payh
(kat
zcmin kat 4 nolu
rni.ilkivetli) diikkanrn tamamr
MTADDE 2- Yukanda tapu kaydr, niteligi ve difer dzellikleri belirtilen tagrnmaz
istanbul Defterdarhfrnca, ....1.....12014 tarihine tesadtif eden ..................gtini.i saat ...,..... de
yaprlacak. ihale ile satrlacaktrr.
MIADDE 3- ihale, istanbul Defterdarh[rnda, 2886 sayrh Devlet ihale Kanunu
hiikiimleri gergevesinde Agrk Teklif usulii ile yaprlacaktrr.
MTADDE 4- TaErnmazrn tahmin edilen bedeli 110.000,00-TL ve gegici teminat miktan
33.000,00-TL'dir.
MTADDE 5- ihaleye katrlabilmek igin; 81911983 tarihli ve 2886 sayrh Devlet ihale
Kanunu ,,re Hazine Tagurmazlannrn idaresi Hakkrnda Yonetmelikte belirtilen niteliklere haiz
olmak ve anrlan Kanun ve Yonetmelikte acrklanan bicimde teklifte bulunmak. secici teminatr
yatrrmak garttrr.
MTADDE 6- ihale komisyonu, gerekgesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yaprp
yapmamtrkta serbesttir. Komisyonlarrn ihaleyi yapmama kararrna itiraz edilemez.
MTADDE 7- ihalc komisyonlan tarafrndan ahnan ihale kararlarr ita amirlerince, karar
tarihinden itibaren en geg onbeq iq gtinii iginde onaylarur veya iptal edilir. ita amirlerince
karar ipta.l edilirse ihale htki.imsi.iz sayrlrr,
ita amirlerince onaylanan ihale kararlarr, onaylandrlr grinden itibaren en geg beg
iggiinii iginde, miigteriyc veya vekiline imzasr ahnmak suretiyle elden veya iadeli taahhtitlti
mektupla tebliI edilir.
2ti86 sayrh Devlct ihale Kanununun 31 inci veya76 ncr maddelerine gore onaylanan
ihale kararrnrn yukarrda aqrklanan qekilde teblifinden itibaren onbeg giin iginde miigteri ihale
r!-J
I
I
t\
',
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
68 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content