close

Enter

Log in using OpenID

çal malmüdürlüğünden taşınır mal satış ihalesi

embedDownload
T.C.
ÇAL KAYMAKAMLIĞINDAN
(Malmüdürlüğü)
TAġINIR MAL SATIġ ĠLANI
1- Aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşıtların satış 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde
yapılacaktır.
2-İhaleler, Çal Malmüdürlüğü makam odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a-Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat
mektupları, 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
b)Yasal yerleşim sahibi olmaları,
c)Gerçek ve tüzel kişilerin tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (2014 yılında alınmış Adres Bildirim Belgesi)
d)Gerçek kişilerin T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) , tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmesi,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi
odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği
temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki b) ve d) bentlerinde belirtilen
şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi vermeleri,
4- İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla
iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
5- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Çal Malmüdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
6- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizlidefterdarligi.gov.tr adresinden, Çal İlçesindeki
ihale bilgileri ise http://www.cal.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir.
7-Taşınır mal satış ihalelerinde ihale bedeli üzerinden yasal oranda KDV ve Damga Vergisi tahsil edilecektir.
8-Satışı yapılacak araçlar mevcut haliyle ihaleye çıkarılmıştır. Araçların çalıştırılması,nakliyesine ilişkin tüm giderler ile satış sonrası Trafiğe uygunluk Belgesi ile piyasaya arz için
alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya ait olup, ihale sonrası araçla ilgili olarak idareden herhangi bir talepte bulunulmayacak olup istekli ihaleye katılmakla bu durumu kabul etmiş
sayılır.
İlan olunur. 28.11.2014
SIRA
MARKASI
CĠNSĠ
MODELĠ
ġASE NO
MOTOR NO
NO
1
Otomobil
TofaĢ-Fiat
(M131-Doğan) Sedan
Massey
Ferguson
Traktör
1989
1976
131A10379626
148542106
131A10160359398
152UA445990DL
PLAKA
NO
FĠĠLĠ
DURUMU
BULUNDUĞU
YER
TAHMĠNĠ
BEDELĠ
(TL)
GEÇĠCĠ
TEMĠNATI
(TL)
ĠHALE
TARĠHĠ
ĠHALE
SAATĠ
Hükümet Konağı
Garajı
3800,00.-
760,00.-
29.12.2014
10:00
6000,00.-
1200,00.-
29.12.2014
10:45
20 ND 450
Ekonomik
Ömrünü
Doldurmuş
(Faal)
20 AS 879
Ekonomik
Ömrünü
Çal Serhat
Doldurmuş
Yediemin
(Tamir
ile Otoparkı
kullanılabilir.)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
167 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content