close

Enter

Log in using OpenID

(IIKm.l 14/1,114/3)

embedDownload
Ornek No: 25*
T.C.
AD ANA
12. ICRA DAIRESI
2014/1727 ESAS
TA§INIRIN A£IK ARTIRMAILANI
A^agida cins, miktar ve degerleri yazih mallar satisa cikanlmi^ olup:
Birinci artirmanm asagida belirtilen giin, saat ve yerde yapilacagi ve o giin kiymetlerinin
%50'sine istekli bulunmadigi taktirde, yine asagida belirtilen giin, saat ve ayni yerde 2. artirmanm
yapilarak satilacagi; su kadar ki, artirma bedelinin malm tahmin edilen degerinin %50'sini
bulmasimn ve satis isteyenin alacagma rii9hani olan alacaklann toplammdan fazla olmasmm ve
bundan baska paraya cevirme ve paylarm payla^tinna giderlerini ge9mesinin part oldugu; birinci
artirmadan on giin once ba^lamak iizere artirma tarihinden onceki giin sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecegi, birinci artirmada istekli
bulunmadigi takdirde elektronik ortamda birinci artirmadan sonraki besinci giinden ba^larnak
iizere ikinci artirnia giiniinden onceki giin sonuna kadar elektronik ortamda
mahcuzun satis bedeli iizerinden asagida belirtilen oranda KDV.'nin aliciya/arfl olacagi ye satis
sartnamesinin icra dosyasmdan goriilebilecegi; gideri verildigi takdirde saprnamenin birx5rneginin
isteyene gonderilebilecegi; fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda/^a^ili, dosyaxnumarasivla
dairemize bapvurmalan ilanolunur. 13/10/2014
SEVIND]
Icra>-M iidiirYrffdimc is i
1343
l.Ihale Tarihi
2.1hale Tarihi
: 03/11/2014 gunii, saat 11:00 - 11:10 arasi. / ,X^v
: 21/11/2014 giinii, saat 11:00 - 11:10 arasi.//
Ihale Yeri
: DO§EME MAH. ERDAL ACET CA))/28^ SEYHAN-ADANA
No
1
Takdir Edilen
Degeri TL.
21.370,00
Adedi
KDV
Cinsi [Mahiyeti ve Onemli Nitelikleri)
1
%1
0 1 AYZ 70/^LAKALI , 20 1 1 MODEL , FORD MARKA ,
DA3 TIPLl, WFOPXXWPDPBDZ9850 §ASI NO'LU ,
KASA TIPI HATCBACK 5 KAPI , RENGI BEYAZ ,
MUHTELIF YERLERINDE INCE QZIK VE DARBELER
OLUP, ARA^ LPG'LI VE CALI§IR DURUMDA, STEPNE
VE DiGER AKSESUARLAR1 MEVCUT HUHUSI
OTOMOBIL. HALIHAZIRDA ARACIN KILOMETRESI
45.101'DIR. ARACIN KIYMETI 21. 370,00,- TL
OLMAKLABIRLIKTE SATI§AESAS 1/3 BOR^LU
HlSSE DEGERI 7.233,33,- TLD1R. ARA£ TRAFiKTE
OZURLU ARACI OLARAK KAYITL1 OLUP, AYRICA
OTV FARKI ALICIYA AIT OLACAKTIR.
;
-
--
(IIKm.l 14/1,114/3)
* : Bu ornek, bu Yonetmelikten onceki uygulamada kullamlan Ornek 63'e kar^ihk gelmektcdir.
UYAP Bili^im Sistemindeyer alan bu dokiimana http://valandas.uyap.gov.tr adresinden sMZ3w2w - svnNCJk - aWkOHjC - /TtRnM^ kodu ilc eri$ebilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
349 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content