close

Enter

Log in using OpenID

BİR FİKRİM VAR

embedDownload
T.C.
KAYSERİ VALİLİĞİ
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü
BİR FİKRİM
VAR
LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR FİKRİM VAR
PROJE ÇALIŞMASI UYGULAMA KILAVUZU
1
KAYSERİ 2014
İçindekiler
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2.
1.
2.
BÖLÜM ...........................................................................................................................................3
ÇALIŞMANIN AMACI.......................................................................................................................3
ÇALIŞMANIN HEDEF .......................................................................................................................3
ÇALIŞMANIN KAPSAMI ..................................................................................................................3
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR .........................................................................................3
UYGULAMA SÜRESİ ........................................................................................................................4
PROJELERİN DEĞERLENDİRME SÜRECİ ..........................................................................................4
SONUÇLARIN DUYURULMASI .........................................................................................................5
ÖDÜL SÜRECİ .................................................................................................................................5
BÖLÜM ...........................................................................................................................................7
BAŞVURU FORMU .........................................................................................................................7
ÖRNEK PROJE FORMU....................................................................................................................8
2
1. ÇALIŞMANIN AMACI
Ülkemizdeki fen öğrenimini desteklemek, bu alanda yetenekli öğrencileri bilimsel
araştırmalara yöneltmek ve onların "Geleceğin Bilim İnsanları" olarak yetişmelerini sağlamak
öğrencileri bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve
bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak, Biyoteknoloji ve Genetik mühendisliği alanlarında
farkındalık oluşturmaktır.
2. ÇALIŞMANIN HEDEFLERİ
a. Öğrencileri, bilim süreçlerinin içinde aktif olarak katılımını sağlamak,
b. Öğrencilerin çalışmalarında bilimsel düşünce, yöntem ve teknikleri kullanarak bilgi ve
beceri kazanmalarını sağlamak,
c. Bilimsel amaçlı proje ve yarışmalara olan ilgiyi artırmak,
d. Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği alanlarında farkındalık oluşturmaktır.
3. ÇALIŞMANIN KAPSAMI
Bu çalışma 2013-2014 eğitim öğretim yılında Kayseri mülki sınırları içerisindeki tüm lise ve
dengi eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirilecektir.
4. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 Bu çalışma 2013-2014 eğitim öğretim yılında Kayseri mülki sınırları içerisindeki tüm lise ve
dengi eğitim kurumlarında eğitim gören öğrenciler katılabilecektir.
 Projeler
Biyoteknoloji
ve
Genetik
mühendisliği
konularındaki
fikir
projelerini
kapsamaktadır.
 Bir Fikrim Var proje yarışmasına katılmak hem öğretmenler hem de öğrenciler için hiçbir
şekilde zorunlu değildir, gönüllülük esastır.
 Öğrenciler tek başlarına veya iki kişilik gruplar halinde proje hazırlayabileceklerdir.
 Öğrenciler, hazırlayacakları projeler için 1 (bir) danışman öğretmen seçeceklerdir.
 Her okul, birden fazla proje ile çalışmaya katılabilecektir.
 Projeyi hazırlayan öğrenci sayısının 1’den fazla olması durumunda her iki öğrencinin de
aynı okulda öğrenim görüyor olması gerekmektedir.

Danışman öğretmen en fazla 3 projeye danışmanlık yapabilecektir.
 Proje başvuruları, 7 Nisan 2014-2 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru
tarihlerinin bitiminden sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 Proje uygulama kılavuzu basılı olarak okullara gönderilmeyecek, yalnızca internet
üzerinden ulaşılabilecektir.
 Proje başvuruları, projeler hazırlanıp sonuçlandırıldıktan sonra başvuru formu
doldurularak yapılacaktır.
3
 Kurum/okul müdürlükleri tarafından onaylanmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 Başvuru formu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimine ulaştırılacaktır.
 Danışman öğretmenlerinin görevi projeyi hazırlamak değil, proje hazırlayan öğrencilere
danışmanlık yapmaktır.
 Proje sergisine öğrenci ve danışman öğretmenlerin katılması zorunludur.
 Öğrencilerin zihinsel üretim içinde olmalarını sağlamak esas alındığından hazırlanan ve
onaylanan projelerin başka bir projenin birebir aynısı (kopyası) ya da çevirisi olduğu tespit
edilirse, proje hangi aşamada olursa olsun süreçten çıkarılacak ve verilen ödül ve belgeler
geri alınacaktır.
 Proje sergisi için gerekli bilgisayar ve diğer donanım, proje sahipleri tarafından
getirilecektir.
UYGULAMA SÜRESİ
 Çalışma, o yıla ait uygulama takvimi doğrultusunda gerçekleştirilir.
 2013–2014 eğitim-öğretim yılında, Bir Fikrim Var Proje Yarışması Kayseri genelinde liselerin
9,10, 11 ve 12. Sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecektir.
 Proje başvuruları 7 Nisan 2014-tarihinde başlayıp 2 Mayıs 2014 tarihinde sona erecektir.
Proje çalışmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler ve duyurular http://kayseri.meb.gov.tr/stem
adresindeki internet sayfasında yer almaktadır.
PROJELERİN DEĞERLENDİRME SÜRECİ
 Başvurular, seçici kurul tarafından incelenerek, değerlendirme sonucunda uygun bulunan
projeler proje sergisine davet edilecektir.
 Projelerin değerlendirilmesi sürecinde projelerin özgünlüğü, sorunun tanımlanması ve sorunun
çözümüne ilişkin orijinallik ve yaratıcılık, projenin uygulanabilirlik düzeyi, proje raporunun
yazım kalitesi ve kaynakların referanslarının verilmesi önem taşımaktadır.
 Proje sergisinde seçici kurul üyeleri proje değerlendirmelerini öğrencilerle görüşmeler yoluyla
yapacaktır. Öğrenciler projelerin değerlendirilmesinde kullanmak üzere fotoğraf, video, grafik,
şekil, tablo vb. araçları kullanarak en fazla 5 dakikalık bir sunum yapacaktır. Proje yürütme
kurulu öğrencilerin seçici kurula sunum yapabilmeleri için gerekli düzenleme ve planlamalar
yapılacaktır.
 Proje sergisine katılan projeler, seçici kurul tarafından yapılan nihai değerlendirme sonucunda
ödüllendirilecektir.
4
 Seçici kurul kararı kesindir.
SONUÇLARIN DUYURULMASI
Proje sonucu proje sergisine kabul edilen projeler http://kayseri.meb.gov.tr/stem adresinden ilan
edilecektir.
ÖDÜLLER
Proje yarışması kapsamında dereceye giren projelere verilecek olan ödüller;
DERECESİ
ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ
ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
Projenin hayata geçirilmesi öğrenci (ler) ve danışman öğretmenin
katılımı ile GENKÖK de gerçekleştirilecektir.
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
Notebook
Fransa (Paris) Gezisi
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
İpad Mini
İpad Mini
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
Digital Fotoğraf Makinesi
Digital Fotoğraf
Makinesi
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Kol Saati
Kol Saati
Ayrıntılı Bilgi İçin: Tel: (352) 320 20 84
E-posta: kayseristem@gmail.com
Web sitesi : http://kayseri.meb.gov.tr/stem
Başvuru Adresi: Çetin Şen Bilim Sanat Merkezi
İl Milli Eğitim Arge Birimi
Gülük Mah. Boyluca Sok. No19 Kat:3
Melikgazi/KAYSERİ
5
“BİR FİKRİM VAR” PROJE ÇALIŞMASI UYGULAMA TAKVİMİ”
Başvuru Formlarının Doldurularak
Başvuruların Yapılması
(7 Nisan -2 Mayıs 2014 )
Projelerin Değerlendirilmesi
(5 Mayıs 2014-16 Mayıs)
Proje Sergisi
(26 Mayıs 2014)
Ödül Töreni
(27 Mayıs 2014)
6
2.BÖLÜM
Bir Fikrim Var Proje Yarışması Başvuru Formu
Öğrenci Bilgileri
"Bir Fikrim Var Proje Yarışması”na katıldığım(ız) projenin konusunun seçiminde, soruna
yaklaşımım(ız)da, düşünce ve uygulamada tamamen kendi fikirlerimi(zi), bilgi ve becerimi(zi)
kullandığımı(zı), karşılaştığım(ız) kimi problemlerde danışman öğretmenim(iz) ve ilgili kişilerden(*)
sadece sınırlı yardım aldığımızı), adı geçen projenin tamamen bana(bize) ait olduğunu, projeye ilişkin
haklarımı(zı)n korunmasının temini veya takibi konusunda Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
herhangi yükümlülüğü olmadığı ve 3. kişilerin olası ihlallerine karşı Kayseri İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün sorumlu tutulamayacağını, aynı projeyle bu veya başka bir proje yarışmasına
katılmadığımı(zı) ve Proje Yarışması Kitapçığında belirtilen kurallara uygun olarak hazırladığımı(zı)
beyan ederim(ederiz). Proje özeti ile proje başvurusu sırasında ve/veya proje yarışması sürecinde
tarafım(ız)dan verilen ve/veya Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarafından hazırlanan
fotoğraflarım(ız)ın, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, TÜBİTAK tarafından yarışmayı tanıtmak,
istatistik/arşiv yapmak gibi amaçlarla derlenip yayınlanabileceğini kabul ve beyan ederim(ederiz). Bu
formun tarafımdan/bilgim dahilinde doldurulduğunu ve bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.
7
I.Öğrenciye Ait Bilgiler
TC Kimlik No
Ad Soyad
Doğum Tarihi
Okul/Kurum
Cinsiyet
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
E-posta
Telefon
İmza
II.Öğrenciye Ait Bilgiler
TC Kimlik No
Ad Soyad
Doğum Tarihi
Okul/Kurum
Cinsiyet
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
E-posta
Telefon
İmza
Danışman Öğretmen Bilgileri
Bir Fikrim Var Proje Yarışmasına katılan ve yukarıda adı geçen öğrenciye/öğrencilere yol gösterici olarak
danışmanlık yaptığımı, bunun dışında projenin tamamen öğrenciye/öğrencilere ait olduğunu beyan ederim). Bu
formun tarafımdan/bilgim dahilinde doldurulduğunu ve bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.
TC Kimlik No
Ad Soyad
Doğum Tarihi
Okul/Kurum
Cinsiyet
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
E-posta
Telefon
İmza
Önemli Not: Proje öğrenci ve danışman(lar)ın yukarıdaki beyanlarına dayanarak yarışmaya kabul
edilecektir. Aksi saptandığı takdirde hangi aşamada olursa olsun proje yarışmasından çıkarılacaktır.
……/……/2014
Okul Müdürü
8
Örnek Proje Raporu:
PROJE BAŞLIĞI
Özet
Özetin tamamı 250 kelimeyi aşmamalıdır.
Anahtar kelimeler:
En fazla 5 kelime
Giriş
Projeniz ile ilgili literatür bilgisi ve projenin amacını bu kısımda belirtiniz
Uygulama
Projenin uygulama aşaması ile bilgileri bu kısımda belirtiniz.
Sonuç
Projenin hayata geçirilmesi ile beklenen sonuçları bu kısımda belirtiniz
Kaynakça
APA 6.0 kurallarına göre yazınız.
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
704 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content