close

Enter

Log in using OpenID

63151-63150-63156-63153-63158

embedDownload
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NDEN
İLAN VARAKASI
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NDEN
İLAN VARAKASI
Dosya No: 2014/1154 Esas
Karar No: 2014/1092
DAVACI: K.H.
SANIK: VEPA YUSUPOV, Buzukulu ve Cumahal oğlu, 1979 TÜRKMENİSTAN doğumlu, mah/köy nüfusunda
kayıtlı. Saadetdere Mah. Esenyurt/ İSTANBUL adresinde oturur.
SUÇ: Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak
SUÇ TARİHİ/SAATİ: 04/11/2013
SUÇ YERİ: İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
KARAR TARİHİ: 17/07/2014
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda;
Sanığın uyuşturucu madde kullandığı anlaşıldığından 5237 Sayılı TCK'nın 191/2. maddesi gereğince
sanığın TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA,
5237 Sayılı TCK'nın 191/5. maddesi gereğince tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun
davranan sanık hakkında açılmış olan davanın DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİNE, aksi takdirde davaya
devam olunarak HÜKÜM VERİLMESİNE,
5320 S.K.'nın Geçici Madde 7/2. fıkrası yollamasıyla 6545 S.K. ile değişik TCK'nın 191. maddesi çerçevesinde
sanık hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
5320 S.K.'nın Geçici Madde 7/2. fıkrası yollamasıyla 6545 S.K. ile değişik TCK'nın 191/5. maddesi gereğince
sanığın, denetim süresi içinde kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi
veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması halinde HÜKMÜN AÇIKLANMASINA,
dair gıyapta verilen karar, adresi belirlenemeyen karar sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı
kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın trajı yüksek bir gazetede
yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT
(Bas›n: 63151- www.bik.gov.tr)
YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 08/09/2014
Dosya No: 2014/1044 Esas
Karar No: 2014/183
DAVACI: K.H.
SANIK: MUHAMMET KURBANOV, Geldimurat ve Çınar oğlu, 1973 TÜRKMENİSTAN doğumlu, mah/köy
nüfusunda kayıtlı. Pınar Mah. 19 Mayıs Bulvarı Esenyurt/ İSTANBUL adresinde oturur.
SUÇ: Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak
SUÇ TARİHİ/SAATİ: 28/11/2013
SUÇ YERİ: İSTANBUL/ESENYURT
KARAR TARİHİ: 17/07/2014
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda;
Sanığın uyuşturucu madde kullandığı anlaşıldığından 5237 Sayılı TCK'nın 191/2. maddesi gereğince
sanığın TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA,
5237 Sayılı TCK'nın 191/5. maddesi gereğince tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun
davranan sanık hakkında açılmış olan davanın DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİNE, aksi takdirde davaya
devam olunarak HÜKÜM VERİLMESİNE,
5320 S.K.'nın Geçici Madde 7/2. fıkrası yollamasıyla 6545 S.K. ile değişik TCK'nın 191. maddesi çerçevesinde
sanık hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
5320 S.K.'nın Geçici Madde 7/2. fıkrası yollamasıyla 6545 S.K. ile değişik TCK'nın 191/5. maddesi gereğince
sanığın, denetim süresi içinde kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi
veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması halinde HÜKMÜN AÇIKLANMASINA,
dair gıyapta verilen karar, adresi belirlenemeyen karar sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı
kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın trajı yüksek bir gazetede
yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT
(Bas›n: 63150- www.bik.gov.tr)
YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 09/09/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
T.C. İSTANBUL 12. AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
ESAS NO: 2013/1014 Esas
Mahkememizce görülmekte olan Müteveffa GİUDİTTA NASSİ'ye ait vasiyetnamesinin açılıp
okunduğunun tespiti davasının yapılan duruşmasında:
Murisin ve vasiyetnamenin mirasçılarının ve sağ olup olmadığı tespit edilemeyen Marko oğlu
Giuditta'den olma 22/03/1938 doğumlu T.C 15881340572 kimlik nolu SİMON SEDAT NASSİ'nin tüm
aramalara rağmen bulunamadığı anlaşıldığından, Muris Giuditta Nassi tarafından düzenlenen Beyoğlu
8 Noterliğinin 09/10/1974 Tarih ve 33892 yevmiye nolu (vasiyetnamedeki beyanında "ölümümde zuhur
edecek, menkul ve gayrimenkul mallarımı, esham, tahvilat, nakit ve alacaklarımı ve sair bütün
emvalim ile her türlü hak ve mevcudumu, elhasıl nelerden teşekkül ederse etsin bütün mamelekimi
eşim Simon Oğlu Marko Nissi'ye terk ve vasiyet ediyorum son arzularım bundan ibaret olup başka
diyeceğim yoktur" şeklinde vasiyet ettiği.) vasiyetnameye itirazının olup olmadığı, bu hususta
20/01/2015 tarihinde saat 11:40'de yapılacak duruşmaya gelip beyanda bulunmaları, itirazları var ise
1 aylık yasal süre içinde iptal davası açmaları, duruşmaya gelip beyanda bulunmadıkları ve 1 aylık yasal
süre içinde iptal davası açmadıkları takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacakları ve
vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tespitine karar verileceği hususu ilan olunur.
ESAS NO: 2013/618 Esas
DAVALI: ŞEVKET ALTINTAŞ M.Kemalpaşa mah Arda Sk N: 81 Arnavutköy/İSTANBUL
Davalı ŞEVKET ALTINTAŞ'ın bildirilen adreslerine tebligat yapılamamış, emniyet marifeti ve
diğer tüm aramalara rağmen yeni adresi tespit edilemediğinden, ön inceleme duruşma gününün
ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşm a Günü: 06 /11/2014 günü saat: 09:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya
kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, duruşmaya
gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda
yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve
savunmasını genişletebileceği ve değiştirebileceği ön inceleme duruşma günü yerine geçerli
olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
(Bas›n: 63153- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
(Bas›n: 63156- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. AİLE MAHKEMESİ’NDEN
Dosya No: 2011/632
Büyükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesince resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 28/03/2014 tarih ve 2011/632 Esas, 2014/172 karar
sayılı ilamı ile Gürcistan vatandaşı sanık LİA GRIGALASHVILI hakkında 5237 sayılı TCK.nun
204/1, 62/1, 5728 sayılı CMK.nun 231. maddeleri uyarınca hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verildiği, sanığın yokluğunda verilen karardan sonra sanığın yabancı
uyruklu olması, yurt dışındaki adresinin tespit edilememesi nedeniyle karar tebliğ
edilemediğinden, 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar
verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
(Bas›n: 63158- www.bik.gov.tr)
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 26/09/2014
ESAS NO: 2014/408
DAVACI: SELDA ALTUN
VEKİLİ: Av. SEZGİ CİHAN ERNAS
DAVALI: MEHMET ALTUN
DAVA: BOŞANMA
Taraflar arasında mahkememizde görülen boşanma davasında davalı MEHMET ALTUN'un
bilinen en son adresi aşağıda yazılı bulunan, yöntemince tebligat yapılamayan, ayrıca tebligata
uygun başkaca adresi tespit edilemeyen davalı 09/01/1976 doğumlu Yusuf ve Zeynep'ten olma
17432434402 T.C Kimlik Nolu davalı MEHMET ALTUN'a ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava
dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı hususu,
Davanın tarafların şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası olduğu, dava dilekçesinin
tebligattan itibaren iki hafta yasal sürede cevap dilekçesi sunabileceğiniz, duruşmaya
gelmediğiniz yada kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde yargılamanın yokluğunuzda
yapılıp karar verileceği,
7201 sayılı TK.Nun 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NDEN
(Bas›n: 63524- www.bik.gov.tr)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
723 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content