close

Enter

Log in using OpenID

"",,, L1J - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMLlGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (967617) "
Sayı
.." rn 201.f
: 631406699-200/3 6~O
Konu : Mesleki ve Teknik
Ortaöğretim
Okullarının Açılınası
TELEFON ZİNCiRi
........................................................... MÜDÜRLÜGÜNE
MEZİTLİ
İlgi
: i i Milli Eğitim Müdürlüğünün 26/09/2014 tarih ve 4232806 sayılı yazısı.
Adıyaman
Ili Gerger ilçesinde 2014-2015 eğitim
düşünülen okullar ile ilgili yazı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve
gereğini
öğretim yılından
rica ederim.
itibaren açılması­
~
AbQL~IN
Müdür a.
ŞubeMüdürü
EKLER: I-İlgi Yazı (l sayfa) DAGITIM: Tüm Okul Müdürlükleri .... "~'-,. "".',
~
'tty
-..
-
';
ME7ITLi iLÇE MILli ECi tiM MUDÜRLÜ(;O
Y.c:ni MuhJj M KJsuh'nn Mı:/.iıli S,mayii Si!,;:SI ÇdikApt.Km,2 MEıiiı,i/MERSiN t 124 )358.5464 rnks.{(l1?A}35974-J.:ı
nı " \" R:&lJ&l.iI
444 Omı
l:·p,l$l3:mı:z;!ıi31(~.'md)
"""_,")!:'umcJ'C'\I..,, md, !,'(W,tr
gov.tr
w~b hUp>·ime?jtkm<.'h.g(~v.(1' Aynıı!ılı
bilgi için trtibtı!: Mı:slckı
Ririmi- J\ (' l\PANnr:MiR
il 1 T~(ı
ifMtII]
IU"I"
"",, L1J
"r,~ " " ...,
(,;1-.,~'$.,1\'"
'
11'~!:LT,ıu"<.k.,,ıd. ",,,
v,~ Teknık I:fi,iliın "
.•.."'.
,
\t';!
T.C.
MERSİN VALİLiiıİ
İl Milll Eğitim MÜdürlüğü
,1(,11'1".
>~"
••••'­
...,
,~
~~
Sayı: 19131572/105.01/4232806
Konu: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
~
~..
T.C.
ADIYAMAN VALILiCI
iı Milli Elitim Müdürlüğü
""'''
".
'­
<
2510912014
Sayı
:23331817;105/4215107
Konu: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
26/0912014 Okullarınm Açılması
OkulıMının Açılması
...........................KAYMAKAMLıGINA
(ilçe Milli Eğilim MüdiirlOğji)
................ VALİLİ()INE Milli E~ltlm Mlidürlüğli) ........................ KAYMAKAMLI()INA (ilçe Milli Egitim Müdürıuğli) ............................. MÜDURLÜ()ÜNE (................................ Bir!mine) (İl
İlgi : Adıyaman Valiliği Il Milli Eğitim Müdürlüğünun 15109/2014 tarih ve 2333 IS UıOS! 42J5107
sayıh yazısı. 2014~20J5 etptım öğretim yı.Jından
ve Teknik Eğitim Ge!lcl
ili ('ıcrger ilgesinde Gölyurt
ile ilgili Adtyaman Valiliği II M~1li E~Him
itibaren Mesleki
Müdürlüğııne hağlı olarak faaliyete geçirilmek üzere Adıyaman
Çok Programlı Anadolu Lisesinin açılmas1
Müdürlüğünün ilgi yazısı ekte göndertlmi$tir.
İlgi
: a) Milli Eğitim Bakan\ığı Mesleki ve Teknik Egitim Genel MüdOrlü~ünUn 23/0912014
tarihli ve 70182848/105.0114145932 sayılı Makam Onayı
b) MEB Mesleki ve Teknik E~itim Gene! Müdürlüğüniin 24/09i2014 tariidi ve
4160529 sayılı yazısı.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
İlgi (b) yazıda; 20ı4~2015 eği.tim~ôWetim yılından itibaren Mesleki ye Teknik Eğitim
Genel MüdUrlüğlioe hağlı olarak raaliyet<: geçirilmek ı1ı.ere tUmiz Gerger ilçesinde açılan
Gölyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi
ile ilgi Makam Onayının bir örneği ekte
Ahmet TÜRKKA!oI
V;ıJl
a.
ŞubeMüdürü
gönderilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim. /.
EKLER: J~iıgi yazı ve eki (3 sayfa)
'" ;­
DAGITIM:
Kazım
t'
!" i
t]o[ 69
Gereği:
ı·Tüm ilçe Kaymakamlıklanna
(ilçe Mi;li Eğitim Müdürlüğü)
ÇOBAN
VaUa.
Milli E~ltim Müdürü V.
f1.D){(f
1!6R
}.{Q J bL ~ ~ ,ı ilV)
j- f~'
~~.
Dm"""""" t.iab GMKU.ıfv.rı HıW Y~niılehiıl\iIınSjN
ecbwOlk. At
http!/lııcrıüHl'\<:b.g.w,lr
t-p(lSI~: ç'r:.klik}J@rnw-&>"tI
fltı ,..rM), ~jJY.,.,ı, Mlr:mrk i nu ,I" i,"tltI]Jruıı,S!u 1ı!I" IItvrnk,,,,.,.-,,,, _'"' ~n" 1,lI<Ir"";",I",,
00.
~Q
Ayrrn(,~lb;J~i i;i;ı, St\U,f.ÔZKA:-I Ş~
'1';::
(u.l·N)Jı"j~!! ·R4!l,-.:ıu'm·,
Fah:(O
n~)J!1
71'ij).fh1{;.1p ırı.ı; J hh-flıHII
H
ıg·,?
t."''' 'I~"'''' ..101 ....;1.'
f.
EKİ: 1- Makam Onayı (1 Sayfa) DA()ITIM:
~80
it Valiliğine
(11 Milli E~itim Müdürlüğü)
-ilçe Kaymakamhkııınna
(iıçe
Milli E~j~m M'.'.dürlllğü) Merkez Mesleki Ve Teknik Eğitim Okul Md:nc. -Müe!ürliiğümtız Birimlerine
LI Mi!;; 2,ğ'ıinl. Mliill\.rJü~u ADIYAMAN
7Ô!'~ (04Hi) 216 ı i Bı
Etekınınır A~; h'.!p./!&(hyam~rı i\tcl>.g;;ıvjr
Fak$, (0416.1 216 4~ 10
e puı!a: nıe"lelı:tı;,lnrkeçiıımU2ıji;md.l,!!(;ı" Ir
.
~----.-._~c -_c,,-..-__ .•-_-_-_-_~"-,,·-.. -..­ ..c,_-MC.-"c,~.<"h-'c.,c7~'09c.3~,"'CdC_8"'C'"6C_7"'!bC·~-",-,-",-'-"'-'-!ıı~-"·-'
............
~
't::Y
li~
....
#~
~
T.C. MiLLİEGiTiM BAKANLlGI
Mesleki veTeknik Eğitim Genel MÜdürluğu
Makamlımmtea da uygun görülmesi halinde olurlarımu arz ederint
Osman YıLDIlUM
Genel MudUr V.
Sayı: 70182848~]05,0114145932
23/0912014
Konu: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
Okullarının Açılması
Uygun gbri'ışle arz ederim.
Yu,ufTEKİ:-ı
Müs(cşar
BAKANLıK MAKAMıNA
lıgi
OLUR
2310912014
a) Mart 2010 tarihli ve 2630 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Kurum Açılması
Ye Kapatılmasına İii~kin Esa.slar,"
b) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 01/05/2014 tarihıi ve 208801541
IO,061l736074 (201418) sayılı Genelgesi,
NabiAVCI Bakan Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının açılması talebine W$kin olarak valHiklerden
gelen teklifler; yerie;üm biriminin ortaöğretim düzeyindeki eğilim ihtiyacı, öğrenci
potansiyeli, eğitim mallyet!, eğitim ekonomisi, fiziki kapasite ve maarif müfettiplerinin
rapadan, ilgi (a) Esaslar ve ilgi {b} Genelge doğrultusunda değerlendirilmiştiL
Yapılan değerlendirme sonucunda;
ı - Adıyaman ili, Gerger ilçesi Gölyurt köyiınde ortaokulolarak yaptırılan geçici kabulü
yapılan ve VaJiHkce Gölyiırt Çok Programlı Anadolu Lisesine geçici olarak tabsis edilen B
dersliklı binada 2014~ıOt5 eğitim-öğretim yıhndan itibaren bünyesinde Anadolu meslek
programında ÇQcuk Geli~iroi ve Eğitimi alam Erken Çocukluk Eğitimi dalmda, Anadolu
lisesi He Anadolu imam hatip lisesinde yahane( dili İngilizce olarak karma eğitim vermek
üzere "Gölyurt Çok Programlı Anadolu LisesiH açdmasının.
2~ Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesinde Köylere Hizmet Götfume Birliği tarafından
yaptırılan 24 derslik ve J bağımsİz atölyeden olu;>an binaların geçici kabulüyapıldıktan sonra
faaliyete geçirilmek üzere bünyesinde Anadolu meslek programında Elektrik~Elekıronjk
Teknolojisi. Makine Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisi alanlannda yabancı dili
İngdizce olarak karma eğitim vermek üzere "Eyyübiye Sanayi Mçsleki ve Teknik Anadolu
Lisesi" açılmasının
söz konusu okuJların donatımlarının Destek Hizmetleri Gencl MüdürıÜğünce
kMı;I!anmasının uygun olacağı dÜ;;:Üflü!mektcdir.
Aratiirk mv,3, Kı!! A Blot 06548
Elekı:toııikAğ:
e'pool.a:
BakıuılıldnrfAKKARA
www.meb.gm..tr
egi:imortamhın@meb.gQV.tr
aıı I!.,w g!i~fnh ~!ı:ktroo!k
Ayrımılı
bi,g! için: M.Ali
SALGıN Şef
Tel:{O:ı12}4IJ
rah: {O
~;1)4ıa
IJ 95
8406
imu ıle _Hnlt'J.$[IL hııp/kvcH",""IIlU metu",,,, f" adrt$1Hden dccQ·276f·3i1C(.·96bd-60ofı;oolı 'lo, ıl'>-II ,·,H.hil"
AI;ıliirk Hiv.]. Ka! A Bkık 06648llııkanlıklıırlANKARA
Elckl!r>ııik Ağ: wwwmeb.gov_u
e-~ıa: egi\lmQrtatıılari@mclq~OV.lf
'-".....
AymlUh bilgi içiw MAli SALGıN
Şef
TeI;(0312)4l313Y~
raks: (O lll)4l!! M06
.,~ ~~,,~~Ii ..ı~~'m"'ı.- "M~'ı,. ,m~lıhHm,~t" t,l!ıı:lle»u1lOOI11 met:>.II!.lVJrııdm~lndet1 dcc0-276f-3aoc-%bd-600fk...ı" ile Ityiı.edıkb.ıir
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
122 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content