close

Enter

Log in using OpenID

bekilli malmüdürlüğünden taşınmaz malsatış ihale ilanı

embedDownload
T.C.
BEKĠLLĠ KAYMAKAMLIĞI
MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAġINMAZ MAL SATIġ ĠLANI
Sıra
No
Mah./Köyü
1
Mevkii/ Sokağı/
Caddesi
Ada
Köselli Mahallesi
Köyiçi
137
8
İşgalli
2
Bükrüce Mahallesi
Yaygın
-
1639
3
Bükrüce Mahallesi
Durhanlı
-
4
Bükrüce Mahallesi
Durhanlı
-
Parsel
Fiili Durumu
Yüzölçümü (m2)
Cinsi
Hazine
Hissesi
Tahmini Bedeli
(TL)
Geçici Teminatı
(TL)
Ġhale Tarihi
Ġhale Saati
500,00
Tam
Arsa
3.150,00
660,00
02/04/2015
10:00
Boş
10.200,00
Tam
Tarla
10.200,00
2.040,00
02/04/2015
11:00
2040
Boş
1.800,00
Tam
Tarla
1.750,00
350,00
02/04/2015
14:00
2336
Boş
5.100,00
Tam
Tarla
4.900,00
980,00
02/04/2015
15:00
1- İlçemizde bulunan ve yukarıda bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazın yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Bekilli Malmüdürlüğü Makam Odasında satışı yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat yatırıldığına dair makbuzun;
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
c)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
d) Gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
e) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt
belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu
Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3- İhale dosyası ve şartnamesi, mesai saatleri içerisinde Bekilli Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.
4- Hazine taşınmazlarının satışı KDV' den müstesna olup, 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.
5- Geçici Teminat bedeli Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca, tahmin edilen bedelin % 20’ si oranında alınmaktadır.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7- Telefaks ve elektronik posta ile yapılacak müracatlar kabul edilmez.
8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve Denizli ilindeki ihale bilgileri http://www.denizlidefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir. ( Tel:02587912215 Faks:0258 791 2442 )
ĠLAN OLUNUR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
158 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content